2024. május 18., szombat

Misztikus beszélgetések

2024.05.17. VÁC 3. PÉNTEK, AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT.
A SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT
Uram! Egyre nehezebb az életünk, egyre nehezebben éljük meg a hitünket. Egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy egyedül csak Rád hagyatkozzunk, életünket a Te Szent Kezeidbe helyezzük.
Jézus: Kicsi Évám! Korábban már beszéltem neked  a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelméről. Ennek három pillére van.
1. A hit.
2. A bizalom.
3. A szeretet.
Senki sem tud Istenben bízni, akinek nincs hite. Senki sem tud Istenre hagyatkozni, akinek nincs Isten iránti szeretete. Senki sem tudja átadni teljesen Istennek az életét, akiben nincs meg az Isten iránti bizalom.
Ez egyfajta bátorságot, önátadást jelent, feladni a saját akaratodat és Istenre hagyatkozni. Ez egy jó értelemben megnyilvánuló "vakmerőséget" is jelent. Amit Isten akar az életedben, szöges ellentétben lehet a te elképzeléseiddel, akaratoddal. Ő a rosszból is jót tud kihozni. A legváratlanabb, legmeghökkentőbb, a leglehetetlenebb megoldásokat tárja eléd.
Isten látja a múltat, jelent és a jövőt. Kompex, összetett , egységes az egészet felölelő, minden hatást és következményt mérlegelő, ok, - okozati tényezőket ismerő tudás van a birtokában. Nincs ismeretlen tényező. Látom a gondolataitotokat, ismerem cselekedeteiteket.Végtelen türelemmel terelgetlek benneteket az üdvösség felé. Számba veszem a körülményeiteket, habitusotokat, erényeteket, hibáitokat. Dinamikus, folyton megújuló, szűnni nem akaró szeretetemmel ölellek benneteket. Szentlelkem fáradhatatlanul dolgozik.
Bízzatok Istenben! Neki gondja van rátok!
Megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Uram! Engesztelőként tudom, a terhek és a keresztek ajándékok a lelkek megmentéséért és a bűnösök megmentéséért. Most ezt érzem életem minden területén. De elfogadom és felajánlom Neked Istenem.
Jézus: Kicsi leányom! Elfogadom és köszönöm szenvedéseidet és felhasználom áldozataidat. Áldott légy ezért gyermekem.
A Golgotára vezető út utolsó szakaszán vagy, de nemcsak te, hanem az egész emberiség, a Katolikus Egyház és az egész keresztény világ is. Minden pályán az utolsó pár méter a legnehezebb. A családi élet, a munkahely kihívásai, az ápolással, a haldokló betegek ellátásával, a test és lelki szenvedésekkel kapcsolatos dolgok, ezek feldolgozásával összefüggő események megnehezítik az életedet.
A társadalmak, az Egyház , a világ már csak nagyon nehezen tud helytállni a ránehezedő negatív nyomásnak, ami a gonosz erők munkálkodásának következménye. Ez a nyomás leképeződik az egyes ember életében is. A családok, a munkahelyek, az emberi kapcsolatok, a gyermekek, fiatalok, idősek, ateisták, hívők életére. Nem lehet nem észrevenni, hogy a gonosz megsokszorozta erejét. A negatív erők befolyásolják a közösséget és az egyént is. Az utolsó idők eseményeit élitek gyermekeim.
A hit szinte teljesen megszűnt. Az aposztázia teljesen betakatra az Egyházat. A sötétség beférkőzött minden felekezetbe. Ez a sötétség órája.
De ti, ne féljetek! Ti ne csüggedjetek! Isten jelen van! Isten él! Isten munkálkodik! Isten legyőzte a világot! Figyeljetek Isten szavára! Itt állok az ajtó előtt! Szűz Mária, Égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének Diadala már a küszöbön!
Szentlelkem mindent elsöprő offenzívával készül kiáradni a Földre, hogy elsöpörje a gonoszságot, kiűzze a sötétséget! Tartsatok ki még egy kis ideig. Hívjatok be az életetekbe és Én megvigasztallak benneteket! Nehéz kereszteteket átveszem, ha kéritek és viszem helyettetek.
Emeljétek fel a fejeteket! Nézzetek Rám! Bízzatok! Imádkozzatok! Szeressetek! Hamarosan jövök!

Most megáldalak a kitartás és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

https://www.facebook.com/groups/390450011435440

 

2024. április 20., szombat

Misztikus beszélgetések

2024.04.19. VÁC 3. PÉNTEK AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT
A SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT

Drága Jézus! Miről szeretnél beszélni?
Jézus: Drága gyermekem! Amint egy lelki testvérednek is kinyilatkoztattam, a Nagyfigyelmeztetés nagyon, nagyon közel van.
Ti mondhatjátok " ez már lerágott csont",sajnos sok ember számára még most sem ismert ez a nagy horderejű csoda, isteni beavatkozás,amely az egész emberiséget érinti.
A lelketek, mint egy nyitott könyv ,-van előttünk...
Nagyon fontos lenne, hogy minden katolikus gyermekem életgyónást végezzen. Az egész életeteket áttekintve kell ezt megtennetek, hogy meglátogatásotok napján hófehér lélekkel álljatok előttem.
Ezért neked is mondom, juttasd el sokakhoz, mielőbb végezzék el életgyónásukat. Mindenkit szeretettel várok a gyóntatószékekben.
Szentlélek: Gyermekem! A lelkiismeret erejével,megvilágosító kegyelmemmel tudtok jó szentgyónást végezni. Hogyan? Elsősorban hit által, a hit ereje az Isten iránti szeretet ereje, a bűn felismerése, bűnösségetek beismerése által. A bűnvallás, a bűn felismerése, beismerése  hit által az alázat segítségével történik meg. Őszinte kell hogy légy Istenhez és önmagadhoz.
A szentgyónáshoz fel kell készülni. Kellő összeszedettség, határozottság, eltökéltség és bátorság kell hozzá. Le kell győznötök magatokban a szégyenérzetet, a bátortalanságot és a félelmet. Úgy kell bemennetek a gyóntatószékekbe, hogy ott Jézus  és maga a Szentháromság hallgat benneteket. Ha konkrétan, minden egyes bűnt nevén nevezve beszéltek, azt számszerűen említve hangzik el a vétek, a bocsánatos és a halálos bűn, a démon sipítva, visítva távozik, aki a konkrét bűnre sarkallt benneteket. A szentgyónás gyakorlatilag ördögűzés, hiszen ilyenkor ellene mondtok a bűnnek és a bűnre csábító kísértőnek. A penitencia tesz pecsétet és zárja le a szentgyónást. Az elégtétel-, már a nevében is  ott van, meríti ki - ,elégíti ki a teljes megbocsátás tényét, valóságát, teljességét.
Úgy vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint a szemetek fényére!
Most az utolsó időkben szenteljetek időt a gyónás szentségének, mert közel az idő.
Megáldalak a lelki tisztaság kegyelmével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
Mennyei Atya: Kicsi leányom!
Valami kevés üzenetem van papfiaimnak.
Azt mondom nektek, térjetek meg!
Töltsetek több időt jelenlétemben Szentségimádások alkalmával!
Imádkozzatok! Imádkozzatok szívből!
Legyetek egyszerűek és alázatosak!
Legyetek készségesek a híveitek szolgálatára!
A szolgálat jelentse számotokra az elsődleges szempontot, Isten és felebarátaitok, híveitek számára!
Vetkőzzetek le minden világias viselkedést!
Ideje, hogy vállaljátok a papságotokat a külvilág felé is azáltal, hogy viselitek a reverendát-, mindig!
Kérdezlek benneteket drága papjaim. Ha a tűzoltó, rendőr, orvos, ápoló, apáca, szerzetes, pap nem viseli az öltözékét amely a hivatására mutat, honnan ismerik fel őt?! Hogyan kérnek segítséget, hogyan képviseli hivatását?! Ez egy jel, egy" pecsét" a hivatáson. Erről tudjuk, hogy ki az és mire hívatott el az adott szakmában.
A reverenda szentelmény! Bármilyen furcsán hangzik ez most számotokra. Olyan pecsét, amely kötelezi a papot, hogy külsőleg is képviselje Istent. Isten kiválasztott embere. Láthatóan , Isten kiválasztott embere.
A reverenda méltóság. Olyan méltóság, már a nevében is benne van, ami méltóvá teszi a papságot, hogy Istent képviselje. A reverenda szüzesség! Betakarja, eltakarja a világiasságot. Egyszerűség, és szegénység. A hiúság tüzét kioltó lepel. Menedék, Isten legegyszerűbb, legnemesebb palástja. Házassági köntös. Istennel kötött szövetség ruhája.
Papjaim! Viseljétek a reverendát! Szerzetesek és szerzetes férfiak és nők nők viseljétek a habitust minden időben. Temlomokban és utcán, kórházakban és iskolákban, hétköznapokon és ünnepeken, mert jelek vagytok. Isten felkiáltó jelei!
Szeretlek benneteket! Jöjjetek! Jöjjetek vissza Hozzám! Jöjjetek akik elhagytatok! Jöjjetek és Én felöltöztetlek benneteket az Én szeretetemmel az Én kegyelmeimmel és az Én áldásaimmal. Ámen.
Most megáldalak a tisztaság kegyelmével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa


Uram! Nehéz időket élünk. Bizonytalanság, zűrzavar, természeti csapások,válságok, háborúk. Segíts nekünk Urunk!

Jézus: A gondoskodásról a gondviselésről szeretnék beszélni neked. Már erről beszéltünk korábban is.
A gondoskodás és a gondviselés isteni természetből fakad. A világ, a Föld, a természet, a Földön élő állatok és az ember megteremtése Isten gondviselő szeretetének gyümölcse.
A gondoskodás , ha emberi vonatkozását nézzük a családban, munkahelyen vagy valamilyen közösségben, egyfajta áldozat, jócselekedet, a másikért vállalt felelősségből, szeretetből adódik.
Isten gondoskodása, gondviselése maga az élet, az élet fenntartása, a szeretet dinamikája, olyan erő, amely fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Isten nélkül nem lenne élet, Isten kezében van minden. A gondviselés létező, és hathatós erő, a legmarkánsabb motivációja a szeretet, enélkül megszűnne az élet.
Az ember az isteni gondviselést a jelen időben semmissé tette a gondolkodásában,kiiktatta az életéből, "megy a saját feje után". A gondviselő Isten ezért büntetések, katasztrófák, nyomorúságok által mutatja meg jelenvalóságát, működését, erejét, hogy az ember belássa, mennyire nem uralhatja a természetet, és a saját sorsát. Isten még a büntetésekben, a katasztrófákban , a nyomorúságokban is  gondviselő, mert a hozzá kiáltóknak meghallgatja kéréseit, vigaszt nyújt a nélkülözőknek. A gondviselés minden ember életében működő kegyelem. Szeretetem által személyválogatás nélkül minden ember mellé Őrangyalt rendeltem, aki mindenben az Én akaratomat teljesíti és a védence javát szolgálja.
A gondviselés által anélkül, hogy annak sokszor tudatában lennétek, sok áldás és kegyelem száll rátok. Csak halálotok után fogjátok ezt tisztán látni és értékelni. Legyetek hálásak, mert Isten soha, semmilyen körülmények között nem hagy el benneteket. Imádkozzatok a hitért, a reményért és a szeretetért.
Most megáldalak a teljes bizalom kegyelmével az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2024. április 16., kedd

Kay - "a szörnyű események, amelyek hamarosan elborítják a világotokat"

 

 

Jóvátételi szentmise - 2024. április 15.

 

Röviddel azután, hogy az atya elkezdte a szentbeszédét, Jézus beszélni kezdett:

Gyermekeim:

Látjátok, miért örülök annyira papfiamnak? Ez az Én fiam az igazságot mondja, és leköti a jelenlévők figyelmét. A ma este itt lévő gyermekeim többsége nem hallja ezeket az igazságokat a saját templomuk szószékéről.

Amerikát többé nem fogja megvédeni sem az Atya, sem az Ő Fia. Az utóbbi időben szeretett Anyámnak az Atyához intézett könyörgése miatt, hogy védje meg Amerikát, az Atya megmutatta Irgalmasságát nemzetetek iránt. Szeretett Anyám könnyei nagy szomorúságot hoztak Atyám Szívébe. Azonban Anyám nem tudja többé megvédeni Amerikát a könyörgéseivel, mert nemzetetek vezetői - sok más gyermekünkkel együtt - nem mutattak megbánást [az emberi méltóság vagy az emberi élet értéke elleni bűnök miatt]. (Kay: Amerika az az ország, amelyet a Szűzanya nagyon szeret.)

Atyám minden emberi teremtménye az Ő képére és hasonlatosságára készült, és ezek a teremtmények a test és a lélek egységét alkotják. Isten tükörképét kell megtalálni azokban, akiket Ő teremtett. Sajnos, ti most egy bűnös világban éltek, amely megsérti az emberi méltóságot azzal, hogy engedi, hogy az abortusz bűne uralkodjon országotokban. Az ártatlanok megölése megerősíti Isten teremtésének beteges és embertelen megítélését, és az erkölcstelen választásnak ezek a következményei sok büntetést hoznak nemzetetekre. Az emberkereskedelem bűnös kizsákmányolása az önkielégítés és a pénzbeli haszonszerzés érdekében aljas, utálatos és megvetendő az Én szememben. És az erkölcsi felháborodás megvetendő és felkeltő hozzáállása felelősségre von és megbüntet benneteket - e bűnös és förtelmes cselekedetek szabad akaratú döntései a pokol örökkévaló lángjaiba küldenek benneteket.

Atyám, aki csupa SZERETET, nem tudja tovább nézni a gyűlölet betegségét ilyen erkölcstelen és megvetendő cselekedetekkel, amelyek meggyalázzák azt az erkölcsöt és hazafiságot, amelyben ez az egykor nagyszerű nemzet hitt és amelyet követett. Az Istenük iránti szeretetük is csökkent és átvette a hatalmat az önkielégítés szeretete a gonoszságok iránt, amelyekkel ez a világ most rendelkezik.

Gyermekem, olyan kevés hűséges gyermekem maradt, és olyan kevesen vannak, akik imádkoznak a bűnös emberek jóvátételéért, de Irgalmasságom végtelen, és vágyom akár EGY imára is, hogy megmentsem ezeket az elveszett lelkeket.  Ne mondjatok le az emberiség jóvátételéért mondott imáitokról. Szükségem van ezekre az imákra, mert minden nap, minden órában, minden percben elveszett lelkek esnek a pokol örök lángjaiba.

A ti országotok még soha nem érezte azt az éhséget, amit sok nemzetnek kellett elviselnie, de éhínség fog eljönni a világotokra, és ez az egykor virágzó Amerika nem csak az éhséget fogja érezni, hanem az országotok meg fogja érezni a betegségek csapásainak fájdalmait.  El fogjátok szenvedni a gazdagság elvesztését annak nagysága miatt, amit Isten az országotoknak ajándékozott.  Isten gondoskodott minden szükségletetekről és arról, hogy élvezni tudjátok azokat.
Nemzeteteknek soha nem kellett volna elhagynia a földeteket, mert a Mindenható minden anyagi áldást és erőforrást biztosított nektek, amire polgáraitoknak szüksége volt a túléléshez.  Bőséges jólétben részesültetek egy másik nemzet segítsége nélkül.  Mindezek a gazdagsággal járó áldások eszközül szolgáltak ahhoz, hogy beteljesítsétek Isten céljait, és hatással legyetek a körülöttetek élők életére.

Sajnos ahelyett, hogy gyermekeink jót cselekedtek volna és kincseket gyűjtöttek volna a mennyben, kapzsiság és hatalom révén dolgoztak, miközben kincseiket ezen a földön halmozták fel. Sok gyermekünk nem osztotta meg vagyonát a rászorulókkal, hacsak nem akartak hasznot húzni belőle.  Azért jöttem a földre, hogy megtanítsalak benneteket a megosztás értékére és arra, hogy úgy szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Ítéletem Kegyelmem nélkül lesz, de most arra kérlek, hogy jöjjetek elém, amíg még lehet.  Kérjetek bocsánatot, és Én szelídséggel, békességgel, a szeretet tisztaságával, amely tele lesz Irgalmammal, kiárasztom rátok Irgalmamat.

Szeretlek benneteket, gyermekeim, nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért.  Itt várok rátok, és vágyom Irgalmasságomra számotokra.  Most Irgalmasságom tele van könyörületességgel minden gyermekem iránt, ha megbánják minden bűnüket, és szeretettel a szívükben elém járulnak.

Nem akarom, hogy ezek a dolgok megtörténjenek gyermekeimmel, de ők nem hajlandók meghallgatni a Mennyország által sok éven keresztül adott figyelmeztetéseket.  Mit mondhatnék még nektek?  Mennyit kell még tanúságot tennetek, mielőtt átadjátok életeteket annak az Istennek, aki a legtisztább szeretettel szeret benneteket?  (Kay: Érzem Jézus Szentséges Szívének fájdalmát, és könnyek hullanak le az arcán.)

Óriási földrengésekre figyelmeztettem gyermekeimet, és amikor ez bekövetkezik, a tengerek olyan erős dühöt fognak szabadjára engedni, és a vizek magasabbra fognak emelkedni, mint azt valaha is el tudnátok képzelni. Ezek a földrengések az óceán fenekére fognak csapódni, és mega cunamikat fognak okozni, amelyek összezúzzák és ledöntik a 100 lábnál magasabb épületeket.  Sok gyermekem azonnal meg fog halni, és élettelen testek lesznek mindenütt.  Gyorsan növekvő árvizek lesznek, amelyek elpusztítják országotok part menti területeit. Korábbi üzeneteimben figyelmeztettem gyermekeimet, hogy azok, akik e part menti területek közelében élnek, költözzenek sokkal magasabb területekre.

Lesznek vulkánok is, amelyek tüzet okádnak, a láva pedig az óceán fenekére hull, és nagy cunamikat is okoz.  Nemzetetek tájai többé nem lesznek felismerhetőek.  Figyelmeztetlek benneteket, hogy ezeket az eseményeket már nem lehet elhárítani, de imával és áldozatokkal ezeket az eseményeket enyhíteni lehet.

Nem azért hozom ezeket a szavakat hozzátok, hogy elkedvetlenítselek vagy megijesszelek benneteket, de mióta küld a Mennyország figyelmeztetéseket gyermekeinknek, hogy fordítsák vissza életüket Istenhez?  Gyermekeim, mindenféleképpen nyomorúságban lesztek, de nem azért, hogy összetörjék a lelketek; zavarba hoznak benneteket, de nem azért, hogy kétségbeesésbe kergessenek; üldöznek, de nem hagynak el benneteket; lesújtanak rátok, de nem azért, hogy teljesen elpusztítsanak benneteket.  Ne engedjétek, hogy a kísértés legyőzzön benneteket.  Istened hűséges, és nem fogja megengedni, hogy a képességeidet meghaladó kísértésbe ess.  Bízzatok és bízzatok Bennem; hajtsátok térdet imában, és Én megmutatom nektek a menekülés útját, hogy képesek legyetek elviselni mindazt, ami rátok vár. Sok üldözés lesz ezekben a gonosz időkben, és sokan fognak meghalni az Istenbe vetett hitük szeretetéért.

Gyermekeim, én a reménység Istene vagyok, és el akarlak tölteni benneteket a hitben való örömmel és békességgel, hogy a Szentlélek ereje reménységben és ne kétségbeesésben kössön meg benneteket.  Ne aggódjatok semmi miatt, hanem forduljatok imádsághoz és könyörgéshez mindenben, és hálaadással ismertessétek meg kéréseiteket Istennel, hogy Ő mindenben megsegítsen benneteket.

Gyermekeimnek fogalmuk sincs arról, hogy milyen szörnyű események fogják hamarosan elborítani világotokat.  Katasztrófa katasztrófa után következik majd be, és ez egy dominóhatás lesz - nem lesz időtök lélegzethez jutni, mielőtt egy újabb esemény bekövetkezik. Támadások fognak történni az országotok ellen, és háború fog dúlni a földeteken, és érezni fogjátok a halált és a pusztulást körülöttetek.

Térdeljetek le, gyermekeim, mert ezek az események a bejárati ajtótok előtt állnak.  Miért választjátok el magatokat Istentől?  Miért követitek világotok gonoszságát?  Be vagytok csapva, és gyermekeim azt fogják aratni, amit vetnek.  Bűnös tetteiteknek következményei lesznek.  Bűnös útjaitok megszakították a Velem való kapcsolatotokat, és a tisztátalanok nem állhatnak meg Isten jelenlétében.

Mindenről gondoskodtam számotokra, és amikor az életetek veszélyben van, eljön az Én Figyelmeztetésem, és ez egy békés időszak lesz, lesz idő gyermekeim megtérésére.  A hűséges gyermekeket hat héten belül menedékeimhez vezetem, és amíg ezekben a menedékhelyeken vagytok, biztonságban lesztek minden bajtól.  Ezeket a menedékhelyeket a szellemi védelem és láthatatlanság pecsétje fogja körülvenni.  Minden szükségletetekről gondoskodni fogok azok számára, akik hűségesek maradnak, és megvédem szíveteket és elméteket. Azok, akik hűségesek maradnak Hozzám, az Én hűségemet fogják pajzsként találni a veszélyektől, és megvédelek benneteket ellenségeitektől, miközben a menedékhelyekre menekültök.

Szent Eucharisztiám lelki táplálék, amelyre gyermekeim testének és lelkének szüksége van, mégis sokan nem is veszik észre, hogy Testem és Drága Vérem Igaz Jelenlétét fogyasztják.  Sokan felkészületlenül jönnek lelkükkel, és ez már csak formalitássá vált, nem pedig a szeretet, a hála és az imádat kifejezése Jézusuk iránt. Azt tanácsolom nektek: senki se jöjjön el Szent Eucharisztiámat halálos bűn állapotában fogadni, mert akkor szentségtörés bűnt követ el.

Hamarosan a megtévesztés változásai és még több árulás fog bekövetkezni Egyházamban, és ez még több tiszteletlenséget fog hozni Szent Eucharisztiámmal szemben, valamint Isten törvényei és parancsolatai ellen, valamint Szent Keresztem megvetését és tiszteletének hiányát.

Gyermekeim, figyeljetek, várjatok és hallgassatok mindarra, ami jelenleg Egyházamban zajlik, és figyeljétek, hogyan bontakozik ki, mert akkor lesznek azok, amikor hűséges pap-fiaim a föld alá mennek, hogy a megfelelő és Igaz misét celebrálják hűséges gyermekeimnek.

Én vagyok Egyházam alapja, és senki sem fog törvénytelen változtatásokat eszközölni, amelyek Istenük Törvényei vagy Egyházam Hagyományai ellen mennek, anélkül, hogy teljes következményei lennének.  Azok az Én gyermekeim közül, akik olyan változtatásokat hajtanak végre, amelyek skizmát okoznak Egyházamon belül, vagy azok, akik követik ezeket a törvénytelen változtatásokat, saját szabad akaratukból a pokol bugyraiba lesznek taszítva, mert vétkeztek a mindenható Istenük ellen.

Soha nem volt még olyan EKE, mint ami ma a világotokban történik.  Ez egy olyan Korszak, amely továbbra is gyalázatot és tiszteletlenséget fog hozni Szent Eucharisztiámmal, valamint a Szent Kereszttel szemben, amely az emberiségnek a MEGMENTŐT hozta (1).

Ezek a bűnbánati szentmisék, amelyeket országotok szerte ünnepeltek, sok kegyelmet adtak a jelenlévőknek, és időnként Szent Mihály Kardjának áldásai sok családtagotoknak is védelmet adtak.  Ezek a kegyelmek erőt adnak nektek a közelgő eseményekben, amelyeket nehéz lesz elviselni.  A hit válsága komoly próbatétel elé fog állítani - sokkal nagyobbra, mint valaha.  A hit hiánya rosszabb árulásoknak fogja előkészíteni az utat, mint amilyenek jelenleg Egyházamban zajlanak.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok pap-fiaimért, mivel a gonosz továbbra is előkészíti taktikáját, hogy legyengítse fiaimat és gyermekeimet, akik lelkileg üresnek érzik magukat. A Sátán meg fogja gyengíteni őket, és a gyávaság eluralkodik rajtuk, és megtagadják hitüket. Az ima és az áldozatvállalás nagyon fontos Egyházam hierarchiája, püspökei és papjai számára.

Figyelem a hatalmon lévők uralmát, akik hatalmukkal elnyomják hűséges pap-fiaimat, akik jogosan jelentik fel a visszaéléseket, amelyek továbbra is zajlanak Egyházamban.

E hűséges fiaim közül sokan szenvedtek igazságtalan üldöztetést saját elöljáróik részéről, és kiközösítették és kigúnyolták őket papi hivatásuk és az Istenük tekintélyének és az Ő szent Egyháza törvényeinek megfelelő fogadalmaik hűséges alávetése miatt.

Engedélyezem ezt a folyamatos színjátékot, hogy elválasszam a juhokat a kecskéktől. A juhaimat a jobb oldalamra helyezem, a kecskéket azonban a bal oldalamra.

Végtelen szeretetem van minden gyermekem iránt, és ki fogom árasztani rájuk Irgalmamat, amikor valódi bűnbánattal és szeretettel a szívükben elém járulnak. Kegyelmem elegendő lesz gyermekeim számára, és az Én Erőm a ti gyengeségetekben válik tökéletessé - ezért azt mondom nektek: "Hagyjátok, hogy Erőm rajtatok nyugodjék, és engedjétek, hogy betöltselek benneteket Kegyelmemmel".

Menj el gyónni, amilyen gyakran csak tudsz, mert minden alkalommal, amikor feloldozást kapsz, megszentelő kegyelmet kapsz, és ez a kegyelem Isten életének ajándéka, és a Szentlélek árasztja be a lélekbe, hogy meggyógyítsa a bűntől és megszentelje azt.

Azt mondom azoknak, akik hűségesek maradnak Jézusukhoz: amikor belépsz a menedékbe, jövőt és reményt adok neked.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kay megjegyzése: Jézus eme üzenetének terjedelme miatt az Eucharisztikus gyógyítás és a szentmise alatt látott egyéb dolgok leírása nem kerül ide. Ezek a képek és látomások az eucharisztikus gyógyítás és a szentmise alatt nagyon hasonlóak a korábbi engesztelő misék üzeneteiben leírtakhoz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Webmester: Elhozta az üdvösség lehetőségét. Az egész emberiség megkapta ezt a megváltást, de ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, el kell fogadnia ezt az üdvösségre szóló meghívást bűnbánat és megtérés által, hogy halálakor üdvözüljön. A megváltás és az üdvösség tehát két különböző, de egymással összefüggő dolog.

2024. március 19., kedd

Kay - "az idei év nagyon fontos év ennek az ünnepnek"

 

 

Jézus, Mária és Szent Mihály üzenete Kaynek

Jóvátételi szentmise - 2024. március 18.

Ahogy az atya elkezdi a prédikációját, látom, hogy Szent József áll mögötte, kezében a botjával. Szent József mosolyog, és azt mondja, hogy továbbra is vigyázni fog Atyára, és mindig ott lesz számára, amikor hozzá imádkozik irányításért és útmutatásért.

Jézus beszél:

"Drága gyermekeim:

Pap-fiam nagyon jó szentbeszédet tartott, és jól beszélt egy nagyon nehéz és szívhez szóló téma nyugtalanító és lelki oldaláról egyaránt. Szeretném, ha gyermekeim imádkoznának ezek ellen a támadások ellen mindkét oldalon.

Sok ilyen üzenetben említettem már, hogy nem akarom, hogy gyermekeim bárki ellen ítélkezzenek, függetlenül attól, hogy milyen súlyos bűnről van szó, legyen az bárki az Egyházamon belül, vagy a saját barátaik vagy szomszédaik. Sokszor mondtam már: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek meg benneteket. Bármit is mondasz ítéletet, az ítélet mértékét magadon fogod kimondani, ahogyan másokat is megítélsz. Ismét mondom nektek: ne ítélkezzetek mások elítélése vagy viselkedése felett. Ne feledjétek, hogy Én vagyok az egyetlen bíró, és bármit is tartok szükségesnek ítéletként, azt meg fogom igazolni, és az Én szavaim által elítélhetnek.

Értékeljétek ezt a nagyböjti időszakot, és kérem, hogy szenvedéseiteken, keresztjeiteken és terheiteken keresztül ajánljátok fel mindazt, amit tudtok a lelkek üdvösségéért.  Ezt hívják "megváltó szenvedésnek".  Arra kérlek benneteket, hogy ezeket a szenvedéseket Velem egységben ajánljátok fel.  Szenvedéseitek erőteljes módja annak, hogy krisztusiakká váljatok, különösen akkor, ha kereszteteket szeretettel fogadjátok el. Ez saját családtagjaitokra is vonatkozhat, akik a túlélésért küzdenek ezekben a leghátborzongatóbb időkben.  Imádkozzatok családotok erejéért és bátorságáért, valamint a sajátotokért az előttetek álló gyengítő időkben.  Gyermekeim, meg kell értenetek, hogy amikor megpróbáltatásokat adok nektek, akkor lehetőséget adok arra, hogy megpróbáljátok a szenvedés keresztjein keresztül elérni a szentséget. Mondom nektek, hogy nehézségeitek nem céltalanok.

Gyermekeim, a pohár már sok éve túlcsordult, de már nincs több idő hátra.  A pusztulás, a pusztítás, a pénzügyi csőd, az éhínség, a csapások és sok tragikus és katasztrofális esemény nagyon hamarosan érinteni fog benneteket. Érezni fogjátok, hogy a föld olyan erővel fog megremegni, amilyet még soha nem éreztetek.  Egy sokkal nagyobb háború is készen áll majd arra, hogy sok nemzet ellen lecsapjon, és a nagyhatalmak ezen gonoszságai révén az emberiség nagy részét le akarják mészárolni, és készen állnak arra, hogy nagy erővel és hatalommal fellázadjanak ellenetek.   Érezni fogjátok, hogy a föld olyan erővel fog megremegni, amilyet még soha nem ismertetek. Imádkozzatok ezen események enyhüléséért.  Ezek közül a büntetések közül egyiket sem tudod már elhárítani, de enyhítheted a büntetésüket.

Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok egymásért, és őrizzétek meg hiteteket és bizalmatokat Bennem.  Arra kérlek benneteket, hogy nyúljatok a rászorulók felé.  Tápláljátok hiteteket legszentebb Eucharisztiám által, és gyakoroljátok az irgalmasság testi cselekedeteit azáltal, hogy segítitek egymást.  Tegyetek tanúságot hitetekről, és kövessétek nyomdokaimat.  Ne engedjétek, hogy a félelem eluralkodjon rajtatok, mert Én soha nem hagyom el azokat, akik bizalommal és az irántuk való szeretetembe vetett bizalommal fordulnak Hozzám.

A végső földi események arra szolgálnak, hogy beteljesítsék az Atya Istennek a gyermekei megváltására vonatkozó tervét. Folytatnotok kell a rózsafüzér imádkozását és a Szentírás olvasását, és olvasmányaitokon keresztül meg fogjátok tanulni a végső időkről, és meg fogjátok tanulni, hogy ragaszkodnotok kell a Szent Hagyományhoz és a Szentíráshoz.  Arra kérlek benneteket, hogy álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket Apostolaim tanítottak nektek, és a Szentíráson keresztül megtanuljátok a hitet, a bizalmat - és megértitek a végidők próféciáit. Megtudjátok majd Egyházam és a hívők üldöztetését is, és a gonosz végső elszabadulását a végén.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjának nagy ünnepéről szeretnék beszélni Önöknek, és megemlíteni, hogy az idei év nagyon fontos év ennek az ünnepnek a szempontjából. (1) Nem szeretném, ha bármelyikőtök kihagyná a lehetőséget, hogy részt vegyen az Isteni Irgalmasság Vasárnapjának megünneplésében.  Kérem, éljetek e nap áldásaival és kegyelmeivel.  Ez az Én Irgalmasságom és Szeretetem ajándéka.  Ezen a napon megnyílik Irgalmasságom zsilipje a bűnösök előtt, és azt akarom, hogy gyermekeim megragadják ezt a hívők számára felkínált életlehetőséget, hogy megnyíljanak bőséges Irgalmasságom előtt.  Isteni Irgalmasságom segíteni fog nektek szenvedésetek és bűneitek közepette.  Ünnepeljétek az ünnepet a húsvét utáni vasárnapon - bánjátok meg őszintén minden bűnötöket, helyezzétek teljes bizalmatokat belém, az ünnep napján részesüljetek a szentáldozásban, és menjetek el gyónni, és én kiárasztom rátok a nagy kegyelmet, minden bűn megbocsátását és a bűn miatti minden büntetés eltörlését.  Ne feledjétek, hogy a Szentáldozás vételekor nem szabad, hogy a be nem vallott halálos bűn foltja legyen a lelketeken. A szentáldozás vétele előtt gyónni kell - lelkednek a kegyelem állapotában kell lennie a szentáldozás vétele előtt.  (Nem szabad szentáldozást vennünk, ha a lelkünkön be nem vallott halálos bűn van.  Jézusnak ez a kijelentése mindig érvényes - nem csak az Isteni Irgalmasság vasárnapján).  Teljes bizalommal kell lennetek Isteni Irgalmasságomban, bűnbánatot kell tartanotok bűneitekért a gyónásban, szentáldozásban kell részesülnötök, és elnyeritek a bűnök teljes bocsánatát és az azokért járó büntetést.

Egyetlen lélek se féljen közeledni Hozzám, még ha bűnei olyanok is, mint a skarlátvörös.  Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság káptalanját ezen az ünnepen is az Irgalmasság órájában [délután 3 órakor], ha lehetséges.  Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el minden bűnötökről, a múltbeli bűnökről, amelyeket talán elfelejtettetek meggyónni, és a mostaniakról, amelyeket meg kell gyónnotok. Gyermekeim, ez az ünnepnap menedék és menedék a lelkek vigasztalására. Irgalmasságom mélysége maga a vigasztalás az egész világ számára".

Ahogy Atya elkezdi a "Szent Mihály kardja imát", hirtelen látom, hogy Szent Mihály odasiklik a pódiumhoz, és Atya iránti tiszteletből féltérdre térdel, és tiszteletteljesen meghajol Atya előtt; kezét a mellvértjére helyezi.  Ezután feláll, és a szentély közepére siklik - merész és gyönyörű kardját az arca felé emeli, majd jobb oldalára fordul, és a kardot a jelenlévők felé nyújtja, és megáldja őket a kardjával; ezután bal oldalára fordul, és ismét a kardját nyújtja a bal oldalán ülők fölé, és megáldja őket is.

Szent Mihály ezután a jelenlévőkre néz, és így szól:

"Isten gyermekei, óvakodjatok a rémuralomtól, amely rátok és az egész világra lesújt.  Maradjatok erősek és állhatatosak a hitetekben.  A törvénytelenség már munkálkodik, és az ő (2) rémuralma rövid ideig fog uralkodni, de az Úr Jézus megöli őt a szája leheletével és elpusztítja.  Maradjatok egységesek, és tudjátok, hogy amikor ezek a dolgok elkezdenek megtörténni, a megváltásotok közeledik.  Ne essetek kísértésbe, és ne féljetek, mert katolikus hitetek révén szilárd tanítással rendelkeztek.  Igaz hit nélkül lévén, a gonosz kísértéseibe fogtok esni. Higgyetek és bízzatok az Úr Jézusban, és bízzatok benne.  Ne menjetek ki az Egy, Igaz, Szent, Szent, Katolikus és Apostoli Egyházból.  Ne feledjétek, hogy kövessétek az Igaz Tanítóhivatalt, a Szent Hagyományt és a Szentírást.  Ne tévedjetek el, hanem maradjatok állhatatosak és hűek katolikus hitetekhez.  Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni."

Most látom Jézust, aki az Atya mellett siklik, miután visszahozza a Szent Eucharisztiát az eucharisztikus gyógyító szolgálathoz.  Ahogy az Atya a térdeplők elejére megy, Jézus közvetlenül mellette van, és amikor az Atya elkezdi a lunettát a térdeplő személy homlokára helyezni, Jézus a kezét az Atya kezére helyezi, és Jézus keze azonnal az Atya kezébe kerül, és látom a fény megvilágosodását, ami éppen akkor történik.  Jézus kezének az Atya kezébe való beoltása azt mutatja számomra, hogy Jézus Krisztus minden szentségben a pap-fiának adja a hatalmat, hogy minden cselekedetet Krisztus személye alapján végezzen, akár áldást oszt, akár feloldoz egy bűnöst, akár megszenteli a kenyeret és a bort, mint a Szent Eucharisztiát - és a pap Jézus Krisztus látható képviselőjeként és jelképes megnyilvánulásaként cselekszik.

Ahogy minden egyes ember előlép a Szent Eucharisztiával való megáldásra, látom, hogy Jézus olyan gyönyörűen mosolyog minden egyes gyermekére, és az Ő Szeretetét sugározza mindazokra, akik körülötte vannak.  Jézus szemei csendben beszélnek az Ő szeretetéről, miközben minden egyes ember szívét kutatják.  Jézus olyan gyengéd és kedves, és a gyermekeihez intézett szavai halkan szólnak.  Soha nem tűnik türelmetlennek, amikor gyermekei feljönnek, és Jézus szeretete ragyog ránk és rajtunk keresztül. Jézus azt mondta, hogy amikor Rá összpontosítunk, Ő világosságot ad nekünk, és értelmet ad az életünknek.

Jézus szereti, amikor a kisgyermekek feljönnek áldásért, és az Ő arcáról sugárzik a gyermekek iránti szeretet.  "Én mondom: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert az ilyeneké a mennyek országa. Mondom mindenkinek, aki ezeknek a kicsinyeknek bármi rosszat okoz, jobb lenne, ha malomkövet akasztanának a nyakába, és ha a tenger mélyére fojtanák.  Ne bántsátok az én kicsinyeimet. Soha ne tartsátok távol gyermekeiteket Tőlem; olyan mélyen szeretem őket, és Szent Szívem szeretetébe helyezem őket.  Azt mondom minden gyermek szüleinek: "Imáitokban hívjátok rájuk áldásomat, és tanítsátok a fiatalokat, hogy kövessenek Engem."".

A szentmise végén látom a Szent Családot.  Szűzanyánk lecsúszik az oltárkorlát felé, és sír, és a szívem megszakad, ahogy ránézek.  Azt mondta a gyermekeinek: "Én valóban a Fájdalmak Anyja vagyok, és ezeket a könnyeket Fiam szent Egyházáért sírok, miközben szidják és megdorgálják őt saját Egyházában.  Isteni Fiamat hevesen és hosszasan kárhoztatják azok, akiknek az Ő szent Egyházát kellene védeniük, és pap-fiainak úgy kellene Őt szeretniük, ahogyan Isteni Fiam szereti pap-fiait és szent Egyházát.  Ezeknek a hitetlen papoknak olyanoknak kell lenniük, mint szeretett Fiam első apostolai, és elszántan kell élniük Jézusért és Krisztus Testének valóságáért.  Mindazok, akik hűségesen szeretik az Urat, Őt fogják szolgálni, Vele lesznek, Vele járnak és Benne beszélnek.  Azoknak, akik nem követik Fiamat, csak egy kis idejük van arra, hogy imádkozzanak és újragondolják, hogy mit jelent valójában a papsági fogadalmuk.  Mennyei Édesanyátok azt kéri, hogy változtassatok azon, hogy a világot kövessétek - de inkább kövessétek isteni Fiam útjait.

Édes gyermekeim, a bánat könnyeit sírom minden gyermekemért, mert a szívemet felszakító fájdalmak azok, amelyek miatt gyászolom az életek elvesztését oly sok ember gonoszsága miatt, akik mindenáron el akarják pusztítani az emberiséget. Oly sok gyermek marad anya nélkül, és sok anya marad gyermektelen.  Ó, drága gyermekeim, nézzétek a Fájdalmas Anya könnyeit és a Fájdalom Kardját, amely oly sokszor átszúrta a szívemet, amikor látom, hogy oly sok gyermekünk elveszíti az útját és a kárhozat útjára lép.  Fogalmatok sincs arról a bánatról, amellyel hamarosan szembe kell néznetek, mert oly sokan elfelejtettétek isteni Fiamat.  Sok gyermekünk úgy vezette az életét, hogy a ti világotok útjait kövesse, és kérlek benneteket: Mit nyertetek a világotok gonoszságával? Annyi szenvedés és fájdalom, igazságtalanság és szegénység, frusztráció és kihívás vár gyermekeinkre.  Ne gondoljátok, hogy egyedül fogtok végigmenni a könnyek völgyén, amelynek hamarosan tanúi lesztek, mert én veletek leszek, és isteni Fiam soha nem hagyja el egyetlen gyermekét sem, aki Hozzá kiált.  A legtisztább szeretettel szeretünk benneteket.

Én vagyok a ti Mennyei Édesanyátok, aki ismeri bánatotokat és fájdalmatok.  Mindannyiótokat szeretlek, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok hozzám Anyai Védőköpenyemért minden szerettetekért.  Hadd vigasztaljalak benneteket, ahogyan egy szerető Anya vigasztalja szenvedő gyermekét

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek isteni Fiam életének misztériumain. Forduljatok Fiamhoz minden nyomorúságotokban.


Szerető gyermekeim vagytok, és mindannyiótokat fájdalmas Szívem szeretetébe helyezlek."


Boldogasszony Anyánk most megfordul és Szent József közelébe siklik, aki a Kis Jézust tartja.


Semmit sem látok és nem hallok többet.(1) Webmester: (1) Webmaster: Egyértelműnek tűnik, hogy az idei lesz az utolsó év, amikor az Isteni Irgalmasság vasárnapjának nagy kegyelmét könnyen és hosszú és legmeghatározóbb ideig, a Figyelmeztetés előtt fogjuk tudni fogadni.

(2) Webmester: Ez az Antikrisztus. Ahogy a Szentírás mondja: "Senki se tévesszen meg titeket semmivel, mert az a nap nem jön el, hacsak előbb el nem jön a lázadás, és ki nem nyilatkozik a törvénytelenség embere, a kárhozat fia" (2Thessz 2,3).

https://www.privaterevelation.org/post/kay-this-year-is-a-very-important-year-for-this-feast-day

2024. március 16., szombat

Misztikus beszélgetések

 

MISZTIKUS BESZÉLGETÉSEK 2024.03.07. OTTHON.
Drága Uram! Lelkemben érzem, hogy mondanivalód van számomra.
Mennyei Atya: Drága gyermekem!
Fájdalmam mélysége leírhatatlan! Az emberiség a hazugság, a hitehagyás, a bűn bölcsőjében ringatózik. Gyermekeim elméjét köd lepte el. Az egoizmus, a hatalomvágy a gonoszság köde. Szívük kemény, mint a kő. A pusztulás az egész Földet elborította. Beavatkozásom elkerülhetetlen. A Szent Maradék már alig bírja a Keresztet. Szent Fiam a pusztában a Szent Maradékkal vándorol. A Szent Maradék segítségért kiált. Ezt hallom: "Meddig még Urunk? Jöjj el, mert elveszünk! Urunk, légy segítségünkre, mert már nem bírjuk!"
Gyermekeim erősítsétek meg szíveiteket, legyetek bátrak, mert közel az óra. Tartsatok ki még egy kis ideig, mert hamarosan beavatkozom. A gonoszságnak ki kell teljesednie. Azután azt mennydörgöm,ELÉG!!!
Ti csak rendületlenül imádkozzatok és bízzatok, mert egy pillanatra sem vagytok egyedül. Ez most a sátán órája. De sohase felejtsétek, a Szentháromság, Égi Édesanyátok, az Őrangyalaitok, a Szent Angyalok Kilenc Kara  kimondhatatlan, felfoghatatlan hatalommal munkálkodik ebben az időben. A Szeplőtelen Szűz, az Én szeretett leányom Szent Palástja betakar benneteket. Meneküljetek az Ő Szeplőtelen Szívébe. Ő megoltalmaz benneteket. Így menjetek előre a Nagy Napig.
Megáldalak gyermekem a kitartás és az állhatatosság Lelkével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

Jézus: Drága Évikém! Mutattam neked egy képet. A Földgömböt, fölötte egy hatalmas Keresztet, rajta megfeszített Testem. Testemből apró cseppekben hullik a Vérem. Ezek a Vércseppek a jelenben a Maradék Egyházamat erősítik, de eljön az idő,hogy ömleni fog a Vérem az egész Földre. Beborítja , elárasztja, hogy megtisztítsa az egész emberiséget, mint minden Húsvétkor, amikor Vérem hullott a Kereszten, amikor lándzsával átdöfött oldalamból ömlött a Vér és a Víz.
Hamarosan az ég vérvörössé válik, az ég bíborszíne minden ember számára figyelmeztető jel lesz,  és az égen megjelenő Kereszt fényzuhataga elől nem bújhat el  egy ember sem, majd a Szentlélek kristálytiszta sugarai a lelkek legmélyebb zugaiba is bevilágítanak és mint éltető víz  fogja megtisztítani az emberiséget.
A Vér, a Víz és a Lélek így válik valóságossá, érezhetővé kegyelmi erővé az emberiség számára.

Most megáldalak és misztikusan meghintelek az Én Drága Véremmel. Légy áldott!

Szentlélek: Drága Évám!
Én vagyok, Aki munkálkodik benned.
Én Lélek és Élet vagyok.
Én Vagyok Aki mindenkor az Igazságot hirdetem, mert Én az Igazság Lelke vagyok.
Én vagyok az isteni Szentháromság Lelke, a harmadik isteni személy.
Én az Atya és a Fiú Lelke vagyok.
Én Isten vagyok.
Én vagyok, aki hatalmas erővel jövök, hogy bevilágítsak minden ember lelkébe, amikor az Atya elrendeli.
Én a Tűz és a Víz vagyok.
Én tisztító hatalmasság vagyok.
Én a szelídség, a jóság, a tisztaság Lelke vagyok.
Én a Szeretet Lelke vagyok.
Megáldalak az Én hatalmas isteni szeretetemmel az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

MISZTIKUS BESZÉLGETÉSEK 2024. 03.15.
3. PÉNTEK, AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT.

“Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”
Pál levele a filippiekhez 4:4-5.

Ezt az Igeverset tetted a szívembe Istenem.
Jézus: Igen gyermekem, erről szeretnék beszélni.
Az öröm Isten ajándéka! Örvendezni emberi szemszögből sokmindenért lehet, kinek mi okoz boldogságot. Testi -lelki életetekre  rendkívül jól ható dolog.
A kisgyermek örül egy szép játéknak, szüleinek, egy finom falatnak..., és még sorolhatnám.
Aztán az ember életében mindig a vágyainak, igényeinek megfelelően akár kézzelfogható fizikai ,-akár lelki ajándéknak egyaránt örülhet. Az öröm egy pozitív érzelem egy felszabadult boldogságos érzés, felemelő,  és felszabadító dolog. Ha őszinte,  nincs benne érdek, nincs benne számítás, nincs benne hazugság, éltető erő.
Az öröm ideig tartó, de hosszan elnyúló is lehet, attól függően, hogy az ember vágyait, igényeit mennyire teljesíti ki, vonja be.
Örülni leginkább annak lehet, ha az ember élete kiegyensúlyozott, családi élete,kapcsolatai rendezettek, az egészsége viszonylag jó, anyagi helyzete konszolidált.
Az ember lelki beállítottságát Istentől kapott talentumok, az egyén neveltetése, természetéből fakadó mentalitása, habitusa, a körülmények,  a kapcsolatai , élményei alakítják, befolyásolják. Az örömhöz való hozzáállását, az öröm megélését, kifejeződését ezek az alapok határozzák meg.
De vajon az öröm itt a Földön teljes lehet-e?
Abban az értelemben igen, ha az Ige szerint az Úban örültök. Mert ha az Úrban örültök, a bizalomban és a teljes gyermeki ráhagyatkozásban, az Úr örömében lehettek. Az Úr öröme pedig ti vagytok gyermekeim. Ez egy oda-visszaható öröm. Én örülök, hogy hisztek bennem, szerettek engem, bíztok bennem, ti pedig örültök, mert a hit, a bizalom és a szeretet által be tudjátok fogadni azt a kegyelmet amit Én adok és ez örömet ad a szíveteknek.
Végül az a boldogság és öröm amit az örökkévalóságban együtt élünk majd meg, semmihez sem fogható, semmihez sem hasonlítható öröm lesz. Ott vég nélkül örvendeztünk egymásnak, ennek az örömnek soha nem lesz vége.

Megáldalak a derű ajándékával, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen.

Jézus bátor harcosa."Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy


ne azokat cselekedjétek, amiket akartok".

Gal 5:1 – 5:26.

Ezeket az Igéket adtad Uram a szívembe.

Mennyei Atya: Gyermekem. A ma embere nem lelki ember. A test cselekedetei szerint él. A mának, az élvezeteknek. A jövő csak annyiban érdekli, amennyiben a testi szükségleteit elégíti ki, vagy a vágyait teljesíti. A test cselekedeteit az ego, az én diktálja, az önzés és az egyéni érdek vezérli.
A Szentélek, amit Istentől kap az ember amikor megtér, az isteni javakat helyezi előtérbe. Az ego az önzés itt háttérbe szorul, ekkor az isteni érvényesül. Isten Lélek és akiben Isten Lelke lakozik szükségszerű, hogy "megöldökölje" az óember- egóját. A Lélek szerinti élet isteni életté válik. Isten és embertársai felé fordul. Az üdvösségén munkálkodik. Ez állandó, ádáz harc az ember élete végéig. A test és a lélek harca. De ti gyermekeim ne féljetek, mert körbesáncollak benneteket, megvédelek benneteket. Aki mindvégig hűséges marad, megkapja az Élet Koronáját. Bízzatok!

Megáldalak az erőslelkűség kegyelmével az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


"Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" Sám 3:9.

Az Ószövetségben Sámuel könyvének 3. fejezetében olvashatjuk ezt az igeszakaszt. A kis Sámuelt hívod háromszor is, mire Éli rájött hogy Sámuelt valóban Te szólítod Uram.
Vajon a ma emberének van-e füle, hogy meghallja a hangodat?
Jézus: Drága gyermekem. Ma az Isten szava harsog, dörög, kiált az Evangéliumok,  Szent Édesanyám jelenései, az igaz próféciák és  az utolsó idők jelei által. Az emberi szívek ajtaján most nem halkan kopogok, hanem dörömbölök, hogy nyissatok ajtót, engedjetek be, mert veszélyben az emberiség. Kétségbeejtően rázom a kilincset, hogy nyissatok ajtót, engedjetek be a szíveitekbe ,mert elvesztek. Kérek, könyörgök, vérrel verítékezek, korbácsütésektől szenvedek, a töviskorona kínjait viselem, a mázsás keresztet vonszolom értetek, a keresztrefeszítés gyötrelmeit szenvedem értetek és meghalok értetek. Gyertek hozzám , mert elvesztek! Halljátok meg hangomat, mert ha az Én hangomat figyelmen kívül is hagyjátok, Atyám mennydörgő hangja mindenki számára hallható lesz. A Szentlélek lángjai elviselhetetlenek lesznek,- ezek az Igazság Lángjai lesznek a Nagyfigyelmeztetéskor - a ti bűneitek miatt.
Gyermekeim! Meghaltam értetek de feltámadtam a halálból. Támadjatok fel most ti is a lelki halálból. Jöjjetek hozzám, jöjjetek,mert ha nem jöttök elvesztek. Szeretlek benneteket.

Most megáldalak a hűség Lelkével az Atya a Fiú és a  Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

Uram! Az egyszerűségről gondolkodtam. Szeretem a dolgokat egyszerűen, gyorsan és praktikusan megoldani.
Azon elmélkedtem, hogy a Szent Család mennyire egyszerű életet élt. A Szentírásból és a misztikusok elbeszéléséből megtudhatjuk, hogy egész életüket beragyogta az egyszerűség.
Jézus: Gyermekem. Az egyszerűség isteni tulajdonság, Isten valósága, Isten tudásából fakad. A célszerűsége és a megfontotsága hatalom, számára nincs bonyolultság, a mindehatóság és a mindent tudás az alapja, a mérőzsinórja a szerénység és az alázat, lelkisége a szeretet.  Egyszerűségéből fakad. Ki sem mondta, csak kigondolta. LEGYEN ! És LETT! Isten egyszerű, mert a bonyolultságban akadály van.Egyszerű, mert mindenhatósága és hatalma által nincs bonyolult vagy megoldhatatlan dolog. Isten előtt pedig nincs akadály.
Visszatérve a Szent Család egyszerűségére. Édesanyám, Szent József  az egyszerűség sarkkövét, az egyszerűség velejét élték meg mutatták meg,azáltal, hogy szerették és tisztelték egymást. Édesanyám szeretetteljes imádatát minden pillanatban megtapasztaltam. "Csak" egyszerűen szerették egymást, egyszerűen dolgoztak, egyszerűen hittek, egyszerűen bíztak Istenben és egymásban, egyszerűen élték mindennapjaikat Velem, aki beragyogta  egész egyszerű életüket.

Most megáldalak az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Ima és dicsőítés az Oltáriszentség előtt.

Édes Szent Szépség
Gyönyörű Szép Istenség
Fenséges Öröklét
Mindenség és Erényesség
Magasság és Mélység
Világosság, Fényesség
Aranyfényű Dicsőség, Zafírfényű Üdvösség
Imádandó Szent Fenség
Magasztallak és Imádlak
Drága Szent Oltáriszentség!

2024. február 18., vasárnap

Misztikus beszélgetések

 

2024. FEBRUÁR 16. VÁC, 3. PÉNTEK, AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT.


Drága Uram! Miről szeretnél beszélgetni?
Jézus: Édes Évikém. A jelenlétről.
Kezdjük a szóval: Jelenlét. Jelen-lét.
A jelenlét, a pillanat  a létnek, és az életnek az a valósága ami az öröklétbe vezet. A pillanat ami elröppen, nyomot hagy az életetekben és a pillanat alatt megélt lét,- élet, az örökkévalóságban visszaköszönő,  megélt jelenlét. Mert a jelenlét folyamatossága az élet egésze, a megélt pillanatok összessége. Ez az  ajándék, tudniillik az élet ajándéka a Földön, csak egy pillanat-jelenlét, az egész örökkévalósághoz képest valóban, csak egy pillanatnyi jelenlét.
A jelenlét Istenségem esszenciája az örökkévalóságban, a teremtésben, az egységben, a szeretetben,a megváltásban, az irgalmasságban, az igazságosságban, az ítéletben.
Jelenlétemnek nincs kezdete és nincs vége. Jelenlétem független minden teremtettől és minden teremtménytől, amely olyan szuverenitás és olyan titok, amely mégis magában hordja azt a valóságot, hogy Én mindenhol és mindenekben benne vagyok, jelen vagyok. Olyan valóság, amely fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Jelenlétem valóságát az embernek a megteremtése után akartam kinyilvánítani, Szentháromságos akaratomból. Jelenlétemet a Paradicsomban  az embernek szemtől szembe megmutattam, együtt jártam az emberrel. Bűnbeesése után az ember már nem járhatott Istennel.
A Szent Biblia az egész üdvtörténetet elétek tárja. Isten jelenléte, Jézus Krisztusban lett újra láthatóvá a Földön. Az Én jelenlétem az ember jövőjét illetően a megváltás művében azt jelenti, hogy a Megváltás Keresztjén,- ami örök jelenlét-, az ember minden bűnös pillanatát átáéltem, kifizettem szenvedésemmel és halálommal azért, hogy az örök boldogságban minden pillanatot Isten valóságos jelenlétében élhessetek meg.
Jelenlét az emberi közösségekben: Egy adott szituációban, élethelyzetben, éber értelemmel, figyelemmel részt venni, együtt élni a környezetünkben lévőkkel. Családban, munkahelyen, iskolában vagy csak egy egyszerű beszélgetésben. A jelenlét teljes odafigyelést igénylő cselekedet, nem tűr szétszórtságot, figyelmetlenséget,vagy elutasítottságot, mert az már nem jelenlét.
Isten és ember közötti jelenlét:  Ahogy ezt fentebb kifejtettük,
Isten jelen van, létező valóság, az ember akár hiszi ezt, akár nem.
Isten jelenléte a természetben: Isten a semmiből teremtette a világmindenséget, benne a Földet.  Ő az Ég és a Föld Ura. Ami a Földön és az Égen van, az Ő jelenlétét dicséri. Jelenléte megkérdőjelezhetetlen.Látjátok az utolsó idők jeleit, a természet háborgását, a földrengéseket, a vulkánkitöréseket, az árvizeket. Ezek a tisztulás eszközei, a megpróbáltatások által. Ha azt vesszük, ezek is "kegyelmi eszközök", kemény ostorcsapások az emberiségnek. Tudatos és következetes jelenlét.
Az Isten jelenléte az emberben a hit által lesz valósággá, jelenvalóvá. Istent a "hit szemével"látja.
Gyermekeim! Azt mondom, ne legyetek kicsinyhitűek!
Az ember a hit által és Isten kegyelmi ajándékai által kerülhet Isten Jelenlétébe.
A csendben,az imában, a szemlélődésben, jó cselekedetek gyakorlásával Szentségimádások alatt, Szentmiséken, gyónásokban, ezzel az Istennel való közösség folyamatos jelenlétet eredményezi. Mindig szólhattok Hozzám!  Éjjel, nappal, búban, bánatban, örömben., minden élethelyzetben. Én itt vagyok!
Drága gyermekeim! Az Istenben való jelenlét közel visz benneteket a Szűzanyához, sőt a Szent Angyalokhoz is.Édesanyám állandó jelenlétben élt velem a Földön és most itt a Mennyben is.
Ebben a Szent 40 napban járjatok velem, legyetek velem, vigasztaljatok, böjtöljetek, imádkozzatok, virrasszatok velem. Annyira szeretek veletek lenni.
Most megáldalak az állhatatosság kegyelmével az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

MISZTIKUS BESZÉLGETÉS
2024. FEBRUÁR 16. 3. PÉNTEK VÁC, SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT
Jézusom! A Nagyböjtben mit szeretnél a legjobban?
Jézus: Gyermekem! Egyszerűen csak azt, hogy jöjjetek ki velem a pusztába.
A pusztában csend van. Akkor ott Én nem ettem, nem ittam, kiszolgáltatott voltam az időjárás viszontagságainak, fáztam.
Ezek kemény nélkülözések voltak.
Keressétek a csendet, jöjjetek hozzám imában böjtben, nélkülözésben, felajánlásokban, az erősek vezeklésben, ki-ki lelki és fizikai sajátosságának megfelelően.
Mi is  volt valójában számomra ez a Szent 40 nap?
Felkészülés! A felkészülés nem öncélú dolog. A nélkülözés, éhezés, szomjazás,a testem és lelkem megpróbáltatásai, a gonosz kísértései ,valójában bármilyen paradox dolognak tűnik, erőgyűjtés volt a rám váró nagy feladatra, a megváltás művére.
Nektek nem kell a Keresztút megpróbáltatásait és a Keresztre feszítés kínjait átélnetek, de azzal, hogy velem vagytok a pusztában, együtt nélkülözünk imádkozunk, valójában embertársaitok és saját üdvösségeteket munkáljátok, az áldozatok által.
Ezért kérlek benneteket, ha tudtok, menjetek ki a világból! Nem fizikai értelemben, hanem lélekben  gyertek velem a pusztába. Ha tudtok, modjatok le egy jóféle italról, ételről , filmről , egy kedvelt elfoglaltságról,egy jó programról. Értem!
Uram, a böjt komoly áldozat, nem is mindenki tudja gyakorolni.
Jézus: A böjt tisztulás.
A böjt lemondás.
A böjt vezeklés.
A böjt áldozat.
A böjt tudatosság.
A böjt jelenlét.
A böjt ima.
A böjt hallgatás.
A nyelv böjtje-tökéletesség.
Gyermekeim! Kérlek benneteket jöjjetek hozzám, ne hagyjatok árván, öleljetek át, szeressetek, vigasztaljatok, mert a ti megváltásotokra készülök ebben a Szent Kegyelmi időben. Merítsünk egymásból erőt, mert minden Nagypénteken újra és újra átélem a Keresztút és a Keresztre feszítés fájdalmát szeretetből és irgalomból.
Most megáldalak a kitartó imádság kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2024.02.17. 5 óra 26 perc.
Az elengedés.
Drága Jézus. Már tegnap súgtad a fülembe, lelkembe a beszélgetés témáját.
Az elengedésről szeretnél beszélni.
Jézus: Igen, Drága Évikém, az elengedésről fizikai és lelki értelemben egyaránt.
Amikor egy kisgyermek még csak totyog szülei kezét fogva, segítségre szorul. Amikor végre önállóan jár, elindul elengedi szülei kezeit ,micsoda boldogság! Ha hosszú betegség után, lábadozás alatt a beteg először segítséggel, majd önállóan felkelhet az ágyából, elengedheti a segítői kezét, eldobhatja botját, mekkora öröm!  Az elengedés bátorság, egyfajta ráhagyatkozás az isteni gondviselésre, mert ami fizikai tulajdonunkban van és azt valamilyen nemes cél érdekében elengedjük, oda ajándékozzuk, eladományozzuk, (megszabadulunk attól jó értelemben ) elengedjük, az olyan felszabadító, örömteljes érzés.Ha valaki börtönbüntetését letölti és végre elengedik, kiengedik,  az mekkora szabadság!
Szabadság! Ez a kulcsszó!
Szellemi, spirituális értelemben az elengedés szabadság, megbocsátás, kiengesztelődés, irgalmasság, megbékélés, kibékülés, nagylelkűség, végül is szeretet.
A bosszúállás, a megtorlás, a harag, a viszály, a békétlenség a fogva tartottság, a rabság  az elengedés ellentéte.
A Szent Bibliában az Ószövetségben és az Újszövetségben is olvashattok elengedésről.
Pl. Dávid nem bántja barlangban Sault, aki őt halálra üldözi. Elengedi, irgalmasságot gyakorol. 1Sámuel 24:4-8

És eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, hol egy barlang volt. És beméne Saul, hogy ott szükségét végezze. Dávid pedig és az ő emberei a barlang rejtekeiben valának.

5 Akkor mondák Dávidnak az ő emberei: Ímé, ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked: Ímé, kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkele azért Dávid, és elmetszé orozva Saul ruhájának szárnyát.

6 Lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszé Saul ruhájának szárnyát,

7 és monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő.
Az Úr a Sínai-hegyen ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha majd elérkeztek arra a földre, amelyet adok nektek, a föld tartson szombatot az Úrnak. 3Hat éven át vesd be földedet, hat éven át metszd meg szőlődet és gyűjtsd be termését. 4De a hetedik évben a föld élvezzen szombati nyugalmat, szombatot az Úr számára. Ne vesd be a földedet, ne metszd meg szőlődet, 5ne arasd le a kalászt és ne kösd kévébe, ne szüreteld le szőlődet, amelyet nem metszettél meg. A nyugalom éve legyen ez a földnek. 6De a föld szombatja is tápláljon téged, szolgádat, szolgálódat, béresedet, vendégedet és mindazokat, akik nálad tartózkodnak. Leviták 25:1-6.

Az újszövetségben:
21Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” 22„Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. 23A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. 25Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. 26A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! 27Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Máté:18:21--27.

Az elengedés  lelki értelemben egyfajta szabadság. Gyakoroljuk a megbocsátást, merjünk szeretni.
A legfenségesebb és a leghatalmasabb elengedést Mennyei Atyám gyakorolta, amikor megengedte nekem,szeretett Fiának, hogy a Mennyből leszállva, áldozatot mutassak be az egész világmindenségnek emberiség bűneiért, így elengedve az igazságos büntetést.
Az elengedés tehát szabadság, szabadságod , szabad akaratod van arra, hogy elengedd, felszámold bűneidet, megtérj, és higgy, vagy elengeded füled mellet Isten hívó szavát és a kárhozat felé menetelsz.
Engedjétek, hogy ebben a Szent 40 napban megfogjam a kezeteket, engedjétek, hogy Isten szeressen benneteket és ez az isteni szeretet ki fog áradni a környezetekre és így tudjátok megragadni egymás kezét is a szeretet kötelékében.
Aztán a Feltámadásban, ebben a nagy misztériumban már soha többé nem akarjátok elengedni Isten kezét, mert ez a kötelék, már nem enged, mert Égen és a Földön a legszorosabb kötelék a szeretetben. Ámen

Most megáldalak a megbocsátás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.