2012. május 9., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 145. Szentlélek: A búcsú

2012.05.08  ÉGI ÜZENETEK               Szentlélek: A búcsú
Drága Gyermekeim! A mai világban Istentől és a vallástól eltávolodott emberek szemében a búcsú sátrakat és körhintákat jelent, vendégeskedést, ünnepi ebédet, ajándékozást. Sejtelmük sincs arról, hogy a búcsú egyrészt a helyi templom védőszentjének az ünnepe, másrészt egy nagy lelki ajándék a hívők számára.
A búcsú annyit jelent, mint elengedés. A megbocsátott, meggyónt bűnök után járó tartozás elengedése. Azért hívjuk búcsúnak, mert az ember búcsút vehet a különben reá váró büntetésektől. Isten igazságossága miatt a meggyónt bocsánatos és súlyos bűnök megbocsátása után bizony még marad leróni való tartozásotok, és ezt háromféle képen lehet levezekelni:
1.) A gyóntató pap által feladott elégtétel elvégzésével
2.) Önként vállalt áldozatokkal, böjttel, virrasztással, imákkal, jócselekedetek végzésével
3.) És az Egyháztól kapott búcsú elnyerésével
Bizony sok gyermekem a búcsút, mint a tartozások elengedésének lehetőségét, nem használja, pedig kétszeres hatása van Isten előtt.
A búcsú kétféle lehet: teljes és részleges. Az Egyháznak Krisztustól kapott oldó és kötő hatalma lehetőséget ad arra, hogy minden hátralévő büntetést elengedjen - ebben az esetben beszélünk teljes búcsúról. De hatalma van ahhoz is, hogy csak a büntetések egy részét engedje el - ekkor beszélünk részleges búcsúról. Azzal, hogy elengedi az ideigtartó büntetéseket, úgy is mondhatom, hogy búcsúkat adományoz. Ahhoz, hogy ezt gyakorolni tudja, az alapot az Egyház kincstára adja meg. Ezen nehogy valaki felhalmozott anyagi kincseket értsen! Az Egyház kincstárát Jézus Krisztus kereszthalálának érdemei, a Szűzanya és a szentek érdemei és könyörgései alkotják.
Nézzük, kik nyerhetnek búcsút! A földön élő katolikus gyermekeink és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek. Aki nem katolikus azért nem kaphat búcsút, mivel a búcsú a pápának adott oldó és kötő hatalom ajándéka, és ők nincsenek hitközösségben a szentségek által a pápával. Viszont a másvallásúak is törleszthetik adósságaikat jócselekedeteikkel, lemondásaikkal.
Milyen feltételei vannak a részleges búcsúnak és a teljes búcsúnak? Aki részleges búcsút akar nyerni, annak a kegyelem állapotában kell lenni. Micsoda ellentmondást jelentene a kegyelem rendjében, ha a bűnös külön kegyelmi ajándékot kérhetne és kapna. Aki teljes búcsút akar nyerni, annak nem elég, hogy a kegyelem állapotában van, tehát nincs halálos bűne. Szükséges hozzá a szentgyónás és szentáldozás lehetőleg a búcsú elnyerése napján, a szándék a búcsú elnyerésére és hogy a Szentatya szándékára mondjon el egy Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget. Mindezek a feltételek után elvégezheti a választott imát vagy jócselekedetet.
Most drága Gyermekeim, kövessétek figyelemmel, milyen engedélyeket ad a pápa a híveknek a búcsúk elnyeréséhez!


A pápa engedélyei a részleges búcsúkhoz


1)      Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki élete kötelességének teljesítése és terheinek viselése közben alázatos hittel Istenhez emeli a lelkét és elmond egy röpimát, fohászt.
2)      Aki a hittől indítatva irgalmas szívvel segít szükséget szenvedő felebarátján anyagi javakkal, vigasztalással.
3)      Aki önként lemond számára kedves és megengedett ételről, italról, élvezeti cikkről, szellemi szórakozásról.
4)      Aki elmondja az „Adj Uram örök nyugodalmat” kezdetű fohászt a tisztuló lelkekért.
5)      Aki elimádkozza az „Úrangyal”-át vagy a „Mennyek királyné asszonyá”-t.
6)      Aki belső áhítattal elmélkedik.
7)      Aki imádkozik a pápáért.
8)      Aki áhítattal keresztet vet.
9)      Aki elmondja a „Krisztus lelke…” imát.
10)  Aki elimádkozza bármelyik litániát.
11)  Aki elénekli vagy elimádkozza a „Magnificátot”
12)  Aki elmondja az „Oltalmad alá futunk…” kezdetű imát
13)  Aki egy kilencedet elvégez.
14)  Aki az év bármelyik napján elmegy a temetőbe.
15)  Aki elvégzi a „Tedeum”-ot (Téged, Isten dicsérünk)
16)  Aki elmondja az „Üdvözlégy, Királynő…” kezdetű imát.

A részleges búcsú elnyeréséhez a fentiekből választott jócselekedeten vagy imán kívül csak az kell, hogy a kegyelem állapotában legyünk, tehát ne terheljen halálos bűn, és hogy szándékozzuk a búcsút elnyerni saját magunk vagy halottaink adósságának csökkentéséért.

A pápa engedélyei a teljes búcsúhoz


1)      Aki fél órán át részt vesz szentségimádáson, az teljes búcsút nyer
2)      Aki a Szentírást félóráig olvassa
3)      Aki elvégzi a keresztutat
4)      Aki temetőlátogatást végez november 1-8-ig
5)      Aki buzgón részt vesz egy templomszentelésen
6)      Aki részt vesz egy „első-szentmisén”.
7)      Aki részt vesz az elsőáldozók szentmiséjén
8)      Aki halottak napján templomot látogat
9)      Aki részt vesz a húsvéti keresztségi fogadalom megújításában
10)  A keresztút ájtatos elvégzése elmélkedéssel
11)  Három napos lelkigyakorlaton való részvétel
12)  Részvétel pappászentelés évfordulóján
13)  Pápai áldás fogadása, akár a TV-n keresztül
14)  Egy templom látogatása, mikor ott búcsú van
15)  Egy 5 tizedes rózsafüzér végigmondása elmélkedve, közösségben.

A teljes búcsú elnyeréséhez a fentiekből választott jócselekedeten kívül a következő feltételek teljesítése kell:
1. Szentgyónás, 2. Szentáldozás, 3. A Szentatya szándékára elimádkozni egy Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget.

Még van egy fontos tudnivaló számotokra. A búcsúkat csak saját tartozásotok törlesztésre és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek ideigtartó büntetésének csökkentésére ajánlhatjátok fel. Élő felebarátaitokért nem. Azért, mert aki a földön él, annak magának is van módja a búcsú elnyerésére. Nektek az a dolgotok, hogy imádkozzatok megtérésükért.
Drága Engesztelőim!  Most, hogy befejeztem tanításomat, hadd mondjam el, hogy tündöklő, fehér ruhában, hosszú fehér szárnyakkal állok előttetek. Nézzétek, mit mutatok nektek! Egy gyönyörű, művészien faragott ládikót, amit angyalkezek készítettek Nekem. Ebben gyűjtöm a ti búcsúitok felajánlásait. Minden este meglátogatlak benneteket hajlékotokban, hogy tegyétek a ládikómba aznap elnyert búcsúitokat, a részleges és teljes búcsúitokat egyaránt, de csak azokat, melyeket a tisztuló lelkekért ajánlottatok fel. Viszek magammal egy piros, szív alakú, kisebb dobozt. Ebbe tegyétek bele a saját lelketek tartozásáért elnyert búcsúkat. A ládába került búcsúkat fényes csillagokká alakítom, a szívecskébe tett búcsúkat aranygyöngyökké. Miután már sok-sok csillagot és gyöngyöt gyűjtöttem össze, elviszem Atyátokhoz az Égbe. Belenéz a ládikóba, nagyon örül a csillagoknak, és leküldi velem a tisztítóhelyre. Én ráhelyezem a lelkek homlokára. Akinek ott fénylik csillagotok, enyhül és megrövidül szenvedése. Ó, ha látnátok ezeket a szenvedő lelkeket, milyen boldogan hordozzák magukon ezt a jelet! Sokkal hamarabb kiszabadulnak. Vajon mit tesz az Atya a gyöngyökkel? Beleteszi szent Szívébe, a legbiztosabb helyre, és ha eljön az időtök és szólít benneteket, előveszi, megmutatja nektek. A csillagokra is emlékeztet titeket, melyekkel ti jártatok közbe a tisztuló lelkekért.
Ha oly sok a búcsú-felajánlásotok, hogy atyai Szíve csordultig telik vele, minden adósságotokat eltörli. Ha nagyon kevés, akkor még vezekelnetek kell.
Drága Kincseim! Én, a Szentlélek végtelen bölcsességemből azt javasolom nektek, hogy több legyen a csillag, mint a drágagyöngy. Természetesen ajánljatok fel saját adósságaitokért búcsúkat, de még többet gondoljatok szegény, szenvedő lelkekre, akik már nem tudnak semmit sem tenni magukért, és rettenetesen szenvednek. Minden értük felajánlott és nekik ajándékozott részleges vagy teljes búcsú megrövidíti szenvedésüket.
Nézzétek, egy mennyei mérleget mutatok nektek. Egy bizonyos idő múlva meglátogatlak titeket otthonotokban. Viszem a mérlegemet, a jobb serpenyőbe tesszük a csillagjaidat, a bal serpenyőbe a gyöngyeidet. Vajon melyik fog mélyebbre süllyedni?
Búcsúzásul Megáldalak benneteket a tisztítóhelyen szenvedő lelkek iránti szeretettel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Már mentik a spanyol bankokat

A spanyol bankokat korábban arra kötelezte a kormány, hogy a pénzügyi válság továbbterjedésével nagy valószínűséggel bedőlő ingatlanhiteleik miatt 54 milliárd euró céltartalékot képezzenek. Kiszivárgott információk szerint azonban pénteken bejelentenek egy bankreform programot, amiben a kormány ezt az összeget közel megduplázza, és készenlétben van egy újabb hitel a bankok feltőkésítésére.
A spanyol bankok kitettségeinek ugyanis több mint egyharmada olyan építőipari cégeknél és ingatlanfejlesztőknél van - hitel formájában -, amelyek Görögországban rendelkeznek érdekeltségekkel. Ha ezek a cégek becsődölnek - márpedig a görög helyzet miatt be fognak csődölni -, akkor a hitelek bedőlése miatt a spanyol bankok által elérhető készpénz harmadával csökken.
A spanyol bankok tartalékainak csökkenése pedig a kamatok emelésére ösztönzi a bankokat - hogy így pótolják a kieső bevételeket -, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy rengeteg spanyol vállalkozás azonnal csődbe megy. Még kevesebb állás, még nagyobb munkanélküliség, és ha az embereknek kevesebb a pénze, az állam bevételei is csökkenni fognak. A spanyol kormány intézkedésével gyakorlatilag importálják a pénzhiányt és a hitelek bedőlését Görögországból.
Nagyon úgy tűnik, hogy nem valamiféle "polgári engedetlenség", hanem az uniós vezetés kétbalkezessége fogja megkezdeni az eurozóna lebontását. Nekünk itt Magyarországon pedig alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Készülnünk kell arra, hogy mire ez a hullám kiteljesedik, a magyar nemzetnek ismét megadatik egy történelmi lehetőség. Abban a pillanatban majd csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele!
Molnár István

Kritika

A vállalkozó kedvű és bátor úttörők gyakran találkoznak az irigy megfigyelők bíráló nevetésével. Az első amerikai gőzhajónak harminckét órába került, amíg New Yorktól elindulva a Hudson folyón a 200 km távolságban levő Albanyba érkezett. Az emberek nevettek rajta. – A lovas kocsi eleinte elhagyta a gépkocsit, mintha állt volna. Az emberek nevettek. – Az első elektromos izzó olyan homályos volt, hogy az embereknek gázlámpát kellett gyújtaniuk, hogy meglássák. Az emberek nevettek. – Az első repülőgép a fölrepülés után ötvenkilenc másodperc múlva visszatért a földre. Ezen is nevettek az emberek. – Ha valaki nagy feladatra vállalkozik, vagy új ötletei vannak, számíthat a bírálatra.

Május 9 - más nézőpontból

A nyugati embereknek három nagy hibája van. Első: soha semmiből nem tanul. Második: a mértéktelenség és a harmadik a kényelemszeretet. Május 9, a világháború ismert befejezte lényegében ezeknek a hibáknak a következménye.
Napóleon ereje teljében 1812-ben megtámadta Oroszországot. Az akkori katonai és gazdasági helyzet ismeretében kijelenthető, hogy sokkal kedvezőbb körülmények között, mint a németek 1941-ben. Katasztrofális vereséget szenvedett, a borogyinói és berezinai nagy ütközetek megpecsételték a császárság sorsát. 480 ezer francia katonából 20 ezer tért vissza Franciaországba. A németek nem tanultak a történelmi példából és Szevasztopol, majd Sztálingrád után megismétlődött a franciák története.
A mértéktelenül eltúlzott fajelmélet lényegében mindenkit a németek ellen hangolt. Nem az volt a hiba, hogy a valóban alsóbbrendűeknek nevezhető népeket megvetették, hanem az, hogy olyan testvérnépeket is, melyek a németeknél sokkal különbeknek bizonyultak, szintén lekezelték. A mértéktelenség főbűn, és ezért lényegében Oroszországban (Szovjetunióban) istenítélet történt. A németek többsége szolgalélek, és az anyagiasság rabja. Semmivel sem különbek az egykori négereknél, akik üveggyöngyökért és színházi kosztümökért teljes mértékben kiszolgálták a hódítókat. A különbség csak annyi, hogy üveggyöngyök helyett festett ócskavasért (gépkocsikért), és a színházi kosztümök helyett pedig úszómedencékért tagadták meg őseiket, sok esetben még le is köpik a sírjaikat. A hódítók lakájaivá váltak, így az egész világ előtt egyértelműen bizonyítják, hogy szolganéppé lettek. Erkölcsileg mélyen az egykori lekezeltjeik, az oroszok alatt állnak, és míg Oroszország emelkedik, ők tovább süllyednek arra a szintre, melyen egykor az általuk alsóbbrendűeknek nyilvánítottak álltak.
Leni Riefenstahl, híres dokumentumfilm rendező, a Harmadik Birodalom kiváló propagandistája a háború után Szudánba költözött, és a négerek között élt. Mikor feltették neki azt a kérdést, hogy a négerek a nemzetiszocialista normák szerint alsóbbrendűek, és mégis közöttük él, és ennek mi az oka? - a válasz az volt, hogy Németországban már nincsenek férfiak (és nők sem), a kényelemszeretet, az önimádat és a gyávaság tönkretette a németséget. Itt Szudánban a férfiak valóban férfiak, és a nők valóban nők. Különbek, mint a németek.
Ha ez a sok emberi hibával rendelkező nép, akiket a nemzetiszocialista eszmeiség sem tudott általánosságban felemelni, világhatalomra került volna, semmivel sem lett volna jobb a világ, mint most, amikor maga a szemét van felül. A különbség csak annyi, hogy azt nem lehetett volna megváltoztatni, míg ez a bűnszövetség saját magát felemészti.
A Szovjetuniót nem a nemzetiszocialista Németország támadta meg, mert annak békére volt szüksége a fejlődéséhez. A Szovjetuniót az imperialista Németország támadta meg úgy, hogy ezzel egycsapásra végezni akart a nemzetiszocializmussal is. Isten másképp döntött, az Ő döntése megmásíthatatlan, és a javunkat szolgálja. Mindig az Istenben valóban hívők javát szolgálja.
Kassai Ferenc


Tisztelt Olvasónk!
A Harmadik Birodalom részéről a Szovjetunió megtámadását (a megnemtámadási szerződés ellenére) semmi nem indokolta. Különösen azért nem, mert Sztálin pontosan ebben az időben kezdte meg a cionbolsevisták (zsidókommunisták) felszámolását. Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a kérdést, arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a támadás a szovjet zsidóság érdekében történt, mert Sztálin azonnal felhagyott a tisztogatással, és még a gulag-táborokból is kihozatta őket.
A nemzetiszocializmus nem volt támadó jellegű, minden katonai vonása ellenére sem. A nyugati fronton, mely az angol-francia hadüzenet következtében jött létre, sikereket értek el a németek, és ez túlságosan megerősítette a német imperializmus katonai rétegét, a vezérkarban és a hadiiparban. A Szovjetunió hadiiparának fejlesztésében Németország oroszlánrészt vállalt, tehát jól tudták, mivel kell számolniuk, de a siker elvette a maradék józanságukat is. Jellemző, hogy a háború elején az SS-hadosztályokat olyan frontszakaszokra vezényelték, ahol óriásiak voltak a veszteségek. Így akarták a nemzetiszocializmus katonai erejét elvéreztetni. A rendkívül nagy (de titkolt) általános katonai veszteségek, és a várt szovjet összeomlás elmaradása, valamint az össznépi ellenállás (partizánháború) előrevetítette a vereséget már 1942 őszén. A Szovjetunió elleni háború késztette az USA-t a beavatkozásra, a szovjetunióbeli zsidóság védelmében és nyomására. Azt hitték, hogy Sztálin ezt méltányolni fogja (de ebben szerencsénkre csalódtak).
A németek akkor is pontosan olyanok voltak, mint ma, kivéve a nemzetiszocialista nevelést kapott ifjúságot, mely szinte teljes létszámában megsemmisült. Mivel lett volna jobb a helyzetünk a német hegemónia kialakulása után? Semmivel. Ahogy elintéztették Romániában Codreanut és a légióját, ahogy semmibe vették a magyar hungaristákat, és szinte mindenkit, aki -szerintük- túlságosan nemzeti volt, ez azt vetíti elénk, hogy Németország ellenségünkké vált volna. Szálasi ezt világosan kifejtette, amikor azt mondotta, hogy a nemzetiszocialista Németországgal vállvetve fogunk harcolni (a világzsidóság ellen), de az imperialista Németországgal szemben a végsőkig ellenállunk.
Isten akarata nélkül semmi nem történhet. Az ok és az okozat történelmi kategória ebben az esetben, és majd az idő megadja mindenre a választ.
Kassai Ferenc

Halmozódnak a gondok, EU csúcstalálkozó lesz

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke újabb csúcstalálkozóra hívta össze az uniós vezetőket, hogy nyilvános vitát tartsanak az eurozóna helyzetéről. Olyan propaganda jellegű témákról lesz szó, mint például "hogyan tervezik beindítani a gazdasági növekedést az eurozónában", vagy "a költségvetési hiány és az államadósságok csökkentése". A május 23-án tartott csúcstalálkozó már várható volt, mivel nem csak a görög tőzsde omlott össze a vasárnapi választások miatt, hanem az euró már egy hete folyamatosan veszít az értékéből.
Így az eurokratáknak össze kell ülni, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, hogy megnyugtassák a befektetőket. Szükség is lesz rá, mert várhatóan vagy júniusig nem alakul kormány Görögországban, vagy olyan kormány alakul, ami államosítja a bankokat, visszaáll a drachma használatára, és lezárja az ország határait.
A meghívókat már kiküldték, hogy biztosan mindenki ott legyen. Orbán Viktor is biztosan ott lesz. "Együtt lesz a nagy csapat." A nyilvános vita után várhatóan a 17 eurozóna tagállam vezetői zártkörű tanácskozást is tartanak. Orbán Viktor is biztosan be fog menni. Mint a múltkor. Bár nem vagyunk eurozóna tagállam. Csak nehogy megint lekésse a repülőgépet miatta.
Fenyvesi Áron


Cameron Európai Egyesült Államokat akar


David Cameron brit miniszterelnök tegnap bejelentette: ahhoz, hogy az eurozóna megfelelően működjön, egyetlen, közös kormányzatra lenne szükség.
Ismételten leírjuk: egyetlen, közös kormányzatra.
"Sehol a világon nincs még egy olyan pénznem, amihez egynél több kormányzat tartozik. Nekem úgy tűnik logikusnak, hogy az eurozóna tagállamainak is egyetlen, közös gazdaságpolitikára és így közös adósságkezelésre lenne szüksége."
Mi erre csak annyit mondanánk, hogy sehol a világon nincs még annyi féreg-lelkű politikus, mint az Európai Unióban, úgyhogy az eurozóna tagállamok jobban teszik, ha most azonnal visszaállnak a saját valuta használatára, amíg még nem késő.
Fenyvesi Áron

Haza és Nemzetárulás

„Régen a magyarok karóba húzták a hazaárulókat.” Majd megkérdezte: „El tudjátok-e ezt képzelni Gyurcsány Ferenccel és társaival?” Meg is adta a választ: „Igen” – olvasható a Népszabadság hétfői számában.
Ez egy szakállas hír, még 2009-ben hangzott el egy rendezvényen, aminek rendőrségi vizsgálat lett a vége, hogy történt-e uszítás vagy sem. Nincsenek információim az ügy eredményéről, mindössze azt kérdezném meg, hogy ez elképzelhető-e a jelenlegi hazaárulókkal is, mert ha nem, akkor minket fognak karóba húzni.
„Július elejétől jutalomban részesül az a törleszteni nem tudó adós, aki nem nehezíti meg az árverezést.” – írja keddi számában a Magyar Nemzet.
„Egy hamarosan életbe lépő törvénymódosítás eredményeként azok az adósok, akik önként elhagyják a bedőlt hitelük után maradó ingatlant, visszakapják az eladott lakás vételárának egy részét – közölték a lappal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szakemberei.
A július 1-jén életbe lépő változás szerint abban az esetben, ha az adós az ingatlant kiürített állapotban, az árverési hirdetményben feltüntetett tartozékokkal együtt időben átadja az árverési vevőnek, kiköltözés után legkésőbb nyolc nappal megkaphatja a lakás árának egy részét.
A visszakapható összeg nagysága az átadott ingatlan értékétől függ: ötmillió forint alatt az adós a vételár egy százalékára jogosult, öt- és tízmillió forint között 50 ezer forintra és az ötmillió forint feletti rész fél százalékára, tízmillió forint felett pedig 75 ezer forintra és a tízmillió forint feletti rész negyed százalékára.”
Alig néhány napja járta be az országos sajtót, hogy jogerősen is megállapította a bíróság, a hitelező bank (amely általános hitelezési eljárás volt) jogtalan és törvénytelen pénzeket szedett be.
A kormány és illetékes hatóságok eddig csendben sunyítottak a fűben, miközben az emberek várták, hogy megszólalnak az üggyel kapcsolatban és kötelezni fogják a bankokat az okozott károk megtérítésére.
Ma megszólaltak! Fentebb olvasható az eredmény. A jogtalan többletadósságok következtében fizetésképtelenné váló adósokat pénzjutalomban részesítenék, ha betartják a törvénytelen törvényeket. Egy jogállamban ez nem férhet bele. EMBEREK EZ EGY JOGÁLLAM KERETEI KÖZÉ NEM FÉR BELE!
Itt arról van szó, hogy a pénzügyi maffia pórázon tartja a politikai maffiát, és itt nem lesz megállás, mindenkit utól fog érni a gazemberség ha nem vetünk ennek véget.
Meg kell szervezni az országot. Ha kell faluról-falura, városról-városra megyünk, és felrázzuk a gondolkodni képes embereket, egységbe tömörítve.
Kiknek kellenek a jogtalanul kiürített ingatlanok?! Hiszen már így is több az üres ingatlan mint ami belföldön eladható. A nemzet vagyonát elrablók 10% adó befizetése (tisztára mosása) mellett hazahozhatták több alkalommal is a zsákmányt, ebből a milliárdokból szeretnének ingatlan bárókká avanzsálódni, vagy az újmagyaroknak van erre szükségük?
Tisztelt Kormány! Ezt a „jutalmat” kötélre szánták? Mert ha igen, ahhoz túl sok, ennyire nagyvonalúnak nem kell lenni.
Kürtöket megfújni, karókat kihegyezni, itt már az élet a tét!
Kásler Árpád
Kelt, Gyulán, 2012.05.08.-án

Liechtenstein: a herceg megvétózza az abortusz engedélyezését

A liechtensteini hercegnek vétójoga van a parlament döntéseit illetően. Alois herceg most bejelentette: kész lemondani is, ha az abortusz legalizálásáról szóló május 10-i referendum az ő katolikus meggyőződésével ellentétes döntést hoz – írja a Catholic Herald.
Politikai aktivisták vissza akarják vonni a herceg vétójogát, és egy civil bizottságot akarnak helyette felállítani. A 2004 óta uralkodó herceg 2011-ben már nemet mondott az abortusz legalizálására, amit akkor is népszavazással akartak keresztülvinni. Most bejelentette, hogy lemondani is kész a kétszáz éve a családja által kormányzott hercegség vezetéséről.
1990-ben hasonló történt Belgiumban. I. Baudouin királynak azonban nem volt vétójoga, viszont bejelentette, hogy mint katolikus, nem tudja jó lelkiismerettel aláírni az abortuszt legalizáló törvényt. Így aztán a királyt kormányzásra alkalmatlannak nyilvánították, ő lemondott, majd miután megszavazták a törvényt, 44 óra múlva visszahelyezték jogaiba. A szomszédos hercegségben azonban nem várható ilyen alkotmányos kompromisszum.
Magyar Kurír
(szg)

30 tipp, hogy megjavítsd önmagad és életed!

“Ahogy Maria Robinson egyszer mondta: “Senki sem mehet vissza és nem kezdheti elölről az egészet, de elkezdheti a mai napot és más véget hozhat ki belőle.” Semmi sem lehetne közelebb az igazsághoz. De mielőtt megkezdenénk az átalakulás folyamatát, le kell szoknod azokról a dolgokról, amelyek visszatartanak.

tlagember_vs_sikerember

Íme néhány ötlet:
1. Ne tölts időt a nem megfelelő emberekkel! Az élet túl rövid ahhoz, hogy olyan emberekkel töltsük, akik kiszívják belőlünk a boldogságot. Ha valaki azt akarja, hogy jelen legyél az életében, az helyet csinál neked benne. Nem kell megküzdened a helyért. Sohase erőltesd rá magad olyasvalakire, aki nem ismeri el az értékeidet. És ne feledd, az igazi barát nem az, aki akkor áll melletted, amikor a legjobb formádat hozod, hanem az, aki kiáll melletted, amikor a legrosszabb passzban vagy.
2. Ne menekülj a problémáid elől! Nézz szembe velük! Persze, hogy nem lesz könnyű. Egyetlen ember sincs a világon, aki tökéletesen ki tud védeni minden ütést, ami rázúdul. Nem elvárás, hogy azonnal meg tudjuk oldani a problémákat. Nem így terveztek bennünket. Igazából úgy terveztek, hogy megsértődjünk, szomorúak legyünk, megsérüljünk, megbotoljunk és elessünk. Mert ez az egész élet célja – hogy szembenézzünk a problémákkal, tanuljunk, alkalmazkodjunk, és idővel megoldjuk őket. Végső soron ez tesz bennünket azzá, aki vagyunk.
3. Ne hazudj önmagadnak! Bárki mást becsaphatsz a világon, de önmagadat nem tudod. Csak akkor lépünk előre az életben, ha kockáztatunk, és a legkockázatosabb dolog az, amikor megpróbálunk őszinték lenni önmagunkkal szemben. Olvasd el a “The Road Less Traveled” című könyvet!
4. Ne szorítsd háttérbe a saját igényeidet! Az a legfájdalmasabb dolog, amikor elveszíted önmagadat, miközben túlzottan szeretsz valakit, és elfelejted, hogy te magad is különleges vagy. Igen, segíts másokon, de segíts önmagadon is! Ha valaha is ott volt az ideje, hogy kövesd a vágyaidat és valami olyat csinálj, ami neked fontos, akkor az a pillanat most van itt.
5. Ne akarj valami lenni, ami nem vagy! Az élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy önmagad légy egy olyan világban, amelyik próbál olyanná tenni, mint mindenki más. Valaki mindig csinosabb lesz, valaki más okosabb, vagy fiatalabb, de sohasem lesz olyan, mint te. Ne változz azért, hogy az emberek kedveljenek! Légy Önmagad, és a megfelelő emberek szeretni fogják a valódi énedet!
6. Ne kapaszkodj a múltba! Nem tudod elkezdeni az életed következő fejezetét, amíg az előzőt olvasod újra és újra.
7. Ne félj hibákat véteni! Ha csinálsz valamit és elrontod, az még mindig legalább tízszer hatékonyabb, mintha nem csinálnál semmit. Minden sikerhez a kudarcokon keresztül vezet az út, és minden kudarc közelebb visz a sikerhez. A végén sokkal jobban fogod bánni azokat a dolgokat, amiket NEM tettél meg, mint amiket megtettél.
8. Ne vádold magad régi hibáidért! Lehet, hogy nem a megfelelő embert szereted, vagy nem a megfelelő dolgok miatt sírsz, de mindegy, mennyire fordulnak rosszra a dolgok, egy biztos, a hibák segítenek nekünk, hogy megtaláljuk a nekünk megfelelő személyt és dolgokat. Mindannyian hibákat követünk el, küzdelmeink vannak, és még bánjuk is a múltbeli dolgokat. De nem vagyunk azonosak a hibákkal, a küzdelmekkel, és itt vagyunk MOST azzal az erővel, amivel formálni tudjuk a napunkat és a jövőnket. Minden egyes dolog, ami valaha is történt az életedben, egy olyan pillanatra készít fel téged, ami a jövőben fog bekövetkezni.
9. Ne akard megvásárolni a boldogságot! Sok olyan dolog van, amire vágyunk, és sokba kerülnek. De az igazság az, hogy azok a dolgok, amelyek igazán boldoggá tesznek – a szeretet, a nevetés és a szenvedélyünk végzése – teljesen ingyen vannak.
10. Ne tedd a boldogságodat függővé másoktól! Ha nem vagy elégedett azzal, amilyen belülről vagy, akkor nem leszel elégedett senki mással sem egy hosszú távú kapcsolatban. Először stabilitást kell létrehoznod a saját életedben, mielőtt bárki mással megosztanád. Olvasd el a “Stumbing on Happiness”-t!
11. Ne légy link! Ne gondolkozz túl sokat, különben még ott is problémát hozol létre, ahol eleve nem is volt. értékeld a helyzetet, dönts és cselekedj! Nem tudod megváltoztatni azt, amivel nem vagy hajlandó szembenézni. A haladás kockázattal jár. Nem tudsz egy lépést sem tenni előre, ha nem mered felemelni a lábadat.
12. Ne gondold azt, hogy még nem állsz készen! Soha senki nem érzi úgy, hogy 100%-ban készen áll, amikor egy lehetőség adódik. Ez azért van, mert a legtöbb nagy lehetőség az életünkben arra kényszerít bennünket, hogy túlnőjünk a komfortzónánkon, ami azt jelenti, hogy eleinte nem fogjuk teljesen kényelmesen érezni magunkat.
13. Ne keveredj kapcsolatokba rossz indokból! A kapcsolatokat bölcsen kell megválogatni. Jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban. Nincs ok a sietségre. Ha valaminek meg kell történnie, akkor az meg fog a megfelelő időben, a megfelelő személlyel és a legjobb okból. Akkor legyél szerelmes, amikor készen állsz rá, és ne akkor, amikor magányos vagy!
14. Ne utasítsd el az új kapcsolatokat csak azért, mert a régiek nem működtek! Rá fogsz jönni az életed során, hogy minden egyes emberrel való találkozásodnak célja van. Egyesek próbára tesznek, egyesek kihasználnak, egyesek pedig tanítanak. De a legfontosabb, hogy egyesek ki fogják hozni belőled a legjobbat.
15. Ne próbálj mindenki mással versenyezni! Ne aggódj amiatt, hogy mások miben jobbak, mint te! Koncentrálj arra, hogy a saját eredményeidet javítsd minden nap! A siker a TE és ÖNMAGAD közötti ütközetben dől el.
16. Ne légy féltékeny másokra! A féltékenység annak a művészete, hogy valaki más jószerencséjén meditálsz a sajátod helyett. Tedd fel magadnak a kérdést: “Mi az a valami, ami nekem van, és mindenki más akar?”
17. Hagyd abba a panaszkodást és az önsajnálatot! Az élet okkal küldi a ziccereket – azért, hogy az utadat olyan irányba fordítsa, ami neked való. Lehet, hogy nem látsz vagy értesz meg mindent abban a pillanatban, amikor történik, és lehet, hogy néha kemény lesz. De gondolj vissza azokra a ziccerekre, amiket a múltban kaptál! Gyakran rájössz, hogy végső soron jobb helyre, emberhez, elmeállapothoz vagy helyzethez vezettek. Úgyhogy mosolyogj! Hadd tudja meg mindenki, hogy ma sokkal erősebb vagy, mint amilyen tegnap voltál és az is leszel!
18. Ne tarts haragot! Ne éld az életedet gyűlölettel a szívedben! Az lesz a vége, hogy neked jobban fog fájni, mint azoknak, akiket gyűlölsz. A megbocsátás nem az, ha azt mondjuk: “Nem baj az, amit csináltál velem”, hanem amikor azt mondjuk: “Nem fogom hagyni, hogy az, amit csináltál, örökre tönkretegye a boldogságomat.” A megbocsátás a válasz…engedd el, lelj békére, szabadítsd fel önmagadat! És emlékezz, a megbocsátás nem csak más emberek számára fontos, hanem neked is. Ha kell, bocsáss meg önmagadnak, lépj tovább és legközelebb próbáld jobban csinálni!
19. Ne engedd, hogy mások lehúzzanak a szintjükre! Ne csökkentsd a sztenderdjeidet azért, mert mások nem hajlandók növelni az övéket!
20. Ne pazarold az időt arra, hogy magyarázkodsz mások előtt! A barátaidnak nincs rá szüksége, az ellenségeid meg úgysem hiszik el! Csak tedd azt, amiről a szívedben tudod, hogy helyes!
21. Ne csináld ugyanazokat a dolgokat újra és újra szünet nélkül! Akkor van itt az ideje, hogy vegyél egy mély levegőt, amikor éppen nem érsz rá. Ha folytatod azt, amit eddig csináltál, akkor az eredmény is ugyanaz lesz. Néha kell egy kis távlat, hogy tisztán lásd a dolgokat.
22. Ne mulaszd el észrevenni a parányi pillanatok szépségét! Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap esetleg visszanézel és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok. Az életed legjobb részei azok a kis, névtelen pillanatok lesznek, amiket azzal töltesz, hogy mosolyogsz valakire, aki fontos neked.
23. Ne akarj mindent tökéletesen csinálni! A valódi világban nem a perfekcionistákat díjazzák, hanem azokat, akik elvégzik a dolgokat. Olvasd el a “Getting Things Done” című könyvet!
24. Ne kövesd a legkisebb ellenállás útját! Az élet nem könnyű, különösen, ha valami értékes dolgot szeretnél elérni. Ne keresd a legkönnyebb megoldást! Csinálj valami rendkívülit!
25. Ne tegyél úgy, mintha minden rendben lenne, amikor nincsen! Néha nyugodtan széteshetsz egy kis időre. Nem kell mindig a kemény fiút játszani, és nem kell állandóan bizonygatni, hogy minden rendben van. Azzal sem kell foglalkoznod, hogy más emberek mit gondolnak, ha kell fakadj sírva, a könnyek hullatása egészséges! Minél előbb megteszed, annál előbb fogsz tudni újra mosolyogni.
26. Ne hibáztass másokat a saját problémáid miatt! Olyan mértékben tudod valóra váltani az álmaidat, amilyen mértékben felelősséget vállalsz az életedre. Ha másokat hibáztatsz azért, ami veled történik, akkor elutasítod a felelősséget, és másokra ruházod a rendelkezés jogát az életed adott területe felett.
27. Ne próbálj mindenki számára minden lenni! Ez lehetetlen, és ha megpróbálod, kiégsz. De ha egy valakit mosolyra késztetsz, az megváltoztathatja a világot! Lehet, hogy nem az egész világot, de az ő világát. Szűkítsd a fókuszt!
28. Na aggódj annyit! Az aggódás nem mentesíti a holnapot a nehézségektől, csak a mát az örömöktől. Az egyik módja, hogy eldöntsd, megéri-e valami az őrlődést, ha megkérdezed magadtól: “Számítani fog ez egy év múlva is? Három év, öt év múlva?” Ha nem, akkor nem érdemes aggódni miatta.
29. Ne arra koncentrálj, amit nem akarsz, hogy megtörténjen! Koncentrálj arra, amit  akarsz, hogy megtörténjen! Minden nagy sikertörténet előszava a pozitív gondolkodás. ha minden nap azzal a gondolattal ébredsz fel, hogy valami csodálatos fog történni az életedben a mai napon, és jól odafigyelsz, akkor gyakran rájössz, hogy tényleg megtörtént.
30. Ne légy hálátlan! Mindegy, hogy milyen jó vagy rossz, minden nap úgy kelj fel, hogy hálás vagy az életedért. Valaki valahol máshol elkeseredetten küzd a sajátjáért. Ahelyett, hogy arra gondolsz, mi az, aminek híján vagy, próbálj arra gondolni, hogy mi az, amid van, és aminek mindenki más híján van!”

A hazudozás ideje lejárt!

John P. Holdren igazgató, Obama elnök Tudomány-és Technológiapolitikai asszisztense úgy tartja, hogy a geo-mérnöki project segítséget nyújt a bolygó stabilizálására időjárás tekintetében a globális felmelegedés ellen. A vegyi-permetezéseket nem csak az USA kormánya, de közleményében a német kormány is elismeri, bár tagadják egészségkárosító, és gazdaságpolitikai érdekek mentén kifejtett, szándékolt hatásait. Holdren tökéletesen járható útnak látja a chamtrails módszert a bolygó lehűtésére, és teljes mértékben támogatja a bárium, magnézium, alumínium, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák és más vegyianyagok légkörbe permetezését. Holdren álláspontja a Council of Foreign Relations Journalban jelent meg, melyben a CFR (Council on Foreign Relations=Külkapcsolatok Tanácsa) méltatta a globális felmelegedés elleni küzdelem elleni nehézfém légkörbe juttatását.

Ez az érvelés szemen-szedett hazugság! A csökkenő gravitációs mező miatt vékonyodó légkört, és az egyre erősebb naptevékenységet használja fel a globális elit, hogy az ember alkotta klímaváltozás hazugságára hivatkozva emberiség elleni bűntettet kövessenek el. Végrehajtója az ENSZ IPCC. A tudósok világszerte észlelték azt a tényt, hogy a Nap melegszik, és nem csak a Földet melegíti fel, de az összes bolygót érinti a Naprendszerünkben.

A Nemzeti Egészségügyi Intézet megállapította, hogy a geo-mérnöki tevékenység közvetlenül felelős olyan neurotoxinok létrjöttéért, amelyek megtalálhatók az emberi vérben, tüdőben, és okozva egy egész sereg neurotoxikus körülményt, például a sclerosis multiplexet, vagy alzheimer-kórhoz hasonló agyi leépülést. Holdren csatlakozik az ember okozta klímaváltozás vészmadaraihoz, akik fenyegetnek, hogy a globális felmelegedés nem lassul időben, és megfordítható a képzeletbeli "fordulóponthoz" képest. Az egyik az állítások közül, hogy a jég teljesen elolvad az Északi-sarkon, bár tudományos kutatók azt mutatják ki, hogy ez nyilvánvalóan nem igaz.

A Syracuse Egyetem tanulmánya megállapította, hogy az éghajlatváltozás természetes és nem ember által okozott. http://www.cbn.com/cbnnews/healthscience/2012/March/Researchers-Find-Climate-Change-Not-Man-Made/
A kutatók tanulmányozták a Föld hőjének eddig elmúlt több mint 1000 éves ciklusát, és azt találták hogy:

- Földön valójában lehűlés tapasztalható
- Sarki jég nem olvad
- CO2 nem oka a szélsőséges időjárás változásnak, ami tapasztalható volt a közelmúltban

Holdren az emberi CO2-kibocsátást hibáztatja, mint felelőst, az aszály, az élelmiszer felhalmozási hiány, és a tengerszint emelkedése miatt, valamint a szélsőséges időjárásért is, amit a közelmúltban tapasztalt.
Holdren nem egyedüli elkövető az átverésben. Az Amerikai Meteorológiai Társaság kidolgozott egy politikai nyilatkozatot, hogy támogatni tudja ezt a hazugságot, mondván, hogy "célszerű figyelembe venni geo-engineering potenciált, hogy megértsék saját korlátaikat, és hogy elkerüljék az elhamarkodott kiépítését."
Robert Socolow, a Princeton kutatója elmondta, a Nemzeti Tudományos Akadémián, hogy a geo-mérnöki módszer egy jól járható út, ha az éghajlat állapota drámaian romlik.
Mondják ezt, miközben megbízható tudományos adatok azt mutatják, hogy nem a CO2 a probléma, és más életképes "elkövetőket" figyelmen kívül hagynak. A geo-mérnöki tevékenység maga is súlyosan káros, és közvetlen ok-okozati összefüggés mutatható ki, hogy hatására jelentős változások tanúi lehettünk az utóbbi évtizedekben.


Holdren osztja Obama céljait az üvegházhatást okozó kibocsátások 2020-ig 20%-kal, 2050-ig pedig 80%-kal való csökkentésében, bár az ENSZ 2010. szeptemberi jelentése még az 50%-os CO2 és 50%-os népesség csökkentést írt elő. A kongresszus tagjai esetében látható jelek vannak Obama törvényjavaslatának ellenzésére.
Holdren legutóbbi kijelentése nyilvánvaló félelem-árusítási propaganda. Célja kikényszerített Capitol Hill, és a közvélemény befolyásolása "igazságoknak" sejtetett tudománytalan adatokkal.

A SAG, vagyis sztratoszférikus geo-mérnöki permetezéskor egy vastag fehér vonalat látni, ami megmarad az égen jó néhány órán át. Ez a chemtrail. A felső légkörbe permetezett SAG vonalak hosszú órák után terülnek csak szét, amik aztán úgy tűnnek föl, mintha felhők lennének. Alumínium, bárium-és egyéb elemek ezerszer nagyobb értékben fordulnak elő ezekben a felhőkben, mint az normálisan megengedhető lenne. Ezeknek a permeteknek a részecskéi aztán lassan leereszkednek a földre, amikor az belepi a talajt, a vizeinket valamint belélegezhetővé válik. A leereszkedési ráta lassúsága miatt akár 1-2 hét is eltelhet mire a kipermetezett anyag lassan emberközelségbe kerül. A sokat szabadban tartózkodók égő szemeket, migrénes fejfájásokat, szorongásokat, szabálytalan szívveréseket, magas vérnyomást és más egészségügyi problémákat tapasztalnak.


2010-es arizónai levegő részecskék mérése szerint, az alábbi számok azt mutatják, hányszor több az egyes anyagokból a légkörben lévő mennyiség, mint a megengedett mérgező határérték, de Európában is hasonló értékeket mérhetünk stronciummal "dúsítva":

Alumínium: 15,8; Antimon: 63,3; Arzén : 418; Bárium: 5.3; Kadmium: 6.0; Króm: 6.4; Réz: 9,0; Vas: 43,5; Mangán: 513,8; Nikkel: 10,7; Cink: 7,5

Még ennél is nyugtalanítóbb az a tény, hogy az úgynevezett "képviselők" már jóváhagyták a geoengineering éves költségvetését, növekvő dollár milliárdokban meghatározva évente (amint ez a dokumentum : "A változó Bolygó - Az amerikai Global Change Research Program, a 2011-es pénzügyi évben kiegészíti az elnöki költségvetést, és amelynek nagy része eltünt, és nem is szerepel a költségvetésben, jelezve még egy esetleges nagyobb csalást ezen a területen, mintegy fekete költségvetésként). http://downloads.globalchange.gov/ocp/ocp2011/ocp2011.pdf

A globalisták kiválasztott csoportja ördögi oligarcha és bábszínházi köntösbe ágyazva az Egyesült Államok kormányában, így vesz részt az emberiség elleni bűncselekményekben. Ezeket a zsarnokokat semmi sem állítja meg, csend minden politikai szinten, és a globális aeroszol szórás kiemelve, javában folyik. 2025-ig az egész földet ellenőrizni akarják!


FELHÍVÁS! A fenti dokumentumok és a vegyi-permetezés Holdren és a CFR által elismert tevékenysége megkérdőjelezi politikai vezetőink legcsekélyebb alkalmasságát is. A Magyar "kormány" gyáván lapít, hazudik, letagadja a napmint-nap mérget szóró gépek tevékenységét! A szavazásra jogosult magyarországi lakosság szavazó egyharmadának kétharmada nem a kiirtására szavazott! Országellenes tevékenységre, titkos lakosság ellenes paktumok megkötésére sem kaptak felhatalmazást, ahogy csalásra lopásra, diktatúra erőszakos bevezetésére sem! Minek vette Orbán a Grippeneket, ha sem a légterünket, sem a lakosságot nem tudja velük megvédeni? Az USA és Németország elismerte a vegyi-permetezést! A mérési eredmények magukért beszélnek, a népirtási cél nem csak cél, vagy szándék, hanem folyamatban van! Nem csak a lakosság bizonyos részét érinti, hanem a politikusok családját, gyermekeit, hozzátartozóit, és magukat is! Nem csak az ország, de családjuk hóhérai is!
(A begyűjtött esőviz részecskescanneres vizsgálatát 5000,-Ft-ért elvégzik. Hende leváltása után a következő hadügyminiszter lehet, hogy már elvégzi a kötelességét, és kitessékeli a légkörből a méregszórókat. Nem az ország kifosztására kellene koncentrálni Orbán Viktor, hanem a népre, akik nélkül senki lennél!)


Tulok


És az emberek még mindig nem látnak semmit!!!

Lehajtott fejjel járnak, de amikor a csíkokat esetleg felfedezik, akkor is CSAK kondenzcsíkokra gondolnak! De a gondolat már nem megy tovább! Mi a fenét keres az ország égboltján ennyi kondenzcsík, amikor a magyar vadászgépeknek a gyakorláshoz sincs pénz elegendő kerozinra!

Már korábban is említettem, hogy régebbi amerikai filmekben, ahol külső forgatás van, már látszik a csíkos égbolt!

Meteorológusaink közül mostanában elmennek... Nem bírja a szervezet a masszív hazudozást? Vagy aki nem teszi, beteg lesz?
A terv: Nem menekülhetsz! Hiába van a várostól messze kis földed kerted, a vegyianyag ott is a növényeken, a földben, a levegőben!

A tegnapi eső itt fehér habot vetett, a városban mindenhol!

Az allergiás megbetegedések soha nem voltak ilyen mértékűek, ritka betegség volt a szénanátha! Most azokat lehetne megszámolni, akiknek nincsen ilyen panaszuk. És itt lehet, hogy a dohányosok lennének többen, éppen ezért kell a dohányzást minden lehetséges módon üldözni, az árát az egekbe emelni, és a nem dohányzók ellenségévé tenni a dohányosokat.

A természetben a víz körforgása által az egész Földet megmérgezni!

De a hazudozás ideje valóban lejárt, közeleg az IGAZSÁG számonkérő, és ítélő pillanata!

Arany

A rendszer a kifosztó gépezet

Kik alkotják ezt a titokzatos rendszert? – Miért rossz a rendszer? – Ki hozta a rossz döntést? – Az otthonvédelem a haza védelme – A hóhér bárdja a végrehajtó -
A KIFOSZTÓ GÉPEZET
A saját ostobaságukkal, kapzsiságukkal okozott károkért, krízisért sokan hajlamosak másokat hibáztatni, a felelősségvállalás helyett másokra mutogatni.
Nos, ez igaz.  S hogy miért kell erről beszélni, azt a hazánkban folyó otthonfosztogatási hullám indokolja.
Gyakran hallunk a bankhitelek bedöntése kapcsán, olyan kijelentéseket, hogy senkit sem kényszerítettek fegyverrel a hitel felvételére. Felelőtlenül vettek fel hiteleket.  Vagy, hogy akkor bezzeg tetszett a frankhitel, amikor alacsonyabb kamatozású volt, mint a forinthitel. Aztán olyanokat is hallottunk, hogy nem kellett volna tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarójuk ért. És még sorolhatnám. Sokan hallottuk ezeket az okos, ám de gyakran sántító kioktatásokat.
Tény, hogy valóban akadtak jó néhányan, akiknek a vásárlási-, személyi-, vagy lakáshitel valóban nem a napi megélhetés alapját szolgálta. Olyanok is vannak szép számmal, akik luxus igényeik kielégítésére, vagy pénzügyi tranzakciós céllal vették fel ezeket a hiteleket. Ám ők messze nem a többséget alkotják.
Most nem akarunk kitérni azokra, akiknek még a megváltozott hitelmutatók sem okoztak gondot.
Most azokkal foglalkozunk, akik otthonteremtésre: lakásépítésre, lakásvásárlásra, lakáskorszerűsítésre és felújításra vagy lakásbővítés céljára kényszerültek hitelt felvenni.
Azokkal akarunk foglalkozni, akik olyan tartós árucikkekre vettek fel vásárlási- vagy személyhitelt, mint a fűtés-, víz- csatorna- vagy áramellátás, vagy azokra, a tisztességes vállalkozókra, akiknek a vállalkozásuk beindításához, bővítéséhez volt erre szükségük, netán a kiállított, de ki nem egyenlített számláik nyomán keletkezett munkabér kifizetésre.
Ők a túlnyomó többség. Közülük kerülnek azok, akiket bedöntöttek, és most sorra hajítanak az utcára az otthonukból.
És ezen a ponton lép be a rendszer.
KIK ALKOTJÁK EZT A TITOKZATOS RENDSZERT?
Nos, vegyük sorra a kifosztó gépezet egyes elemeit, melyek egymástól anyagi, és személyi függőségben vannak. – És ezt a függőségi viszonyt ne feledjük, mert ez magyarázza, hogy miért nem változhat a népesség számára kedvező irányban semmi sem. Ez magyarázza, hogyha megoldásról beszélnek, akkor mindig megszorításokban, adóprésekben, bírságolásban gondolkodnak. Melyek szigorúan és kizárólag az úgynevezett, kisembereket érinti.
Tehát a ranglétra tetején a multi és cionista lobbik állnak, azaz pénz urai, a magánbankok.
Zömmel a nyugati világ nagy és óriás magánbankjai és az általuk létrehozott és irányított felügyeleti szervezetek, melyek országok, kontinensek feletti befolyással rendelkeznek, mint mondjuk az IMF, Világbank, CFR, WHO, WTO, ENSZ, EU, tőzsdék, befektetési alapok, stb. No meg a cionista fertőzöttségben szenvedő országok jegybankjai
Valamint, az általuk birtokolt és irányított multinacionális cégek (ezek főként a Pénzügyi a gyógyszeripari, Informatikai-, olajipari, élelmiszeripari, egészségügyi és biztosítási területen működő multinacionális cégek, s azok leány- és fiók vállalatai és érdekeltségei.
Alattuk működnek az általuk bábuként rángatott kormányok és kormányszervek. Hazánkban a Parlament, és kivétel nélkül minden parlamenti párt és önkormányzati politikus, és a közigazgatás minden ága, minden alájuk tartozó szervezete. Hogy a függőség még erősebb legyen eme szervezeteknek nemcsak hazai felügyelete, de uniós és világszövetségi felügyelete is van. Ezek közé tartoznak, az igazságügyi, hadügyi, bel- és külügyi szervezetek, egészségügyi, oktatási, mezőgazdasági területeken működő hivatalok, de nem kivételek az adó, a végrehajtás területén garázdálkodó fosztogató szervezetek sem.
Vagyis elmondhatjuk, hogy a rendszert a felsoroltak egyetemlegesen alkotják, s mindre elmondható, hogy a választóknak a valóságban semmilyen befolyása nincs rájuk. Ezek csakis egymástól függnek. Ahogyan a vezető személyeik úgyszintén egymást tartják függőségi helyzetben.
Nos, ők a rendszer.
MIÉRT ROSSZ A RENDSZER?
Mert hazai viszonylatban egyik szervezet, vagy hivatal, vagy egyén nem ura sem magának, sem cselekedeteinek. Ebben a rendszerben minden szereplő végrehajtó. Az egyetlen ok amiért, egyik sem léphet ki, vagy cselekedhet önállóan, az a közös cél: a lakosság totális kifosztása, és irtása válogatott eszközökkel, mégpedig jogi, pénzügyi, gazdasági, egészségügyi, vagy oktatási eszközökkel.
Oktatásnak nevezett agymosó eszközökkel segítik elő, hogy senki se értse meg mi is folyik ellene – ez adja például a legjobb alapot a jogi eszközökkel megtámogatott banki hitelkifosztásnak. Az egészségügyi- a kontraszelektív szociális- és nyugdíjrendszer az új munkatörvénykezéssel karöltve segíti elő, hogy lehetőleg senki ne érje meg a békés öregséget, s ha elvetemült módon mégis megélné a nyugdíjas kort, akkor az állam által ellátatlanul maradjon.
Ugyanezt a célt szolgálja az indokolatlanul és mesterségesen magasan tartott munkanélküliség, irreális árak, közüzemi díjak – megfejelve eme „szolgáltatók” teljhatalmával -, s az irreálisan magas adó- és járulék terhek.
Akinek nincs pénze, akit ilyen-olyan eszközökkel kifosztottak, annak nincs igazsága, nincs élete, jelene, de leginkább nem lesz jövője.
KI HOZTA A ROSSZ DÖNTÉST?
Most, hogy áttekintettük a gazdasági „környezetet” amibe belekényszerítettek minket, térjünk vissza az otthonvédelem témájára, mely a munkanélküliség mellett a legakutabb problémát jelenti.
Szögezzük le, hogy amikor hitelhez folyamodik az emberek többsége, azt kényszerűségből teszi, nem luxus igényeinek kielégítésére.
Amikor a „deviza”hitelesek a frankhitelt választották, akkor nem felelőtlenek voltak, hiszen mérlegelték, hogy melyik hitel jár a legkisebb költséggel. A képletben a bankok és a rendszer viselkedett aljasul és felelőtlenül, mivel elmulasztották felhívni ügyfeleik figyelmét az ellenük készülő csalásra. A pénzurak pontosan tudták, hogy a reklámokban megtévesztően tukmált pénzügyi termék egy világméretű átverés része. Melyen a hazai pénzintézetek még a külföldi pénzintézeteknél is nagyobbat „kaszáltak”. Az árfolyamváltozások, mindig is mesterségesen és tervezetten történnek.
Amint a hatalmas „deviza”hitel kihelyezések megtörténtek, „váratlanul” felszöktek az árfolyamok.
Az adósokat arról sem tájékoztatták, hogy az úgynevezett deviza hitel mögül valójában hiányzik a deviza. A kamatokkal úgy játszottak, ahogy üzleti mohóságuk diktálta. Az uzsorakamatot pedig a rendszer törvényesítette, ugyanúgy, ahogyan az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét is.
Vis major lehetőség nem létezett számukra.
Persze tévedés lenne azt hinni, hogy otthonvesztés csak „hiteleseket” érinti. A számlaadósok, akik becsülettel dolgoztak, míg utcára nem hajították őket, vagy meg nem betegedtek ugyanebbe a helyzetbe kerültek.
AZ OTTHONVÉDELEM A HAZA VÉDELME
Mivel pedig az öngondoskodást, előrelátást sehol sem tanítják, de legalábbis az elmúlt 80 évben igyekeztek kiirtani az emberek fejéből, hiszen
a kifosztás lehetőségének megteremtése volt a cél, ezért a vásárolj, vásárolj üzleti ideológia sulykolására került a hangsúly, ezért ennek egyenes következménye lett, hogy az embereknek nem képződtek vagy nem képződtek tartalékaik a nehéz időkre. (gondoljunk csak a mózesi módszerekre!) Ha pedig mégis tartalékoltak, akkor az emelkedő költségek és adók elapasztották azokat.
A rendszer olyan helyzetet teremtett, melyben nem lehetséges jó döntést hozni, mert nincs az a tartalék, melyet valamilyen eszközzel ne vennének el a lakosságtól.
Nos, ha azt mondjuk, hogy a párhuzam kiüti a szemünket, a tényeket mondjuk. Az ország gerinctelen, kapzsi, no meg ostoba vezetői a nyakló nélküli és szükségtelen hitelfelvétellel egy adóspirálba kényszerítették az országot, majd pedig térdelő testhelyzetet vettek fel a pénzurak hátsó fertályánál, és elvtelenül elárulták és kiárusították a hazájukat, majd cionista kenyéradóik és a maguk hasznára az emberek fosztogatásába kezdtek. Az emberek eladósítása is ezt a képet mutatja. Az ütem, ahogyan fogy az ország vagyona, pontosan megegyezik őslakosai elszegényedésének ütemével. Ahogyan betegszik és fogy a haza, ugyanúgy fogynak és betegednek a magyarok.
A HÓHÉR BÁRDJA A VÉGREHAJTÓ
A hóhér, mint az előzőekből kitűnik, nem más, mint a bankokkal szövetkezett rendszer.
Amikor a hóhér lesújt, bárdként használja a faktoring és követeléskezelő (behajtó) cégeit és a végrehajtókat. Tehát az otthonvesztők, a hitelesek, a számlaadósok és az otthonvédők ellenségei nem mások, mint a hóhérok és azok bárdja. A vészhelyzetben először bárdot kell megállítani, majd pedig a hóhért kell kivonni a képletből.
Ez a megoldás rendszer hibájára.
Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda
Továbbmenve, arra kérlek, hogy nézz a tükörbe és válaszolj a következő három kérdésre:  
Hiszel Istenben?
Szereted a magyar hazádat és nemzetedet mindenek felett?
Akarsz-e minden körülmények között a családodról és gyerekeidről gondoskodni?
Ha a válaszod mind a három kérdésre igen, akkor szerintem te is hungarista vagy.
De ne ijedj meg, nem mi ketten, te és én vagyunk ezzel így kizárólag. Nagyon sok becsületes magyar ember rádöbbent már erre, és ha segítségre van szükséged melletted fognak állni, acélos karral nyúlnak érted mielőtt elsüllyednél, neked nincs más dolgod most, csak az, hogy örülj a friss felismerésednek...
Jobbágy Levente