2020.08. 13. Máriabesnyő. A " csend" lelkigyakorlatán. 15 óra 50 perc
Szentségimádás alatt.

Mennyei Atya:
Köszönöm imáitokat. Az Irgalmasság rózsafüzére és a  Szeretetláng rózsafüzére alatt különleges atyai áldásomat árasztottam rátok.
A lelkigyakorlat a csend misztériumáról szól. A csendről korábban beszélgettünk,most kiteljesedik ez a tanítás Szentlelkem által.
A csend Istenségem lényege, Istenségem gyökere, Istenségem alapja. Csend vett körül Engem a Teremtés kezdete előtt. Szeretetem néma Tüze, a Szentháromság Szívében oly erősen lüktetett, hogy ki kellett, hogy szakadjon, megosztva azt a világmindenséggel. Ebben olyan erő, olyan végtelen tűz, olyan erős szeretet volt, hogy minden, ami a Kozmoszban létezik, - a Föld az ember teremtését is beleszámítva,-hogy kiáradt mindenekre. Hangtalanul, Szívünk egységében, egyet akarva határoztunk a jövőről.
A csend bűnbánat.
A csend Istennel való egység a hitben és a szeretetben.
A csend a zaj kizárása.
A csend elhatárolódás a külvilágtól.
A csend Isten-keresés.
A csend önvizsgálat.
A csend egyszerűség.
A csend biztonság.
A csend bátorság.
A csend figyelem.
A csend szeretet.
A csend béke.
A csend odaadás.
A csend imádat.
A csend dicséret.
Engem, az Istent, a csendben találhattok meg, mert Én Vagyok a nyugalom, a béke, maga a CSEND.
A mai ember nem bírja a csendet, nem keresi a nyugalmat, nem keresi Istent.Ezért nyugtalan, hajszolt, istentelen.
Csendesedjetek el, nyugodjatok meg Bennem. Minden gondotokat vessétek Rám, és Én megnyugtatlak benneteket.

Látod, a te túlhajszoltságodban nem tudtál teljes szívvel Rám figyelni, elcsendesedni, de most itt vagy,csak Rám figyelsz.
Terjeszd  elém kéréseidet, imáidat, és Én megáldalak, mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.13.

Mennyi Atya: Gyermekem. A gyermeki ráhagyatkozásról szeretnék beszélni neked.
Milyen a gyermek? Természetes, őszinte, szinte vakmerően, ösztönösen hisz, bízik szüleiben. Fel sem merül benne, hogy szülei becsaphatják, vagy rosszat akarnának neki. Feltétel nélkül szülei karjaiba szalad, érdek és számítás nélkül.
Nos, ilyennek kellene hogy legyen a ti szeretetetek Istenetek felé.
Soha ne kételkedjetek abban, hogy Isten csak a jót akarja nektek, és minden rosszból is , csak a jót akarja kihozni.
A bizalom felnőtt korban sok csorbát szenved a csalódások és bűnök miatt. A tapasztalatok emberi vonatkozásait átültetitek az Istenhez való kapcsolatotokba. Isten-ismeret, és hit nélkül nem létezik gyermeki ráhagyatkozás. Isten szeretete nélkül nem lehet teljes gyermeki ráhagyatkozás.
Jézus egészen, teljes szeretettel ráhagyatkozott gyermekként Édesanyjára Máriára és Józsefre, nevelőapjára. Felnőttként, nyilvános fellépésekor a Mennyei Atya akaratát követve, szeretett Fiaként ráhagyatkozott, mindenben követve az Ő akaratát, megszerezve ezzel az emberiség üdvözítését. Szenvedése és kínhalála emberi szemszögből nézve a lehető legrosszabb volt, de az isteni terv részeként a lehető legjobb .
Ezért ne féljetek, bízzatok Bennem, mert Én a lehető legjobbat készítettem nektek. Most ezekben a vészterhes időkben is keressétek az Én akaratomat és megkapjátok a megoldást életetek minden területére.
Én itt vagyok,Én megtalálható vagyok.Várom gyermeki hívásotokat és gyermeki bizalommal való közeledéseteket és Én atyai keblemre ölellek benneteket.

Jézus bátor harcosa.

2020. 08.14. 15 óra 40 perc. Máriabesnyő.

Jézus: Drága gyermekem! A gyónás és az elégtétel elimádkozása után, most mint a szíved Királya szólok hozzád. Hiszen ezt választottad a gyóntató papod kérésére, miszerint-" Mit akarsz elérni a lelkigyakorlaton és azután?"
Te azt válaszoltad, azt szeretném,-" Jézus legyen a szívem Királya".
Nos, most szíved trónján, mint Király uralkodom benned. Hótiszta lelked megvidámítja Szentséges Szívemet. A csend, amelyet mindig is keresel, üdító harmatként száll fejedre és szívedre.
Az előadásban a Barnabás-féle elmélkedésekhez, amit a zaklatásokkal, azoknak fokozataival kapcsolatban halottál még azt tenném hozzá, hogy minden ima, különösképpen a rózsafüzér imádság olyan szemlélődésre indítson, hogy az kizárjon minden csapongó gondolatot. A velem való egység, az irántam és Édesanyám iránt érzett mélységes szeretet és együttérzés, elűz mindenféle más gondolatot.
Amikor egy lélek szívének trónján uralkodom, a gonosz nem közelíthet. Az Erősség és a Hatalom Lelke őrködik az imádkozó fölött.
Minden imádat ajánld fel a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséért,  te engesztelő lélekké lettél. Mindenek elé és mindenek fölé tettél  Engem , szíved Királyává lettem,  Én uralkodom benned, mert teljesen átadtad szabadakaratodat.
Ezért most megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.14. 16 óra Az Oltáriszentség előtt.

Mennyei Atya: Gyermekem. A csend ellentéte a zaj. Ez nem csak eszközök, vagy munka által gerjesztett hang lehet, hanem a beszéd is lehet zaj.
A beszéd, ha üres, tartalmatlan, parttalan,- fecsegéssé, locsogássá fajulhat.
Mi van emögött?
A fecsegés felszínesség, a fecsegés egoizmus, önáltatás, önámítás, figyelmetlenség, a hallgatósággal szembeni udvariatlanság, mert fel sem tételezi a fecsegő, hogy a másik ember idejét rabolja.
A fecsegő gondolatai kuszák, logikátlanok,nincs eleje, nincs vége, nincs mondanivalója. Környezetét fárasztja, nincs mögötte tartalom. A fecsegő minduntalan közönséget keres magának, felszínes, feszélyezi, ha nincs a középpontban.Késztetést érez arra, hogy mindenről véleményt mondjon, mindenhez hozzá szóljon. Nem szeret egyedül lenni sem fizikailag, sem lelkileg. Ő az, aki a közösségben tevékeny, szeretné, ha akkor is észre vennék, ha éppen nem beszél.
Ennek mély pszichés okai vannak.Gyermekkori sérelmek, megaláztatások, háttérbe szorítások,amit felnőtt korban szeretne valahogy kompenzálni azzal, hogy viselkedésével dicséretet, odafigyelést, elismerést próbál elérni.
Mit lehet az ilyen ember társaságával kezdeni?
Nem könnyű az ilyen embert elviselni. Türelmet, megértést, szeretetet, dicséretet, elismerést, megértést kell felé sugározni. Imádkozni érte, közbenjáró imákkal segíteni őt.
Ez a fecsegő nyugtalanság ezek hatására mérséklődhet, alább hagyhat, vagy meg is szűnhet. Megnyugszik Bennem, hallgataggá válhat. Imádkozz az ilyen lelkekért.
Megáldalak a türelem, a kitartás és az erőslelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.14.

Uram! A gondoskodásról, a gondviselésről elmélkedtem.
Mennyei Atya:Drága gyermekem!
Az ember teremtése óta, de tovább megyek, a világegyetem teremtése óta gondoskodom. Mindenről és mindenkiről.
A gondoskodás rokon szava a gondviselés. Milyen szép a magyar nyelv! Gondviselés. A gondok viselése, a gondok cipelése, a gondok átvétele, a gondok megoldása, -a gondviselés.
Bárcsak komolyan vennétek ezt a  szót! Amely szó, de annál sokkal több, Isten óvó, védő atyai szeretete.
Gondviselésemmel mindenről, a világ, a Kozmosz, az állatok a termés , az időjárás a történelem a nemzetek, az emberek, minden egyes ember dolgairól, életéről gondoskodom. Minden testi és lelki szükségleteitekről gondoskodom.
Gondoskodtam a ti megváltásotokról is, ami a bűnbe esett emberiség megmentéséért, Szent Fiam keresztáldozatával, halálával és feltámadásával megtörtént.
Igen, gondoskodom azokról akik hisznek Bennem, és azokról is akik nem hisznek Bennem.
Bár ez most még elképzelhetetlen számotokra, de gondoskodni fogok rólatok a nagy nyomorúság idején is, és akkor is, amikor a menedékhelyeken éltek.
A szegénységben tapasztaljátok meg legerősebben gondviselő szeretetemet és erőmet. Higgyetek Bennem és bízzatok Bennem, előttem nincs lehetetlen.
Most megáldalak a feltétlen bizalom kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.14. 21 óra

Szentlélek: Gyermekem! A fegyelmezetlenségről szeretnék veled beszélgetni.
A fegyelmezetlenség, önmagunk becsapása és az engedetlenség egyfajta formája. A fegyelmezetlenségből fakad aztán a pontatlanság, a rendetlenség, a szétszórtság, a figyelmetlenség. A fegyelmezetlenség ellentéte a fegyelem, illetve az önfegyelem. A fegyelemnek általában nem örülnek az emberek, mert az összeszedettséget, figyelmet, és rendet kíván. A fegyelem, ha az belső késztetésből fakad, nincs semmiféle ártó, vagy negatív hatása, mert belsőleg a rendre való törekvés sarkallja. A fegyelmezett embernek nincs szüksége kontrollra, különleges ellenőrzésre, mert belső igénye a fegyelem. A fegyelmezett ember általában figyelmes ember is. Ha a fegyelme nem félelemből, agresszióból, megfélemlítésből fakad, gyümölcsöző.
A fegyelmezett ember rendszerető, céltudatos, pontos, a másik ember idejét nem rabolja el. A fegyelmezett ember törekszik a rendre, kötelességeit, állapotbeli kötelességeit elvégzi. A fegyelmezett ember tevékeny, céltudatos, határozott, tudja mit akar. Szélsőségekre nem hajlamos.
Kérjétek a józanság lelkét a Hatalmasságokat és Fejedelemségeket, a Szent Angyalokat és Szűz Máriát, járjon közbe értetek, hogy legyetek összeszedettek, figyelmesek, éberek ebben a vészterhes időkben.
Most megáldalak Szentlelkem erős szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.14 21 óra 50 perc

Uram! Ez már szerelem?
A Szentháromság szól: Gyermekem. Amikor fiatal voltál, többször voltál szerelmes.Voltak komoly, mély érzelmek, voltak csalódások az életedben.
A szerelem Istentől kapott csodálatos érzelem. Az emberek nagy többsége ilyenkor, a nagy szerelem idején, szerelmét úgy fogadja el, amint van. Hibáival, gyarlóságaival, gyengeségeivel együtt. Állandóan kedveséről ábrándozik, gondolkodik, a lehető legtöbb időt akarja szerelmével eltölteni. Aztán ez idővel kihűl, legjobb esetben szeretetté, tiszteletté, csendes megértéssé szelidül.
Tartós is lehet, ez nagy ajándék Istentől.
Amit te érzel Istened iránt, -igen ez szerelem. A legnemesebb értelemben. A Szentháromságot, Bennünket, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, befogadtad, elfogadtad, átadtad magadat, az életedet, a családodat, a munkádat, bajaidat, szenvedéseidet, örömeidet, bűneidet, gyakorlatilag mindent. Együtt akarsz Velünk, az Istennel élni, mozogni. Ez a lelki fejlődés igen magas foka.A bensődben hagyod mozogni, lélegezni, imádkozni az Istent. Mert igen, az Isten, a Szentlélek imádkozik benned.
Gyakran arra ébredsz, hogy a Szentlélek énekel, imádkozik benned.
Az Isten éjjel is szerető Isten, és napközben, a nap minden órájában és percében is szerető Isten. A Szentháromságból, aki emberré lett, Jézust, misztikusan már sokszor megölelted.
A szerelem, ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy nem akarsz semmilyen körülmények között megbántani, megsérteni, szomorúságot okozni annak, akit annyira szeretsz. Engesztelő lélekké lettél.
Ezt az érzelmet igazán az tudja átélni, aki valaha volt már szerelmes. Ez a szerelem lángoló, de még jobban felszítható.
Azt kérdezed , hogyan?
Emberszeretettel. Mert aki Istent szereti, annak az embert is szeretnie kell. Ebben még vannak hiányosságaid.Nagy a harc a bensődben, de a szeretet minden fölött győzedelmeskedik!
Tökéletes Isten és ember szeretet csak a Menyországban és majd az Új Világban lesz, addig folytonos harcban áll az ember önmagával, a világgal és a sátánnal.
Aki azonban szeret, legyőzi önmagát, ellenáll a világ csábításainak, legyőzi a gonoszt.
Most pedig megáldunk, mi a Szentháromság az izzó, mindent felemésztő szeretetünkkel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020. 08.15. 5 óra 50 perc.

Mennyei Atya: Tudod-e gyermekem, milyen alapokra helyeztem üdvösségedet?
Csak sejtem Uram.
Mennyei Atya: Három alapon nyugszik. Engesztelő lélekké lettél, az Igazság Könyve apostola, A  Szent Vér áhitatban az Én Szent, Haláltusát vívó Fiam vigasztalója ,és a Szent Angyalok Műve harcosa. Mindezt a a hit és a szeretet egysége kovácsolja össze. E három pillér az, ami megingathatatlan erőt ad ahhoz, hogy a nagy megpróbáltatások idején megálld a helyedet.
Mi a legfontosabb ezekben a mai időkben Atyám?
Mennyei Atya: Szeress Engem, és bízzál Bennem. Én Vagyok a te Teremtőd. Még meg sem születtél, Én már kiválasztottalak, segítőmnek gondoltalak. Munkatársammá formáltalak, vigaszommá lettél.
Tudnod kell, minden gyermekemet szeretem. A legszeretőbb Apa vagyok. Sírok, ha csak egy  teremtményem is a pokolra hull.
Drága Atyám! Sokszor elképzelem magam, amint a Trónod előtt leborulok és vigasztallak, de van olyan is, amikor mint egy kis gyermek az öledbe  és nyakadat átölelve hozzád bújok.
Mennyei Atya: Gyermekem. Ez az odaadó, naiv, egyszerű szeretet Engem teljesen lenyűgöz. Ha elhinnétek milyen egyszerű és Istenségemben milyen nagyszerű, mily nemes az Én Művem. Az egész  egyszerűség, nagyszerűség, tökéletesség, tisztaság és szeretet.Ebben benne van minden,az Istenségemre és a Teremtett Világra vonatkozó igazság.
Te ebbe az igazságba léptél be. A te hited és szereteted által. Az igazság Én Vagyok.
Aki ezt elfogadja, az megkapja a tisztánlátás és megkülönböztetés kegyelmét. A logika is azt diktálja, aki az igazságban jár, az meg tudja különböztetni a jót a rossztól, az igazságot a hazugságtól, a valódit a hamistól. Az igazság  Szent Lelke az, Aki vezet, segít neked ebben.
Nos gyermekem ölelj át, szeress Engem, hozz elém sok, sok lelket, akik a kárhozat útját választották, és Én szerető Szívemre ölelem őket.
Megáldalak forró Atyai szeretetemmel.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.15. 6 óra 45 perc

Jézus: Gyermekem. Megkaptad a lelkek megkülönböztetésének és az emberismeret ajándékát. Apró jelekből, gesztusokból, hangsúlyból, tekintetből leszűröd az emberi lélek indítékait, jellemzőit.
"Az ember nem bújhat ki a saját bőréből".-szoktátok mondani.
A pszichológia és a viselkedéstudomány sokat foglalkozik ezzel.
Neked nem kell tanulnod, ez egy ajándék. De kereszt is!
Ezeket felismerve sokat szenvedsz embertársaid -reakciói, viselkedése,magatartása, hazugságai , képmutatása és még sorolhatnám az egyéb gyengeségeket, bűnök,-miatt.
Nagy feladat ezt elviselni, orvosolni.Ezeket látva, imádkoznod, közben kell  járnod értük.
Kérd az Imádság és az Erősség Lelkét és Szent Édesanyámat, a Szent Angyalok és Őrangyalod segítségét, hogy segítsen ebben a nehéz feladatban.
Megáldalak a felebaráti szeretet kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

2020. 08.15. 8 óra 35.

A Szűzanya szobor előtt.
Drága Szűzanyám!  Felajánlom Szeplőtelen Szívednek fiamat, lányomat, férjemet menyemet, kis unokámat, egész rokonságomat.
Szűzanya: Köszönöm gyermekem. Szeplőtelen Szívembe rejtem el őket, megvédem őket, Szent Anyai Palástommal betakarom őket.
Vigyázok rájuk, könyörgök értük, közben járok értük a Mennyei Atyánál.
Téged pedig engesztelő lélek, megáldalak különleges anyai áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.15. 22 óra.
Uram! A csodálatos máriabesnyői Nagyboldogasszony tiszteletére tartott szabadtéri szent misén, búcsún, körmeneten vehettünk részt. A teljes búcsú elnyerése után lelkem ujjongott.
Imádkoztam, a mise alatt, " ne szakadjon ránk az ég", mert vészesen jöttek az esőfelhők. Bizonyára Drága Szűzanyánk közben járására megúsztuk az esőt.Köszönet érte!
Égi Édesanyánk szól: Drága kicsi gyermekem! Mennybemenetelem napját ünnepeltétek. Ennek örömére, a Mennyei Atya megnyitotta az eget és minden ima és fohász Szent Színe elé került.Anyai szeretetemmel közben jártam midannyiótokért. Őrangyalaitok a Szent Angyalokkal, a szentekkel együtt, az egész Mennyország ünnepelt.
A Mennybe való felvételem után a Szentháromság megkoronázott engem, a Menny és a Föld Királynőjévé tett engem. Kicsiny gyermekeim! Én szeretnék a ti szívetek Királynője is lenni, aki óvó, féltő, anyai szeretetemmel vigyázok rátok és szeretettel terelgetlek benneteket az üdvösség felé. Kéréseiteket, imáitokat mindenkor tárjátok a Szentháromság elé, Én pedig mint pártfogótok és közbenjárótok, anyai szeretetemmel megsokszorozva kiesdem kéréseitek meghallgatását.
Imádkozzatok a leghatalmasabb fegyverrel a Szent rózsafüzérrel, kéréseiteket, felajánlásaitokat  bizzátok Szeplőtelen Szent Szívemre, bízzatok gondviselő anyai szeretetemben.
Most pedig megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.08.18.

Jézus: Én Maradék Egyházam! Amely Eucharisztikus, Máriás és Angyal-szerű!
Titeket most a világ előtt rejtekben, Máriás lelkületű, elkötelezett , hagyományokhoz hű, Szent Angyalok által vezetett papfiam tanít.  Pontosan így lesz a nagy szorongattatás és üldöztetés alatt.
Hagyományos mise, Szent Liturgia és az Oltáriszentség imádata, Mária tisztelet és a Szent Angyalok segítségül hívása. Ti, akik most itt vagytok az igazságot hallgatjátok. Az igazság megtart, megelevenít, felüdít benneteket. Az igazság, a tisztaság és a megkülönböztetés lelke munkálkodik mindnyájatokban.
Megáldom a lelkigyakorlat minden napját Szent Atyai áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.


Jézus bátor harcosa.

2020.08.19. 11 óra. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem! Mondd el gyermekeimnek, hogy most az utolsó időkben a legnagyobb szükségük a bűnbánatra, a bűnvallásra, a szent gyónásra van szükségük. Kérjék a Szentlelket, hogy világítson kegyelmesen szívük legrelytettebb zugába, hozza felszínre a vétkeket, bocsánatos és halálos bűnöket.
A szent gyónással lelkük megtisztul, a szentségekhez járulhatnak.
202008.19. Lelkigyarorlat
Az Őrangyalok segítségéről, működéséről hallhattunk.
Őrangyalom: Drága Testvérkém, kis védencem!
Megszületésed előtt tudtam, mert a Mennyei Atya engem választott, hogy földi kísérőddé váljak, tudtam, hogy téged foglak vezetni segíteni, védeni ezen a rögös úton.
Sok, sok év a Mennyei Atyának és bevallom nekem okozott szomorúság után, a Szűzanya  könyörgései és az én személyes közbenjáró esdeklő imáim hatására megtértél. Ez nagy kegyelem. Megtérésedkor az egész Mennyország ujjongott. A Mennyei Atya kigondolt neked egy utat, amelyre megtérésed után ráléptél. Életedet, akaratodat a Mennyei Atya kezébe raktad. A teljes önátadásra törekszel, sok áldozat és önmegtagadás van mögötte.
Az utolsó idők engeszelőjévé, apostolává tett Atyám, mert elfogadtad az Ő hívó szavát. A kegyelmeket a legnagyobb alázattal kell elfogadni, a gőgnek és a büszkeségnek itt már nincs helye.
A bátorság lelkét a Harcos angyali karok fejedelmétől, Szent Mihály főangyal közbenjárására kaptad, akihez sokszor imádkozol naponta, a rád zúduló támadások miatt.
Fontos, mondd meg az embereknek! A pokol, kiontotta démoni hadseregét a Földre.Ezért mi Szent Angyalok, a Mennyei Atya parancsára meghatványozott erővel munkálkodunk az emberek között.
Eljön az idő, hogy közvetlen közelről tapasztaljátok meg közelségünket, segítségünket. A Szent Angyalok serege  a Maradék Egyház vezetésére és védelmére lett rendelve.
Minden elkötelezett, igaz katolikus, aki az igazságban marad, a hagyományokhoz ragaszkodik, a Szent Angyalok által vezetve lesz, és kérjétek Őrangyalaitokat , az összes angyali karokat segítsenek benneteket.
Könyörögjetek a Szűzanyához, aki az Angyalok Királynője, hogy segítsen benneteket imádkozni és űzze el tőletek a félelem és a bátortalanság lelkét.
Most megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.