2013. október 28., hétfő

CSEHORSZÁG SOSEM LÉTEZETT

CSEHORSZÁG SOSEM LÉTEZETT

CSEH VÁLASZTÁSOK:
A DEMOKRÁCIA CSŐDJE
A 200 fős alsóházba 7 párt jutott be...A szocdemeknek 50 képviselőjük lesz. Az ANO - Igen nevű új pártnak 47, a kommunisták 33, a TOP 09-nek 26, az ODS polgári demokratáknak 16, a Virradat nevű új pártnak 14, a KDU-CSL kereszténydemokratáknak 14.
A zsidódemokrácia képviselőháza csak akkor működik ha van egy győztes nagyobb párt és több kisebb párt. Most ez fölborult teljesen, mert a pártok fölaprózódtak és nincs egy többségi nyertes párt. Ha mind a 7 pártnak egyenlő számú képviselője lenne, akkor 28-nak kéne lenni, de ilyen eset nem fordul elő. Csak azért részletezzük ezt, mert nálunk jövőre szintén 200 fős lesz a Ház és indul vagy 20 párt, de ebből ha bejut 4, akkor sokat mondunk. A Fidesz többsége mellett ellenzékbe talán az MSZP és talán a Jobbik jut be, a többiek elvéreznek. A cseles választási törvényben az 5 %-os bejutási küszöböt meghagyták, amit igen nehéz elérni. És országos listát még nehezebb elérni. Persze ezekhez a választásokhoz sok pénz kell a pártoknak, tehát a választás pénzkérdéssé züllött le. Hogy mit igérnek a pártok a kampányban az senkit sem érdekel, mert nem kötelező nekik azt betartani. Lásd a Fidesz 2010-es elszámoltatási hazug igéretét. Negyed század után bebizonyosodott, hogy nemcsak az EGYPÁRTRENDSZER, de a TÖBBPÁRTRENDSZER is tiszta hazugság és a magyarság számára teljes kudarc. A 4 évenkénti kormányváltás is egy zsidó csalás, mert 4 évenként a pártok lerabolják az országot. Igen otromba hülyének kell lenni annak, aki ezeket az alapvető kérdéseket nem látja be.

95 éve az ANTANT hatalmak tákolták össze a bűnállamot. Az időközben megszűnt jugoszláv bűnállamot is ők tákolták össze. Most a székely menet autonómia hátteráben senki sem mondja ki, hogy Erdélyben a magyarok őshonosak a később betelepült románokkal szemben...Másrészt Románia is tákolt és lopott állam. Ma reggel a tévében Raffay Ernő elmondta, hogy csak a magyar revizió oldhatja meg a magyar kérdést. Az az ország amely ÖNKÉNT LEMOND saját területeiről, annak az országnak vége. A csehek a középkorban a német-római császárság uralma alatt voltak, később pedig a Habsburg uralom alatt, egészen 1918-ig. Az alábbi cikk bemutatja a bűnállam összetákolását.
95 évvel ezelőtt jött létre Csehszlovákia
„….a csehek és szlovákok már a világháború alatt, emigrációban előkészítsék későbbi közös államuk nemzetközi hátterét, amit igen sikeresen valósítottak meg. 1915-ben írták alá a csehek és szlovákok a clevelandi egyezményt, melyben lefektették nemzeti függetlenedésük alapjait, 1916 februárjában pedig már Párizsban mutatták be - az államalakulat későbbi meghatározó alakjai, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik és Eduard Beneš - a cseh-szlovák államiság programját, pedig ekkor még egyáltalán nem volt egyértelmű a háború kimenetele. Érdekes, hogy közel száz évvel a párizsi eseményt követően érkezik először Szlovákiába hivatalos látogatásra francia elnök, Francois Hollande személyében, 2013. október 29-én. 1918. április 8-án, a római konferencián az antant pedig elfogadta az Osztrák–Magyar Monarchia emigráns nemzetiségi politikusainak azon követelését, hogy a Monarchia helyén, Közép-Európában francia-orientációjú kis nemzetállamok jöjjenek létre. 1918. májusában már ismét Amerikában írták alá a pittsburghi egyezményt a csehek és szlovákok, melyben gyakorlatilag megállapodtak a közös állam létrehozásáról, ám a clevelandival ellentétben nem föderatív formában. Az amerikai csapatok ekkor már javában csépelték a németeket a nyugati fronton, Magyarországon pedig jöttek-mentek a kormányok. Október 17-én, tehát éppen egy nappal azután, hogy gróf Tisza István kijelentette: a háborút elvesztettük, Washingtonban aláírták a Csehszlovák Függetlenségi Nyilatkozatot, ugyancsak Tomáš G. Masaryk, M. R. Štefánik és E. Beneš szignójával. Ez a dokumentum képezi Csehszlovákia létrejöttének alapját, melyben a köztársasági formát is lefektették. Október 28-án Magyarországon éppen kitört az őszirózsás forradalom, miközben Prágában tömegdemonstrációk közepette a Forradalmi Nemzeti Bizottság átvette a gyakorlati hatalmat az Osztrák-Magyar monarchiától, és jóváhagyta a Csehszlovák Köztársaság létrehozásáról szóló törvényt, melyet szlovák odalról Vavro Šrobár írt alá. Ezt két nappal később, október 30-án hagyta jóvá - a manapság Híd-párti polgármesterrel rendelkező - Túrócszentmártoni Nyilatkozatban a Szlovák Nemzeti Tanács, mellyel a szlovákok hivatalosan is csatlakoztak Csehszlovákiához. Eközben október 31-én Budapesten győzött az őszirózsás forradalom, Tisza Istvánt meggyilkolták, és Károlyi Mihály lett a miniszterelnök. 1918. november 14-én összeült a Nemzetgyűlés Prágában és proklamálta a Csehszlovák Köztársaságot. A megalakult új államot rövidesen a győztes hatalmak sorban elismerték. A Nemzetgyűlés Tomáš Garrigue Masaryk-ot (szabadkőműves volt, ezt a cikk nem említi. A szerk.) választotta elnökké és meghatározta Csehszlovákia működési formáit. Az új állam(ok) határait elsősorban az 1919-1920-ban lezajlott Párizs-környéki békeszerződések során határozták meg, az ezt megelőző Vix-jegyzék pedig gyakorlatilag Magyarország megszállását irányozta elő. Károlyiék ezt elutasították, mire Kun Béláék megbuktatták őket. Magyarország a káoszba süllyedve fokozatosan veszítette el maradék területeit, Kasséra, de Miskolcra is bevonultak a csehszlovákok, a románok pedig elfoglalták a tiszántúli területeket, délen a szerbek és a franciák nyomultak. A Tanácsköztársaság észbekapott, hogy itt már saját léte is kockán forog, és Stromfeld Aurél vezetésével megszervezte a Vörös Hadsereget, amely sikeres hadjárattal jórészt visszafoglalta Felvidéket, és elszakította egymástól a cseh és román csapatokat. Sőt, Eperjes elfoglalása után a szlovák bolsevikok támogatásukkal kihirdették a Szovák Tanácsköztársaságot. Az antantot ez nem hatotta meg, sőt, meglehetősen aggódtak a bolsevik eszmék terjedése miatt, és felszólították Kun Béláékat a visszavonulásra, azzal az ígérettel, hogy a román csapatok visszavonulnak, és az országot meghívják a békekonferenciára. A proletárkormány hatalma fenntartása érdekében végül elfogadta az ajánlatot, és egyszerűen feladták az elfoglalt területeket. A hadsereg vezetésének mindez nem tetszett, Stromfeld és a tisztikar jó része lemondott, a haderő demoralizálódott. A románok természetesen nem mozdultak, a tanácskormány észbekapott, és támadást vezényelt, de a szétzilálódott hadsereg vereséget szenvedett, az ellentámadó románok pedig akadálytalanul bevonultak Budapestre. Az új határokat később a mai napig ismert módon húzták meg, melynek során az új Magyarország, illetve a magyarság érdekeire, jövőjére a legkevésbé sem voltak tekintettel. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) történésze, Matej Hanula szerint Szlovákia számára akkor ez volt a lehető legjobb megoldás, csatlakozni Csehszlovákiához. Önálló ország létrehozására, irányítására ugyanis egyszerűen nem volt elég ereje, értelmisége a szlovákságnak, Károlyi Mihály liberális kormányának széleskörű autonómiát ígérő ajánlata pedig későn érkezett, a szlovák politikusok nem reagáltak rá. A szlovák nemzeti mozgalomnak a monarchia (Uhorsko) keretén belül évtizedek óta nem sikerült bebiztosítaniuk alapvető kulturális jogaikat és intézményeiket, politikai jogokat pedig végképp, véli Hanula. A történész szerint a CSK létrehozása a szlovákság és Szlovákia fejlődésének egyik legalapvetőbb lépcsőfoka, mivel megteremtette a modern, európai értelemben vett nemzet végső kialakítását, és szerinte az addig nemzetiségileg "langyos" hozzáállásúak is teljes mértékben azonosultak a szlovák identitással, főleg a keleti országrészben. Ráadásul első alkalommal sikerült Szlovákiát területileg is behatárolni, mint adminisztratív egységet, konkrét határokkal. hanula szerint október 28. nélkül nehéz elképzelni, miként jutottak volna el 1993. január 1-ig, az önálló Szovákia létrejöttéig, ezért meggyőződése, hogy a mai napot államünneppé kellene nyilvánítani.”
(bummsk, részlet)
MEGJEGYZÉSÜNK
Ha 1915-ben, vagy korábban magyar politikusok kilincseltek volna a nyugati hatalmaknál, azok szóba sem álltak volna velünk, az ősi magyargyűlölet miatt, mert nekik a szláv és balkáni államok és területek sokkal fontosabbak voltak. A kép 1876-ban készült a megtervezett Csehszlovákiáról.


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/cseh%C3%BCl-%C3%A1llnak-csehek

2013. október


Milyen betegségek gyógyíthatók egy pohár vízzel?

Amíg sokan hiába megpróbálják rendbe hozni az egészségüket, és nap mint nap töméntelen mennyiségű tablettát szednek be, a tudósok egyre inkább hajlamosak azt hinni, hogy ennek van egy hatékonyabb és olcsóbb módszere. Bárki megengedheti azt magának. Ez olyan dolog, amely minden háztartásnál megvan. A víz.
Immár több éve a laboratóriumokban az egész világon a víz szerkezetének megváltoztatására irányuló kísérleteket hajtanak végre. Kiderült, hogy a víz struktúrájától függ, hogy milyen tulajdonságokat ad át a víz az élő szervezetnek.
Az Oroszország Hangja tudósítója Anna Jakovleva belgyógyászhoz fordult magyarázatért, aki évek óta sikeresen vízzel kezeli pácienseit.
A víz változékony szerkezete sokkal fontosabb, mint az állandó kémiai összetétele. Struktúrájának köszönhetően bizonyos tulajdonságokat adhatunk neki. Régóta tudjuk, hogy a víz szerkezete változik a zene, a szavak hatására. A klasszikus zene mellett, vagy imádkozás és egyszerű hála szavai mellett a víz gyógyíthat, a goromba szavak viszont úgy hatnak rá, hogy kárt okoz az egészségnek.
Meglepő módon a víz fogékony arra, amit gondolunk, és amit mondunk. Pozitív gondolkodás mellett a víz még a legsúlyosabb betegséget is képes gyógyítani. Nem véletlen, hogy őseink minden étkezés előtt imádkoztak. A szent jellege mellett ennek a szertartásnak volt tisztán gyakorlati értelme is. A szervezetünkben levő víz is reagál hangulatunkra. Ezért egészségi állapotunk nagy mértékben függ gondolatainktól.
Erről részletesen ír Masaru Emoto japán szerző A Víz Üzenete c. könyvében, amely 1999-ben jelent meg, és nagy érdeklődést keltett a tudósok világában. Emoto azt mutatja, hogy hogyan változik meg a víz struktúrája bizonyos befolyások alatt. Bizonyítékként vízkristályok fényképeit mutatja, amelyek az után keletkeztek, hogy a vízre klasszikus zenével, pozitív töltésű szavakkal hatottak. Más képeken azok a kristályok láthatók, amelyekre hard rockkal és sértő szavakkal hatottak. Az első esetben lenyűgöző szépségű kristályok keletkeztek, míg a másodikban a strukturálatlan, tört formájú valamik.
Anna Jakovleva nyilatkozata:
Három évvel ezelőtt egy kísérletet folytattunk, meg akartuk látni, hogy milyen hatást gyakorolt a strukturált víz az emberi egészségre. Annak igazolására, hogy a módszer működik, elhatároztam, hogy a kísérletet a növényekkel folytatom. Három ibolyát vettünk, amelyek a nyugalmi állapotban voltak, nem virágoztak.
Az első ibolyát olyan vízzel öntöztük, amelyet a klasszikus zenével, főleg Puccini és Verdi-áriákkal kezeltünk. A másik ibolya olyan vizet kapott, amely bűnügy krónikát "hallgatott" a tv-ben, a harmadik ibolyát közönséges tiszta vízzel öntöztük.Egy hónap múlva a második ibolya elpusztult, az első szépen virágzott, a harmadik ugyanolyan maradt, mint a kísérlet elején volt. Ezután több páciensem elhatározta, hogy saját magán teszteli ezt a módszert. Többségük közérzetük javulásáról nyilatkozott.
Helyettesíthetők-e a gyógyszerek egy pohár strukturált, "élő" vízzel? Mi ez? Az igazi csoda, vagy a placebo hatás? Mindenki maga dönti el, miben hisz. De amikor majd reggeliznek, minden esetre mondják meg a víznek, hogy "köszönöm". Csak próbálják meg. Hátha működik.
Oroszország Hangja

Számos nagy lépés történt... - David Wilcock és Benjamin Fulford (2013.okt.28.)

Számos nagy lépés történt az összeesküvés ellen a múlt héten, és még több lesz ezen a héten, több forrás szerint. Japánban volt egy sor késő esti csata, hogy ne engedjék egy észak-koreai gengszter csoportnak felvenni a rendeléseket Michael Greentől, a Japán Moszad főnökétől, és a szélhámos CIA-s Kenneth Curtistől. Ennek eredményeként Green és Curtis mély félelmi állapotban vannak japán szélsőjobbosok szerint, akik azt állítják, hogy részt vettek a harcban. A folyamatos perek a legutóbbi manipulált japán választások miatt szintén ébren tartják őket éjszaka.
Egy ehhez kapcsolódó fejlemény, hogy a tömeggyilkos Benjamin Netanjahu bejelentette az izraeli sajtóban a múlt héten, hogy meglátogatta a Pápát, de a Pápa nem volt hajlandó találkozni vele, ami számára jelentős tekintélyveszteség. Idősebb Bush és Tony Blair mindketten meglátogatták az előző elátkozott pápát, hogy védelmet kérjenek a háborús bűnöket vizsgáló bíróság ellen, miután hivatalukat elhagyták. Megkapták a védelmet cserébe a Katolikus vallásra történő áttérésért. Úgy tűnik, hogy az új vatikáni rezsim már nem nyújt menedéket a háborús bűnösöknek az igazságszolgáltatás elől. Ez azt jelenti, hogy Netanjahu nem élvezi a P2 csoport védelmét, és így valószínűleg kudarcra van ítélve.
Amint ez a hírlevél a sajtóba kerül, egy P2 szabadkőműves forrás hívott, hogy elmondja azt, hogy a P2 főnököt, Marco di Maurot éppen letartóztatták, és a társaira is vadásznak. Sok más fejlemény is történt. Rockefeller házi dinoszaurusza Henry Kissinger Oroszországba ment egy kolduló küldetésre, de elutasították a Vlagyimir Putyinnal való találkozót, Pentagon források szerint.
Ez a találkozóra tett kísérlet többszörös jelét mutatja a Rockefeller olajdollár rendszer összeomlásának. A szaud-arábiai kormány bejelentése, hogy újraértékeljék a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, és megtagadják a helyet a Rockefeller irányította ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén azt jelenti, hogy a Szaudi-ház leállíthatja az olajdollár elhelyezését az összeesküvés irányította bankokba az USA-ban.
Ez azért van, mert a szaúdi rezsim nincs abban a helyzetben, hogy katonailag megvédje magát, és mivel a Pentagon nem hajlandó többé harcolni az Al-Kaida bankárokért, a rendszernek meg kell hajolnia Putyin felé, ha fenn akar maradni. Még akkor is kétséges, hogy a bűnöző rezsim sokkal tovább működhetne.
Vannak egyértelmű jelei, hogy a török nemzet is ráébred az új geopolitikai realitásokra. Már a vámunióról tárgyalnak Oroszországgal, orosz hírügynökségek szerint.
Azt is bejelentették, hogy vásárolnak egy rakétavédelmi rendszert Kínától annak ellenére, hogy NATO ország.
Szintén valami nagy dolog történik Iránban a híradások szerint. A hosszútávú legfelső szintű iráni hatalmasságot, Ali Hámenei ajatollahot, akinek általában egy nagyon nyilvános és látható ütemterve van, már három hete nem látták, a Moszadhoz köthető Debka weboldal szerint.
http://www.debka.com/article/23393/Mystery-of-missing-ayatollah-Ali-Khamenei%E2%80%99s-three-week-seclusion-for-work-on-nuclear-deal-with-US
Ez jele lehet annak, hogy az iráni Sabbat maffiaügynökök, akik megpróbálták kiprovokálni a 3. Világháborút, párhuzamosan az izraeli náci szövetségeseikkel együtt eltávolításra kerültek. Természetesen a nyilvános tárgyalások, hogy véget vessenek a patthelyzetnek a nyugattal az iráni nukleáris fejlesztések kapcsán, egy újabb jele annak, hogy valami megváltozott Hassan Rouhani új elnök alatt.
Mindebből világos, hogy valami nagyon alapvető változás történt a hatalmi struktúrában a Közel-Keleten, és ez bizonyítja a régi generációs rabló bárók végét, mint David Rockefeller és George Bush. Apropó George Bush, az idősebb Bush érintkezésbe lépett a Fehér Sárkány Társasággal a P2 páholyon keresztül, hogy elmondja, hogy neki és a családjának semmi köze az Obama rezsimhez, és hogy Obama saját maga jár el.
Obama maga csak egy szóvivője volt a nagyon hosszú ideig gazember erőnek, a Federal Reserve Boardnak és Washington DC leányvállalatának. Ez a bűnöző banda támadás alatt áll az egész világon, és sok jel mutat arra, hogy ezekben az időkben valóban vége lesz a játéknak számukra.
Talán a legvilágosabb jele ennek az Európával történt példátlan konfliktus. Az európai vállalati hírügynökségek tele vannak az európai vezetők haragjának történeteivel azon tényből kifolyólag, hogy az NSA kémkedett utánuk. A kémkedés mögött elsősorban vállalati titkok lopása állt, és vajmi kevés köze volt a "terrorizmus elleni harchoz", mivel a terror az amerikai összeesküvéssel és szövetségeseivel kezdődött.
A legmegdöbbentőbb kijelentés a múlt héten, amiről a Reuters és az orosz hírügynökségek számoltak be, és amit sok vállalati hírügynökség nem közölt, az Európai Unió Parlamentjének múlt heti szavazása volt, hogy függesszék fel az Egyesült Államokat a SWIFT nemzetközi pénzügyi adatbázisból. Ez olyasfajta intézkedés, amit a múltban Észak-Korea és Mianmar ellen érvényesítettek.
Nem tudjuk megerősíteni, hogy mi történt az Amerikai Kongresszussal. Mindannyian Floridába repültek múlt csütörtökön az amerikai hadsereggel, aminek egynapos kirándulásnak kellet volna lennie, de csak hétfőn tértek vissza Washingtonba. Még túl korai megmondani, de ha szerencsések vagyunk, akkor ki fog derülni, hogy ezt a gágogó libafalkát oda fogják bezárni, ahová valók.
A prostituáltakról szólva, a japán bábkormány szereplői úgy tesznek, mintha politikusok lennének, miközben a Moszadnak dolgoznak, mely teljes félelemben van, ahogy fentebb említettük. E sorok írója október 22-én elment megnézni egy tárgyalást a kormány elleni perben, mely elcsalta a legutóbbi általános választásokat. A felperesek azt mondják, hogy a Tokiói Legfelsőbb Bíróságnál Takashi Saitot, aki az egyik elnöklő bíró az ügyben a Moszad zsarolja, mivel női ruhában jelent meg mint "Viktória" vagy "Viki" Tokió meleg kerületében. A Tokiói Legfelsőbb Bíróság PR osztálya azt mondta, hogy "erről nem fogunk beszélni", ami azt jelenti, hogy "nincs hozzáfűznivaló".
Van még egy pár nap Halloweenig, addig remélhetőleg több ijesztő dolog is fel fog bukkanni az összeesküvés számára.

Benjamin Fulford

David Wilcock hozzászólása:
Meg tudom erősíteni bennfentesektől származó információkra alapozva, hogy amit Ben a múlt héten mondott, a JP Morgant eladták a kínaiaknak. Igen jelentős esemény zajlik most, és úgy tűnik, hogy végre közeledik a pillanat, amire mindannyian vártunk. A kézírás ott van a falon.
Az összeesküvés tervez létrehozni egy mega-eseményt valamikor a novemberi hónapban, inkább korábban, mint később. Azt várják, hogy az "amerikaiak 83 százalékára fog hatni", és bárhol vagy, amikor ez történik, továbbra is ott leszel, hosszú ideig.
Én minden ilyen figyelmeztetést kétkedve fogadok, de ugyanezt a figyelmeztetést hallom három független forrásból. A bennfentesem azt mondta, hogy lehet egy bejelentés, hogy az Egyesült Államok teljesen csődbe ment. Az összeesküvés azt reméli, hogy ez "faji háborút" vált ki, ahol a feketék bevonják a spanyolokat, és eltörlik őket, aztán a feketék a fehérek után mennek, ami lehetővé teszi az ellenőrzött katonai fellépést a feketék ellen.
Ez a gondolkodás teljesen szembemegy a józan ésszel. Ilyesmivel sohasem jönnék elő magamtól, csupán ez az, amit hallottam. Számomra ez azt mutatja, hogy ezek a tervek erősen elváltak a valóságtól. A lényeg az, hogy elérünk valami visszavonhatatlanhoz. Egy "utolsó, kétségbeesett próbálkozás" folyik.
Ben, azt sem mondhatjuk, hogy a fukushimai 7.3-as legújabb földrengés egy véletlen eseménynek tűnne, amit valószínűleg újra az összeesküvés váltott ki abban a reményben, hogy sokkal nagyobb károkat okozzanak. Nem hiszem, hogy más terveik sikerrel járnának.
Bár hallottam ezeket a dolgokat három különböző forrásból, de mégsem hiszem, hogy valami nagy társadalmi összeomlást fogunk látni, így arra bátorítok mindenkit, hogy ne essen pánikba, hanem higgyen az emberiség jóságában és a pozitív változásokban, melyek következnek.
Az összeesküvés nem tudja, hogy ezek az eseménysorok, melyekről azt remélik, hogy bekövetkeznek, ellenük fognak fordulni. Látszólag egy nagy hazárdjátékot űznek azzal, hogy megpróbálják, bármi is legyen az. A csőd bejelentése lehet az egyik dolog. Ha megpróbálkoznak egy nukleáris támadással, kudarcot vallanak, mert a földönkívüli emberek nagyon is valósak, és minden nagyobb háborús erőfeszítést blokkoltak, amit bármiféle szinten próbáltak elindítani. Elképesztő, hogy még mindig azt hiszik, hogy képesek bármilyen nagyszabású műveletet elindítani, de a remény örökké él.


David Wilcock


(ujvilagtudat)
Új Világtudat

Kínai cégek a brazil olajkoncessziót nyerő konzorciumban

Rio de Janeiro: A CNOOC és a CNPC kínai olajcégek, a Royal Dutch Shellel, a francia Totallal és a brazil állami olajóriással; a Petrobras-szal együtt alkotott konzorciumban, – elnyerték a brazil partoknál fekvő Libra olajmező kitermelési jogát.
A kínai cégek, a Kínai Tengeri Olajvállalat, a (CNOOC) és a Kínai Kőolaj- és Földgázvállalat; a (NCPC), – egyenként 10%-os részesedéssel rendelkeznek, – a Shell és a Total egyaránt 20%-kal, – a fennmaradó 40% pedig a konzorciumnak otthont adó Brazília állami olajcégé; a Petrobrasé.
A kiírás szerint minden konzorciumban legalább 30%-os részesedést kellett biztosítani a Petrobrasnak, és a brazil államot illeti az olajmező kitermelésének legalább 41,65%-a. Az pályázatokról az államnak biztosított kitermelési arány nagysága alapján döntöttek.
A Libra olajmező volt az első, amelynek kitermelési jogait új szabályok szerint ítélték oda. Az olajmező becslések szerint 9-12 milliárd hordó kitermelhető olajat rejt, ami közel megduplázza Brazília bizonyított olajtartalékát.
Xinhua – CRI

Az USA szerint korlátozni kell a titkosszolgálatok működését

További korlátozásokra van szükség az amerikai titkosszolgálatok adatgyűjtési és megfigyelési módszereit illetően, közölte hétfőn a Fehér Ház. A titkosszolgálatok működésének felülvizsgálatát már az év végéig befejezik.

További korlátozásokra van szükség az amerikai titkosszolgálatok adatgyűjtési és megfigyelési módszereit illetően, közölte hétfőn a Fehér Ház. Barack Obama amerikai elnöknek nem volt könnyű az elmúlt egy hét: az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA) az Edward Snowden által kiszivárogtatott dokumentumok alapján megvádolták azzal, hogy lehallgatták Angela Merkel német kancellár mobiltelefonját, illetve kiterjedt kémtevékenységet végeztek Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is.

A Fehér Ház azt is bejelentette, hogy az amerikai titkosszolgálatok működésének felülvizsgálatát az év végéig befejezik. Susan Rice nemzetbiztonsági tanácsadó szerint a felülvizsgálat nagyon szigorú lesz, és éppen folyamatban van. Jay Carney szóvivő elmondta, hogy Obama elnök ugyan teljes mértékben megbízik az NSA vezetőjében, Keith Alexanderben és az ügynökség többi munkatársában, azonban belátja azt is, hogy "szükség van az egyensúly megteremtésére az adatgyűjtés szükségessége és a magánadatok védelme között."

Az Európai Parlament tagjaiból álló európai delegáció Washingtonban találkozott az amerikai törvényhozókkal, hogy újraépítsék az adatgyűjtési botrány miatt megtört kapcsolatokat, tudósít a Reuters. Az amerikai fél egyik képviselője, Mike Rogers republikánus honatya a zárt ajtók mögött tartott megbeszélés után elmondta, hogy az európai delegációval a bizalom visszaállításának, az együttműködésnek és a titkosszolgálati adatok megosztásának szükségességéről beszéltek. Rogers, az amerikai titkosszolgálatok nagy védelmezője szerint többen félreértették az amerikai ügynökségek tevékenységét, habár azt elismerte, hogy az európai képviselők legitim aggályokat fogalmaztak meg.
NOL

Elérte az óriásvihar Nagy-Britanniát (videó)

Hurrikán erejű széllel és hatalmas esőzéssel érkezett meg az elmúlt évek legnagyobb vihara Nagy-Britannia partjaihoz.
A dél-keleti partoknál egy tizennégy éves úszó fiút elsodort az ár, akit mindeddig nem találtak meg, így nagyon valószínű, hogy már halálos áldozata is van a viharnak.
Az óránkénti 140-150 kilométeres szél és a vele járó esőzés miatt több repülőjárat is csak több órás késéssel érkezett meg vagy indult el a Heathrow repülőtérről. A meteorológusok arra számítanak, hogy a vihar, hétfő estére - az Északi-tenger felé haladva – elhagyja a szigetországot.

http://koponyeg.hu/hireso/703-elerte-az-oriasvihar-nagy-britanniat-video-

Hazánkra nézve kedvező döntés az EU-ban

A közérdekre hivatkozva bizonyos esetekben korlátozni lehet az uniós alapszabadságokat, például a tőke szabad mozgását az áram és gázpiacon, derült ki az Európai Bíróság döntéséből, amelyről a napi.hu közölt cikket.
A bíróság egy holland esetet vizsgált, amikor úgy döntött, a privatizáció korlátozása néha indokolt lehet a torzulásmentes verseny és az energiaellátás biztosítása érdekében. A vita középpontjában az a holland jogszabály állt, amely megtiltja, hogy magánbefektetőnek a villamosenergia‑ vagy gázelosztórendszer‑üzemeltető tőkéjében részesedése legyen.
Az EU a fogyasztók védelme érdekében a torzulásmentes versenyt támogatja, de szerintük a Holland Királyság is a 2003-es irányelvekben kitűzött célok elérésére törekedett. A bíróság szerint a korlátozások nem haladhatják meg az elérni kívánt fogyasztóvédelmi célok megvalósításához szükséges mértéket.
A döntés mindenképpen érdekes magyar szempontból is, és várható, hogy a politikusok is szívesen hivatkoznak majd erre a privatizált energiacégek államosításakor. Az állami MVM a német E.On-tól a közelmúltban vásárolta vissza a földgáz-nagykereskedelmi és -tárolási üzletágat, összességében több mint 280 milliárd forint értékű tranzakció keretében, miután több mint 500 milliárd forintért visszavásárolta az orosz Szurgutnyeftyegaztól a Mol 21,2 százalékos tulajdonrészét, az összrészesedését 21,22 százalékra emelve.
Az utóbbi időben pedig több olyan szabály született, amely a hazai piac elhagyására presszionálhat bizonyos cégeket. Így legutóbb az október 16-i Magyar Közlönyben jelent meg egy, a rendeletalkotási jogkörrel fölturbózott Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól származó előírás, mely szerint nem ismerhetik el indokolt költségként a hálózati veszteséget a gázcégek. Ezek az intézkedések egyébként szintén uniós elveket sérthetnek, így érdekes kérdés, hogy ítéli majd meg az uniós a magyarországi törekvéseket és módszereket.
(napi, index)

Három szoba, négy kerék? Kitántorgás családalapítás helyett

Bár hazánkban lassult a népességfogyás üteme, somogyi szakértők szerint súlyos társadalmi következményei lehetnek a csökkenő családalapítási- és gyermekvállalási kedvnek. Öregedő lakosság, romló gazdasági versenyképesség, fokozatosan növekvő szociális terhek: kormányokon átívelő, kiszámíthatóságra épülő családpolitika hozhat megoldást. Az előzetes adatok szerint 2013. első nyolc hónapjában 57 895 gyermek született, ez 3,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 88 441 halálozás 4,1 százalékos csökkenést jelent a 2012. január-augusztusi időszakhoz képest, állítja legfrissebb felmérésében a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás 26 546 volt, ami 1478-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. Somogyban az első félévben 1214 gyermek látta meg a napvilágot, tavaly ilyenkor 1212. Ugyanebben az időszakban az idén 2277-en hunytak el, 2012-ben 2334-en.
Az előzetes adatok szerint 2013. első nyolc hónapjában 57 895 gyermek született, ez 3,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 88 441 halálozás 4,1 százalékos csökkenést jelent a 2012. január-augusztusi időszakhoz képest, állítja legfrissebb felmérésében a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás 26 546 volt, ami 1478-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. Somogyban az első félévben 1214 gyermek látta meg a napvilágot, tavaly ilyenkor 1212. Ugyanebben az időszakban az idén 2277-en hunytak el, 2012-ben 2334-en.
A cikk a hirdetés után folytatódik
– Helyben alig találni munkát, alacsonyak a somogyi bérek, sokan ezért nem is álmodhatnak a családalapításról – fejtette ki Orbán István, a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Szövetség elnöke. – A nehéz gazdasági helyzetet súlyosbítja a kilátástalanság. Fiatalok tömege képtelen előre tervezni, a néhány hónapos közmunka szerintem nem tekinthető igazán munkának, erre bajosan lehet tartós megélhetést építeni. Ha nincs előrelépés ezen a téren, akkor senki se várjon jelentős mérvű, pozitív demográfiai változást.
Illyés András kaposvári demográfus szerint alapvető társadalmi érdek a népességcsökkenés mérséklése. Azt mondta: bár mindegyik kormány zászlajára tűzte ezt, számos tervet készített, ám alapvetően a kedvező szociális-gazdasági körülmények segíthetik elő a változást. Döntőnek tartja, hogy ezen a téren hosszú távú stratégiát készítsenek elő a döntéshozók.
Stikel János, a nyugdíjasok szervezeteinek megyei szövetségének elnöke – a demográfiai folyamatokra utalva – rámutatott: az pozitívum, ha Magyarországon nő az átlagéletkor, az viszont akár 15-20 éven belül gondot okozhat, ha egyre kevesebben termelik meg a nyugdíjak fedezetét. Fontos, hogy a fiatalok körében is minél inkább előtérbe kerüljön az öngondoskodás.
– Csakhogy a mai 20-30 éves korosztály nehezen él meg, sokaknak jobbára addig van munkájuk, amíg diákok – húzta alá Gálosi Gergő, a kaposvári Ifjúsági-Sport-Kultúra Egyesület elnöke. – Külföldön vagy az ország másik részében állást, megélhetést keresnek, ezért tolódik ki a családalapítás időpontja.

Szabó János kaposvári szociológus is állítja: kormányokon átívelő, kiszámítható családpolitikára van szükség, ahol a célok és programok egy-egy kabinetváltás után is folytatódnak. Bár kormányzati intézkedésekből az utóbbi időben ezen a téren se volt hiány, ám ez jobbára a gazdagabb családoknak kedvezett.
– Katasztrofális következményei lehetnek az erőteljes népességfogyásnak – folytatta a szociológus. – Elöregszik a társadalom, veszélybe kerülhetnek a nagy ellátó rendszerek és szociális juttatások, csökkenhet a gazdaság teljesítménye, romlik a versenyképesség. A nehézségek és a következmények amúgy közismertek: a gazdasági, munkaügyi problémák miatt egyre többen külföldre vándorolnak. A statisztika közel 360 ezer főt tart számon.

A csaknem 3400 lelkes Nagybajomban csaknem 100-an vállaltak munkát Németországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában. Czeferner Józsefné polgármester szerint sokan úgy érzik, hogy nem kiszámítható a jövő. A gondokat tükrözik a helyi népességi adatok is: évente 35-40 gyermek születik a kisvárosban, s 65-70 embert temetnek el. A ’60-as, ’70-es években jóval kedvezőbbek voltak a születési mutatók.
– Manapság a legalapvetőbb gyermekholmik megvásárlása, így a babakocsi, a kiságy is nagyon sokba kerül, pedig nem luxusfelszerelésről van szó – jegyezte meg. – Az anyagiak hiánya miatt sokan nem tudnak, nem mernek gyermeket vállalni.

A KSH szerint tovább csökkent a megyében a házasságkötési hajlandóság. Az első hat hónapban közel 400 pár járult az anyakönyvvezető elé, tízzel kevesebb, mint 2012. első félévében. Akik pedig mégis családot alapítottak, azok jelentős része egyik hónapról a másikra él, hangoztatják szakemberek. Hat somogyi településen 23 mélyszegénységben élő családot támogat a kaposvári Mélyben és Reményben Alapítvány. Élelmiszercsomagot, ruhát adnak a rászorulóknak, pedagógusok segítik a diákok felzárkóztatását. Mohayné Farkas Ibolya, a csapat vezetője nap mint nap látja, hogy egyes családok milyen körülmények között tengődnek.
– A környezetünkben olyan öt tagú családról is tudunk, ahol havonta 75 ezer forint az összjövedelem – mondta. – Az apa és az anya munkanélküli, három gyermeket nevelnek. Hónap végén már a kenyér megvásárlása is komoly teher számukra.

Megújuló babakötvény
Megkezdődött a Babakötvényről rendelkező törvény parlamenti tárgyalása.
– A javaslat szerint a kormány arra ösztönözné a szülőket, hogy nyissanak Start-számlát és vegyenek Babakötvényt a minden újszülöttnek járó 42 500 forintos egyszeri állami támogatáson felül – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójában. A 19 éves futamidejű állampapír, a megújuló Babakötvény a tervek szerint infláció feletti kamatprémiumot is biztosít – mondta Orbán Gábor államtitkár a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvényjavaslatot ismertető expozéjában.
Az állam eddig több mint 700 000 gyermek részére írta jóvá a kezdő 42 500 forint állami támogatást a Kincstár által vezetett letéti számlákon. A számlák többsége, mintegy 500 000 gyakorlatilag passzív nyilvántartási számla maradt, amelyekre további befizetés nem érkezhetett, a sülők sokszor meg is feledkeztek a létezéséről.

Béremelést a fiataloknak
A közszolgálatban legalább 20 százalékos béremelésre volna szükség, s persze más területeken is indokolt ez, hangoztatta Utasi Tamás, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének somogyi-tolnai titkára. Egy keresetből nehezen élnek meg a párok, ezért a hosszas álláskeresés után aki végre munkát talál, dolgozik, bizonyítani akar a munkahelyén, s emiatt sok nő 30-35 évesen szül. Az anyagiakból fakadó késői családalapítás egyik következménye, hogy a családok zöme egy-, legfeljebb két gyermeket nevel.
Utasi szerint a gazdasági-társadalmi problémák gyökere a munkahely hiánya.

(sonline)
A módszerváltással odaveszett legalább 1,5 millió munkahely!
FELSZÁMOLTA POLITIKAI ELITÜNK A MAGYAR-ÉRTÉKTEREMTŐ-GAZDASÁGOT!
FELSZÁMOLTA POLITIKAI ELITÜNK A MAGYAR GAZDASÁG FELVEVŐPIACAIT!

POLITIKAI ELITÜNK MAGYARORSZÁG JÖVŐJÉT, ÖNÁLLÓSÁGÁT SZÁMOLTA FEL!

MAGYARORSZÁGOT BÉKEIDŐBEN ILYEN MÉRTÉKŰ KÁR SOHA NEM ÉRTE!

Szellemiség és siker

Mikor a fennálló politikai rendszert jellemezzük, bevett, ám fölöttébb megtévesztő gyakorlat azt demokratikusként, esetleg parlamentáris demokráciaként leírni. Tudvalévő, hogy egyrészt lehetetlen, hogy a nép uralkodjon, másrészt pedig a „népképviselet” kifejezés túl homályos ahhoz, hogy továbbvihessük ezt a szálat egy komoly vizsgálat esetén. Nagy elméleti és gyakorlati haszonra teszünk szert akkor, ha elvetjük a fősodorral együtt haladó - voltaképpen süllyedő - fogalmi meghatározásokat. A fennálló rendszert érdemesebb egy parlamentáris hatalmi játékkal kombinált, nemzetellenes elnyomó rezsimként leírni. A politika - mint a lényeges nemzeti és társadalmi kérdésekre válaszokat adó szféra - jelentősége tehát bizonyos tekintetben háttérbe szorul. Előző írásunkban a fennálló rendszert tudatlanságból segítő nemzeti politizálásról ejtettünk néhány szót, az alábbiakban a pozitív irányok megjelenését fogjuk megemlíteni.
A nemzetellenes rezsim fennállásának velejárója, hogy a magas szellemiség üldöztetés alatt áll. Szellemiség nélkül nem építhető fel szervezet, mert idea híján anarchiába zuhan a politikai cselekvés, továbbá elmondhatjuk azt is, hogy - miként a gyakorlat mutatja - szellemiség hiányában érdemi cselekvés sincs, de felfelé vezető tettekről legkevésbé se szólhatunk. Felfelé vivő szellemiséget ma Magyarországon maradéktalanul egy szervezet jelenít meg. Másik részről pedig az idealisták új bástyája kezd körvonalazódni szellemi elitképzés formájában. A leendő magas szellemi közeg és a markáns szellemiséget képviselő hierarchikus szervezet jelentheti a nemzeti politizálás új erővonalát. A politikai realitás - eltérően a liberális demokrácia előírásaitól - a szellemiség éltetése és átélése, közösségben való megélése.
A szellemiség, amennyiben valóban szellemiség, mindent túlél. Sikerről beszélhetünk a Magyar Nemzeti Arcvonal szervezeti rendjének stabilizálása kapcsán is. A felső vezetés körül viszonylag kevesen maradtak az eltávozók számához képest, de a vezetésben meglévő szellemiség kisugárzása egyrészt új tagokat vonzott a szervezethez, másrészt a régi tagság értékes része is jelezte visszatérési szándékát. Történelmi sikernek számít, amit a Győrkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal véghezvitt. A nyers fizikai erő szellemiség hiányában olyan ellen-erő, mely visszaüt a szervezetre, és demoralizáló hatásával megfojt minden értéket. Így hát két erővonal marad Magyarországon: a végzet felé menetelő ideokrata-ál-szellemi egységfront, illetve az hierarchikus-idealista front, mely horizontálisan és vertikálisan is képes egységet teremteni a magyarság számára.
Kovács Balázs

Novembertől nem lesznek kilakoltatások – mondta a Bankszövetség… – De miért is két vélemény

Kész a Bankszövetség devizahiteles csomagja: “Novembertől nem kezdeményeznek kilakoltatást!”

…”Nos, a gyengébbek kedvéért, akik hisznek a bankároknak, vagyis minden maszlagukat beveszik, – a helyzet a következő: Amíg a kormány maga meg nem hirdeti a kilakoltatási moratóriumot, – addig az hivatalosan nem lépett életbe!…”

…”És a számlaadósokkal mi lesz?”

- Hír és vélemény -
Kovács Levente a Magyar Bankszövetség főtitkára Fotó piacésprovfit_huA novemberi határidő előtt már pénteken benyújtotta a Bankszövetség, – a devizahitelekre vonatkozó mentőcsomagját. Eszerint átfogó javaslatot dolgoztak ki minden devizahiteles számára. Ám már külön foglalkoznak azokkal, akik tudják fizetni a hiteleiket, és külön azokkal, akik nem. (Eddig is külön foglalkoztak velük, ez tehát nem újdonság – a szerk.)
Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára a sajtónak adott tájékoztatása szerint;
“1. A bankok a téli kilakoltatási moratóriumot előre hozzák, azaz 2013. november 1-től nem kezdeményeznek kilakoltatást. Ezzel szerintük lehetőséget biztosítanak mindenki számára, hogy a megoldási javaslatok alapján rendezze pénzügyi helyzetét.
2. Az 500.000 forintot meg nem haladó követelések esetében a fedezeti ingatlanon nem kezdeményeznek végrehajtást a bankok.
További javaslataik kiterjednek a szerződés szerint teljesítő devizahitelesekre, a fizetési kötelezettségeiket teljesíteni nem tudó hitelesekre, valamint a peres ügyek (köztük a Kúria döntés), méltányos lezárására.
Kovács Levente elmondta, hogy javaslatcsomagjukban figyelembe vették a civil szervezetekkel folytatott egyeztetéseket is, – s ezek konkrétan a fent említett 2 pontban tükröződnek vissza.
A teljes megoldási csomagot, melynek végrehajtásához Kovács levente szerint több jogszabály meghozatala is szükséges, – a Bankszövetségnek nem állt módjában nyilvánosságra hozni.”
De nem valószínű, hogy túl sokat vesztettünk ezzel. – Mert, amit most a magyar nép orra alá toltak, azzal ugyan nem oldják meg a problémákat, legfeljebb csak egyet-kettőt. – A többségét azonban nem. Egyszerűen megint a szőnyeg alá söprik és úgy gondolják, ezzel el is vannak intézve. De mekkorát tévednek!
Miért is mondjuk ezt? Lássuk tételesen:
Kezdjük a 2. pontnál: “Az 500.000 forintot meg nem haladó követelések esetében a fedezeti ingatlanon nem kezdeményeznek végrehajtást a bankok.” – Na de mi lesz az 500 ezer forinton felüli követeléseikkel? – Hiszen a tartozások, fizetési elmaradások legnagyobb része, 500 ezer forinton felül van!
Ezekre nem szól a mentőcsomag? Ezekre elindulhatnak a végrehajtási eljárási eljárások, – melyekből, – ha az adós nem tud fizetni, (márrpedig az esetek legnagyobb részében nem tud), – előbb vagy utóbb, csak kilakoltatás lesz!
(De ez is milyen volt már: Néhány százezres tartozás miatt elveszhetted eddig az otthonod.)
És lássuk az 1. pontot: “A bankok a téli kilakoltatási moratóriumot előre hozzák, azaz 2013. november 1-től nem kezdeményeznek kilakoltatást…” – Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is lesz kilakoltatás. Csak egy ígéret, hogy ők nem kezdeményezik… Azonban mi köti ehhez az ígéretekhez a végrehajtókat? Mi köti a közjegyzői záradékot kibocsájtó és ezzel a végrehajtásokat lényegében elindító közjegyzőket?
Nos, a gyengébbek kedvéért, akik hisznek a bankároknak, vagyis minden maszlagukat beveszik, – a helyzet a következő: Amíg a kormány maga meg nem hirdeti a kilakoltatási moratóriumot, – addig az hivatalosan nem lépett életbe!
De miért nem kérdezi meg valaki, hogy mi lesz azokkal, akiket már, akár néhány százezer forint tartozás miatt is kilakoltattak? – És ki kárpótolja majd az életben maradt családtagokat?
No és még két fontos kérdés, melyekre biztosra vesszük, hogy sem a bankszövetségi urak, sem pedig a kormány nem tud egyelőre megválaszolni:
Az egyik: Mi a helyzet az úgynevezett; “birtokba adásokkal”? Amelyek hivatalosan ugyan nem kilakoltatások. – S úgy vesztik el a családok otthonaikat, hogy hivatalosan nem lakoltatják ki őket, – csak egyszerűen kivágják a családot az utcára. – Akár rendőri segédlettel is.
A másik fontos kérdésünk pedig: És a számlaadósokkal mi lesz? – Mi lesz azokkal, akik a ki nem fizetett számláik után halmoztak fel tartozásokat, s ezért akarják az otthonaiktól megfosztani őket. – A pénzéhes multi szolgáltatók, vagy a hatalmasra növekedett társasházi közös költségek miatt. Vagy az egyes szintén pénzéhes önkormányzatok mérhetetlen nagyságúra felduzzasztott lakbérei miatt, melyeket a szegényebbek már nem tudnak kifizetni.
És nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, – hanem mert nem tudnak. Elvesztették munkájukat, haláleset történt a családban, vagy betegség támadta meg őket. – Ha valaki beteg lesz, kirúgják a munkahelyéről, – megszűnik a jövedelme, nem tudja fizetni számláit, majd kilakoltatják, – vagyis, a betegség ma Magyarországon egyenlő a halállal?
Ővelük miért nem foglalkozik senki? – Hiszen legalább ugyanannyian vannak, mint a devizahitelesek, – ha nem többen. És, ha a számlaadósokat elhanyagolják, – s nem foglalkoznak problémáikkal, – akkor a tömeges kilakoltatásuk nyomán éppen úgy bekövetkezhet az a társadalmi katasztrófa, melyet eddig csak a devizahitelek tömeges bedőlésével kapcsolatban jósoltak egyes társadalompolitikai elemzők.
Segítséget kell adni a számlaadósoknak is!
Fort András – Szabad Riport Tudósító Iroda

Valahol Magyarországon

Negyvenes évei vége felé közeledett, amikor egyik napról a másikra megszűnt az a több száz embert foglalkoztató üzem, ahol hosszú évek óta a bérelszámolók vezetője volt. Azóta nyolc év telt el, és abban a kelet-magyarországi városban, ahol élt, ahol – a szó legszorosabb értelmében – a kenyerét kereste, nem talált munkát. (Azt nem sejthette, hogy a kenyér a maga valóságában és jelképesen milyen szerepet fog még betölteni egy napon az életében.)
Eleinte szakmájában próbálkozott, de másfél év után be kellett látnia, hogy erre semmi esélye. A helybeli, még vegetáló cégeknél létszámstopot rendeltek el, és ha akadt volna is munka, arra kizárólag nála sokkal fiatalabbakat vettek fel. Nem járt jobban akkor sem történetünk női szereplője, amikor nem képzettségének megfelelő munkát keresett. A valaha volt középvezető, aki tűrhető egzisztenciával rendelkezett, feladva korábbi büszkeségét, árufeltöltőnek, bolti eladónak jelentkezett, de mindannyiszor idősnek és túlképzettnek minősítették és kirostálták. Ettől kezdve úgy érezte: az életéért fut versenyt. Az idő ellene dolgozott, munkanélküli segély már nem járt neki. Kilincselt, hogy kocsmai pultosnak, benzinkutasnak, takarítónőnek felvegyék, de sehol, senkinek nem kellett.
Az utóbbi években szociális segélyekből élt. Legutóbb ötezer forint értékű Erzsébet utalványból kellett megoldania havi megélhetését. Szeptember végén az utolsó háromszáz forintos utalványával – ennyi maradt – lépett be a hipermarketbe. Kegyetlenül éhes volt. Úgy számolta, egy kiló kenyeret ennyiért még kap. Gondos válogatás után egy százkilencven forintosat tett a kosarába. Hosszan álldogált a pénztárnál kígyózó sorban, majd amikor átnyújtotta a kasszásnak az utalványt, ingerült letolást kapott. Egy piaci kofa nagyszájúságával támadt rá a pénztáros, emelt hangon azt ismételte, hogy ilyen esetben nem adhat vissza készpénzt. Határozott mozdulattal magához vette a kenyeret és visszaadta az utalványt. A nő leforrázva távozott a kasszától. Senkinek és semminek érezte magát. A kis darab papírt tehetetlenül szorongatta kezében. Percekre volt szüksége, amíg kitalálta a folytatást.
Visszament az áruházba, újra megkereste a százkilencven forintos kenyeret és annyi konyhasót tett a kosarába, hogy kereken háromszáz forint legyen a végösszeg. Szorongva állt be egy másik pénztárhoz, és amikor az utalványt nyújtotta, a kasszás szinte felcsattant: – Sót nem lehet Erzsébet utalvánnyal vásárolni! A döbbent csöndben a nő értetlenül nézett körbe. Sikertelenül próbálta elkapni a kasszás tekintetét, majd hátra fordult, de mindenki félrenézett. Látszott, hogy múló kellemetlenségnek tartják a jelenetet a teli bevásárló-kocsijukkal kissé türelmetlenül álldogáló vevők. Az alkalmazott ugyanazzal a határozott mozdulattal söpörte be az árut és adta vissza az utalványt, ahogyan néhány perccel korábban a munkatársa.
A nő már nem érezte éhesnek magát. Pedig hajnalban a korgó gyomra ébresztette fel. A hipermarketig tartó hosszú úton vánszorogva azzal biztatta magát, hogy mindjárt oda ér. A kilós kenyér ígérete ebben a pillanatban megért minden erőfeszítést. Kosarat vett a kezébe, élvezte az áruház szolid melegségét, amelybe a hajnali hidegből lépett be. Kicsit nyirkos lett a tenyere. Apró izzadtságcseppek fénylettek rajta.
Félt. Úgy, mint aki tudja, hogy sokaknak kenyérhez jutni olykor emberfeletti vállalkozás….

(Népszava)

Megment minket a Teszkó!?

539707_160999564093768_392565878_n