2010. július 11., vasárnap

Mielőtt kitör a háború, mindig békét ígérnek egymásnak, mert ez így helyes!

Idegen megszállás előkészítésének folyamata

Írásom a cionista megszállás folyamatának rövid elemzése. Vázlatos jellege miatt számos kereszthatásra nem térek ki, a könnyebb érthetőség kedvéért a külső megszállást egyirányú mozgásként ábrázolom. Azonban a teljes kép ennél sokkal árnyaltabb. A folyamat előrehaladása során egyre nehezebben visszafordítható, és kialakulása pillanatában a legkönnyebben megakadályozható. A hazánk múltjában lezajló katasztrófák sorozata legyen intő jel minden, szabad nemzeti közösségben élni vágyó nép számára.
1. szakasz: Az egyelőre még kis számú idegen közösség kitapasztalja a terület társadalmi ranglétrájának sajátosságait, majd a társadalom értékrendjének átvétele nélkül megpróbál minél magasabbra jutni a társadalmi hierarchiában. (pl. magasabb fokú iskolázottsággal az egyénnek nagyobb valószínűséggel lesz magas fizetése)
2. szakasz: A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk után azonnal megjelennek az ún. non-profit, társadalmi célú szervezetek, ezek sokszor nevükben is tükrözik céljaikat, így könnyen felismerhetőek. Többnyire az „egyenlőség” „szolidaritás” „emberi jogok” és hasonló tartalmú, jelszó értékű kifejezéseket alkalmazzák. Ezek általában olyan kifejezések, aminek jelentése senki számára sem egyértelmű, helyzettől függően akármire alkalmazhatóak, a gyenge jellem által szép céloknak tartott dolgokhoz köthetőek. A kezdeti szakaszban az ilyen szervezetek csak néhány tagot számlálnak, azonban az intenzív alkalmazkodásnak köszönhetően a szervezet tagjai az átlagosnál több forrást halmoznak fel. Ebben a szakaszban néhány ezer fős idegen közösségről beszélhetünk.
3. szakasz: Az idegen közösség tagjai a felhalmozott forrásokat szaporítják. Ez alatt elsősorban a már meglévő „elfogadtatásra” felhasználható tényezőket alkalmazzák, ez jelen társadalmi viszonyok között a műveltség, a felsőbb társadalmi rétegek viselkedésmintájának külső átvétele, (és ne feledjük, itt csakis külső átvételről van szó, az életérzésük nem változik) és a felhalmozott vagyon. Ezt elsősorban kapcsolatháló kiépítésére és még nagyobb vagyon felhalmozására használják.
4. szakasz: A felhalmozott forrásokat a fent említett szervezetek elsősorban az adott társadalom vezetői körében történő népszerűsítésre használják. Itt a folyamat kettős irányultságú lesz. A társadalmi zavarok helyi jellegének kitapasztalásával és a társadalom legelégedetlenebb rétegeivel folytatott érintkezés során az idegen érdeket képviselő szervezet összekapcsolódik a társadalom szélsőségeivel, illetve a társadalom természetes immunreakciója során kivetett szubkultúrákkal. Így a tétlenkedő vezetői réteg válaszút elé kerül. Jobbik esetben a leghatározottabb választ adja, és egy belső tisztulási folyamatot indít meg, azonban ennél gyakoribb a korszak sajátosságaként megjelenő emberi gyengeség megnyilatkozása. A hatalmát féltő vezetés megpróbál az „új idők változásai”ként értékelt bomlasztó folyamatok élére állni, így az idegen érdek általi bomlasztás mintegy „felülről” áthatja a társadalmat. Eközben az idegen közösség vagyona gazdaságot befolyásolni képes tényezővé válik. Ezen a ponton a folyamat felgyorsul, és a széthullás jelei egyre inkább láthatóak lesznek a hétköznapi életben is.
(erőszakszervezet által biztosított melegfelvonulások, a fiatalság lelkének média útján történő pusztítása, az idegen közösség nyílt és elfogadott állami támogatása)
5. szakasz: Mivel az idegen érdek képviselői nem az általuk mutogatott eszméket képviselik, azokat csupán a nemzeti felépítmény lebontása céljából alkalmazzák, az idegen közösség a vezetésben is rejtve ugyan, de közösségként viselkedik, azonban az őshonos fajta elitjének tagjai eddigre már menthetetlenül fertőzöttek a bomlasztó liberalizmus által. Emiatt a beszivárgó közösség tagjai az őshonos elitet fokozatosan kiszorítják a hatalomból, mert az már képtelen közösségként viselkedni.
(lefizethető, zsarolható, saját boldogulását tartja előbbre, lényegében megfeledkezik hivatásának mibenlétéről)
6. szakasz: Az őshonos nép a vezetésből teljesen kiszorult, az állam nyíltan idegen érdeket szolgál. A nemzeti felépítmény visszaállítását kezdeményező társadalmi mozgásokat a kollaboráns kormány csírájában elfojtja, nagyobb mértékű tömegtámogatás esetén beépülés által irányítás alatt tartja. A vezetésre alkalmas embereket még fiatalkorban saját szervezeteibe építi, (de soha sem vezetőként) és a belenevelt idegen életérzés miatt az többé nem érzi az összetartozást saját népével. Államilag ellenőrzött a nemzet megosztottsága, az ezt biztosító demokrácia pedig megakadályoz minden visszaállítási kísérletet.
7. szakasz: A nép elbutítása és elkorcsosítása államilag támogatott, minden gyermek már születésétől rá van kötelezve az abban való részvételre. A kezdetben rejtve működő, teljes társadalomra kiterjesztett eugenikai program az őshonos fajta számbéli megfogyatkozását majd kipusztulását segíti elő, a betelepült kisebbségeket célzottan szaporítja, a különböző fajú lakosságot a munkalehetőségek helyi eloszlásának befolyásolásával célzottan összevegyíti, így a lakosság megosztottsága már genetikai és kulturális alapon is biztosított. Az idegen uralkodó elit biológiailag és szellemileg továbbra is elkülönül a rabszolgasorba taszított társadalomtól, az uralkodó elit újratermelése elkülönült szocializációs rendszerben történik. (idegen vallási, faji alapon szelektáló iskolák, ezt nyíltan fel nem vállaló de a gyakorlatban megjelenítő magániskolák) Az uralkodó elit és a betelepült fajta erőszakszervezetek által védett, a civil lakosság minden ellenkezése hatástalan. (őrző-védő cégek, végső esetben katonai megszállás)
A jelenkori magyar társadalom a folyamat végső szakaszában van. Ezt akarjátok?
Nógrádi Tamás, szociológus

Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban

Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban

Az ősz óta ígérgetem, hogy lesz vagy egy előadás, vagy egy bejegyzés, amelyben szó esik a szabadkőművesek, az Illuminátusok és hozzájuk kapcsolódó egyéb okkult társaságok által mindennaposan használt szimbólumokról, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódnak az általános okkult szimbolikához.
Kezdjük egy kis alapvető szájbatalpalóval, a leggyakoribb és leggyakrabban félreértett okkult szimbólumok magyarázatával!
Az okkult szimbólumok szinte teljes egészében a számmisztikán alapulnak; egy szimbólumon belül különböző számok lelhetőek fel, hasonló dolgok összeszámolásával vagy különböző méretarányok megállapításával, a számoknak pedig jelentésük van.
Elsőnek, ki tudja, mit jelent ez a szimbólum? Lássuk, hányan merítik okkult „tudásukat” a DaVinci-kódból!
A nőiség szimbóluma? Nos, kedves Mr. Brown, amivel össze tetszett téveszteni a Pentagramot, az a Vénusz-csillag, ami így néz ki:


Az egyik rendszeresen előforduló, sok tévedésre okot adó jelenség, hogy az emberek két, egymáshoz hasonló szimbólumot összekevernek egymással. Mint látható, a Vénusz-csillag körívekből áll, szemben a Pentagram egyenes vonalaival. Ez egy másik szimbólum tehát, más jelentéssel.
Mit is jelent akkor a Pentagram?
Legelőször is néhány gyakran előforduló szám jelentését kell tisztáznunk, a teljesség igényének a látszatát is mellőzve:
1 – Az egyénnek, az individuumnak, egyúttal a kozmikus egységnek, a tudat univerzális formátlanságának, az Istennek, mint a Mindenek Forrásának szimbóluma.
2 – A kettősség, a létezés, a formavilág dualitásának szimbóluma, a szembenálló erők dialektikájának kifejeződése, a dolgok kétoldalú, kettős természetének jele.
3 – A kettősség, az ellentétek egyensúlyának szimbóluma, szellemi rendet, stabilitást jelképez.
4 – A 2+2, 2*2, 22, stb. alapján a kettős kettősség szimbóluma, a dialektikus létezésnek a téridőben való kibomlását jelöli, a mozgást, változást és egyúttal az elemi erőket is szimbolizálja. Négy égtáj, négy pólus (két mágneses, két elektromos), négy elementáris erő (tűz, levegő, víz, föld), négyféle gén (Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine), négy évszak, az állatok négy lába, 4/4 vagy 16/16 a ritmusban stb.
5 – Ami az ötös számmal történik itt, az az, hogy a négy elem mellé behozunk egy ötödik „elemet”, egy egyest, egy egységet – amint DaVinci Uomo vitruviano-ján is látható, a négy alsó csúcspont a négy végtagon keresztül a négy elemet jelöli, felül pedig az ötödik a fej: az intelligens akarat, amely uralkodik az elemeken. A Pentagram tehát az értelem és az akaraterő szimbóluma, ezért használatos mindenhol a mágiában, hiszen a mágia semmi másról nem szól, mint a tudatos akaraterő kifejtéséről a tudattalan létezés süket közönye fölött. Ennek a jelképe a Pentagram, s mint ilyen, kifejezetten férfias szimbólum.
A Pentagram az ötös szám mellett egyébként leírható a 14-es számmal is, amely egyrészt 2*7 (oda-vissza teljesség, vagy teljesség a kettőségben, a végtelen a végesben), másrészt az egyes megelőzi a négyest, vagyis vezeti.
Hogyan lett a Pentagramból sátáni jelkép?
Nagyon egyszerű: ha egy szimbólum értelmét az ellenkezőjére akarjuk változtatni, akkor fejjel lefelé kell tükröznünk. Itt újra belép a fenti szabály: a hasonló szimbólumok megkülönböztetésénél gondos figyelemmel kellene eljárni. Ha az ötágú csillagnak két ága áll felfelé, egy pedig lefelé, az a szellemi felfordulást szimbolizálja, a tébolyt, az elemek uralmát az egyén felett – amely egyébként mai világunkra erősen jellemző.
Az Irányítók hierarchiája ugyanis úgy épül fel, hogy az alsó szinteken politikusok, pénzemberek, fegyveres erők tisztjei, tévés műsorszerkesztők, filmproducerek, egyetemi professzorok, stb., tehát kvázi-látható emberek vannak (ha nem is mindig vannak reflektorfényben), akik végrehajtók, gyakorlatilag rabszolgák, sok közülük szó szerint az, mivel gyerekkorában programozták (erről még valószínűleg lesz egy külön bejegyzés). A középső szinten az ún. kezelők vannak, akik már okkult technikákat alkalmaznak, ők irányítják a rabszolgákat, s tán nem is tudják, hogy a felső szinten levő emberek, az ún. programozók őket is programozták. (Egyébként még maguk a programozók is programozva vannak.) A kezelők dolga a rendszer működtetése, igazgatása, és ez okkult szintű akaratkifejtésen keresztül történik meg, a Pentagram használatával. Ezért a kezelői szinten a Pentagramot még talpára állítva használják, hogy rendet, stabilitást, kontrollt biztosítsanak az Irányítóknak a világ felett. Ez látható szimbólumként is megjelenik, gondoljunk csak a sok ötágú csillagra a világ országainak szimbolikájában, különös tekintettel az amerikai haderőre, a szovjet szocializmus vörös csillagára, valamint az EU zászlajára. A felső szinten a programozók már fordított Pentagramot használnak, hogy sötét erőkkel kerüljenek kapcsolatba, s ezen erők uralmának vessék alá önmagukat „szándékosan” (mivel erre vannak programozva.)
A fejjel lefelé fordított Pentagram száma a 41, amely meg-megjelenik a szabadkőműves szimbolikában is, noha az alsóbb szinteken lévők nincsenek tisztában a jelentésével.
A 25-ös szám 5*5, az abszolút, ellenállhatatlan, legyőzhetetlen akarat szimbóluma, a mágusok tisztább fele igyekszik ennek használatát kerülni, hogy önmagát saját fantáziájában „istenné” ne akarja emelni, a szabadkőművesek azonban előszeretettel használják a 25-ös számot és többszöröseit.
Node haladjunk tovább a hatos számra! Természetesen nem is lenne kerek a világ, ha a zsidók bele nem keverednének a történetbe valamiképpen:

A közhiedelemmel ellentétben ezt a szimbólumot nem a hős városvédő zsidók kapták a késő középkorban, sőt egyáltalán nem is a zsidó vallás szimbóluma eredetileg, ahogy a kereszt sem a kereszténységé. A hexagram jóval régebbi a zsidóknál, ugyanis egyidős az Univerzummal: a két háromszög, a kettős hármasság magának az Univerzumnak, a Makrokozmosznak a szimbóluma – persze a Földön sokszor csak a földi rendszer szimbólumaként használják.
Hasonlóan, a horogkeresztet nem a nácik vezették be. De még nem is a buddhisták vagy a dzsainisták, sőt nem is a zoroaszteri vallás. Ősi szimbólum ez, mégpedig a Nap szimbóluma. Ahogy Hitler használta, az fejjel lefelé tükrözött verzió: ilyenkor a Napdémon szimbóluma.
Nos, ha a csúcsoknál lévő számokat összeadjuk, 666-ot kapunk. Mi is a 666-os szám jelentősége? A választ a gematria tudományában leljük: a kabbalisztikus hagyomány része, hogy minden nevet számokra lehet fordítani. A Napdémon héber neve Sorath, nevének száma pedig: 666. A János Jelenésekről-ből tudjuk, hogy a Napdémon emberi inkarnációja az, aki kiemelkedik a tengerből, és fejére van írva a 666-os szám; a Talmud alapján pedig ő azonos a zsidók messiásával, akinek vezetésével a zsidók kiirtják majd a keresztényeket s uralmuk alá hajtják a teljes világot. A messiás eljövetelének egyik jele Izrael állam létrejötte, amely már megtörtént, s láthatjuk, hogy a Globális Izraelt is gőzerővel építik a „kiválasztottak kiválasztottjai” – akik önmagukat egyébként csak falból nevezik zsidónak, s hogy a nemzetközi zsidóság támogatását elnyerjék; bár lehet, hogy zsidó családokban születnek meg, de nemzeti vagy vallásos identitást ők nem ismernek, szemükben a zsidók ugyanolyan eszközök céljaik elérésére, mint a többi ember. A „messiás” tehát itt van közöttünk, hús-vér ember formájában, a magasabb cionista körökben őt „A Zsidók Hercege” néven ismerik és tisztelik, s az Irányítók földi hierarchiájának csúcsán áll (természetesen az okkult hierarchiában ő is csak egy programozott programozó). Az ő szimbóluma tehát a fordított horogkereszt, amelyet egyes bőrfejűek előszeretettel rajzolgatnak zsinagógákra, izraelita temetők sírköveire, hogy „meggyalázzák” azokat, noha az értő rabbik szemeinek ez azt üzeni: eljött a Messiás, örvendjetek! Vicces, nem?
Ha már szóba került a 666, említsük meg a vonalkódot: eléggé széles körben ismert, hogy a vonalkód három hosszabb vonalcsoportja, amelyeket számjeggyel nem jelölnek, valójában egy-egy hatos, és „a fenevad jele” van minden egyes vonalkóddal ellátott terméken. Hogy ebből mennyi igaz, s mi szükség lenne erre, azt csak az Irányítók tudnák megmondani. Az mindenesetre tény, hogy a vonalak három hatost adnak ki.
A hetes számot, bár nem tartozik hozzá jellegzetes szimbólum, mindenképpen érdemes megemlíteni, már csak a magyar mitológiában játszott fontos szerepe miatt is. A hetes szám 3+4, az ideák stabil, örök hármassága és a formák mozgó négyessége együttesen, vagyis a teljes létezés: a hetes számot régi szövegekben, szimbolikus történetekben, mesékben végtelenként is lehet (sőt kell) sokszor értelmezni (pl. hétfejű sárkány). A végtelenség hangsúlyozására szokták használni a hetedhét (49), 77, 777 számokat is.
A tízes szám a teljesség szimbóluma, az Isten, mint a Mindenek Végcélja szimbóluma, ennek megfelelően a 9-es szám a „mennybemenetelt”, a teljesség kapuját jelképezi, sokszor jelenik meg 999 formájában is.
A 11 viszont a teljesség megbontásának abszurd formulája, a 11-es számot az Isten fölé kerekedés, helyének elfoglalása, trónjáról letaszításának szimbólumaként használják az Irányítók. A 9-11 számkombináció a legárulkodóbb, hiszen itt a 10-es számot gyakorlatilag átugorják, 9 után mindjárt 11 következik, így a mennybemenetel helyett a mennyek megostromlásának szimbóluma. A 9-11 számpáros tehát nem 2001. szeptemberében született, hanem már régebben is használták az Irányítók, sok XX. századi amerikai filmben meg is jelenik ez a két szám egymás mellett, és sokan azt hiszik, ez a WTC elleni önterrorra való rejtett utalás, előzetes figyelmeztetés.
A 11-es számból következik a 3*11, vagyis 33 is, amely a szabadkőművességben lépten-nyomon előforduló szám, mint a teljes szellemi-lelki-testi istentagadás szimbóluma.
A 12-es szám 3*4, így a heteshez hasonlóan egy teljesség-szimbólum, a teljes kör szimbólumaként is használatos. 12 ember vagy bármilyen más dolog alkot egy teljes kört, innen származik a babona, hogy a 13 szerencsétlen szám, amely olyan szintre eszkalálódott, hogy egyes szállodákban a 12-es ajtó után egyből 14-es következik. A valóság az, hogy a 13 nem mint sorszám, hanem mint mennyiség lehet szerencsétlen, ugyanis ahogy az atomok törekszenek a nemesgáz-szerkezetre, úgy törekszik egy 13 vagy 11 tagú csoport 12 tagúvá válni, s a leggyengébb láncszem (olykor valóban szerencsétlen körülmények között) rendre kieshet, elveszhet a csapatból. Így aztán a hónap 13 napja ugyanúgy nem hozhat szerencsétlenséget, mint a 13-as házszám alatt lakni, stb.
S most lássuk a >következő bejegyzésben<, hogy hol találkozunk a mindennapokban okkult szimbólumokkal!


Miután az előző bejegyzésben tisztáztuk az alapfogalmakat, lássunk néhány konkrét előfordulást. Természetesen a szabadkőművesség fellegvárának számító Egyesült Államok irányába érdemes nézelődni elsősorban.

 
Az első, ami szembetűnik az amerikai címer vizsgálatakor, hogy az nem címer. Egy címernek legalább nagyjából pajzs alakúnak kellene lennie. Ez viszont kör alakú, és szimmetrikus – a mágiában kicsit is járatos emberek tudják, ez a mágikus pecsétek jellemzője. Az amerikaiak nem is címernek nevezik, hanem „Great Seal”-nek, tehát szó szerint pecsétnek.
A pecséten látható madár valójában egy és ugyanaz, mint a Turul. (Ráadásul a zászlójuk is árpád-sávos!) Noha ők Bold Eagle néven nevezik, itt valójában egy olyan szimbólumról van szó, amely nagyon sok ország és nép hagyományában és szimbolikájában megjelenik. A Turul az ősmagyar mitológiában nem csak szimbolikus madár, hanem valóban láthatták őseink, ha felnéztek az égre: a ma latin szóval Aquilának nevezett csillagkép neve volt ez hagyományunk szerint. Az „Aquila” az, amely megjelenik nagyon sok ország, így Amerika szimbolikájában is.
A két szám, amely leggyakrabban visszatér a képen, a 6 és a 13. 13 állam részvételével alapították meg az Egyesült Államokat, 13 csillag látható a sas feje felett, 13 betű az E PLURIBUS UNUM, 13 csík látható a középen lévő zászlón, 13 levél és 13 bogyó van az ágon a madár jobb lábában, 13 nyílvessző a madár bal lábában. Kétféle farktolla van, az egyikből 9, a másikból 11, ezenfelül, mit ad Sátán, pont 66 (6*11) toll számolható meg a szárnyain.
A trükkök százai még ezután következnek, ugyanis az amerikai „címernek” hátoldala is van!


Ezt a szimbólumot szokták nemes egyszerűséggel „dollárpiramisnak” nevezni azok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a papír egydollárosra (amelyet elértéktelenedése folytán réges-régen fémpénzzel kellett volna felváltani) a „címer” hátoldaláról került ez a kép.
Mit keres egy egyiptomi piramis a modern USA szimbolikájában? Talán csak nem az Alantisz-Egyiptom-Római birodalom-NWO folytonosságról szóló összeesküvés-elméletemet támasztja alá? Sajnos ez nem csak elmélet, a piramis tényleg ott van, ezt a képet nem én rajzoltam… Persze mondhatnánk, hogy amerikai piramisról van szó, de egyrészt azok majdnem olyan messze vannak földrajzilag Washingtontól, mint Egyiptom, másrészt, ha kétségeink lennének, hát ott van a piramis tetején a háromszögbe zárt szem, az egyiptomi Ámun-Rá istenség jelképe, akit a héberek Jehovának vagy Jahwei-nek is neveztek: ő a földi „isten”, a sötét piramis csúcsa (mint az itt látható is), ellentétben Atum-Rá-val (a kettőt gyakran keverik, persze nem véletlen), aki a valódi, kozmikus Isten, s akinek sokadik generációs teremtménye Ámun-Rá. Igen, persze a háromszögbe zárt szemet a keresztény vallás is sajnálatos módon átvette, nem is sejtve, milyen sötét, gyakorlatilag antikrisztusi szimbólumról van szó – vagy talán éppen szándékosan helyezik minden keresztény templomban az oltár fölé s Krisztus alakja fölé ezt a jelet? Annyit mindenesetre tudni kell a háromszögről, hogy világos, isteni erők megidézésére csúcsára állított háromszöget szoktak használni, a talpán álló háromszög a sötét erők megidézésének eszköze.
És akkor most legyünk rosszindulatúak. Tételezzük fel, hogy a zsidóság és a szabadkőművesség között összefüggés van, hogy a szabadkőművesek a zsidó világállamot építgetik évszázadok óta. Heves antiszemitázások és egyéb jelzők közepette fogjuk meg, és rakjuk rá a fenti Dávid-csillagot a „dollárpiramisra”:


Az M-A-S-O-N betűket sifrírozza ki…
Az angol nyelvben a szabadkőművesek gyakran csak kőművesnek nevezik önmagukat, a három alsó fokozatnak (amelyekbe a tagok 99,9%-a tartozik) hivatalos megnevezései is Fellow Mason, Brother Mason, Master Mason.
No, akkor számoljunk. 13 emeletes a piramis, 78 (6*13) téglából áll, 13 fűcsomó van előtte, az ANNUIT COEPTIS szintén 13 betű, bár itt 12 karakter formájában ábrázolódik (az egyértelműség hiánya nagyon is szándékos és szimbolikus jelentőségű!), középen pedig egy szóköz van. Ez a fajta szóközzel elválasztott, szimmetrikus hat-hat karakteres elrendezés egy másik helyen is megjelenik az egyesült államok szimbolikájában: UNITED STATES.
Ezt az országot gyakran illetik a „USA” névvel, ennek pedig szintén rejtett szimbolikája van. A gematria alapja (amely nemcsak héber nyelvben alkalmazható), hogy az ABC betűihez számokat rendelünk, tipikusan az ABC-beli sorszámuk alapján, A=1, B=2, stb. Ha az USA-t számokra váltjuk így, 21+19+1 = 41 jön ki. Egyébként a 19-es szám is vissza-visszatér a szabadkőműves-szimbolikában, bár ennek okkult jelentőségével nem vagyok tisztában: a NOVUS ORDO SECLORUM is szóközökkel 19 karakter, ahogy a Szovjetunió CCCP betűkódja is három 19-est tartalmaz (természetesen az orosz ábécé szerint), valamint egy 17-est, ezek összege véletlenül 75…
S ha már a szocialista rendszer szóba került, nézzünk meg egy másik érdekes „címert”!Rárámm! Ismerős? Ezt már határozottan címernek nevezték, noha szintén pajzs helyett kör alakú és szimmetrikus.
Mindenek előtt le kell szögezni a pontosság kedvéért, hogy ennek a címernek – cseles módon – jó pár változata forgalomban volt a kádár-rendszerben, s az egyes gabonaszemek ill. az aranysugarak száma verziónként változott. A fenti verzió az, amelyet az iskolai tantermekben, ahol a jó szocialista elvtárssá nevelés zajlott, a leggyakrabban használtak.
Felül egyből ott virít a vörös Pentagram, belőle 14 aranysugár indul ki. Ami kiveri az ember szemét, az a hatos felosztás, a búzakévék 6 részre vágása a szalagok által, s ha nekiállunk megszámolni a szemeket, felül és középen 14-14, alul pedig 11-11 van, tehát 4*14+2*11 = 78, amin talán már meg sem lepődünk; a NÉPKÖZTÁRSASÁG szó pedig 14 karakter…
Hölgyeim és Uraim, ez is egy szabadkőműves pecsét! A Magyar Népköztársaság 19 betű, bár 20 karakter és szóköz nélkül, mindenesetre emlékeim szerint a személyi igazolványokban például 20 aranysugárral és kalászonként 20 búzaszemmel jelent meg a kádár-„címer”.
Kiránduljunk most vissza Amerikába, és nézzünk meg egy mégoly gyakran használt szimbólumot – oly gyakori ez, hogy nem is kell képet beszúrnunk, hiszen a szabványos ASCII karakterkészletnek is része: $. A dollárjel, egy egy vonallal, vagy két vonallal áthúzott S betű.
Nem tudom, ki tette már fel a kérdést élete során, hogy miért pont egy S betű a dollár jele, miért nem mondjuk egy Đ, vagy ilyesmi?
Nos, ez egyáltalán nem S betű, hanem egy kígyó, amelyik egy botra csavarodik fel. (Ha két „áthúzás” van, akkor pedig egy 11-es számra!) A kígyó a világ minden kultúrájában az Asztrálfény szimbóluma, még az eszkimóknál is, akik pedig kígyót soha nem láthattak. Az Asztrálfény, mint univerzális csábító jelenik meg a Teremtés könyvében is, a keresztények a bűnbeesésre csábító kígyót teljesen önkényesen azonosítják a Sátánnal.
Ezt a szimbólumot általában Merkúrbotnak nevezik, vagy Hermész botjának, s két változata van: az egyikre egy kígyó csavarodik fel vagy éppen lefelé, a másikat két kígyó fonja körül teljesen. A két kígyó az Asztrálfény kettős természetét jelképezi, s a teljes körbefonódás az ember kiszolgáltatottságát a csábító erőnek. A letekeredő, egy kígyós bot, amelyet Aszklépiosz botjának is szoktak nevezni, a szorítás enyhítését, az Asztrálfény feletti uralmat, a beavatást is jelképezi, s ezért szimbóluma Aszklépiosznak, a mítikus gyógyítónak: a gyógyítás az ókorban a beavatottak tevékenysége volt. Aszklépiosz botja persze csak a merkúrbot egyik formája, ugyanis a gyógyítás a merkúri tevékenységek közé tartozik a kereskedelemmel, utazással, hírvivéssel, kommunikációval, intellektuális tevékenységekkel, s az ezekkel való visszaéléssel (pl. lopás, hazugság) együtt. A zsidó nép tipikusan merkúri tevékenységekre specializálódik, s ezzel egyszersmind függő helyzetbe kerül a többségi társadalomtól. Az például nem egyértelmű, hogy az új korban a jogrendszerek fokozatos merkurizálódása vonzotta be a zsidókat a törvényhozás és a jog világába, vagy éppen a zsidók nagyszámú megjelenése merkúrosította el a törvény egyébként jupiteri szignatúra alá tartozó világát. Tény mindenesetre, hogy a merkúri jelleg s ezáltal a merkúri visszaélések alaposan átformálták a törvényhez és igazságszolgáltatáshoz fűződő viszonyunkat.
Még egy nagyon fontos, megemlítendő grafikus szimbólum van, amelynek jelentését tisztázni kell, ez pedig a „békejel”, amelyet szeretett >humanistáink< olyan lelkesen szoktak a Hősök Terén kirakni.A fenti kép az ún „életrúna” a germán mitológiában, amely egyúttal a magyar rovásírás ZS betűje, s ha valaki elég öreg, emlékezhet, hogy a ’90-es években rengeteg tizenéves mászkált ezzel a nyakában, ugyanis a Bonanza Banzai szimbóluma is ez volt. (Azt valószínűleg csak Fábián Tibor tudná megmondani, hogy volt-e emögött valamiféle ravasz szándékosság.)
Amit ma is gyakran láthatunk nyakláncokon lógni, s már a ’60-as évek óta kísért a globális társadalomban, az ennek a fejjel lefelé fordított változata, amely így persze nem más, mint a halálrúna, s abban szinte teljesen biztosak lehetünk, hogy a humanisták nem véletlenül pont a Hősök terén szeretnek eme sötét szimbólum formájában felállni. A halálrúnát azon személyek sírjaira rótták fel a germánok, akiknek azt kívánták, a túlvilágon se leljenek nyugalmat. S ugyanez az üzenet szól Árpád-házi királyainknak – hasonló gyalázat ez, mint a halotti korona Szent István fején a tízezresen (bár szerencsére valójában az sem István király arca). Mellesleg megemlíthetjük, hogy a Mercedes Benz cég szimbóluma is egy módosított halálrúna (a középső vonás az életrúnán is bizonyos verzióknál hiányzik, így egy bekarikázott Y-nak néz ki).
A grafikus szimbólumoktól eltávolodva lássunk még egy területet, ahol érdekes „alternatív” jelentésekre bukkanhatunk, ez pedig a kézjelek világa.
A fityiszt vagy fügét az egyiptomi beavatottak használták beavatotti státuszuk jelzésére. Bár a fáraói család tagjainak s a papoknak, akik az okkult tudomány és a mágia beavatottjai voltak, homlokán ezüst kígyó hirdette a közember számára, hogy beavatottal van dolga, azonban mikor erről magaviseletében, beszédében megfeledkezett valaki, eme kézjellel emlékeztették rá. A kézjel üzenete kb. ennyi: „minden porcikámban ’varázserő’ van, tehát kuss”.
A bal kéz kisujjának és mutatóujjának feltartásával formált ördögfej jelentése egyértelmű, az Illuminátusok üdvözlő kézjele (többek között), s bár a rockzenében legtöbben divatból, tudatlanságból használják, a politikusoknál ez a kézjel mindig árulkodó. Valódi jelentésének leplezésére került bele a süketnéma jelrendszerbe, vicces módon (nyilván szándékosan, a „békejelhez” hasonló logikával létrehozva) pont a szeretet szimbólumaként.A mutató- és középső ujj feltartásával formált V betű hivatalosan a győzelem jele, valójában azonban nem csak V betű, hanem egy 11-es szám is egyúttal: tehát „az Isten feletti győzelem” kézjele…
http://www.szkosz.com/node/1366