2018. 09.02. 20 óra 20 perc. Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.
Nézz Rám! Ne fordíts hátat nekem, szemlélj, hallgasd szavaimat!
Kicsi Évám!
Mi jut eszedbe az Oltáriszentségről?
Uram! A legnagyobb alázat és a legnagyobb kiszolgáltatottság.
Jézus: Jól látod gyermekem. Ez a summája, de még kiegészíteném, hogy Én vagyok a legnagyobb, az egyetlen áldozat, Aki csak azért maradtam ebben a kis ostyában közöttetek, hogy anyag-mivoltommal egyesüljek veletek, emberekkel. Semmihez sem fogható ez az ajándék, ez a kegyelem. A szentmisében az átváltoztatáskor valóságosan Testté és Vérré válok, emberi szemmel nem láthatóan.Bár a világban megengedtem néhány gyermekemnek, hogy azt a csodát átélje, hogy nyelvére fogadva a Szentostya vérezzen.
Az Oltáriszentség a világegyetem középpontja. Minden Szent Angyalom a Mennyben, minden katolikus keresztény, de még a bukott angyalok is tudják, mekkora hatalom, mekkora erő, mekkora Szentség az Én Testem és az Én Vérem.
Vajon miért gyermekem?
Azért, mert Teremtő Atyátok, még mielőtt az egész világmindenséget teremtette volna, tudta, hogy Én, az Ő szeretett Fia , az Ő bűnös teremtményeiért  meghalok. A Szentháromság: a Szentlélek, Aki a mai időkben is a világ világossága, és Én a  ti Jézusotok, megígértem, hogy veletek maradok a világ végéig.Nagy titok  és nagy bölcsesség ez gyermekem. Az Atya bölcsességét semmi sem múlja felül.
Pont ezen ismeretek birtokában, különösen nagy tisztelettel és imádattal forduljatok az Oltáriszentség felé.
Isten minden ellensége tuja, hogy az Oltáriszentség jelenléte a tabernákulumokban tartja  életben még az Egyházat, a hitet, az életet a Földön. Ezért gyermekeim, ti akik tudjátok mily nagy kincs birtokában vagytok, szeressetek, imádjatok, dédelgessetek szívetekben szent áldozás után. Beszéljetek Hozzám, hiszen Test és Vér amit magatokhoz vesztek.
Repeső szívvel, boldogan foglalom el minden gyermekem szívében a trónomat, aki megengedi, hogy szíve Királya legyek. Azonban a méltatlan áldozók szívében szenvedek, borzalmas kínokat élek át, az ő bűneik miatt.
Mindannyiótokat kérlek és figyelmeztetlek! Közel az idő, amikor nagy bátorságot és elővigyázatosságot követel majd, hogy szent pap-fiaim kiszolgáltassák az Oltáriszentséget. Ezért imádjatok, hódoljatok, szeressetek, mert Én veletek vagyok a világ végezetéig!
Most pedig megáldalak emésztő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.05. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Jézus: Mit gondolsz, miért jövök újra el?
Azért Uram, mer egyrészt a Szentírásban írva van és a Te Szavad örök igazság, másrészt,
hogy megmentsd az emberiséget és a gonoszságot eltiporjad.
Jézus: Drága Gyermekem! Minden szó, amely a Szentírásban a Második Eljövetelemről szól, be fog teljesedni. Minden jel, minden körülmény a világban, a gazdaságokban, a politikában, az időjárásban, az Egyház helyzetében, az egyre elhatalmasodó hitetlenség miatt, egyre jobban érezhetitek ennek a nagy eseménynek az eljövetelét.
Kicsi Leányom!
Mondd meg gyermekeimnek, készüljenek! Most a legfontosabb lelkük tisztasága legyen!
Minden anyagiasság, a földi dolgokhoz való ragaszkodás felesleges, mert lelketek állapota,- ahogyan a Nagyfigyelmeztetéskor meglátogatom a Földet-, nagyon sok gyermekem jövőjét meg fogja határozni. Nagyon szeretlek benneteket! Erre az eseményre készül a Mennyország összes szentje, a Szent Angyalok.
A Szentháromság, az Atya, A Fiú és a Szentlélek, e hármas Egység , minden kegyelmét ki fogja árasztani a Földre, hogy sok-sok lélek megtérjen és üdvözüljön.
Ezért ti engesztelők, az Én Maradék Hadseregem, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozat tüzétől!
Most pedig Én, a te Jézusod, megáldalak az önzetlen felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.14. Vác. Szentségimádás alatt. Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep. Fogadalom megújítása.
Jézus: Drága Gyermekem! Ujjong a lelkem, hogy ezen a jeles ünnepen, Szent Kereszt Felmagasztalás ünnepén itt vagy, és mindazok akik tisztelik és hódolnak Szent Keresztem előtt. Ti most engesztelők az ünnep mellett, másik nagyon fontos és jeles ünnepre gyűltetek itt össze. Mindazok, akik 3 éve felvettétek a Nagypecsétet, megkaphatjátok a Tökéletes Tisztaság Rózsáit
. Ezek, -mondhatjátok hogyan lehetségesek? Hiszen tökéletesen tiszta csak az Isten és Szűz Mária lehet.
Ez valóban így van. Itt a Földön tökéletesen tiszta egy földi teremtmény sincs, hiszen az eredendő bűn állapotával jöttök a világra. De Én és Szűzanyátok, titeket, akik a Barnabás-féle áhítaton hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre imádjátok a Haláltusát Vívó Jézust, imádjátok és hódoltok előtte, minden csütörtökön a Gecemáni órákban virrasztotok és vigasztaltok, Én már úgy tekintek rátok, mint a jövőbeli tökéletes tisztaságotokra.
Köszönöm nektek áldozataitokat, kitartásotokat.
Megáldalak gyermekem az erősség, az állhatatosság és a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
Vác.A Szentlélek Litánia után.
Szentlélek: Én, a Szentlélek, a 3. isteni Személy szólok hozzád.
Én is itt vagyok, a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal az Oltáriszentségben. Minden tökéletes ajándék Tőlem származik, amit isteni akaratomból, tetszésem  és akaratom szerint akarok megajándékozni minden lelket. Sok-sok ember nem ismeri fel a Szentlélek működését a világban. Minden ajándékom az Isten szolgálatára és lelketek, valamint a másik ember üdvösségére szolgál.
Ma, az utolsó időket élitek.  Csak Mennyei Atyátok parancsára várok.Szentlelkem izzó, lángoló ellenállhatatlan ereje és szeretete meg fogja látogatni ezt a bűnös világot. Senki sem kerülheti el, senki  sem hagyhatja figyelmen kívül ezt a nagy szeretetet. Készen állok arra, hogy a Mennyei Atya akaratából kiáradjak a Földre.
Addig is megáldalak a tisztánlátás és megkülönböztetés, az alázat lelkével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.16. 3 óra 45 perc.
Drága Jézus! Felébresztettél. JÁRJUK EGYÜTT A KERESZTUTAT!
Örömmel Drága Jegyesem!
I.ÁLLOMÁS: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK.
Jézusom! Pilátus udvarán állok, a Szűzanya közelében. Örjöngő tömeg, a zsidók lázadó csőcseléke. Te, alig állsz a lábadon, Tested pirosló Véreddel borítva, lázasan elgyötörve, az ostorozás fájdalmától elgyengülve. A tömeg " Feszítsd meg-et" üvölt. Befogom a fülem. Sírok. Sírok a Szűzanyával. Mennyire fáj az irántad való gyűlöletet hallanom. Most odamegyek Hozzád lélekben. Odaállok és karommal megtámogatlak, hogy el ne ess. Tátongó, vérző sebeidet tiszta ruhával felitatom, hűsítő kötéssel bekötözöm és vigasztaló szavakat súgok a füledbe. Itt vagyok. Meg akarlak vigasztalni, mert szeretlek, mert értem és minden emberért szenvedsz Drága Uram!
II. ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET.
Uram! Körülöttünk tombol a tömeg, fülsiketítő a zaj, de én csak Rád figyelek. Te megöleled a Keresztet. Kezed,fejed, hátad lucskos a vértől és az izzadságtól. Nem undorodom. Most fölveszed a mázsás súlyt, de én odalépek és segítek. Megcsókolom Keresztedet és Veled együtt felemelem. Elindulunk. A Kereszt súlya az én vállamat is nyomja.Kimondhatatlanul nehéz, de boldog vagyok, hogy ha csak egy kevéssel is, de segíthetek a súlyán. Szeretlek Uram.
III. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL.
Megváltóm! Már megtettünk együtt jó néhány lépést. A Kereszt nagyon nehéz és már nem is bírom. És akkor jaj! Elesel! A Kereszt a porba hullik. Gyenge Tested mellé omol. Ó Uram! Odafutok. Megfogom vértől ázott kezedet, válladat. Gyerünk, kelj fel Jézusom! Kérlek kelj fel Uram! Végre sikerül felállni, de még a Kereszt a porban. Emberfeletti küzdelem, fogom Uram. Már a válladon van. Megyünk tovább.
IV.ÁLLOMÁS: JÉZUS SZENT ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK.
A fájdalmak útja folytatódik. De kit látok? Szent Édesanyád elgyötört arccal közelít felénk . Én háttérbe vonulok, mert ez a pillanat, az Ég és a Föld, az élet és a halál, a szenvedés és az áldozat, a mindenség és a pillanat találkozása. A két szempár találkozása, amelyben mindketten egymás fájdalmáért sírnak. Jézusom! Te Édesanyád fájdalmáért, Szent Édesanyám, Szent Fiad szenvedéséért sírsz. A világ összes fájdalma benne van ebben a két tekintetben. Az Asszony, Aki soha el nem hagyja, Szent Fiát.
A pribékek tovább hajszolnak bennünket, mennünk kell. Fájdalmas Édesanyánk Szíve majd meghasad.
V. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET.
Tovább megyünk. Én már el-elengedem a Keresztet, mert kimondhatatlanul nehéz. De váratlanul odacitálnak egy férfit, Simont Cireneből. Ő még felháborodik, ellenkezik, el akar futni , értetlenkedik. Miért éppen ő? De végül rááll. Most hárman visszük a Keresztet. Simon Rád tekint, meglátja a kimondhatatlan fájdalmat, szenvedést és a leírhatatlan szeretetet. Jézus az, Aki jobban sajnálja Simont és engem, mert az Ő Keresztjét mi is visszük.És Simon szíve megtörik. Most már nem ellenkezik, nem lázad, nem méltatlankodik, együtt visszük örömmel a Keresztet.
VI. ÁLLOMÁS: VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK.
Tovább megyünk. Hőség, por, zaj. A katonák ostorcsapásaiból nekem is jut. Nem bánom. Jézusom válla most már nagyon fáj. Az úton egy fiatal asszonyt látok. Nem törődik a katonákkal, a zajjal, mintha megállt volna az idő. Egyszer csak odaáll Jézus elé egy tiszta kendővel. Hálás vagyok neki. Jézusom földre rogy. Vérrel és verítékkel szennyezett Arcát a kendőbe temeti, -- örökre beleégetve Arcvonásait. Mennyi szánalom, mennyi bátorság van ebben a fiatalasszonyban. A szelídeké és a bátraké Isten Országa. Nem tart sokáig ez a nyugalom, mert a katonák észre veszik a fiatalasszonyt és elkergetik. A kendő azonban a szívén pihen. Jézus Arca kitörölhetetlenül ott marad. Mily nagylelkűség a szenvedésben is!
VII.ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL.
Az út egyre nehezebb, a forróság elviselhetetlen és megyünk. Jézusom megbotlasz. A Kereszt tehetetlenül a a földre huppan, Te pedig újra a földre rogysz. Istenem én is milyen gyenge vagyok már. Muszáj egy kicsit pihenni. Aztán felállok. Uram! Mennünk kell! Újra átölelem Uramat, nagyon nehezen lábra áll. Majd mikor felállunk, lehajolok és vállunkra vesszük a terhet. Elindulunk.
VIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS VIGASZTALJA A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKAT.
Az úton a tömeg egyre dühödtebben kiabál, ordítoznak, szitkozódnak , de ebben a zajban is kihallatszik az együttérző sírás hangja is. Síró asszonyokat látok, akik részvéttel, nagy bánattal kísérik Uram útját. És a vigasz most sem marad el, " Ne engem sirassatok..." Áldottak vagytok, akik könnyeitekkel vigasztaltok, könnyeitekkel lemossátok véres sebeimet.
IX. ÁLLOMÁS: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT.
Már alig vonszoljuk magunkat Uram. Vérző vállsebed kimondhatatlanul fáj, és újra elesel. Ez a legfájdalmasabb a leghosszabban tartó veszteglés. Alig bírlak lábra állítani. Füledbe vigasztaló szavakat súgok. Együtt nyögök, együtt viaskodok Veled, míg végre újra a válladon a nehéz Kereszt.
X. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL.
Utunk utolsó szakaszához érünk. A Golgota helyén a pribékek már a vér szagától megittasulva várnak. Letépik vérző Testedről a ruhádat.Minden sebed felszakad. Szememet eltakarom az iszonyattól és a fájdalomtól. A szégyentől. Átérzem szemérmességed fájdalmát. Mindentől megfosztottak. Meztelenül állsz Ég és Föld előtt.Látom a Menny Angyalait sírni. Szárnyaikkal eltakarják arcukat. Nem bírják, az erős Angyalok sem bírják nézni ezt a kiszolgáltatottságot.
XI. ÁLLOMÁS: JÉZUS KERESZTRE SZEGEZIK.
A Kereszt most már a földön hever, Te engedelmesen, alázatosan, nagyon lassan ráfekszel.A Szűzanya, Mária Magdolna és János apostol mögött térdepelek. Szemeimből ömlik a könny. Hogyan lehet ezt elviselni? Jobb Kezed a keresztfán. Minden egyes kalapácsütés az egész világmindenséget megrengeti.Belesajdul a Föld.A bal Kezed fájdalma kimondhatatlan. Válladat kirántják a helyéből. Hangtalan sikoly! Ó Egek! Lábadat felfeszítik, a jobbat, majd a balt is.Majd a Kereszt felállításakor Tested tehetetlenül vonaglik. Haláltusád elkezdődik. Oly kevés a levegő, tüdőd zihál, Tested görcsbe szorul. És íme, a jobb lator hozzád szól, bánja bűneit. Minden fájdalmad, minden kiszolgáltatottságod ellenére a vigasztaló szavak reményt adnak. " Még ma velem leszel a Paradicsomban." Remény. Látjátok Testvéreim! Még az utolsó pillanatban is.
Közelebb megyünk a Kereszthez. Mintha a természet is elcsendesedett volna. Tapintható a csend. Most is a Szűzanya mögött állok a Kereszt alatt, és akkor elhangzik az isteni gondviselés két legszebb Igéje. " Íme a te anyád, íme a te fiad". A Kereszten függő Isten gondoskodik rólunk. Halála után sem maradunk árván, mert van Édesanyánk.
XII. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN.
A szó elhal, a tüdő már nem zihál, a Test elernyed. " Beteljesedett." Kimondhatatlan fájdalom.
De mi már tudjuk, ez a mi üdvösségünk, Urunk meghalt a Kereszten, értünk. Mindannyiunkért! Testét lándzsával átszúrják. Szent Oldalából Vér és Víz hullik, és azóta is Vér és Víz hullik alá. Az üdvösség Vére és az üdvösség Vize.Szent Permet. Akire ez ráhullik, megtér, mint a százados a Kereszt alatt.
XIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS SZENT ÉDESANYJA ÖLÉBE FEKTETIK.
A Föld megremeg, az ég elsötétül. Csak egy fénysugár hatol a mindenségbe, Jézus, a Keresztfán. Most már elmenekült mindenki a Golgota helyéről. Néhány segítő leveszi Jézus Testét a Keresztről. Édesanyja ölébe veszi. Kérlek Szűzanyám engedd meg nekem, hogy segítsek legalább Szent Fiad lábairól lemosni a Vért és a szennyet. A csend tapintható, a Szűzanya fájdalma leírhatatlan.
XIV. ÁLLOMÁS: JÉZUST A SÍRBA TESZIK.
A menet amelyben Jézus kísérjük csendes. Lehajtott fejjel imádkozom. A sziklasír készen áll a Mindenható befogadására.Szent Testét illatos kenettel bekenték, gyolcsba tekerték. A nagy malomkő a helyére kerül.
XV. ÁLLOMÁS: JÉZUS A HÁLÁBÓL FELTÁMAD.
A sziklasír üres. A S zent gyolcson, Tested lenyomata. Csodálatos ereklye. Megtörted Uram a halál hatalmát. Tied a dicsőség, a tisztelet, az imádás. Feltámadásod mindannyiunk reménye.
Köszönöm Jézusom, hogy megengedted, hogy végig járjam Veled ezt a nehéz utat.
Köszönöm Uram, hogy Szent Kereszted által megváltottad a világot!
Jézus: Drága Kislányom!
Hajnalok hajnalán, az irgalmasság órájában felkeltél és vigasztaltál és együtt vitted velem Keresztemet.Nagyon sokat segítettél, de nem csak Nekem, hanem mindazoknak is, akik nem hisznek, vagy lanyha a hitük, mert  Én gyermekem, míg a Keresztutat jártuk, sok-sok lelket megérintettem. Sok ezer gyermekem megtérésében segítettél. Légy áldott ezért.
A könnyeidet felfogtam és a haldoklókhoz vittem, vigaszt nyújtva nekik és mint szentelt vizet szórtam rájuk. Sok haldokló kért bocsánatot Tőlem az utolsó pillanatban, ezért megjutalmazlak a nyelveken szólás ajándékával, mikor gyógyítod az embereket.
Kicsi Évám!
Most pedig fogadalmad megerősítéséről szeretnék neked  beszélni.
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén megújítottátok fogadalmatokat. Megkaptátok a Tökéletes Tisztaság Rózsáit. Ahogy a fogadalmi szövegben van,a Megbocsátás, az Alázat, az Igazság  dolgában és lelkiségében teljes mértékben el kell köteleződni.
Mindenkinek, még az ellenségednek is meg kell tudni bocsátani. Ha valaki megbánt, ne várd, hogy ő kérjen bocsánatot,te menj elé, nyújts béke-jobbot neki. Légy az Én jobb kezem.
Az alázatról már beszéltem neked korábban. Az alázat engedelmesség, szelídség, szeretet . Nem keverendő össze az alázatoskodással, ami mögött mindig önös érdek van. Első sorban Nekem, felém és szeretett Édesanyám iránt légy alázatos, szeretettel.
Ez az alázat kivirágzik, és életedben sok gyümölcsöt fog teremni.
Az Igazság Én vagyok, aki szeret Engem, igazságban jár. Ezért törekedj mindenkor igaz életre.Az Igaz Élet Istenben, mert Én vagyok az igazság, és aki igaz életet él, az nem vét Isten ellen.
Most pedig megáldalak a bölcsesség, a tudomány és az Istenfélelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.16. 21 óra. Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!
Az időről szeretnék beszélni veled. Az idő, a tér, a gravitáció fizikai kifejezések és hosszan sorolhatnám elvi és gyakorlati megjelenéseit a világban. De mi most az időről fogunk beszélgetni.
Az idő egy megfoghatatlan dolog. Úgyis, hogy nem lehet megtapintani, megfogni. De úgyis, hogy megfoghatatlan, hogy megállíthatatlan.Van földi idő és van mennyei idő. A földi idő szorosan kötődik a Föld történetéhez és az Én Üdvtörténetemhez.Mindennek megvan a rendelt ideje, mondja a Bölcsességek Könyve a Bibliában.
A Föld teremtése, a hegyek a vizek, a felhők, a növények, az állatvilág és az ember teremtése.
Amikor eljött az idők teljessége, mondja Szent Igém, elküldtem Szent Fiamat, hogy üdvösséget hozzon a világ számára.
Most pedig, itt vagyunk az idők végén, amikor a Föld Üdvtörténete, isteni léptékkel mérve, már csak pár perc, vagy másodperc ami hátra van. Az idő múlása a kezemben van. Sokszor mondjátok,"most volt Karácsony, már megint itt a Karácsony!" Arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy megígértem a Szentírásban, a választottakért megrövidítem az időket (a szenvedés idejét). Igen, ez az időre is vonatkozik. Peregnek a napjaitok, az idő közel. Az események felgyorsultak. Minden szent és minden Szent Angyal a Mennyben érzi és tudja, hogy a Föld és az emberiség idejének egy szakasza a végéhez közeledik. Érzik és tudják ezt a bukott angyalok is, és a sátán a kialkudott idejét megkapta. Ő aztán tudja mit jelent az idők vége...
Ezért ragadjatok meg minden lehetőséget, ahol tudtok, evangelizáljatok, legyetek példaképek,világítótornyok, hegyen épített városok, tanúk, apostolok. Legyetek oszlopok, világító fáklyák ebben a sötét világban. Úgy világítsatok, hogy hitetek, cselekedeteitek látva  az Istent dicsőítsék az emberek. Hogy megtérjenek, hogy megváltozzanak. Ti engesztelők sok-sok lelket mentetek, ezért nagy lesz a jutalmatok a Mennyben.
Kedves Gyermekem!
Van mennyei idő is. Ami nem is idő. A mennyországban egy, szó szerint egy állapot, az örökkévalóság állapota van. Isten előtt múlt, jelen és jövő egyszerre megjelenő valóság. Mindent látok, mindent tudok. Előttem nincs titok. A múltban történt események ugyanolyan elevenen előttem vannak, mint a jelen dolgai. A jövő pedig bizonyos tekintetben a ti kezetekben is van, mert szabad akaratotok által választhattok, milyen jövőt szeretnétek magatoknak. Az Én tervem kész., ha ti abba belesimultok, a ti számotokra is eljön az idők teljessége, ha ezt abban az értelemben fogjuk fel, ahogy Szent Fiam megszerezte nektek az üdvösséget. Tehát, a ti időtök teljessége akkor válik valóra, ha elfogadjátok Fiam Kereszthalálát, elfogadjátok az Ő megváltásának tényét, hisztek és az Evangélium és a Tízparancsolat szerint éltek.
Itt forr össze a földi és a mennyei idők teljessége.
Az idő közel.Készüljetek, mert Szentlelkemet hamarosan elküldöm a világba. Mindannyiótok használja fel okosan az időt.Lámpásaitokat töltsétek fel, mert hamarosan érkezik a Vőlegény!
Most pedig megáldalak a kitartó imádság , a türelem és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
21 óra 30 perc.
Mennyei Atya: Drága Kislányom! Fáradságot nem kímélve írod szavaimat. Köszönöm ezt gyermekem.
Az Istennel járásról beszélgessünk most gyermekem.
A Szentírás a Teremtés Könyvében , az első emberpár az Istennel járt. A mai ember számára felfoghatatlan az a tény, hogy az Isten a Földön az emberrel járt. A teremtménnyel, a szeretettel, akit Ő gondolt ki és Ő formált. Aki miatt teremtette a Föld szépségeit, a növényeket, az állatokat, a Napot, a Holdat a csillagokat. Minden előre kigondoltam. Mennyire szeretlek benneteket drága gyermekeim, de a bűn, a kísértés, kísértő megszakította ezt a szeretetkapcsolatot.
A Szentháromság kigondolta, " teremtsünk ember, a mi képünkre és hasonlatosságunkra". Mi, a három isteni személy. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nem hagyhattuk, hogy az ember, a teremtmény egyedül járjon. Ezért összefogtunk, hogy újra az emberrel járhassunk.
Én, a ti Atyátok, kikutathatatlan bölcsességem és előre tudásom és előrelátásom által, tudtam hogy ez fog történni.
Szent Fiam áldozata és Kereszthalála által, kifizette a váltságdíjat. Fiam Mennybe menetele
után, a 3. isteni személy, a Szentlélek vette át a stafétabotot. Ő az, Aki Pünkösdkor kiáradt a Földre, és Ő az, Aki folyamatosan munkálkodik a lelkekben. És Ő az, Aki most csak egy intésemre vár, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt megnyissa sokak szívét és bűnbánatra, megtérésre indítson sok férfit, nőt és gyermeket.
Az Istennel járás azonban nem szűnt meg a paradicsomi kiűzetés után sem, mert a világ kezdete óta, Noétól kezdve, mindig van egy Szent Maradék, aki Istennel jár, Istenre figyel, Isten szaván függ, Isten akaratát teljesíti.
Ezek vagytok ti, az utolsó idők igaz keresztényei, Maradék Hadseregem. Maradék Hadseregnek hívlak benneteket, mert harc van, ádáz küzdelem, küzdelem a lelkekért. Minden gyermekemnek meg kell küzdeni magával, a világgal, és a sátánnal. Három fronton támad az ellenség, de aki az Istennel jár,nem három, hanem háromszoros védelmet kap, mert Isten nem hagyja el övéit.
Segítségetekre siet legszentebb leányom Mária, az Angyalok Királynője.A Szent Angyalok vezére Szent Mihály, az Őrangyalaitok, és minden Szent Angyalom. Ezért ne féljetek Istennel járni gyermekeim, mert ez a legcsodálatosabb dolog. Ez egy olyan szeretetkapcsolat, amely a Mennyországban folytatódik és kiteljesedik.
Most pedig megáldalak a hűség, a kitartás és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.29-30 .-án Az Összes Szent Angyallal való szövetség kötés lesz Leányfaluban.
2018.09.19.
Uram! Hogyan fog megváltozni az életem az összes Angyallal való szövetség kötés után?
Jézus: Drága Kislányom Évikém!
Ti emberek el sem tudjátok képzelni , hogy az Angyalok milyen szerepet játszanak földi életetekben. Sőt még az Őrangyal, a tisztítótűzben is.
Minden ember mellé egy Őrangyalt állítottam, aki nem csak vigyáz rá, hanem szereti, buzgón közbenjár érte, mélyen együttérez vele és jóra nevelő sugallatokat küld neki. Ha megtéved az ember, az Őrangyala keltegeti lelkiismeretér. A sok jóért cserébe azt várja, hogy védence ne legyen rideg hozzá, szólítgassa, beszélgessen vele. Kérje fel, a lélekmentéssel kapcsolatos fontos feladatokra.
Pl. Járjon közbe a rossz úton járó bűnös családtagjaiért, együtt imádkozzon vele, a haldoklókért és a tisztuló lelkekért.
Ezen az Angyalos találkozón meg fogod még jobban ismerni Őrangyalod szerepét, funkcióját a te személyes életedben.
Be fogod látni, hogy Őt nem szabad elhanyagolni, mert Ő a legjobb barátod, segítőd, védelmeződ.
Többet nem is mondok neked, ott majd meg fogod tudni. A szövetségkötés után, sokkal jobban fogod szeretni a te kedves Őrangyalodat és kapcsolatotok kiteljesedik.
Ahogy beszélek most hozzád, ott áll melletted, a válladra teszi a kezét és nagy szeretettel mosolyog rád. Boldog,hogy róla beszélek neked.
Most pedig tartsd a kezedet a tenyered felfelé legyen, az Őrangyalod kezedbe helyezi a kezét, és Én ezt a két kezecskét egy égi aranyfonállal összekötöm.
Megáldalak az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen
Jézus bátor harcosa.

2018.09. 21. VÁC.
Szentségimádáson.
Jézus: Gyermekem! Mily nagy öröm, hogy újra itt vagy, itt vagytok. Imádtok és imádkoztok.
Uram! Mit szeretnél mondani nekem?
Jézus: A bántalmazásról szeretnék veled beszélni. Kicsit elhűlve, csodálkozva fogadod ezt a témát.
Bizony a bántalmazás a mai világban sajnos nem különleges, hanem mindennapos és megszokott dolog. Az agresszió, a testi és lelki bántalmazás mindennapossá vált életetekben.
Az Én életemben is, amikor a Földön jártam a bántalmazásnak sok-sok formáját alkalmazták. A Gecemáni kertben való elfogatásommal kezdődően, egészen a keresztre feszítésemig sok-sok bántalmazásnak voltam kitéve.
De vajon mi ennek a gyökere?
Minden alkalommal a harag, a gyűlölet, a bosszúvágy a szeretetlenség. Ez nem tőlem jön. Ez a sátántól jön. A bántalmazás testi és lelki cselekedetei mindig, egyfajta retorzió, büntetés, fenyítés, elégtétel, az agresszió kifejezése. Ellentéte a türelemnek, a belátásnak, a nagylelkűségnek, a szeretetnek, szelídségnek.
Kit szoktak bántalmazni?
A kiszolgáltatottat, a gyengét, akin bosszút akarnak állni, a szegényt.
Most, az utolsó időkben a keresztényt, a keresztény erkölcsöt tiszteletben tartót, az emberi életet védőt. A sátán minden erejét latba vetve, a bukott angyalok segítségével, akit csak tud, a saját eszközeivel bántja, bántalmazza Isten teremtményeit. Minden bántalmazása ellenére ti Drága Engesztelőim a Szűzanya palástja alatt vagytok, az Én Szent Sebeimbe vagytok elrejtve és a Szent Angyalok  óvó szeretete által védve vagytok. Ne féljetek! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok és vegyétek fel azt a fegyverzetet, amit kaptatok, hogy megálljatok ebben az ádáz küzdelemben.
Most megáldalak benneteket a kitartó imádság és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09. 29. 12 óra 30 perc.
Leányfalu.Kápolna.
Jézus: Drága Évikém!
Megérkeztél, kicsit korábban is, mint a többi testvéred. Az elhelyezkedésed után első dolgod Hozzám vezetett. Nagyon örülök, hogy életedben az első helyen vagyok, minden élethelyzetben Engem hívsz, Engem keresel, Engem  kérdezel. A buszon, a 3 órás úton is sokat imádkoztál, többek között , ezen jeles ünnepen,Szent Mihály napján elimádkoztad a Szent Mihály rózsafűzért. Hálából és szeretetből most Szent Mihály akar szólni hozzád.
Szent Mihály: Kedves testvérem! Védencem! Mily nagy örömmel hallgattam ezt a rózsafűzért! Szent Rafaelt,  Szent Gábrielt, és engem, Szent Mihályt, valamint az Ég 9 karának Angyalait szólítottad meg. Az ő közbenjárásukat kérted, amelyekre szükséged van és szüksége lenne minden keresztény és nem keresztény testvérednek is. Tudjuk, hogy a holnapi Összes Angyallal való szövetségkötésre készültök. Ez nem csak földi, hanem égi ünnep is. A Szentháromság, Égi Édesanyánk, az Angyalok Királynője és az angyali Karok, mindnyájan tudnak erről az ünnepről. A szövetségkötés napján megszámlálhatatlan Angyal vesz majd körül benneteket. Különösen nagy örömmel és  büszkeséggel tölti el  Szent Őrangyalod szívét ez az esemény. Neki is nagy hálával tartozol.Sokat imádkozik érted és sok kegyelem kiesdeklésében van része neki is.
Miért fontos ez a szövetségkötés?
Azért kedves testvérem, mert megsokszorozza, megerősíti a védelmet, kiegészíti és hatékonyabbá teszi az Őrangyaloddal való kapcsolatodat.
A gonosz erői megsokszorozódtak, így nekünk Szent Angyaloknak is meg kell sokszoroznunk erőinket, hogy a Földön és a szellemvilágban is helytálljunk a gonosz erői fölött.
A Szent Angyalok szolgáló lelkek, akik szárnysebesen teljesítik Isten akaratát.Ti, Isten teremtményei nagyon nagy szeretettel vagytok körülvéve. Sokak szíve megkeményedett és ezt a szeretetet nem érzik. A Szent Angyalok feladata kis védenceik számára nemcsak a védelem,hanem hogy sugallataikkal közelebb vigye az embereket Istenhez.
Mária szól, az Angyalok Királynője:
Kicsi Évikém! Szeretett Kislányom!
Boldog vagyok és hálás vagyok, hogy oly kitartóan imádkozol a Szent Angyalok Művében. Ez egy rendkívüli kegyelem. Tulajdonképpen ti, akik szövetséget kötöttetek az Őrangyalotokkal és a Szent Angyalokkal való szövetségkötésre vállalkoztok, munkatársaimmá, segítőimmé, harcostársaimmá váltatok a gonosz elleni harcban.Minden ima, minden engesztelés, minden böjt, minden áldozat, minden felajánlás a lelkek megmeneküléséért és a bűnösök megtéréséért, a lélekmentés nagy csatájának eszközei.
Ezért megáldalak minden kegyelemmel, amely a Szentháromság Kebeléből árad, és megáldalak az Összes Angyallal való szövetségkötés jutalmául a lelkek megkülönböztetésének ajándékával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30. A Kápolnában a rózsafűzér és a szertartás előtt.
Jézus: Gyermekem! Ebben a csendben méltó, hogy megköszönd azokat a kegyelmeket és ajándékokat amelyeket eddig kaptál. Hálával és köszönettel tartozol Mennyei Atyádnak, hogy Szent Angyala által terelgetett és vezetni fog életed végéig.
Hálás vagyok, kimondhatatlanul hálás vagyok Uram, köszönöm Drága Atyámnak, Szent Őrangyalomnak a vezetést, a gondoskodást, a védelmet. Egyben bocsánatot kérek tőle, hogy hosszú időn keresztül nem vettem róla tudomást, nem törődtem jelenlétével.
A Mennyei Atya szól: Drága Kislányom, Évike!
Teremtésedtől fogva kijelöltem számodra az utat. Van, aki "beleáll" az általam kijelölt útra, van, aki eltér  ettől, nem teljesíti hivatását a Földön.
Te, gyermekem, bár utad, míg idáig elértél kanyargós volt, végül ráléptél arra az útra, amit kijelöltem számodra. És bizony, ebben Szent Őrangyalomnak is nagy szerepe van. Ő kezdettől fogva sokat imádkozott érted.Könyörgött, közbenjárt érted.Kérte a Szentháromságot és a Szűzanyát kérte, hogy imádkozzon érted. Sok imájának,fáradozásának, szeretetének meg lett a gyümölcse. Íme, most együtt örvendezik velünk és a Szent Angyalokkal. Megáldom ezt a Szövetséget és megerősítem az Őrangyaloddal, valamint az Összes Angyallal a szövetséget és minden kegyelemmel, melyre szükséged van.Mindezekre atyai áldásom adom.
Az Őrangyal szól:
Drága Testvérem, kedves Évikém!
Repes a szívem ezen ünnepség miatt.Mi most hálás szívvel várjuk ezt a nagy ünnepet. El tudod képzelni mit jelent ez a szövetségkötés?
Ez azt jelenti,hogy betagozódtok, beilleszkedtek abba a mennyei közösségbe,mely Istenért és az emberek megmentéséért harcol. Mindannyiunknak meg van a feladata ebben a harcban. Angyal és ember ha összefog, a gonosznak mennie kell! Ti most erre a harcra köteleződtök el. Mi, Szent Angyalok minden segítséget megadunk nektek. Segítünk és együttműködünk Istennel és az emberekkel, -akik elfogadják segítségünket.
Most, a rózsafűzér ima alatt is együtt imádkozunk veletek, és a Szűzanyával .
Köszönöm hogy itt vagy testvérkém!
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30. Imák után. 19óra 15 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most, a nap végén boldogan és hálaadással köszönted meg azt a szeretetet és ajándékot, amellyel az Összes Angyallal való szövetségkötés jelent. Sajnos, a keresztények nagy többsége nem tud az Őrangyala létezéséről, az ő munkájáról. Az Angyalok, a Szent Angyalok szerepéről, tevékenységéről. Sok téves, ezoterikus kapcsolat divat a világon, és sajnos még a hívők is beleesnek abba a súlyos tévedésbe, mely a bukott angyalok világába vezet, teljesen eltávolítva szegény gyermekeimet Istentől.
Ma lehetőségetek volt kiválasztani egy szentet, aki különös módon, a ti kérésetekre együttműködik veletek és a Szent Angyalokkal. Veletek együtt imádkozik, és ha kéritek, közbenjár értetek. Te Szent Pio atyát választottad. Ő is sokat harcolt a lelkekért, ezért támadták a gonosz lelkek, de az ő kitartása, imái és bátorsága, mindig felülkerekedett, és a gonosznak mennie kellett.
Pio atya: Drága Évike!
Nagy megtiszteltetés, hogy ti az utolsó idők keresztényei is ennyire számítotok a szentek és az Angyalok segítségére. Bizony nagy szükség van erre. Köszönöm neked, hogy engem választottál. Ha kéred, én veled imádkozom, veled engesztelek, segítséget nyújtok. Mi a Mennyországban nem nézzük tétlenül a Küzdő Egyház sorsát. Imádkozunk, és kérjük az Angyalok Királynőjét, járjon közben értetek. Az ima a legnagyobb fegyver, ezek közül is a rózsafűzér a legfontosabb. Ez megvakítja a sátánt.
Most pedig megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30.
A Mennyei Atya szól:
Kedves Gyermekem!
Most az "Úr imádságából" azt a részt szeretném átbeszélni veled, amikor azt imádkozzátok, "amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
Sokat gondolkozol a Mennyről, a Tisztítótűzről és a Pokolról.
Megkérdezed magadtól, miért van erre szükség, és miért kell oly "távol" lenni Istentől?
Először is, Isten, ha hiszel,elfogadod, hogy Szent Fiam,Jézus Krisztus testben jött el, itt élt a Földön, meghalt a Kereszten, harmadnap feltámadott, akkor közel van hozzád, a szívedben. Ahogy Szent Igém mondja, Ha a szíveddel hiszed és a száddal megvallod, üdvözülsz. Nektek katolikus keresztényeknek nagy kiváltságotok, hogy nemcsak a szívetekkel hihetitek, hanem a szívetekbe be is fogadhatjátok Szent Fiam Testét és Vérét az átváltoztatás után a szent misében.
Nos Szent Fiam életpéldája, kereszthalála által lehetőségetek van, már itt a Földön szent életet élni,mindenki az állapotbeli kötelességei mellett. Minden férfinek, nőnek és gyermeknek lehetősége van szentül élni a Földön. Ehhez minden segítséget megkaptatok a Bibliából.
Tehát, " amint a Mennyben, itt a Földön is". A szent élet alapja, és sarkköve, a szeretet. Én, a ti Mennyei Atyátok, szeretetből teremtettem a a világmindenséget, a Földet, és titeket embereket. Szent Édesanyátok Mária, szeretetből fogadta be az Üdvözítőt.Szent Fiam szeretetből, az Isten és ember iránti szeretetből halt meg a Kereszten, támadt fel a 3. napon. A Kereszt  a kulcsa a Menny és a Föld egységének. Aki Szent Fiam Kereszthalálát elfogadja, éli a Szentírás szavait,, már itt a Földön úgy él, mintha a Mennyországban élne. Mondhatjátok, de a Mennyországban nincs bűn, nincs kísértés, nincs szenvedés. Ez igaz. De itt a Földön minden segítséget megkaptok, hogy ti is a Mennyországba jussatok. A Szentírás, az imák, a szent misék, az Eucharisztia, a szent gyónás, a böjt, az engesztelés, a szenvedések felajánlása, a Szent Angyalok segítségül hívása.
A Mennyországban az üdvözült lelkek kimondhatatlan örömmel dicsőítik és imádják a Szentháromságot. Leborulnak Trónom előtt. Imádás, imádás, imádás. Ahogyan itt kellene lennie a Földön."Amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
A Szent Angyalok a Mennyben a védenceikkel együtt imádkoznak, mint itt a Földön is. A Mennyben eltűnik minden akadály, színről színre láthatjátok majd megváltótokat Jézus Krisztust, de itt a Földön is , amikor a pap felemeli a Szent Eucharisztiát ,csak nem úgy látjátok teljes valóságában az Istent, mert a Szentséget, Tisztaságot és a Dicsőséget ember nem tudná elviselni, azonnal meghalna.
Nekem, a ti Mennyei Atyátoknak kezdettől fogva az egység volt a célom. Olyan egység és olyan egyetértés, mint a Szentháromság egysége.
A világegyetem az Én Szívem dobbanására mozog. Én magam vagyok a szeretet. Vagyok, Aki Vagyok. Értetek vagyok. Egység és szeretet. Ez a summája a teremtésnek. Az Én bölcsességem kikutathatatlan, mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága végtelen. Mégis nagy szeretetemből az Eucharisztiában itt maradtam, mert ebben a  kis kerek anyagban benne van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Fiam a Szentháromság egységében együtt van Velem az Atyával és a Szentlélekkel. Ha az Eucharisztiát elfogadjátok mint Szent Fiam Testét és Vérét, nyelvetekre fogadva ,szívetekbe betér, akkor elfogadjátok, hogy itt van, " amint a Mennyben, úgy itt a Földön is"
Itt maradt, mert megígérte, hogy veletek marad a világ végéig.De amint a Szentírásban olvashatjátok a felhőkön felment és jobbomon helyet foglalva uralkodik Mennyben és a Földön .
Tehát gyermekeim, egy kicsit közelebb hoztam hozzátok ezt a titkot.
Amikor Új Eget és Új Földet teremtek akkor végleges és visszafordíthatatlan egységet hozok létre a Menny és a Föld között, ahol nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz sírás, csak örömkönnyek. Amikor végleg elmondhatjátok, "amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
Most pedig Drága Évikém! Megáldalak a türelem, a békesség és a szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
Jézus bátor harcosa.