2012. június 13., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 150. Szentlélek: Jézus Krisztus valóságos ember

ÉGI ÜZENETEK
2012.06.12
Szentlélek: Jézus Krisztus valóságos ember
Szentlélek: Drága Gyermekeim! Jézus Krisztus a legnagyobb, a legtöbbet vitatott, és legkimagaslóbb egyénisége a történelemnek. Nem élt még egy olyan személyiség a Földön, aki annyira megosztotta volna az emberek véleményét maga körül, mint Ő. Ki vitatja Michelangelónak, mint kora művészóriásának tehetségét? Mindenki egyetért vele, elfogadja. Ki az, aki kétségbe vonja az ókori Néró császár kegyetlenkedéseit és a XXI. Században életét adná érte. Ki az, akit ma lázba hoznak a nagy Napóleon harci sikerei? Minden kiemelkedő történelmi alak eltörpül Jézus Krisztus személyisége mellett. A saját korában és ma is kettéosztja az emberiséget. Vannak, akik mellette állnak és szeretik, még meg is halnak érte, és vannak, akik gyűlölik és harcolnak ellene. Le kell szögeznünk, hogy az emberiség történelmének felejthetetlen, örökké élő alakja. Hogy mi ennek a titka, azt több oldalról fogjuk megvilágítani nektek.
Az egyik oldal, hogy Jézus Krisztus valóságos ember. Nehogy azt higgyétek, hogy ezt minden valláskutató elfogadta! Voltak, akik nagyon helytelenül azt állították, hogy Jézusnak nem volt valóságos emberi teste, csak úgy látszott, mintha lett volna. Szerintük az anyagi világ alacsonyrendű és rossz, abból nem származhat és nem épülhet fel Isten Fiának teste, hogy a testét égből hozta magával. Sőt, azt mondták, hogy emberi lelke sem volt, mert annak helyét a 2. isteni személy foglalta el.
Nézzük, ezzel szemben mi az igazság? Jézus Krisztus valóságos ember, egylényegű veletek. Valóságos emberi teste volt: Szűz Mária természetfeletti módon megfogant, méhében kihordta, elragadtatás közben fájdalom nélkül megszülte. Úgy nőtt fel, mint a többi gyermek, evett, ivott, aludt, játszott, tanult. 30 éves korában nyilvánosságra lépett, tanított, gyógyított, csodákat művelt. Elfogták, megkínozták, megölték. Ugyanúgy érezte a testében a fáradságot, álmosságot, fájdalmakat, mint ti.
Drága Gyermekeim! Jézusnak nemcsak a teste volt igazi emberi test, mint a tiétek, hanem a lelke is valóságos emberi lélek volt. Az ember lélekből és testből áll. Így Jézus is. Hogy mennyire emberi volt a lelke, azt szeretném az Ő életéből szemléltetni nektek. Gondoljatok élete utolsó éjszakájára a Getsemáni kertben. Ott és akkor emberi lelke teljesen eluralkodott rajta. Óriási félelem kerítette hatalmába. Ettől véres veríték lepte el. Már majdnem visszaadta Atyjának a szenvedés kelyhét – annyira rettegett – de mégis elfogadta. Győzött benne a nagy szeretet.
Amikor Isten házából nagy felindultságában kikergette az árusokat, asztalaikat felborította, ebből is az embersége mutatkozott meg. Amikor megátkozta a fügefát, mert nem adott árnyékot és gyümölcsöt. Amikor az ostorozás előtt meztelenre vetkőztették úgy szégyellte magát, hogy legszívesebben a föld alá bújt volna a gúnyolódó emberi szemek elől. Milyen nagy lelki fájdalom volt neki, mikor elfogatása pillanatától kezdve apostolai gyávaságból – János kivételével – mindannyian magára hagyták a keresztúton és a keresztrefeszítéskor. Az is emberi lelke megnyilvánulása volt, mikor majd megszakadt a szíve az Édesanyjával való találkozáskor, mert közvetlen közelről látta az anyai fájdalmát. A keresztfán a teljes elhagyatottság érzése, hogy még Atyja is magára hagyta, szintén emberi lélekre vall. Jézus Krisztus egész élete, minden megnyilvánulása: engedelmessége, szelídsége, bölcsessége, önuralma, mind-mind elképzelhetetlen értelmes emberi lélek nélkül.
Egy különbség mégis van Krisztus emberi lelke és a ti lelketek között. Ti bűnösök vagytok, Ő pedig mentes volt minden bűntől. Nem volt benne az áteredő bűn, a bűnre való hajlam, így értelme tiszta és világos volt, akarata nem gyengült meg. Viszont a ti akaratotok a kísértésektől és bűntől bizony meggyengül és rosszrahajló lett. Ti könnyen felfortyantok minden igazságtalan szótól, Őbenne mindig nyugalom és béke volt. Így beszél magáról: „Szelíd vagyok és alázatos szívű. Nálam nyugalmat talál lelketek.”
Felvetődhet bennetek a kérdés, hogy vajon milyen volt Krisztus külseje. Nem maradt róla szobor, festmény. A turini lepel az Ő csodálatos ajándéka számotokra, mert abból következtethettek alkatára, arcára. A sok-sok szentkép csak a művész saját elképzelése, nem eredeti Jézus-ábrázolások. Jézus testében-lelkében ép, egészséges és erőteljes ember volt. Nem is lehet másképpen elképzelni, hiszen a Mennyei Atya az Ő egyetlen, végtelenül szeretett Fiának csak szép és vonzó, fenséges és arányos, szabályos testet adhatott, mely teljes összhangban volt tökéletes, hibátlan, tiszta emberi lelkével.
Krisztus megjelenése előtt a régi emberek olyan messze érezték magukat Istentől. Elérhetetlen távolságban élő hatalmas Úr volt a szemükben. De mióta a Szentháromság úgy döntött, hogy a 2. isteni személy emberré válik, megváltozott az Isten-ember kapcsolat. Sokkal mélyebb és szeretetteljesebb lett. Azon túlmenően, hogy Jézus megváltott benneteket a kárhozattól, és megadta nektek az Örök Élet reményét, közelebb hozta hozzátok Istent, mint szerető Mennyei Atyát. Példájával megmutatta nektek, hogy hogyan kell élni. Megismertette veletek az igazi, megbocsátó felebaráti szeretetet, megtanított az ellenségszeretetre, a szenvedés elfogadására és felajánlására, a Tízparancsolat betartására. Mindezt csak úgy tudta megtenni, hogy lealacsonyította magát, és felvette a ti emberi természeteteket, a bűnt kivéve.
Drága Gyermekeim! Már az engesztelés első pillanataiban leereszkedett három trón az égből. Így érkeztünk mi, a Szentháromság közétek. Veletek szemben, a középső trónon ül a Mennyei Atya, Tőle jobbra Jézus, Én pedig a baloldalán. Mindhárman királyi öltözékben, fejünkön csillogó korona. A Mennyei Atya vállán díszes fehér, földig érő palást van, Jézus Krisztuson piros palást arany szegéllyel, Rajtam világoskék palást. Mennyei dicsőségünkben vagyunk jelen, ha láthatnátok, szemetek nem tudná elviselni ragyogásunkat. Mi hárman egyek vagyunk: egyetlen isteni lényegben három személy: ez a Szentháromság titka, melyet felfogni emberi ésszel, testbezárt lélekkel nem lehet. Mi hárman együtt egy Isten vagyunk. Tudnotok kell, hogy Isten nem anyag, nincs teste, hanem egyszerű és oszthatatlan tiszta szellem. Csak azért szoktuk a Szentháromság személyéről emberi alakban beszélni, mert alkalmazkodunk a ti emberi értelmetekhez. Másképpen nem tudnátok elképzelni minket.
Gyermekeim! Most képzeletetek szárnyán visszatérünk Krisztus megtestesülése előtti időkbe. Ül a trónján a Szentháromság és elmerülten vizsgálja a földgolyót. A Mennyei Atya így szól: „Ez nem mehet így tovább! Teremtésünk elkorcsosul, bűnben, képmutatásban hever, eltávolodik Tőlünk, a Mózesnek adott Tízparancsolatot lábbal tapossa, választott népünk is bálványimádóvá válik.” Jézus így válaszol: „Atyám, eljött az ideje, hogy a próféták által mondott jövendöléseket valóra váltsuk. Elérkezett az idő, hogy az ígért Messiás leszálljon a Földre.” Én a Szentlélek is kifejtem véleményemet: „Ha nem visszük magunkat egészen emberközelbe, teremtményeink lelke elvész. Hány és hány sugallatot adtam választottjainknak, a prófétáknak, hogy hitre és tiszta életre buzdítsák a népeket, üldözték, megkínozták, és megölték őket.” Az Atya nagy szeretettel rátekint Jézusra és Reám, és ajkáról ez hangzik el: „Megérett a helyzet a megtestesülésre. Szent Fiam rajtad a sor! Vedd magadra az emberi természetet, anélkül, hogy elhagynád Isteni trónodat. Íme, mutatom neked a legtisztább Szüzet, akinek gyermeke leszel. Valóságos emberkén kell teremtményeim között élned. Emberi tested lesz és emberi lelked. Egészen hasonlóvá kell válnod hozzájuk, csak a bűntől leszel mentes. Meg kell tapasztalnod emberi érzékszerveiddel a hideget, a meleget, a szenvedéseket, a fájdalmakat, emberi lelkeddel pedig az örömöt és bánatot, a lelki kínokat, a megaláztatást.”
Most pedig mind a hárman keblünkbe nyúlunk és kivesszük szívünket. A 3 isteni Szívet úgy képzeljétek el, hogy a tetejükön Szeretetláng ég és mindegyiket arany töviskoszorú veszi körbe. A Mennyei Atya két tenyerét összeteszi, és rajta dobog a 3 szent Szív. Hirtelen egy nagy Szívvé állnak össze és az Atya Jézus felé fordulva ezt mondja: „Erre a nagy és nehéz útra ajándékot adunk neked: átnyújtjuk szívünk minden együttérző szeretetét és veled leszünk az első perctől az utolsóig. Nagy szükség van rá, hogy emberré-válásoddal kinyilatkoztass Bennünket, a 3 személyű egy Istent a Földön. Általad gyermekeink jobban megismernek minket és közelebb fognak érezni a szívünkhöz, könnyebben el tudnak képzelni maguk előtt. Majd fogta az egyesült Szent Szívet és belehelyezte Jézus keblébe.
Drága Engesztelő Gyermekeim! Mekkora veszteség lett volna számotokra, ha Jézusotok nem öltötte volna magára az emberi természetet. Vagy pogányok lennétek, vagy valami torz istenképetek lenne. Adjatok hálát Megváltótoknak, a 2. isteni személynek, hogy értetek valóságos emberré vált, és megszerezte számotokra az Örök Életet. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Orbán Viktor: "Kiraboltuk a magyarokat"

Orbán Viktor hirtelen gondolt egyet és bejelentette, hogy a hitelre és adósságra épülő növekedés és jólét tönkreteszi a nemzetet, és ez az út nem járható. Hogy ehhez hogy van még pofája, az más kérdés, viszont ez a kijelentés kétféleképpen értelmezhető. Orbán vagy azt ismerte be, hogy minden amit eddig csináltak, az rossz, vagy egyenesen azt, hogy szándékosan tette tönkre a nemzetet. Egy normális országban előbbi esetén a vezető politikus azonnal lemond, ha utóbbiról van szó, akkor viszont akasztófán a helye, és a nép nem várja meg, amíg a politikus önként távozik (az élők sorából).
Magyarországon viszont egy ilyen esetet is el lehet adni egy bölcs honatya sokatmondó felismerésének. A végén még Orbánt fogják tisztelni, amiért feltalálta a munkát? A pártrendszer odáig züllesztette a magyar nép gondolkodását, hogy már arra se emlékezik a többség, ami alig néhány évvel ezelőtt történt. Ami volt, elmúlt? Akkor segítünk: Orbán pályafutása során odáig szorgalmazta az olcsó hitelek felvételét, ameddig a tömegeket sikeresen be nem hülyítette, és ennek köszönhetően ma több százezer embert fenyeget a kilakoltatás. A bankok a kiadott pénzek többszörösét lefölözték haszonnak, most meg már az ajtónkon kopogtatnak, hogy övék a ház. Ez a helyzet és minden velejárója közvetlen visszavezethető arra az orbáni politikára, miszerint minél több a hitel, annál jobb lesz nekünk.
Most ugyanez az ember kijelentette, hogy a hitel és az adósság tönkreteszi a nemzetet. Az elhangzottak alapján a jólétet is. Az elmúlt 22 évben megtörtént a hitel, az adósság felhalmozása is, a nemzet tönkretétele is. Orbán pofátlan kijelentésére most több millióan mondják, hogy én is kipróbáltam a hitelem, nem működött, csináljátok vissza. Visszacsinálják? Nem. Le lett fölözve a haszon, akkor most hátra arc. Nem lesz se hitel, se jólét, mert ez az út a miniszterelnök szerint nem járható. Akkor mi lesz helyette? Egymillió munkahelyet teremtenek? Ennek már mutatkoznak jelei, csakhogy nem pluszban, hanem összesen lesz egymillió.
Az lesz csak a növekedés! Lesz egymillió munkahely. Többször annyi megszűnik, de az majd nem kerül címlapra. Be fog indulni az ingatlanpiac, szárnyalni fog a statisztika is. A moratórium nemsokára lejár, a kilakoltatott magyarok minden tulajdonát el lehet adni a gazdag külföldieknek. A befektetők is jönni fognak az országba! Megveszik majd a lerabolt lakásokat, mind befektetési céllal. A köpönyegforgató demokratákat bálványozó szerencsétlenek pedig hitelre megveszik tőlük, és ha szerencséjük van, húsz évig is dolgozhatnak a hiteltörlesztésen, mielőtt őket is kilakoltatják. De nem lesz ilyen szerencséjük, mert addigra Orbán is a helyén lesz. Mert a hitelre, adósságra épülő növekedés nem működött.
Fenyvesi Áron

Megszűnik a Vatikáni Rádió közép- és rövidhullámú adása

Federico Lombardi, a Vatikáni Rádió főigazgatója június 12-én közleményben ismertette a Vatikáni Rádió terveit az adások új sugárzási rendjéről.
Július elsejétől megszűnik a Róma környéki Santa Maria in Galeria központi adóállomásról sugárzott összes középhullámú, és az Európa és Amerika nagyobb része felé sugárzott rövidhullámú adás. Ezeken a földrészeken ugyanis a Vatikáni Rádió műsorai részint azok átvétele révén, részint az internet segítségével a legkönnyebben elérhetők.

Magyarországot és a Kárpát-medence magyarajkú lakosait mindkét változtatás érinti, tehát július elsejétől sem közép-, sem rövidhullámon nem lesznek hallhatók többé a Vatikáni Rádió közvetlen adásai.

Lombardi közleményében hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek technológiai újdonságait a Vatikáni Rádió is mind jobban átültette a gyakorlatba. A pápa rádiójának negyven nyelven szerkesztett adásait műhold vagy internet elérhetőség révén körülbelül 80 országban - helyi vagy országos hálózatú - rádiók ezrei közvetítik újra, gyakorta naponta többször is.

Ezen kívül a Vatikáni Rádió honlapján keresztül, az internet segítségével öt élő webcsatornán és „on demand”, továbbá „in podcast” formában lehet a világ bármely pontján kapcsolatba lépni a Vatikáni Rádió műsoraival.

A rádió újabb szolgáltatásai mellett a Vatikáni Televíziós Központ, a CTV a videófelvételeken túl a Vatican player segítségével nemcsak kép- és hangfelvételeket közöl a pápai tevékenységekről, hanem azok napirendjét és a pápai megszólalások szövegeit is hozzáférhetővé teszi.

A közlemény végül megemlíti, hogy a Vatikáni Rádió közép- és rövidhullámú adásai, főként Európában, a huszadik század során felbecsülhetetlen értékű szolgáltatást nyújtottak a rádióhallgatóknak, különösképpen a totalitárius rendszerek idején. Miközben ez a régi típusú közvetítés lassan befejezi küldetését, a rádió vezetése kötelességének érzi, hogy köszönetet mondjon mindazoknak, akik szakértelemmel és nagylelkűen járultak hozzá megszámlálhatatlanul sok ember lelki szolgálatához.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nigel Farage - Az EU egy gazdasági börtön!

Van néhány képviselő az Európai Parlamentben, aki szokatlan őszinteséggel szokott felszólalni.
Ők valahogy soha nem kerülnek be a híradásokba...

A vörös koleszterinbajnok

Miért hatásosabb a koleszterinszint javításában egy olyan zöldség, melynek kg-ja mindössze 39 Ft, mint a legdrágább gyógyszerek?
A magyarok fele szív- és keringésrendszeri betegségben hal meg.
Naponta közel 200 - ijesztő szám, főleg, ha fogy a nép.
Bármilyen célokat is tűztél ki magadnak, hosszú, egészséges életre lesz szükséged, hogy elérhesd.
Olvass tovább, hogy megismerd az egészség megőrzésének és visszanyerésének titkait célirányosan alkalmazott élelmiszerekkel!
A magas koleszterinszint hozzájárul ehhez a rideg tényhez, ugyanis innen egyenes út vezet a szívinfarktushoz. Azért választottam e sorozat második cikkének a koleszterint, és annak természetes gyógymódját, mert nem szeretném, ha több magyar pusztulna tudatlanságból, fölöslegesen.
A koleszterint (is) a tudatlanság lila köde veszi körül, mely zavarosban könnyen halászik a gyógyszeripar, mely arra hivatott, hogy levigye az értéket - az okozatot kezelve.
Az elmúlt évtizedek mumusa lett a koleszterin, mely vígan tenyészett az egymásnak homlokegyenest ellentmondó vélemények táptalaján.
Lassan tisztult a kép, kiderült, van kétfajta - a köznyelv által jónak és rossznak - nevezett koleszterin. Tudományosan ezt HDL és  LDL koleszterinnek hívják.
Itt aztán a szegény átlagember végleg elvesztette a fonalat. Eddig azt mondták neki, csökkentse a koleszterinjét, mert meghal, aztán szürkére festik az ellenséget.
Nem csoda, hogy már megint retteg, és nem tudja, mitévő legyen. Ez a legmegfelelőbb lelkiállapot ugyanis, hogy el lehessen adni egy csomó drága és haszontalan szert, megint egy csomó pénzt húzva ki a zsebedből.
Szerencsére akadnak kiváló orvosok, pártatlan kutatók, akik nem a gyógyszerlobby vagy a pánikra szomjazó média madzagon rángatott Marionette-bábui.
Dr. Bieler és dr. Gurewich is ezek közé tartozik. Ezért aligha hallhattál róluk.
Nézzük meg, mit tanulhatunk tőlük a koleszterinről! (Ne aggódj, a végén nem akarok semmit eladni.)
Dr. Bieler föltette azt az egyszerű kérdést, hogy hogyan tudja az érfalunk egy életen át megőrizni épségét.
Az érfalad ugyanis hasonlatos egy igen sebes sodrású patakhoz, melynek falát a víz folyton vájja.
Lassú víz partot mos. Hát még a gyors...
Ha a partot hamar kimossa a víz, hogyan lehetséges akkor, hogy a rendkívül gyors folyású véred mégsem veri szét az érfaladat?
Elgondolkodtál-e már azon, hogy ha a szíved percenként 5-20 liter vért forgat meg érrendszeredben, hogyan maradhatsz életben 70-80 évig?
Az érrendszer épségét többek között egy csodálatos kenőanyag biztosítja.
Ez a „gépzsír” ha nem lenne, a véráram hamar cafatokra szaggatná az érrendszeredet.
Ezt a bámulatos kenőanyagot májad állítja elő, ez a hihetetlen szerved, mely több, mint 500 különféle feladatot tud ellátni!
Adózz egy pillanatra csodálattal májadnak, e pompás műremeknek, mely megtermeli minden kenőanyagok öregapját: a koleszterint!
A kocsidban rendszeresen cserélned kell a kenőanyagot, míg a májad jobbat készít, és nem is tudsz róla.

Miből lesz a HDL és az LDL koleszterin?

Májadnak olajokra, zsírokra van szüksége ahhoz, hogy ezt a kiváló minőségű kenőanyagot megtermelje. Ha megkapja őket, azaz rendszeresen fogyasztasz pl. olajos magvakat, előállítja érrendszerednek a HDL (nagy sűrűségű lipoprotein), azaz a jó koleszterint.
Ez védi érfaladat, és sokáig boldogan élhetsz.
Ha azonban táplálékod során hőkezelt olajokat, zsírokat fogyasztasz, pl. zsírban, olajban sült ételek, hőkezeléssel készült olajok, baj van. Ilyenkor a tökéletlen alapanyagok híján májad tökéletlen végterméket állít el, mely nem károsítja érrendszeredet: ez az LDL (alacsony sűrűségű lipoprotein) koleszterin.
Az LDL koleszterin annak az érfalra rakódó nyálkának az egyik fő alkotóéleme, ami érelzáródást okoz! Ahelyett, hogy védené az érfalat, rárakodik, és növeli a szívroham esélyét, illetve emeli a vérnyomást.
Vagyis HDL-LDL koleszterin arányod azon múlik, mivel táplálkozol.
Ha javítani akarsz HDL-LDL koleszterin arányodon, oda kell figyelned táplálkozádra.
Kerüld a zsírban, olajban sült ételeket (minden sült hús annak számít, hiszen saját zsírja hő hatására átalakul), a melegen sajtolt olajok használatát!
Ugyanakkor fokozd hidegen sajtolt olajok jelen- létét étkezéseidben! Ne gondolj semmi misztikumra, salátádra bőven locsolj olíva-, napraforgó-, mák-, szőlőmagolajokat!
Emellett fogyassz sok olajos magvat: diót, mandulát, mogyorót, napraforgómagot stb. Ez főleg télen fontos, mert az olajból nemcsak érrendszered kenőanyaga származik, de szervezeted ezzel tudja az állandó testhőmérsékletedet tartani.
Továbbá az olajokban található hőérzékeny E-vitamin fontos építője ez érrendszernek.

Mi a titokzatos vörös koleszterinbajnok?
A népi gyógymód évezredek óta ismeri és veti be ezt liliomfélék családjába tartozó növényt.
Javítja a májfunkciót, az emésztést, használták vértisztítóként, szíverősítőként. Jól alkalmazható meg- fázások ellen, de mégis most a koleszterinjavító hatását emelném ki a vöröshagymának.
Dr. Gurewich, a Tufts Egyetem professzorát elkeserítette a szívinfarktuson átesett betegei koleszterinszintje. 
Ugyanis a szívroham egyik oka a kevés HDL kolesz- terin, és sok LDL koleszterin. Ha a beteg ugyanazt az étrendet folytatja, ami szívrohamának oka volt, a jövőben további szívrohamokra számíthat, és előbb-utóbb belehal.
Ahogy Goethe mondta, hogyan is remélhetünk más következményeket, ha szokásainkon nem változtatunk?
Lefordítva ezt  koleszterined nyelvére, hogyan akarsz a magyar lakosság azon 50%-hoz tartozni, melynek jó a szíve, ha nem figyelsz oda, mit eszel?
Szóval a professzor - jó orvosként együttérezve betegeivel - kereste a megoldást. Egyik lengyel származású munkatársára hallgatva döntötte el, hogy szívbetegeit hagymakúrára fogja.
Szokatlan a közönséges élelmiszerek gyógyszerhatástani kutatása, de mint pártatlan tudós, nyitottan nekivágott.
A napi egy nyers hagyma fogyasztása megdöbbentő eredményekre vezetett.
Betegeinél a HDL-LDL koleszterin aránya eredeti- leg kevesebb volt, mint a normális 25%. A 15-20%-os értékekkel szívrohamon átesett betegek értékei 1-2 hónap múlva javulni kezdtek a napi egy hagyma elfogyasztásá hatására.
Hamarosan ez az arány betegeinél átlagosan 30%-ra ugrott fel, a HDL koleszterin megkétszereződött, és meg is maradt tartósan. 
Ezzel az értékkel már nem fenyegette őket a szívroham veszélye, betegei 70-75%-ánál érte ez ezt az eredményt.

Minden 1%-nyi koleszterinszint-csökkenés 2%-kal csökkenti a szívroham kockázatát!
A kilónként 39 Ft-os vöröshagyma (10 kg-os zsákban ennyi az ára) bebizonyította, hogy a természet megint jobbat alkot, mint a vegyipar.
Koleszterinügyben a hagymák közül a vöröshagyma bizonyult a leghatékonyabbnak, de csak nyersen okozott javulást. Sajnos a hőkezelés hatására a hagyma értékes illóolja megsemmisül.
A kísérlet kapcsán arra is felfigyeltek, hogy minél csípősebb a hagyma, annál hatásosabb.

Mitől működik a dolog?
A professzor nem találta meg azt a vegyületet, ami ezt a rednkívül kedvező hatást okozta. További 150 hatóanyagot fedeztek még fel a hagymában, további kutatás kérdése, melyik hogyan védi egészségedet.
Mik a vöröshagyma főbb alkotói?
100 g hagyma 85-90%-a víz, fehérjetartalma 4-5%, gazdag ásványi anyagokban, kálium, kalcium, magnézium, cink, réz és bór tartalma jelentős.
A magyar a hagymát is hagymával ette, s még népdalaink némelyike is utalt a tarisznyában lapuló vöröshagymára. Nem is betegeskedtek annyit, míg kenyéren és hagymán éltünk.
Még miért jó ez Neked?
A hagyma hígítja  avért, csökkenti a vérrögképződést (ezt sütve, főzve is képes), elpusztítja a baktériumokat, szabályozza a vércukorszintet. Még az emésztést is segíti!
Koleszterinjavító hatása mellett a hagyma kiváló tüdőtisztító is, ezért a városi embernek egyenesen kötelező, bár erre a lila fajta a megfelelőbb.
Hát nem hihetetlen, hogy egy ilyen gyakori növény ennyire csodálatos gyógyszer?
Nem azért ilyen olcsó, mert csak ennyit ér, hanem mert a természet nagyvonaló, és azt szeretné, ha mindenki hozzájuthatna!

Hogyan edd?

Nyersen rakhatod kenyérre, vagy vághatod salátába. A nyersfogyasztás szabályát betartva csak képzeleted szab határt annak, hogyan, mivel készíted el.
Mennyit egyél?
A kísérletek alapján már napi fél vöröshagyma hatásos.
Meddig tartson a kúrád?
Ha koleszterincsökkentés a célod, legalább 2 hónapig végezd!
Összegezve, koleszterinszinted javulása érdekében:
1, Egyél több nyerset, és kerüld a zsírban, olajban sütött dolgokat. Használj hidegen sajtolt olajat és egyél magvakat, hogy májad az érvédő HDL koleszterint állítsa elő. Ezt tanácsolja dr. Bieler.
2, Egyél hónapokig naponta legalább egy fél fej vöröshagymát, hogy megjavítsa csökkentse a rossz, és javítsa a jó koleszterin mennyiségét véredben - javasolja dr. Gurewich. Minél csípősebb a hagyma, annál jobb a hatásfoka!
+1 ötlet: az LDL koleszterin magas értéke miatt az érfalra rakódó nyálkát kiválóan oldja egy csodálatos déli- gyümölcs: a grapefruit. Sajátos vegyületei úgy oldják fel a lerakódott, érszűkítő anyagot, mint zsíroldó a tűzhelyre égett zsírt.
Ha nem vagy hajlandó lemondani a zsíros ételekről, legalább fogyassz rendszeresen grapefruitot!
Ne várd a csodát, mert csodák között élsz. Egyik ilyen csoda a hagyma, kezdd el fogyasztani még ma!

http://s79.freeblog.hu/archives/2012/02/13/A_voros_koleszterinbajnok/