2015. február 25., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 192-254. : Mennyei Atya-Jézus-Szentlélek -Szűzanya: Jézus élete

ÉGI ÜZENETEK
2014.12.16 Jézus: Jézus életeLV. Az ítélet
Jézus: Drága Engesztelőim! Én állok itt előttetek, a ti szenvedő Megváltótok. A mai tanítás az én feladatom. Ha megkaptátok volna a látás kegyelmét, fel se ismernétek Engem, mivel elfogatóim kegyetlenkedéseikkel teljesen eltorzítottak. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, hálás vagyok, hogy eljöttetek meghallgatni Engem, és imáitokkal ma is sok lelket mentetek majd nekünk.
Miután apostolaim elmenekültek elfogatásom színteréről, szorosan összekötözték kezeimet, karjaimat, úgy hogy a kötelek mélyen belevágódtak húsomba. Nyakamra is kötelet tettek olyan szorosan, hogy mikor megrántották fuldokoltam. A lábamra egy nagy láncot tettek. Még el se indultunk, de már ütlegelni kezdtek, mezítláb voltam, rátapostak lábaimra, többször belém haraptak. Fejemet, szememet ököllel verték, hajamat ráncigálták. Miközben ezeket művelték velem, aljas szavakkal illettek: csalónak, varázslónak, hazudozónak, lázítónak, istenkáromlónak neveztek, ahogyan az írástudóktól és farizeusoktól hallották. Bármennyire is kínoztak, nem tudtam haragudni rájuk, tisztában voltam azzal, hogy ellenségeim, a főpapok bíztatták fel őket erre a gorombaságra. Inkább azt kértem Atyámtól, hogy bántalmazásaik váljanak lelki hasznukra, mivel őértük is elszenvedem ezeket.
Drága Gyermekeim! Tanuljatok Tőlem! Ha valaki megbánt, ne haragudjatok rá! Gondoljatok arra, hogy ellenségem, a gonosz ingerli fel, azért sérteget. Gyűlölködés helyett imádkozzatok érte, hogy szabaduljon a Sátán szorításából.
Ezek a durva szolgák együtt elhatározták, hogy úgy kikészítenek Engem, hogy senki sem fog rám ismerni.
Ököllel verték az arcomat, orromat, szememet, fogaimat kiverték, tele voltam sebekkel, daganatokkal, vérrel. Kezem és karom megfeketedett a kötelek szorításától. Így állok most előttetek, Kicsinyeim. Akarjátok-e enyhíteni szenvedéseimet? …Akkor gondolatban vegyetek körül engem. Te, Kislányom töröld le arccsontomról, homlokomról, orromról, szememről a vért! Te, kedves Fiam lazítsd meg a köteléket a nyakamon, hogy levegőhöz juthassak! Te, gyermekem, tégy hűvös vizesborogatást elkínzott lábfejemre! Nézd, a körmeimet is leszaggatták! Te pedig, Kicsim, csókold meg felsebzett szemöldökömet! Nézd, Leányom, a karom egészen fekete! Bontsd ki ezt a kötelet, hogy megindulhasson a vérkeringésem. Nálad pedig, megelégszem a könnyeiddel, amiket a szemedben látok csillogni, az együttérzésed jelével. Mindannyiatoknak köszönöm a vigasztalást.
Folytatom történetemet. A Cedron patakhoz értünk, és ahogy a hídon mentünk, egyik poroszló nevetve megjegyezte, hogy „Dobjuk be a patakba, hadd igya tele magát!”. Felemeltek, és a korláton keresztül behajítottak, úgy, hogy közben a köteleimet fogták. A rángatásaiktól minduntalan odaverődtem vállammal, hátammal, térdeimmel a meder szikláihoz és csupa seb és vér lettem. Lezuhantam a patak aljára és lehajolva csak ittam, ittam és ittam. A vérveszteségtől nagyon szomjas voltam. Fölráncigáltak, és tovább vonszoltak. Vastag hosszú ruhám teleszívta magát vízzel és folyton rácsavarodott a lábamra, megbotlottam benne és többször elestem. Ők csak kíméletlenül ütlegeltek. Még éjszaka volt, mikor megérkeztünk a városba, mégis sok kíváncsiskodó ember összejött, hogy lássanak. Ők is csúfoltak, szitkozódtak, kövekkel dobáltak. Egy fiú közelebb jött és a fejemet egy nagy kővel verte. Felismertem benne egy lelkes hívemet, aki mindig hallgatta tanításaimat.
Először Annás házához vezettek, az első törvényszékre. János, a szeretett tanítvány eddig követett, most elment édesanyámhoz tudatni vele, hogy hol járok. Ő lélekben mindent látott, amit velem csináltak. A főpap és néhány farizeus és írástudó várt rám. Rosszindulatú, gyűlölködő tekintettel néztek engem. Annás megkérdezte, hol vannak a tanítványaim. Péter az idefelé vezető úton távolról követett minket és beosont a házba. Nem akart elhagyni engem. Az udvaron odament a tűz köré melegedni a többi ember közé. Egy szolgálólány felismerte, hogy tanítványaim közül való. Ő háromszor is letagadott Engem félelmében. De mélyen megbánta és bocsánatot is nyert.
Annás azt várta tőlem, hogy majd panaszkodni fogok tanítványaimra, hogy elhagytak a bajban, és Júdásra, hogy elárult. De én nem feleltem neki. Erre megkérdezte:
-Mit tanítottál a népnek?
-Én mindig a nyilvánosság előtt beszéltem. Kérdezd azokat, akik jelen voltak és hallgattak.
Vallatóim ettől a választól dühösek lettek. Malkusz, az egyik szolga - akinek Péter levágta a fülét és én helyére tettem – felemelte a kezét és rettentő nagy ütést mért az arcomra, melytől megszédültem és elestem. A többiek elismerően gratuláltak ennek a gonosz embernek, hogy derék módon cselekedett. Felálltam és ezt mondtam:
-Ha rosszul szóltam, tégy tanúságot róla. Ha helyesen szóltam, miért ütsz engem?
Annástól Kaifáshoz vezettek. Itt sok írástudó és farizeus fogadott. Sütött a szemükből a gyűlölet és utálkozás felém. Kaifás egy trónon ült és körülötte a talpnyalói. Hamis tanuk sokaságát állították fel ellenem. Azzal vádoltak, hogy a törvényeket megszegem, vámosokkal, bűnösökkel barátkozom, Isten Fiának nevezem magam, csaló, szemfényvesztő vagyok, ördögökkel cimborálok, eszem-iszom életet élek, hogy a zsidók királya akarok lenni és lázítom a népet. De ezek a vallomások nem vágtak egybe. Kaifásnak ez nem tetszett. Márk evangélista ezt így őrizte meg számotokra:
„…középre állt a főpap, s ezt a kérdést intézte Jézushoz:
-Semmit se válaszolsz azokra, amit ezek felhoznak ellened? De ő hallgatott és nem felelt semmit. A főpap újra megkérdezte:
-Te vagy a Messiás, az áldott Isten Fia? Jézus így válaszolt rá:
-Én vagyok. Látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható hatalmának jobbján és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháit és felkiáltott:
-Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok, hogy káromkodott. Mi a véleményetek?
Mind méltónak ítélték a halálra. Ekkor némelyek leköpdösték, aztán arcát letakarva ököllel verték, s közben kérdezgették: -Találd el, ki az!
Még az őrség tagjai is arcul verték.”
Gyermekeim! Bizony így történt az én igazságtalan elítélésem a főpapok előtt. Ezután Kaifás megparancsolta, hogy reggelig helyezzenek el egy börtönben. A főpap udvarában egy koszos pince volt, lépcső vezetett lefelé. Két lábamat erősen összekötözték, hogy mozdítani sem tudtam, és hátulról meglöktek. Összekötött kezeimet sem tudtam magam elé tartani. Alaposan összezúztam magamat. Ők pedig gúnyosan nevettek, hogy milyen ügyetlen vagyok. Még fel sem tudtam állni a pince kövezetén, mikor már ott lihegtek a hátam mögött. Elhatározták, hogy reggelig gyötörni fognak. A gonosz démonok sugallták nekik, mit tegyenek velem.
Volt ott egy kőpad, arra leültettek, és bejelentették, hogy királyként akarnak tisztelni engem, de először feldíszítik hajamat, arcomat „drágagyöngyökkel”. Versengtek, hogy ki tud több nyállal leköpni. Természetesen kezem össze volt kötve, nem tudtam védekezni. A sok köpet befödte az egész arcomat. A szememet sem kímélték. Ettől aztán elhomályosult a látásom. Még a számba is beleköptek. Undorodtam és fuldokoltam büdös nyáluktól. Majd letérdeltek velem szembe és gúnyolódva imádtak: -Ó, de gyönyörűséges vagy, Felség!
Majd megfordultak és röhögve a hátsó felüket mutatták nekem. Kihegyezett botokat hoztak, és mélyen belém szúrták több helyen. Rugdaltak, kitépdesték a szakállamat. Tüzet raktak, egy vaspálcát hevítettek fel, és azzal szurkáltak. Hoztak egy vaslapot, izzásig forrósították a tűzön és engem ráállítottak. Kapkodtam a lábaimat, hol egyikre, hol másikra álltam, de ők csak tartottak szorosan, le ne szálljak róla. Képzeljétek csak, Drága Engesztelőim! Reggel ezekkel a hólyagosra égetett talpakkal a többi gyötrelmet végigszenvedni. A börtönben elviselt szenvedéseim alatt az írástudók a népből hamis tanukat gyűjtöttek, hogy majd Pilátus előtt rágalmazzanak. Betanították nekik, hogy miket mondjanak. Újra megláncoltak, megkötöztek és vonszoltak Pilátus elé. Útközben a farizeusok által felizgatott tömeg vett körül. Sokan csúfolódtak, kövekkel dobáltak, moslékkal leöntöttek, hamis prófétának, csalónak, szélhámosnak, szemfényvesztőnek neveztek. Ugyanezek az emberek nemrég még csodálattal hallgatták tanításaimat, meggyógyultak betegségeikből kezem érintésétől. És most ellenem fordultak. Tetszeni akartak a főpapoknak és írástudóknak és mondogatták:
-Lám, lám! Igazuk volt elöljáróinknak, papjainknak, hogy ez nem a Messiás, hanem egy csaló!
Végre a sok bántalom és gúnyolódás kíséretében megérkeztem Pilátus udvarába. Ott álltam előtte vérben, szennyben, piszokban. Ahogy rámnézett a helytartó, elborzadva, részvéttel méregetett. A hamis tanuk rázendítettek:
-Hallottuk, mikor mondta: 3 nap alatt fel akarom építeni a templomot… Megtagadta, hogy adót fizessen a császárnak, és nekünk is azt mondta, hogy nem kell azt megfizetni, …király akart lenni,… engedély nélkül tanított, …az ördög által csodákat tett…
Pilátus csodálkozott, hogy nem válaszolok az alaptalan hazug vádakra, és ártatlannak talált. Elhatározta, hogy elküzd Heródeshez, hogy hűvös kapcsolatukat rendezze. Ezzel, hogy az ítéletemet rábízza, használni akart megromló barátságuknak.
Mikor Heródes elé lökdöstek és meglátott, nagyot csalódott bennem. Egy emberi roncs állt előtte, alig akarta elhinni, hogy én vagyok a názáreti Jézus, aki híres a csodáiról és vonzerejéről. A szolgák megmagyarázták neki, hogy én vagyok az, de én csaló és szélhámos vagyok. Kételkedve mondta:
-Ha valóban te vagy a názáreti, mutass nekem egy csodát. Nem válaszoltam neki, pedig azt mondta, halálra ítél, ha nem teszem meg, amit kér. Erre bolondnak nevezett, gúnyruhát adatott rám, fehéret.
Drága Követőim! Ne csodálkozzatok, ha a világ titeket is bolondnak tart, mint engem Heródes. A kevély, gőgös, Istentől, hittől elrugaszkodott kortársaitok értetlenül állnak a ti szelídségetek, tisztaságotok, megbocsátó szeretetetek, mély hitetek, alázatotok és áldozatosságotok előtt. Azt hiszik elment az eszetek, mert nem adjátok vissza a bántalmakat, engeditek magatokat kihasználni. Pénzhajhászás helyett, TV nézés, bulizás helyett szentmisére jártok, engeszteltek, zarándokoltok és imádkoztok. Szerintük mindez fölösleges időpazarlás. Szegény megtévedt gyermekeim, ha nem térnek meg, és nem lesznek hozzátok hasonlók, az örök kárhozat várja majd őket.
Kedveseim! Elég nektek a szenvedéseimből ennyi a mai napra. Heródestől visszavittek Pilátushoz, és hogy ott mi várt rám, legközelebb fogjuk elmondani.
Mi a tanulság e mai tanításból számotokra? Ha igazságtalan megítélések érnek, legyetek erősek és bátrak, szelídek, mint a bárány. Ne védjétek magatokat, ne magyarázkodjatok, hanem hallgassatok, mint én, a ti Uratok. Dicsőségetek nagy lesz utána a Mennyben.
Már nem úgy állok itt előttetek: megkínozva, elgyötörve.
A szenvedéseim szelíd tűrése, és hamis vádakkal szembeni hallgatásom megdicsőít engem. Ahogy szólok hozzátok feltámadt fenséges arcomról, kezeimről ragyogó, fehér ruhámról gazdagon árad dicsőségem fénye. Betölti ezt az egész termet és beburkol mindannyiatokat. Öt szent Sebemből irgalmam és szeretetem sugarai lövellnek szívetekbe.
Megáldalak benneteket a szelíd hallgatás kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


ÉGI ÜZENETEK 2015.01.20. Szentlélek: Jézus élete LVI. Megostorozás
Szentlélek: Én, a Szentlélek Isten állok előttetek, drága engesztelő Gyermekeim! Lángoló szeretettel köszöntelek benneteket. Egy aranytálcát hoztam a Mennyből, melyen annyi lángnyelvecske lobog, ahányan itt ültök. Tárjátok ki a szíveteket, hogy egyenként mindegyiketeknek betehessem az együttérző szeretet lángját. Szeretném, ha ma mélyen átélnétek Megváltótok fájdalmait! A múltkor megígértem nektek, hogy ott folytatom Jézus élettörténetét, mikor Heródestől visszavitték Pilátushoz.
A helytartó így szólt a papi fejedelmekhez és írástudókhoz:
-Idehoztátok nekem ezt az embert, mint a nép lázítóját. Kihallgattam és semmi vétséget nem találtam benne. Heródes visszaküldte hozzám, mert nem találta bűnösnek. Ezért megfenyítem és elengedem.
A farizeusok váltig hangoztatták, hogy a názáreti Jézus veszedelmes lázító, király akar lenni, a császár ellensége, tanításai felforgatóak. De Pilátus nem hitte el ezeket a vádakat, legszívesebben szabadon bocsátotta volna. A zsidóknál volt egy szokás, hogy ünnepnapokon megkegyelmeznek egy nagy bűnösnek a rabok közül. Erre hivatkozva megkérdezte a népet:
- Mit akartok? Azt-e, hogy Barabást vagy a zsidók királyát bocsássam nektek szabadon?
Ez a Barabás lázadásért és gyilkosságért került börtönbe. Tehát a helytartó nem azt mondja, hogy szabadon engedem a názáreti Jézust, mert ártatlan, hanem a népnek ad jogot a választásra Barabás és Jézus között. A papok és az írástudók addig izgatták a tömeget, míg egy emberként ordították: -Barabást!
-Mit csináljak tehát Jézussal, kit Krisztusnak mondanak?
-Keresztre vele!
-Semmi okot nem találok benne a halálra, megfenyítem és elbocsátom.
A félrevezetett tömeg egyre jobban fenyegetőzött, gyűlölettel, dühvel ordította:
-Feszítsd meg őt!
Pilátus vizet hozatott, megmosta kezeit és így szólt:
-Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől!
De a zsidók így válaszoltak:
-Az ő vére mirajtunk és a mi gyermekeinken.
Gondoljatok bele, Engesztelőim, hogy bizony Isten elfogadta ezt a rettenetes átkot választott népétől. Sok üldözést kellett elviselni a zsidóknak eddig és majd ezután is. Emlékezzetek a holokausztra!
Pilátus hivatalánál fogva megvédhette volna Jézust, de gyönge, gyáva, önző ember volt, félt a lázadástól, többre tartotta kényelmét, nyugalmát az igazságnál. Átadta a katonáknak, hogy megostorozzák. A kivégzés előtt ezt szokták tenni a bűnösökkel.
Pilátus udvarában volt egy ostorozó oszlop vérfoltokkal tarkítva. Odavezették és ráparancsoltak, hogy vetkőzzön. Nemcsak a fehér ruhát kellett levetnie, amit Heródes ráadatott, mint a bolondok öltözetét, hanem saját ruháját is az utolsó darabig. Így lemeztelenítve egész testét elöntötte a szégyenkezés pírja. Kigúnyolták, újjal mutogattak rá. Ezt a szégyent is vállalta az emberiség bűneiért, hogy miattuk kiengesztelje a Mennyei Atyát. Erősen hozzákötözték az oszlophoz, hogy moccani se tudjon, úgy megszorították a köteleket, hogy belevágódtak a húsába, és elzárták az ütőereket, aminek következtében feldagadtak a karjai, lábai. Hogy a félelmet növeljék benne, felmutatták arca előtt a szörnyű ostorokat. Egy-egy nyélen több bőrszíj lógott és azok végeire vasgömbök, vasszegek, kampók és éles csontok voltak erősítve. Először hátulról kezdték el verni eszeveszett erővel. Ó, drága Üdvözítőtök mekkora fájdalmakat élt át! Hiszen ott voltak testén az előző ütések sebei, melyeket kíméletlenül felszakítottak, és új ostorcsapások zuhogtak rá. A gonosz lelkek szították a gyűlöletet a katonákban, és egymást váltva, hosszú ideig kegyetlenkedtek vele. Majd elvágták kötelékeit és Ő egészen kimerülve a szenvedéstől és vérveszteségtől beleomlott saját vére tavába. Fölemelték, és most megfordítva is odakötözték, és elölről folytatták a kemény ütlegelést. Az arcát sem kímélték. Szeméből, szájából, orrából patakzott a vér. Melléből, hasából, combjából, lábszáraiból húscafatokat szakítottak ki. Bármelyik közönséges ember már belehalt volna ebbe a szörnyű ostorozásba. Csak azért hagyták abba a kínzói, mert féltek, hogy még meghal a keresztrefeszítés előtt. Újra eloldozták az oszloptól, és majdnem élettelenül zuhant a földre. Minden erejét összeszedve felült és négykézláb ment ruhája felé, hogy felöltözzön. De a gonosz poroszlók úgy játszadoztak vele, hogy mikor már elgyengült ujjai között volt, elrúgták előle. Ezt néhányszor megismételték, majd hagyták végre felöltözni.
Drága Engesztelő Gyermekeim! Egy misztikus jelenetnek lesztek tanúi és résztvevői. Ez a terem a pretórium udvarává változik. Középen áll az ostorozó oszlop és előtte reszkető Megváltótok. Parancsszóra leveszi ruháit, kezeivel próbálja eltakarni magát a bámészkodó, gúnyolódó emberek kíváncsi szem elől. Így szól hozzátok:
-Drága együttérző Engesztelőim! Jöjjetek közelebb, alkossatok szoros gyűrűt körülöttem! Takarjátok el mezítelenségemet. Így enyhítitek a szégyent, amit érzek a tisztátalan életet élő felebarátaitok miatt. E megaláztatással elégtételt adok Atyámnak a hiányos, kihívó, ledér öltözetű nők szemérmetlenségéért, a paráznák bűneiért, akik rendezetlen kapcsolatokban élnek, a házasságtörőkért, a fajtalankodókért, a bűnös szex filmekért és képeslapokért, kártyákért, a testüket áruló lányokért és fiúkért. Menjetek, Kicsinyeim, most engedjétek, hogy az oszlophoz kötözzenek. A katonák megragadják az ostorokat és ti legbátrabb, Fiaim felálltok, és ki akarjátok csavarni a kezükből a rettenetes szerszámokat, de mintha levegőt érintenétek, átmegy a kezetek rajtuk. Hiszen ez képzeletben történik. Ugyanis a 2000 évvel ezelőtti eseményt megengedem, hogy mainak érezzétek. El kell viselnetek, hogy lelki szemeitek előtt számtalanszor lesújtanak Rám. Egyiketek könnyekkel küszködve így szól:
-Uram! Engedd, hogy átöleljem hátadat, és helyetted inkább engem üssenek! Hiszen én bűnös vagyok és Te ártatlan.
-Gyere Fiam! Hálás vagyok áldozatos szeretetedért. Majd közületek jön a második, a harmadik, a negyedik jelentkező és végül mindnyájan Egyiketek se marad ki az áldozatvállalásból. Ó, milyen sokat enyhítettetek ostorozásomon! Drága Követőim! Az igaz, hogy ezzel kifejeztétek a szenvedésemmel való együttérzéseteket, de ha a mai ostorcsapásoktól meg akartok védeni, melyeket gyermekeim bűnei okoznak, akkor mentsétek a bűnösök lelkeit, akik életvitelük miatt a pokol felé haladnak. Minden halálos bűn egy mély ostorcsapás a testemen, új és új seb. Minden bocsánatos bűn egy kisebb ütés. Ha nem akartok új sérüléseket szerezni Nekem, óvakodjatok a bocsánatos bűnöktől is!
Tudjátok-e, Kicsinyeim, mit tettem e kíméletlen ostorozás alatt? Nem sajnálgattam magam, nem sírtam, hanem szüntelenül imádkoztam egyenként minden emberért, aki élt, él és élni fog ezen a földön. Arra kértem az Atyát, hogy ezzel az ostorozással megfizethessem adósságaitokat bűneitek szerint. Könyörögtem, hogy el tudjam viselni ezt a vérfürdőt, hogy még többet szenvedhessek, hogy terveit megvalósíthassam a kereszten. Lehet, hogy nem hiszitek el, de az ütlegelések alatt hívtam a jövő nemzedékeket, titeket is személy szerint, akik most itt ültök, hogy gyakran szemléljétek szenvedéseimet, elmélkedjetek rajta, hogy lássátok, mibe kerül nekem üdvösségetek! Nézzetek Engem, Testvéreteket és Isteneteket, hogy milyen sokat vállaltam értetek!
Míg fáradhatatlan dühvel ütöttek a katonák, láttam magam előtt a megátalkodottakat, hitetleneket és közömbösöket, és összeszorult szívvel, keserűen gondoltam arra, hogy kemény szívüket nem hatja meg ennyi fájdalom és vér, amit értük elviseltem. Nekik az Én ostorozásom nem jelent semmit. Talán hiába volt minden áldozatom számukra? Nem hiába! Mert, ha ti, Követőim imádkoztok, böjtöltök, zarándokoltok és különböző lemondásokat és szenvedéseket ajánlotok fel értük, meg fogjátok menteni Nekem őket. Különösen kedves Atyám előtt, ha Velem együtt kéritek Őt, hogy bocsásson meg az olyan gyermekeinek, akik nem tudnak bocsánatot kérni bűneikért.
Kedveseim! Már nincsenek itt az Engem kínzó katonák, csak ti meg Én. Véres ruhám magamra öltöttem. Vértócsában állok mezítláb. Őrangyalaitokat szólítom, akik egy kicsi égi kehellyel sorakoznak előttem. Szentséges vérem tavába bemerítik edényeiket és viszik hozzátok. Fejetekre öntik. Ez a szent Vér bevon benneteket tetőtől talpig. Beszivárog lelketekbe, és védőpáncélt képez külső és belső ellenségeitekkel szemben. Ahogy ott állok vérbe-öltözötten, a terem mennyezetén egy kis rés támad, a Mennyei Atya egy fényes sugárral borít be Engem, és a távolból, mint egy szózat a következő hallatszik:
-Legszentebb Fiam! Eme megostorozással megdicsőítetted magad és Engem.
Végül Én, a Szentlélek Isten zárom e tanítást. Köszönöm figyelmeteket, és megáldalak benneteket az együttérző szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Mennyei Atya: Jézus élete LVII. Töviskoronázás
Mennyei Atya: Drága Engesztelő Gyermekeim, ma Én, Mennyei Atyátok folytatom Szent Fiam szenvedéseinek történetét. Nagy szeretettel köszöntelek, és fenséges fejemen most nem korona van, hanem egy fénylő, aranyszínű töviskoszorú, Jézus töviskoronájának tökéletes mása. Leveszem és körbeviszem közöttetek. Egy-egy tövis 5-6 cm hosszú és nagyon hegyes. Annak a jelképe, hogy Én, az Atya együttszenvedtem Szent Fiammal. Minden fájdalmát átéreztem a lelkemben. Miért aranyszínű? Mert Jézus, a második isteni Személy a fájdalmas töviskoronázás türelmes viselésével megdicsőített Engem az Égben. És most hallgassátok, mi történt az Én engedelmes, drága Fiammal.

Miután a kegyetlen ostorozást követően megengedték neki, hogy felvegye véres ruháját, nem hagyták pihenni egy percig se, hanem teljesen legyengülve, támolyogva elhajtották a belső udvarba. Keményen ráparancsoltak, hogy vetkőzzön. Engedelmesen, az ostorozás sebeit felsértve újra vállalta a meztelenség szégyenét. Ó, mennyi rosszakaratú ember kísérte és nézte őt: farizeusok, a főpapok leghitványabb szolgái, római katonák és mindenféle kíváncsiskodó népség. Mutogattak rá és gúnyolták a szemérmessége miatt. Hoztak egy vérfoltos, piszkos vörös katonaköpenyt és koronaként egy töviskoszorút, melyet olyan gonoszul fontak össze, hogy nagy tövisei befelé álljanak. Az egyik katona nádpálcát adott át a hóhéroknak. Tudjátok-e Engesztelőim, kik találták ki, hogy a hóhérok a „zsidók királya”-ként kigúnyolják? A farizeusok. Azért, hogy úgy állíthassák Pilátus elé, mint aki a zsidók királya akart lenni. Ott volt egy ledőlt oszlop alja, mely megfelelt „trón”-nak. Tele rakták törött cserepekkel, és hogy még nagyobb fájdalmat okozzanak neki rálökték. Jézus felszisszent a fájdalomtól, ösztönösen próbált felemelkedni, de a két leggonoszabb pribék odament és vállára nehezedve jól belenyomták. Még büszkék is voltak aljasságukra. Körülnézett szegény elgyötört fiam, de egyetlen együttérző arcot se látott a jelenlévők között. Hirtelen meglátta Édesanyját és Jánost egy oszlop mögött rejtőzködve, félvén, hogy elzavarják őket. Legszentebb Leányom arca tükörképe volt Jézus szenvedésének. A szeme beesett, karikás volt, vérvörös a sok sírástól. Ő mindent a lelkében szenvedett el, amit Fia testében és lelkében. Most következett a legborzalmasabb. Hozták a töviskoronát és kegyetlenül a fejébe nyomták. E pillanatban hallottam, amint Szent Fiam gondolatban kért Engem, hogy ezt a hallatlanul fájdalmas kínt segítsek Neki kibírni. Meghallgattam. A pribékek két botot hoztak és körbe-körbe a koponyacsontjáig beleverték a koszorút. Mindenütt egyszerre érezte fájdalmas döféseket. Teste remegett a rettenetes kíntól, de ajkai zárva maradtak. Egy szisszenést se lehetett hallani. Szűz Mária ezt látva oda akart szaladni hozzá, de János szorosan tartotta a vállainál fogva. Igen. Teljesítettem Jézus kérését. Isteni erőmnél fogva nem engedtem belehalni. Ó, Gyermekeim! Ekkora mérhetetlen fájdalomnak még a felét se bírtátok volna ki. Ő Isten Fia, ti pedig teremtményeim vagytok. Neki be kellett teljesíteni közös terveinket, a Megváltást, a szenvedés kelyhét fenékig ki kellett ürítenie, nem halhatott meg idő előtt.

Drága Kicsinyeim! Kérlek benneteket, hogy ne fásuljon el szívetekben soha a töviskoronázás ténye. Elmélkedjetek és szemlélődjetek róla. Kínjaim láttán gondoljatok bele, milyen sokba kerültek Jézusnak a ti bűneitek. Milyen rettentő mértékben mérem szeretetemet irántatok, Teremtményeim, hogy megengedtem, hogy Fiammal, az Én elsőszülöttemmel ezt tegyék. A töviskoronázást szemlélve két érzés uralkodjon szívetekben: a bűnbánat és részvét. Ha kértek rá, megadom a kegyelmet, hogy a töviskoronázást ne úgy nézzétek, mint 2000 év előtti eseményt, hanem úgy, mintha most történne. Sokszor azért imádkozzátok gépiesen, mert Jézus szenvedései sok-sok emberöltővel ezelőtt történtek.

Képzeljétek el a túlvilágot! Ott nincs múlt, jelen és jövő. Ott mindig ma van. Szent Fiam nyilalló fájdalmai, arcán végigömlő Vére ezekben a pillanatokban történik. A Mennyben a szentek és angyalok hálásan és szüntelenül dicsőítik Őt a kínokért, amit a töviskorona okozott. A szentek már tudják, hogy e nélkül nem üdvözülhettek volna.

Mély szomorúság fog el Engem, Atyátokat, mikor látom, hogy teremtményeim tömegei semmibe veszik a temérdek szenvedést, amit Megváltójuk elviselt értük. Nem is beszélhettek nekik erről, mert csak kinevetnek titeket. De ti, Kincseim, bízzatok irgalmamban, imádkozzatok értük. Ha ti felajánljátok Nekem a töviskoronázás nyilalló kínjait az Ő Szentséges Fejében azokért, akik nem értékelik és nem hiszik el, rátok való tekintettel, lelkük nem vész el.

Tovább mondom nektek Üdvözítőtök gyötrését. Nem elég, hogy kimondhatatlan nagy fájdalmakat okoztak Neki a fizikai, testi kínzásokkal, hanem lelkileg is alaposan megalázták. Kormánypálcaként nádat nyomtak összekötözött kezébe, mintegy nevetségessé téve ezzel, hogy Ő királynak mondja magát. Hiszen megjegyezte, hogy az „én királyságom nem e világból való”. Hangosan, nevetve jegyezték meg:

-Most aztán igazán király vagy, amint annak is hirdetted magadat. Egyenként gúnyolódva elé járultak és így köszöntötték:

-Üdvözlégy, zsidók királya!

A Sátán és szolgái ott settenkedtek a gonosz pribékek és nevetgélő katonák körül. Egyre több aljasságra kísértették őket. Nem voltak benne biztosak, hogy Jézus a Messiás, Isten Fia, de azért gyanakodtak erre. Végtelenül bosszantotta őket, hogy minden kínzást némán tűr, és ezt jelnek tekintették. Arra gondoltak, hogy egy egyszerű teremtmény védekezne, szitkozódna, ordítozna. De ha Isten Fia, miért hallgat, miért nem csap oda hatalmánál fogva? Ez az ördögök előtt rejtély volt. Tehetetlenségükben nem tudtak mást kitalálni, mint mindig újabb és újabb gyötréseket súgtak a hóhéroknak, a katonáknak és a körülálló bámészkodóknak. Az egyik ember odament, megragadta az egyik tövist és annál fogva forgatni kezdte a fején a töviskoronát. A vér azonnal elborította arcát, haját, hiszen erőszakosan felszakított fejsebeit, újakat képezve. Az Én bátor Fiam ezt is hang nélkül tűrte. Gondoljatok bele, hogy ha egy teremtményem halálos bűnt követ el, ma ő is ezt teszi szeretett Megváltótokkal: megpördíti Szent Fején a töviskoronát, és Ő ezt a lelkében érzi. Elég hozzá egy káromkodás, egy rágalmazás, egy vasárnapi szentmisemulasztás, egy gyilkosság, egy abortusz stb., és az illető új sebeket okoz neki.

A gonosz démonok nem hagyták abba a szörnyű sugallatokat. Volt a nép közül, akit arra ösztönöztek, hogy a katonai vaskesztyűvel a tövisek tetejére csapjon. Volt, aki ököllel lesújtott a vállára, a karjára, a lábszárára. Ettől aztán öklük Jézus vérétől vöröslött. Látnia kellett Megváltótoknak, hogy az Ő végtelenül értékes Szent Vérét szétfröcskölik és koszos ruhájukba törlik. Nekem, Atyátoknak erről eszembe jut valami. Nem egyszer látom, hogy felszentelt szolgáim közül valaki részegen misézik. Az átváltoztatás után egy esetlen mozdulatával fellöki a Szent Vér kelyhét, melynek tartalma végigcsorog az oltáron, lefolyik a földre és a pap piszkos cipőtalpával benne támolyog és tocsog, majd elcsúszik és ott fekszik szétkenve ruhájával a legtiszteletreméltóbb Vért. Mit tesznek szegény hívek? Odaszaladnak hozzá, felemelik és beviszik a sekrestyébe. Az ő talpukon is ott marad parányi foltja a vérré változtatott bornak és a szentmise után lépkednek vele a piszkos aszfalton. És mi történik az oltárterítőbe ivódott Szentséges Vérrel? Viszi a sekrestyés és kimossa, kicsavarja, megsemmisíti az Eukarisztiát.

Drága Kincseim! Titeket, akiknek Jézus Krisztus Szívetek Királya, meghívlak egy misztikus történésre. Csukjátok be szemeteket, és nyissátok ki lelki szemeteket! Nézzétek, itt ül előttetek Megváltótok vérbe-fürödve, tövissel koronázva, bíborköpenyben, nádpálcával a kezében. Ó, milyen megrendítő látvány! Atyai Szívem beleborzong és vérzik, hogy mit műveltek Egyszülöttemmel. Kínzói eltűntek, itt csupa együttérző baráttal van körülvéve. Nem egyedül jött, vele van Édesanyja. Ott térdel előtte és ölébe hajtja bánatos fejét. Majd feláll és felétek fordul. Homloka véres lett Jézus kezétől, szeméből patakokban hull a könny és elcsukló hangon szól hozzátok:

-Kicsinyeim! Azért jöttünk közétek, hogy elmélyítsük bennetek a bűnbánat és együttérzés kegyelmét. Emlékezzetek vissza tanításunkra, hogy már az ítéletnél ott voltam Jánossal és Mária Magdolnával. János megfogta a karomat, hogy elég a fájdalmakból, ne nézzem tovább. Felajánlotta, hogy hazakísér és a szent asszonyokra bíz. Én sírvafakadtam és kértem, maradjon mellettem, mert mindent látni akarok, amit Fiammal tesznek. Végignéztem az ostorozást és utána a töviskoronázást. Közelebb akartam menni, de a katonák durván hátralökdöstek. Volt köztük egy szelídebb, megfogta a karomat és egy oszlop mögé rejtett minket és így szólt:

-Innen nézzétek, innen már nem zavarnak el titeket.

Mondtam, hogy az édesanyja vagyok a Názáretinek. Ezen annyira meghatódott, hogy marcona katona létére megsimogatta az arcomat. Később egyike volt azoknak, akik Jézus halála után, mikor a lándzsát kihúzták oldalából, Cassziusszal együtt megtért. A „koronázás” alatt két ízben vesztettem el eszméletemet. Először, mikor botokkal beverték a töviskoronát, másodszor, mikor kíméletlenül forgatták a fején.

Most figyelmeteket Szent Fiamra terelem. Emlékezzetek vissza régi megbánt, meggyónt bűneitekre és képzeljétek el, hogy mindannyiszor, amikor elkövettétek, tövist szúrtatok a fejébe. A bocsánatos bűnnel kis tövist, a súlyos bűnnel nagy tövist. Ó, milyen fájdalom lelketeknek, hogy még mindig előfordulnak nálatok bocsánatos bűnök, mint gyarló, esendő gyermekeinknél. Lélekben térdeljetek le, és szívből bánjátok meg ezeket a bűnöket. Tekintsetek Jézusotokra! Mit tesz? Töviskoronája által okozott sebeiből fényes piros sugarakat bocsát bűnbánattól szenvedő szívetekbe, és kegyesen letörli velük a régi és új bűneiteket. Ez azt jelenti, hogy bűnbánatotok őszinte volt, és Ő elfogadta. Ezután az együttérzéseteket akarjuk növelni. Jézusnak minden mozdulat fájdalmat okoz, most mégis felemeli töviskoronától nehéz, elgyötört fejét, és ezt kérdezi tőletek:

-Akarjátok-e szenvedésemet enyhíteni? …Boldog vagyok, hogy végre Engem nagyon szerető barátaim vesznek körül. Jöjj, drága áldozatos fiam barátoddal, aki szintén nagyon szeret Engem. Hozzatok egy fogót. Töviskoronám hátul van drótokkal összeerősítve. Óvatosan vegyétek le róla, nehogy megszúrjátok kezeteket! Megszabadítottatok e nehéz tehertől. Máris jobban érzem magam. Álljatok ide Elém! Mutassátok kezeteket! Majdnem minden ujjatokat megszúrták a tövisek. Még meg vagyok kötözve, ezért emeljétek ajkamhoz ujjaitokat, hogy hálacsókjaimmal meggyógyíthassam. Ezután két szerető, engesztelő kislányomat hívom. Jöjjetek, hozzatok egy kést magatokkal és kötelékeimtől szabadítsátok meg elzsibbadt kezeimet. Ó, mennyivel jobb most! Gyertek kicsiny segítségeim, nyújtom felétek két karomat, melyekbe kezd visszatérni az élet, és tenyeremmel megsimogatom kedves arcotokat.  Most titeket szólítalak fájdalmaim enyhítésére három drága Kislányom: te hozz egy vízzel teli tálat, te kicsim, szivacsot és sampont, törölközőt, te harmadik segítségem, illatos balzsamot fejsebeimre! Mossátok meg hajamat, arcomat, tisztítsátok meg sebeimet és kenjétek be gyógyító balzsammal. Jöjjetek! Hajtsátok ölembe fejeteket, hadd simogassam meg köszönetképpen e szeretetteljes feladat elvégzéséért. Gyermekem, te vagy a következő. Itt van a földön mellettem piszokban és vérben ázva a ruhám, amit levetettek velem. Kérlek, vidd el és mosd ki szép hófehérre, szárítsd meg és hozd vissza! Közben jöjjetek hárman segítőkész engesztelőim! Vegyétek le a piszkos, véres katonaköpenyt, mely aranypalástként szolgált, és mosogassátok le agyonostorozott hátamat, mellemet, karjaimat. Hajoljatok fölém, hogy köszönetül az alapos és kíméletes mosdatásért arcotokra egy-egy szeretetcsókot leheljek. Már csak a lábam sajog a sok ütlegeléstől, összetaposástól. Ti ketten, legalázatosabb gyermekeim, hozzatok egy lavort meleg vízzel, szappant, törölközőt és mossátok meg elgyötört lábaimat. Kicsiny Mária Magdolnáim, köszönöm a felfrissítést. Nagy szeretetemben megsimogatom kezeiteket. Közben megérkezett kislányom a kimosott, kivasalt hófehér ruhámmal. Nagy szeretettel Rám adja. Felállok gúnytrónomról. Két angyal az égből leszáll. Az egyik kezében egy rubinttal díszített aranykorona van, a másik egy díszes aranypalástot hoz. A Mennyből leereszkedik egy díszes trón és Én, mint Királyotok helyet foglalok rajta.

Ti mindannyian, ahányan csak vagytok térdre borultok előttem és egyszerre így kiáltotok:

-Üdvözlégy Jézus Krisztus, Ég és Föld Királya.

Itt áll mellettem Atyám és Mennyei Édesanyátok. Mindhárman felemeljük áldást osztó jobbkezünket és szeretetünkben megáldunk benneteket a bűnbánat és együttérzés kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében . Amen

Szűzanya: Jézus élete LVIII. Keresztrefeszítésre ítélveSzűzanya: Drága Engesztelőim! A mennyezet megnyílt és egy fényes fehér felhőn leereszkedtem közétek. Halvány szürke ruhát viselek és egy sötétkék köpeny borít be engem, a hajamat is befedi, csak az arcom és kezem látszik ki alóla. Éppen olyan öltözékben vagyok, mint akkor régen szent Fiam elítélésekor. Arcomon szomorúság és fájdalom tükröződik, mert vissza kell emlékeznem arra az igazságtalan eljárásra, a sok gonoszságra, gyűlöletre, ami körülvette az Én imádott, ártatlan, forrón szeretett Jézusomat.
Gyermekeim! Hallottátok az elmúlt hetekben, milyen embertelenül bántak Vele az ostorozás és a töviskoronázás alatt. A farizeusok és a pribékek elégedetten néztek végig felismerhetetlenségig megkínzott, vérben ázott arcán, alakján. Úgy gondolták, ha ebben az állapotban vezetik Pilátus elé, be fogja látni, hogy milyen semmitérő, hitvány ember áll előtte, egy közönséges bűnöző, akik már alaposan megkapta megérdemelt büntetésének egy részét, és ez a látvány majd arra ösztönzi, hogy halálra ítélje. Ahogy ott ült, töviskoronával a fején, véres katonaköpennyel a vállán, távolról néztem, mi következik. Keményen ráordítottak: „Felállni! Most megmutatjuk a helytartónak, hogy milyen „előkelő” király vagy.” Kötelekkel megkötözve, ütlegelve hajtották a pretórium épülete felé. Minden ütésnél összerándult anyai szívem. Pilátus, mikor eléállították a megkínzott embert, elborzadt azon, hogy milyen kegyetlenül elbántak vele. Azt hitte, hogy a zsidók most már dühükben lecsillapodnak, és nem fogják követelni a halálát. Kérdezgetni kezdte Jézust a vádakat illetően és meg volt győződve arról, hogy ártatlan. Az erkélyen a nép elé állította, láttam, hogy a rongyos vörös köpenyt kissé lehúzza válláról olyan céllal, hogy részvétet keltsen iránta a népben, majd dühösen így szólt: „Íme az ember!” Mintha ezt akarta volna mondani: „Mit tettetek ezzel a szerencsétlennel? Úgy szétmarcangoltátok, hogy felesleges elítélni, mert a kínzások következtében már úgy sem bírja sokáig.” De a farizeusok és őket követően a nép csak kiáltozta: „El vele, parancsold meg, hogy feszítsék keresztre!” A tömeg szinte meg volt babonázva. A farizeus papok körbejártak közöttük és Jézus ellen bőszítették. Körülnéztem, kik kiabálnak ellene, és közülük nem egyet felfedeztem olyat, akit meggyógyított leprából, vakságból, bénaságból. Milyen hamar elfelejtették a sok jót, amit velük tett! Láttam, hogy Szent Fiamnak is hogy fáj ez a hálátlanság.
Kicsinyeim! Tudom, köztetek is vannak olyanok, aki önzetlenségből kisegítik és megvigasztalják a rászorulókat, és mikor ők kerülnek szorongattatott helyzetbe, ellenük fordulnak és ellenségeivé válnak. Ilyenkor azt élitek át, amit Jézus a hálátlanokkal. Tegyetek úgy, mint Ő, a ti Mesteretek! Nem hánytorgatta fel nekik a sok jót, nem emlékeztette őket hálátlanságukra, hanem imádkozott értük és hatalmas szenvedését bűneik megbocsátásáért felajánlotta Atyjának. Boldog, aki nem vár földi hálát felebarátaitól, mert az gazdag jutalmat kap érte a Mennyben.
Ó, Gyermekeim! Milyen ravaszul félrevezették Jézus kortársait, akik áhítattal hallgatták tanításait, ámultak csodatételein. Papjaik elhitették velük, hogy szemfényvesztő, varázsló volt, és az ördög által műveli a csodáit. Az egyszerű emberek úgy érezték, hogy igazuk van a papoknak és írástudóknak, mert csaló volt és hamis próféta. Így aztán úgy látta, honfitársai elhagyták. Még az apostolai se kísérték el az ítéletre, csak János, Mária Magdolna és Én.
Ma is vannak igaz próféták, Isten hírnökei, akik hiába próbálják Jézus szent szavait közvetíteni. Eleinte hallgatnak rájuk, de azután jönnek a nagyfelkészültségű teológiai ismeretekkel rendelkező emberek, akik „Isten nevében” a választottat hiteltelenítik, rágalmakat szórnak rá, elmebetegnek állítják be, vagy hamis prófétának. Így aztán egyre több ember, aki eddig követte Isten eszközét, kiábrándul belőle.
Visszatérve Szent Fiam történetéhez – ahogy múlt héten hallottátok a tanításban – a helytartó választási lehetőséget tárt a nép elé: „Jézus vagy Barabás?” Ezt harsogta rá a felbőszült, felizgatott tömeg: „Éljen Barabás, és haljon meg a názáreti Jézus!” Ez nem tetszett Pilátusnak és még egyszer megkérdezte, mit tegyen, de a nép változatlanul azt követelte, hogy ítélje halálra, feszítse meg. Még utoljára így fordult a néphez: „De hát azt akarjátok, hogy megfeszítsem királyotokat?” Még hangosabban kiabálták: „Nekünk nincs királyunk, csak császárunk!” Erre aztán végleg kimondta a halálos ítéletet, a kereszthalált. Rám, Édesanyátokra az ítélet elhangzása lesújtó hatással volt, pedig a Szentírásból tudtam, mi vár a Messiásra. Mégis utolsó percig reménykedtem, hogy felmentik. E kegyetlen szavakra újra elvesztettem eszméletemet. János és Mária Magdolna támogattak két oldalról.
Drágáim! Tekintsetek végig a történelmen! Hány és hány embert végeztek ki Krisztus előtt és után ártatlanul. Hová vezet a gyűlölet, az irigység, a bosszú, a szeretetlenség? Hány ember áldozata lett a hamis tanuknak a bírósági tárgyalásokon. Szinte minden ószövetségi prófétát megöltek! Milyen sok felszentelt gyermekünk végezte életét vértanúhalállal! Zsidók milliói haltak meg a gázkamrákban. A mai végső idők keresztényüldözései is arról tanúskodnak, hogy a történelem ismétli önmagát. Mégis a rengeteg ártatlanul elítélt közül Jézus Krisztus története véste bele magát legmélyebben az emberiség szívébe. Vajon miért éppen Ő? Mellette elhomályosul az összes többi áldozat fénye.
Először is az elítéltek közül Ő volt a legártatlanabb: tökéletesen ártatlan. Soha még a bűn árnyéka sem esett rá. Mivel nem volt benne áteredő bűn, a bűnre való hajlamot sem ismerte. Másodszor, mint Isten Fia, a teljes Szentháromság második személyeként vállalta az emberré-válást és a megváltás művét, mint Atyja akaratát. Ezt az igazságtalan elítélés elfogadása nélkül nem tudta volna beteljesíteni. Harmadszor a vértanúk egyetlen kicsi életükkel lelkek százait, ezreit, millióit mentették meg, Krisztus viszont az egész emberiségért adta oda az életét.
Most pedig, drága Gyermekeim, Én, Édesanyátok nyújtom felétek a kezem és kérdezem, eljöttök-e velem egy csodálatos helyre? … Akkor csukjátok be testi szemeiteket! Felülünk a gondolat szárnyára, és már ott is vagyunk a Mennyország kapujában. Két hatalmas fehér angyal kinyitja az aranykaput. Mindenkinek itt az őrangyala és hófehér ruhát ad rá. E nélkül nem lehet ide belépni. Puha, fényes felhőkön lépkedünk. Az ég aranysárga, mintha a Nap lemenő sugarai világítanák meg. Sok fehér, fényes, átlátszó angyalt látunk és fehér ruhás szenteket, aki dicsőségük foka szerint eltérő fényben ragyognak, egymással nagy szeretettel kommunikálnak. Nézzétek, mennyi hajlék van itt. Ott szemben különös nagy fényben tündökölik egy fényhajlék, amerre mutatok. Gyertek utánam! Megérkeztünk. Sok kicsi harangból álló csengősor van a bejáraton. Meghúzom, és egy szeráf kitárja az ajtót. Ide csak Én léphetek be, az Isten Anyja. Ott trónol a Szentháromság. Elmélyülten beszélgetnek. Az Atya így szól:
„-Drága egyszülött Fiam! Szeretném megköszönni neked, hogy terveinket elősegítve vállaltad és elfogadtad a földön a legigazságtalanabb ítéletet, a keresztrefeszítést. Viszonzásul megajándékozlak a bírói tiszttel a világ fölött. Neked adom a különítélet jogát: minden egyes ember megítélését a halála pillanatában. Azonkívül, Te leszel, Fiam, az utolsó Ítélet bírója, aki majd szétválasztja a kosokat a bárányoktól. Jézus feláll, letérdel a Mennyei Atya előtt, aki megáldja Őt. Majd távozik a különítélet helyére.”
Gyertek, Engesztelőim, kövessük Őt. Leül egy díszes székre. Hófehér, aranyszegélyű ruha van rajta, és a kezében egy nagy piroskötésű könyv: AZ ÉLET KÖNYVE. Nem messze Tőle baloldalt áll a gonosz a maga szörnyű, ijesztő valóságában. Nézzétek, Gyermekeim! Tömegével közelednek a lelkek, most hagyták el testüket: öregek, fiatalok, férfiak, nők, gyermekek. Viselkedésük más és más. Van, aki mosolyogva, de megrendülve jön, van, aki reszketve, van, aki vagány nemtörődömséggel, cinikusan, van, aki alázatosan, zokogva. Jézus egyenként foglalkozik velük. A Sátán közelebb jön, mindenkinél lesben áll. Sűrűn nyitogatja a Bíró az Élet könyvét, mindenki nevénél felolvassa, hogy mi van róla feljegyezve. Nézzétek, ott térdel előtte egy öreg néni lelke. Csókolgatja az Üdvözítő lábát, és örömkönnyeivel öntözi. Neve mellett csupa aranybetűs feljegyzés van: alázat, böjt, áldozat, önmegtagadások, zarándoklatok, apostolkodás stb. Jézus feláll, szívére öleli, és őrangyalával azonnal a Mennybe küldi. A gonosz dühösen, irigyen távolról nézi. Egy 5 éves kisfiú következik. Biciklibaleset áldozata lett. A gyermek kacagva fut Jézus karjaiba. Ölbeveszi, össze-vissza csókolgatja, és őrangyala már viszi is a ragyogó fénybe. Egy 60 éves férfi ott remeg Megváltója színe előtt, mert sok a tartozása. Neki is láthatóvá válik a sok feljegyzés a könyvben: 40 éve gyónt, nem gyakorolja vallását, jó családapa és hűséges férj volt, felesége halálos ágyához papot hívott. Meggyónt és felvette a betegek szentségét. Jézus szeretettel átöleli, és a tisztítóhelyre küldi. Ó, nézzétek, egy csinos 40 éves nő közeledik. A gonosz jóképű fiatalember alakjában áll mellette és csábítja. Jézus mutatja a róla való feljegyzéseket: öntörvényűen váltogatja a kapcsolatait, abortuszok, édesanyjának haldoklásakor eutanáziát kért a kórházba, hitetlen volt, minden kegyelmet visszautasított. Most sem fogadja el Jézus ajánlatát, hogy bánja meg bűneit. A gonosz egészen átöleli, és ő viszonozza a közeledését. Jézus szeméből két nagy könnycsepp gördül le. „Segítsetek!”- kiáltja felétek. Itt csak az Irgalmasság Rózsafüzér segít. Mondjatok el érte egy tizedet. „Jézus fájdalmas szenvedéséért…” A Mennyei Atya küldi a Szentlelkét galamb alakban. Szárnyai alól fényt bocsát a lélekre, aki hirtelen megvilágosodik és megbánja bűneit. Letérdel, és hangosan zokog. Jézus mosolyog, átöleli és a tisztítótűz legmélyére küldi vezekelni.
Drága Gyermekeim! Egyszer majd ti is odaálltok a hosszú sorban. Készüljetek fel bűnbánattal, szentgyónással, szentáldozással, teljes búcsúkkal! Úgy szeretném, ha egyenesen a Mennybe irányítana titeket Megváltótok, az Égi Bíró.
Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


Jézus: Jézus élete LIX. Keresztút 1Jézus: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én állok előttetek, a ti Megváltótok hosszú, fehér ruhában, aranyövvel a derekamon, ragyogó glóriával a fejem körül. Szenvedésem jelképét, egy tündöklő fényt sugárzó keresztet hoztam magammal, és magasra emelve megáldalak vele benneteket. Ma az Én feladatom, hogy folytassam életem történetét.

A halálos ítéletem kihirdetése után a pribékek a farizeusok parancsára leszaggatták rólam a vörös gúnyköpenyt, feltépve sebeimet, durván lerántották fejemről a töviskoronát, melynek következtében elöntött a vér. Odadobták elém saját ruhámat, hogy vegyem fel. Miután felöltöztem, kegyetlenül belevágták fejembe a töviskoronámat. Ó, Gyermekeim, mekkora kínt kellett ezzel elviselnem! Közelembe vezettek két másik elítéltet is, a két latort. Azt akarták a farizeus papok, hogy gonosztevők között haladjak, hadd lássa a nép, hogy közéjük tartozom. Noha a sok eddigi kínzástól alig álltam a lábamon, mégis vállamra tették a durván ácsolt keresztet. Hátam, vállam, ahol csak hozzám ért, sajgott alatta. Ennek ellenére szeretettel öleltem át, és megcsókoltam, mert úgy tekintettem rá, mint engesztelő áldozati oltáromra. Drága Követőim, akik most itt hallgattok Engem, soha ne húzódozzatok a szenvedésektől, melyekkel találkoztok életetek folyamán! Vegyétek fel kereszteteket és kövessetek! Én megyek elől, mutatom az utat nektek. Ez a tövisekkel, fájdalmakkal kirakott út a Mennybe vezet. Én nem kaptam vigaszt a keresztutamon, csak bántalmakat, de ne féljetek, a ti szenvedéseteket megédesítem, és megerősítelek benneteket állandó jelenlétemmel.

Úgy állították össze a menetet, hogy egy hírnök menjen elől trombitával és nagy hangon hirdesse a népnek, hogy Pilátus halálra ítélt. Felsorolta a hamis vádakat, hogy aki hallja, gonosztevőnek, csalónak tartson. Azután Én következtem a keresztet cipelve, mint „főlator”, és mögöttem másik két elítélt. Hozták a keresztre szánt feliratot is: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. A farizeusok dühösek voltak, mikor meglátták, nem akarták, hogy a „zsidók királya” elnevezés szerepeljen rajta, mert nekik ugyancsak nem királyuk ez a „hazug, csaló ember”. Ők valahogy így akarták: „A názáreti Jézus, aki király akart lenni.” Bizony a helytartó nem változtatott az eredeti íráson. Hóhéraim nyakamra tettek egy erős kötelet és a derekamra, melyhez több kötél volt erősítve. Ezek végét szolgák fogták. Megindult a menet. Már az első lépéseknél úgy éreztem, nem bírom vinni a keresztet a gyengeségtől, de Atyámhoz fohászkodtam, hogy adjon erőt. Erre az erőm növekedett, de vele együtt a szenvedésem is erősebb lett. Mivel a tehertől és fáradságtól csak görnyedezve, támolyogva haladtam előre, hajtottak, mint egy állatot, folyton ütlegeltek, lökdöstek, taszigáltak. Minden keserves lépésemet és ostorcsapást felajánlottam Istennek engesztelésül az emberiség bűneiért. Keresztem folyton töviskoronámhoz koccant, amitől a tövisek még mélyebbre fúródtak a fejembe. Gyakran elestem, nem csak háromszor. Hol megbotlottam egy gödörbe, hol elrántottak a kötelekkel, hol pedig hosszú, lecsüngő ruhám tekeredett a lábamra, mert kezemmel nem mindig tudtam tartani, hiszen a keresztet fogtam. Botokkal, ostorokkal, lándzsával kényszerítettek a felállásra.

Eleséseim és felkeléseim arra buzdítanak titeket, drága, hűséges követőim, hogy ha az életszentség felé vezető úton haladva, a kegyelem állapotában élve hirtelen beleestek egy bűnbe, akkor álljatok fel, kérjetek bocsánatot, és Én megtisztítva benneteket segítek továbbmenni nektek. Mély szomorúság tölt el, ha valaki az elesés után többé nem akar felkelni. Ellenségem ilyenkor örül, hogy a lélek benne marad a bűnben, és a lelke az övé lesz.

Látva, Mennyei Atyám, hogy mennyi gonosz, részvétlen emberrel vagyok körülvéve, küldött egy kis vigasztalást egy jólelkű asszony, Veronika képében. A kislányával jött, aki egy edényben valami hűsítő italt hozott Nekem. Ő pedig, részvétteljesen letérdelt Előttem és egy kendőt nyújtott át, hogy töröljem bele vérrel, porral, sárral, köpetekkel borított arcomat. Meghatódva és hálával néztem rá. Jutalmul, amiért legyőzte félelmét és keresztülment a hóhérok között, kendőjére rányomtam arcom valóságos képmását.

Drága Követőim, akik itt ültök Előttem, és mély együttérzéssel kíséritek figyelemmel keresztutamat, titeket is meg akarlak ajándékozni. Nyissátok ki szívetek ajtaját, mert szenvedő Szent Arcom képmását örökre bele akarom nyomni. Bízom benne, hogy ezután is többet gondoltok sebekkel teli elkínzott Arcomra, mely a ti bűneitekért is szenvedett.

Visszatérve nehéz utamra, mesélem tovább a történetet. Veronika kislánya remegve egyik kezével anyja szoknyájába kapaszkodott, másik kezével nyújtotta Felém az itallal teli edényt. Végtelenül szomjas voltam a vérveszteségtől. Szájüregem egészen kiszáradt, nyelvem cserepes volt. Már majdnem elértem a tálacskát, mikor egy gonosz katona kiverte a kislány kezéből, a drága nedűt a száraz föld itta fel. Kicsordult a könny a szememből. Még egy kortyot sem ihattam enyhülésül, mert az volt Atyám akarat, hogy a szenvedés kelyhét fenékig igyam ki. Ez a nagy szomjúságom is hozzájárult a ti Megváltásotokhoz.

Szeretett Gyermekeim! Ha van köztetek olyan, aki éhezi és szomjazza mások szeretetét és egy cseppet sem kap belőle, merítsen magának ebből a fájdalmas jelenetből és az Én mai nagy szomjúságomból. Mert most a mai világban még jobban szomjazom, mint akkor 2000 éve. Vágyódom Gyermekeim szeretetére, akik elfordulnak Tőlem, semmibe veszik kínszenvedésemet és kínhalálomat, nem ismernek és nem is akarnak megismerni. Ti, engesztelők vagytok az Én vigaszaim, mély együttérzésetekkel jelentősen enyhítitek szomjamat. A szeretetlenség tikkadt, száraz sivatagában, ti vagytok az Én oázisom, ahol megpihenhetek és felüdülhetek.

Drága, forrón szeretett Követőim! A képzelet szárnyán szeretnélek elvinni benneteket a Golgotára. Eljöttök-e Velem? … Már indulunk is. Itt nem dicsőségem fényében, ragyogó hófehér ruhában láthattok, ahogy eddig álltam előttetek, hanem elgyötörten, fáradtan, támolyogva nehéz keresztem alatt. Eddig, míg tartottam ezt a tanítást, szent arcom isteni szépségében és dicsőségében pompázott, tekintetem lángoló szeretettől sugárzott rátok. Most viszont, ahogy ott álltok a jeruzsálemi utcán és várakoztok, a megdöbbentéstől összeszorul a szívetek. Amint a szomorú menet a közeletekbe ér, láthatjátok, hogy Szent Arcom úgy eltorzult a kínzatások miatt, hogy nem ismertek Rám. Még csak nem is emlékeztetek az imakönyvetekben tartott szép, vonzó szentképekre, és a stációképek kicsinosított, fenséges Krisztusarcaira. Vér, por, sár és köpetek borítják szent vonásaimat. Tele vagyok a kegyetlen bántalmazások nyomaival: kék-zöld foltokkal, duzzanatokkal, sebekkel. Orrom betörve, egyik szemem csukva, mert kiszúrták a töviskoronázáskor. Előttem volt egy mély gödör, ki akartam kerülni, de kísérőim közül az egyik váratlanul nagyot rántott a derekamra erősített kötéllel és így lábam beleakadt a mélyedésbe. A másik pribék ezt észrevette, és hogy kirángasson, a nyakamon lévő durva kötelet erősen meghúzta és a szorítástól fuldokolni kezdtem. Szabad kezemmel próbáltam lazítani a szoros köteléken, majd elzuhantam. Nemcsak térdre estem, hanem teljes hosszában elvágódtam. Ép szememmel, ahogy ott feküdtem, könyörgő pillantást vetettem rátok, Engesztelőkre:

„-Segítsetek, Drágáim! Nem tudok egyedül felállni!” Már meg is indultatok Felém. Nem akadályoznak a katonák, mert csak képzeletben vagytok itt. Két legerősebb fiam a hónom alá nyúl és sikerül nekik térdelő helyzetbe hozni. Közben zuhognak rám a botok és ostorok és szitkozódások, ordítanak kínzóim, hogy ne kényeskedjek. Többen közületek ki akarják venni az ütlegelők kezéből a szerszámokat, de csak a levegőt markolják, mert mindez képzeletben van. Ahogy ott térdelek felsebzett lábaimmal, egyik drága kislányom hoz egy üveg vizet és kiszáradt ajkamhoz tartja. Nagyokat kortyolok, majd a maradékkal lelocsolja, felfrissíti véres, felsebzett arcomat. Hárman ott vagytok mögöttem, és minden erőtöket megfeszítve kiemelitek durva, nehéz keresztemet mély vállsebemből. Egyiketek szeretettel és könnyek között megcsókolja ezt a csontig hatoló sebet. Van köztetek egy kislányom, aki mindig különös nagy szeretettel szokta tisztelni és imádni fejsebeimet, ő most kíméletesen leemeli töviskoszorúmat és eldobja messzire. Próbálok egyedül felállni, csak úgy remegnek az izmaim az erőlködéstől. Gyermekeim, segítsetek, állítsatok fel! Köszönöm! Végre újra talpon vagyok. Szédelegve, támolyogva folytatom utamat. Ketten jobbról-balról támogatnak, a többiek pedig mind sorba helyezkednek és súlyos keresztemet vállukra emelve együtt viszik Mellettem. Nézzétek, Gyermekeim! Egy széles ragyogó fénysugár árad mindannyiunkra az Égből. Amiért ilyen buzgón és fáradhatatlanul segítettetek rajtam, Mennyei Atyátok meghatódottan küldi hálás szeretetének és irgalmának sugarait rátok. Így szól hozzátok onnan a Mennyből: „-Köszönöm ezt a hosszú, együttérző szemlélődést Szent Fiam szenvedései felett, itt a Golgotán. Fogadjátok Atyai áldásomat.”

Drága Kincseim! Most újra Én szólok hozzátok, a ti Megváltótok. Visszajöttünk ide, az engesztelés helyére. Jövő héten folytatjuk keresztutamat. Hálás szeretetemben, amiért oly sokat segítettetek nekem, megáldalak benneteket az együttérző szeretet kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szentlélek: Jézus élete LX. Keresztút 2.Szentlélek: Drága Engesztelőim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik Isteni Személy és eszközünkön, Éván keresztül köszöntelek benneteket. Folytatom tanításomat Jézus Krisztus szenvedéseiről. Nyissátok meg szíveteket Előttem, ne csak fületeket, mert most belétek akarom árasztani az együttérző szeretet lobogó lángját. Minél intenzívebben átérzitek Megváltótok golgotai fájdalmait, annál jobban enyhítitek Lelkében azokat a szenvedéseket, amit ma kell átélnie az emberiség tengernyi sok bűne miatt.

A szomorú menet még mindig a főváros utcáin, a házak között haladt. A nyitott kapukból és kitárt ablakokból kíváncsi emberek nézték végig, hogy mi történik. Csúfondárosan nevettek, és különböző szitkokat küldtek Jézus felé. Volt közülük nem is egy, aki szemetet, moslékot és mindenféle undokságot öntött a fejére, mikor a közelébe ért. Nem rég, még nagy érdeklődéssel, tátott szájjal hallgatták tanításait, ámultak csodatételein, és többen közülük részesültek gyógyításaiban. A farizeusok megtévesztése miatt, most úgy tekintettek rá, mint csalóra, szemfényvesztőre, közönséges bűnözőre. A megaláztatások zuhatagában Atyját arra kérte, nézze el nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ne büntesse meg őket, inkább nyissa fel szemüket, hogy megláthassák Benne a várva-várt Messiást. Higgyétek el, fohászai hatására e csúfolódok közül sokan megvilágosodtak és megtértek, megkeresztelkedtek feltámadása után. Ma is hasonló a helyzet. Sok hiszékeny gyermekünket Isten nevében eltántorítanak igaz prófétáinknak adott szavainktól. Ők a megtévesztés áldozatai. Ti is engesztelőim, Megváltótokhoz hasonlóan imádkozzatok félrevezetett, becsapott testvéreitekért, hogy el ne vesszen a lelkük, és azokat is próbáljátok megmenteni, akik megtévesztik őket álnok hazugságaikkal.

Lelkileg és fizikailag nagyon keserves volt ez az út szeretett Üdvözítőtöknek. Csupa sértegetésben és ütlegelésben volt része. Körös-körül gonoszkodó, kárörvendő arcokat látott, nem talált semmi vigaszt. Egy ember se volt, aki szánalommal és szerető együttérzéssel tekintett volna rá. De egyszer csak megpillantotta Édesanyját egy kapualjban, ahogy két oldalról János és Mária támogatta. Mély, gyermeki fájdalom hasított a szívébe, mikor közelébe ért, mert látta, hogy mennyire megviselte az anyai szenvedés: szemei beesve és vörösre sírva, arca sápadt, könnyei patakokban hullanak, és Fia szívszorító látványa annyira elgyengítette, hogy alig állt a lábán. Benső szóval hívta Jézus, hogy jöjjön közelebb Hozzá. János a szeretett apostol nem akarta engedni, szorosan fogta, féltette a durva katonáktól a törékeny, elgyötört anyát, de ő mégis – erőt kapva Istentől – odatámolygott megkínzott gyermekéhez. A pribékek – az Atya akaratából – néhány pillanatra szinte lebénultak, nem tudták ellökdösni e bátor, elszánt asszonyt. Mikor a ti Mennyei Édesanyátok odaért Szent Fia elé, forrón átölelte, nem törődve azzal, hogy töviskorona megszúrja, és ruhája, arca, keze csupa vér és szenny lesz. Csak ennyit tudott mondani: -Fiam!

Csak nézte, mit műveltek az Ő jóságos, ártatlan és szép szál Fiával. Alig ismert rá vonásaira. Éles tőrként hasított szívébe a fájdalom.

Jézus lelkében Édesanyja szomorú látványa bizony nem vigasztalást hozott, hanem megnövelte lelkében a keserűséget, hogy nem tud segíteni rajta. Tudta, hogy mind a kettejük szenvedése benne van az Atya akaratában, a Megváltás művének teljesítésében.

Drága Engesztelőim! Nézzetek körül környezetetekben, mennyi anyai fájdalom létezik. Eszközünket sok szomorú anya hívja, hogy vigaszt találjon Jézusnál. Az egyiknek leánya súlyos immun beteg. Akkora fájdalmai vannak, hogy múltkor már betelt a pohár nála, kinyitotta a kórház emeleti ablakát, hogy kiugorjon. A mellette lévő beteg hívta a nővért, aki ágyba fektette, és egy injekcióval megnyugtatta. Sajnos ez a 35 éves beteg lány nem hisz Istenben és a túlvilágban. A hitetlenség, a betegség és a fájdalom lelkei megkötözik, és nem engedik, hogy a hitben vigasztalást találjon. A mi eszközünk telefonon az édesanyján keresztül mondhatott csak szabadító imát érte. Annyi visszajelzést kapott, hogy a fájdalmak egy kissé csökkentek és nyugodtabban viseli. Andreának hívják és Bécsben él. Ó, Gyermekeim! A közös imának nagy ereje van. Megtennétek-e, hogy itt együtt elmondotok érte, lelke és teste gyógyulásáért egy tizedet a Szent Sebek rózsafüzérből?... Akkor kezdjük el: „Örök Atya! Felajánlom neked a Te Fiad, Jézus Krisztus szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak. Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk…”

Köszönöm drága segítségeteket. Jézus uratok most odamegy Andreához, fájó fejére helyezi sebes, átszúrt jobb kezét, melyből szeretet, irgalom és gyógyító sugarak áradnak meggyötört, közömbös lelkébe. Majd odalép bánatos édesanyjához, lehajol hozzá, megcsókolja a szívét és megvigasztalja.

Egy másik asszony már évekkel ezelőtt elvesztette fiát, de csak sír, lázadozik, Istent hibáztatja. Jézus üzenetével az ő szemét is felnyitotta: A Mennyei Atya fia lelkét a legjobbkor hívta magához, amikor a legoptimálisabb helyzetben volt a lelki állapota, akkor történt az autóbaleset. Már éppen készült, egy züllött, bűnöző banda bekebelezni, amely kábítószer csempészéssel foglalkozott. Sofőrként akarták alkalmazni, magas fizetéssel. Még mielőtt döntött volna, tiszta lelkét Isten megmentette. Már csak kevés idő van hátra és megnyílik előtte a Menny kapuja.

A szülők, akiknek gyermekével baj van, nem keseredjenek el, hanem vegyenek példát Mennyei Édesanyjuktól, az Ő gyermeki ráhagyatkozásáról, önuralmáról, türelméről és szilárd hitéről.

Ezután a hosszú kitérő után, figyelmeteket újra az első keresztutat végző drága Jézusotokra irányítom. Ahogy botladozva, ütlegelve vitte nehéz terhét, látta, hogy tőle jobbra áll egy síró asszonycsoport, akik nagy részvéttel nézték Őt. Megérintette Szívét a szánalmuk és szelídségük, ezért megállt mellettük egy pillanatra és így szólt hozzájuk:

-Ne felettem sírjatok, hanem önmagatok és gyermekeitek felett.

Látjátok milyen végtelenül önzetlen a ti Uratok? Még akkor is mások lelkével és szenvedésével volt elfoglalva, mikor a legnagyobb bajban volt. Vajon ti, Engesztelőim, tudtok-e mások problémáira gondolni, mikor éppen betegek vagytok, vagy egy családtagotok mélyen megsértett? Inkább jólesik nektek, ha valaki együttérez veletek és mellétek áll, vigasztal. Jézus tudja, hogy az embernek bűnei miatt sokat kell szenvedni, ha pedig nem bánja meg, az örök kárhozat elképzelhetetlen fájdalmai várnak rá. Előre látja honfitársai üldöztetését a történelem folyamán, hiszen átkot kértek magukra: hogy a názáreti vére legyen rajtuk és fiaikon. Teljesült az átok: a zsidó nép szétszóródott, rengeteget szenved és még szenvedni fog. Megváltótok nemcsak a síró jeruzsálemi asszonyokat figyelmeztette, hanem mindenkihez szólt, hozzátok is. Azt hangsúlyozta, hogy sirassátok bűneiteket és mások bűneit is, minden bűnösét, hogy irgalmasságot találjanak az Atyánál. Mert ha a bűnt ilyen keményen bünteti Benne, az ártatlan Bárányban, aki magára vállalta a világ bűneit, akkor mi lesz azzal a bűnössel, akire a pokol vár?

Az út egyre emelkedett, és Jézus ereje egyre jobban fogyott. A vérveszteségtől és fájdalmaktól újra elesett, és ez volt utolsó esése. Hanyattvágódott és fejét beleütötte egy kiálló sziklába. Más ott rögtön meghalt volna, de a Mennyei Atya ezt nem engedte, ugyanis a Megváltásnak be kellett teljesednie. Teljes erőből próbált felállni, de moccani sem bírt. Lándzsával, botokkal verték, de hasztalan. Ordítozva vonszolták, húzták a kötelekkel, amik nyakához, derekához voltak erősítve, de nem mentek semmire vele. Hóhérai megalázónak tartották volna átvenni Tőle a keresztjét. Éppen arra ment Simon, aki Cirénéből való volt. Ráparancsoltak, hogy vegye vállára a keresztet. Nem akarta, de megfenyegették, hogy megölik, ha nem engedelmeskedik. Kényszerből vállára vette, majd lehajolt a majdnem élettelen názáretihez és segített neki felállni. Ahogy szembekerültek egymással Jézus végtelenül szenvedő, könyörgő szemével rátekintett, és Simon e lélekbemarkoló nézéstől eltelt iránta szánalommal és szeretettel. Meggyőződött arról, hogy ártatlanul ítélték el, és elfogta a bűnbánat. Ettől a belső lelki változástól az amúgy nehéz keresztet könnyűnek érezte és jó szívvel, örvendezve vitte. Közben Jézus, aki alig vonszolta magát, belékapaszkodott, ő pedig készségesen segített neki lépkedni. Hirtelen az egyik gonosz hóhér megelégelte a lassúságot, siettetni akarta az elítéltet és egy bottal nagyot csapott a hátára. Simon megfordult és dühösen rárivallt:

-Ha ezután ehhez az ártatlanhoz egy újjal hozzá mertek nyúlni – még ha megöltök is – ledobom a keresztet, és itt hagylak benneteket.

Ettől kezdve nem merték ütlegelni a Jézust. Ez az ember Jézus feltámadása után megtért, megkeresztelkedett, és az első vértanúk közé került.

Gondoljatok bele, mennyire emberi volt a Cirenei viselkedése! Hát nem ti is úgy vagytok, Gyermekeim, hogy először húzódoztok a kereszttől? De aztán lassan rádöbbentek, hogy a szenvedés nem hiábavaló, hanem Isten érdemszerző ajándéka. Van, akinek azért engedi meg, hogy bűneiből megváltsa magát. Van, akinek azért, hogy megrövidüljenek a tisztítótűzbeli szenvedései, vagy általa elkerülhesse azt. Van, akinek azért, hogy nagy nemes célokra felajánlja. Van, aki a betegség és fájdalom megismerésével válik együttérzővé a szenvedők iránt. Szeretnék Simon példájából rámutatni arra is, hogy ha szívesen, zúgolódás nélkül fogadjátok a keresztet, az könnyűvé és édessé válik. Gondoljatok a vértanúkra: mosolyogva és énekelve mentek a halálba, mert tudták, azonnal az örök boldogság lesz a jutalmuk.

Azután, a keresztútnak ez az állomása rávilágít arra is, hogy segítenetek kell annak, aki bajba jutott. De nem mindegy, milyen lélekkel fogtok hozzá. Hogy eshetett a végtelenül kimerült Jézusnak, hogy Simon először tiltakozik, és úgy kell kényszeríteni? Szomorúan gondolhatta, hogy barátai, pl. Péter vagy János, milyen szívesen vették volna át tőle a keresztet, és ezt az idegent úgy kellett fenyegetni. Kicsinyeim! Ha valaki rátok van utalva, és módotokban van segíteni, ne szabadkozzatok és magyarázkodjatok, hogy nektek mekkora nagy áldozat, hanem szívesen, örömmel álljatok szolgálatára, hogy érezze szereteteket és nagylelkűségeteket.

Ami ezt követi: Jézus Krisztus felfeszítése és halála, olyan szívbemarkoló és lényegbevágó, betetőzése a Megváltás művének, hogy megérdemel egy új fejezetet tanításunkban.

Figyeljetek, Drágáim! Jézus misztikusan lejött közétek. Kezében egy kehely van, melybe az angyalok eddigi szenvedésének minden csepp vérét összegyűjtötték. Másik kezében egy arany edény, melyben a keresztúton hullatott könnyeit fogták fel. Körbemegy köztetek és lepermetez benneteket egyenként, hogy e vérrel védelmezzen a gonosztól. Könnyeivel, pedig meghinti fejeteket, hogy a könnyek ajándékát árassza rátok. Ezáltal mélyebben át fogjátok érezni az Ő végtelenül érékes kínszenvedését a böjti időkben.

Én, a Szentlélek megáldalak benneteket a mély együttérzés kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


2015. február 22., vasárnap

Néphagyomány: Remélés

Február hava a télűző és tavaszváró mulatságok ideje hagyományainkban. Van több olyan télűző néphagyomány mely nagyobb publicitást kapott már a külömböző hazai médiákban, mint a busójárás vagy a kiszehajtás. Mi most egy kevésbé ismeretes, regionális - Heves megyére jellemző - télűző mulatságot mutatunk be hasábjainkon. A Remélést...

Remélés Novajon...

Milyen szép kifejezése ez a zordon fagyosságra megidézett kellemesen simogató napsugaraknak. No de szóljunk magáról a cselekményről is, mely nem csak a természetes körforgás játéka, hanem az ember természetének, lelkiségének kifejezése, vágya, akarata egyben. Reméléskor farsang „farkán” a helybéli fiúk, férfiak alkotta csoport házról házra járva bekormozza a lányok arcát, hirdetve a tavaszt. A kormozásért szalonnát, tojást, hurkát, kolbászt kapnak, melyből megrendezik az utolsó farsangi lakomát. A bekormozottak a tisztálkodással nem csak a port mossák le magukról, hanem a betegségeket, valamint a rontásokat is. Az álarcos csoportban különböző alakoskodók vesznek részt: menyasszony, vőlegény, várandós asszony. A népszokást, mely egyedülálló a megyében, napjainkban is tartják. Például Novajon közösségi disznóvágással kezdik a napot, amiből külömböző ételek formájában jut a település apraja-nagyjának és még a vendégségbe érkezők sem maradnak éhen. Majd elkezdik a férfiak a leányok hajkurászását a keserű korommal - ami az előző év "bűneit" jelképezi, amit majd lemosva arcukról a megtisztulás, a "tavaszi" ragyogás, az ígéretes kezdet, új szerelem szerjévé vállik. Majd estevén táncos mulatsággal döngölik el a hosszú fagyos telet...


Bíró Dalma

2015. február 8., vasárnap

Miért éppen diófákat kell ültetnünk?

Valaha, amikor az embert még nem szakította ki a teremtés rendjéből a saját maga által teremtett művilág, a diót még mindenütt isteni, szent faként tisztelték.
Bölcsőt és koporsót készítettek belőle. De nem csak asztalosmunkával, hanem életet termő szertartással is! Ha gyermek született, diót ültettek a tiszteletére. Ha meghalt egy szeretetre méltó ember, diót ültettek a sírjára. A dióhéjból a gyermekek játékbölcsőt is készítettek. A dióhéjba kanócot téve és méhviaszt öntve diómécsest kapunk, amit meggyújtottak a megemlékezés napján a sírokon, ablakokban, ligetekben, berkekben, forrásoknál, szikláknál.
A zöld diólevélből gyógyfőzetet készítettek, vagy éppen bolhaűzésre használták. A frissen lehullott sárga diólomb gyönyörködtette a szemet, hempereghettek benne a gyerekek, és megbújhattak alatta az Élet kerekét forgató szorgos kis élőlények. És még nem is szóltam a dióbélről, ami a mogyoróval együtt megkoronázott minden eledelt, amihez fogyasztották. Egy egész könyv is kevés lenne felidézni, hány szálon kapcsolódott az emberek élete ehhez a tiszteletreméltó fához.
Hová tűnt mindez? Az emberek többsége ma nem ültet diót sem születéskor, sem temetéskor. A gyerekek fröccsöntött műanyaggal játszanak, vagy képernyőt bámulnak. A betonsírokkal rideggé tett temetőkbe halottak napján alumíniumhüvelybe öntött paraffinmécsest viszünk, az ablakokban a tévé fénye villog, odakünn pedig a fákon fennakadt műanyag zacskókat zörgeti a szél.
Gyógyfőzetek helyett a vegyipar termékeit veszik már azok is, akik még ismerik a régi gyógymódokat. A lehullott diólombot gondosan szemeteszsákba rakják az emberek, és még rémmesét is költenek hozzá saját lelkiismeretük és ősemlékezetük elaltatására. Azt sulykolják egymás fejébe, hogy „a dió avarja tönkreteszi a talajt, még komposztálni sem lehet”. A dióbél és a mogyoróbél pedig annyira sem érdekli a mesterséges arommákkal elrontott ízlésű gyerekeket, hogy felszedjék a földről ezt az értékes ajándékot.
A felnőttek pedig, ha ültetnek még egyáltalán diófát, a kereskedelemből vesznek megbízhatónak vélt oltványt, magról eszükbe sem jut ültetni. Sőt, a diólomb rágalmazásához hasonlóan a magról kelt diókról is rémmeséket költenek. Azt mondják, hogy „elfajzik, értéktelen termést hoz majd”.
Márpedig a dió sorsát és a mi sorsunkat különösen erős kapocs fűzi össze! Nem is lehet másképp, hisz évszázadokon, vagy tán évezredeken át együtt éltünk a dióval bölcsőtől koporsóig, koporsótól bölcsőig. Mert élet a születés előtt is van és a halál után is. Az Élet fájára szüksége van az evilági embernek is, és a túlviláginak is.
Ezért komoly kéréssel fordulok minden magyar és nem magyar testvéremhez. Adjuk vissza a dió minden részének, még a lehullott lombjának is azt a tiszteletet, ami valaha megillette! Ne higgyük el, hogy a talaj védelmezője, a földet betakaró avar árthat a földnek! Ne higgyük el, hogy a magról kelt dió értéktelenebb, mint az oltvány! Később fordul ugyan termőre, de tovább is él, és a szemet is jobban gyönyörködteti. Helyezzük vissza a diót evilági életünk mindkét kapujába őrnek, a két kapu között pedig oltalmazónknak, hisz a legnagyobb melegben is védi a talajt a kiszáradástól, az embert pedig a nap hevétől! Amikor esszük a dióbelet, adjon hálát ki-ki hite szerint azért az eledelért, ami a jelenlegi nagy tékozlás, természetpusztítás utáni ínséges időkben még sokakat menthet meg az éhhaláltól!
Tóth Ferenc