2018. 06 02. Gyónás, imák után.
Jézus: Drága Gyermekem!
Megtisztult lélekkel térdepelsz előttem, a majdnem üres templomban. Az elégtétel után, hó-tiszta lélekkel fogadsz a szívedbe. A mai napon, az Eucharisztikus Kongresszusért tartanak nagyon sok helyen Szentségimádásokat. A szentmisét és a Szentségimádást is ajánld fel erre a célra. Köszönöm Gyermekem!
SZENTSÉGIMÁDÁSON .
Jézus:
Itt álok előttetek, és gyönyörködöm imádságos áhítatotokban. Ez a Szentségimádás építőköve, szegletköve a 2020-ban megrendezendő Eucharisztikus Kongresszus megrendezésének. Minden fohász, minden ima épít és segít. Amen
Jézus bátor harcosa.
2018.06.03. 23óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Drága Kicsi Gyermekem!
Köszönöm imáidat és köszönöm áldozatos munkádat, amelyet a lelkek megmentéséért teszel. Jutalmad nagy lesz a Mennyben.
A napokban volt a születésnapod, minden nagy felhajtás nélkül.Csendben, egy szentmisében, miseszándékodban megköszönted Nekem, Mennyei Atyádnak az elmúlt éveket. Sajnos ezt kevesek teszik meg, pedig ez nem is annyira magától értetődő. Minden évért és napért hálásnak kellene lennetek, mert az élet, ajándék.
Ezért most a háláról szeretnék beszélni neked.
A hála egy nagyon mély szívbéli köszönet.
A hála elismerés, alázat, elfogadás, mélységes tisztelet azért amit kaptunk, vagy elértünk az életünk folyamán.Lehet ez egy csekély dologért, de lehet nagy volumenű dologért is.
Emberi vonatkozásban hálásnak kell lennetek a szüleitek gondoskodó szeretetéért, azért, hogy van fedél a fejetek fölött, van munkátok, enni, innivalótok,vannak gyermekeitek, vannak örökölt, vagy szerzett képességeitek, tehetségetek. Hálásnak kell lenni a mindennapi kenyérért, a Föld minden szépségéért és még hosszan sorolhatnám.
Felém, Jézusotok felé, Aki megváltásotokért meghaltam a Keresztfán. Én hálás vagyok Atyámnak és a Szentléleknek Édesanyámért.
A hála a Mennyországban, oda-visszaható köszönet, dicsőítés és imádás.
A legnagyobb hálaadást a Szentháromság illeti meg, melyhez rendkívüli hódolat és imádás társul.
Gyermekeim! Ezért nektek keresztényeknek rendkívül hálásaknak kell lennetek azért az áldozatért, amiért a Keresztfán meghaltam. Én önként vállaltam, minden emberért. Hála-telt szívvel kell fogadnotok az Eucharisztiát minden szentáldozáskor, mert minden alkalommal feláldozom magam értetek, emberekért.
A hála egy rendkívüli öröm is, hiszen amit vártunk, kértünk, bizakodtunk valamiben azt megkaptuk.
A hála, köszönet, mert elismerjük Isten vagy a másik ember jóságát.
Végül a hála, egyfajta beteljesedés, egy befejezés, egy megkönnyebbülés, mert amit szerettünk volna, vagy kértünk, vagy reméltünk, azt megkaptuk.
Ti is legyetek mindenért hálásak, minden apróságért és nagy dologért is. De legjobban, a hit ajándékáért, Jézusotok megváltó haláláért és feltámadásáért.
A mindennapi kenyérért, a szent Igéért, az Eucharisztia nagy ajándékáért.
Most megáldalak minden felemésztő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.06.04. Éjjel.
Borzalmasan megrázott valami,éjjel az ágyamban( nem áram), bensőm egésze,fizikailag is.Nem tudtam uralni ezt a mozgás. Hála Istennek, csak rövid ideig tartott. Mi volt az Uram?
Jézus: Drága kis választottam!
Ellenségem végtelenül dühös rád, mert egyre többet beszélgetsz Velem és minden szabadidődet az Én szolgálatomban töltöd. Dühében rád ijesztett és belülről lelkedet érezhetően megrázta. A hatalmát fitogtatta előtted, hogy félj tőle. De te kicsim örülj, mert ez a sátáni bosszú erősít téged abban, hogy az Én hűséges katonám vagy. Kérlek, hogy mindig légy alázatos és engedelmes!
Nemcsak nekem kell szót fogadnod, hanem elsősorban lelki vezetődnek. Ezt ne felejtsd el, a legnagyobb szenteket is erre tanítottam.
Ó kicsim! Nagy szeretetemben még sok kegyelemben lesz részed.
Megáldalak a hűség, a bátorság az alázatosság és az engedelmesség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
2018.06.06. Imák után. 21 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat Gyermekem!
Uram! Mi lesz az engesztelők sorsa, az engesztelés műve, a Szent Anna réti kápolna ügye?
Jézus: Drága Évikém!
Minden, az engesztelésben részt vevő papnak és engesztelőnek kérni kell a Bölcsesség Lelkét, az Alázat és a Tisztánlátás Lelkét, hogy egységben tovább mehessen az engesztelés.
Az engedetlenség csírája már régen felütötte a fejét a közösségben. A pénz, a politikai ambíciók, az uralkodási vágy, a hatalmi törekvések, az ítélkezések, egymás bírálgatásai repedéseket tettek az egység közé. Édesanyám és Én boldogan szemléltük a Szent Anna réti miséket, rózsafűzér imákat.Valóban, télen, nyáron, hóban, hőségben eljöttetek és imádkoztatok. Azonban felütötte a fejét egyéb, az ellenség oldaláról jövő pogány virtus, okkult megnyilvánulások. Önmagában a zaj, az emberek beszélgetései, a sportolók száguldozásai a kerékpárokkal nem zavaróak, hiszen a szentmisék és a szentségimádások idejére  a kápolna szent térré változik. Ezért aki ott szentmisén vagy szentségimádásban vesz részt, az szinte "körülmetéltetik" a környezetétől, tehát a világi zaj semmit nem jelent, ha valaki szívvel-lélekkel csak a szertartásra, a liturgiára figyel.Tisztítsátok meg szíveteket és elméteket, ragaszkodjatok a hagyományokhoz, az Egyház és elöljáróitok kéréseihez. Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, és Én megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.
2018.06.11. Imák után. 22óra 30 perc.
Jézus: Kedves Gyermekem!
Minden bűn gyökere az engedetlenség. Ős-szüleitektől fogva, kiválasztott népem, a zsidóságon keresztül, a mai embereket és a keresztényeket is beleszámítva, az engedetlenség az egyik legfőbb forrása az emberiség csődjének.
Az engedetlenség, az engedelmesség ellentéte.
Én engedelmesen felajánlottam Mennyei Atyátoknak, hogy Kereszthalálommal megváltom az egész emberiséget. Szeretett Édesanyám engedelmesen elfogadta, hogy a világ Megváltójának Édesanyja lesz. Minden tanítványom, a földi tartózkodásom alatt igyekezett engedelmeskedni akaratomnak, kivéve Júdást, akiről tudjátok a Szentírásból mi lett a sorsa. A próféták, a szentek, a történelem során engedelmeskedtek , elfogadták akaratomat.
Az engedetlenség, a Mennyben, Lucifer lázadásával kezdődött, majd az angyalok lázadásával folytatódott.
Sajnos az ember a Paradicsomban történt engedetlensége után megpecsételte sorsát. Ez az engedetlenség az Én Kereszthalálom és feltámadásom  után, mint adósság kifizetésre került.
Az ember szabad akarata által választhat tehát, hogy engedelmeskedik Isten Tízparancsolatának, megtérve krisztusi életet él, vagy ellenszegül és elkárhozik az engedetlensége miatt. Most ez különösen aktuális, ezekben az utolsó időkben, mert eljött az ideje a búza és a konkoly szétválasztásának. Hamarosan elküldöm Szent Angyalaimat, mert beérett az aratnivaló!
Ezért kérve kérlek gyermekeim, térjetek meg, tisztítsátok meg szíveteket, keresztelkedjetek meg. Katolikusok gyónjatok! Legyetek kegyelmi állapotban, mert eljövetelem ideje nagyon közel van!
Most pedig Gyermekem, megáldalak a tiszta szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.06.15. Vác. SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT. 11 óra.
Jézus: Drága Gyermekem!
Csak nézz és szemlélj! A szemlélődés és imádás az Oltáriszentség előtt, teljes elfogadás, béke, nyugalom az aktivitás teljes hiánya, a szeretet kiáradásának befogadása, elfogadása. Amikor nem kérünk, nem panaszkodunk, csak egyszerűen nézzük a Szentháromságos egy Istent az Eucharisztiában. A szemlélődés, maga az imádság és imádás.Csak az Eucharisztiára való figyelem, önátadás, Jézus szeretetének befogadása.
A legutolsó gyónásod penitenciáját teljesítetted, ami 60 perc csendes szemlélődés az Oltáriszentség előtt. Köszönöm a kitartásod, a türelmed és a szeretetedet. Kegyelmeim sugara mindannyiótokra kiáradt, akik most itt imádtok és szemléltek.
Szerető Jézusotok.
Jézus bátor harcosa.
2018.06.18. Imák után. 21 óra.
Uram! Sírok és sírok! Lelkem nyugtalan, elkeseredtem, bánat és keserűség van a szívemben.
Jézus: Drága Gyermekem! A mai gyónásoddal lelked vihara enyhült egy kicsit. A környezetedben, a családban, az engesztelők közötti vihar megtépázta lelkedet.Nagy próba ez. A hűség próbája. A vajúdás ideje. A szelekció, a szétválasztódás próbája. A vajúdás ideje, a fájdalmak ideje. Megpróbállak minden oldalról.Tarts ki! Bízd Rám minden dolgodat és ne félj! Én minden rosszból jót tudok kihozni.
Gyermekem! Sokat, sokat vagy egyedül, Isten dolgaiban foglalod el magad.Egy atya mondta, akinél a közelmúltban gyóntál, hogy csendesedj el, szemlélj és imádj.Csak nézz, Engem! A válaszokat megkapod.Sokat vigasztaltál és sokat vigasztalsz Engem. Most Én vigasztallak téged. Gyermekem! Megölellek, szerető Szívemből egy forró fénysugarat lövellek a te szívedbe.Ezzel megadom neked a kitartás, a szeretet, az alázat ajándékát.
Most menj békével, szeretett Jézusod.
Jézus bátor harcosa.
2018.06.22. Lelkigyakorlaton. SZENTSÉGIMÁDÁSON .
Jézus: Drága Gyermekem!
Szabadításom órájában mindenkin könyörülök.Olyan mértékben, amilyen mértékben megnyitjátok szíveteket. Szabadításom öröme mindannyiótokat érint. A Szívem kitárom,Szentlelkem kiárad mindannyiótokra. Gyermekkorotoktól fogva, a mostani időkig számba veszem sérelmeiteket,megbántottságaitokat és gyógyítalak benneteket, bekötöm sebeiteket.Boruljatok le előttem, dicsérjetek és magasztaljatok. A Szent, a Hatalmas szól hozzátok! Imáitokkal mindannyiótoknak szabadulást és gyógyulást adok, ha ti is úgy akarjátok. Én az Oltáriszentségi Jézus, szeretlek és megáldalak benneteket.
Gyermekeim! Sok-sok szenvedést sérelmet, emléket hoztatok a lábam elé. Szentlelkem erejével és hatalmánál fogva, eltörlöm bűneiteket, emlékezetbe se jöjjön, de többé ne vétkezzetek! Legyek szívetek Királya, Én uralkodjak bennetek!
2018.06.22. SZENTSÉGIMÁDÁS  UTÁN.
Jézus:Drága Gyermekem! E Szentségimádás által kegyelmeim sokaságát kaptátok. Erőm és szeretetem minden lelket megérintett.Lelki útravalót kaptatok.
Ezen a lelkigyakorlaton sebeiteket, sérelmeiteket, szenvedélyeiteket, betegségeiteket, megkötözöttségeiteket akarom gyógyítani. Mindannyiótok nyomorúságát ismerem.Szabadításom örömére akarlak elvezetni titeket.Nyissátok meg szíveteket, elméteket.Szent lelkem nagy erővel árad.
Most menj békével.
Megáldalak a gyógyulás ajándékával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
SZENTSÉGLÁTOGATÁS ALATT.
Drága Uram!
A tabernákulum bezártságát nem veszem figyelembe, hanem képzeletben odamegyek Hozzád, magányosságod csendjében és elhagyatottságodban vigasztalni és szeretgetni akarlak. Letörlöm homlokodról a verítéket és a vért, Arcodról a könnyeket, fájó sebeidet bekötözöm. Annyira bánt, hogy így szenvedni látlak. Itt maradtam Veled, hogy vigasztaljalak.Ebben a csendben.Gyönyörűség a Veled való közösség.
Jézus: Gyermekem! Boldogsággal tölt el, hogy Velem maradtál.Vigasztaló szavaid felüdülés testemnek, lelkemnek. Minden apró gesztus, ima és hála enyhíti magányosságomat és gyógyítja sebeimet. Köszönöm ezt neked gyermekem.
Drága Leányom!
Bár megértenétek, hogy Szentségimádáskor a Hatalmas, a Szent, a Szentháromságos Isten van közöttetek!
Egy jottányival sem kevesebb, mint Aki a Mennyben van. Kiszolgáltatottságom értetek van.
Becsüljétek meg, mert egyre nagyobb veszély fenyegeti az Eucharisztiát. Imáitokkal, imádásotokkal megvigasztaltok. Áldottak legyetek ezért!
Jézus bátor harcosa.
2018.06.23. SZENTSÉGIMÁDÁS. Tanítások után.
Köszönöm Jézusom a gyógyítást, a szabadulást, a tanítást, a szeretetet, a kiengesztelődést, a közösséget, a lelkigyakorlatot.
Jézus: Gyermekem! Sokkal többet kaptatok, mint amiért ide hívtalak benneteket. Az ajándékok, a kegyelmek zápora hullott rátok. Sokan megszabadultatok a tanítások, a szentmisék és a Szentségimádás alatt. Minden gyermekem hazavisz valami lelki kincset. Áldásommal kísérem életüket. Szeretetemet nem vonom meg senkitől, szabadításom örömét adom nektek.
Kicsi Évám! Légy te a segítségem, az Én szeretet-harcosom, az Én ember-halászom. Rendezd életedet és állj elém, hogy együtt menjünk és használni tudjalak.Tiszta lélekkel, bátran nézz a jövőbe. Életed minden területét mosd tisztára,Szentlelkem töltse be életedet. Ehhez most minden eszközt megkaptál.Ezt használd és éld! Kiárasztom szeretetemet általad is, közvetlen környezetedre, hogy áldás légy, és hogy megdicsőíts Engem. Most pedig hódolj és borulj le Elém!
Megáldalak a tisztaság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.