2013. augusztus 14., szerda

Ahogy azt a multik csinálják

Felröppent a hír, amely szerint a JP Morgan bankárai csaltak, loptak és hazudtak. Ez friss hírként van tálalva, de egyáltalán nem meglepő. A hír azért van alaposan és sok helyen tálalva, hogy megmutassa az embereknek, hogy sehol másutt nem mentek és mennek a dolgok így, csak náluk.
A meghamisított könyvelés, kozmetikázott adatok pedig nem csak egy bankra jellemzőek. Egyszerűen az egész kapitalista-cionista rendszer belefutott már ebbe, minden multinacionális cégével, bankjával, szervezetével, alapítványával, szóval mindenestül. Ha egy multinacionális cég felső vezetése megérkezik valahova, akkor teljesen bizonyos, hogy nem a valós adatokat tárják elé. Minden mutató a megfelelő lesz, a statisztikák ideálisak lesznek, a termelési adatok, a kereskedelmi eredmények, osztalékok és hozamok mind-mind megfelelőek lesznek. Mivel az auditok a nevesebb cégeknél is előre "le vannak zsírozva", ezért egy multicég biztosan átmegy minden ellenőrzésen. A bank is, a kereskedelmi cég is, a tőzsde is, ha éppen kifogásolható pénzáramok vannak véletlenül. Nem számít, mert senkinek sem érdeke, hogy a csúszópénzektől, a kapcsolatoktól, a megrendelésektől, vagy a befektetésektől elessen.
A multik elég nagyra nőttek ahhoz, hogy kölcsönösen egymásnak szállítsanak (vagy önmaguknak), tehát jobbára egymásra vannak utalva. A vállalatokon belül pedig senki sem fog önmaga ellensége lenni, és előretörni, hogy az igazságot mutassa a cégvezetőknek, tulajdonosoknak, mert jól tudja, hogy rajta csattanna az ostor. Vagy azonnal kirúgnák, vagy a társai elárulása miatt a kollégái végeznék ki előbb-utóbb. A hazugság világában tilos az igazmondás.
Mi tartja akkor fenn a rendszert? A félelem és a terror, de mondhatjuk azt is, hogy a rabszolgamunka és a szüntelen háborúk. Egyenlőségről nem beszélhetünk és szabadságról sem, mert az csak a cionistákat illeti meg, de őket sem teljesen. Marad tehát a rabszolgamunka, ezért keresnek a multicégek maguknak rabszolganépeket, akiknek a vezetőit könnyen meg lehet félemlíteni, vagy egyszerűen könnyű megvásárolni. A műveletet elősegíti, ha az adott területen sok a zsidó, mert a zsidó származású szakemberek és barátaik sietnek meggyőzni a kormányt, hogy fel kell venni a hitelt, és be kell engedni a multicégeket, le kell törni a munkabért és a szakszervezetet, mert hát ugye a fejlődéshez rabszolgákra van szükség. Azt ugyan nem mondják el, hogy ez csakis az ő világuk (mármint a cionisták) fejlődését szolgálja, viszont helyette papolnak emberi jogokról, ijesztgetnek diktatúrával, meg hasonlókkal. Ha semmi sem működik, marad a háború. Már ha kifizetődő.
Emlékszik még valaki a kommunizmusból jól ismert és olyan sokat emlegetett történetekre? Hogy hogyan lett egy disznónál négy kismalacból tizennégy? Hogy hogyan termett egy hektáron négyszer annyi, mint ami lehetséges volt? A multik világa pontosan ugyanígy működik. Ha minden betétes és befektető pontosan tudná, hogy a multibankoknak milyen az anyagi helyzete, hogy hogyan termelnek a gyárak, hogy kereskednek a szupermarketek és hogy mi megy a tőzsdén, minden azonnal csődbe menne. Kitörne a pánik. Megijednének attól, hogy a nagy nyugati kapitalista világ valójában feleannyit sem termel, mint ahogy állítják. Hogy a bankok ugyan eltették a pénzt és átverték a devizahiteleseket, de valójában eszük ágában sincs visszaadni semmit. És a bűnüket is, a felelősségüket is tagadják. Ja és a zsidók, na azok ott sem voltak.
Mindez hozzátartozik a nyugat szellemi hanyatlásához, dekadenciájához. Ez is egy oka, amiért düledezik a rendszer. De hát egy szellemi értékrendet, erkölcsiséget nem ismerő világ hogyan is tudná magát fenntartani?
Tálas András

Dr. Kriston István- FINÁNCTŐKE ÚJABB KÍSÉRLETE.

Olvass és értelmezz. Ha megérted a megfogalmazott probléma lényegét, akkor be kell látnod: a jelenlegi hazugságokra, megtévesztésekre, erkölcstelenségre és érdek-összefonódásokra épülő pénzügyi, politikai és gazdasági rendszer a nemzetünk halálát okozzák.


A jelenlegi parlamenti pártokra leadott szavazatok (kivétel nélkül) a fertőzött rendszer további működését segítik elő, annak túlélését garantálják.

Dr. Kriston István – DEVIZA ALAPÚ HIBÁS TERMÉK PREKONCEPCIÓ KRITIKÁJA.

Megdöbbenve olvastam a pénzügyi jogok biztosának 2013. március 11. kelt sajtóközleményét, amelyben közli azt a prekoncepcióját, mely szerint – ha és amennyiben vizsgálati-szakértői anyag alátámasztja, úgy – a deviza alapú kölcsönt, mint hibás terméket egyszerűen levetik a bankok magukról és a fogyasztó kicserélheti azt a bankok által kínált más termékre (pl. forinthitelre).

Levezetem, hogy a biztos úr prekoncepciója jogilag miért hibás és miért nem vezet semmire.

Bankok kölcsönszerződés jogcímén, de valós tartalmában a befektetési tevékenységről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény megkerülésével befektetési hitelezést folytattak, ezért a fogyasztókkal létrejött kölcsönszerződésük semmis (érvénytelen). A polgári jog rendszertanilag (interpretatio systematica) előbb szabályozza a szerződés (kölcsönszerződés) semmisségét [Ptk. 200.§ (2)] és csak később a szerződésszegés nevesített eseteként a hibás ("terméket") teljesítést [Ptk. 305.§]. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megkötésekor már semmis, ezért érvénytelen szerződés joghatás – így hibás ("termék") teljesítés – kiváltására alkalmatlan, arra jogokat és kötelezettségeket alapítani nem lehet, így ahhoz hibás termék kicserélését fűzni nem lehet.

Elintézhetném ennyivel, de ennél többről van szó. A pénzügyi biztos hibás termék koncepciója azonban veszélyes, mert a semmisség (érvénytelenség) eredeti állapot helyreállítását eredményező következménye helyett a bankokat egy objektív felelősség (kellékszavatosság) mögé elbújtatná, no lám csak a termékünk a "hibás", azt ki lehet cserélni. A biztos úrnak nézetem szerint egyetlen "történelmi" feladata lehet, ez pedig nem más, mint megbeszélni a bankokkal, kormánnyal, civilekkel (önmagával) a szerződéskötés napjára visszamenőleges hatályú (ex tunc) és a szerződéskötést megelőző eredeti állapot helyreállításaként (in intergrum restitutio) azt, hogy a felek által egymásnak már teljesített szolgáltatások visszajárnak [Ptk. 319.§ (3)]. Ez azt jelenti, hogy a kapott és az adott forintokat egymással szemben el kell számolni, nincs deviza vételi/eladási árrés, nincs CHF/HUF árfolyamkülönbözet, nincs ügyleti kamat, nincs kezelési költség és nincs egyéb díj.

Nincs azonban vége az ügynek. A devizahitelezésért felelős politikai-gazdasági és pénzügyi elit felelősségét nem lehet megkerülni.

A néppel a szabályokat le kell játszani. A szabályalkotásban oly buzgó kormányzatnak kell ezt a legjobban tudni. A néptől csak olyan szabályok követését lehet elvárni, amelyet a jogegyenlőség alapján mindenkitől, így a fináncoligarchiától és hatóságainktól is meg lehet követelni. Éberek vagyunk (nem alszunk), az értelmiség soraiból érkezőkkel megerősödve ez a devizahiteles szindróma kiváltotta egy új osztály, a vagyontalan szabadok és mozgalmuk felemelkedését, akik előbb vagy utóbb félre állítják, elsöprik a 23 éve uralmon lévő "népnyúzó" egyutas, egy gyökerű, összeműködő, külföldi orientációkat lakájként kiszolgáló politikai-gazdasági-pénzügyi államelitet.

A legújabb korszakunk megmutatta, hogy ilyen "rablóházi elitre" nincs szükségünk.

A '89-es államelitnek és utódaiknak mennie kell (!). A máltai vizeken horgonyzó hadihajón kötött "gorbacsov-bush" paktum nyomán létrejött magyar "rózsadombi-paktum", mint a hazai internacionalisták és hazai yenkik nagy összeborulása a nemzetgazdaság teljes kirablására, hazánk számára előnytelen nemzetközi szerződések és megállapodások megkötésére, a széles néprétegek kisemmizésére, majd végül már jövedelmünk elrablására és lakóházaink elvételére köttetett és azt választási háttéralkuk nyomán újra és újra megújították. De nem sikerült az új felső tőkésosztály (az újburzsoázia) "nagy terve" egy széles középosztály felhízlalására, amely a társadalmi nyugalom szigetét biztosítaná az elitnek és ezzel elszigetelné őket a rebellisektől, a rongyosoktól, ez nem vált be és az elit közvetlen konfrontációba került mintegy 4.000.000 választópolgárral.


Valamennyi párt tőkepárt, nyomják a mosópor reklámot. Ki az eltakarítandó elit? A cenzúrát is magában foglaló médiahatalom birtokosai, a köztulajdon privatizációjában fillérekért vállalati üzletrészeket és emögött milliárdos eszközvagyonokat megkaparintó "sikeres" magyarok, a megmondó emberekkel bennünket manipulálók, a nemzetgazdaságot külföldieknek kiárusítók és strómanjaik, a cukros korbácsot osztogatók, a kopogtató cédulákat vásárlók, a népakarat meghamisításában élenjárók és sorolhatnám azt a szennyet, amit el kellene takarítani. Az "utcai harcosok" forradalomban, a magamfajta gondolkodók a parlamentarizmus szabályai szerint egyaránt a 23 éve uralmon lévők leváltásában érdekeltek.

Államosítani és újraosztani. Államosításnál azt az 500.000 Ft-ot kell visszafizetni csak és nem többet, mint amennyiért az új osztály tagjai üzletrész vagy részvény vételár címén egy egész gyárak milliárdos eszközparkjához jutottak (melósokat utcára helyezték, eszközöket eladták, bevételét tőzsdén forgatták és így vagyonosodtak).

És mire jó nekünk ez az Európai Unió, azért ugyan nem, hogy a fiskális ellenőrző mechanizmusai révén a globális tőke szabályharmóniáját biztosítja, és azért sem hogy jobbágy terheink (nemzeti jövedelmünk brüsszel-wallstreet-brüsszel-budapest vonalon) áramoltatásával velünk refinanszíroztatja a globális tőkeműveleteket. Az unió keleti bővítésének célja 400 millió fogyasztó megszerzése volt a multinacionális vállalatoknak, mindössze ez és nem több. A kelet-közép-európai korridorba beengedték a nyugati árut, ezzel kiszívták a jövedelmet és ebben a játszmában maguk a bankok a tankok. Apropo tankok. A 23 évvel ezelőtti ún. "rendszerváltozás" csak "szemfényvesztés" volt, ugyanis 1989-ben csak a II. világháborús rendezés folytatására került sor … DDD … Demokratizálás (nyitott társadalom és szabad rablás közjogi feltételeinek megteremtése), Demilitarizálás (keleti társadalmak legyengítése és rendőrállami felépítése) … Denácítlanítás (fasizmus, kommunizmus egyenlősítése, radikális-militáns mozgalmak ellenőrzése). És végül kik vannak hatalmon hazánkban?

A Globális Tőkeuralmi Érdekcsoportok az államhatalomban (szabadkőműves politikusok) és a külföldi befolyásokat a társadalmi csoportokban érvényesítő CIA – MOSZAD – FSB titkosszolgálatok. A felállás CIA-jobbMOSZAD (konzervatív tengely), CIA-balMOSZAD (balliberális-tengely), CIA-FSB (transzatlanti- és eurocsoport).


http://hunnio.com/news.php?readmore=637

KADARKÚTI ÉGI ÜZENETEK 191. SZŰZANYA: A SZÍV-IMA

ÉGI ÜZENETEK
2013.08.13
Szűzanya: A Szív-ima
Szűzanya: Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket, kedves Engesztelőim. Felétek nyújtom tenyeremen élő, dobogó Szent Szívemet, melyet fehér virágkoszorú övez, és a tetején szeretetlángom lobog. A virágkoszorú a ti egymással összefonódott, imádságos, tiszta lelketeket jelképezi, az égő szeretetláng pedig azt a soha meg nem szűnő, válogatás nélküli, megbocsátó és feltétel nélküli szeretetet fejezi ki, melyet értetek és minden gyermekem iránt érzek. Azért mutatom így kiemelten a Szívemet nektek, mert ma a SZÍV-IMÁRÓL foglak titeket tanítani.
A katolikus Egyház híveinek gyakorlatában ma is leginkább elterjedt és használatos a kötött szövegekhez alkalmazkodó szóbeli ima. Ilyen a rózsafüzér, a litánia és a különböző előre megszerkesztett és leírt imák.
Mindezek nagyon szépek, fontosak, hasznosak, áldozatosságot igénylők és alkalmasak a lélekmentésre. Ezért szorgalmasan kell gyakorolni őket. De amint egyre magasabbra kerültök a lélek tökéletesedésének útján, ezek mellett a fontos imák mellett, el kell jutnotok a szív-imáig.
Első lépés ehhez az elmélkedés, a második a szemlélődés, a harmadik a spontán, bensőtökből fakadó fohászok és imák Isten felé.
Az elmélkedésről már beszéltem nektek. Pl. saját szavaitokkal megfogalmazzátok a Szentírás egyik mondatát: „Hát nem tudjátok, hogy Atyám házában kell lennem?” Ezt a kérdést nekem és Szent Józsefnek tette fel a 12 éves kis Jézus. Erről így elmélkedjetek: Ez a mondat aggódó szüleinek szólt, akik 3 napig félelemmel eltelve keresgélték, míg végre rátaláltak a jeruzsálemi templomban. Ezzel azt magyarázta meg nekik, hogy Ő elsősorban a Mennyei Atya gyermeke, és az Ő dolgaiban kell munkálkodnia. Azután hozzánk emberekhez is szól Jézus.
Figyelmeztet minket a következő értékrend betartására: első helyet foglalja el szívünkben Isten, utána a családunk, a munkánk és a szórakozás. Az ilyen elmélkedések ima vagy Szentírásolvasás közben felkeltik érdeklődéseteket a vallásos téma iránt, és mélyítik hiteteket. Nemcsak ima közben lehet elmélkedni, hanem valami mechanikus munka közben (pl mosogatás) vagy este elalvás előtt: felteszed magadban a kérdést, hogy minek élek? Mi a célom? Hogy meggazdagodjak? Nem, mert halálom után semmit se vihetek magammal. Hogy híres legyek? Nem, mert megöregszem, megbetegszem, meghalok és senki sem fog emlékezni rám. Hogy egészséges legyek?
Nem. Mert mit számít, ha a testem virul az egészségtől, de a lelkem belülről romlott, bűnös. Egyetlen értelmes célom lehet, amiért érdemes élni, az örök élet elnyerése. Az efféle elmélkedés is ima, ami jelentősen érleli az ember lelkét. Ezt követi egy még fejlettebb imaforma: a szemlélődés. Van, amikor ez hozzátapad a szóbeli imához. Ez már igazi szív-imának nevezhető. Mivel itt már a Szentlélek működik, ő irányítja, vezeti a lelket, természetfeletti imáról van szó. Mikor ebben a ti közösségetekben saját szavaitokkal engesztelitek Szent Fiam 5 szent Sebét, akkor nem egyszer látom, hogy alkalmazzátok ezt az imaformát. Pl. egyik testvéreteknek Jézus Szívsebét kell engesztelni. A Szentlélek segítségével ezt mondja: Testvéreim! Lelki szemeimmel látom magam előtt Jézus töviskoszorús, szeretettől lángoló, lándzsától megsebzett Szentséges Szívét. Nyújtom a kezem, és lassan leereszkedik a tenyerembe. Érzem, hogy él és dobog ez a drága szív. Eszembe jut, hogy életemben hány és hány tövist szúrtam bele saját bűneimmel. Egyenként húzom ki a töviseket és közben bocsánatot kérek Istenemtől. Irgalmáért hálából megcsókolom a nagy nyitott Szívsebét. Erre e sebből vér és vízsugár permetez le engem, a vér megtisztítja lelkemet, a víz, az örök élet vize mennyei boldogságomat ízlelteti velem. E vér és vízsugár elé tartom elhunyt hozzátartozóim lelkét.
Az ilyen és ehhez hasonló szemlélődő szív-imák nagyok kedvesek az Úr Jézus előtt. Ilyenkor az imádkozót kegyelme sugarával beborítja, és ettől fizikailag érzi végtagjain a finom, boldogító, bizsergő, isteni érintéseket.
Drága Kicsinyeim! Nagyon sok lehetőségetek van ezekre a bódító, édes, felemelő szemlélődő imákra, melyek csodálatos találkozások a Szentháromsággal. Otthon, mikor már alszik a család, csend van és elvonultál saját szobádban, gyertyát gyújtasz. Senki nem zavar, hívod a te Uradat, Istenedet, Jézusodat és Ő abban a pillanatban ott áll előtted láthatatlanul, hófehér ruhában, dicsfénnyel körülvéve, mosolyogva, bátorítóan. Lelkileg leomolsz a lábai elé, átöleled a térdeit, és könyörögve kéred a mai elkövetett bűneidért, mulasztásaidért, bocsánatát. Te ugyan nem láthatod, de Én, Édesanyád igen. Lehajol hozzád, megfogja a két kezedet, felemel, szívére szorít és visszaültet a helyedre. Itt így folytasd a szívbéli imát: „Uram! Köszönöm szeretetedet. Szent Véreddel töröld el vétkeimet, hogy tiszta lélekkel kezdhessek hozzád imádkozni!” Erre Ő jobb kezét áldólag a fejedre helyezi, sebes bal kezét pedig a szívedre simítja, hogy kézsebének Szent Vére behatoljon a lelkedbe. Ha nem is hallod, de hidd el Nekem, hogy közben e szavakat intézi hozzád: „Szent Vérem és a te bűnbánatod megtisztított téged. Kezdj imádkozni, Kicsi Lélek!” Miután lelkedről még a bűn árnyékát, a legkisebb porszemeket is eltávolította, a dicsőítéssel vezesd be imádat: „Dicsőítelek téged, Megváltó Istenem, hogy hívó szavamra eljössz hozzám, gyarló, esendő gyermekedhez. Dicsőítelek, hogy mindig újra megbocsátasz és megtisztítasz engem. Dicsőítelek, hogy életed adtad értem és minden emberért. Hogy kínszenvedéseddel és kínhaláloddal megmentettél a kárhozattól. Köszönöm neked a kegyelmeket, amivel elhalmoztál, egészen érdemtelenül. Köszönöm a lelki örömöket és szenvedéseket, melyekkel meglátogattál. Köszönöm családomat, egészségemet. Köszönöm jóakaróimat és ellenségeimet.” A dicsőítés és hálaszavak után tárd elé szándékaidat. Hiszen Ő szokta mondani, hogy zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek, kérjetek és kaptok. Még az is a szívbeli imához tartozik, hogy nagy szeretettel hívjátok meg a rózsafüzér előtt a Mennyei Atyát, a Szentlelket, Engem, Édesanyátokat, Őrangyalotokat, Szt. Mihály arkangyalt, a védőszenteket és az összes angyalokat és szenteket. Mire ilyen szépen összegyűltetek, neki lehet fogni a szóbeli imának. A keresztvetést és a Dicsőségeket ne hamarkodjátok el, hanem közben szívből kívánjátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségét. Mielőtt a Hiszekegyet és a Miatyánkot elkezdenétek, gondoljatok bele, hogy nem akárkivel beszélgettek, hanem Istennel, az égi Királlyal, aki hatalmasabb minden földi méltóságnál. Lassan mondjátok az imákat, mert ha elhadarjátok, elterelődik a figyelmetek. Istennel társalogtok, akinél nincs nagyobb vendég. Képzeljétek csak el, hogy érezné magát nálatok az a földi vendég, akit miután leültettetek, eldarálnátok neki egy hosszú verset, és közben rá se néztek, nem szóltok hozzá. Valahogy ez történik az Úr Jézussal, ha odafigyelés és szeretet nélkül, hadarva imádkoztok. Ha azt akarjátok, hogy nálatok örömben legyen része, akkor a rózsafüzér alatt, az Üdvözlégyek között álljatok megy egy-egy szóra, a titeket hallgató Jézust szólítsátok meg. Pl. így: „Uram! Köszönöm, hogy érezteted jelenlétedet. Nagyon szeretlek, de fokozd ezt a szeretetet.” Vagy a Világosság rózsafüzérnek annál a tizedénél, hogy aki Kánában megmutatta isteni erejét, kérd, ha már ilyen csodálatosan átváltoztatta a vizet a legnemesebb borrá, akkor változtassa át a te gyarló, hibákkal, bűnökkel teli szívedet áldozatossá, jóvá, tisztává. Bármikor megszakíthatod az Üdvözlégyeket, és szólhatsz Jézushoz vagy Hozzám szívből jövő, kedves, egyszerű, őszinte szavakkal. Ezek mind-mind úgynevezett szív-imák, amit mi nagyon, de nagyon szeretünk. Természetesen ezt akkor lehet, mikor egyedül vagy. Közösségben zavaró lenne.
Röpke szív-imákat bármikor küldhettek hozzánk, Égiekhez a nap folyamán. Gondolatban is történhet, azt is érzékeljük. Pl. mész az utcán, rekkenő hőség van, csorog rólad a víz. Ha jó keresztény vagy, nem méltatlankodsz, hogy jaj de szörnyű ez a meleg, hanem gondolataidon keresztül megköszönöd Istennek e lehetőséget az áldozatvállalásra és csekély kényelmetlenségedet felajánlod a hitetlen lelkek megmentéséért, vagy a tűzben égő tisztuló lelkek szabadulásáért. Vagy egy tömött buszon utazva így szólsz: „Jézusom irgalmasságod által kérlek, e sok ember közül, aki itt van körülöttem, egyet se engedj elkárhozni, mikor ítélőszéked elé kerül.” Kinézve a buszablakon, egy temető mellett robogtok el és te közben keresztet vetve ezt gondolod: „Ezt a sok-sok ezer lelket, akit ide temettek évszázadokon át, ha még nem üdvözült mind, szabadítsd ki a tisztítótűzből.” Kertedben kapálás közben megállsz egy pillanatra, rátámaszkodsz a kapanyélre és ezt mondod: „Nézd, Uram milyen nagy darabot megkapáltam már! Köszönöm, hogy erőt adsz hozzá, segíts, hogy ma még végezni tudjak vele!” Ilyenkor, ha nem is látod, az Én Szent Fiam ott terem veled szemben. Végignéz a kész munkán, majd letörli homlokodról a verítéket, és mosolyogva megsimogatja az arcodat.
Látjátok, Gyermekeim, ilyen egyszerű a Szív-ima. Nem kell hozzá idő, cikornyás virágnyelv, csak mély hit és Isten-szeretet. Nem az a fontos, hogy 24 órás engesztelő légy, hogy árkon-bokron keresztül elvégezd az imamennyiséget, amit kitűztél mára, hanem hogy nem múljon el egyetlen óra se anélkül, hogy Istenhez szólj egy-egy keresetlen, egyszerű szót. Aki így él, az nagy lépésekkel fog haladni a tökéletesedés felé.
Megáldalak benneteket a gyakori Szív-ima ajándékával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A román elnök veszélyes határvonalat lépett át


Traian Basescu román elnök _ Fotó_EPA…”Traian Basescu, akit saját pimaszsága egyáltalán nem zavar, nyíltan vallja: „Nekem minden megengedett, másoknak meg semmi”. – A román elnök az amerikai neokonzervatívoknak köszönhetően jutott a politikai csúcsra, és meglátszik rajta, hogy még mindig nem fogta fel, hogy most más idők járnak. – És „ifj. George Bushnak” lenni, – rossz ötlet…”

…”A román elnök átlépett egy veszélyes határvonalat, közben maga nyilván kettős mércét alkalmaz Magyarországot illetően. Mindazt, amit felháborítónak tart Budapest részéről, azt önmaga is elköveti azon országok vonatkozásában, ahol olyan etnikai csoportok élnek, amelyeket Bukarest „a román nemzet részének” tart. – A román jobboldali politikusokat felingerelte az, hogy Erdélyben egyre növekszik a magyar útlevelek birtokosainak száma. – Közben a román hatóságok, román útleveleket osztogatnak, Moldovában, Ukrajnában és Szerbiában…”

***
Traian Basescu román elnök komoly politikai problémákba ütközött hazájában. Népszerűségi indexe nem haladja meg a 15% – ot, – ráadásul egy új, – az elnök mellett elkötelezett – párt kialakítására irányuló próbálkozásai sem vezettek eredményre.
Egy évvel ezelőtt, csakis az amerikai és európai tisztségviselők beavatkozásának köszönhetően kerülhette el eltávolítását az elnöki bársonyszékből. S ennek köszönhetően, az elkerülhetetlennek látszó bűnügyi eljárást is.
Basescu utolsó reménységét a szélsőjobboldali szavazópolgárok jelentik. Annak érdekében pedig, hogy megszilárdítsa pozícióit a romániai politikai spektrum szélsőjobbján, a román elnök kész diplomáciai konfliktusokba keverni országát.
A romániai ifjúsági mozgalmak aktivistái előtt mondott beszédében, – Basescu bírált némely magyar politikusokat, akik autonómiát követelnek az erdélyi magyar kisebbség számára. – Már önmagában is fura helyzet, hogy egy államfő másodrendű külföldi politikusok nyilatkozataira reagál, de a román elnök soha nem szalasztja el az alkalmat egy diplomáciai botrány kirobbantására, még ha ennek jelentéktelen az ürügye is. Valószínűleg Basescu úgy látja, hogy a kisebb botrány nem elég, így kijelentette: „Románia elvállalja a vezető szerepet a régióban, hogy rendre utasítsa Budapestet!”.
A román elnök átlépett egy veszélyes határvonalat, közben maga nyilván kettős mércét alkalmaz Magyarországot illetően. Mindazt, amit felháborítónak tart Budapest részéről, azt önmaga is elköveti azon országok vonatkozásában, ahol olyan etnikai csoportok élnek, amelyeket Bukarest „a román nemzet részének” tart.
A román jobboldali politikusokat felingerelte az, hogy Erdélyben egyre növekszik a magyar útlevelek birtokosainak száma. – Közben a román hatóságok, román útleveleket osztogatnak, Moldovában, Ukrajnában és Szerbiában. – Basescu elismeri, hogy Moldova lakosságának többsége nem kíván egyesülni Romániával, de felszólítja a románbarát kisebbséget, hogy követelje az egyesítést és igéri ennek megvalósítását.
Traian Basescu, akit saját pimaszsága egyáltalán nem zavar, nyíltan vallja: „Nekem minden megengedett, másoknak meg semmi”. – A román elnök az amerikai neokonzervatívoknak köszönhetően jutott a politikai csúcsra, és meglátszik rajta, hogy még mindig nem fogta fel, hogy most más idők járnak. – És „ifj. George Bushnak” lenni, – rossz ötlet.
A „regionális vezető szerepre” való aspirációi más kelet-európai országokban csak mosolyt válthatnak ki. Románia nem ellenőrzi saját energetikai készleteit, iparát, sőt, pénzszektorát sem. Az ország gazdaságát tulajdonképpen az IMF delegációja irányítja. Annak érdekében, hogy teljes egészében semmivé tegye a regionális támogatás iránti esélyeit, Basescu kijelentette, hogy Ukrajnának és Szerbiának „még nagy utat kell megtenni addig, míg ott igazi demokrácia lesz”, méghozzá a román elnök szerint a „demokrácia szintjét” a román kisebbség iránti viszony határozza meg.
A román elnöknek nagy szerencséje van, hogy megnyilatkozásait senki sem veszi komolyan, máskülönben egy esetleges regionális koalíció magát Basescut is „rendre utasíthatná”. Azonban, ha a román elnök a továbbiakban is a tűzzel játszik, akkor a gyertya valóban a körmére éghet.
Valentin Mandrasescu – Oroszország hangja

Orosz történész: Erdély autonómiája nem megoldás a problémára

Alekszandr Sztikalin, az orosz tudományos akadémia Szlavisztikai Intézetének vezető tudományos munkatársa az orosz napilapnak kifejtette: "Jelenleg a magyaroknak Romániában - a lakosság 7-8 százalékáról van szó - lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek az ország politikai irányításában, hogy miniszteri posztokat foglaljanak el, magyar nyelvű egyetemeik, színházaik, filmszínházaik és sajtójuk van. Nem oldja meg a problémákat, ha a gazdaságilag elmaradott Székelyföldnek biztosítják az autonómiát, mivel a magyarság többsége Romániában azon kívül él".

Sztikalin úgy vélte: "az Európai Unióban mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a magyar-román vita kiéleződését". Hozzátette, hogy "Romániában ugyanakkor félnek a központtól eltávolító mozgalmaktól, és Basescu államfő a kompromisszum helyett tovább bonyolította a helyzetet a retorika megkeményítésével."

Forrás: MTI
http://hungarian....roblemara/

Ezért nem engedik a rák gyógyítását

A régi népességcsökkentési terv...
Közel kétmillió amerikai állampolgárt diagnosztizálnak rákkal évente az Államokban. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik embert élete során rákkal diagnosztizálnak, az utóbbi század technikai fejlődése ellenére.
rak0
A nyugati orvoslás még mindig nem talált megfelelő gyógymódot a rákra, ami világméretű járvánnyá nőtte ki magát, megdöbbentő méreteket öltve. A statisztikák önmagukért beszélnek:
 • az 1900-as évek elején minden 20-ik embernél állapítottak meg rákos betegséget.
 • az 1940-es években minden 16-ik embernél
 • az 1970-es években minden 10-iknél
 • manapság minden 3-ik betegnél állapítanak meg rákot.
Az elhalálozási arány egyre csökken, azonban a rák továbbra is egyre gyakoribb. Hogy miért? Egyszerű a válasz: a hatalmas gyógyszercégek legnagyobb bevételét a rák elleni kezelés biztosítja, éppen ezért elképzelhetetlen nagy összegek forognak kockán amennyiben valóban sikerül gyógymódot találni a rákos elváltozásra. Egyelőre nagyon hatékonyan sikerül elhallgattatni azokat az egyéneket, akik egy lépéssel közelebb kerülnek a végleges megoldás fele.

A rák-gép

Kérem, értsék meg: a rák nagyon jó üzlet. Ugyan csillagászati összegeket költenek a megelőzési stratégiákra, mint például táplálkozási útmutatók, testmozgás és elhízás következményeinek oktatása és prevenciója. Azonban a pénz ömlik a kezelésekből, eltörpülve mellette a megelőzés illetve a gyógyítás.
Miért is vágnák le az aranytojást tojó ludat? Amíg a jól olajozott rák-gép működik, hatalmas összegek folynak be a gyógyszeres kezelésekből, sugárterápiákból, sebészi eljárásokból. Egy átlagos rákos beteg közel 50.000 dollárt költ a rák elleni harcára. A kemoterápiás szerek a legdrágábbak világszerte: a legtöbb 3.000-7.000 dollárba kerül havonta.
Ha ez az iparág lehetővé tenné a gyógyulást, akkor a betegektől befolyó összegek nagymértékben csökkennének, sok cég bukásához vezetnének. Éppen ezért fontosabb a beteg életben tartása, nem pedig a gyógyítása, így kénytelen visszajárni kezelésekre a gyógyulás reményében.

Ne merj bárkit is meggyógyítani!

Annak ellenére, hogy hatalmas összegeket ölnek a rákkutatásba, 3 rákos betegből 2 a standard kezelés hatására 5 éven belül meghal. Ez nem is olyan meglepő, ha tudjuk, hogy 3 rák elleni szerből 2 önmagában is rákkeltő. Ezért van az, hogy a kemoterápiában részesülő 20 emberből csak 1 esetén figyelhető meg javulás.
Az utóbbi száz évben egyre több természetes gyógymódot fejlesztenek ki, nemcsak az Államokban, de mindenhol a rák kezelésére, amelyek valóban hatékonyak tudnak lenni.
Minden nagyszerű kezdeményezést hevesen elhallgattattak, szőnyeg alá tolta az orvosi monopólium, az orvosokat, kutatókat megtámadták és börtönbe zárták, bevonták a praktizálási engedélyüket is.
Az orvosi monopólium megőrzése érdekében minden életképes természetes kezelést masszív ellenállással fogad az orvostudomány és a gyógyszeripar. Semmilyen olyan természetes szert nem akarnak a gyógyszercégek terjeszteni, amire nem tudnak szabadalmi engedélyt kérni, vagyis nem lesz bevételi forrás. Egyre szélsőségesebb intézkedéseket eszközölnek a cégek annak érdekében, hogy a természetes szerek nem jussanak el a fogyasztókhoz.
A gyógyszercégek egyesülete ellenőrzi az összes versenyképes kezelést illetve gyógymódot, amivel az ő kezükben van az engedélyezés is. Magyarul, ha egy szer valóban hatásos, azt mihamarabb el kell tüntetni a piacról.
Egyszerű megoldások, amelyekkel magunk is csökkenthetjük a rák kialakulásának veszélyét:
 • Ételek készítése: az elfogyasztott ételek egyharmada nyers. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a sütést, inkább főtt vagy párolt ételeket fogyasszunk.
 • Szénhidrát és cukor: csökkentsük vagy teljesen vegyük ki a finomított cukrot, gabona alapú ételeket az étrendünkből. A bio-gabona, feldolgozatlan gabona is ki kell kerüljön az étrendből, mivel ezek mind csökkentik az inzulinérzékenységet, ami hozzájárul a rákos elváltozások kialakulásához.
 • Fehérje és zsír: a napi fehérjebevitelt 1 gramm/testsúlykilogrammra kell csökkenteni.
 • GMÉ: ugyancsak ki kell iktatni a genetikailag módosított ételeket, mert azokat növényvédőszerekkel kezelnek, amelyek legtöbbje káros az emberi szervezetre.
 • Állati alapú omega-3 zsírsav: normalizálni kell a szervezetbe bekerülő omega-3 és -6 zsírsavakat azáltal, hogy a növényi olajokat krill olajra cseréljük.
 • Természetes probiotikumok: optimalizálja a bélflórát csökkentve ezáltal a gyulladást és erősítve az immunrendszert.
 • Testmozgás: az aktív életmód növeli az inzulinérzékenységet, ami bizonyítottan csökkenti egyes rákos elváltozások kialakulásának veszélyét.
 • D-vitamin: tudományos bizonyíték van arra, hogy a megfelelő D-vitaminszint felére csökkentheti a rék rizikóját. Nem kell hát mást tenni, mint napon lenni.
 • Alvás: a megfelelő alvás kedvezően befolyásolja a szervezet melatonin szintjét, ami a kialvatlanság miatt megváltozhat, inzulinérzékenység változást okozva, növelve a rák rizikóját.
 • Toxinok: csökkentsük a toxinokkal való kapcsolatunkat, mint növényvédőszerek, rovarölők, stb.
 • Sugárterhelés: lehetőleg olyan helyen tartózkodjunk, ahol alacsony a sugárterhelés, ahol nincs mobil telefon, Wi-Fi, telefontorony, stb.
Stressz-menedzsment: a legtöbb betegség hátterében az érzelmi stressz áll. Sokkal fontosabb minden betegség esetében, hogy a lelki problémákat orvosoljuk a fizikaiak előtt.

Mit tegyünk, ha rákkal diagnosztizáltak?

A legjobb kezelés kétségkívül az, ha megfosztjuk a daganatos sejteket a tápanyagforrástól. A normális sejtek szénhidrátot vagy zsírt képesek égetni az energiáért, azonban a rákos sejtek elvesztik a metabolikus rugalmasságukat. Ezért a felfedezésért kapott dr. Otto Warburg Nobel-díjat 75 évvel ezelőtt. Sajnos ezt az információt egy onkológus sem használja. Folyékony ketogén és hiperbár (magasnyomású) oxigénterápia az, ami megfosztja a sejteket a tápanyagoktól.
http://diabetika.info/ezert-nem-engedik-a-rak-gyogyitasat/


A VERSENYHIVATAL TÚL ELNÉZŐ A BANKOKKAL ÉS MAFFIACÉGEKKEL SZEMBEN
A fenti közlemény a Pénzcentrum oldaláról van, részlet.
A Pénzcentrum arról miért nem ír, hogy a bankok a különféle kezelési és eljárási összegeket a számlavezetéseknél ész nélkül emelik és az ügyfeleket erről előre nem is értesítik..Utólag sem értesítnek senkit az emelésekről...


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/cs%C3%A1nyi-bankja-csalt-megint

Oroszország a második reaktort építi Iránnak

Oroszország egy új atomreaktort fog építeni Iránnak. Irán azt reméli, az erről szóló megegyezést hamarosan aláírhatják az oroszokkal, közölte Szalehi iráni külügyminiszter.
A közleményt Putyin elnök és az új iráni elnök, Rohani találkozója előestéjén adták ki. A találkozó kedden lesz Biskekben, Kirgizisztán fővárosában.
Az új atomreaktor egyaránt alkalmazható energiatermelésre és gyógyászati anyagok előállítására. Iránnak már van egy atomreaktora Busher tartományban, melyet szintén az oroszok építettek.
Atomprogram
busherAz orosz kivitelezésű busheri atomerőmű
A Nyugat folyamatosan azon aggódik, hogy Irán atomfegyver előállításán munkálkodna. Irán ezt tagadja, és bár a hírharangok az ellenkezőjét állítják, jobban együttműködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, mint pár másik ország (különösképpen Izrael.)
Az új elnök, Rohani, hivatalba lépése után röviddel közölte, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a Nyugat abbahagyhassa az aggódást az iráni atomprogram kapcsán.
Z. Ribka (B-R-Hollandia)

A Friesland Campina tejipari céget megbírságolták a kínaiak

A kínai felügyelő szervek a FrieslandCampina-t és öt másik tejipari céget bírságoltak meg összesen 85 millió euróra. A cégek a kínai hatóságok szerint manipulálták a csecsemőtápszerek árát, minimum eladási árat határozva meg a terjesztők számára.

A FrieslandCampina 5,9 millió euró büntetés fizetésére köteles. A további megbírságoltak a Danone, Fonterra, Biostime, Mead Johnson és az Abbott. A külföldről importált tejpor ára Kínában elképesztő mértékben emelkedett a 2008-as eset óta, amikor a szennyezett kínai tejpor számos csecsemő halálát okozta.

“Félreértelmeztük”

kinai

A FrieslandCampina szóvivője elismerte, hogy nem tartották magukat a helyi jogszabályokhoz. “A törvényt félreértelmeztük, így szabott eladási árakat határoztunk meg forgalmazóink számára.”

A kínai hatóságok a tejpor ügyében márciusban kezdték el a vizsgálatot — a tejpor ára azóta nagy mértékben csökkent.

Z. Ribka (B-R-Hollandia)

Csecsemőhalál - rendkívüli vizsgálat

GOOGLE koraszulott_osztaly_130812ml_08.jpg
Rendkívüli vizsgálatot rendelt el Orbán Viktor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban történt koraszülött-halálesetek miatt - közölte a Kormányzati Információs Központ. Hétfőn este a megyei kórházba érkezett Szócska Miklós államtitkár valamint Kriza Ákos polgármester is, akik több órás megbeszélést folytattak a kórház vezetésével. Este fél 11 körül az államtitkár sajtótájékoztatót tartott.
Az információs központ közleménye szerint a kormányfő utasította Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkárt, Török Krisztinát, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) főigazgatóját és Paller Judit országos tiszti főorvost, hogy haladéktalanul kezdjék meg a helyszínen a vizsgálatot.

Orbán Viktor emellett a GYEMSZI-t arra utasította, hogy a vizsgálat idejére függessze fel beosztásából a kórház igazgatóját. A kormány az ügyészségen bejelentést tesz az ügy körülményeinek kivizsgálására.

koraszulott_osztaly_130812ml_03.jpg

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága hétfő este közölte: vizsgálatot indított amiatt, hogy a miskolci megyei kórház koraszülött osztályán néhány nap alatt több, igen kis súlyú, nem kellően fejlett koraszülött csecsemő életműködését nem sikerült fenntartani.

A kórház - jelentési kötelezettségének eleget téve - augusztus 8-án tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét. Mivel az esetek halmozódása felvetette egy esetleges fertőzés lehetőségét, az egészségügyi hatóság járványügyi vizsgálatot kezdett.

koraszulott_osztaly_121127_ja_21.jpg

A kórház azonnal meghozta a legfontosabb járványügyi intézkedéseket: átszervezték az érintett osztályon az elhelyezést, a higiénés rendszabályok fokozott betartása mellett folyamatos ellenőrzést végeznek, és jelentőszolgálatot működtetnek.

Az elhunyt koraszülöttektől vett mintákat az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Nemzeti Referencia Laboratóriumában jelenleg is vizsgálják.

Az OEK és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, valamint a fenntartó GYEMSZI megtette a szükséges lépéseket, óvintézkedéseket, és erről folyamatosan tájékoztatja az egészségügyért felelős államtitkárságot. A vizsgálat jelenleg is tart.

koraszulott_osztaly_130812ml_07.jpg

Szócska Miklós államtitkár miskolci sajtótájékoztatóján kérdésekre válaszolva, egyebek mellett elmondta: a vizsgálat pártatlanságának biztosítása érdekében az igazgató felfüggesztése érvényben marad, csakúgy, mint a szóban forgó osztályt érintő fokozott elkülönítő, elővigyázatossági intézkedések is. Az osztály bezárása azonban nem indokolt. Az államtitkár hangsúlyozta, számtalan körülményt meg kell vizsgálni, ezek eredményének kiértékeléséig elhamarkodott lenne bármilyen következtetést levonni.
- Átfogó szakmai vizsgálatra van szükség, mindenre kiterjedően igazolni kell, mi lehet a kiváltó ok. A halálesetek halmozódása mindenképpen aggodalmat keltő, de meg kell vizsgálni, van-e közöttük összefüggés - fogalmazott Szócska Miklós. Az államtitkár elmondta, a koraszülött centrumot nemrég felújították, 400 milliós beruházást adtak át az elmúlt hónapban.

koraszulott_osztaly_130812ml_04.jpg

Ez a fejlesztés értelemszerűen növelte a koraszülött gyermekek életesélyeit, de itt is a szakmai és a felülvizsgálati eljárásnak kell tisztázni a helyzetet. Az osztály több száz koraszülöttet lát el évente, ebben az esetben nyolc halálesetről tudni. Megnézik az osztályok közötti összefüggéseket, és a térségi halálozási statisztikákat is megvizsgálják.

Szócska Miklós arról is beszámolt, hogy a különböző laboratóriumi vizsgálatok körülbelül egy hetet vesznek igénybe, a szélesebb értelemben vett szakmai felülvizsgálatnak pedig két héten belül lesznek meg az első eredményei.
A vizsgálat jelenleg is tart - írták az államtitkárság közleményében. - See more at:
A vizsgálat jelenleg is tart - írták az államtitkárság közleményében. - See more at:
A vizsgálat jelenleg is tart - írták az államtitkárság közleményében. - See more at:

minap.hu/Sz. S.
Fotó: Mocsári L.Névtelenséget kérő szülő, akinek héthetes gyermeke halt meg a megyei kórházban, az eszakhirnok.com-nak elmondta, a 28. héten született meg a kislánya. Az első hetek nehézségei után úgy tűnt, minden rendben lesz a gyerekkel. Anyatejjel táplálták, bár szopni még nem tudott. Szépen fejlődött, mosolygott, keze-lába járt. Már nem volt szükség lélegeztetésre sem. Egy hete, szombaton még jól volt, vasárnap azonban az anya arra érkezett reggel a kórházba, hogy a kisbaba váratlanul rosszul lett, intubálni kellett. Órákkal később már nem élt. A család nem érti, mi történt, a kórházban tudtak semmit mondani arról, miért halhatott meg a gyerekük. Az anya azt mondta, több jel mutatott arra, hogy más, hasonló eset is történhetett a kórházban. Látta például, hogy több nő ment be az orvosi szobába úgy, hogy onnan sírva távoztak. A koraszülött osztálynak ezt a részlegét pedig egyik napról a másikra lezárták, és máshová költöztették. Szócska Miklós ma este Miskolcra érkezik, hogy válságtanácskozást tartson.

http://www.eszakhirnok.com/miskolc/31604-miskolc-csecsemhalal-sorozat-latta-peldaul-hogy-toebb-n-ment-be-az-orvosi-szobaba-ugy-hogy-onnan-sirva-tavoztak.html#axzz2by53Ew5 i

Aggasztó halálesetek a WHO által támogatott oltáskampányban

Az ENSZ nem sok eredményt mutathat fel a nemzetek közötti konfliktusok békés rendezése terén, ugyanakkor a szegényebb országok egészségügyi ellátásának fejlesztésére minden jel szerint sok gondot fordít a szervezet.
Ennek ugyanakkor ellentmond az a tény, hogy az ENSZ fennhatósága alá tartozó Egészségügyi Világszervezet, a WHO, szándékosan olyan oltóanyagokat támogat, amelyek komoly veszélyeket rejtenek, sok esetben pedig halált eredményeznek a gyerekeknél. Ezt az ellentmondást vizsgálják most indiai szakemberek.
Az Indiai Orvosetikai Folyóiratban megjelent részletes szerkesztői cikk azzal vádolja a WHO-t, hogy „szándékosan hamisan nyilatkozott az immunizáció káros mellékhatásairól, kijelentve, hogy ilyenek nem is léteznek,” az oltóanyag népszerűsítése érdekében. A cikk egyértelműen feltárja, hogy ez nem igaz.
Az Újdelhiben működő St. Stephens kórház gyerekgyógyászati osztályának vezetője, Dr. Jacob Puliyel által írt cikk alapját a Bhutánban, Srí Lankán és Indiában folytatott oltáskampányban meghalt gyerekekkel kapcsolatos vizsgálat adja. A szóban forgó vakcina ötvözi a diftéria, szamárköhögés és tetanusz (a korábbi DPT oltás), valamint a Hepatitis-B és H influenza-b, azaz Hib oltásokat.
„2013. május 4-én a vietnámi egészségügyi minisztérium felfüggesztette a Quinvaxem nevű pentavalens oltás használatát, miután 12 gyerek meghalt, másik 9-nél pedig nem halálos, de rendkívül súlyos mellékhatások léptek fel. A helyi hírcsatornák szerint az oltás miatt meghalt valamennyi csecsemő tökéletes egészségnek örvendett a vakcina beadása előtt,” nyilatkozta az Orvosi és Tudományos Igazság Hivatal (OMSJ).
A WHO arra hivatkozik, hogy a csecsemők halálát nem az oltás okozta. Szerintük a „Quinvaxem megkapta a WHO előzetes engedélyét és az oltással kapcsolatban semmilyen káros hatás nem lépett fel korábban.”
Dr. Puliyel szerint viszont a szervezet nem vonta kétségbe a csecsemők halálát, állításuk pedig, miszerint az oltással kapcsolatban semmilyen fatális mellékhatást nem észleltek korábban, félrevezető.”
Dr. Puliyel arra is rámutat, hogy a kombináns oltás nincs engedélyezve az Egyesült Államokban és más fejlődő országokban sem használják, ugyanakkor a WHO mégis azt javasolja az érintett szegény országoknak, hogy a jól bevált DPT vakcinát a Hepatitisz és Hib oltásokkal kombinálva alkalmazzák, az utóbbi használatának növelése érdekében.

Magyarázat nélküli halálesetek az oltás beadását követően

Az osztályvezető főorvos azt is leírta, hogy azóta számos negatív mellékhatásról és halálesetről érkezett jelentés más gyártók által előállított pentavalens oltások kapcsán más országokból is. Bhután, Srí Lanka és Pakisztán felhagytak a vakcina használatával „az oltások után bekövetkezett halálesetek miatt”.

"A bhutáni kormány négy csecsemő halálát követően rendelte el az oltásprogram felfüggesztését, a WHO azonban később meggyőzte az ország vezetését a program folytatásáról. A második szakasz során is négy csecsemő halt meg, így a kormány másodszor is felfüggesztette a kampányt.”
„Srí Lankán is számos halálesetet követően hagyták abba az oltáskampányt. A halálesetek kivizsgálásával megbízott WHO bizottság nem talált összefüggést az oltás és a csecsemők halála között, azonban semmilyen alternatív magyarázattal nem álltak elő,” írja az OMSJ.
„Pakisztánban egy gyermek félórával, kettő 12-14 órával az oltás beadását követően halt meg, majd még egy esetről érkezett jelentés. Itt a kormány nem hozta az eseteket összefüggésbe a vakcinával.
„Indiában eddig 21 gyerek halt meg a korlátozott kiterjedésű kísérleti oltás során, amit még 2011-ben indítottak Tamil Naduban és Keralában. A kormány tervei szerint a többi államban az első két területen tapasztaltak alapján indítanák el a kampányt.

Túl nagy a kockázat

„Közös tényező valamennyi esetnél, hogy az oltás beadását követően a csecsemőknél magas láz, kétségbeesett sírás és sok esetben roham állt be a halál előtt,” írja Dr. Puliyel, hozzátéve, hogy furcsának tartja, hogy a WHO „nem lát összefüggést a halálesetek és az oltások között,” azokban az országokban, ahol a kombináns vakcinát alkalmazták.
A halálesetek többsége az első oltás után következett be és nem lehet a véletlen számlájára írni, mondja a főorvos.
Végezetül pedig Dr. Puliyel megkérdőjelezi, miért tartják szükségesnek a Hib vakcina bevezetését Indiában, amikor a betegségből eredő halálesetek száma mindig is alacsony volt az országban. A cikkben részletesen levezeti, hogy 25 millió csecsemő beoltása esetén a legjobb esetben is csak 350 gyereket menthetnének meg a HIB baktérium okozta agyhártyagyulladástól és tüdőgyulladástól, ugyanakkor az oltás következtében „3125 csecsemő halálára lehet számítani”.
Források:
NaturalNews.com
http://www.omsj.org
http://health.india.com
http://www.omsj.org

http://idokjelei.hu/2013/08/aggaszto-halalesetek-a-who-altal-tamogatott-oltaskampanyban/comment-page-1/#comment-29312

20 MEGVALÓSULT “összeesküvés elmélet”

Az összeesküvés-elméletek kedvelője vagy? Minden bizonnyal hallottál már egy csomó "összeesküvés-elméletet" az évek során, amikről kiderült, hogy semmi értelmük sincs. Azonban az igazság az, hogy számos igen neves összeesküvés-elmélet igaznak bizonyult. Egy friss tanulmány úgy találta, hogy az "összeesküvés-elmélet hívők" valójában sokkal logikusabban gondolkodnak, mint a lakosság többi része.

1. Elmélet: "Rák vírusokat adnak a vakcinákhoz"

kepfeltoltes.hu/130814/cancer-virus_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Amikor először hallottam erről, nem hittem el. Persze nem minden vakcina hordoz rák vírusokat. De több tízmillió amerikai kapott rák vírusokkal teli oltóanyagot, amit a CDC ( Center for Disease Control) elismert...

A CDC nemrég távolított el egy oldalt az internetről, ami már csak a browser memóriájában olvasható. Ott bevallja, hogy több mint 98 millió amerikai kapott egy vagy több adag SV40-el fertőzött polio vakcinát a 8 éves időtartam alatt. Becslések szerint: 10-30.000.000 amerikai kapott SV40-el szennyezett adag oltóanyagot. Erről bővebben itt olvashatsz: Tragikus tévedés vagy szándékos terv? 30 millió embert oltottak be SV40 rák vírussal


2. Elmélet: “Az ATM-ek arc-felismerési technológiát fognak használni”

atm arcfelismerés
Az Daily Mail szerint: egy új generációs ATM áll kidolgozás alatt, amely a legmodernebb arcfelismerő technológiát fogja használni …
A nehézkes és lassú készpénzkiadó gépek és apró gombjaik már hamarosan a múlté. Az Ohioban alapított biztonsági cég: a Diebold már létrehozott egy olyan érintőképernyős bankautomatát, amely számítógépként működik, arcfelismerő rendszere van és a felhasználókat beépített biztonsági kamerával követi.

3. Elmélet: “Az Egyesült Államok kormánya és Monsanto együtt fognak működni abban, hogy a genetikailag módosított élelmiszerek ellenzőit ártalmatlanítsák”

Obama-báb
Az Obama kormány nem szereti azokat, akik ellen próbálnak állni a genetikailag módosított élelmiszerek világméretű terjesztésének. A következő egy friss aktivista cikkből származó idézet: …
Egy sokkoló új jelentés, ami az egyik legnagyobb német napilapban jelent meg, azt állítja, hogy Monsanto, az amerikai hadsereg és az amerikai kormány összejátszottak abban, hogy megzavarják és megpróbálják felfüggeszteni a GMO-ellenes aktivistákat és a független tudósokat, akik életüket a genetikailag módosított élelmiszerek tanulmányozásának és az ellenük való harcnak szentelték.
Mint kiderült a “Sustainable Pulse” folyóiratból , július 13-án a német “Süddeutsche Zeitung” napilap részletes információkat közölt arról, hogy az amerikai kormány hogyan ösztönzi a Monsantoval összefonódó cégek működését.
A jelentés címe: ” A gonosz Monsanto Csoport “. A tanulmány leírja az új hipermodern cyber háborút az öko-aktivisták és független tudósok és támogatóik ellen.

4. Elmélet:. ”Egyszer tudósok több millió genetikailag módosított állatot fognak felhasználni kísérleteikhez”

állatkisérletek
Tudtad, hogy a szó szoros értelmében több millió genetikailag módosított állattal kísérleteznek a laboratóriumokban a világ minden táján?…
A genetikailag módosított (GM) kísérleti állatok száma Nagy Britanniában a múlt évben először haladta meg a szokásos laboratóriumi állatok számát, mégpedig majdnem 10%-al.
2012-ben 4033310 állatot használtak tudományos kísérletekben, ami az előző évhez képest 9 százalékkal több.

5. Elmélet: “A tudósok rendkívül bizarr ember-állat hibrideket fognak gyártani”

egér fül
A tudósok létrehozhatnak félig ember- félig állat teremtményeket? Nos, ez történik egész bolygónkon. Csak nézz meg néhány, a közelmúltban a “Slate” magazinban megjelentek szerinti laboratóriumi kisérletet….
Nem is olyan régen, kínai tudósok emberi tejfehérjék génjeit építették egerek genomjába, azóta pedig emberi tej-termelő kecskéket is létrehoztak. Eközben, a University of Michigan kutatói egy olyan módszert dolgoztak ki, amivel egy ember anális záróizmának génjeit egerekbe ültették, hogy jobb megoldásokat találjanak a széklet- inkontinencia kezelésére. Állatok immunrendszerének humanizálása is folyik, a humanizált immunrendszerű állatok pedig alanyaivá fognak válni az új HIV-vakcina kisérleteinek.
Elég undorító nem?
Még néhány más mód, az emberek és állatok ötvözésére: …
- Nyúl petesejt humán sejtekkel
- Sertés emberi vérrel
- Juh emberi májjal
- Tehén petesejt humán sejtekkel
- Macska-ember hibrid fehérjék

6. Elmélet: “A palackozott víz csak felmagasztalt csapvíz”

palackozott viz csapviz
Emberek milliói fogyasztanak boltban vásárolt ásványvizet, annak reményében, hogy az egészségesebb mint a csapvíz. A gond ott van, hogy gyakran a palackos víz, olyan hormonszerű anyagokat, BPA-t tartalmaz, ami károsabb mint a csapvíz. Egy vízszűrő megvásárlásával viszont a csapvíz is fogyaszthatóvá tehető. Többet itt olvashatsz a palackozott vizekről: A műanyagokból hormonszerű vegyületek oldódnak bele az élelmiszerbe
és:

7. Elmélet: ”A fluorid káros a fogaknak”

flourid rossz a fogaknak
Ez egy olyan összeesküvés elmélet, amit nagyon hosszú ideig tagadtak. De most még a CNN is bevallja az igazságot …
Az amerikai Egészségügyi Minisztérium és Környezetvédelmi Ügynökség javasolja a változtatást a megnövekedett fluorózisos esetek miatt – ezek olyan állapotok, ami miatt foltok és csíkozódás jelenik meg a gyermekek fogain. Továbbiak itt: A tíz legrosszabb módja annak, ahogy gyermekeinket mérgezik: oltásokkal, az élelmiszerrel, videojátékokkal és sok mással…

8.Elmélet: ”A mobiltelefon használata rákot okozhat”

mobiltelefon sugárzása rákot okoz
Rákot kapni a mobiltelefonodtól? Nos, egyre több vizsgálat mutatja, hogy ez valóban igaz …
Fél óra mobilozás egy nap, több mint 10 évig – a tanulmány szerint 40 százalékkal növeli a gliomás agydaganatok számát.
Forrás: CNN

9. Elmélet: “A vényköteles gyógyszerek halomra ölik az embereket”

vényköteles gyógyszerek halált okoznak
Minden évben, több százezer amerikai hal meg a vényköteles gyógyszerektől. Az alábbiakban egy rövid részlet a “Vanity Fair” cikkéből: ” Deadly Medicine “…
“A vényköteles gyógyszerek évente 200.000 amerikait ölnek meg. És ez a szám csak felfelé fog menni, ahogy a legtöbb klinikai vizsgálatot mostmár a tengerentúlon-on beteg oroszokon, lengyel hajléktalanokon és a kínai nyomornegyedek lakóin folytatják le-olyan helyeken, ahol a szabályozás gyakorlatilag nem létezik, és a “hibák” a koldusok sírját ássák.

10.Elmélet: ”A Globális Elit csökkenteni akarja a világ népességét”

a globálIs népírtás
Igen, sokan a globális elit tagjai közül tényleg szeretnének eltenni minket láb alól, hogy jelentősen csökkentsék a bolygón lakó emberek számát. Az alábbi idézeteket érdemes fontolóra vennünk:…
David Rockefeller : “A népesség növekedésének negatív hatása bolygónk ökoszisztémájára megdöbbentően nyilvánvaló.”
CNN alapító Ted Turner : “A világ teljes népessége 250-300 millió ember, 95%-os csökkenés a jelenlegi szinten lenne az ideális.”
Paul Ehrlich, a George W. Bush kormány korábbi tudományos tanácsadója szerint: “Az alap gyógymód a Föld számára az emberi vállalkozások számának csökkentése (beleértve a populáció méretét) úgy, hogy az emberek aggregált fogyasztását a Föld teherbíró képességén belül tartsuk- ez egyébként egy nyílvánvaló, de túlságosan elhanyagolt vagy elutasított megoldás. ”
Barack Obama elsődleges tudományos tanácsadója, John P. Holdren szerint: “A bőr alá helyezhető hosszú távú sterilizáló kapszula alkalmazásával és annak hivatalos engedéllyel történő kivetetésével tervezett terhesség esetén, meghatározott számú gyermekek világra hozásához- további lehetőségeket kínálna a termékenység- ellenőrzésre. A kapszula pubertás korban kerülne beültetésre és eltávolítása hivatalos engedéllyel történne, korlátozott számú születésekre. ”
HBO személyiség Bill Maher : “Hiszek az asszisztált öngyilkosságban, az öngyilkosságban, és bármiben ami kisöpri az autópályát- ez az, amit én hiszek. Túl sokan vagyunk, a bolygó túlzsúfolt, támogatni kell a halált. ”

11. Elmélet: “Ciaopmockingbird”

mockingbird cia
Elmélet: Operation Mockingbird
A Mockingbird CIA hadműveletet a Különleges Megbízások nevű “Office of Special Projects” hivatalon belül, Frank Wisner alapította. 1951-ben átnevezték a politikai koordinációért felelős hivatallá és egyesült a CIA titkosügynökségével. Első és egyetlen feladata annak biztosítása volt, hogy a nemzeti média gyűlöletet és félelmet sugározzon a szovjet kommunizmussal kapcsolatban. A CIA a hadműveletet a Marshall-tervből kapott pénzből finanszírozta, és megvesztegette azokat az újságírókat és szerkesztőket, akik rájöttek a dologra. A Mockingbird közvetlenül és azonnal Joseph McCarthy szenátor hatalomra jutásához vezetett.
A művelet annyira elterjedt, hogy a CIA elkezdte befolyásolni a nemzetközi médián át még a nemzetközi politikát is. Nagyrészt a Mockingbird-nek volt betudható, hogy Guatemala puccsot szervezett Jacobo Guzman ezredes ellen, akit a CIA kommunistának tartott. A Mockingbird volt az “1954 Állatfarm” rajzfilm 300,000 USD-al történő finanszírozásának hátterében. A kommunista ellenes Walt Disney egyáltalán nem is akarta elvállalni a rajzfilm elkészítését.
Mockingbird ösztönözte az 1953-as iráni puccsot és a Disznó-öböli inváziót is. Dwight Eisenhower által kinevezett David Bruce azt állította, hogy a Mockingbird a felelős a nemzetközi politikai események több mint 50%-áért a 20. század második felében.

12. Elmélet: “Az USA által szponzorált terrorizmus”

operation northwoods
Amerikai vezérkari terv, az amerikai lakosság terrorizálására A vezérkar 5 főből állt, 5 olyan emberből, akik az amerikai hadsereg 5 ágáért voltak felelősek. 1962-ben, ezek az emberek: George Decker (hadsereg), David Shoup (tengerészgyalogosok), Georg Anderson, Jr ( tengerészek), Curtis LeMay ( repülősök), Edwin Roland (parti őrség) voltak. Az egész vezérkar megállapodott abban, hogy tervet készítenek a kommunista Kuba és Fidel Castro megtámadására. Az ok az volt, hogy a Monroe-doktrína szerint, csökkentsék a kommunista beavatkozás miatti állandó fenyegetettséget a nyugati féltekén.
Ezt a tervet “Operation Northwoods“-nak nevezték el, és hihetetlen közömbös kegyetlenséggel hajtották végre hadműveleteiket saját népük ellen. Annak érdekében, hogy a közvéleményt a háborúskodásra tuningolják, a vezérkar nagy gyalogos forgalmú területeken rendezett bombarobbantásokat a nagyobb amerikai városokban, köztük Miami, New York, Washington, DC, Chicago és Los Angelesben. A kikötőben állomásozó katonai és kereskedelmi hajók napalmozása emberekkel a fedélzeten, kubai menekülteket szállító és Floridába tartó hajók elsüllyesztése, repülőgépek váltságdíjért történő eltérítése, vagy fegyvertelen civilek lelövése az utcán… mind a számlájukra írandó.
Nem csak hogy a vezérkar minden tagja jóváhagyta a tervet, a védelmi miniszternek, Robert McNamarának is továbbították azt, majd az ő jóváhagyásával pedig Kennedy elnöknek is benyújtották. McNamara évekkel később azt állította, hogy sosem látta ezt a dokumentumot. Kennedy, viszont miután elolvasta a tervezetet, azonnal összehívta a vezérkart, és profán káromkodások közepette azzal fenyegetőzött, hogy hadbíróság elé viszi és börtönbe záratja a hadműveletek kigondolóit. Az elnök valójában nem teheti ezt meg saját kezűleg, de a Kongresszus és a katonai bíróság elé terjesztheti az ügyet, akik a körülményeket megvizsgálva, minden bizonnyal bebörtönözték volna a vezérkart. De Kennedy úgy döntött, hogy mindez helyrehozhatatlan kárt tenne a világ közvéleményében az amerikai hadsereg hírnevét illetőleg. Lemnitzert viszont eltávolította posztjáról és Európába helyeztette át.
Az összeesküvés elméletek teoretikusai azt állítják, hogy a hadseregnek benne volt a keze Kennedy meggyilkolásában, az Operation Northwoods és az 5 főnök lehetetlenné tétele miatt. Ez azonban nem bizonyított.

13. Elmélet: “Az NSA ( az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal) lehallgatja a telefonhívásokat, figyelemmel követi az internetes kereséseket és pénzügyi tranzakciókat.”

Edward Snowden
Edward Snowdennek köszönhetően sokkal többet tudunk arról, ahogy az NSA mindannyiunkon kémkedik. És csak néhány héttel ezelőtt vallották be azt, hogy az NSA nem problémázik, ha arról van szó, hogy egy barátod barátjának a barátja mondjuk valaki, aki potenciális szabadságharcos, ööö, ööö, “terrorista”.
Gondolod, hogy Magyarország immunis az NSA hatalmas kémkedési hálózata ellen? Akkor gondold át újra. Amíg internetezel, okos telefonnal sétálsz a parkban, és hagyod, hogy az újonnan megerősített amerikai nagykövetség az országban állomásozzon, akkor biztos lehetsz benne, hogy figyelnek. Még ennél is rosszabb, az amerikai / izraeli kém hálózat valószínűleg a választott tisztségviselők személyes kommunikációját is lehallgatja, amely lehetővé teszi a magyar vezetők zsarolását.

14. Elmélet: “A nemzetközi bankárok a nép állandó adósság- gépezetét gyártják, amelynek célja az, hogy inflációt teremtsen, és halálra éheztesse az embereket”

központi bank
A központi bankok, úgy mint a Világbank, az EKB, az IMF és a világ legtöbb nemzeti központi bankja, privát banki kartellek útján jöttek létre és a hatalmas banki családok érdekeit szolgálják: világuralomra való törekvésükben. Ezek célja, hogy folyamatosan növeljék minden nemzet államadósságát és állandóan inflációt idézzenek elő, közben hatékonyan fordítva a nemzetet adó- ültetvénnyé, ahol te és én is csak jobbágyok vagyunk. Magyarország népírtó adó- mértéke 27%, amely csak a szegényeket és a középosztályt súlytja. Nem tetszik a rendszer? Nem tetszett Szaddám Huszeinnek, vagy Gadaffinak sem.

15. Elmélet: “A CIA Nayirah al-Sabah-t hamis tanúbizonyság tételére bírta rá.”Nayirah al-Sabah Kuwaitban 1990-ben azt vallotta, hogy személyesen tanúja volt annak, ahogy az iraki katonák a kuvaiti kórházakban az újszülötteket a hideg padlóra dobálták ki az inkubátorokból. Nayirah vallomása volt az, ami a világ véleményét megalapozta, és egyben indokot nyújtott az iraki katonai beavatkozáshoz. Nayirah vallomásának terjesztését a CIA-re bízták. A történet marketingjében a Hill & Knowlton globális PR vállalat segédkezett, azzal a céllal, hogy minél több emberhez eljussanak a történések.

Végre aztán 1992-ben, John MacArthur, a New York Times újságírója felfedezte, hogy Nayirah a kuvaiti nagykövet lánya, a történet pedig teljes koholmány. A CIA segítségével sikerült hát Amerikának az iraki háborút elindítania, az ok pedig az olaj megszerzése volt és nem más. Az irakiak tényleg megtámadták Kuvaitot, de nem dobáltak ki csecsemőket az inkubátorokból. A CIA fizetett Nayirahnak, hogy hazudjon, sőt még színjátszó órákon is részt vett az interjú előtt. És működött a dolog.

16. Elmélet: A 9/11-es terrortámadásokról


Annak ellenére, hogy a közmédiában mi szerepel, a világon nagyon sok az olyan ember, akik fejében nem stimmel a megmagyarázhatatlan lyukakkal teletűzdelt “arabok eltérítették a repülőgépeket” hivatalos történet. A tény azonban az, hogy a hivatalos mese és a “9/11 Bizottság” jelentése teljesen figyelmen kívül hagyják a fizika törvényeit. Eddig közel 2000 engedéllyel rendelkező építész és mérnök írt alá egy olyan petíciót, amelyben úgy gondolják, hogy az ikertornyokat és a WTC 7-es épületet valami más robbantotta le, nem a becsapodó gépek.
Evidence-linking-Israel-is-classified-300x129
“A 9-11- es események és az izraeliek kapcsolatával kapcsolatos összegyűjtött információ titkos”. Teljes jelentés itt.
De nem kell hozzá mérnökök hada, hogy bebizonyítsa azt, ami józan paraszti ésszel is felfogható. Az, hogy két 110 emeletes épület és egy 47 emeletes felhőkarcoló acél struktúrája közel a szabadesés sebességével zuhant le oda, amit ma “ground zero”-nak neveznek, vagyis a nulla szintre, a porba…nos, mindez nem lett volna lehetséges robbanóanyagok nélkül. Ezért az a véleményem, hogy nagyobb hangsúlyt kellene helyezni arra, hogy “ki” tette és nem arra, hogy “hogyan”. Ez azonban egy másik történet.
Az USA-ban vagy az izraeli kormány hivatalosan sosem fogja elismerni a bűncselekmény tényét, vagy az összeesküvés elmélet valóságát. Az internetnek, a több ezer építésznek, mérnököknek, orvosnak, információ kiszivárogtatónak, bejelentőnek, bloggernek és nyomozónak köszönhetően viszont, a 9/11 összeesküvés elmélet mára már bizonyíthatóan nem összeesküvés elmélet, hanem szomorú valóság lett.

17.Elmélet: az “Obama születési anyakönyvi kivonat”

Törvényszéki megállapítások Obama születési anyakönyvi kivonatáról: “100 százalékos hamisítás, ez nem is kétséges.” – ez Reed Hayes, hitelesített dokumentum analizátor véleménye.
Obama elnökségének egyik polarizációs eseménye születési anyakönyvi kivonatának kérdése volt. Az Egyesült Államokban az elnökké válás egyik kritériuma az, hogy a jelölt a saját országában született állampolgár legyen. Ezt az elvet az amerikai alapító atyák fektették le, mégpedig azért, hogy ne adjanak annak esélyt, hogy a kormányzat valaha is egy külföldi személy kezébe kerüljön. Logikusan, az a személy, aki ott született és nevelkedett hűbb az emberekhez és hazájához. A kettős állampolgárság is kizáró tényező: a kettős hűség, vagy az esetleges titkolt hűség a másik nemzet felé okból kifolyólag. Van értelme, nem igaz?
Nos, itt van egy kis probléma az Obama tanúsítvánnyal kapcsolatban. Mivel Obama soha nem mutatta bizonyítékát annak, hogy az USA területén született, pletykák kezdtek szárnya kelni arról, hogy ő bizony nem Amerikában, hanem Kenyában született, márcsak kenyai nagyanyja és Michelle Obama egyes elejtett szavait alapul véve is. Közvélemény-kutatások szerint, az amerikai lakosság közel 1/4-e gyanítja, hogy Obama nem természetes született állampolgár. A pletykák miatt Obama kampánya egy “rövid forma” tanúsítványt adott ki 2008 júniusában:

Klikkelj ide a nagyitáshoz

Törvényszéki dokumentum- szakértők viszont gyorsan rámuttak a hibákra. A legnyilvánvalóbb hiba az, hogy édesapa faji hovátartozásához az “afrikai” jelzőt tették, míg azt politikailag csak a ”60-as évek után használták a hivatalos dokumentumokban. Akkor még a korrekt kifejezés a “néger” volt. A kérdés csak az, hogy a hamisítás miért lett annyira amatőr? Nos, a történet még ennél is cifrább.
Ugorjunk 2011-be! Az érvényes hawaii születési anyakönyvi kivonat iránti követelések erősödnek. A Soros György által vezérelt baloldali média és a Rupert Murdoch által vezetett jobboldali média lázasan dolgoznak együtt, hogy sikerüljön elfojtani a tudományos bizonyítékok árját arra vonatkozólag, hogy a születési anyakönyvi kivonat csak egy hamisítvány. Az ellenőrzött média mégsem tudja a mozgalmat elfojtani. Tehetséges törvényszéki nyomozók, orvosok, ügyvédek, nyomozók és seriffek követelik az Obama-kormánytól, hogy kiadják a “Long Form”-ot, a részletes és hosszabb tanúsítványt, amely Amerikában ahhoz szükséges, hogy valaki mondjuk autóvezetői engedélyt, útlevelet és más fontos személyazonosító okmányokat, adószámot stb. kapjon. Az Obama-adminisztráció azzal reagál a sürgetésre, hogy egy PDF fájlt tesz fel a beszkennelt tanúsítványról a whitehouse.gov honlapjára.
Az egyetlen probléma az, hogy ez is hamisítvány! Az amatőr, aki ezt a dokumentumot Adobe Illustratorral készítette, elfelejtette (vagy szándékosan tette?) hogy a rétegeket egymásra simítsa mentés és a whitehouse.org szerverre való feltöltés előtt. Hoppá! A mindenféle politikai ideológiákat követő elemzők viszont elemezés után megint megállapították, hogy hamisítvánnyal, digitálisan előállított képpel van dolgunk. Több ezer videó árasztja el a youtube-ot annak bemutatásával, ahogy a felhasználók a világ minden tájáról lehámozzák az emberileg gyártott rétegeket a dokumentumról. Azt is bemutatják, hogy hogyan lehet mozgatni a rétegeket, beleértve hivatalos aláírásokat és dátumokat. Töltsd le a PDF-et és próbáld ki magad!
Számos tragédia és egyéb koholt nemzetbiztonsági ügy elterelte az emberek figyelmét erről a fontos kérdésről, de pár kutató nem adta fel még a harcot azért, hogy a világ tudomására hozza az amerikai történelem egyik legnagyobb csalását.

18.Elmélet: ” Globális felmelegedés/ Az új jégkorszak”

balatoni jég
A politikai spektrum bal oldala azt állítja, hogy az óceánok fel fognak forrni és el fogják nyelni az egész földrészt, a jegesmedvék pedig körbe-körbe lesznek kénytelenek úszni. A politikai spektrum jobb oldalán azt hangoztatják, hogy a föld jégveremmé fog válni és minden földi élet ki fog halni, kivéve persze a jegesmedvéket. Egy dologban viszont ezek a csalók egyaránt egyet értenek, hogy tőlünk, adófizetőktől, minél több pénzt csikarjanak ki. A spektrum egyik végén olyan sarlatánok mint Al Gore és az európai technokraták arra pozícionálják magukat, hogy a szén-dioxid adót kivetve rendkívüli haszonra tegyenek szert, míg másrészről a nagy Olaj Társaságok fokozatosan emelik az üzemanyagárakat csak azért, hogy minél több hegyet tudjanak felrobbantani és minél több tengeri életet tudjanak elpusztítani. A tény az, hogy a két végletes vélemény földünk klímájáról csak a profitszerzés reményében íródik és ne felejtsük el azt a ciklikus klimaváltozást sem, aminek geológusok a szemtanúi jégfuratokat készítve. Már több milliárd éve valós dolog a klímaváltozás… nincs benne semmi új, csak azoknak akik pénzt akarnak vele keresni.

19. Elmélet: “Orosz gyémánt-titok”

Putyin gyémántjai
A társadalmilag tervezett gyémánt-szerelmet: ékszerek, eljegyzési gyűrűk már nem is lehetnek nélküle- a Rothschild család által finanszírozott De Beers gyémánt monopólium fektette le, mégpedig annak a mítosznak a terjesztésével, miszerint a gyémántok igen ritkán fellelhető természeti kincsek. Tavaly viszont az orosz Tudományos Akadémia bevallotta, hogy Oroszország több “trillió karátos” gyémánt gyűjteményt titkolt el eddig. Ez pedig akkor már azt jelentené, hogy a gyémánt egyáltalán nem ritka a földön? Ez a szám tízszer nagyobb, mint a világtartalékok száma és a világpiaci szükségletet 3000 évig elégítené ki.
De várjunk csak! Hogy lehet, hogy nem tudtuk, hogy erről korábban? A szovjet-orosz kormány államtitokká nyilvánította a Szovjetunió hatalmas gyémánt műveleteit Mirny-ben, Yakutia-ban.
A szovjet kormány eddig e titkot több mint 30 évig őrizte!

20. Elmélet: “Project MKULTRA”

MKultra emberi kisérletek
Az elnevezés valójában egy sor CIA kísérletet rejt, ahol megpróbálták kitalálni, hogyan kell irányítani az emberi elmét. Több mint száz al-projektet engedélyeztek a MKULTRA cím alatt, de a dokumentumokat nagy részben már megsemmisítették.
Hogyan dolgozták ezt ki?
A Project MKULTRA kísérletsorozatot 1953 április 13-án kezdték 1953-ban.
A projektet arra indították válaszul, miszerint a koreai háborúban az amerikai foglyokon a kommunista koreaiak agykontrollt használtak. Erre a CIA gyorsan elkezdte saját agykontroll projektjét. Azonban nem ellenséges foglyokon kisérleteztek, hanem saját amerikai állampolgáraikon.
Vajon valaki a világon megemlíti- e azokat az embereket, akik kisebb pszichológiai problémákkal (pl. szorongás) fordultak orvosukhoz és az eredmény gyakran maradandó kóma és / vagy inkontinencia lett? Vagy azt, hogy a CIA maga is elismerte, hogy a kísérleteknek tudományos értelemben véve nem volt semmi értelmük?
A projektre végülis fény derült, de kétlem, hogy abbahagyták volna a programot. Elvégre 60 évük volt arra, hogy tökéletesítsék kisérleteiket.
mkultra-shooters
MKULTRA áldozatok? Balról jobbra: Jared Loughner, James Holmes, Adam Lanza
A legutóbbi amerikai tömeges lövöldözés fémjelzi a gyógyszerek okozta agykontroll tényét. Minden egyes ilyen lövöldözés után, a média, a kormány és a rendőrség koordináltan és intenzíven ösztönözte az amerikaiakat arra, hogy szolgáltassák be lőfegyvereiket.
Joseph Biden
Ne felejtsük el az amerikai alelnök: Joseph Biden növekvő ütemű bizarr viselkedését sem.
Diana hercegnő MKultra
Princess Diana sofőrje.
Diana hercegnő sofőrje transz állapotban volt a balesetkor. Van más megvalósult “összeesküvés-elméleted” amit nem említettünk, és amit hozzá szeretnél tenni a listához? A lenti megjegyzés rovatban megteheted….http://naturahire...s-elmelet/Az EU parlament EFSA albizottsága 'fantasztikus' törvényt hozott nemrégiben: Aki ki meri jelenteni hivatalosan, hogy a víz hidratálja a testet, 2 év börtönre büntethető. Először mi is azt hittük, hogy kacsa, de lassan a kacsa is csak kólában úszhat, mi meg majd receptre kapjuk a vizet..