2012. június 22., péntek

Gazdag István: NATO: a birodalmi pitbull

Egyesek naivan azt gondolhatják, hogy a NATO-nak logikusan el kellett volna tűnnie a Varsói Szerződés feloszlásakor. Annak a ténynek azonban, hogy nem ez történt, és hogy éppen ellenkezőleg: egyre agresszívabb szerepet szántak neki (Jugoszlávia megtámadása, túlterjeszkedés a geopolitikai zónáján, közvetlen részvétel a „terrorizmus elleni” háborúban stb.), inkább arra kellene késztetnie, hogy az 1991 előtti létezése igazolásának érvényét is megkérdőjelezzük. Valójában ezt a négy évtizedet ritkán vonják kétségbe, mivel a Varsói Szerződés által képviselt fenyegetést nagyon is valóságosnak tekintik.
Vajon egy NATO-hoz hasonló katonai szövetség puszta léte nem teszi eleve lehetetlenné egy valóban multilaterális világrend létrehozását az ENSZ égisze alatt? Ténylegesen a NATO létezése már kezdettől fogva aláásta az ilyen világrendet. Lényeges momentum, amelyről általában megfeledkeznek, hogy a Varsói Szerződést majdnem hat évvel a NATO után hozták létre, 1955. május 14-én, és ez már önmagában is hitelteleníti a szokásos érvet, miszerint a NATO csupán reakció volt a Varsói Szerződés fenyegetésére. Valójában éppen fordított a helyzet: a Szovjetunió és kelet-európai vazallusai alkotta „béketábor” a Varsói Szerződés megalakításával Nyugat-Németország NATO-ba való integrálására és újrafelfegyverzésére válaszolt.
Az Egyesült Nemzetek 1945 novemberében ratifikált alapító okirata pontosan meghatározza a háború elkerüléséhez a tagországokra háruló kötelezettségeket, egyértelműen előírva számukra, hogy egyesítsék erőiket a béke fenntartása érdekében és közösen tegyenek hatékony erőfeszítéseket a békét fenyegető veszélyek megelőzése és elhárítása végett. Az ENSZ célja „.. békés eszközökkel rendezni (...) a béke megszegésére alkalmas nemzetközi jellegű nézeteltéréseket vagy helyzeteket ...” Akkor tehát mi értelme lehetett egy 12 országot elszigetelő katonai szövetségnek, ha minden ország őszintén elhatározta, hogy egyesítik erőiket a béke fenntartására?
Alig három évvel az ENSZ Alapokmányának az aláírása után a főbb európai gyarmattartó hatalmak (az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Belgium) és Luxemburg megkötik a Brüsszeli paktumot, amely egy évvel később a NATO csírájává fog válni. Az általuk létrehozott katonai szövetség kiürítette az Alapokmányban lefektetett elvek és kötelezettségek értelmét. A támadó fegyverekkel felszerelt országok exkluzív klubjában való önvédelem állítólagos szükségessége azt jelezte, hogy ezek az elvek csupán írott malaszt maradtak számukra.
„Tudják, hogy mi a politikánk alapja? A félelem. A félelem önöktől, a kormányuktól, a politikájuktól.” 1948 szeptemberében Paul-Henri Spaak elmondja híres „cidrizős” beszédét az ENSZ-ben, amelyet lényegében a NATO egy évvel későbbi létrehozását igazoló hitvallásnak tekintenek. A belga diplomácia vezetője valójában a néhány hónappal korábban megkötött Brüsszeli paktumot védelmezte. Felszólalásában Spaak kihagyhatatlanul utalt a „szabad világ” eszményeire, a nyugati és demokratikus civilizáció értékeire - szemben a totalitarizmussal. Megállapítható, hogy ez a fajta retorika az idők folyamán nem sokat öregedett, csupán a „totalitarizmus” helyébe a „terrorizmus” lépett...
1948-ban az USA volt az egyetlen atomhatalom, amely a Hirosima és Nagaszaki elleni bűncselekményeket - akárcsak korábban Drezda esetében - nem azért követte el, hogy a már kapituláció előtt álló ellenségeire nyomást gyakoroljon, hanem valójában a Szovjetuniót fenyegetve állami terrorizmust gyakorolt, Koreában pedig a japán megszállók helyébe lépett - a koreaiakat sújtó atrocitások tekintetében is. A hollandok igyekeztek vérbe fojtani Indonézia függetlenségi törekvéseit. Alig szabadultak fel a náci megszállás alól, a franciák nyomban a gyarmataikon vettek revánsot a németektől elszenvedett megalázó vereségükért: Indokínában 1946-tól nyolc évig folytatták a „tisztogatást” (mielőtt átadták volna a stafétát az amerikaiaknak), Madagaszkár „pacifikálása” pedig csaknem 90 ezer áldozattal járt 1947-ben. Ami a belgákat illeti, nekik köszönhetően a kongóiaknak igencsak sajátos elképzeléseik lehettek a „szabad világ” ideáljairól. Arról nem is beszélve, hogy Salazar Portugáliája is tagja lett a „szabad világ uniójának”, nyilván mert osztozott a többiekkel a „félelemben”.
„Ennek a rendszernek (a nyugati liberális demokráciának) hatalmas előnyei vannak: elutasítja az erő és az erőszak alkalmazását. Bízik az ember józan eszében és bölcsességében” (további részlet Spaak beszédéből). Nem biztos, hogy a világ maradékának is ilyen rövid a memóriája. A szabadság védelme? Demokrácia? Az idő távlatából csupán nyilvánvaló álszenteskedés a gyarmatbirodalmak részéről, amelyek azzal voltak elfoglalva, hogy megpróbálják megvédeni érdekeiket a vérben. És ma ugyanezen hatalmak gyakran annak a szükségességével igazolják katonai szövetségüket, hogy tiszteletben tartassák az emberi jogokat azokban az országokban, amelyek a múltban már épp eléggé kiélvezték a kényszerű gondoskodásukat.
„Miénk a világ gazdagságának 60 százaléka, de a népességének csak 6 százaléka. Ebben a helyzetben nem kerülhetjük el, hogy ne irigyeljenek bennünket és ne nehezteljenek ránk. Valódi feladatunk a következő időszakban, hogy egy olyan kapcsolatrendszert találjunk ki, amely biztosítja számunkra ennek az egyenlőtlenségnek a fenntartását” (George Kennan, az amerikai külügyminisztérium politikai tervezésért felelős vezetője, 1948. február).
A szovjet blokk 1991-es szétesése lehetővé tette a világ gyarmatosító típusú újrahódítását. A startjelet az első öbölháború jelentette. Azóta a nyugati multik megemésztették Kelet-Európát, a makrancoskodókat pedig, mint Jugoszlávia, megzabolázták, ahogy kell. A NATO jelenléte Közép-Ázsiában és egyre nyíltabban vállalt ambíciója, hogy szükség esetén a világon mindenhol exponálja magát a nyersanyagforrások biztosítása érdekében, ugyanazon régi gyarmati politika folytatása. Az egyik madárijesztő elvesztése szükségessé tette egy másik elkészítését, és a „terrorizmus” kitűnő választásnak bizonyult, mert nem kell félni az idő előtti megszűnésétől. 1991-ben nem tűnt el a NATO, és ma ugyanaz indokolja a létét, mint 1949-ben. Ugyanúgy semmi.
MD 2012. VI. 21.


Putyin szerint is az izraeliek a NATO döntéshozói


Vlagyimir Putyin tovább folytatja közel-keleti körútját, melynek első állomása Izrael volt. Ottléte alatt Putyin felavatta a nagy honvédő háborúban elesett orosz katonák tiszteletére állított emlékművet, majd találkozott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. A megbeszélés után Putyin bejelentette, hogy a szír helyzettel kapcsolatban letisztázták az orosz álláspontot, és Oroszország továbbra sem tűri a Szíriával szembeni ellenséges fellépést. A demokratikus változást támogatják minden országban, de az idegen katonai beavatkozásnak Oroszország megálljt fog parancsolni.
Az úti cél nem véletlen, ugyanis Izrael a legtürelmetlenebb fél ezúttal egy olyan ország megszállása tekintetében, ami Oroszország számára jelent hídfőállást a Földközi-tengerre. Putyin diplomatikus hangnemének alsó tónusát a nemrég Izrael felett átrepülő orosz ballisztikus rakéta már megadta, így az elnöknek csak a felszínes diplomáciával kellett foglalkoznia. Netanyahu is megelégedett a felszínes diplomáciával, mivel az orosz rakéta nem csapódott be Izraelben. De még becsapódhat, ha az izraeli vezetés meglép bizonyos meggondolatlan dolgokat, ami nem egyezik az orosz érdekekkel. Így még a zsidó miniszterelnök is meghallgatta egy másik nép vezetőjének álláspontját, amit megjegyzünk, más népekkel szemben nem nagyon szokott megtenni.
A találkozót követően feltűnő gyorsasággal hangzottak el az európai vezetők nyilatkozatai, miszerint a mai NATO értekezleten Szíria esetében nem szabad a katonai beavatkozás mellett dönteni. Ezeket a politikusokat közvetlenül vagy közvetetten az izraeliek pénzelik, és ezt Vlagyimir Putyin is nagyon jól tudja. Nem véletlen az izraeli vezetést kereste meg a szír beavatkozás ügyében, miután a NATO-val folytatott tárgyalások eredménytelenül zárultak. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a sokak által kritizált formalitások ellenére Putyin ezzel a találkozóval fején találta a szöget.
Fenyvesi Áron

Miért támadta meg Németország a Szovjetuniót?

Máig nincs elfogadható magyarázat arra nézve, hogy a III. Birodalom miért támadta meg a Szovjetuniót. A nyugati történészek egy része preventív háborúnak tartja, másik része a német imperialista körök hódító háborújának. Az első feltételezésnek semmiféle bizonyítható alapja nincs. Nyilvánosság elé kerültek olyan vélemények, miszerint a Vörös Hadsereg támadó pozícióban volt, és erre utaló dokumentumokról is beszélnek. Ennek ellenére bizonyítékként még senki nem látott egyetlen ilyen dokumentumot sem. A támadó felállás a Lengyelország elleni közös német-szovjet támadás következménye volt, és nem irányult Németország ellen. A Molotov-Ribbentrop paktum (Hitler-Sztálin paktum, Moszkva, 1939. augusztus 23.) nyilt szövege és a titkos záradékai igen kedvezőek voltak úgy Németországnak, mint a Szovjetuniónak. A megnemtámadási szerződés mellett mindkét fél kijelentette, hogy ha valamelyik szerződő fél egy harmadik féllel háborúba lép, a másik fél semleges marad. A titkos záradék mindkét birodalom érdekének megfelelően osztotta fel Európát.
Több súlyos, sok halálos áldozatot követelő lengyel provokáció után szeptember 1-én Németország, a Szovjetunióval történt egyeztetés után bevonult Lengyelországba, melyet rövidesen követett a Szovjetunió bevonulása Lengyelország keleti részébe. Erre a helyi konfliktusra hivatkozva - mely háborúnak nem is nevezhető -, Anglia és Franciaország szeptember 3-án hadat üzent Németországnak, és ezzel kirobbantotta a második világháborút. Ugyanezen a napon az elvakult lengyel szélsőségesek óriási tömegmészárlást hajtottak végre Brombergben (Bydgoszcz), melyben több mint ötezer német civilt bestiális módon lemészároltak. Az angol és a francia haderő Németország elleni támadása elmaradt, és Lengyelország sorsa megpecsételődött, mert a brombergi tömegmészárlás a végletekig eldurvította a háborút. A Vörös Hadsereg könnyedén legyűrte a lengyel ellenállást, sok hadifoglyot ejtve, mert sok zsidó származású lengyel katonatiszt szinte menekülésszerűen adta meg magát. (Ezek döntő többségét a szovjetek Katyinban kivégezték, válaszul az 1920-as lengyel tömeggyilkosságokra, és az új sztálini koncepció értelmében.)
Németország igen komoly részt vállalt a Szovjetunió iparának a fejlesztésében, és ez a közreműködés Hitler uralomra jutása után sem szakadt meg. A jó viszony bizonyítékaként Sztálin engedélyezte másfél millió doni német hazatelepülését Németországba. A Lengyelország közepén húzódó német-szovjet határon szinte bajtársias volt a hangulat. Látszólag minden a legnagyobb rendben volt.
Sztálin meg volt győződve arról, hogy a szédületes német fejlődés annak köszönhető, hogy a zsidó elemeket kiszorították a hatalomból. A vallásos családból származó grúz Sztálin (papnak készült egykor), és kalandortársa, a szintén grúz és pszichopata, szexmániás Berija ki nem álhatták a zsidókat, de politikai érdekeik miatt ennek nem adták sokáig tanújelét. Rafinált módszerrel azonban mindig megtalálták annak a módját, hogy a kivégzőosztagok elé küldjék őket (sok orosszal együtt). A cionista zsidó Trockij, a Vörös Hadsereg megalapítója időben felismerte a veszélyt, és miután a Sztálin-ellenes tervei kudarcot vallottak, külföldre menekült. A Vörös Hadseregben azonban a tisztogatás elkezdődött (Tuhacsevszkij-ügy), melynek során 35 ezer tisztet lőttek fejbe (döntő többségük zsidó származású volt), köztük szinte az egész vezérkart, és fiatal népi tisztekkel töltötték fel az állományt. Ezek a tisztek tapasztalatlanok voltak, háború viselésére, pláne támadó háborúéra alkalmatlanok. Ezt a műveletet a Gestapo is segítette információkkal.
A propagandában új zsidó paradicsomként megjelenő távol-keleti Birobidzsan valójában egy deportáló hely volt. Tízezrével szállították a távoli kínai határ mellé, Moszkvától 8.500 km távolságba a zsidókat. A Tuhacsevszkij-perrel és tisztogatásokkal egy időben Birobidzsanban is elkezdődött a "rendteremtés". A zsidó iskolákat bezárták, a tanárokat főbe lőtték, és fokozott ellenőrzés alá vonták a "Zsidó köztársaságot".
Amikor 1940. augusztusában a Mexikóba menekült Trockijt (Bronsteint) Sztálin parancsára egy KGB ügynök jégcsákánnyal megölte, a Zsidó Világszövetség végre megértette: ha sürgősen nem találnak ki valamit, Sztálin és Berija megvalósítják régi tervüket, zsidómentesítik a Szovjetuniót.
Erre csak egyetlen módon volt lehetőségük, egy német-szovjet háború kirobbantásával. A németek Franciaországot 1940-ben elfoglalták és rendkívül megalázó vereséget mértek az angol expedíciós hadseregre, majd minden ok nélkül leálltak a győzelem adta lehetőségek érvényesítéséről, és az Anglia elleni invázióról. Az USA zsidói ekkor biztosították a németeket titkos diplomáciai tárgyalások során arról, hogy elfogadják a jelenlegi európai helyzetet, és a Szovjetunió megtámadása esetén semmilyen módon nem avatkoznak be a háborúba. Az ellenkező nemzetiszocialistákat a hadsereg vezetése biztosította a gyors és kis áldozatokat követelő villámháború sikeréről, így minden akadály elhárult a német imperialista elképzelések útjából.
Tény, hogy Németországban ekkor még a zsidóságot különösebb hátrányok nem érték. Katonai szolgálat helyett munkaszolgálatra vezényelték őket, ahol az életben maradási lehetőségük sokkal jobb volt, mint a frontszolgálatot teljesítőknek. A Szovjetunióban viszont folyt a "zsidótlanítás", ami - az USA zsidó vezetése várakozásának megfelelően - a háború kirobbanásával, 1941. június 22-vel azonnal véget is ért. A Gulag-táborokból összeszedték a még élő tiszteket, a propagandában korlátlan lehetőséget kaptak a zsidók, és Sztálin látványosan kibékült a pravoszláv egyházzal. Még ez év telén a német hadsereg Moszkva alatt súlyos, az egész háború vonatkozásában is katasztrofális vereséget szenvedett. Az USA hadianyag-szállításai, majd a második front megnyitása tették világossá a német vezérkar előtt, hogy a zsidóság csapdájába kerültek, és a Szovjetunió megtámadása lényegében egy zsidó-mentő művelet volt.
Ennek minden következményét azoknak a zsidóknak kellett elszenvedniük, akik ebben a műveletben semmilyen szerepet sem játszottak. A holokauszt vallási szintre emelése viszont azzal a céllal történt, hogy a Szovjetunió elleni támadás igazi okait palástolja, és az áldozatok állandó hangoztatásával az esetleges felmerülése esetén azt hiteltelenítse.
A szocialista eszme fölé erőszakoskodó burzsuj-tőkés imperialista hódító elv Németországot katasztrófába hajszolta, és ennek következményei még mindig nem zárultak le. Európa lezüllése, vezető szerepének elvesztése, az USA felmorzsolódása mind csak következmény. A világháború igazi nyertese Kína volt, mert bár óriási veszteségek érték a japánok támadása miatt, mégis csak Kína lett a nevető harmadik. Németország Kínának megnyerte a II. Világháborút.
Kassai Ferenc