2019. október 19., szombat

Misztikus beszélgetések

2019.10.04. Szentmise, Szent Ferenc tranzitusa után.

Jézus: A mai napon, már a 2. szentmisén vettél részt. Mily nagy öröm ez nekem, mert látom, nem kényszerből, nem kötelességből, hanem irántam való szeretetből jössz a templomba.
Ma az esti szent misén egy Ferences pap tartotta a prédikációt, Szent Ferencre emlékezve, különösképpen amit a híveknek írt, ezt kibontva tartotta a Szentbeszédet. Idestova 800 év telt el, mégis ma is aktuálisak gondolatai, mert a Szentlélek ihlette azokat.
Különösen az ragadta meg a figyelmedet, amelyben azt hangsúlyozta a szerzetes, (a Szent Ferenc levél kapcsán), hogy minden hívőnek, férfinek és nőnek egyaránt lehetősége van Istennel egy bensőséges kapcsolatot kialakítani. Én, Jézusotok és az egész Szentháromság vágyakozunk veletek, az emberrel egy bensőséges szeretet-kapcsolatra. Mi szükséges ehhez?  Bűnbánat, egyszerűség ,rendszeres Szentségekhez járulás, vágyódás az életszentség és Isten felé. Ez az út, amelyet Szent Ferenc mutatott, az a mélységes Isten és ember iránti szeretet,amely aztán a "Naphimnuszban" tökéletesen kibontakozott.
Szent Ferenc ezen az ünnepen, hazaköltözésének ünnepén, ott volt köztetek, meghallgatta kéréseiteket, imáitokat.Közbenjárására megkapjátok amit kértetek, ha az üdvösségeteket szolgálja.
Most megáldalak az alázat és az egyszerűség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.06. Imák után. 20 óra.
Drága Uram! Tegnap, első szombaton a reggeli szentmisére végtelen szomorúsággal a szívemben mentem, együttérezve Veled, akinek mélységesen megbántja az emberiség a Te Szent Szívedet. Figyelmen kívül hagyja áldozatodat, semmibe veszi kereszthalálodat.
Tegnap láttam egy videót, amelyben a Vatikán kertjében pogány, "ökológiai" szertartást mutattak be. Valami kör alakú szőnyeg körül térdeltek, amelyen különböző tárgyak voltak elhelyezve, a háttérben pedig Ferenc pápa és magas rangú papok ültek.
Bár tudom, hogy ezek a próféciákban benne vannak, mégis döbbenetes ezeket az eseményeket a saját szemünkkel látni.
Jézus: Drága gyermekem!  Hát elkezdődött! Látjátok, most már nyíltan, kendőzetlenül zajlanak ezek a szertartások. Most még a pápa és a magas rangú papság passzívan szemléli az eseményeket.Ez az előszobája annak, amit mondtam nektek. Aztán eljön az idő, amikor a papság, a hamis prófétával aktívan, cselekvően tartja ezeket a pogány szertartásokat.Engem, Jézusotokat, száműznek a Tabernákulumokból, templomokból.
Mennyire sírok! Mennyire fáj ez nekem gyermekem!
A sátán gőzerővel dolgozik, az Antikrisztus türelmetlenül toporog, alig várja, hogy színre léphessen.
Nektek kötelességetek most már a környezetetek figyelmét felhívni ezekre az eretnekségekre. Minden fegyvert rendelkezésetekre bocsátott az Ég. Az imák, a böjt, az engesztelések, az önmegtagadások, a keresztúti ájtatosságok, az Irgalmasság rózsafüzére, a rózsafüzér imák, mind fegyverek.
Aztán ott harcolnak Szent Mihály és az ő Szent Angyalai és Szent Édesanyátok, a legnagyobb közbenjáró. Üdvös az Ő segítségét is kérni.
Most pedig ajánlok még valamit, ami a védelem láncát jelentené a külső és a belső ellenség legyőzése érdekében. Főleg a határ menti településeken, városaitokban, falvaitokban, a Fénykereszt felállítása hatalmas védelem lenne. Ez, mint "Kereszt-füzér", mint egy pajzs, mintegy csodálatos gyöngysor védené hazátokat a betolakodóktól. Testi valóságos, szellemi, spirituális szinten is.
Most pedig megáldalak a béke és a szeretet lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.10.14. A Keresztes imahadjárat imák után. 16 óra 15 perc.

Jézus: Sírok benned gyermekem, veled együtt sírok.
Látok Uram Budapest fölött egy szürkés fekete füstöt, vagy ködöt.
Jézus: Fővárosotokat birtokba vette ellenségem. Megvakította, elhomályosította, félrevezette.
Hát azt hittétek országotokat, városaitokat, falvaitokat nem ostromolja a gonosz?
Azt hittétek, hogy kényelmesen, hátradőlve csatározhattok?
Azt hittétek, hogy Mennyei Atyátok nem engedi meg a veszteség és a csalódottság berkeit bejárnotok?
Azt gondoltátok, hogy Teremtőtök nem rostál meg benneteket?
Ez a ti tisztulásotok része! A sötétség és a világosság most már nyíltan vívja harcát. Aki nincs Velem, az ellenem van.
Kormányotok és annak vezetője,az utolsó leheletükig ki fog állni a magyar nép és az igazság mellett. Nektek, keresztény gyermekeimnek, meg kell sokszoroznotok imáitokat!
Imádkozzatok a belső és külső ellenségeitekért!
A Szentháromság és Égi Édesanyátok pártfogása és védelme alatt áll Magyarország, de hazátoknak meg kell tisztulni. Népeteknek még sokat kell szenvedni, de csodálatos dicsőségben lesz része.
Most megáldalak az erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.18. Vác.Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Gyermekem! Itt hódolsz az Oltáriszentség előtt. Minden kérésedet, panaszodat, háládat, köszönetedet elém tártad.
Teljes szíveddel hiszed, hogy Én Jézus, a Szentlélekkel és a Mennyei Atyával egységben, jelen vagyunk ebben a Szent Ostyában.
Szűzanya: Drága Gyermekem! Az Oltáriszentségről szeretnék beszélni neked. A nevében is benne van, az Oltáron levő Szentség. A legfönségesebb titok amit az Isten adott a világnak. A legmisztikusabb és mégis a legkézzelfoghatóbb anyag, amit az ember számára adott Uratok. Az átváltoztatáskor élővé, elevenné válva az Eucharisztia, (ha látnátok) minden szentmisén csodálatos fényességgel ragyogja be a templomot.Ha magatokhoz véve tiszta szívvel, kegyelmi állapotban áldoztok, bevilágítja, megtisztítja szíveteket, lelketeket, elméteket. Ez védelem, gyógyír, támasz,táplálék.
Az Oltáriszentség, a Szentmise az Egyház a hit központja. Ez az élő szeretet, ez a fényes irgalom és határtalan kegyelem. Ez a Világmindenség központja. Erről minden Angyal és Szent tud a Mennyben. Ez a Kozmosz lüktető, éltető ereje. Jézus valóságos, misztikus jelenléte a Földön. "Én veletek vagyok a világ végezetéig" "Nem hagylak titeket árván".
(Mt:28.20),( János 14:11-19).
Hát ez Gyermekeim óriási hálát kellene hogy gerjesszen a szívetekben. Isten megtalálható, Isten egyesülni akar veletek a szentáldozásban, Isten ebben a "tehetetlenségében" fel akar oldódni bennetek, működni akar bennetek. Ugyanolyan kiszolgáltatott, mint a Keresztfán, ott is azt tették Vele, amit akartak. Sajnos, a ma  emberének nem kell az Eucharisztia. Kiűzik a Szent Térből, eltávolítják a templomokból a tabernákulumokat , állva és kézbe áldoznak, ellopják, megszentségtelenítik, eltiporják, meggyalázzák. Hogy fáj ez nekem. Az Élő Istennel teszik ezeket. Belegondoltatok ebbe Gyermekeim?
A Kerubok és Szeráfok arcukat elfedve, Urukra rá se mernek tekinteni. Ti pedig tiszteletlenül, méltatlanul érintitek a Szentséget.
Micsoda sértés, micsoda vakmerőség! Hódoljatok a legmélyebb tisztelettel Uratok előtt. Szentségimádáskor köszöntsétek és imádjátok Őt. A legnagyobb tisztasággal és összeszedettséggel térden állva és nyelvre fogadva Szent Testét és Szent Vérét.
Eljön az idő, amikor csak a rejtekben és titokban találkozhattok Uratokkal az Eucharisztiában, mert az eretnek egyház megsemmisíti a Szent Áldozatot.

Szűzanya a Rózsafüzérről: Gyermekeim! Ez a füzér, "Üdvösség-füzér". A titkokban benne van Szent Fiam születése, élete, Kereszthalála és feltámadása. Ez, a Biblia esszenciája és summája. Ezzel dicsőítünk és áldunk, ezzel magasztaljuk a Szentháromságot tízszer és tízszer, ezerszer és ezerszer. Engem, Édesanyátokat arra ösztönöz, hogy közbenjárjak értetek. A Rózsafüzér ima mivel állandó és megváltoztathatatlan, ostromló és ördögűző is egyben, megkötözi a sátánt. A gonosz gyűlöli, mert Fiamra, a Szent Családra emlékezteti, az embereket pedig az üdvösségre hívja. A Rózsafüzér, ha elmélkedve, szemlélődve imádkozzátok Isten misztériumába vezet, megerősít, kitartásra és buzgóságra szoktat.
A Rózsafüzér olyan csodálatos ajándék és fegyver amely megkötözi a gonoszt.Szenved tőle, mert minden titokban a Szentháromsággal és velem, Égi Édesanyátokkal együtt, a Szent Angyalok kórusával dicsőítitek és áldjátok Isten művét, a Megváltás Művét.
Ezért soha ne hagyjátok el a Rózsafüzér imádságot, mert ezzel áldás és szeretet száll vissza rátok. Édesanyátok a Rózsafüzér Királynője.

Jézus bátor harcosa.

2019. szeptember 30., hétfő

Misztikus beszélgetések

2019. 09.11.
Uram! Nehezen megy az imádkozás, a Veled való beszélgetés és írás nem olyan, mint korábban. Mi ennek az oka?

Jézus: Drága kislányom Évikém!
Ilyenkor nem szabad megijedned, mert ez az állapot nem azt jelenti, hogy visszaesett volna a lelked és távolabb vagy Tőlem, hanem ennek az a neve, hogy lelki szárazság. Ilyenkor nyomott a hangulatod, nincs kedved az imához, a Szentmiséhez és a Velem való beszélgetéshez sem.
A lelki szárazságnak 2 forrása lehet. Vagy a gonosz, vagy pedig Én. Ne félj kicsim .Nem engedem a gonosznak hogy befolyásoljon ellenem, vagy elszakítson Tőlem. Én részesítelek téged ebben a próbatételben. Azt vizsgálom, hogy milyen erős az akaratod, hogy vajon így is úrrá leszel-e érzéseiden, jársz-e Szentmisére és imádkozol-e.
Jelesre vizsgáztál előttem! Legyőzted a rossz hangulatodat és azért is elvégezted vallásgyakorlataidat. Az ilyenkor elmondott ima 10x (tízszer) annyit ér, mint amelyet buzgó áhítattal, könnyek között mondasz. Sokkal több lelket tudsz menteni így. Ez azért van, mert a lelki szárazság alatt csak te működsz egyedül, a te akaratoddal.
Máskor viszont a te érdemedhez hozzátevődik az Én égi kegyelmem.
Ne félj, hamarosan újra írni fogsz, mert beborítalak az Én lángoló szeretetemmel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Már korábban is szerettem volna veled beszélni a házasságról.
A házasság szó töve, "ház", amely védelem: óv a külső veszélyektől az időjárás viszontagságaitól. A házassággal is így van ez. Amelyik házasságot komolyan veszi a férj és feleség, az megtámadhatatlan védelem, mert a hűség és a szeretet annak a páncélja. Sem külső, sem belső ellenség nem vehet rajta erőt. A házasságon Isten Pecsétje van, mert Isten szerezte, Ő alkotta, és ez felbonthatatlan. Ez egy olyan egység, mely az Égben köttetik. A házasság egy megszentelt "intézmény", amelyen áldás van. Egy hűségben leélt házasság példa a gyermekek és az unokák számára is.
Minden felbontott házasság akár hűtlenség, akár más okból bontatik fel, bűn. A Bibliából tudjátok, Mózes "válólevelet" adott az embereknek, de ez, az ember " kemény szívűsége" miatt , nem Isten akaratából történt.
A legtisztább, legtökéletesebb házasságban szeretett leányom Mária  és Szent József élt. Ők legyenek a ti példaképeitek. Elsősorban  az Isten iránti szeretet, az egymás iránti szeretet, tisztelet és hűség legyen a legfontosabb erény.
Minden gondjukat, Rám, Mennyei Atyjukra hagyták, Én gondoskodtam róluk.
Drága gyermekeim! Tartózkodjatok a házasságon kívüli együttéléstől, a házasságon kívüli testi kapcsolattól, a hűtlenségtől, a paráznaságtól, mert ezzel mélységesen megbántjátok Mennyei Atyátok Szívét és halálos bűnben haltok meg, ha bűnbánatot nem tartotok, meg nem gyónjátok, és ha nem hagytok fel  ezzel a bűnös kapcsolattal. Én végtelenül irgalmas Atya  vagyok , és megbocsátok, ha ti őszintén megvalljátok, megbánjátok bűneiteket.
Tudnotok kell, hogy ez a rengeteg meddőség, szexuális módon terjedő betegség, a vetélések, mind, a bűnös kapcsolatok, a fogamzásgátlás és az abortuszok következménye.
Ezért Gyermekeim, éljetek tisztán, éljetek házasságban, éljetek hűségben férjeitekkel, feleségeitekkel és Én megáldalak benneteket bőséges gyermekáldással, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága Gyermekem! A test bűnei közül, a paráznaság az egyik legutálatosabb bűn az Én szememben. De tudnotok kell,hogy a paráznaságon kívül sok egyéb a test ellen elkövetett bűn is van.
Itt van az evés és az ivás. Ezeknek a legfőbb jellegzetessége a mértéktelenség. A mértéktelen evés-ivás, sok-sok betegség kiinduló pontja lehet. Annyira, hogy az elhízott ember kiszolgáltatottá, munkaképtelenné válik, sőt bele is halhat ebbe az állapotába.
Ez, a falánkság, torkosság, halálos bűn. Aztán itt van az ivás. Itt első sorban az alkoholizmusról kell szólni, amely teljesen tönkre teszi az alkoholista férfit vagy nőt, a családját, és  a környezetét. Ez bizony ugyanolyan káros szenvedéllyé válhat, mint az evés. Ez is beteggé, földönfutóvá teheti az iszákos embert és családját.
De mondok most valami újat Gyermekeim. Mostanság meghatározzák, mennyit, hogyan , mit, és mikor igyatok. Ez is bűn. A média, a különböző italokkal foglalkozó iparágak, a gyógyszeripar, a nagyobb nyereség reményében, manipulálják az emberek ivási szokásait. Sokszor halljátok, " minimum 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztania minden embernek".
Gyermekeim! Minden embernek mások a szükségletei, ivási szokásai. Akkor és annyit igyatok, amikor szomjasak vagytok. Nyilván a beteg embernél, a csecsemő és gyermekkorban, idős korban ez változik, mert kiszolgáltatott vagy tehetetlen állapotban vannak. De egészséges felnőttek akkor és annyit igyatok, amennyi jól esik. Minden mértéktelenség a sátántól való.
A test bűnei között, már sokszor említettem a jógát, egyéb keleti vallások mozgáskultúráját, amelyek nem mentesek a lelki, spirituális terheltségektől.
A sport, ami önmagában nagyon jó elfoglaltság,- mértékkel, amíg az egészség vagy a család egysége rovására nem megy. De nézzétek a labdarúgás, az autóverseny ,az extrém sportok,az ökölvívás és még sorolhatnám tovább a többi sportot is .Ezeken az eseményeken őrjöngő durva tömegek, súlyos balesetek, tragédiák történnek. Ezeket és most már minden sportágat a pénzvilág érdekei uralják. A sportolók többsége persze szereti amit csinál, de sok esetben a sport bálvánnyá változik az életükben.
Aztán itt vannak a szerencsejátékok, a TV-ben zajló kvíz-játékok. Nézzétek csak meg jobban, ravaszul, a versenyszellemre van építve, de valójában mindegyikben a PÉNZ a főszereplő. Aztán televíziós asztrológia műsorok, amelyek jóslással, jövendölésekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon veszélyes műsor, mert ezzel közel kerülhetnek a fehér és fekete mágiához az emberek. Aztán egyéb filmek, amelyek tele vannak erőszakkal, ezotériával, varázslással, szexualitással, vagy egyenesen pornográf tartalmúak.Vagy az ártatlannak tűnő "szappanoperák", idealizált, rózsaszín ködben, fülledt erotikával tele filmek. Bódulat az emberiségnek. Leül a nép a televízió elé , és mint egy kábítószert úgy szívja magába a szennyet a szemetet a förtelmet.
A divat és az úgynevezett "szépségipar",  megnyomorítja a nőket, a férfiakat és most már a gyermekeket is. Idealizált külső, egy kitalált vagy elfogadott, emberek által kreált alak, csak a külsőség, lélektelen "lárva-arcok", és a plasztikai műtétekkel rengeteg szenvedés. Ez a gender ideológiának a melegágya.
Isten képmására lettetek teremtve. Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyannak, amilyennek az Atya akarta, amilyen az Atya tervében volt. Amit az ember mesterségesen át akar alakítani magán az a sátántól van. Az élet minden területén az ember, az ember, és az ember. A mai ember szinte teljesen kizárta életéből Teremtőjét. Csak amikor hirtelen megváltozik az élete egy betegség, egy hirtelen bekövetkező tragédia, természeti csapás, baleset vagy egyéb katasztrófa miatt, akkor szembesül kicsinységével, semmiségével, gyarlóságával. Akkor, ha Istenhez kiált, bűneit megvallja, megbánja, bűnbánatot tart, bocsánatot kér Urától, megtér, megmenekül. Mert Én, végtelenül irgalmas, megbocsátó, szerető Isten vagyok.
Megáldalak az Én mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.09. 21. 21 óra Imák után.

A Kereszt hordozás és a Keresztre feszítés imáit imádkoztam a Szent Brigitta 12 évig tartandó imái alatt, amikor Te Uram ezt mondtad.
Jézus: Gyermekem! Szemlélődő imádban, a három elesésemkor, minden alkalommal a segítségemre siettél. Misztikusan hol a Kereszt végét fogtad, hol erőtlen Testemet segítetted föl. Hálás vagyok  a segítségedért, megáldalak érte.
Legtöbbször azonban az jut eszedbe, amikor Cirenei Simon segít a Keresztemet hordozni. Ilyenkor Simon helyébe képzeled magadat, szemtől szembe, végtelen kimerültségemet és szenvedésemet testközelből látva, visszük együtt a nehéz keresztet.
Gondolatban sokszor feltetted már magadban a kérdést. Miért volt szüksége Jézusnak segítségre, emberi segítségre? Hiszen Isten Fia volt. Bármekkora gyengeséget, fáradságot, nehézséget el tudott volna viselni. A Mennyei Atya egy szempillantás alatt felrepíthette volna a Golgotára.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!  Először is, Szent Fiam önként vállalta a szenvedést, nekem, a Mennyei Atyjának felajánlva szenvedését, az emberiség megmentéséért. Másodszor, teljesen kiüresítette önmagát Istenségétől és Ő, mint ember, emberi törékenységével járta végig a Keresztutat. Harmadszor, Cirenei Simont küldtem, mint segítőkész embert, a mindenkori segítőkész ember előképét, aki segít Szent Fiam kereszthordozásában. Ezzel a cselekedettel bevontam az embert, Fiam kereszthordozásának misztériumába. Az ember, aki  Fiam Keresztjét a Golgotára felsegítette, Cirenei Simon, akkor és ott, megtért, megváltozott az egész élete.
Nos, aki a mai időkben is részt vállal Fiam kereszthordozásában, annak ma is megváltozik az élete. Jézus Keresztjével felveszi a maga és mások keresztjét is, és így segít Jézusnak a kereszthordozásban.
A megváltás teljes mértékben Isten műve, de nem zártam ki ebből az embert sem. Cselekvő részese volt a Golgota felé vezető úton és most is cselekvő részese. Hogyan? Kérdezhetitek. A válaszom a következő. Amikor szeretitek embertársaitokat, imádkoztok ellenségeitekért, amikor engeszteltek,imádkoztok, böjtöltök, segítitek az árvát, az özvegyet, amikor nagylelkűen adakoztok a szükségben szenvedőknek. Amikor szívből megbocsátotok, akkor Cirenei Simonokká váltok. Így viszitek Szent Fiammal a Keresztet.

A Keresztútról elmélkedtem Istenem. Az egész Keresztutat végig gondolva, az nem lehet, hogy ennek ne legyenek következményei.Az nem lehet, hogy csak itt a Földön van hatása.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Valóban jól gondolkodsz. Fiam születése, élete és Kereszthalála, nemcsak a Föld, de az egész Világegyetem működésére kiható dolog volt. Keresztútja, annak minden állomása, mint egy lenyomat, mint egy pecsét, rányomódott az egész Világmindenség és a Föld életére. Az emberiség életére. Mint Mindenható és Mindent Tudó Atya, előre tudtam, hogy az emberiség Fiam Kereszthalála, áldozata, megváltó műve nélkül elbukna. Azt is láttam, hogy az utolsó időkben a sátán ostorcsapásait,  tövissel  koronázását kell elviselni Egyházamnak. Fiam Keresztre feszítésekor a jobb lator a Maradék Egyházat, a bal lator pedig az eretnek , új egyházat jelenti. Az Egyház és az emberiség haldoklása, Szent Fiam utolsó Vércseppjeinek kiontásáig tart, amikor Én, mint a Mindenség Ura azt mondom Elég!
A három napos sötétség után,amely Fiam sírban töltött idejére emlékezteti a Földet, az emberiség megtisztul,Maradék Egyházam új életre kel, Új Eget és Új Földet teremtek, ahogyan Szent Fiam is feltámadt a halálból. Ez egy új korszak lesz az emberiség történelmében, ahol Isten lesz mindenben és Istenért lesz minden.
Most pedig megáldalak mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019. 09.29.21 óra 15. perc . Imák után.

Jézus: Drága Gyermekem!
A mai napon, a Váci Egyházmegye védőszentjét ünnepeltétek. A szentmisén részt vettek Szent Mihály Angyalfejedelem és az ő harcos Angyalai. Ők nagy örömmel és áhítattal térdeltek a Szent Térben az Oltáriszentség előtt. Az Angyalok 9 kara dicsőítette Istent, imádatukat és hódolatukat mély alázattal és szeretettel fejezték ki, mélységes meghajlással. Ott volt a templomban Égi Édesanyátok, az Angyalok Királynője is. Minden Szent Angyalom szeretettel és mélységes tisztelettel várja és teljesíti Édesanyám kéréseit.
Ma  otthon, sok égi üzenetet küldtél el gyermekeimnek és a nap végén a Szent Mihály rózsafüzért is elimádkoztad. Szent Mihály és Én, a te Jézusod is éreztük azt a mélységes szeretetet, amit irántunk érzel.
Most kis szobádban, Mennyei Édesanyád, Szent Mihály , az Őrangyalaid mellett, az Angyalok 9 karából is itt voltak Angyalok. Nagy örömmel imádkoztak veled.  Ez a rózsafüzér, a lelki tisztaság és tökéletesség felé visz, véd, erősít, főleg ha rendszeresen imádkozod. Szent Őrangyalodat kérheted, hogy jöjjön és imádkozzon veled, erősítsen téged. Ő azon fáradozik megszületésed óta, hogy a Mennye Dicsőségbe vigyen téged.
Most pedig megáldalak a kitartás, az engedelmesség és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019. augusztus 25., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2019.08.12. Siófok.
Pont egy hete történt. Megérkezett a család, lepakoltunk, irány a stand, a Balaton part. Gyerekeim a vízben tőlem pár méterre beszélgettek egymással, férjem a parton. Én ide-oda sétálgattam a vízben és akkor elmerültem . Egy pillanat műve volt. Kiment a lábam alól a talaj. Tudok úszni, de olyan hirtelen történt... Fuldokoltam, csak nyeltem a vizet, kétszer rúgtam magam felfelé, de nem jutottam a víz fölé. Egyszer csak egy erős kéz ragadott meg, a derekamat megfogva. " Minden rendben? ". Igen,-mondtam, köhögtem, a vizet köhögtem, később, amikor felocsúdtam köszöntem meg ennek a férfinek a segítséget. Ma majdnem meghaltam! Azóta sokszor leperegtek előttem az események. Sohasem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet. Köszönöm Istennek és az ismeretlen férfinek, hogy élek. Azóta átértékelődött bennem sok minden. Egyedül Istené a dicsőség!
Jézus: Drága kislányom!
Ez a szörnyű eset figyelmeztetés volt neked és a környezetednek is, hogy az ember élete bizonytalan, hogy meddig tart. Egy pillanat alatt meghalhat valaki. Ezért állandóan felkészült állapotban kell lenni. Itt most a lélekre gondolok. Figyelni kell arra, hogy az ember mindig a kegyelem állapotában legyen. Sőt, nektek engesztelőknek még arra is kell vigyázni , hogy semmi tartozás ne legyen a megbánt és meggyónt bűneitek után .
Kicsi leányom! Ott voltam veled a vízben, láttam mi történik és gondoskodtam róla, hogy legyen közeledben segítség. Még nincs itt az időd, sok tervem van még veled.
Jézus bátor harcosa.
2019.08. Siófokon a szobámban.
Uram, a Hospice osztály mellett az Onkológián is dolgozom most már.
Jézus:Jobb helyed lesz kicsim, a lelked megnyugszik, békére találsz és jobban le tudsz csendesedni és több időd lesz beszélgetni Velem. Tudom éhezel és szomjazol az otthoni megértésre és szeretetre, bizony-bizony mondom neked ez a keserűség amiben lenni kell, nagy dicsőséget fog hozni neked a Mennyben. Most elégedj meg az Én mindent felülmúló lángoló szeretetemmel, látod most is lehajolok hozzád ahogy írsz, átölelem a válladat és Arcomat az arcodhoz szorítom. Vigasztalni akarlak szomorúságodban, magányodban amit akkor  is érzel,amikor nem élsz egyedül.
Megáldalak sok-sok türelemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.


2019. 08.20.20 óra 30.perc. Imák után.

Jézus: Köszönöm imáidat.
Drága gyermekem! Most az imáról szeretnék beszélni neked.
Sok tanítás, teológiai értekezés született már az imádságról. Mégis nem a tudomány, a leírt szavak, vagy a szépen felépített prédikációk rejtik a titkot. A kulcs, a kód, az emberi szívben rejlő, Isten iránti szeretet. Ezt egészen egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan, teológiában, isteni tudományokban járatlan ember is ismeri. Az ima olyan kulcs, olyan eszköz az ember kezében, amellyel  Istenhez közel juthat. Az ima, gyakorlatilag a Mennyország nyelve, de a Föld nyelve is, hiszen Én Krisztusotok az idők teljességében a Földön éltem, itt Én is , a Mennyei Atyával, a Szent Angyalokkal az ima nyelvén beszélgettem.
Ez a nyelv, semmivel nem összehasonlítható, egyetemes, minden ember számára elérhető, érthető. Az ima, belépő Isten és ember kapcsolatába. Az ima lehet sokszor csak egy sóhaj, egy gondolat is és sokszor azért is elég, mert ezzel Istenhez szólsz, Rá gondolsz, Vele akarsz beszélni, Tőle akarsz kérni. Sokféle ima létezik, lehet egy fohász, rövid, hosszú imádság, kötött vagy kötetlen ima, szívima, szemlélődő ima.
A lényeg, hogy Istent keresed ezzel. Szoktátok mondani, " egy ima sem hullik a porba". Igen, még a gondolatban megfogalmazott imát is " hallja" az Isten.
Miért fontos az ima? Miért fontos az imádság?
Csak gondolj bele, Ahhoz, hogy fény legyen, működjenek a háztartási gépek, áram kell. A modern világban, hogy működjenek a számítógépek, telefonok, műholdas kapcsolat kell. Tehát valamilyen kapcsolat kell. Nos az ima az Isten és ember kapcsolatában a működés alapja, motorja és fenntartója. Ima közben, ha összeszedett vagy, csak az Isten van és senki más , imádhatod Őt, közbenjárhatsz másokért, dicsőíthetsz, hálát adhatsz, panaszkodhatsz.
Azt kell végre megértenetek, hogy az ima olyan, mint egy láthatatlan kötél, vagy létra Menny és Föld között. Az imában a Mennyország nyelvét beszéled, ahol az Isten imádják, áldják, magasztalják, dicsőítik. Ezt a nyelvet a mai ember elfelejtette, nem gyakorolja, ezért a kapcsolat megszakadt.
Dávid zsoltárait olvasva sokat tanulhattok az imádkozásról. Szeretett Édesanyám is szüntelen imában élte földi életét és szüntelenül imádkozik most is értetek.
Most azt mondom nektek, főleg kedves engesztelő gyermekeimnek, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Ne hanyagoljátok el az imát, mert a pusztító utálatosság már készen áll, hogy beüljön Isten királyi székébe. Titeket csak az ima és az ima fog éltetni és fenntartani.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.08.24. Vác. Püspökszentelésen.

Jézus: Ezen a csodálatos ünnepen ünnepen az egész Mennyország csendben és áhítattal figyeli a szertartást. A Mennyei Atya mosolyog, jobbján Én, Jézusotok, Szent Édesanyám, bal oldalán Szent Bernát apostol, vértanú, akinek ma a napja, őt ünnepli ma az Egyház. A Mennyei Seregek az Angyalok kilenc kara, az Égi Kórusok, valamennyien együtt énekelnek veletek. Imáitok, a megjelent papság, az elkötelezett hívek imái jó illatként szálltak fel a Mennyei Atya trónja elé. A Székesegyház és az előtte levő tér zsúfolásig megtelt. Ó mily boldogság ezt látni! Bárcsak minden szentmisén ennyi ember imádkozna!
Gyermekem! Már előre mondom, amikor választás előtt állnak majd a papok, hogy az új, modern egyház, vagy Evangéliumhoz és a hagyományokhoz hű egyház között kell majd választaniuk, ebből az Egyházmegyéből sok bátor, igaz pap fog kiállni az igazság mellett és fogja vezetni Maradék Egyházamat.
Most megáldalak a tiszta szív és a bátorság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. július 24., szerda

Misztikus beszélgetések

2019. 07.12. 16 óra 05. Lelkigyakorlat.Kunszentmárton.

Jézus:Drága gyermekem! Szent gyónás után lelked hó-tiszta, kiüresítetted a lelked,mégpedig a bűntől a bűnöktől. Ez azt jelenti Szentlelkem akadálytalanul működhet benned. nincs ami szárnyalását megrövidítené, vagy megbénítaná.
A "kiüresítés " szót ismerjük mindannyian, az Én Szent Könyvemben is megtalálhatjátok," Istenségétől teljesen kiüresítette magát", emberi mivoltomban éltem az életem, kivéve a bűnt. Isteni erőmet az Evangélium hirdetése, a gyógyítások, halottak feltámasztása, ördögök kiűzése alkalmával használtam, a lelkek üdvösségéért. De szenvedéseimet, fájdalmaimat, gyötrődéseimet, mint ember éltem át, emberként tudtam örülni, nevetni, sírni.
Isten és ember vagyok. Isteni hatalmamat amikor a Földön éltem, nem tagadtam meg soha, de nem is éltem ezzel vissza, és semmilyen előnyt nem élveztem, sőt inkább megaláztam magam, mint Isten és ember.
Ezért kicsi gyermekeim, ti is üresítsétek ki szíveteket, lelketeket a bűntől, hogy Isten Szentlelkével eltelve teljesítsétek azt a feladatot, amit Isten rátok bízott.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.07.13. 7 óra 15. Kunszentmárton. Szentséglátogatás alatt.

Uram! Ezt a reggeli Szent csendet szeretem a legjobban. Itt a kápolnában csak a galambok turbékolását, a madárcsicsergést, időnként egy-egy kutya ugatását hallani.
Szívem tele van irántad való szeretettel Istenem. Szükségem van Rád! Szeretlek! Imádlak! Bízom Benned!
Jézus: Drága gyermekem!
Mily nagy öröm számomra, hogy korán, mindeneket megelőzve imádsz és imádkozol. Sok vigaszra és szeretetre vágyom ebben a rideg, bűnökkel teli világban.
Ti engesztelők és mindazok, akik hűségesek hozzám, igen ti vagytok, akik "tartják a világot". A hátatokon viszitek keresztjeiteket, mások keresztjeit is hordozzátok azzal, hogy imádkoztok, engeszteltek. Sok-sok lélek fogja megköszönni közbenjárásaitokat a Földön és a Mennyben is, a Tisztítótűzben lévő lelkek is, akik hálásak minden értük mondott imáért, Szentmiséért.
Gyermekem!
Az " elengedésről" szeretnék neked beszélni.
Az " elengedés" a szó profán értelmében úgy is értelmezhető, hogy ha valamit fogunk, fogva tartunk, elengedjük, megszabadulunk tőle.
A börtönben lévő rabot is elengedik, ha büntetését letölti.
Az " elengedés" spirituálisan azt jelenti, hogy mi is elengedjük ,  a minket fogva tartó bűneinket, megkötözöttségeinket, rossz, beidegződött, rabságban tartó szokásainkat.
Elengedjük sértődöttségünket, megbántottságunkat, ezektől megszabadulva, Isten kezébe letéve bűneinket, a bilincsek lehullanak, szabaddá váltok. Amikor egy kis madárkát kiengednek a kalitkából szabaddá válik, szárnyra kél szabadságát élvezve.
Nos ti is így szárnyalhattok, ha megszabadultok bűneitektől, elengedtek minden bűnt,megkötözöttséget, sértődöttséget, megbántódást, Isten segítségét kérve a megbocsátás a kiengesztelődés, a bűnbánat gyakorlásával.
Én, Jézusotok, szívek és a vesék vizsgálója vagyok, minden lelket ismerek. Már az elengedés, a megbocsátás és a bűnbánatra való készséget is látom, a szikráját is észre veszem és nagyra értékelem.
Imáitokkal és gyónásaitokkal, a Szent mise látogatásokkal, a Szent áldozásokkal az " elengedést", a megbocsátani tudást megkönnyíthetitek.
Most pedig megáldalak Szívem minden értelmet felülmúló lángoló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 07. 19. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem! Most a tévtanításokról szeretnék beszélni neked.
Ez a téma a mai ember, a mai világ a mai Egyház életében különösen fontos, jelentős tanítás.
Ezek a gondolatok az emberek hasznára, épülésére, okulására, üdvösségére valók.
A tudomány előre viszi az emberiség fejlődését, ha azt jóra használják, előre viszi az életet, legyen az egészség, közlekedés, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, hadiipar, informatika és még sorolhatnám.
A tanítást az Egyházban a Szentlélek munkálja, a bölcsesség Lelke, Aki a Szent Biblia a szent hagyományok alapján őrzi a szentségeket, ápolja és fenntartja a Szent liturgiát. Neveli és megtartja a papságot, kitart az igazság mellett. Azonban most, az utolsó időkben a Isten Szent Lelkét kiszorította az Egyházból a megtévesztés a hitehagyás, a lázadás lelke. A sátán füstje behatolt az Egyházba. A megtévesztés nem Istentől jövő dolog! A sátán célja, hogy lelkeket lopjon a megtévesztés a tévtanítások által. Minden tan, ami nem Isten Igéjéből származik, nem a hagyományokból táplálkozik -hazugság, mert a hazugság atyjától származik.
Ezért olvassátok rendszeresen a Szentírást, hogy senki meg ne tévesszen benneteket! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok! Tiszta lélekkel áldozzatok, nyelvre és térden fogadjátok Szent Testemet és Szent Véremet! Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát!
Most megáldalak a állhatatosság és a türelem kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.


2019.07.22.

Uram! Elgondolkoztam életemről, munkámról. Szülésznőként kezdtem a pályát. Fiatalokkal, csecsemőkkel foglalkoztam. Aztán sebészet, intenzív osztály, stroke-osztály, ortopédia, most pedig hospice osztály. Élet és halál. Ezt olyan végzet-szerűnek érzem.
Élet és halál...
Jézus: Drága gyermekem! Választásaid mindig szabad akaratod által történtek. Az  Isten előtt múlt, jelen és jövő együtt van. Most olyan helyre kerültél, ahol sokat imádkozhatsz beteg testvéreidért, imádkozhatsz gyógyulásukért,könyöröghetsz lelki üdvükért. Sokszor dolgozol éjszaka. Ha módod és erőd engedi, állj az ágyuk mellé és imádkozd el értük az Irgalmasság rózsafüzérét, vagy ha nincs idő erre, egy "Miatyánkot", egy " Üdvözlégyet", egy "Dicsőséget". Könyörögj értük, hogyha elém állnak, mélységes bűnbánattal a szívükben bánják bűneiket és elkerüljék a pokol örök tüzét. Sok lélek lesz ezért hálás neked, amiért megmenekül a kárhozattól. Én is köszönöm neked ezt az áldozatot, és megáldalak a szeretet, az alázat, és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.07.23.

ÉLETFELAJÁNLÁS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZÁNDÉKÁRA
" Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk,és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet amíg élek, minden szentmisémet,szentáldozásomat, jó cselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet, a Dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig.
Urunk, Jézus Krisztus, fogadd életáldozatomat és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig  hűségesen kitartsak. Ámen"
Jézus: Drága kislányom!
Ez az életfelajánlás egy régen elfogadott és közkedvelt ima, amely elterjedt engesztelőim között. Ez az ima megszólít bennünket a teljes Szentháromságot és Édesanyámat, Szűz Máriát. Meghívja az egész mennyei udvart. Alkalmas arra, a rövidsége miatt, hogy naponta elimádkozzátok. Általa sok lelket tudtok menteni, a közömbös, hitetlen, a megátalkodott és a tisztuló lelkek közül.
Ajánlom neked nagy szeretettel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. július 5., péntek

Nagyon sok figyelmeztetés, de lesz még több is, ha hagyjuk, hogy a sötétség ránk ereszkedjen!!!

A szlovén-osztrák határ közelében lévő Mozirj környékén annyi jég esett, hogy úgy kellett lapátolni, mint a havat télen, írja az Időkép. A tájat fehérbe borító jégszemek mérete nem volt több mint három centiméter, de rengeteg leesett belőlük.
Egyes helyeken 20-30 centiméter vastag jégtakaró alakult ki. Az ország más területein is viharok tomboltak szerdán, Celje környékén például szupercella csapott le, Škrbina közelében pedig jég pusztított.Egy lengyel autós kamerája rögzítette az olasz A1-es autópályán pusztító jégesőt június végén. Először csak szép lassan esik az eső, aztán elszabadul a pokol. Állítólag több mint 2500 jármű esett áldozatul a lezúduló jégnek.

Csütörtök virradóra pedig legalább hét ember – köztük hat turista – vesztette életét a Görögország északi részére lesújtó heves jégesők, szélviharok és esőzések következtében.

A helyi rendőrség szerint a viharok szerdán este söpörtek végig az ország északi részén található – turisták körében közkedvelt – Halkidiki-félszigeten. Egy cseh házaspár akkor vesztette életét, amikor lakókocsijukat a heves széllökések magukkal rántották. Egy orosz férfinak és a fiának az életét egy kidőlt fa oltotta ki Néa Potídea városában. Egy román nőt és egy nyolcéves gyereket pedig a vihar következtében leszakadt tetőelemek ütöttek agyon Néa Plagiában egy étteremben.

Az ítéletidő hetedik halálos áldozata egy helyi halász volt, akit szerda este óta eltűntként tartottak nyilván. A 62 éves férfi nem sokkal a vihar előtt szállt vízre csónakjával, este azonban nem tért vissza. A férfi holttestére csütörtökön találtak rá, a Halkidiki-félszigettől mintegy 7 tengeri mérföldre.

Csütörtöki jelentések szerint az ítéletidőben több mint 100 ember sérült meg, közülük néhányan súlyos sérüléseket szenvedtek. Egy kormányzati szóvivő tájékoztatása szerint csütörtökön 23 embert kezeltek kórházban, közülük egy személy állapota válságos. A görög katasztrófavédelem vezetője arról beszélt: tudták, hogy heves vihar fog érkezni, voltak figyelmeztetések is, de azt nem lehetett tudni, hogy a vihar hol fog lecsapni. Szemtanúk és helyi lakosok is arról számoltak be, hogy ehhez foghatót még sosem éltek át.Forrás: MTI, Youtube

2019. június 22., szombat

Misztikus beszélgetések

2019. 06.15. 20 óra. Imák után.
Jézus: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat!
A csíksomlyói zarándoklat, a 3 napos erőltetett menet kivette erődet, de lelkileg fel töltődve érkeztél haza. Emberemlékezet óta ennyi zarándok nem volt a "Nyeregben". Szent Édesanyám hívószavára tízezrek és tízezrek jöttek. A Szentlélek ott lebegett fölöttetek és a szívetekben, pünkösdi áldásait minden gyermekemre kiárasztotta. Most kegyelmi ajándékait osztotta szét, de hamarosan, mint a lelkiismeretek  megvilágítója tér vissza hozzátok.
Újra és újra kérlellek benneteket készüljetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.Minden perccel egyre közelebb lelketek megvilágosításának napja.
Most már nem lehettek sem gyávák, sem szemérmesek, sem közömbösek! Minden alkalmat, helyzetet, lehetőséget meg kell ragadni és tudatni  kell ezt az eseményt az emberekkel.
A Nagyfigyelmeztetés után felgyorsulnak az események. A természet vajúdik, egyre több vulkán ébred fel. Árvizek, földrengések, rendkívüli időjárás, már most jelzi, hogy az idő hamarosan betelik.
Imádkozzatok!Imádkozzatok!Imádkozzatok!
Most pedig megáldalak az engedelmesség és a tisztaság lelkével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2019.06. 19. Szentségimádás alatt. 17 óra 40 perc.
Drága Jézus! Napról napra a szent mise után Szentségimádás van templomunkban.Rendkívül hálás vagyok ezért!
Jézus: Drága gyermekem!
Földi életem során mindig veletek akartam lenni és most is mindig veletek akarok lenni. Nemcsak  Szentáldozáskor és a lelketekben, hanem valóságos jelenlétemmel az Oltáriszentségben is. Oly boldog vagyok amikor ebben a szent csendben szemléltek Engem.
Mindent elém hozhattok, örömötöket, bánatotokat, kéréseiteket. Minden imátok meghallgatásra talál, ami lelketek üdvösségét szolgálja.
A mai szentmisében Márta és Mária szolgálatáról hallottatok.
Ez a két szolgáló asszony ,Márta szolgálatában a tevékeny,  cselekvő Egyházat, Mária, aki Jézusa lábánál "issza" Ura szavait, a lelki, az evangelizáló ,a missziós Egyházat szimbolizálja. Márta a testi cselekedetek Egyházát jeleníti meg, Mária a csendes, elkülönülő, elvonuló, a világtól távol levő, másokért imádkozó Egyházat mutatja be. A jelenben a tevékeny, a cselekvő Egyház, amely mindig mutatni, felmutatni ujjá szervezni akar, akár a humanizmus álarca mögé bújva is, ellentéte a lelki Egyháznak, amely az Evangélium csendessége, az imák a hagyományok megőrzése által akar közel maradni Jézusához.
Drága gyermekeim! Jöjjetek Uratok lábához, hallgassátok az Evangéliumot, csendesedjetek el, szolgáljatok Isteneteknek, mert ha ti Isteneteket szolgáltok Ő kiegészíti és megadja nektek amire életetekben szükségetek van.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2019. 06.21. Harmadik péntek. Vác. Szentségimádás alatt 10 óra 20 perc.
Jézus: Drága gyermekem! Most a megbocsátásról a megbocsátani tudásról szeretnék beszélni neked.
Mi is a megbocsátás?
A megbocsátás a sérelmek, fájdalmak, a megbántások elengedése, dédelgetett sérelmeink, megbántottságunk feloldása. Az elengedés, a feloldás, -kulcsszó ebben a vonatkozásban.
A megkötözöttség, a sértődöttségben való megmaradás, mint" kövek", nehéz terhek,-vannak az emberek lelkén. Ezeket cipelik akár egész életükön keresztül. Minden lelki teher ami a lelkeket nyomja, akár testi megnyilvánulásokban is megjelenhet.
A megbocsátással felszabadul a lélek, "szárnyal", szeretni és örülni tud. Kinyílik afelé az ember felé akinek megbocsátott. Az akadályok elhengerülnek a szeretet gyakorlása előtt.
Minden ember, aki meg tud bocsátani, az alázatot gyakorolja a másik ember felé.
Az alázat legkifejezőbb bemutatója Jézusotok, Én voltam, Aki a Mennyei Atya iránti szeretetből felajánlottam magam, életemet adtam értetek. Ezzel kiengeszteltem Mennyei Atyámat.
Szent szavaimban azt mondtam,- " ha ti nem bocsátotok meg felebarátaitoknak, Mennyei Atyátok sem fog megbocsátani nektek"
Ezért vetkőzzétek le a büszkeségetek "köpenyét" és Én a szeretet és az öröm és az üdvösség palástjával takarlak be benneteket.
Most pedig megáldalak az alázat és a megbocsátani tudás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
Szentségimádás alatt, Vác.  11 óra.
Mennyei Atya: Drága gyermekem!
A két Szent Szívről, Jézus Szentséges Szívéről és Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről szeretnék beszélni neked.
E két Szent Szívet Én alkottam, Mennyei Atyátok.
Az Én két Szent Szívem, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve az Én Szívem.
A Szentlélek, Szűz Mária jegyese, a Szeplőtelen Szív birtokosa, tulajdona.
A Szentháromság Szíve egy, Jézus Szentséges és Szűz Mária Szeplőtelen Szívével. Ez a szeretet Szent Szíve.
A szív, a test motorja, a lélek lakhelye, minden élet a szívből indul el. A lélek a fogantatás pillanatában belép a testbe, a szív pedig teszi a dolgát, fenntartja az életet.
Minden jó és minden gonoszság a szívből indul el. A szív és a lélek elválaszthatatlanok.Ha a szív megáll, a lélek kilép a testből.
Amikor azt mondom, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, tisztítsátok meg szíveteket, e kettő elengedhetetlenül együttműködik.
A tiszta szív tiszta lélekkel él, a tiszta lélek tiszta szívvel él.
Jézus lándzsával átdöfött Szíve és Szűz Mária tőrökkel átdöfött Szíve a fájdalomban, az áldozatban és a szeretetben egyesült Szív, amely egymástól el nem választható.
Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Mária áldott állapotában eggyé vált a szeretetben, a Golgotán pedig összeforrt a szenvedésben.
Jézus feltámadásakor pedig dicsőségesen és győzedelmesen diadalt aratott a gonoszság fölött e két Szent Szív.
Hamarosan Drága Leányom Szeplőtelen Szívének diadala megvalósul és ezzel megdicsőíti Szent Fiam Szent Szívét és beteljesíti a Szentháromság akaratát.
Most pedig megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019. május 25., szombat

Misztikus beszélgetések

2019. 05.08. 20 óra 40 perc. Imák után.

Jézus: Köszönöm imáidat gyermekem.
Mihály napján, maga Szent Mihály kíván hozzád szólni.
Szent Mihály: Drága Testvérem!  Az Egyetemes Egyház már jó ideje nem gyakorolja a Szent Angyalok tiszteletét. Engem, az angyali seregek vezetőjét sem hívnak segítségül. Szent Angyalaim csak egy gondolatomra, csak egy intésemre, csak egy szavamra , késedelem nélkül engedelmeskednek,-szeretetből.
De mit látok most az Egyházban és a világban?
A szakadék felé száguld az emberiség, segítség nélkül elvész. Mi mind a Szent Angyalok, Angyalaim mind a 9 karával, segítségetekre, az emberiség megmentésére, a bukott angyalok elleni küzdelemre lettünk elküldve a Földre. Ha csak egy kevéssé is, de együttműködne az ember az Angyalvilággal, sokkal több kísértést, támadást, bűnt meg lehetne előzni.
A harc a tetőfokára hágott. Ez a csata a ti lelketekért, az emberiségért folyik. A gonosz, akit csak lehet magával akar vonszolni a pokolra, mert érzi, milyen kevés az ideje. Sokkal szorosabbra kell  az Isten-ember -Angyal kapcsolatot fonni. Aki Istennel jár, az a Szent Angyalokkal is kell hogy járjon.Mi mindannyian Isten akaratát teljesítjük. Mi teljesen átadtuk szabad akaratunkat az Istennek.Nektek ugyanez a feladatotok, teljesen átadni, mert minden amit Isten akar, az jó! Ez nagy bátorságot és nagy bizalmat jelent. Őrangyalaitok sóvárogva várják, hogy együttműködjetek velük. Kérjétek Őrangyalaitok segítségét és védelmét.Hívjatok engem, Szent Mihályt, mert hatalmam van a gonosz felett. Én voltam az, aki hajdan Isten erejével letaszítottam a pokolba.
A legnagyobb fegyver most az ima és a rózsafüzér imádkozása. Mindannyiótokat arra buzdítalak, hogy ezzel a fegyverrel vértezzétek fel magatokat és buzgón olvassátok a Szentírást. Én minden erőmmel Istent és a Szűzanyát szolgálom.Szent Angyalaimmal harcolunk a gonosz és bukott angyalai ellen.Titeket, embertestvéreinket pedig az üdvösségre segítjük, ha ezt ti is akarjátok.
Most pedig megáldalak a legszentebb Szentháromság nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 05. 12. 19 óra 40 perc.Imák után.

Mennyei Atya: Drága kislányom Évikém!
Tegnap, az Engesztelők Országos Találkozóján sok-sok kegyelmet osztottam szét. Édesapai áldásomat adtam minden résztvevőre, papokra, hívekre egyaránt. De nem csak Én, Mennyei Atyátok, hanem Szent Fiam Jézus és Égi Édesanyátok, Őrangyalaitok és sok szent is ott volt a váci templomban. Nagy örömemre szolgált a két Szent Szív, Fiam Szent Szívének imádása, illetve Szűzanyátok Szent Szívének mélységes tisztelete, az imák és könyörgések. Szentlelkem sugallta, és isteni rendező elvem teremtette ezt az alkalmat, mintegy előkészítve "Bing" atya látogatását.
Mit jelent a két Szent Szív egysége gyermekem?
Ez sokkal mélyebb és tökéletesebb titok, mint gondolnátok.
Az Én legtökéletesebb teremtményem Mária, aki Szeplőtelenül fogantatott, bűntelenül, az "ősbűn" nélkül született, aki méltó volt foganni Szent Fiamat, Jézus Krisztust . Az ő tökéletesen tiszta Szívét áldott állapotában átjárta az Én Szent Fiam legtökéletesebb Szívén átlüktető Vér, amely még inkább megszentelte, megerősítette e két Szívet. Már áldott állapotában egyesült e két Szív, azt is mondhatnám Isten szerint, Istenért, Istenben dobbant.
Elválaszthatatlanok voltak, hiszen Szent Leányom méhében hordozta az Istent.
Emberi módon próbálom elmagyarázni.
Tehát a Szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát, akit kezdettől fogva kiválasztottam az eredendő bűntől mentve, a Szentlélek, a 3. isteni Személy rászállt (beárnyékolta), így fogant.
Nem is lehetett, hogy e két Szent Szív külön dobogjon, mást akarjon, mint azt, hogy mindenben egyek legyenek. Ebből adódóan, nemcsak áldott állapotában, hanem Fiam születése után is mindig egy akaraton voltak, tehát Engem, Atyjukat kívánták, az Én akaratomat keresték és azt akarták amit Én akarok, amit Én akarok szeretetből.
Mi következik ebből? Az kedveseim,hogy nemcsak a szeretetben, hanem a szenvedésben is egyek voltak. Égi Édesanyátok átélt minden szenvedést (Szívét 7 tőr döfte át), amikor Szent Fiát szenvedni látta.
Miért? Mert Szívük egy volt! Így már érthető, hogy Szent Szűzanyátok Társmegváltó, hiszen ugyanazokat a szenvedéseket élte át, mint szeretett Fia.
Én, mint Jézus és Mária Atyja, ugyanazokat a szenvedéseket éltem át mint a két Szent Szív, mert az Én Szívem is egy a két Szent Szívvel.
Mit gondoltok gyermekeim a ti szíveteket alakíthatom-e?
Igen, a ti kis "kőszívetek" helyébe hús-szívet adhatok, ha megtértek megkeresztelkedtek, hisztek az Evangéliumban, szeretetben jártok, szeretitek és hisztek Szent Fiamban. Én kialakítom bensőtökben azt a szerető szívet, amely Jézus és Mária Szívéhez hasonló.
Aki szabad akarattal szereti Istent, szerető és irgalmas szívet kap, és aki irgalmas, azzal Én is irgalmas vagyok.
Most pedig megáldalak a szeretet és az irgalmasság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.17.10 óra Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem!
Köszönöm, hogy eljöttél a Szent Vér áhítat előtt imádni, dicsérni és vigasztalni Engem.
Minden szomorúságodat, gondodat, bűnödet elém tártad.Bűneidet az első adandó alkalommal meg kell gyónnod!
Köszönöm, hogy megosztod Velem minden dolgod, bevonsz életed minden dolgába.
Kedves gyermekem! Beköltöztem szíved hajlékába.Minden ami veled történik, az Velem is megtörténik, mert egyek vagyunk. Szenvedek, amikor szenvedsz, örülök amikor örülsz, csak bűneidben vagyok távol tőled. Minden indulatosságot, büszkeséget, méltatlankodást, sértődékenységet vess ki magadból. Egyedül a szeretet és az alázat ami előre visz a Velem való közös együttlétben.
Gyermekem! Most engedd meg, hogy Én öntsem ki neked a Szívem. Mondhatnád, Jézus nem panaszkodik, nem jajveszékel, nem kér segítséget. Bizony így van! Földi életemben nem panaszkodtam, nem jajveszékeltem, nem kiabáltam.
A megváltás megtörtént, az árat kifizettem értetek kereszthalálommal. De most mégis sírok és kiáltok és könyörgök prófétáimon, igaz látnokaimon keresztül segítségért. Imáitokért, vezekléseitekért,, áldozathozatalaitokért, engeszteléseitekért, böjtjeitekért esedezem.Nem magamért, értetek!
Kicsi gyermekem! Oly mélyre süllyedt a világ! Már alig bírom tartani Szent Atyám büntetésre készülő kezeit. Szent Édesanyám könyörgő esdeklése, egyszerű áldozatos lelkeim imái tartják fenn még ezt a romlott világot.Sok-sok nép és nemzet hullik a mélységbe. Égbekiáltó bűneiktől megrendül a Menny, a Szent Angyalok elborzadva nézik az emberiség állapotát.Oly sok imára és engesztelésre lenne még szükség!
Az idő kevés.Hamarosan elküldi Atyám a szétválasztás Angyalát, aki elválasztja a jókat a gonoszoktól, a konkolyt, a búzától.
Készüljetek, mert Szentlelkem kiáradása közel.

Később, sz Oltáriszentség előtt.
Uram! Csak szemléllek ebben a szent csendben.Mit lát az emberi szem?
Egy gyönyörű monstranciában egy kerek fehér ostya.
Te azt mondod közben:Én Vagyok a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega, a Vagyok, Aki Vagyok, az Egy, Szentháromságos Isten. Én Vagyok ebben a kerek ostyában az Élet és a Halál. Az irgalmasság, a szeretet, a béke és az ítélet. Ebben az Egyben Vagyok Minden. Minden, a mindenben.A világban az egyedüli érték. A segítség, a vigasz, a menedék. Próbára teszem az emberiséget, mert a gonosz célpontja az Eucharisztia.- Eltávolítása, tönkretétele, meggyalázása, eltiprása, megszégyenítése. A gonosz sokkal jobban tudja és érti, milyen kincs ez az emberiségnek. Ezért akarja eltávolítani a templomokból, a tabernákulumokból. Az Eucharisztia az emberiség, a kereszténység Szíve, Lelke, ha már nem" dobog" köztetek, az a vég kezdetét jelenti.
Uram! Most úgy látlak a tabernákulumban, mintha egy anyaméhben pulzálna a Szent Ostya.
Jézus: Igen gyermekem, Édesanyám méhe volt a Legszentebb Tabernákulum. Ő a méhében és a Szívében hordozott. Egyek voltunk és most is egyek vagyunk. Ahol Én vagyok, Ő is ott van.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.19.Vác. Vasárnap. "Bing" atya látogatása napján, az Oltáriszentség előtt.

Jézus:Drága gyermekem! Boldog vagyok, hogy újra itt imádsz Vácon!
Kedves szent papfiam "Bing" atya, igen fontos és nagyon aktuális bűnökről fog újra beszélni. Nyisd ki füledet és szívedet.
Betegségeidet, kínjaidat megnöveltem és különösen kedves számomra, hogy senkinek, még Nekem sem panaszkodsz, hanem felajánlod a lelkek megmentéséért és a bűnösök megmentéséért.
Gyermekem! Most kilépek a tabernákulumból és megölellek, szerető Szívemre szorítalak és megáldalak, és azokat is, akik tegnap és ma ezeken a lelkigyakorlatokon részt vesznek.
Boldog vagyok Uram!
Sem fáradságot, sem időt, sem pénzt  nem sajnálok, mert a Veled való találkozás mindenért kárpótol.Bárcsak itt élhetnék Vácon, hogy az örökimádó kápolnában bármikor felkereshetnélek, meglátogathatnálak!
Jézus: Kicsi gyermekem! Mily jól esnek megsebzett Szívemnek ezek a szerető szavak.Vigasz és balzsam. Áldott légy ezért.
A Mennyei Atya szól: Gyermekem! Már az idefelé vezető úton is a megbocsátásról elmélkedtél és a megbocsátani tudás kegyelméért imádkoztál. Szentlelkem működik, dolgozik benned és csak a te szabad akaratodon múlik, hogy meg tudsz-e bocsátani ellenségeidnek. Imádkozz, Én segítek!
Mit gondolsz, a Szentségimádás minek az előképe?
Bizony jól gondolkodsz. A Mennyben, a mennyei Trón előtti hódolat, imádás és tisztelet előképe.Itt csak Rám, az Egy, Szentháromságos Istenre figyelsz,minket imádsz. Ez a figyelem, szeretet, és az összeszedettség elmélyíti a Velem való kapcsolatot, erősíti a szeretet-egységet.
Most pedig megáldalak a Szentháromság mindent felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.20. Otthon.

Drága Uram! A tegnapi váci lelkigyakorlat után ujjong a lelkem! Csodálatos tanítások, égi kegyelmek, nagy erejű imádságok, nagy karizmájú pap, aki latinul , az Oltárral szemben misézett. Soha nem tapasztaltam ekkora erőt, ilyen tiszta tanítást, ilyen csendes derűt, határozottságot és tisztaságot, amit "Bing" atya lelkigyakorlatán és a bemutatott szentmisén tapasztaltam.
Jézus:Drága gyermekem!
"Bing" atya, a két Szent Szív misszionáriusa. Hűséges és bátor papfiam, aki az Oltáriszentség előtt nagyon sok időt tölt. A Velem való közösség erősíti, kiteljesíti azokat a tanításokat, amit az Evangéliumokban, a Szentírásban már megkaptatok.
A szenvedés és a szeretet, kéz a kézben jár. Szenvedésemmel pecsételtem meg a szeretetet. De nemcsak Én, hanem szeretett Édesanyám is, aki fogantatásom óta, sőt már a Messiás-várás imáiban is, jó előre szeretett Engem, bár akkor még nem tudta, hogy ő lesz a Messiás Édesanyja.
A szenvedés és a szeretet kéz a kézben jár. Földi életem során Szent Édesanyám szenvedése, a szeretet legmagasabb fokát érte el, mert belesimult teremtője, a Mennyei Atya akaratába.Némán szenvedni és szeretni. Igen, ez az engesztelés műve. Némán szenvedni és szeretni, felajánlani ezt másokért, a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, a legnemesebb cselekedet.
A legnagyobb engesztelést Én adtam Mennyei Atyámnak, amikor kereszthalálommal kiengeszteltem Őt,- értetek. Engesztelő áldozatomban mindig ott kísért szerető Édesanyám, akinek 7 tőr döfte át a Szívét.
Amikor a két Szent Szív tiszteletéről beszélünk, akkor egymásban egymásért, mindenért és mindenkiért egyesült e két szerető Szív. Ezért szeressétek, tiszteljétek e két Szent Szívet!
Imádkozzatok, ajánljátok fel megpróbáltatásaitokat, szenvedéseiteket, áldozataitokat, másokért.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2019.05.20. 17 óra.

Uram! Taníthatnak-e nők a gyülekezetekben?
Mi áll a Szentírásban?

1.Korinthus 14:34." Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve
nekik , hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja."
1Timóteus2:11-14.
"Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal."
" A tanítást azonban nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben".

Mást tapasztalok Uram! Az Egyházakban, főleg a Katolikus Egyházban döntő többségben sajnos női hívek vannak. A férfinak, mint a család fejének és papjának kellene működnie.Ezzel szemben, a férfiak nem járnak templomba, tapasztalatom alapján is a családok nagy részében matrialchátus van.
Jézus: Drága gyermekem!
Jól látod. A családok és az Egyház egy része is kiengedte a vezetést a férfiak kezéből.
Pedig a család feje valóban a férfi kellene hogy legyen.Olyan példamutató és gondoskodó, mint Szent József a Szent Családban.
A nők egy része leuralja, lenyomja, vagy legrosszabb esetben leigázza a családfőt, sok esetben a gyermekeket is. Ez egy téves identitás, kóros szerepvállalás. Minden feleség és édesanya példaképe a Szűzanya kellene hogy legyen.
De mi a helyzet az Egyházban?
Helyes, ha a háttérből segítik a nők a papságot, különböző segítő funkciókban.De amikor a papot úgymond leuralja, irányítja, befolyásolja egy-egy nagy karizmát kapó nő,vagy nők, ez már tönkre teszi a pap méltóságát, már-már kóros közösséget jelent, amely a pap szuverenitását,cölibátusi formáját veszélyezteti. A papnak el kell különülni, el kell választódni az efféle függőségtől.Ez a kóros kötődés itt most nem szexuális, testi, vagy szerelmi kötődést jelent, hanem erős érzelmi, értelmi, lelki kötődést A döntéshozatal a férfi paptársak, diakónusok, akolitusok, vagy feljebbvaló tanácsaiból gyümölcsöző.
Minden papfiamnak tanácsolom. A cölibátus papi tevékenységetek minden területére érvényes, ezért ne engedjétek, hogy bármi okoskodás, érzelmi, értelmi kötődés megzavarja papi hivatásotokat.
Most menj békével gyermekem. Megáldalak az alázatos szív kegyelmével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Uram éppen a rózsafüzért imádkoztam, egyedül voltam a házban, az ablakok zárva, huzat nem volt, nagy csörgésre szaladtam a fürdőszobába. Az ablak alatti párkányról a tisztító és mosószerek a földön voltak.
Mi volt ez Uram?
Jézus: Az Én kislányom, Évi, annyira telítve volt kegyelmekkel a lelkigyakorlatok, szentmisék és a legutóbbi rózsafüzér imádkozás során, hogy ez a tény ellenségemet teljesen kihozta a sodrából. Így próbálta jelenlétét éreztetni és gyermekemet megijeszteni.
Kislányom! Te ezek után se félj tőle, mert állandóan veled vagyok és sokkal erősebb vagyok nála. Fürdőszobádat alaposan szórd be exorcizált vízzel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen


2019. 05.22. Angyalműves lelkigyakorlat, Berekfürdő.
A templomban.
Drága Jézus!
Egész este és éjjel támadott a gonosz, szinte egész éjszaka imádkoztam Hozzád, a Szűzanyához és Szent Mihályhoz.
Jézus: Kedves gyermekem!
Ellenségemnek egyáltalán nem tetszik, hogy a legnagyobb tisztaságra törekszel, lelkigyakorlatodon gyónsz, áldozol, teljes szívvel, odaadással imádsz Szentségimádáskor. Mindent ki akarsz zárni, ki akarsz iktatni és csak a Szentháromságra és lelki vezetődre akarsz figyelni.Mi azonban, a teljes Szentháromság, Édesanyád a Szeplőtelen Szűz, és Szent Angyalaim nem engedik hogy félj, vagy hogy zaklassanak téged.Szent Mihály, tüzes kardjával űzte el a gonoszt. Ne félj, légy bátor és erős! Nem tehet benned kárt a gonosz.
Most pedig készülj a reggeli rózsafüzér imádságra.
Megáldalak a bátorság, az erős hit és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.22. Gyónás után, az elégtétel elimádkozása után a templomban.

Jézus: Drága kicsi gyermekem! Mennyire gyönyörködöm lelkedben! Hó-tiszta. Mily nagy öröm belépni a te szívedbe szentáldozáskor. A teljes Szentháromság lép be a te szívedbe.Boldogság és szeretet, béke és öröm, szelídség és kegyelem ami most eltölt téged.Minden szóban és bensődben elmondott imád meghallgatásra talál, mert mind  embertársaid  üdvösségét szolgálja. Áldozati lélekké lettél.Egész bensőd az engesztelés és az áldozat oltára lett szeretetből, mert teljes lényeddel átölelsz bennünket, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Különösen közel kerültél Drága Édesanyámhoz,Ő szüntelenül könyörög érted. Minden dolgodban hagyatkozhatsz Rá, mert Ő a legtisztább és a legerősebb közbenjáró.
Szeretettel és hálával gondolj a lelkigyakorlatot vezető atyára, a gyóntató papokra, a segítőkre és minden lelkigyakorlatos testvéredre.
Ezek a szent tanítások, szentmisék, Szentségimádások, mint a "hegyen épített városok", mint a lobogó fáklyák világítanak ezekben a sötét időkben.
Most pedig megáldalak a tisztaság és az állhatatos hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.23. Berekfürdő.7 óra, a templomban.

A Mennyei Atya szól: Drága gyermekem! A tegnapi előadáson az egységről és a különbözőségről is volt szó.A vonzásokról, az ellentétes pólusokról a részről és az egészről.
A teremtés bölcsessége az Én kezemben van, az Én mindenhatóságomban. A parányi és az egész, teljes harmóniában van. Az egész világ, a Kozmosz és a sejtek működése egészen a kromoszómáig, mind az Én tudásom és bölcsességem gyümölcse. A teremtett világ színes, változatos, ugyanakkor egyedi, egymásba fonódó, ugyanakkor teljesen elkülönülő, sajátosan egyéni.
A mai világ szeretné eltusolni, elkenni, szürkévé, egyoldalúvá, egyformává, egyenlővé tenni, globalizálni a teremtés művét.
Kicsi gyermekem! A Kereszt, ahogy a tanításban is hallottad, a függőleges és vízszintes gerendáival tökéletesen megmutatta azt az egységet, amit Én, a Mennyei Atya a Földön és az egész Kozmoszban kifejezni akarok. A Kereszten függő Szent Fiam pedig az az áldozat, amellyel az ember bűnét erre a hatalmas műre felvitte, hogy bemutassa a Mennynek, a Földnek, a Kozmosznak és az alvilágnak a Kereszt értékét.
Oly egyszerű és oly mély a Kereszt titka. Oly látványos és oly megbotránkoztató azoknak, akik ezt nem fogadják el. Pedig a Keresztet kezdetektől fogva kigondoltam, mert tudtam, hogy ez lesz az egész világ központja.
Most pedig gyermekem megáldalak a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2019.05.24. Berekfürdő, előadás után. 10 óra 40 perc.

Drága Uram, Szentháromság Egy Isten! Ma a szeretetről a szenvedésről és a keresztről hallottunk.
Drága Gyermekem! Most, mint még soha a misztikus beszélgetések során a teljes Szentháromság szól hozzád. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Aki Egy.
Én, az Atya, a Teremtő, a Fiú a Megváltó, a Szentlélek, Aki az Atyától és a Fiútól származik. Aki a bátorság, Aki az értelem, Aki az eljövendő Nagyfigyelmeztetést művét hozza az emberiségnek.
Én, a ti Mennyei Atyátok, Aki az Édenben Ádámmal és Évával jártam, kimondhatatlan szenvedést éltem át akkor, amikor ki kellett  űznöm az embert bűnei miatt a Paradicsomból.
Én, az Atya, Aki az Ószövetség népét, a választott népet felhőben és tűzoszlopban vezettem, rengeteget szenvedtem szeretett népem engedetlensége miatt.
Én, az Atya, Aki elküldtem Szent Fiamat, hogy megváltsa az emberiséget bűneitől, legtöbbet szenvedtem Szent Fiammal a Kereszten.
Én, az Atya, Aki most is Fiammal és a Szentlélekkel együtt szenvedek az emberiség bűnei miatt.
Én, a Fiú, a ti Megváltótok, Aki az Atya Szívéből lettem öröktől fogva, letettem mennyei dicsőségemet és szeretetből mennyei Édesanyátok méhében megfogantam a Szentlélek erejéből.
Én, Aki a Földön , Istenségemből teljesen kiüresítettem magam, vállaltam értetek a kereszthalált. A Kereszten a Menny és a Föld egyesült. Látta ezt a A Menny, A Föld És a pokol. Minden különbözőség, minden megoszlás, elsimult, ez a tengely a Kozmosz Szíve.
A teljes alázat, a teljes szegénység, a teljes engesztelés, a teljes tisztaság, a teljes áldozat, a teljes szeretet. Ezzel a teljes passzivitással és kiszolgáltatottsággal beteljesítettem Isten mindent átfogó és befogó szeretetkiáradását és szabadságát az emberek megváltásában és megváltásáért.
Én, a harmadik isteni személy, Aki most neked a bölcsesség, a tudás és a tanítás Lelke vagyok.Egy vagyok az Atyával és a Fiúval. Én, Aki az Atya akaratából a Szeplőtelen Szűz Máriát beárnyékoltam és a Fiúban, az Ő fogantatása pillanatától egy vagyok.
Én vagyok az erő és a kegyelem, Aki az Atyával együttműködve jártam földi útját Uratokkal, Jézus Krisztussal.
Én vagyok a hűség az Egyházban és az igazság, Aki megtart és megelevenít,Aki felemel és tanít.
Én vagyok ajándékaimmal a megtartó és az ajándékozó.
Én vagyok az eljövendő Lélek, Aki kiárad a világba, hogy megmentsen sokakat a Nagyfigyelmeztetés alatt, az Atyával és a Fiúval egyetértésben.
A Kereszt gyermekem a legnagyobb kincs a világon. A függőleges gerendája létra a Mennybe, vízszintes gerendája megtartója és kapaszkodója az emberiségnek  Földi életetekben a bűnök tengerében. Ezért hódolattal és bizalommal boruljatok le Szent Keresztem előtt , mert megváltásotok Fája ez!
Most pedig megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.