2019. december 31., kedd

Misztikus beszélgetések

2019.12.01. Imák után 20 óra.

Jézus: Drága gyermekem. Hálás vagyok, hogy a film helyett Engem választottál. Így kiáltottam a lelkedben. "Ne hagyj cserben!"És nem hagytál cserben. Most jelenleg te vagy, aki megvigasztalsz, megsimogatod sebeimet, csókot lehelsz megsebzett Fejemre.
A várakozás idejébe léptetek. Sok gyermekem megfeledkezik Rólam, a rohanás, a pénzhajhászás, a vásárlás őrületében. Én pedig úton vagyok, úton, mert megszületésem ideje a küszöbön, úton, mert Második Eljövetelem ideje igen közel van.
Várakozzatok, imádkozzatok, legyetek éberek, készüljetek, böjtöljetek, hozzatok áldozatokat, mint amikor valami kedves, vagy jeles vendéget vártok.
Méltóképpen, tiszta lélekkel járuljatok az oltár elé, a gyónást ne hanyagoljátok el. Mindannyiótokat számon tartalak, mindannyiótokért meghaltam. A találkozás örömét senkitől sem szeretném megtagadni. A ti szabad akaratotoktól függ, hogy találkozásunk örömteli,vagy szenvedéssel teli lesz-e.
Most Drága gyermekem, hadd tegyem válladra a Fejem.Csendesedj el és vigasztalj.Érkezésem a küszöbön áll.Szeressetek, szeressétek egymást. Várjatok Engem Uratokat, mert az idő közel.
Most megáldalak a türelem és a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.12.06.
Uram! Új munkahelyem lesz.Folyamatos testi és lelki megpróbáltatások várnak rám.
Jézus: Drága kislányom, Éva!
Bármilyen munkahelyre mész, mindenütt lesznek fájdalmaid, mert benne van a terveimben, hogy nem hagylak kereszt nélkül. Nézd meg a Szenteket, mindegyik telis-tele volt fizikai és lelki szenvedésekkel.Tehát akár a lelki terror, akár a derékfájás, nem fog megszűnni.
Az új vezető személyisége aggaszt.
Jézus: Nagyon ritka az olyan munkahely ahol béke és szeretet van a munkáltató és a dolgozó között. Természetesen most is azt mondom neked, hogy a döntés a tiéd, és téged egy másik munkahelyen ugyanúgy segíteni és szeretni foglak, úgy mint itt.
Zárásul annyit mondok, köszönöm, hogy üzeneteimet elhiszed és terjeszted. Köszönöm, hogy már nem kételkedsz. Csak így tudlak felhasználni gyermekeim tanítására.

Jézus bátor harcosa.

2019. 12. 20. VÁC. Szentségimádás alatt.

Uram itt vagyok.
Miről szeretnél beszélgetni?
Jézus: Drága gyermekem, a szeretetről. A Szeretet himnuszában ugyan már elmondtam mindent a szeretetről, de a mai ember számára úgy tűnik ez kevés.

A szeretet alázat, a másokért való élet.
A szeretet önfeláldozás Istennek, embertársaidnak.
A szeretet éberség, figyelem a felebarátod szükségletei felé.
A szeretet önzetlenség, nagylelkűség és bátorság. Bátorság odalépni és megbocsátani és szívből bocsánatot kérni.
A szeretet vigasztaló, gyógyító erő.
A szeretet a legnagyobb jó.
A szeretet maga az Isten.
Szeretetből teremtettük ezt a világot.
Szeretetből teremtettük az embert.
Szeretetből váltottalak meg, önként , kereszthalálommal benneteket az örök haláltól.
Szeretet által áll és működik a világmindenség és a Föld, az emberiség lakóhelye.
Szeretetem által alkottam a törvényeket, szeretetem miatt van a Menny, a Tisztítótűz és a pokol.
Szeretetem hatalmas kiáradása, a Nagyfigyelmeztetéskor,-
Szentlelkem által minden lélekben működni fog,-menti meg a lelkeket, akik elfogadják ezt a nagy ajándékot.
Most pedig megáldalak Szívem összes melegével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Jézus bátor harcosa.


Uram! Akarsz-e a Csömörön levő katolikus templomban, Szentségimádás alatt ketté tört Oltáriszentségről beszélni?


Jézus: Drága kislányom!
Sokan ezt az eseményt, a Testem " elérésének", vagy a monstranciából való csere hibájának, vagy mondják,- túl ritkán van cserélve a konszekrált ostya. Ez mind csak feltételezés.
Az igazság a következő: Szent Testemet a Kereszten nem törhették meg. Egyházam az Én Testem és ti, hívek vagytok az élő építőkövei.
Manapság az Én Egyházam és az építőkövek, az emberek, a papság kettészakadt, ketté tört, ahogy most a Szent Ostya. Ez egyértelműen a szakadás, a törés jele. Jel amely felhívja a figyelmet az eljövendő időkre.Ne bagatellizáljátok el,mert az eretnekség már elkezdte pusztító hatását az Egyházban. Ez ketté hasítja Testemet és a Szívemet.
Imádkozzatok, hogy amikor a pusztító utálatosság a trónomra ül, minél hamarabb véget érjen hatalma.
Most megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.
Jézus bátor harcosa.


Szent Mihály Főangyal szól.
Én, mint az Angyali Seregek Vezére szólok most hozzád.
Vérpiros felhők fogják elborítani a Föld egét. Jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a csata hamarosan a tetőfokára hág. Szent Angyalaim minden erejüket latba vetve harcolnak a lelkekért. A pokol összes démona mozgósítva van. A sátán tombol. Minden démon éjjel és nappal azon munkálkodik, hogy lelkeket lopjon.
Őrangyalaitok Mennyei Atyátok előtt szüntelenül a lelketek megmentéséért könyörögnek. Ádáz csata dúl a fejedelmességek és hatalmasságok között. Nekünk minden lélek fontos. Most tízszeres erővel kell imádkoznotok, mert az antikrisztus fellépése a küszöbön áll. A sátán a mellét verve fog kérkedni démonai előtt. Dicsekedve és gőgjétől elvakulva megszerzett uralmától. Ekkor lesz a Földön a legnagyobb hatalma.
De ne féljetek testvéreim!
" Mert ki olyan, mint az Isten? Senki sem olyan, mint az Isten!" A gonosz és csatlósai csak addig mehetnek, amíg az Isten ezt megengedi.Tartsatok ki az imában és az engesztelésben. A gonosz nem győzhet! Én, Szent Mihály Szent Angyalaimmal, Isten erejével küzdünk és meg fogjuk nyerni a csatát. Vértezzétek fel magatokat az erős lelkűség és a bátorság lelkével, mert nem vagytok egyedül ebben a csatában.
Most pedig megáldalak a Szentháromság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.


Jézus bátor harcosa.


A Szűzanya szól.
Drága gyermekeim!
Álljatok meg! Álljatok meg! Aztán térdeljetek le! Hová rohantok? Mit csináltok? Csendesedjetek el! Vonuljatok ki a világból! Imádkozzatok! Kiáltsatok és fohászkodjatok a Mennyei Atyához!
Szent Kezét Fiammal ,már alig bírjuk tartani . A büntetések elkezdődtek. A harag pohara már teljesen túlcsordult. Engeszteljetek és hozzatok áldozatokat és böjtöljetek, mert nagy csapások jönnek az emberiségre. Szerető Édesanyaként most Szent Palástom alá gyűjtelek benneteket. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét.
Sírok és sírok. Ne feledjétek, az Írásoknak be kell teljesedniük. Az Apokalipszis ideje elérkezett.
Gyertek és imádkozzatok, mert mást már nem is tehettek.
Megáldalak benneteket Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A 3. pénteki Barnabás-féle Szent Vér áhítaton, az Oltáriszentség előtt hárman imádkoztunk, mi, akik kezdetektől imádjuk a Haláltusát vívó Jézust.
Akkor Jézus így szólt: Ti vagytok, Jézus Krisztus legdrágább Vére ájtatosságának apostolai.


Jézus bátor harcosa.2019. 12. 29.Imák után. 19 óra 45 perc.

A Mennyei Atya szól: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat.
Isten rendező elvéről, Isten rendező tervéről szeretnék beszélni neked.
Tudnod kell, hogy mindent Én teremtettem, Én gondoltam ki, Én alkottam a semmiből. Én, az örök szeretet. Az Én tudtom nélkül nincs semmi. Látszólag a világban minden megy a  maga módján, zajlanak az események, alakulnak a dolgok, valójában isteni akaratom szerint mennek a dolgok.
A Teremtés pillanatában készen állt minden. Előttem van múlt, jelen és jövő. A történelem előtti idő épp úgy, mint most az utolsó idők, a világ vége és az örök élet.
A mennyben lezajlott lázadást épp úgy tudtam, mint az ember bűnbe esését az Édenben.
Én: Atyám! A történelem előtti időkben, amikor az Angyalok elhagyták a Mennyet és az emberek lányaival egyesültek, ivadékaik a Bibliában is leírt Anákok, óriások lettek. Azután Lucifer, a legcsodálatosabb Angyal fellázadt ellened elcsábította az Angyalok egyharmadát. Honnan ered tehát a bűn? Hiszen Te Atyám tökéletes tisztaság, tökéletes  szeretet vagy? Honnan van tehát a bűn?
Mennyei Atya: Gyermekem. Én tökéletes vagyok, de teremtményeim esendőek, szabad akaratuk ajándéka  által , választási lehetőséget kaptak.
Én: Nem lehetett volna ezt az egész bűnbe esést megakadályozni?
Mennyei Atya: Ős-szüleitek, Ádám és Éva, az ő tisztaságuk és naivitásuk miatt könnyen elcsábíthatók voltak.
De most térjünk vissza gyermekem, az Én rendező elvemre, mert ez rávilágít a bűnbe esés okára is.
Először is, a Kozmosz, maga a Rend.Minden bolygó, Csillag és a Tejutak Nekem engedelmeskednek, mindegyik tudja a maga dolgát. Szeretetem által létezik a Föld, az egyetlen bolygó, amit az ember számára alkottam. A Bibliában csodálatosan leírtam , napról -napra, hogyan történt ez. Mindent előkészítettem számotokra, hogy otthonotok legyen ez a csodálatos bolygó.
A Teremtés másik fonala az Én Üdvtörténetem, amelyet azért alkottam, gondoltam ki, mert ezt a fentebb említett bűnbe esést , ki kellett javítani, ki kellett váltani, meg kellett váltani. Ami a Földön történt és ami a Földön történik, nem az ember magánügye. Az Üdvtörténet a Szentháromság, A Szent Angyalok, a Szentek és az egész Kozmosz ügye. Nos, már említettem, hogy az Üdvtörténet a Szentháromság dolga, a Szent Angyalok dolga, a Menny dolga, de az Üdvtörténetben legnagyobb szerepe, Szent Fiamnak, Jézus Krisztusnak van, Aki önszántából emberré lett, Aki megszületett a Szeplőtelen Szűztől Máriától, Aki itt élt a Földön közöttetek 33 évet , és Keresztre feszítették. Így kifizette az adósságot bűneitekért, ezzel a Kozmosz Rendje, helyre állt. A Föld rendje is helyre fog állni, de jelenleg  a káosz, a gonosz uralja a Földet egy darabig, de már csak egy csekély ideig.
Elgondolkodtatok már azon, hogy egyes dolgok miért pont ott, akkor, és azért történtek, amiért történtek?
Vannak dolgok, amelyek isteni tervemben megmásíthatatlanok, mert eleve elhatároztattak. A Föld történetének is vannak szakaszai, amit emberi módon ,őskor- ókor-középkor-újkor-legújabb kornak neveztek. A Bibliában Nabukonodozor álmában bepillantást engedtem az emberi történelem üdvtörténeti korszakaiba. A korszakokban egyes népeknek, embereknek különleges szerepet szántam. Ilyenek voltak a zsidók, akiket kiválasztottam, mert ebből a népből,- a kicsiből, akartam felmagasztalni Szent Fiamat.
Amikor Isten valamit elhatároz,- például az ember üdvössége érdekében -,mindent ennek rendel alá. Emlékezzetek a Szentírás Ószövetségi csodáira. Emlékezzetek, Szent Fiamat a vádlói és a farizeusok a szakadékba akarták taszítani, de Ő átment közöttük, mert még nem jött el az ideje, Neki nem ilyen halált kellett halnia. Máshol azt olvashatjátok, királlyá akarták Őt koronázni. Az Ő királysága hamarosan meg fog valósulni itt a Földön. Akkor és ott, még nem annak volt az ideje.
Mindennek meg van a rendelt ideje, ahogy a Bölcsesség Könyvében is olvashatjátok. De vannak dolgok, amik Istennél nincsenek "kőbe vésve", a szeretet okán. A szeret dinamikus, cselekvő , kreatív,  Istent cselekvésre készteti. Hány és hány ima változtatja meg az emberek életét, ment meg életeket, gyógyít. A szeretet, az ima által, bekapcsolódik abba az áramlásba, amely összekapcsolja a Mennyet a Földdel.
Az ima gyermekem, ahogyan a mai ember mondaná, olyan, mint egy internetes kapcsolat, pontosan nem tudjátok hogyan , de működik. Az ima működő valóság Isten és ember között.
Ima által menekült meg például Ninive városa a pusztulástól.
Az ima egy kötelék, egy létra Isten és ember között. El kell hinnetek, hogy Isten hallja a ti imáitokat.
Az ima hat a ti Istenetekre.
Az ima beszélgetés Isten és ember között.
Az imában felismerheted Isten akaratát, mert kinyilatkoztatja magát.
Az ima szeretetre és alázatra tanít.

Most pedig elérkeztünk a ti saját életetek Üdvtörténetéhez is.
Én, a ti Mennyei Atyátok, a ti megteremtésetek pillanatától kigondoltam a ti életetek fonalát. Mindenkinek más és más utat szánok, mert ti egyenként különlegesek, megismételhetetlenek vagytok. Más és más módon szolgálhatjátok Isteneteket és embertársaitokat. Sok, sok körülményt, lehetőséget, helyzetet teremtek, hogy a helyes utat válasszátok. Boldog az, aki ezt az utat megtalálja, mert ezzel saját Üdvtörténetébe lép, amit Én készítettem neki, hogy együtt szeretetben és nagy örömben élhessünk a Földön és a Mennyben.
Drága gyermekeim! Mindannyiótoknak mondom. Térjetek meg! Higgyetek Istenben!Éljetek tisztán! Imádkozzatok!
Az Üdvtörténet utolsó szakaszához érkeztetek. Az Apokalipszis lovasai már készen állnak Ami a Jelenések Könyvében írva van, az meg fog történni. A döntés a ti kezetekben van, ki melyik oldalra áll.
Most már nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy az Isten, vagy a sátán. A szabad akarat ajándéka az Édentől, a mai napig a tiétek. Minden eszközt megkaptatok, hogy a jót válasszátok.
Most megáldalak benneteket kegyelmem bőségével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 12.30. Éjjel 3 óra, a Kegyelem órája.

A Szentlélek szól: Drága gyermekem!
Szentlelkem kiáradásáról szeretnék neked beszélni.
Szentlelkem a kezdetektől működik a világban. A Teremtés hajnalán Szentlelkem lebegett a vizek fölött.
Szent Leheletem által lett Ádám és Éva élő lélekké.
Szentlelkem által él a hit.
Szentlelkem által él az Egyház.
Szentlelkem különös kiáradásakor az első Pünkösdkor, sok ember megtapasztalta szeretetem erejét.
A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem elemi erővel fog kiáradni az emberiségre, ezt a jelenlétet ember nem tudja befolyásolni, emberi akarat nem fog tudni ellenállni ennek . A Nagyfigyelmeztetés egy ajándék, egy túláradó kegyelem lesz, amelyben" bemutatkozik" Isten ennek a bűnös világnak. Jel, hatalmas jel, hogy "Vagyok!" Senki ember fia nem fogja elfelejteni ezt a megtapasztalást, mert olyan erővel hat majd az ember szívére, elméjére, lelkére. Isten kinyilvánítja magát, megmutatja magát. Ez a szeretet ellenállhatatlanul megváltoztatja az embereket. A hatása azonban nem mindenkinél lesz egyforma. Megtérések sokasága következik be. Sokkolva lesz az egész emberiség, rádöbben, hogy elvakult önszeretete milyen gyorsan tova röppen, ha megtapasztalja Isten jelenlétét. Sokan meghalnak, mert Isten a tisztaságával rávilágít minden bűnükre, amit nem tudnak elviselni. Sokan ezután is megtagadnak, mert hagyják magukat megtéveszteni a csaló által.
Az élet élet ezután már nem lesz ugyanolyan, mint volt. Az ember tudni fogja, hogy Isten létező valóság.
Én, a Szentlélek ennek a generációnak vagyok rendelve. Az a feladatom, hogy felébresszem ezt az alvó emberiséget ebből a bűnös szendergéséből.
Ébredjetek! Készüljetek! Imádkozzatok! Várakozzatok, mert hamarosan jövök!
Most megáldalak gyermekem a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. november 28., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2019. 11.27. 21 óra 15 perc.

Mennyei Atya: Köszönöm imáidat gyermekem.
Most Én, a te Mennyei Atyád szólok hozzád. Szeretlek és nagyon örülök, hogy az életgyónásodban elém hoztál mindent, amit Szentlelkem eszedbe juttatott. Azóta még néhány dolog felszínre került, amit a következő gyónásban letehetsz a lábaim elé, hogy megbocsáthassak és feloldozhassalak.
A kapcsolatról szeretnék neked beszélni. A kapcsolat:, már a szó töve is jelzi, egy kapocs, amely összeköt, összefog valamit, vagy valakiket.
A kapcsolat témáját a legmagasabb szintről, az Isten és Isten közötti kapcsolatban vizsgáljuk.
A Szentháromság a legtökéletesebb  kapcsolat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Ez egy tökéletes szeretetegység, egy akarattal. A világmindenség legerősebb és fel nem bontható egysége. Ebből az akaratból született meg a Terv, "teremtsünk embert, a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra." Olyan szeretetegységet, kapcsolatot terveztünk az emberrel, amely ugyanolyan szilárd,  amilyen Szentháromság között van.
A Teremtés hajnalán az Isten és ember kapcsolata felhőtlen és tiszta volt, mert nem árnyékolta be, nem akadályozta meg a bűn. Az ember bízott  a Teremtőjében. Ez a szeretetkapcsolat, Isten szerint való kapcsolat volt. A bűnbeesés után, a gonosz befolyása hatására, a sátánnal való kapcsolata következményeként, eltávolodott Istenétől. Ekkor megváltozott az ember és ember közötti kapcsolat is, hiszen megszűnt Istennel járni. Az ember és ember közötti kapcsolat eltorzult, elfajult, elromlott, ezután a világ a legmélyebb sötétségbe merült. Emlékezzetek az Özönvízre.
Ekkor döntött úgy Szent Fiam, hogy megváltó halálával helyre állítja az Isten és ember közötti kapcsolatot. Kereszthalála, maga a Kereszt is,  kapcsolat Ég és Föld között, Isten és ember között. Ezzel az áldozattal helyre állította az ember és ember közötti kapcsolatot is, mert Szent Fiam kibékített Engem, Mennyei Atyátokat  az Ő Kereszthalála áldozatával. Íme, ha ti elfogadjátok Szent Fiam keresztáldozatát, hisztek, a Tízparancsolat szerint éltek, amely úgy lett alkotva, hogy az Isten és ember kapcsolatának vezérelve , aranyfonala, akkor semmi sem állhat útjába annak, hogy Isten és az ember egy szeretet-egységben, egy szeretet kapcsolatban legyen.
Drága gyermekem!
Minden. A Szentháromság, Égi Édesanyátok a Szentek és a Szent Angyalok vágyva vágynak arra , hogy az ember visszatérjen abba a tökéletes szeretet-kapcsolatba, amit Én, a ti Mennyei Atyátok a Szentháromsággal egységben,kezdettől fogva kigondoltam.
Ez hamarosan megtörténik, Fiam második eljövetele után, amikor
az Ég és a Föld eggyé válik, és minden Istenben és Istenért fog élni.
Most megáldalak a Szeretet Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

2019. október 19., szombat

Misztikus beszélgetések

2019.10.04. Szentmise, Szent Ferenc tranzitusa után.

Jézus: A mai napon, már a 2. szentmisén vettél részt. Mily nagy öröm ez nekem, mert látom, nem kényszerből, nem kötelességből, hanem irántam való szeretetből jössz a templomba.
Ma az esti szent misén egy Ferences pap tartotta a prédikációt, Szent Ferencre emlékezve, különösképpen amit a híveknek írt, ezt kibontva tartotta a Szentbeszédet. Idestova 800 év telt el, mégis ma is aktuálisak gondolatai, mert a Szentlélek ihlette azokat.
Különösen az ragadta meg a figyelmedet, amelyben azt hangsúlyozta a szerzetes, (a Szent Ferenc levél kapcsán), hogy minden hívőnek, férfinek és nőnek egyaránt lehetősége van Istennel egy bensőséges kapcsolatot kialakítani. Én, Jézusotok és az egész Szentháromság vágyakozunk veletek, az emberrel egy bensőséges szeretet-kapcsolatra. Mi szükséges ehhez?  Bűnbánat, egyszerűség ,rendszeres Szentségekhez járulás, vágyódás az életszentség és Isten felé. Ez az út, amelyet Szent Ferenc mutatott, az a mélységes Isten és ember iránti szeretet,amely aztán a "Naphimnuszban" tökéletesen kibontakozott.
Szent Ferenc ezen az ünnepen, hazaköltözésének ünnepén, ott volt köztetek, meghallgatta kéréseiteket, imáitokat.Közbenjárására megkapjátok amit kértetek, ha az üdvösségeteket szolgálja.
Most megáldalak az alázat és az egyszerűség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.06. Imák után. 20 óra.
Drága Uram! Tegnap, első szombaton a reggeli szentmisére végtelen szomorúsággal a szívemben mentem, együttérezve Veled, akinek mélységesen megbántja az emberiség a Te Szent Szívedet. Figyelmen kívül hagyja áldozatodat, semmibe veszi kereszthalálodat.
Tegnap láttam egy videót, amelyben a Vatikán kertjében pogány, "ökológiai" szertartást mutattak be. Valami kör alakú szőnyeg körül térdeltek, amelyen különböző tárgyak voltak elhelyezve, a háttérben pedig Ferenc pápa és magas rangú papok ültek.
Bár tudom, hogy ezek a próféciákban benne vannak, mégis döbbenetes ezeket az eseményeket a saját szemünkkel látni.
Jézus: Drága gyermekem!  Hát elkezdődött! Látjátok, most már nyíltan, kendőzetlenül zajlanak ezek a szertartások. Most még a pápa és a magas rangú papság passzívan szemléli az eseményeket.Ez az előszobája annak, amit mondtam nektek. Aztán eljön az idő, amikor a papság, a hamis prófétával aktívan, cselekvően tartja ezeket a pogány szertartásokat.Engem, Jézusotokat, száműznek a Tabernákulumokból, templomokból.
Mennyire sírok! Mennyire fáj ez nekem gyermekem!
A sátán gőzerővel dolgozik, az Antikrisztus türelmetlenül toporog, alig várja, hogy színre léphessen.
Nektek kötelességetek most már a környezetetek figyelmét felhívni ezekre az eretnekségekre. Minden fegyvert rendelkezésetekre bocsátott az Ég. Az imák, a böjt, az engesztelések, az önmegtagadások, a keresztúti ájtatosságok, az Irgalmasság rózsafüzére, a rózsafüzér imák, mind fegyverek.
Aztán ott harcolnak Szent Mihály és az ő Szent Angyalai és Szent Édesanyátok, a legnagyobb közbenjáró. Üdvös az Ő segítségét is kérni.
Most pedig ajánlok még valamit, ami a védelem láncát jelentené a külső és a belső ellenség legyőzése érdekében. Főleg a határ menti településeken, városaitokban, falvaitokban, a Fénykereszt felállítása hatalmas védelem lenne. Ez, mint "Kereszt-füzér", mint egy pajzs, mintegy csodálatos gyöngysor védené hazátokat a betolakodóktól. Testi valóságos, szellemi, spirituális szinten is.
Most pedig megáldalak a béke és a szeretet lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.10.14. A Keresztes imahadjárat imák után. 16 óra 15 perc.

Jézus: Sírok benned gyermekem, veled együtt sírok.
Látok Uram Budapest fölött egy szürkés fekete füstöt, vagy ködöt.
Jézus: Fővárosotokat birtokba vette ellenségem. Megvakította, elhomályosította, félrevezette.
Hát azt hittétek országotokat, városaitokat, falvaitokat nem ostromolja a gonosz?
Azt hittétek, hogy kényelmesen, hátradőlve csatározhattok?
Azt hittétek, hogy Mennyei Atyátok nem engedi meg a veszteség és a csalódottság berkeit bejárnotok?
Azt gondoltátok, hogy Teremtőtök nem rostál meg benneteket?
Ez a ti tisztulásotok része! A sötétség és a világosság most már nyíltan vívja harcát. Aki nincs Velem, az ellenem van.
Kormányotok és annak vezetője,az utolsó leheletükig ki fog állni a magyar nép és az igazság mellett. Nektek, keresztény gyermekeimnek, meg kell sokszoroznotok imáitokat!
Imádkozzatok a belső és külső ellenségeitekért!
A Szentháromság és Égi Édesanyátok pártfogása és védelme alatt áll Magyarország, de hazátoknak meg kell tisztulni. Népeteknek még sokat kell szenvedni, de csodálatos dicsőségben lesz része.
Most megáldalak az erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.18. Vác.Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Gyermekem! Itt hódolsz az Oltáriszentség előtt. Minden kérésedet, panaszodat, háládat, köszönetedet elém tártad.
Teljes szíveddel hiszed, hogy Én Jézus, a Szentlélekkel és a Mennyei Atyával egységben, jelen vagyunk ebben a Szent Ostyában.
Szűzanya: Drága Gyermekem! Az Oltáriszentségről szeretnék beszélni neked. A nevében is benne van, az Oltáron levő Szentség. A legfönségesebb titok amit az Isten adott a világnak. A legmisztikusabb és mégis a legkézzelfoghatóbb anyag, amit az ember számára adott Uratok. Az átváltoztatáskor élővé, elevenné válva az Eucharisztia, (ha látnátok) minden szentmisén csodálatos fényességgel ragyogja be a templomot.Ha magatokhoz véve tiszta szívvel, kegyelmi állapotban áldoztok, bevilágítja, megtisztítja szíveteket, lelketeket, elméteket. Ez védelem, gyógyír, támasz,táplálék.
Az Oltáriszentség, a Szentmise az Egyház a hit központja. Ez az élő szeretet, ez a fényes irgalom és határtalan kegyelem. Ez a Világmindenség központja. Erről minden Angyal és Szent tud a Mennyben. Ez a Kozmosz lüktető, éltető ereje. Jézus valóságos, misztikus jelenléte a Földön. "Én veletek vagyok a világ végezetéig" "Nem hagylak titeket árván".
(Mt:28.20),( János 14:11-19).
Hát ez Gyermekeim óriási hálát kellene hogy gerjesszen a szívetekben. Isten megtalálható, Isten egyesülni akar veletek a szentáldozásban, Isten ebben a "tehetetlenségében" fel akar oldódni bennetek, működni akar bennetek. Ugyanolyan kiszolgáltatott, mint a Keresztfán, ott is azt tették Vele, amit akartak. Sajnos, a ma  emberének nem kell az Eucharisztia. Kiűzik a Szent Térből, eltávolítják a templomokból a tabernákulumokat , állva és kézbe áldoznak, ellopják, megszentségtelenítik, eltiporják, meggyalázzák. Hogy fáj ez nekem. Az Élő Istennel teszik ezeket. Belegondoltatok ebbe Gyermekeim?
A Kerubok és Szeráfok arcukat elfedve, Urukra rá se mernek tekinteni. Ti pedig tiszteletlenül, méltatlanul érintitek a Szentséget.
Micsoda sértés, micsoda vakmerőség! Hódoljatok a legmélyebb tisztelettel Uratok előtt. Szentségimádáskor köszöntsétek és imádjátok Őt. A legnagyobb tisztasággal és összeszedettséggel térden állva és nyelvre fogadva Szent Testét és Szent Vérét.
Eljön az idő, amikor csak a rejtekben és titokban találkozhattok Uratokkal az Eucharisztiában, mert az eretnek egyház megsemmisíti a Szent Áldozatot.

Szűzanya a Rózsafüzérről: Gyermekeim! Ez a füzér, "Üdvösség-füzér". A titkokban benne van Szent Fiam születése, élete, Kereszthalála és feltámadása. Ez, a Biblia esszenciája és summája. Ezzel dicsőítünk és áldunk, ezzel magasztaljuk a Szentháromságot tízszer és tízszer, ezerszer és ezerszer. Engem, Édesanyátokat arra ösztönöz, hogy közbenjárjak értetek. A Rózsafüzér ima mivel állandó és megváltoztathatatlan, ostromló és ördögűző is egyben, megkötözi a sátánt. A gonosz gyűlöli, mert Fiamra, a Szent Családra emlékezteti, az embereket pedig az üdvösségre hívja. A Rózsafüzér, ha elmélkedve, szemlélődve imádkozzátok Isten misztériumába vezet, megerősít, kitartásra és buzgóságra szoktat.
A Rózsafüzér olyan csodálatos ajándék és fegyver amely megkötözi a gonoszt.Szenved tőle, mert minden titokban a Szentháromsággal és velem, Égi Édesanyátokkal együtt, a Szent Angyalok kórusával dicsőítitek és áldjátok Isten művét, a Megváltás Művét.
Ezért soha ne hagyjátok el a Rózsafüzér imádságot, mert ezzel áldás és szeretet száll vissza rátok. Édesanyátok a Rózsafüzér Királynője.

Jézus bátor harcosa.

2019. szeptember 30., hétfő

Misztikus beszélgetések

2019. 09.11.
Uram! Nehezen megy az imádkozás, a Veled való beszélgetés és írás nem olyan, mint korábban. Mi ennek az oka?

Jézus: Drága kislányom Évikém!
Ilyenkor nem szabad megijedned, mert ez az állapot nem azt jelenti, hogy visszaesett volna a lelked és távolabb vagy Tőlem, hanem ennek az a neve, hogy lelki szárazság. Ilyenkor nyomott a hangulatod, nincs kedved az imához, a Szentmiséhez és a Velem való beszélgetéshez sem.
A lelki szárazságnak 2 forrása lehet. Vagy a gonosz, vagy pedig Én. Ne félj kicsim .Nem engedem a gonosznak hogy befolyásoljon ellenem, vagy elszakítson Tőlem. Én részesítelek téged ebben a próbatételben. Azt vizsgálom, hogy milyen erős az akaratod, hogy vajon így is úrrá leszel-e érzéseiden, jársz-e Szentmisére és imádkozol-e.
Jelesre vizsgáztál előttem! Legyőzted a rossz hangulatodat és azért is elvégezted vallásgyakorlataidat. Az ilyenkor elmondott ima 10x (tízszer) annyit ér, mint amelyet buzgó áhítattal, könnyek között mondasz. Sokkal több lelket tudsz menteni így. Ez azért van, mert a lelki szárazság alatt csak te működsz egyedül, a te akaratoddal.
Máskor viszont a te érdemedhez hozzátevődik az Én égi kegyelmem.
Ne félj, hamarosan újra írni fogsz, mert beborítalak az Én lángoló szeretetemmel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Már korábban is szerettem volna veled beszélni a házasságról.
A házasság szó töve, "ház", amely védelem: óv a külső veszélyektől az időjárás viszontagságaitól. A házassággal is így van ez. Amelyik házasságot komolyan veszi a férj és feleség, az megtámadhatatlan védelem, mert a hűség és a szeretet annak a páncélja. Sem külső, sem belső ellenség nem vehet rajta erőt. A házasságon Isten Pecsétje van, mert Isten szerezte, Ő alkotta, és ez felbonthatatlan. Ez egy olyan egység, mely az Égben köttetik. A házasság egy megszentelt "intézmény", amelyen áldás van. Egy hűségben leélt házasság példa a gyermekek és az unokák számára is.
Minden felbontott házasság akár hűtlenség, akár más okból bontatik fel, bűn. A Bibliából tudjátok, Mózes "válólevelet" adott az embereknek, de ez, az ember " kemény szívűsége" miatt , nem Isten akaratából történt.
A legtisztább, legtökéletesebb házasságban szeretett leányom Mária  és Szent József élt. Ők legyenek a ti példaképeitek. Elsősorban  az Isten iránti szeretet, az egymás iránti szeretet, tisztelet és hűség legyen a legfontosabb erény.
Minden gondjukat, Rám, Mennyei Atyjukra hagyták, Én gondoskodtam róluk.
Drága gyermekeim! Tartózkodjatok a házasságon kívüli együttéléstől, a házasságon kívüli testi kapcsolattól, a hűtlenségtől, a paráznaságtól, mert ezzel mélységesen megbántjátok Mennyei Atyátok Szívét és halálos bűnben haltok meg, ha bűnbánatot nem tartotok, meg nem gyónjátok, és ha nem hagytok fel  ezzel a bűnös kapcsolattal. Én végtelenül irgalmas Atya  vagyok , és megbocsátok, ha ti őszintén megvalljátok, megbánjátok bűneiteket.
Tudnotok kell, hogy ez a rengeteg meddőség, szexuális módon terjedő betegség, a vetélések, mind, a bűnös kapcsolatok, a fogamzásgátlás és az abortuszok következménye.
Ezért Gyermekeim, éljetek tisztán, éljetek házasságban, éljetek hűségben férjeitekkel, feleségeitekkel és Én megáldalak benneteket bőséges gyermekáldással, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága Gyermekem! A test bűnei közül, a paráznaság az egyik legutálatosabb bűn az Én szememben. De tudnotok kell,hogy a paráznaságon kívül sok egyéb a test ellen elkövetett bűn is van.
Itt van az evés és az ivás. Ezeknek a legfőbb jellegzetessége a mértéktelenség. A mértéktelen evés-ivás, sok-sok betegség kiinduló pontja lehet. Annyira, hogy az elhízott ember kiszolgáltatottá, munkaképtelenné válik, sőt bele is halhat ebbe az állapotába.
Ez, a falánkság, torkosság, halálos bűn. Aztán itt van az ivás. Itt első sorban az alkoholizmusról kell szólni, amely teljesen tönkre teszi az alkoholista férfit vagy nőt, a családját, és  a környezetét. Ez bizony ugyanolyan káros szenvedéllyé válhat, mint az evés. Ez is beteggé, földönfutóvá teheti az iszákos embert és családját.
De mondok most valami újat Gyermekeim. Mostanság meghatározzák, mennyit, hogyan , mit, és mikor igyatok. Ez is bűn. A média, a különböző italokkal foglalkozó iparágak, a gyógyszeripar, a nagyobb nyereség reményében, manipulálják az emberek ivási szokásait. Sokszor halljátok, " minimum 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztania minden embernek".
Gyermekeim! Minden embernek mások a szükségletei, ivási szokásai. Akkor és annyit igyatok, amikor szomjasak vagytok. Nyilván a beteg embernél, a csecsemő és gyermekkorban, idős korban ez változik, mert kiszolgáltatott vagy tehetetlen állapotban vannak. De egészséges felnőttek akkor és annyit igyatok, amennyi jól esik. Minden mértéktelenség a sátántól való.
A test bűnei között, már sokszor említettem a jógát, egyéb keleti vallások mozgáskultúráját, amelyek nem mentesek a lelki, spirituális terheltségektől.
A sport, ami önmagában nagyon jó elfoglaltság,- mértékkel, amíg az egészség vagy a család egysége rovására nem megy. De nézzétek a labdarúgás, az autóverseny ,az extrém sportok,az ökölvívás és még sorolhatnám tovább a többi sportot is .Ezeken az eseményeken őrjöngő durva tömegek, súlyos balesetek, tragédiák történnek. Ezeket és most már minden sportágat a pénzvilág érdekei uralják. A sportolók többsége persze szereti amit csinál, de sok esetben a sport bálvánnyá változik az életükben.
Aztán itt vannak a szerencsejátékok, a TV-ben zajló kvíz-játékok. Nézzétek csak meg jobban, ravaszul, a versenyszellemre van építve, de valójában mindegyikben a PÉNZ a főszereplő. Aztán televíziós asztrológia műsorok, amelyek jóslással, jövendölésekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon veszélyes műsor, mert ezzel közel kerülhetnek a fehér és fekete mágiához az emberek. Aztán egyéb filmek, amelyek tele vannak erőszakkal, ezotériával, varázslással, szexualitással, vagy egyenesen pornográf tartalmúak.Vagy az ártatlannak tűnő "szappanoperák", idealizált, rózsaszín ködben, fülledt erotikával tele filmek. Bódulat az emberiségnek. Leül a nép a televízió elé , és mint egy kábítószert úgy szívja magába a szennyet a szemetet a förtelmet.
A divat és az úgynevezett "szépségipar",  megnyomorítja a nőket, a férfiakat és most már a gyermekeket is. Idealizált külső, egy kitalált vagy elfogadott, emberek által kreált alak, csak a külsőség, lélektelen "lárva-arcok", és a plasztikai műtétekkel rengeteg szenvedés. Ez a gender ideológiának a melegágya.
Isten képmására lettetek teremtve. Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyannak, amilyennek az Atya akarta, amilyen az Atya tervében volt. Amit az ember mesterségesen át akar alakítani magán az a sátántól van. Az élet minden területén az ember, az ember, és az ember. A mai ember szinte teljesen kizárta életéből Teremtőjét. Csak amikor hirtelen megváltozik az élete egy betegség, egy hirtelen bekövetkező tragédia, természeti csapás, baleset vagy egyéb katasztrófa miatt, akkor szembesül kicsinységével, semmiségével, gyarlóságával. Akkor, ha Istenhez kiált, bűneit megvallja, megbánja, bűnbánatot tart, bocsánatot kér Urától, megtér, megmenekül. Mert Én, végtelenül irgalmas, megbocsátó, szerető Isten vagyok.
Megáldalak az Én mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.09. 21. 21 óra Imák után.

A Kereszt hordozás és a Keresztre feszítés imáit imádkoztam a Szent Brigitta 12 évig tartandó imái alatt, amikor Te Uram ezt mondtad.
Jézus: Gyermekem! Szemlélődő imádban, a három elesésemkor, minden alkalommal a segítségemre siettél. Misztikusan hol a Kereszt végét fogtad, hol erőtlen Testemet segítetted föl. Hálás vagyok  a segítségedért, megáldalak érte.
Legtöbbször azonban az jut eszedbe, amikor Cirenei Simon segít a Keresztemet hordozni. Ilyenkor Simon helyébe képzeled magadat, szemtől szembe, végtelen kimerültségemet és szenvedésemet testközelből látva, visszük együtt a nehéz keresztet.
Gondolatban sokszor feltetted már magadban a kérdést. Miért volt szüksége Jézusnak segítségre, emberi segítségre? Hiszen Isten Fia volt. Bármekkora gyengeséget, fáradságot, nehézséget el tudott volna viselni. A Mennyei Atya egy szempillantás alatt felrepíthette volna a Golgotára.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!  Először is, Szent Fiam önként vállalta a szenvedést, nekem, a Mennyei Atyjának felajánlva szenvedését, az emberiség megmentéséért. Másodszor, teljesen kiüresítette önmagát Istenségétől és Ő, mint ember, emberi törékenységével járta végig a Keresztutat. Harmadszor, Cirenei Simont küldtem, mint segítőkész embert, a mindenkori segítőkész ember előképét, aki segít Szent Fiam kereszthordozásában. Ezzel a cselekedettel bevontam az embert, Fiam kereszthordozásának misztériumába. Az ember, aki  Fiam Keresztjét a Golgotára felsegítette, Cirenei Simon, akkor és ott, megtért, megváltozott az egész élete.
Nos, aki a mai időkben is részt vállal Fiam kereszthordozásában, annak ma is megváltozik az élete. Jézus Keresztjével felveszi a maga és mások keresztjét is, és így segít Jézusnak a kereszthordozásban.
A megváltás teljes mértékben Isten műve, de nem zártam ki ebből az embert sem. Cselekvő részese volt a Golgota felé vezető úton és most is cselekvő részese. Hogyan? Kérdezhetitek. A válaszom a következő. Amikor szeretitek embertársaitokat, imádkoztok ellenségeitekért, amikor engeszteltek,imádkoztok, böjtöltök, segítitek az árvát, az özvegyet, amikor nagylelkűen adakoztok a szükségben szenvedőknek. Amikor szívből megbocsátotok, akkor Cirenei Simonokká váltok. Így viszitek Szent Fiammal a Keresztet.

A Keresztútról elmélkedtem Istenem. Az egész Keresztutat végig gondolva, az nem lehet, hogy ennek ne legyenek következményei.Az nem lehet, hogy csak itt a Földön van hatása.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Valóban jól gondolkodsz. Fiam születése, élete és Kereszthalála, nemcsak a Föld, de az egész Világegyetem működésére kiható dolog volt. Keresztútja, annak minden állomása, mint egy lenyomat, mint egy pecsét, rányomódott az egész Világmindenség és a Föld életére. Az emberiség életére. Mint Mindenható és Mindent Tudó Atya, előre tudtam, hogy az emberiség Fiam Kereszthalála, áldozata, megváltó műve nélkül elbukna. Azt is láttam, hogy az utolsó időkben a sátán ostorcsapásait,  tövissel  koronázását kell elviselni Egyházamnak. Fiam Keresztre feszítésekor a jobb lator a Maradék Egyházat, a bal lator pedig az eretnek , új egyházat jelenti. Az Egyház és az emberiség haldoklása, Szent Fiam utolsó Vércseppjeinek kiontásáig tart, amikor Én, mint a Mindenség Ura azt mondom Elég!
A három napos sötétség után,amely Fiam sírban töltött idejére emlékezteti a Földet, az emberiség megtisztul,Maradék Egyházam új életre kel, Új Eget és Új Földet teremtek, ahogyan Szent Fiam is feltámadt a halálból. Ez egy új korszak lesz az emberiség történelmében, ahol Isten lesz mindenben és Istenért lesz minden.
Most pedig megáldalak mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019. 09.29.21 óra 15. perc . Imák után.

Jézus: Drága Gyermekem!
A mai napon, a Váci Egyházmegye védőszentjét ünnepeltétek. A szentmisén részt vettek Szent Mihály Angyalfejedelem és az ő harcos Angyalai. Ők nagy örömmel és áhítattal térdeltek a Szent Térben az Oltáriszentség előtt. Az Angyalok 9 kara dicsőítette Istent, imádatukat és hódolatukat mély alázattal és szeretettel fejezték ki, mélységes meghajlással. Ott volt a templomban Égi Édesanyátok, az Angyalok Királynője is. Minden Szent Angyalom szeretettel és mélységes tisztelettel várja és teljesíti Édesanyám kéréseit.
Ma  otthon, sok égi üzenetet küldtél el gyermekeimnek és a nap végén a Szent Mihály rózsafüzért is elimádkoztad. Szent Mihály és Én, a te Jézusod is éreztük azt a mélységes szeretetet, amit irántunk érzel.
Most kis szobádban, Mennyei Édesanyád, Szent Mihály , az Őrangyalaid mellett, az Angyalok 9 karából is itt voltak Angyalok. Nagy örömmel imádkoztak veled.  Ez a rózsafüzér, a lelki tisztaság és tökéletesség felé visz, véd, erősít, főleg ha rendszeresen imádkozod. Szent Őrangyalodat kérheted, hogy jöjjön és imádkozzon veled, erősítsen téged. Ő azon fáradozik megszületésed óta, hogy a Mennye Dicsőségbe vigyen téged.
Most pedig megáldalak a kitartás, az engedelmesség és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019. augusztus 25., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2019.08.12. Siófok.
Pont egy hete történt. Megérkezett a család, lepakoltunk, irány a stand, a Balaton part. Gyerekeim a vízben tőlem pár méterre beszélgettek egymással, férjem a parton. Én ide-oda sétálgattam a vízben és akkor elmerültem . Egy pillanat műve volt. Kiment a lábam alól a talaj. Tudok úszni, de olyan hirtelen történt... Fuldokoltam, csak nyeltem a vizet, kétszer rúgtam magam felfelé, de nem jutottam a víz fölé. Egyszer csak egy erős kéz ragadott meg, a derekamat megfogva. " Minden rendben? ". Igen,-mondtam, köhögtem, a vizet köhögtem, később, amikor felocsúdtam köszöntem meg ennek a férfinek a segítséget. Ma majdnem meghaltam! Azóta sokszor leperegtek előttem az események. Sohasem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet. Köszönöm Istennek és az ismeretlen férfinek, hogy élek. Azóta átértékelődött bennem sok minden. Egyedül Istené a dicsőség!
Jézus: Drága kislányom!
Ez a szörnyű eset figyelmeztetés volt neked és a környezetednek is, hogy az ember élete bizonytalan, hogy meddig tart. Egy pillanat alatt meghalhat valaki. Ezért állandóan felkészült állapotban kell lenni. Itt most a lélekre gondolok. Figyelni kell arra, hogy az ember mindig a kegyelem állapotában legyen. Sőt, nektek engesztelőknek még arra is kell vigyázni , hogy semmi tartozás ne legyen a megbánt és meggyónt bűneitek után .
Kicsi leányom! Ott voltam veled a vízben, láttam mi történik és gondoskodtam róla, hogy legyen közeledben segítség. Még nincs itt az időd, sok tervem van még veled.
Jézus bátor harcosa.
2019.08. Siófokon a szobámban.
Uram, a Hospice osztály mellett az Onkológián is dolgozom most már.
Jézus:Jobb helyed lesz kicsim, a lelked megnyugszik, békére találsz és jobban le tudsz csendesedni és több időd lesz beszélgetni Velem. Tudom éhezel és szomjazol az otthoni megértésre és szeretetre, bizony-bizony mondom neked ez a keserűség amiben lenni kell, nagy dicsőséget fog hozni neked a Mennyben. Most elégedj meg az Én mindent felülmúló lángoló szeretetemmel, látod most is lehajolok hozzád ahogy írsz, átölelem a válladat és Arcomat az arcodhoz szorítom. Vigasztalni akarlak szomorúságodban, magányodban amit akkor  is érzel,amikor nem élsz egyedül.
Megáldalak sok-sok türelemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.


2019. 08.20.20 óra 30.perc. Imák után.

Jézus: Köszönöm imáidat.
Drága gyermekem! Most az imáról szeretnék beszélni neked.
Sok tanítás, teológiai értekezés született már az imádságról. Mégis nem a tudomány, a leírt szavak, vagy a szépen felépített prédikációk rejtik a titkot. A kulcs, a kód, az emberi szívben rejlő, Isten iránti szeretet. Ezt egészen egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan, teológiában, isteni tudományokban járatlan ember is ismeri. Az ima olyan kulcs, olyan eszköz az ember kezében, amellyel  Istenhez közel juthat. Az ima, gyakorlatilag a Mennyország nyelve, de a Föld nyelve is, hiszen Én Krisztusotok az idők teljességében a Földön éltem, itt Én is , a Mennyei Atyával, a Szent Angyalokkal az ima nyelvén beszélgettem.
Ez a nyelv, semmivel nem összehasonlítható, egyetemes, minden ember számára elérhető, érthető. Az ima, belépő Isten és ember kapcsolatába. Az ima lehet sokszor csak egy sóhaj, egy gondolat is és sokszor azért is elég, mert ezzel Istenhez szólsz, Rá gondolsz, Vele akarsz beszélni, Tőle akarsz kérni. Sokféle ima létezik, lehet egy fohász, rövid, hosszú imádság, kötött vagy kötetlen ima, szívima, szemlélődő ima.
A lényeg, hogy Istent keresed ezzel. Szoktátok mondani, " egy ima sem hullik a porba". Igen, még a gondolatban megfogalmazott imát is " hallja" az Isten.
Miért fontos az ima? Miért fontos az imádság?
Csak gondolj bele, Ahhoz, hogy fény legyen, működjenek a háztartási gépek, áram kell. A modern világban, hogy működjenek a számítógépek, telefonok, műholdas kapcsolat kell. Tehát valamilyen kapcsolat kell. Nos az ima az Isten és ember kapcsolatában a működés alapja, motorja és fenntartója. Ima közben, ha összeszedett vagy, csak az Isten van és senki más , imádhatod Őt, közbenjárhatsz másokért, dicsőíthetsz, hálát adhatsz, panaszkodhatsz.
Azt kell végre megértenetek, hogy az ima olyan, mint egy láthatatlan kötél, vagy létra Menny és Föld között. Az imában a Mennyország nyelvét beszéled, ahol az Isten imádják, áldják, magasztalják, dicsőítik. Ezt a nyelvet a mai ember elfelejtette, nem gyakorolja, ezért a kapcsolat megszakadt.
Dávid zsoltárait olvasva sokat tanulhattok az imádkozásról. Szeretett Édesanyám is szüntelen imában élte földi életét és szüntelenül imádkozik most is értetek.
Most azt mondom nektek, főleg kedves engesztelő gyermekeimnek, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Ne hanyagoljátok el az imát, mert a pusztító utálatosság már készen áll, hogy beüljön Isten királyi székébe. Titeket csak az ima és az ima fog éltetni és fenntartani.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.08.24. Vác. Püspökszentelésen.

Jézus: Ezen a csodálatos ünnepen ünnepen az egész Mennyország csendben és áhítattal figyeli a szertartást. A Mennyei Atya mosolyog, jobbján Én, Jézusotok, Szent Édesanyám, bal oldalán Szent Bernát apostol, vértanú, akinek ma a napja, őt ünnepli ma az Egyház. A Mennyei Seregek az Angyalok kilenc kara, az Égi Kórusok, valamennyien együtt énekelnek veletek. Imáitok, a megjelent papság, az elkötelezett hívek imái jó illatként szálltak fel a Mennyei Atya trónja elé. A Székesegyház és az előtte levő tér zsúfolásig megtelt. Ó mily boldogság ezt látni! Bárcsak minden szentmisén ennyi ember imádkozna!
Gyermekem! Már előre mondom, amikor választás előtt állnak majd a papok, hogy az új, modern egyház, vagy Evangéliumhoz és a hagyományokhoz hű egyház között kell majd választaniuk, ebből az Egyházmegyéből sok bátor, igaz pap fog kiállni az igazság mellett és fogja vezetni Maradék Egyházamat.
Most megáldalak a tiszta szív és a bátorság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. július 24., szerda

Misztikus beszélgetések

2019. 07.12. 16 óra 05. Lelkigyakorlat.Kunszentmárton.

Jézus:Drága gyermekem! Szent gyónás után lelked hó-tiszta, kiüresítetted a lelked,mégpedig a bűntől a bűnöktől. Ez azt jelenti Szentlelkem akadálytalanul működhet benned. nincs ami szárnyalását megrövidítené, vagy megbénítaná.
A "kiüresítés " szót ismerjük mindannyian, az Én Szent Könyvemben is megtalálhatjátok," Istenségétől teljesen kiüresítette magát", emberi mivoltomban éltem az életem, kivéve a bűnt. Isteni erőmet az Evangélium hirdetése, a gyógyítások, halottak feltámasztása, ördögök kiűzése alkalmával használtam, a lelkek üdvösségéért. De szenvedéseimet, fájdalmaimat, gyötrődéseimet, mint ember éltem át, emberként tudtam örülni, nevetni, sírni.
Isten és ember vagyok. Isteni hatalmamat amikor a Földön éltem, nem tagadtam meg soha, de nem is éltem ezzel vissza, és semmilyen előnyt nem élveztem, sőt inkább megaláztam magam, mint Isten és ember.
Ezért kicsi gyermekeim, ti is üresítsétek ki szíveteket, lelketeket a bűntől, hogy Isten Szentlelkével eltelve teljesítsétek azt a feladatot, amit Isten rátok bízott.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.07.13. 7 óra 15. Kunszentmárton. Szentséglátogatás alatt.

Uram! Ezt a reggeli Szent csendet szeretem a legjobban. Itt a kápolnában csak a galambok turbékolását, a madárcsicsergést, időnként egy-egy kutya ugatását hallani.
Szívem tele van irántad való szeretettel Istenem. Szükségem van Rád! Szeretlek! Imádlak! Bízom Benned!
Jézus: Drága gyermekem!
Mily nagy öröm számomra, hogy korán, mindeneket megelőzve imádsz és imádkozol. Sok vigaszra és szeretetre vágyom ebben a rideg, bűnökkel teli világban.
Ti engesztelők és mindazok, akik hűségesek hozzám, igen ti vagytok, akik "tartják a világot". A hátatokon viszitek keresztjeiteket, mások keresztjeit is hordozzátok azzal, hogy imádkoztok, engeszteltek. Sok-sok lélek fogja megköszönni közbenjárásaitokat a Földön és a Mennyben is, a Tisztítótűzben lévő lelkek is, akik hálásak minden értük mondott imáért, Szentmiséért.
Gyermekem!
Az " elengedésről" szeretnék neked beszélni.
Az " elengedés" a szó profán értelmében úgy is értelmezhető, hogy ha valamit fogunk, fogva tartunk, elengedjük, megszabadulunk tőle.
A börtönben lévő rabot is elengedik, ha büntetését letölti.
Az " elengedés" spirituálisan azt jelenti, hogy mi is elengedjük ,  a minket fogva tartó bűneinket, megkötözöttségeinket, rossz, beidegződött, rabságban tartó szokásainkat.
Elengedjük sértődöttségünket, megbántottságunkat, ezektől megszabadulva, Isten kezébe letéve bűneinket, a bilincsek lehullanak, szabaddá váltok. Amikor egy kis madárkát kiengednek a kalitkából szabaddá válik, szárnyra kél szabadságát élvezve.
Nos ti is így szárnyalhattok, ha megszabadultok bűneitektől, elengedtek minden bűnt,megkötözöttséget, sértődöttséget, megbántódást, Isten segítségét kérve a megbocsátás a kiengesztelődés, a bűnbánat gyakorlásával.
Én, Jézusotok, szívek és a vesék vizsgálója vagyok, minden lelket ismerek. Már az elengedés, a megbocsátás és a bűnbánatra való készséget is látom, a szikráját is észre veszem és nagyra értékelem.
Imáitokkal és gyónásaitokkal, a Szent mise látogatásokkal, a Szent áldozásokkal az " elengedést", a megbocsátani tudást megkönnyíthetitek.
Most pedig megáldalak Szívem minden értelmet felülmúló lángoló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 07. 19. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem! Most a tévtanításokról szeretnék beszélni neked.
Ez a téma a mai ember, a mai világ a mai Egyház életében különösen fontos, jelentős tanítás.
Ezek a gondolatok az emberek hasznára, épülésére, okulására, üdvösségére valók.
A tudomány előre viszi az emberiség fejlődését, ha azt jóra használják, előre viszi az életet, legyen az egészség, közlekedés, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, hadiipar, informatika és még sorolhatnám.
A tanítást az Egyházban a Szentlélek munkálja, a bölcsesség Lelke, Aki a Szent Biblia a szent hagyományok alapján őrzi a szentségeket, ápolja és fenntartja a Szent liturgiát. Neveli és megtartja a papságot, kitart az igazság mellett. Azonban most, az utolsó időkben a Isten Szent Lelkét kiszorította az Egyházból a megtévesztés a hitehagyás, a lázadás lelke. A sátán füstje behatolt az Egyházba. A megtévesztés nem Istentől jövő dolog! A sátán célja, hogy lelkeket lopjon a megtévesztés a tévtanítások által. Minden tan, ami nem Isten Igéjéből származik, nem a hagyományokból táplálkozik -hazugság, mert a hazugság atyjától származik.
Ezért olvassátok rendszeresen a Szentírást, hogy senki meg ne tévesszen benneteket! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok! Tiszta lélekkel áldozzatok, nyelvre és térden fogadjátok Szent Testemet és Szent Véremet! Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát!
Most megáldalak a állhatatosság és a türelem kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.


2019.07.22.

Uram! Elgondolkoztam életemről, munkámról. Szülésznőként kezdtem a pályát. Fiatalokkal, csecsemőkkel foglalkoztam. Aztán sebészet, intenzív osztály, stroke-osztály, ortopédia, most pedig hospice osztály. Élet és halál. Ezt olyan végzet-szerűnek érzem.
Élet és halál...
Jézus: Drága gyermekem! Választásaid mindig szabad akaratod által történtek. Az  Isten előtt múlt, jelen és jövő együtt van. Most olyan helyre kerültél, ahol sokat imádkozhatsz beteg testvéreidért, imádkozhatsz gyógyulásukért,könyöröghetsz lelki üdvükért. Sokszor dolgozol éjszaka. Ha módod és erőd engedi, állj az ágyuk mellé és imádkozd el értük az Irgalmasság rózsafüzérét, vagy ha nincs idő erre, egy "Miatyánkot", egy " Üdvözlégyet", egy "Dicsőséget". Könyörögj értük, hogyha elém állnak, mélységes bűnbánattal a szívükben bánják bűneiket és elkerüljék a pokol örök tüzét. Sok lélek lesz ezért hálás neked, amiért megmenekül a kárhozattól. Én is köszönöm neked ezt az áldozatot, és megáldalak a szeretet, az alázat, és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.07.23.

ÉLETFELAJÁNLÁS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZÁNDÉKÁRA
" Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk,és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet amíg élek, minden szentmisémet,szentáldozásomat, jó cselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet, a Dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig.
Urunk, Jézus Krisztus, fogadd életáldozatomat és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig  hűségesen kitartsak. Ámen"
Jézus: Drága kislányom!
Ez az életfelajánlás egy régen elfogadott és közkedvelt ima, amely elterjedt engesztelőim között. Ez az ima megszólít bennünket a teljes Szentháromságot és Édesanyámat, Szűz Máriát. Meghívja az egész mennyei udvart. Alkalmas arra, a rövidsége miatt, hogy naponta elimádkozzátok. Általa sok lelket tudtok menteni, a közömbös, hitetlen, a megátalkodott és a tisztuló lelkek közül.
Ajánlom neked nagy szeretettel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.