2011. október 9., vasárnap

Hadba vonult imája feleségéért s gyermekeiért

Mindenható Isten! A te könyörületességed nem csak eltűri a mi gyarlóságunkat, hanem még azt is megengedi, hogy sokasodjunk és uralkodjunk a teremtett állatokon. A férfit megáldod hitvessel és gyermekkel, hogy legyen kikért fáradni.
Engem is megáldott a te két kezed egy jó asszonnyal s mosolygó arcú gyermekekkel. Fáradságossá tetted útamat, de tövisét nem éreztem soha, mert látnom engedéd enyéimet. Mostan sem panaszkodom én előtted, sőt gyöngeségemnek tudatában éppen a te erődet keresem, hogy megvígasztaltassam, mert elszakítottál engem az enyéimtől.
Könyörgök előtted seregek Istene! Feleségemért s gyermekeimért. Ne hagyd magokra őket, ha hozzád kiáltanak. Gondoskodjál számokra a mindennapi kenyérről, mert én most azt cselekedni nem tudom. Ne hagyd őket megéhezni, vagy szükséget látni. Mentsd meg őket kínzó betegségtől és takargasd be őket úgy atyai szárnyaiddal, hogy hozzájok ne férjen a halál angyala.
Tartsd meg Uram az én reám gondoló szeretteimet és őrizz meg engemet is, hogy az én házam népével egyetemben magasztalhassam szabadító irgalmadat. Benned bíztak Uram a mi atyáink és meghallgattad őket, Benned bízom én is és hiszem, hogy meghallgatod az én könyörgésemet. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor
Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916