2013. május 10., péntek

A KIFOSZTOTTAK listája

Minden ember kezébe veheti sorsát azzal, hogy leírja személyesen, kit tart felelősnek a kifosztásáért!
Minden magyar ember, aki a munkájából nem tud megélni, a kifosztottak közé tartozik, még akkor is, ha közvetlen személyében nem élte meg a kifosztás folyamatát. Tehát nem devizahiteles, vagy adóhivatali károsult, hanem csak egyszerűen a kirabolt, kifosztott ország polgáraként hiába dolgozik, vagy dolgozott, már nem jut neki kenyér. Ezért a helyzetért a felelősség elsősorban az utóbbi 30-év politikai szereplőit terheli, kezdve a rendszerváltást megelőzően az ország tervezett eladósításától a mai napig bezáróan az országos és helyi politikai szereplőkig.
Nincs különbség, hogy valaki irányító, vagy ellenzéki szerepet vállalt, mert azáltal, hogy részévé vált a kifosztó rendszernek, elismerte annak legitimitását. Egy ellenzéki párt, aki a kifosztó rendszer ellen felszólal az országgyűlésben, legalább annyi kárt okoz az országnak, mint az, aki hatalmon van és a kifosztás közvetlen haszonélvezőjeként vesz részt az emberek kifosztásában. Az ellenzéki megalkuvás eredménye, hogy az emberekben hamis reményeket táplálva azt a látszatot kelti, hogy ha, amennyiben ők kerülnek hatalomra, akkor majd eljön a jó világ. Ez az ámítás nem kisebb bűn, mint maga a kifosztás, hiszen ez is része a rendszernek, a hitegetés módszerével. Az köztudomású, hogy az országgyűlési képviselők kiváltságos státuszban vannak, akár kormány-, akár ellenzéki pozícióban vannak. Következésképp részesei a kifosztásnak aktív, vagy passzív módon.
A politika irányítja ugyan a törvényhozást, de a törvény alkalmazóit is legalább akkora felelősség terheli, mivel ők tanult emberekként átlátják, vagy legalábbis át kellene lássák, hogy ami ma a magyar emberekkel történik, az módszeres kifosztás és népirtás. A jog az erőből, az erő a jogból ered. Az erőnek sokféle formája létezik, például a felismerés ereje. Ha az emberek felismerik, hogy az, ami most velük történik, az egy előre eltervezett kifosztás és szolgasorba döntés folyamata, akkor felszabadul az erő, amely a jogot formálja, de ez az erő a jogból ered, abból a jogból, amelyet a teremtő adott minden teremtményének, miszerint ő előtte mindenki egyenlő. A nap mindenkinek egyformán süt elve.
A felismerés elegendő ahhoz, hogy az erő felszabaduljon, ez egy elementáris erő a méreténél fogva. A mérete függ attól, hogy hány ember ébredt rá a valóságra, valamint attól, hogy mekkora az ellenerő. Egyszerűbben fogalmazva, hányan vannak a kifosztói oldalon akár aktív, akár passzív haszonélvezőként, és hányan a kifosztottak oldalán, akik vállalják, hogy aktívan megnevezik, azaz néven nevezik a kifosztókat. Ha elég nagy az erő, az ébredés ereje, akkor megfordul a folyamat és elindul egy rendeződés, azaz rendcsinálás, amikor az elsőkből utolsók lesznek, az utolsókból viszont elsők. Ez a természet rendje.
Az ébredés egy fontos eszköze, hogy az ember ne magát tegye felelőssé helyzetéért, még akkor sem, ha neki is része van helyzetében, hanem nevezze meg személy szerint azt az embert, vagy embereket, akik közvetlenül részt vettek az ő kifosztásában. Ilyen például a bank tisztviselője, aki aláíratta vele a kifosztási szerződést. Vagy a bíró, aki nem akart foglalkozni az igazsággal, mindegy milyen okból, de nem tette azt. Vagy a végrehajtó, aki a kilakoltatást végrehajtja, mert ebből él. Tanács, ne mentsünk fel senkit, minden ember maga dönt, azaz választ és ennek felelősségét neki kell viselnie. Ha valaki aktív, vagy passzív módon részt vesz a kifosztásban, azért viselnie kell a felelősséget. Nincs mellébeszélés, hogy én csak a családomról akartam gondoskodni, vagy nem tudtam, hogy mit szolgálok.
Nagyon fontos folyamata az ébredésnek, hogy minden kifosztott írja le egy papírra a saját nevét és írja le azok nevét és pozícióját, akik részt vettek az ő kifosztásában. a nyilvánosság ereje megfordítja a folyamatot, mert világossá válik, személy szerint, ki az ellenség. A nyilvánosság visszatartó ereje nagyon nagy erő. Ezt az erőt a jog adja. Ha ma a kormánynak joga van ahhoz, hogy nyilvánossá tegye az adótartozással rendelkezők listáját, hát miért ne lenne jogunk nekünk a mi személyes véleményünket nyilvánosságra hozni, hogy kit tartunk személy szerint felelősnek kifosztásunkért. Ha elég ember hajlandó ezt papírra vetni, és nyilvánosságra hozni, akkor
A listából csak a kifosztók neve lesz nyilvános, a kifosztottat egyszerűen csak „kifosztott”-nak jelöljük. Ha eljön az igazság órája, fontossá válik a kifosztott neve is, de az addig, ameddig az elégtétel ideje nincs itt, nem szükséges az erő növekedéséhez. A számok törvénye igaz lesz!
A lista jelentősége és szerepe a jövő társadalmában
Az elsődleges jelentősége, bizonyító erejű felmérés, hogy hány embert fosztottak ki, és abban hányan vettek részt. Mérleget készítünk! Ebből a listából láthatóvá válik, hogy a kifosztottak létszámához képest alig több mint 1-2% az, akik ezt végrehajtották. Ez a mérleg bizonyítóerejű, azt bizonyítja, hogy ami itt velünk, magyarokkal történt, az nem a társadalmi akaratot tükrözi, hanem egy kisebbség aljas népirtó szándékát leplezi le.
Hogy kik azok, akik ezt tették velünk, azt majd a lista alapján fogja a Magyar Királyi Igazságszolgáltatás megállapítani. Azoknak, akik tevőlegesen kiszolgálóként részt vettek a Magyar Nemzet vagyonának ellopásában, beleértve a magánvagyonokat is, azoknak felelniük kell tetteikért! Senkit nem ment fel az a körülmény, hogy ő csak a munkáját végezte, de méltányosságot érdemel majd az, aki segít az igazság teljes felderítésében, mert tudnunk kell, kik azok, akik valójában a háttérben meghúzódva mindezt a gyalázatot velünk elkövették.
Minden családban, háztartásban, vállalkozásban, így egy országban is vagyonmérleget szokás készíteni, ezt kell nekünk is megtenni, csak most egy más értékrend alapján, mint ahogyan eddig az ország fogadatlan vezetői ezt tették. Eddig egyetlen vagyonmérlegben sem szerepelt a humán érték, az emberi erő és tudás forrása. Nem volt ez véletlen, hiszen az ember eddig nem számított, csak a materiális javak számítottak, amelyet előállított, és ami jutott, abból fogyasztott. Az ember csupán termelő és fogyasztóként jelent meg minden nyilvántartásban, valamint a karbantartásának költségeiként az egészségügy kiadása. A kizsákmányolás, a kifosztás minden szintjén csak az anyagi értékeket tartották nyilván! Nem csak a Történelmi Alkotmányunkat kell helyreállítani, hanem az emberi értékrendet is, mert a teremtés rendjében a legnagyobb érték az ember, az élet szentsége. Nem tűrjük tovább, hogy a teremtés törvényét lábbal tiporják anyagi javak iránti vágyból, kapzsiságból.
Hogyan fordulhatott elő?!
Hogyan fordulhatott elő, hogy a társadalom egy kisebbsége kifosztotta a többséget?
Az ok a lehetőségben keresendő! Lehetőségük volt, mert nem volt hatékony a társadalmi ellenőrzés. De miért nem volt az? Azért nem volt, mert az alkotmány nem biztosított valódi folyamatos ellenőrzést a társadalom részére. A valódi népképviselet egy parlamentben nem a politikai pártokon keresztül valósulhat meg, hanem egy parlamenti felsőházba delegált egyéni képviselőkön keresztül. Egy politikai párt színeiben bejutott képviselő a frakciófegyelemnek megfelelően kell, hogy szavazzon, és nem a választói akarata, vagy lelkiismerete szerint. A felsőházi képviselők pártoktól független egyéni képviselők, akik a választóik által bármikor visszahívhatóak. Így egy képviselő alkalmatlansága esetén nem kell négy évig várni, ameddig helyette új képviselő kerül a Parlamentbe.
A Parlament alsóháza ugyanúgy folytatja munkáját, mint eddig, ugyanúgy lesznek pártok, de nem azt tesznek ellenőrizetlenül, amit akarnak, és hogy ki ne tudódjon, még ráadásul titkosítják 50-100 évre, hanem a népképviselet a felsőházban felettük ülve ellenőrzi őket.
Ez az alkotmányos forma, a kétkamarás parlament, nem ismeretlen számunkra, mert 1944. március 19-ig ilyen volt a mi alkotmányunk, a Történelmi Magyar Alkotmány. Az alkotmányos királyság (király nélküli) pontosan megfelel a magyar nép védelmét biztosító követelményeknek. Történelmi Alkotmányunk nem tette volna lehetővé a kifosztásunkat.
Most tehát, ha azt szeretnénk, hogy ez a folyamat megálljon, és el tudjuk számoltatni a kifosztókat, akkor a legkézenfekvőbb megoldás, ha visszanyúlunk a gyökereinkhez, a Történelmi Magyar Alkotmányhoz.
Mi a módja annak, hogy visszatérjünk a Történelmi Alkotmányunkhoz?
2013. április 21-én a Hősök terén közös akarattal kinyilvánítottuk, hogy a jelenlegi alkotmány megbukott, mert nem védte meg állampolgárait. Ezzel tulajdonképpen a társadalmi szerződésre vonatkozó nemzetközi irányelvek alapján érvénytelenítettük a mai alkotmányt. Az említett irányelvek szerint politikai hatalom nem alkotmányozhat, még akkor sem, ha azt alaptörvénynek hívja. A politikai hatalom által írott alkotmány akkor válhat érvényessé, ha a hatalom gyakorlóinak hatalmi ciklusában nincs társadalmi tiltakozás az alkotmány ellen. A politikai hatalomváltás legitimmé teheti az egyébként illegitim alkotmányt. Ez azonban már nem történhet meg, mert április 21-én kimondtuk, hogy az alkotmány megbukott.
A következő lépés az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása, amelynek küldöttei lefektetik az irányelveket, hogy hogyan és mikortól térünk vissza a Történelmi Alkotmányunkhoz. Történelmi dátum: 1944. március 19-e és történelminek kell lennie 2014. március 19-nek. Eddig az időpontig le kell folytatni az új választásokat és fel kell, hogy álljon az új kétkamarás Parlament alsó- és felsőháza egyaránt. Kívánatos, hogy az alsó- és felsőház azonos létszámmal legyen jelen. A felsőház összetételéről az alkotmányozó nemzetgyűlés dönt.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés a Magyar Nemzet gyűlése, amely magába kell, hogy foglalja
a határon kívül rekedt magyarság képviselőit is. A parlamenti felsőházban minden határon túli magyar nemzetiségű csoport képviseletének helyet kell biztosítani. Amikor a magyar nemzetről beszélünk, akkor nem csak a csonka Magyarország polgárairól beszélünk, hanem az akaratán kívül a határon kívül rekedt magyarságról is. A nemzet egysége a teljes nemzetet kell, hogy érintse, politikai-, vallási nézeteitől, és lakóhelyétől függetlenül. A lakóhelyétől független alatt az akaratán kívül a határon kívül rekedt és a kényszerűségből emigrált magyarság egyaránt értendők.
Isten áldásával,
László Mihály

Földönkívüli bázis Romániában

Ezt a cikket eredetileg 2010 Nov. 30-án közölték le. 2013 májusában javítva újra kiadták.

I. Rövid bevezető

2003 nyarán a Bucsecs-hegység egyik felderítetlen részén a Román Információs Szolgálat (SRI) titkos egysége, a "Nulladik Osztály" egy korszakalkotó felfedezést tett, amely alapvetően megváltoztathatja az emberiség sorsát.

Az USA kolosszális diplomáciai nyomást gyakorolt a román kormányra, amely a felfedezéseket fel akarta tárni az egész világ számára.

A felfedezések jelentősége elég bonyolulttá kezdett válni az Illuminátus világrenddel való kölcsönhatás következtében, akik módot kerestek az irányítás átvételére mind a felfedezés helyszinét, mind a közös román-amerikai expediciót tekintve.

Cezar Brad, a különös jelenségek szakértője és a román állam részéről a művelet vezetője volt a hőse annak a sokkoló műveletnek, mely a Bucegi hegységben történt. Brad emlékezetes körülmények között találkozott egyszer az Illuminati vezető képviselőjével, egyszer pedig egy felső Bilderberg taggal.
 
A Bucsecs-hegység

II. Egy különös látogatás a Leghatalmasabb Bilderberg Taggal

2003 májusában Cézért meglátogatta egy nagyon fontos ember. A találkozóra felkérés az SRI-n keresztül érkezett az állam beavatkozásának következtében. Az ember külföldi volt, de jól beszélt románul és az országot is jól ismerte. Az SRI tájékoztatta Cézárt, hogy a látogató egy nagyon fontos szabadkőműves páholy tagja Olaszországból, aki nemes, és nagyon erős pénzügyi befolyással rendelkezik Romániára.

A politikai befolyása is nagyon magas volt, mert át tudta törni az SRI falát a Nulladik Osztály eléréséhez. Cézár nagy nyomást és súlyt érzett ez az ember körül. Egy nehéz, kellemetlen kisugárzás vette körül ezt az embert, mely elfedte az igazi szándékát. Cézár alaposan felkészült a találkozásra, magányos szobában mély meditációban akart megtudni minél többet erről az emberről.

Egy SRI helicopterrel érkezett ez a magas, arrogáns, feketeöltönyös ember. Egy aranyberakásos elefántcsont botja volt. Arca szigorú volt, és a zöld szemeiből szokatlan hűvösség sugárzott. Senior Massini-ként mutatkozott be, (valószínűleg nem ez volt az igazi neve). Nagyon magabiztos volt az erejében és olyan ember benyomását keltette, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy parancsokat osztogasson.

Európa és a világ egyik legfontosabb szabadkőműves páholyának a vezetője volt, a Bilderberg Csoporté.

Massini nyiltan kijelentette, hogy az emberek kétfélék, vannak, akiket lehet irányitani és manipulálni (ezek alkotják a többséget), és vannak, akik erényesek és erős személyiségűek. Elmondta, hogy az ő csoportja a legmagasabb szabadkőműves rend része és nagyon érdekelt a tárgyalások eredménye végett.

Massini úr elmagyarázta, hogy a Bilderberg Csoport nem egy szabadkőműves páholy, hanem annál jóval többet jelent. Azt mondta, hogy a páholyok csak "homlokzatok", és az igazi erő az sokkal magasabb, mint a 33-ik hierarhikus szint. Massini invitálta Cézárt, hogy csatlakozzon a csoporthoz, tudomására juttatva ennek sok előnyét.

Cezar szerint Massini a korát meghazudtolva fizikailag és mentálisan erős volt. Szerencsétlenségére, az ereje egy hatalmas egóban, arroganciában és a többiek feletti felsőbbrendűség érzésében összpontosult

Massini elmondta Cezarnak, hogy a saját politikai befolyását felhasználva kérte személyesen őt (Cézárt), mert lenyűgözte a pszichikus ereje.
     
III. A Pentagon Ügynök a Műholddal

2002-ben egy, a Pentagon által földfelszini kémkedésre használt, bionikus elven és alakhullámokon működő felfedezett egy különálló egységet a Bucsecs-hegységben. A hegy belsejében lévő üres tér nem volt összhangban a külvilággal, és úgy nézett ki, mintha intelligens lények belülről faragták volna kifelé. Egészen biztosan nem egy barlang volt.
 
Alagút és kupola a Bucsecs-hegység belsejében


A román Bucsecs-szfinx


Két fő energetikai blokkot mutatott ki a szatellitfelvétel. A határvonalak nem természetes energiából álltak. Az első olyan volt,mint egy energia-fal, mely meggátolja az alagútba való belépést. A másik egy kupola vagy félgömb alakú volt, és az alagút szembenlévő végén helyezkedett el, közel a hegy közepéhez.

Massini biztos volt, hogy a kupola belsejében valami egészen fontosat fognak felfedezni.

Alapos tudása volt a felfedezés eredetét illetően, és legalább egy elem létezéséről tudott a nagy félgömbterem belsejében. Az alagút és a kupola különös módon azokhoz a kő-formációkhoz volt igazitva, melyek "Bábel" és " Bucegi szfinx" néven ismertek.

IV. Hasonló formák Irakban

A Pentagon csapat megjegyezte, hogy a félgömb alakú energiagát ugyanolyan frekvencián és formán rezeg, mint a korábban, Bagdadban (Irak) felfedezett csúcstitkos földalatti szerkezet. Röviddel a felfedezés után kitört az iraki háború, és pár hónap után az amerikaiak hozzáférést kaptak a térség legnagyobb titkához, melyről az irakiaknak tudomásuk sem volt.

Massini elmagyarázta Cézárnak, hogy a felfedezésnek köze volt a Föld rejtélyes múltjához és a titkos társaságok történelméhez. Mikor a Pentagon felfigyelt a bagdadi földalatti szerkezet és a Bucegi Hegység alatti szerkezet hasonlóságaira, Massini és a szabadkőműves társa igencsak izgatott lett. Kezdetben szinte pánikoltak. Apánikot az okozta, hogy a most felfedezett szerkezet, mely sokkal nagyobb és összetettebb, mint az iraki volt, Románia területén fekszik.

(Nyilvánvalóan, Románia valószinűleg fontos szerepet játszott a titkos társaságok leomlásában, melyek a világot irányitják és rabszolgaságban tartják. Azt is feltételezték, hogy valahola Bucegi Hegység felett egy energiapiramis helyezkedik el, mely a puszta szem számára láthatatlan, és a bolygó valódi történelmét tartalmazza. Elképzelhetjük a pánikot).

Massini egy, az amerikai hadseregben használt, csúcstechnológiás keméyn kőzet fúrására lkalmas fúrógépet hozott. A gép látható erőlködés nélkül, erős plazmasugárral és forgó mágneses mezővel szó szerint megolvasztotta a kőzetet.

V. A Bucsecs-hegység Titkai - 2003 Év

Az első energiakorláttól 60-70 méter mélységre tudtak behatolni és elérték az első járatot, mely olyan volt, mint egy metróalagút. A falai teljesen fényesek voltak. Az alagút végén egy masszív kőkapu állt, melyet egy láthatatlan energiakorlát védett. Az első csapat három embere megpróbálta megérinteni az ajtót és azonnal meghaltak szívleállásban.

Bármely tárgy, melyet amelyet az energiakorláton átdobtak, finom porrá oszlott szét. Két ember a Pentagontól és az USA elnöki tanácsadó érkezett a helyszinre.

VI. A Nagy Járat
  
A félelmetes energiakorlát mögött, mely három ember halálát okozta, egy szilárd kőkapu állt. Az alagút falán, épp szemben a kapuval, egy 20 cm2-es terület volt, melyen egy felfelé mutató szabályos háromszög állt.

Cézár érezte, hogy valamiféle hasonlóság van az energiakorlát és ő maga között, mint valamiféle kölcsönös szimpátia. Lágyan megérintette az energiafal felszinét, és bizsergést érzett a bőrén. Az energiapajzs teljesen ártalmatlan volt a számára, igy előrelépett és átment rajta. Az amerikaiak le voltak döbbenve.

Cezar az energiapajzs vastagságát 2,5 cm-re saccolta.

Megérintette a tér közepén álló háromszögrajzot, és a gigantikus kőajtó csendben balra a falba csúszott. Ez a parancs egyúttal megszüntette az energiapajzsot, lehetőséget adván a nagy terembe való belépésre, melyet később a Nagy Járatnak neveztek el.

Noha nem volt látható fényforrás, a Nagy Járat mégis tökéletesen világos volt.

Az első energiapajzs kikapcsolása után a hatalmas félgömb alakú pajzs a terem másik végében egy magasabb vibrációra váltott és erősebb sugárzást bocsátott ki.

Közelebbről megvizsgálva a Nagy Járatban lévő fal nem természetes eredetűnek tűnt, legalábbi nem teljesen. Olajszínű volt, de zölden és kéken verte vissza afényt.

Később tesztek kimutatták, hogy a fal anyaga érintésre durva volt, de nem lehetett megkarcolni. Ellenállt minden törési, vágási kisérletnek. Később a tudósok megpróbálták az anyagot elégetni, de titokzatos módon a lángok nem érintették azt.

Amerikai tudósok egyetértettek abban, hogy az anyag szerves és szervetlen anyag titokzatos keveréke. 280 láb magasan a járat egy éles jobbra irányt vett fel. Később egyenesen egy kék, szikrázó fény látszott. A kék fény a járat végén a védő energiaköpeny visszatükröződése volt.

VII. Egy hasonló bázis Irakban
   
Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót telefonon tájékoztatták, hogy a bagdadi energiaköpeny hirtelen aktiválódott, és magasabb frekvencián pulzál. A bagdadi energiaköpeny előtt egy hologram jelent meg, mely sorjában leirta az európai kontinenst, utána délkeletre ment, azután bemutatta a Bucegi Hegységet Romániából, és végül megmutatta saját helyzetét a bázis folyosóján belül. Nyilvánvaló volt, hogy a két félgömb alakú energiapajzs közvetlen kapcsolatban vannak egymással.

Alapjában véve az iraki bázis lett értesitve a roman bázisban lévő emberek jelenlétéről.

A rossz hír az volt, hogy az USA elnöki hivatalát is értesitették. Azok pedig a roman diplomáciát. Perceken belül az egész művelet fel volt fedve, és Massini terve kútba esett.

Az USA elnöki hivatala ellenőrzés alá akarta vonni a titkos bázist és az egész műveletet. A roman politikusok, akik semmit nem tudtak a folyó titkos műveletről, pánikba estek.

A Pentagon tábornokokat tájékoztatták, hogy Washington sürgős tanácskozást követel.

VIII. CSAT (Legfelsőbb Védelmi Tanács) Szükségtanácskozása
  
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szükségülése nagy hullámokat kavart a Nulladik Osztály szimpátiáját illetően. A legtöbbüket megrázta a kapott hir. A CSAT úgy határozott, hogy folytatják a kutatást, de a Nulladik Osztály teljes felügyelete alatt. Leltárt is kellett készíteni a Nagy Járatban talált összes tárgyról.

Bukarestből vegyes parancsok jöttek. Többórás tanácskozást követően arra döntöttek, hogy a felfedezést nyilvánossá teszik az egész világ számára. Néhány CSAT tag vehemensen tiltakozott a döntés miatt.

IX. Romania Hivatalos Nyilatkozata
   
Amikor az ameriaki diplomácia értesült arról, hogy Románia felfedi a felfedezéseket, minden káoszba keveredett. Órákon belül az USA leállitotta a pénzügyi tranzakciókat Romániával. Románia szükségállapot kihirdetésére készült a Bucegi Hegységben és a fővárosban.

A Bukarestbe érkező amerikai és román hivatalnokok közötti megbeszélések tolmács nélkül zajlottak. Az amerikaiak hevesen, kiabáltak és fenyegetőztek a románokkal.

Vezető tudósok és kutatók lettek meghívva a világ minden tájáról tanulmányok végzésére. De ami a legfontosabb, hogy az emberiség távoli múltjáról és valódi történelméről lebbentették volna fel a fátylat, mely tudvalevőleg hamisitvány, amint Cézár azt tanúsította a Nagy Járatban,

Az USA reakciója azért volt oly brutális, mert a felfedés azonnal meghiúsította volna a világ feletti globális befolyásukat és hatalmukat.

Az USA hivatalos válasza szerint ők nem akartak pánikot kelteni a világban, de azt elfelejtették beismerni, hogy a világ jelenlegi gyötrődése egyenes következménye a szándékos megtévesztésnek és manipulációnak, melyet a szabadkőművesek és más titkos társaságok vezetésével évezredek óta elkövetnek.

Volt a Vatikán részéről is egy beavatkozás (ha azon csodálkoznának, hogyan kapott hírt a Vatikán e felfedezésről, akkor tudniuk kell, hogy ők a világ irányító piramisának tetején állnak, és a vallásos áhítatuk csupán egy felszín - ld. -- ld: A Vatikán legsötétebb titkai).

A pápa bizonyos dokumentumok megszerzését ígérte a pápai titkos archívumokból, melyek Románia számára fontosak voltak

24 órás tárgyalást követően végső megegyezés született az USA és Románia között. A román állam elhalasztotta a felfedezés nyilvánosságra hozatalát, és fokozatosan fedi azokat fel az emberek számára.

X. A Vetítőterem
     

A vetítőterem


A Nagy Járat váratlanul egy gigantikus auditóriumban végződött, mely 30 m magas volt, és 100 m hosszú. A vetítőterem ennél kisebb volt, és energiapajzzsal volt védve. A pajzs felé haladva egy része eltűnt egy ajtó formájában, lehetővé téve az áthaladást. A pajzs minden külső behatástól megvédte a szobát. A pajzs a szoba belsejéből nézve tömör volt és fehér-arany színű.

Alapjában véve a pajzs formálta ezt a kupola alakú termet, legörbített falakkal és plafonnal. A szoba hátsó részében, 10-12 m-es magasságban végződött a pajzs, ahol is megérintette a szoba kőfalát. Ezen a falon három hatalmas alagútlyuk volt látható, egy egyenesen előre, a másik kettő kétoldalon szimmetrikusan.

XI. Óriások Asztala
  
Egy sor óriás kőasztal volt a fal mentél balra és jobbra, 5-5 mindkét oldalon. Az azstalon kb. 2 m magasak voltak.

Az asztalok tetején precíz vésés, különböző jelek és ismeretlen ősi irás és karakterek voltak.

Az írás több, általános szimbólumot is tartalmazott (pl. kör, háromszög). Több színben fluoreszkálva világitott az irás, minden asztalon más szinnel.

Pár asztalon különböző tárgyak voltak, melyek műszaki tárgyaknak bizonyultak. Több tárgyból átlátszó fehér drótok lógtak a földre helyezett fényes, ezüst-szerű háromszög alakú dobozokba.

Közelebbről megvizsgálva a kábelek végtelenül rugalmasakés könnyűek voltak, és egész hosszukban fényesen pulzáltak.

Valahányszor valaki megérintette az asztalt, egy holografikus kivetitődés aktiválódott, egy specifikus tudományterületet bemutatva. A képek háromdimenziósak voltak, kb. 2,5 m magasak.

A kivetülések automatikusan követték egymást, de egyidejűleg interaktívan az asztalon lévő jelek megérintésének megfelelően.

XII. A Nagy Felfedezés: Holografikus DNS Kombináció Földönkívüli Fajokkal
   
Az asztalok nagy mérete miatt a tudósok speciális háromlábú állványokat használtak a kényelmes magasság elérésére. Közelebbről megvizsgálva megfigyeltek egy sötét üvegszerű anyagot, mely az asztalok tetejét borította. Az anyag különböző nagy négyzetekre volt osztva, mely egyfajta rácsbeosztást alkotott.

Az egyik asztal a biológia területéről adott információt, növényekről és állatokról vetitett ki képeket, melyek közül pár ismeretlen volt a tudósok számára.

Az egyik négyzet megérintésével földönkívüli lények holografkus kivetülése jelent meg, complex tudományos vizsgálat jelent meg, bemuattván a két faj DNS-jét és azok közötti hasonlóságot.

A diákon függőlegesen idegen nyelven abc volt irva. A diák végén a két faj keresztezése volt bemutatva.

XIII. Valódi Óriások
 
A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas lények lehettek.

Óriás humanoid csontvázakat találtak Romániában az Újság nevű újság szerint.

Az újságírók csapatához csatlakozott Vasile Rudan kutató, aki megjegyezte, hogy Bozioru falu lakosainak konkrét bizonyítékuk van: a temetőben óriás csontvázak vannak. 20 évvel ezelőtt véletlenül fedezték a több, mint 2,4 m magas csontvázakat.

XIV. Az Univerzum Könyvtára

A Vetítőteremben részletes információk voltak a külölböző területekről, úgymint: fizika, kozmológia, asztronómia, épitészet, műszaki tudományok, biológia, genetika, vallás. Emiatt könyvtárhoz hasonlitották.

A terem közepén egy podium-szerű terület volt, mely egy érdekes eszközt tartalmazott. A tudósok úgy vélték, hogy ez bizonyos agyi területeket aktivált.

XV. Románia Irányítópult

Mellette volt egy parancspult, különböző geometriai szimbólumokkal, több színben. Egy holografikus szimuláció magyarázta el a gombok működését. A Kárpátokat mutatta 25 km magasról és utána hatalmas vízmennysig zúdult az alföldekre.

Majd Románia, Magyarország és Ukrajna területéről az erdélyi területre érkező vizekből folyók lettek. Majd Románia területét tenger öntötte el, és a magas hegyek szigetekként álltak ki a vízből. Utána a víz visszahúzódott.

XVI. A Titokzatos Amfóra
 
Az irányítópult mögött egy kb. háromméteres piedesztál volt, melyen egy titokzatos amfóra volt. Lord Massini és a szabadkőművel elit tudott az amfóra létezéséről, ez volt a legnagyobb felfedezés.

Az edényben nagyon finom fehér por volt. A tudósok szerint ez ismeretlen kristályszerkezetű egyatomos arany.

Az aranypor ilyen tiszta formában bizonyos sejt- és idegszintű hullámokat és energiacserét stimulál. Ez felgyorsítja a fiatalodás folyamatát. Elméletimeg az ember több ezer évif is tudna élni ugyanazon fizikai testben ezen anyag fogyasztásával. Ez megmagyaráz pár hiányzó részt a globális elit rejtett szándékairól és hihetetlen hosszú életével kapcsolatban.

XVII. Bolygónk igazi történelme
 
Az amfóra mögött, a piedesztál közepén volt egy nagy kupola, mely hologramokat vetitett ki az emberiség történelméről. Cézár elmagyarázta, hogy az emberiség történelmének 90%-a hamisitvány és Darwin evolúcióelmélete is téves. A történelemben leirt dolgok meg sem történtek, de az úgynevezett mítoszok és legendák szinte mindegyike igaz.

A legtöbb régészeti elmélet hamis. Pl. a dinoszauruszok nem haltak ki 65 millió évvel ezelőtt, és a régi kontinensek, Lemúria és Atlantisz pedig léteztek.

Egy kivetitett csillagtérkép mutatta meg a bemutatott események pontos dátumát.

A Föld processziós ciklusa 25.920 év. A Bucegi Hegyek 50-55 ezer évesek.

XVIII. Sokkoló Felfedezések

Cézár látta, mi történt az ún. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne.

Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogant megközelités. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál job. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk.

Jézus keresztrefeszitését is bemutatták. A kivetités felfedte, hogy a keresztrefeszitésnél jelen voltak olyanok is, akik más történelmi periódusból érkeztek.

A hologram bemutatott részleteket pár kivételes karakter spirituális életéből az emberiség távoli történelménől, akikről semmit sem tudunk.

Azokban az időkben a társadalmi és szociális eloszlás teljesen különbözött a maitól.

XIX. A Három Titokzatos Alagút
 
A feltárt alagutak több ezer mérföld hosszúak és a bolygó három részére vezetnek. A baloldali egy egyiptomi területre vezet.

A job oldali alagút egy hasonló, de kisebb szerkezethez vezet a tibeti fennsík alatt. Ennek van három elágazása, az egyik Buzaru-ba megy a közel a Kárpát-kanyarhoz. A második a már emlitett iraki bázishoz vezet. A harmadik pedig a mongóliai Góbi sivatagba.

XX. A Harmadik Alagút - Egy Titkos Világ

A középső alagút volt a legfontosabb mind Massini, mind az USA kormány számára, melyet a nyilvánosság elől szigorú titokban kellett tartani. Ez az alagút hihetetlen mélységbe vezetett, egy valóságos földalatti világba, közel a bolygónk közepéhez (Belső Föld).

Ezt a területet Agartha-nak nevezik, és valószinűleg ide vezetett a harmadik alagút. Az árnyékelitnek nem érdeke, hogy erről tudomást szerezzenek az emberek. (http://humansarefree.com/2011/11/hollow-earth-science-jan-lamprecht.html)

2009-ben, a helyi televízió "Antena 1" vázolta ezeket az eseményeket:
https://www.youtube.com/watch?v=PF0yep0llF4

Az adás után egy névtelen telefonált be:
https://www.youtube.com/watch?v=VNAXqZhnNq0

Alexander Light, HumansAreFree.com; sirius-plejad.blog

Eredeti angol szöveg:
http://humansarefree.com/2010/11/another-true-history-chapter.html

A Stasi állampolgár születése

A floridai Palm Beach rendőrségének programja az egyik első ilyen jellegű kezdeményezés az Egyesült Államokban. A Közösségi Partnerek a Terrorizmus Ellen (CPAT) kezdeményezés a Belbiztonsági Minisztérium által a Városi Biztonsági Alapnak adott félmilliárd dollár segítségével jött létre. Ric Bradwhaw serif, a CPAT alapítója, így magyarázza a névtelen bejelentésekre felállított forródrót célját:
„Azt akarjuk, hogy az emberek felhívjanak minket, ha valaki az utcájukban gyűlöli a kormányt, vagy gyűlöli a polgármestert és le akarja lőni. Mi baj lehet abból, ha valaki bekopog hozzá és megkérdezi: „Hahó! Minden rendben van?”
Bradshaw tudni akarja, hogy ki beszél a rendszer ellen és kinek van „Ne taposs rám!” (az amerikai szabadság és függetlenség egyik mottója) poszter a hálószobája falán. A weboldalán közzétett videó arra szólít fel, hogy bármilyen gyanús tevékenységet jelentsünk, például, ha valaki túl sok képet készít egy hídról.
A helyi hatóság sokszor olyan dolgokat is megtehet, ami a Belbiztonsági Minisztériumnak tilos. George W. Bush például bevezette a TIPS (a Terrorizmus Információs és Védelmi Rendszer rövidítése, ami egyúttal azt is jelenti, hogy „füles”) műveletet, amelyen keresztül minden állampolgár jelenthette a gyanús tevékenységeket.
Különösen olyan emberek jelentéseire számítottak, akik bejáratosak voltak magáningatlanokba, mint a vízvezeték- vagy tévészerelők. A TIPS programot végül felfüggesztették, mert az egyre erősödő kritika az egykori kommunista Kelet-Németország titkosrendőrségéhez, a Stasi-hoz hasonlította.
A CPAT egyes kritikusai a program alapítóját, Ric Bradshaw-t ért korrupciós vádakkal próbálják támadni a kezdeményezést, de a legfontosabb kérdés azért mégis az, hogy miként fogják az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések befolyásolni az átlag amerikai mentalitását, amikor rájön, hogy az egész kormányt bevetheti szomszédja ellen.
Bradshaw azzal nyugtatja a közvéleményt, hogy a rendőrség „tudja, hogyan kell kiszűrni a frivol panaszokat”. Azonban Jim Donahue, elismert rendvédelmi szakember szerint a serif hivatalát „olyan fajta emberek vezetik, akik ellen az édesapja a II. Világháborúban harcolt.”
Sajnos nagyon is sok dokumentum és bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy annak lehetősége, hogy a szomszédunkat feljelenthetjük egy véleménynyilvánítás vagy egyéb békés magatartás miatt, milyen hatással van a társadalomra. Az ilyen hatalom a legrosszabb tulajdonságokat hozza ki az emberekből, azokat jutalmazva, akik hazudnak és visszaélnek mások bizalmával. A polgári besúgók hálózatának létrehozása nemcsak Stasi vagy Náci államot, hanem Stasi vagy Náci állampolgárokat is eredményez.
A „Gestapo és a német társadalom: a rasszista politika betartatása” című kitűnő könyvében (Oxford, 1990), Robert Gellately történész lebilincselő és egyúttal szomorú bepillantást nyújt a diktatúra, a bűnrészes lakosság és a „másik” állami üldözése közötti hármas együttműködésbe.
A könyv egy véletlen találkozás eredményeként született. Gellately kutatómunkát végzett a II. Világháborúval kapcsolatban egy német levéltárban, amikor a könyvtáros megemlítette, hogy van náluk egy 19.000 darabos Gestapo anyag, aminek megsemmisítésére a náciknak nem volt idejük. Bár az anyag csupán Németország egyik régióját fedte le, Gellately megpróbálta minél több régióra kiterjeszteni kutatását és hátborzongatóan hasonló eredményre jutott.
Az akták alapjaiban változtatták meg a náci Németországban folyt besúgói és kémkedési tevékenységről korábban alkotott véleményét.
Korábban, amikor németeket kérdezett a titkosrendőrség jelenlétéről abban az időben, azt válaszolták, hogy „mindenhol ott voltak”, minden függöny mögött és minden kapualjban. Végtére is, mi más módon tudta volna a Gestapo kideríteni, hogy hol bujkálnak a zsidók, hogy kik zúgolódnak a kormány ellen, vagy kinek a birtokában van betiltott irodalom? Ezeket a dolgokat a titokzatosság leple és az idő múlása védte.
Gellately olyan lakossági kémhálózatra bukkant, ami elárasztotta a Gestapót a „szomszédok” viselkedésével és hátterével kapcsolatos különféle pletykákkal és jelentésekkel (igazakkal és hamisakkal). A Gestapó fő feladatát így leginkább az információ átrostálása képezte.
A Gestapó azért volt annyira sikeres az elnyomásban, mert az átlagember lelkes részvételét élvezte. A jelenség még véletlenül sem a németek esetleges jellembeli hiányossága, hanem az emberi természet bizonyos hajlama felé mutat.
Gellately leírja, hogy a legtöbb informátort banális tényezők motiváltak, mint például a kapzsiság, a féltékenység vagy apró-cseprő nézeteltérések, nem pedig a félelem vagy a haza és a biztonság iránt érzett elkötelezettség.
Az üzlettársak feljelentették egymást a vállalat feletti teljes tulajdonjog megszerzéséért. Az irigyek feljelentették a gazdagabb szomszédot, az elhagyott szeretők a riválist. Természetesen ott voltak azok is, akik élvezték a fontoskodást és, hogy a hatóságok odafigyeltek arra, amit mondtak.
2001-ben „Hitler támogatása” címen megjelent másik könyvében azt mondja, hogy a Náci Németország nem csupán egy maroknyi gonosz elit munkájának eredménye volt, de a kellő számban aktívan közreműködő állampolgárok „gyümölcse” is. Könyvében figyelmeztet az „itt ilyen nem történhet meg” mentalitás veszélyeire is, mert az együttműködés motivációjául szolgáló tényezők sajnos megtalálhatók az emberi természetben minden országban.
Gellately elmeséli egy német asszony történetét, aki a BBC által a munkájáról készített filmben is szerepelt. „Amikor megmutatták neki a Gestapó általa aláírt dokumentumát, amiben egy zsidóasszonyt jelent fel, elismerte, hogy az aláírás hiteles, majd hozzátette, „De én nem ez vagyok!” A nő egy alapvető igazságot fogalmazott meg a társadalom tagjairól.
Amikor a rosszindulatot hatóságilag bátorítják és jutalmazzák, amikor az erkölcstelen viselkedésnek nincsenek következményei, sok ember igen komoly mélységekbe tud süllyedni. Az állam kifejezőivé válnak. Ezzel ellentétben, amikor a rosszindulatot a társadalom elítéli és bünteti, ugyanezek az emberek soha senkit nem bántanának. Az emberi kapcsolatokat sokszor (főleg igazi istenhit nélkül) a pénzügyi és pszichológiai ösztönző erők alakítják.
A TIPS és CPAT rendszerek, vagy akár Janet Napolitano „Ha látsz valamit jelentsd” kampánya, a legrosszabbat hozzák ki az amerikaiakból, vagy bármilyen más állam polgáraiból, ahol hasonló programot vezetnek be, tetteiket pedig, legyenek bármilyen elítélendők, azzal magyarázzák majd, hogy „azok nem ők voltak”.
Pedig de. Legalábbis ezzé válhat az átlag amerikai, ha az állam felhatalmazásával, anonimitását megőrizve, bajba juttathatja azokat, akiket nem kedvel. A hatalmi elit ilyen embereket szeretne. Barack Obama nem véletlenül szólította fel az Ohio Egyetem diákjait május 5-i beszédében, hogy „utasítsák el” azokat a hangokat, amelyek azt mondják, hogy „a diktatúra a sarkon túl leselkedik”. Inkább azt szeretné, hogy az amerikaiak szomszédaikat, ne pedig a köréjük épülő diktatúrát figyeljék.
„Továbbá pedig testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” – Filippibeliek 4:8
„E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének: A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!” – Példabeszédek 6:16-19
Forrás: Activist Post

Százmilliárdos megszorítás jön

Varga Mihály szerint emelkedhet a tranzakciós adó, a Népszabadság úgy tudja, a készpénzfelvétel terhe például megduplázódhat. Varga Mihály péntek 11-kor jelenti be, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy az ország kikerüljön az uniós túlzottdeficit-eljárás alól – írja a hvg.hu.
A lap egyben idézi Varga Mihályt, aki a HírTv-nek azt mondta, Magyarország a tranzakciós adó emelésével kerülhet ki a túlzottdeficit-eljárás alól. A tárcavezető szerint illetékből kevesebb bevétel folyt be az államkasszába, mint amennyit vártak.
Hozzátette, megvizsgálják, hogy a bankokra és pénzintézetekre kivetett teher emelésével végrehajtható-e a kiigazítás. A javaslatokat akár már ezen a héten is eljuttathatja a kormány az Európai Uniónak. Varga ettől függetlenül vitatja a lépés szükségességét, szerinte ugyanis az uniós szakemberek tévednek: az államháztartási hiány nem fogja elérni a 3 százalékot.
A Népszabadság pénteken azt írta, a Varga-csomag részeként a készpénzfelvétel terhe a mai 3 ezrelékről 6 ezrelékre nőhetne, az átutalásoknál alkalmazott 2 ezrelékes mérték pedig 3-4 ezrelékre emelkedne, ha erre szükség lesz.
Az Index szerint a megszorítás teljes összege 100-120 milliárd forint lehet.
(Forrás: hvg.hu )

“Atomvillanás balról” 150 milliárdos megszorítást jelentett be Varga Mihály

A nemzetgazdasági miniszter rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány első körben 92,9 milliárd forintos zárolást hajt végre az államháztartás intézményrendszerén belül. Ha ez nem lesz elég akkor felfüggesztik az egyszeri beruházások finanszírozását. Ha ez sem lenne elég a túlzottdeficit-eljárás alól való kikerüléshez, akkor újragondolják a tranzakciós adót, az energiaadót és a bankadót. A magyar kormány meglép egyenlegjavító intézkedéseket, hogy kikerüljünk a túlzottdeficit-eljárás alól- jelentette be Giró-Szász András kormányszóvivő.
A kormány mai ülésén áttekintette az Európai Bizottság tavaszi, legfrissebb jelentését és döntéseket hozott- kezdte Varga Mihály. Beszámolt róla a sajtótájékoztató elején, hogy az elmúlt években az Európai Bizottság jelentéseivel szemben mindig a magyar kormány tervei igazolódtak be, szerinte ez most is így lesz. Az Európai Bizottság nem számol a közszférában nominálisan stagnáló fizetésekkel, a hatékonyabb adóbeszedés hatásával, és azzal sem, hogy az önkormányzati szférában tavaly többlet alakult ki – mondta Varga azzal kapcsolatban, hogy miből adódik a különbség a kormány és Brüsszel államháztartási előrejelzései között.
Varga szerint igazságtalan módon méri a magyar gazdaság teljesítményét az Európai Bizottság. Szerinte ezt igazolja a sikeres államadósság-csökkentés és a deficitmutató, amiben Magyarország 7. az Európai Unión belül.
92,9 milliárdot zárolnak
A kormány egyensúlyjavító intézkedésekről döntött és a következők megtételét javasolja- mondta ezt követően. Ahhoz, hogy kikeüljön Magyarország a túlzottdeficit-eljárás alól, három körös javaslatsort tesznek. Az első lépés egy zárolás az államháztartás intézményrendszerén belül. 2013-ban és 2014-ben összesen 92,9 milliárd forint értékben zárolnak a különböző fejezeteknél. Amennyiben a gazdasági mutatók kedvezőbben alakulnak, akkor feloldhatják ezeket- mondja Varga, aki szerint ez elegendő lesz az eljárás felfüggesztéséhez.
Beruházások felfüggesztése
A második lépés, ha az első nem lenne elegendő, akkor a kormány az egyszeri, átmeneti beruházások finanszírozását a költségvetésből felfüggeszti. Ez a jelenleg futó beruházásokra vonatkozik. pl a stadionlépítésekre, a Parlament felújítására. A miniszter közli, ezek a folyó finanszírozásban nem vesznek részt, csak akkor lehet majd ezeket folytatni, ha az államnak plusz bevétele származik épületek eladásából például. Elmondta, a beruházások finanszírozása a GDP-nek mintegy 0,2 százalékát teszi ki. Varga szerint az első két kör mintegy 150 milliárd forintos egyenlegjavítást jelent és reményeik szerint elegendő lesz.
Harmadik lépés: adóemelések
A harmadik lépésben – bár az első kettőnek Varga szerint elegendőnek kell lennie, hogy kikerüljünk az eljárás alól – a kormány kész további intézkedések meghozatalára. Eszerint készek a tranzakciós illetéket emelni és újragondolni az energiaadót, vagy a bankadót. “Reményeink szerint ezekre nem lesz szükség”- tette hozzá Varga.
Kérdésre válaszolva elmondta, a zárolás valamennyi költségvetési intézményt érint az Országgyűléstől kezdve a minisztériumokon át a bíróságokig. Giró-Szász András hozzátette: összesen 17 intézmény van (egészségügyi intézmények, stb.), melyeket nem fognak érinteni a zárolások, ezek mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartoznak.
A kormány szerint semmilyen intézkedés nem kellene
Varga arról is beszél, hogy az intézkedések ahhoz kellenek, hogy necsak a kormány, hanem az Európai Bizottság számításai szerint is 3 százalék alá csökkenjen az idei hiánycél. Elmondja, hogy szerinte a zárolásokkal 2,7 százalék kell, hogy kijöjjön Brüsszelben, ami elegendő lesz, hogy kikerüljön az ország a túlzottdeficit-eljárás alól.
Az egyik kérdező közben a szekszárdi trafikügyről kérdezi Giró-Szász Andrást. A kormányszóvivő elmondja, hogy helyi ügyről van szó, ezért a kormány nem foglalkozott vele, kérdezzék meg a polgármestert.
Varga Mihály szerint egyébként egy nehéz időszaka következik a magyar gazdaságnak, hogy igazolni tudjuk Brüsszel felé, hogy a számításaik nem helyesek és ezek vitákat generálnak.
Kérdésre válaszolva arról is beszél, hogy időnként a Bizottság egymástól eltérő döntések alapján hoz intézkedést egyik, vagy másik ország kapcsán. Nehéz ebben logikát találni- mondja Varga, aki ezért nem tudja, mi várható a május végi ülésen, ahol a túlzottdeficit-eljárásról döntenek.
Giró-Szász nyomatékosítja, hogy a magyar kormány szerint egyáltalán nem lenne szükség ezen intézkedésekre, ezeket mind az Európai Bizottság véleménye miatt hozzák. Ha idén az első két intézkedés nem lenne elegendő, akkor a kormány meg fogja kérni Brüsszelt, mondják meg, mekkora szám szerintük az, ami hiányzik ahhoz, hogy az eljárás alól kikerüljön az ország és akkor azt a bankadóval, a tranzakciós adóval és más intézkedésekkel meg fognak hozni.
“Atomvillanás balról”
Varga Mihály az intézkedésekkel kapcsolatban elmondja, amikor katonának bevonult, Szombathelyre vitték és elmondták neki, hogy az egy első lépcsős laktanya, ha megtámadják az országot, ők kell, hogy elsőként védelmet nyújtsanak. Van második és harmadik vonal is, nekik csak később kellett volna beavatkozni- vont párhuzamot a három körös intézkedéscsomaggal a miniszter. Ha az első két lépcső nem nyújt védelmet, jöhet “az atomvillanás balról”, a harmadik kör, amikor a tranzakciós illetéket is hajlandóak lennének növelni, illetve újragondolná a bankadót és az energiaadót.
(MTI)

Vészmegszorítások?


92,9 milliárd forintot zárol az állam. A kormány bejelentése szerint azért teszik ezt, hogy az EU túlzott-deficit eljárásából kikerüljön a magyar állam. Első lépésként teszik ezt, majd második lépésként leállítják az állami befektetéseket és egyéb beruházásokat. Harmadik lépésként újabb adókat vezetnek be.
Mindez nagyon hasonlít egy vészforgatókönyvhöz. Többször foglalkoztunk korábban a kormány hazardírozó pénzpolitikájával. Látható, hogy az egész pénzrendszer rendkívül instabil. Felmerül a kérdés, hogy miért kellene ez alól az eljárás alól kikerülnünk, amikor a kormány állítólag éppen keleti nyitást hajt végre. A keleti nyitást senki nem értékeli pozitívan atlantista részről, elég egyetlen pillantást vetni a most zajló amerikai-orosz külügyi birkózásra Szíria miatt, gyorsan felmérhető, hogy a kemény csaták még hátra vannak. Ha viszont a keleti nyitás a fontosabb, akkor kit érdekel a túlzott-deficit eljárás? Többszörös nyereségre lehetne számítani a másik oldalon. Vagyis, valaki már megint hazudik!
Úgy tűnik a keleti nyitás a kormány részéről egy nagy blöff, ami azt a célt szolgálja, hogy némileg stabilizálja a közhangulatot, de valójában csak azt teszik, amit a gazdáik megengednek, és az általuk meghúzott határokon belül mozognak.
Ki fogja a kárát látni a zárolásnak első sorban? Természetesen a kórházak, iskolák, szociális intézmények. Nem elég, hogy már kórházakat, kórházakban egész osztályokat kell bezárni emberhiány miatt. Hiába hivatkoznak arra, hogy ez nem közvetlen költségvetési összeg, hanem a tartalék, a szociális rendszer komoly fizetési nehézségekkel küzd. Olyanokkal, amelyek sok esetben már magát a működést veszélyeztetik.
Felmerül a kérdés, hogy a felelős kormány valójában kinek és miért felelős? Mire föl a kormányzati sikerpropaganda, miben teljesít jobban az ország? Csupán egyetlen dologban, hogy a nemzeti színeket erősebben nyomtatják ki a baráti nyomdák, ami nem jelent semmit. Keleti nyitás, Magyarország jobban teljesít, rezsicsökkentés, ezek a kormány részéről csupán üres szavak, melyek a roskadozó gépezet fenntartását szolgálják. Agymosásban jobban teljesít az ország, illetve annak (meg)vezetői, mint 4 éve. Aki túl sok ajtót nyit ki politikai életútja során, azt előbb-utóbb mindenhonnan kizárják. És akkor jöhetnek a vészmegszorítások!
Tálas András

Újabb 1,3 milliárdot költhet kommunikációra a KIM


Közbeszerzést írt ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a 2013-2014-es kommunikációs feladatai ellátására, a megbízás becsült értéke nettó 1 milliárd 330 millió forint – közölte a Kreatív. Tárgyalásos közbeszerzést írt ki a KIM a 2013-2014 évi kommunikációs feladatai ellátására – írta a Kreatív. A keretösszeg nettó 700 millió forint, amelytől 90 százalékban el lehet térni igény esetén, így a becsült érték áfa nélkül 1 milliárd 330 millió forint.
A tervek szerint az idén július 22-től induló és 2014 június végéig szóló megbízás során a nyertesnek médiatervezést, médiavásárlást és reklámtevékenységet kell végeznie, valamint kommunikációs stratégiát kell kidolgoznia és rendezvényeket kell szerveznie.

Itt a világ legnagyobb bankkártyacsalása

45 millió dollárt lopott közel-keleti pénzintézetektől bankkártya-hamisítással egy bűnbanda, amelynek tagjai az egész világon szétszóródva, összehangoltan, néhány óra alatt követték el tettüket – közölték csütörtökön amerikai ügyészek.

A banda számítógépes hacker tagjai behatoltak egy meg nem nevezett indiai és egy egyesült államokbeli bankkártyagyártó cég számítógépes rendszerébe. Adatokat loptak el, majd feloldották a készpénzfelvételre vonatkozó napi limitet olyan MasterCard folyószámlakártyákon, amelyeket egy egyesült arab emírségekbeli és egy ománi bank bocsátott ki, illetve PIN-kódokat hoztak létre a kártyákhoz.

A megszerzett adatokat mások rátöltötték olyan kártyákra – szállodai szobakártyára, lejárt hitelkártyára –, amelyeken az információk mágnescsíkon vannak tárolva. A banda egy harmadik csoportjának tagjai pedig – akiknek kiosztották a hamis kártyákat – szerte a világon néhány óra alatt kivettek összesen több millió dollárt több ezer bankautomatából. Az ATM-tolvajok a megszerzett pénzből részben drága termékeket vásároltak, részben átadták a bankjegyeket a középszintű bandavezetőknek.

A lopást az tette lehetővé, hogy egyes bankok még kibocsátanak mágnescsíkos kártyákat, amelyek már elavultak és nem biztonságosak – szemben a gyakorlatilag másolhatatlan chipkártyával –, de még elfogadják őket.

Jogi szakértők szerint egyelőre nem világos, hogy a közel-keleti bankok követelhetnek-e kártérítést a bankártyagyártóktól vagy biztosítóiktól.

Loretta Lynch amerikai ügyész beszámolt arról, hogy a tettesek között van legalább hét amerikai állampolgár, akiket a Dominikai Köztársaságban vettek őrizetbe. Az illetők ATM-tolvajok, akiket az elkövetés közben rögzítettek biztonsági kamerák. Volt olyan közöttük, aki egyre jobban dagadó hátizsákkal járt egyik automatától a másikig, és volt olyan, aki a kezében vitte a hatalmas bankókötegeket, például Manhattanben.

Hír 24


MEDDIG TART A JOBBIK ÁMOKFUTÁSA?
Ha a Jobbik tevékenységét értékeljük hírportálunkon, tucatszámra kapunk leveleket, melyben elítélik a Jobbik-ellenességünket, és különböző átgondolatlan javaslatokat tesznek. A szerkesztőségbe érkeztek olyan kérdések is, hogy miért a Jobbik ellen lépünk fel, amikor vannak nála sokkal veszélyesebb ellenségei is nemzetünknek? Vannak bizony, de nem a mi (a nemzeti-hazafias) térfelünkön, a bérenc Jobbik pedig sajnos itt tevékenykedik és addig itt nem alakulhat ki egy közös nevező, amíg ők félrevezetve a nemzeti-hazafias embereket itt, a nemzeti oldalon tevékenykednek. Addig mi nemzetiek nem állhatunk ki hatékonyan az igazi ellenség ellen. A Jobbik felbomlani pedig azért nem fog, mert a háttérerők ezt nem engedik (elég sokba kerültek eddig is), de azt amiért létrehozták, végrehajtani reméljük már képtelen lesz. Ma már teljesen tisztán látjuk a Jobbik létrehozásának és fenntartásának valódi okait, ezért nem is teszünk lépéseket az együttműködés irányába. Önmagában a Jobbik parlamenti padsoraiban ülő jónéhány képvislőjük "hovatartozása", már önmagában megmagyarázhatná az együttműködés hiányát. Azt viszont, hogy milyen bajban vannak, legjobban a a Jobbikos szóvivő "narkó" botránya, az "országos vezetőség" cégeinek "köztartozási" botrányai, a rengeteg jobbikos "vezető" pornóbotránya, a Klein-Szegedi Csanád körüli történések, és a Jobbik ebben a témában tett nyilatkozatai bizonyítják. A Jobbik törekvése az utcák visszafoglalása (visszavétele) a militáns liberálisoktól (akik valójában neo-cionbolsevisták) nem egy nagy művelet, mert az a pár ezer fő, akik ma a neo-cionbolsevizmust képviselik, nem urai az utcáknak. Veszélyességük pusztán abban rejlik, hogy korlátlan pénzügyi és médiatámogatást kapnak a tartóiktól, és így a semmiségből valamiféleség lesz. Vonáék megirigyelhették a zsidó Tasnádi Péter kérészéletű tündöklését az utcai harcosainak az élén és lehet, hogy helyére pályáznak. Csakhogy Tasnádi azóta is börtönben van, és ezt a sorsot csak úgy lehetne elkerülni, ha a weimari köztársaság idejéből ismert valódi harcokká fejlesztik az utcák birtoklásának műveleteit. Ettől viszont nem kell tartani több ok miatt sem. Mindenekelőtt az általános impotencia és a gyávaság miatt. A másik az, hogy jobbikos szerepjátékról lévén szó, és a színpadon (esetünkben az utcákon) előadás folyik, mely minden, csak nem a valóság. Ha a jobbik szervezne is ilyesmit, talán százan ha lennének. A Jobbikot a megrendezett cionista-liberális támadások csak erősítették, mert a megtévesztett közvélemény ezt hitelesítésként kezelte. Nem egy esetben a Jobbik vezetősége olyan provokatív rendezvényeket szervezett ennek az érdekében, melyek valóban nagy botrányokat keltettek a cionliberális oldalon, de mindig az egyszerű pártkatonák, gárdisták fizették meg az árát. A cionliberálisok által botránynak bemutatott műveletek azonban csak műbotrányok voltak, előre lebeszélt forgatókönyvek alapján történtek. A Jobbik életre keltésének célja a kezdettől fogva az volt, hogy minden más hazafias-nemzeti csoportosulást vagy szétforgácsoljanak, vagy légüres politikai közegbe kényszerítsenek. A szétforgácsolási műveletet beolvasztással kezdték, majd belső bomlasztással, intrikákkal és egyes megvásárolható személyekkel a háttérből olyan feszültségeket generáltak, mely az eredeti egységet teljesen felbomlasztotta. Ezt nem csak a szkinhed, betyársereges, hunniás kis (lényegtelen) társaságokkal, hanem a jóval nagyobb erőt jelentő Magyar Gárdával is nem egyszer sikeresen hajtották végre. Igaz itt megemlíthetnénk önmagát a Jobbikot is, mert önmagát is, ill. a párthoz korábban csatlakozott nemzeti-hazafias vezetőket is, akik gyakorlatilag felépítették a Jobbikot ilyen módszerekkel távolították el soraikból, sok esetben "feloszlatva" kíhúzva a szervezetet pl. helyi elnökök, vagy megyei választmányok vezetői alól, így távolítva el azokat, erre láthattunk példát BAZ-megye és a Szegedi ügy kapcsán, és még sorolhatnánk. Mindez odáig vezetett, hogy a Jobbik tagságának létszáma ma már árnyéka önmagának, amit a borsodi példa is mutat, ráadásul azok, akik megmaradtak az alkalmatlan maradék, igazi maradék a szó kalsszikus értelmében. Konklúzió: a cionistáknak kellett egy jól kézben tartható "szélsőjobboldali" párt (a Jobbik), mely lenullázza, totálisan impotenssé teszi a hazafias erőket, és ezt a régi, jól bevált módszert alkalmazták a Jobbik életre hívásával, így kellett ezt felépíteni. Röviden ezek azok az okok, amiért a Jobbikot nem tekintjük nemzetérdekeket képviselő, valódi hazafias tömörülésnek. A tényközlést egyesek csak akkor nevezik támadásnak, ha takargatni valójuk van. Nem arra törekszenek, hogy minden tettük, és minden párttagjuk megfeleljen az erkölcsi elvárásoknak, hanem az a fő szempont, hogy honnan jön valami pénz, és mert minden ennek van alárendelve (a Jobbik esetében már a kezdetektől), törvényszerűen bekövetkezik az erkölcstelen tettek sokasága. Amiket bizony takargatni kell. A párttagság véleményére pedig nem adunk. A tanítvány nem lehet különb mesterénél, a párttag a vezetőinél. Mindenki olyan, mint az, akit szolgál. Mondják, hogy a Jobbikban sok jó ember van. Mi az, hogy jó ember? Jó szándékú? A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Vagy talán a butaság mentőkörülmény, mivel "boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa (Máté 5:3)". A politika világában ennek pontosan a fordítottja az igaz. A buták az igavonó barmai minden mai politikai irányzatnak. A milyenségük miatt erre rá sem döbbenhetnek, ezért leveleznek olyanokkal, akikről semmit nem tudnak, csak annyit, hogy "bántják, támadják szeretett vezetőinket és pártunkat". Az eszükbe sem jut, hogy az EP-ben jó pénzért ott ülnek azok, akik most éppen ellene szavalnak. Azon is el kellene gondolkodni a jobbikos beírogatóknak, hogy miért a saját hányadékukban fetrengő szkinhedekkel, vagy hugyos, alexes betyárokkal, kurvapecér, pornós gárdásokkal léptek szövetségre a vezetőik. A jobbikban magukat radikális nemzetinek nevezők egy sunyi érdekszövetségbe tömörültek a magyarság ellen, és ezek után van pofájuk számon kérni, ha rámutatunk végzetes hibáikra, tévedéseikre? Mondhatnánk, hogy javító szándékkal tesszük, de nem mondjuk, mert azok az idők, amikor ez még javíthatott volna valamit, elmúltak. Azért hozzuk ezeket nyilvánosságra, azért mutatunk rá ezekre a súlyos hibákra, mert a nemzeti-hazafias közös nevező ellenkező esetben minket is besorolna, besodorna ebbe a kategóriába. Tehát nem a Jobbikot támadjuk, hanem a hibákra rámutatva, azokat elutasítva önmagunkat emeljük egy különb szintre. Ezért levelezői számonkérésnek -különösen kívülállók, pláne jobbikosok esetében- helye nincs. (bendeguz)
HA NINCS ELLENSÉG MAJD CSINÁLUNK
Sajnos a hazai közvélemény annyira elbutított, félrevezett és vak, hogy minden olcsó bábszínházat elhisznek. A Jobbik amikor elhatározta, hogy minden áron bekerülnek a parlamentbe, akkor föliratkoztak a zsinagógapártok közé. Ez persze az ostoba Jobbikos tagságot nem érdekelte. Az ostoba és gazemeber Jobbikos tagságot az sem érdekelte, hogy csaló zsidó pártvezetőik és képviselőik vannak. A közvélemény többségét az sem érdekelte, hogy a Jobbik valójában egy megtervezett „műpárt” volt, a MIÉP pótlására, hiszen a MIÉP is műpárt volt és hasonló szerepet töltött be, mint most a Jobbik és a Jobbiknak is hasonló csúfos bukása és elpárolgása lesz, mint korábban a szélhámos MIÉP-nek volt. Ezt nem most mondjuk először, hanem már 2006-ban is ez írtuk. Még az olvasni tudók többsége is eltekintett attól a fontos körülménytől, hogy „Nincs új a nap alatt.” Vagyis, ha nincs ellenség, akkor csinálni kell, hogy legyen egy mumus egy pofozóbábú. Ez a zsidó találmány sem új. Rákosi és Kádár alatt is ezt tették. Antall kormányzása alatt Csurka föllépése a nevetséges pártjával ezt a szerepet játszotta el. Ilyen belpolitikai közegben, mint ami nálunk kialakult, mindenképpen kell a zsidóknak egy „szélsőséges” úgynevezett „náci” párt. Ez sem új találmány. Ezt már Németországban is többször kipróbálták, amikor a zsidók ügynökei beépültek a nemzeti szervezetek közé, az utóbbi harminc évben. De most ott lebuktak, mert a legújabb „náci” per azért botrányos Müchenben, mert a német titkosszolgálat képezte ki a gyilkosokat, akik törököket öltek meg több mint tíz évvel ezelőtt, de csak most jöttek elő ezzel a sötét üggyel. Persze nálunk elhallgatják ezt a szemét ügyet is és főleg azt, hogy kik találták ki? Nálunk meg Gyurcsány alatt öt cigányt öltek meg titkosszolgálati megbízás alapján. Érdekes, hogy ezt a piszkos ügyet a Jobbik sem feszegeti! A fenti cikk csak szerény ízelítőt ad abból ami a Jobbik szélhámossági történeteinek csak egy piciny része. Most csak egy példára utalunk, a sok közül. Amikor az első gárda megalakult és ezt a Jobbik jegyezte be, mint egy szélhámos egyesületet, miközben nem a párthoz tartoztak. Meg a Morvai Krisztina, aki a fő szónokuk volt a választások előtt, de ő nem volt a párt tagja, de EU képviselőnek, Szegedi Csanáddal együtt nagyon jól jött nekik. Valójában Vona Gábornak egy tükör előtt szembe kéne köpnie magát, de tudjuk, hogy eddig ő nem fog eljutni. Az ostoba tagságtól sem várhatunk többet.


Az NSZK és a későbbi, újraegyesült Németország népszerű sorozata, amit Magyarországon is vetítettek, tiltólistára került a megszállt Németországban. Derrick felügyelőről, Horst Tapperről kiderült, hogy a Waffen-SS tagja volt. Mivel Németországba folyamatosan térnek vissza a Hitler előtt elmenekült zsidók, és főleg pénzéhes és bosszúvágytól fűtött leszármazottaik, ez most rányomja bélyegét a németek mindennapjaira. Berlinben zsinagógák nőttek ki a földből, zsidó kórház működik. Menetrendszerinti repülőáratok indulnak minden nap Tel-Aviv-ba Berlinből, és a német társadalom rohadásán, az aberráltak, homokosok tízezreinek megjelenésén ez a térnyerés jól le is mérhető. A német múlt, a poroszos gondolkodás és a nacionalizmus szigorúan tilos. A médiát megszállták, és amellett, hogy már elhunyt színészeket vádolnak és vegzálnak, van idejük még Magyarországnak is üzengetni, nap mint nap. Most mutogatnak egy olyan emberre, aki egy dicsőséges háborúban önként vállalta a harcot, egy olyan világ ellen, amit most a zsidók folyamatosan építenek ki napjainkban Németországban. Derrick levadászása így nem csoda, hiszen német színész volt, aki becsülettel védte egykoron hazáját. Németország a liberalizmus zsidók által irányította mocsarába süllyed bele, és ez jól látszik az egykori színész meghurcolásának példáján. Derrick az egyik, de hamarosan jönnek a többiek, hiszen a zsidó taktika célja éppen az, hogy lerombolják a német bálványokat és a népszerű embereket. El akarnak tüntetni mindenkit az útból, akár holt, akár élő. A folytatás következik. Valószínűleg hamarosan a Klinika sorozat Brinkmann professzoráról fog kiderülni az, hogy Mengelével szelektált Auschwitz-ban.
Fazekas József

Magyar és európai kezdeményezés a megélhetéshez szükséges garantált alapjövedelem bevezetéséről

Magyar civil szervezetek és társadalmi mozgalmak pénteken felhívással fordultak minden magyar állampolgárhoz, hogy aláírásával fejezze ki arra irányuló akaratát, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon bevezessék a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet (FNA), s mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet – tudatta a Magyar Szociális Fórum, a felhívás egyik aláírója.
Az Első Magyar Egyesület a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért, Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (emberiseg.hu), a Magyar Szociális Fórum, az Arany Liliom Alapítvány, és az Emberközpontú Országért Mozgalom szerint „nem nézhetjük többé tétlenül, hogy sok embertársunk megalázott életkörülmények között éljen, ne biztosítsák nekik a puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.”
Meg vagyunk győződve arról, hogy a világméretű műszaki fejlődés elérte azt a szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését. Meggyőződésünk, hogy változtatni kell a jelenlegi pénzügyi, gazdasági, politikai szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni – áll a közös felhívásban.
A nevezett magyar civilszervezetek és társadalmi mozgalmak arra kérik az embereket, hogy csatlakozzanak az Európai Unió 27 országában megkezdődött aláírásgyűjtéshez, s egy millió aláírás európai méretű közös összegyűjtésével érjék el, hogy az Európai Parlament napirendre tűzze a kezdeményezést, és választ adjon rá. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem mozgósítunk is arra, hogy siker koronázza. El akarjuk érni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában – írják a felhívásban.
Az aláírásgyűjtés internetes honlapokon folyik: a http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/, a http://alapjovedelem.hu/ és a http://alapjovedelem.org/ oldalakon. Részletes tájékoztatást nyújt az http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/ oldal.
A magyar civilek felhívásának teljes szövege megtalálható itt alább.+++
Felhívás
Mi, alulírott magyar civil szervezetek és társadalmi mozgalmak, felhívással fordulunk minden magyar állampolgárhoz, hogy aláírásával fejezze ki arra irányuló akaratát, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon vezessék be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet, és ezzel mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet.
Mi, demokratikus jogállamok polgárai nem nézhetjük többé tétlenül, hogy sok embertársunk megalázott életkörülmények között éljen, ne biztosítsák nekik a puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.
Meg vagyunk győződve arról, hogy a világméretű műszaki fejlődés elérte azt a szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését. Meggyőződésünk, hogy változtatni kell a jelenlegi pénzügyi, gazdasági, politikai szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.
A változtatás érdekében 17 országban kezdeményeztek civil szervezetek aláírásgyűjtést. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem mozgósítunk is arra, hogy siker koronázza. El akarjuk érni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában. 27 uniós országban, köztük hazánkban is gyűlnek már a támogató aláírások. Csatlakozz hozzá Te is!
„Az EU minden egyes állampolgára, minden egyén feltétel nélkül jogosult legyen a méltóságteljes élethez elengedhetetlen alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen ALAPJÖVEDELEM-re! Ezt nem csak a megélhetésért, hanem a társadalomban való szerepvállalás érdekében is feltétel nélkül biztosítani kell számára”!
A kezdeményezés lényege tehát az, hogy minden embert megillet alanyi jogon egy feltételekhez nem kötött alapjövedelem, amelyből biztosítani tudja létfenntartását, emberi méltóságának megőrzését. Amint összegyűlik 1.000.000 (Egy millió) aláírás, az Európai Parlamentnek kötelezően napirendre kell tűznie a civil polgári kezdeményezést.
A honlap, melyen magyar állampolgárok támogathatják a kezdeményezést: http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/
Részletek a központi uniós honlapon kívül még két hazai honlapon találhatók: http://alapjovedelem.hu/
http://alapjovedelem.org/
A kezdeményezés európai központi honlapja: http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/
Budapest, 2013.05.10.


Első Magyar Egyesület a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért
Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (emberiseg.hu)
Magyar Szociális Fórum (mszfszk.hu)
Arany Liliom Alapítvány
Emberközpontú Országért Mozgalom

A kormányfő felfedte Magyarország rejtett tartalékát

Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor nem számít a magyarok szavazataira. Legalábbis a hazai magyarokéra biztosan nem. Alig, hogy elhangzottak a mindenki fülét bántó szavai a zsidó világkongresszus megnyitóján, máris rákontrázott.
A Cigány Egyeztető Tanács alakuló ülésén Orbán kijelentette, a cigányság Magyarország rejtett tartaléka. Egyet is értünk, csak az a kérdés, hogy miféle tartalékról van szó. Mivel nem a cigányok lesznek a magyar szürkeállomány tartalékai az szinte biztosra vehető. Akkor miféle tartalékról van szó? Osztolykán Ágnes (LMP) szerint a költségvetés 7 százalékát kellene a cigány felzárkóztatásra költeni! A hadseregre sem költünk ennyit, pedig sokkal fontosabb egy magyar katona, mint százezer cigány.
Miféle rejtett tartalékról beszél az a politikus, aki szerint hatalmas öröm, hogy a világ harmadik legnagyobb zsidó diaszpórája itt élősködik rajtunk. Mert ugye ebben a diaszpórában nem nagyon találunk esztergályosokat, szobafestőket, autószerelőket, de üzletelgető bankárokat, esztétákat, 'művészeket', és semmittevőket annál inkább. Röhej az is, hogy pont Magyarországról hurcolták el szinte az összes zsidót, mégis itt van majdnem a legtöbb. Ez maga egy természeti csoda. Vagyis a rejtett tartalék semmiképpen sem lehet pozitív értelmű tartalék.
Ezzel a két baklövéssel Orbán elkezdte megásni a Fidesz sírját. Azt megértjük, hogy nagyon hajt a majdnem egymillió cigány szavazatra, vagyis a kijelentésének van alapja, csak éppen tegye már fel magában a kérdést, ő magyarnak számítja magát, vagy nem. Érdekes tudathasadásos állapot állt be a cionista fejekben. Ugyanis azt képzelik, hogy minden ország, legyen az norvég, német, vagy magyar, csak úgy van, a nevét meg az utcán találta. Az országok nevei azért azok amik, mert ott azok a népek élnek – normális esetben. Az adott országban az államalkotó népnek bizony előjogai vannak. Muszáj hogy legyenek, mert akkor minek van. Persze azt is tudjuk, hogy a cionista legfőbb törekvése minden esetben az isteni rend és harmónia elpusztítása, vagyis érthető miért akar mindent mindennel összekeverni. Nos ebbe a keverő-kavaró sorba tartozik a Fidesz vezére (oda ahonnan alapvetően indult), megmutatva valamennyi jóérzésű magyar ember számára, mi is a Fidesz. Azt is kinyilvánította egy évvel a választások előtt, hogy azok, akik rá szavaznak mire is számítsanak. Még több zsidóra, és még több cigányra. Agyontámogatott zsidó szervezetekre, és további csillagászati összegekkel pénzelt cigányokra. Ezt fogja megszavazni minden Fidesz szavazó. Gratulálunk nekik – és mindenkinek, aki szavazatával legitimálja ezt a semmirekellő rendszert.
Kemény Gábor

Tojásteszt!

Két tojás öt órával felnyitásuk után:

- a bal oldali "Aranysárga tojás" a Sparból, 37 Ft, származási hely: EU
- jobb oldali: falusi tojás, dobozi kispiac, 30 Ft, származási hely: Doboz, Magyarország942609_546579005393700_347117050_nhttp://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/mergez-etelek/mergez-etelek/2477-tojasteszt