Drága Jézus! Miről szeretnél beszélgetni velem?

Jézus: Drága gyermekem, a tizedről.

Az Ószövetségből tudjátok, Ábrahám is fizetett tizedet Melkizedeknek.
" 18Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. 19Megáldotta és így szólt hozzá: 20"Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet." Ő pedig tizedet adott neki mindenből."
Teremtés Könyve 18.

Ez a Melkizédek ugyanis Sálemnek királya, a felséges Istennek papja, aki a király verő útjából visszatérő Ábrahám elé ment és őt megáldotta
2. s akinek Ábrahám minden zsákmányából tizedet is adott, nevének értelme szerint pedig elsősorban az igazság királya, aztán Sálem királya is, azaz a béke királya.
Zsidóknak irt levél 7. fejezet


Malakiás próféta könyvében is olvashattok a tizedről.
Malakiás 3:10. " 10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen."
A tized egy olyan kis rész az egészből, hogy az szinte elenyésző mennyiség, jelképes rész. Istennek valójában nincs rá szüksége , hiszen Istennél van gazdagság. Valójában nektek van rá szükségetek. Amikor tizedet adtok az Úrnak, azt az Egyháznak, a templomnak adjátok, hogy segítsétek anyagi javakkal is, hogy működése jobban mehessen. A tized, olyan kötelezettség, amellyel  lerójátok hálátokat az Isten és az Egyház felé. A tizeddel kiegészítitek azt a 100-at, amit az Isten, egyébként is ad.
A tized figyelmesség, éberség, becsületességre tanít és megvizsgálja anyagiasságotokat. Sokak elmulasztják a mai templomba járók a tized fizetését. Sok plébánia küszködik anyagi gondokkal, de a hívek, ha lelkiismeretesen lerónák a köteles tizedet, sok-sok nehézség megoldódna. Ez a nagylelkűség a tizedfizetőre is visszahat, mert helyette, Én a Mindenható a százszorosát adom vissza. Csak próbáljátok ki, egy éven keresztül, meglátjátok az anyagi áldások nem maradnak el. Ezt az ígéretemet mindenki számára fenntartom, aki gyakorolja és jó szívvel adja ezt az adományt.

Most megáldalak a nagylelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Jézus bátor harcosa.


Uram! Mi történik velem?
Átadtam minden fájdalmamat szenvedésemet, megbékéltem családommal, környezetemmel, munkámmal, munkatársaimmal.
Elfogadtam a körülményeket, teljesen átadtam magam Neked.
Jézus: Gyermekem! Ez bizony a nagyobb Kereszt, a súlyosabb. Most az Enyémből adok, hogy segítsd vinni. Ezt érzed most. Fogadd el, mert ez ajándék. Köszönöm, hogy már el is fogadtad. Hordozd méltósággal és türelemmel.
Megáldalak a kitartás és a türelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Jézus bátor harcosa.2020. 02.08. Imák után. 21 óra 15 perc.

Jézus: Köszönöm imáidat!
Sok testi és lelki megpróbáltatás után beszélgetünk. Csiszolódott lelked, alázatra neveltelek.
A hallgatás és a látszólagos passzivitás ellenére kapcsolatunk nagyon is aktív maradt. Sok kérdésedre azonnal válasz kaptál. A csend, a fájdalom a szenvedés a lelket érleli, közelebb hoz Hozzám, Megváltódhoz.
Uram! A világ felbolydult, mindenfelé zűrzavar, bizonytalanság. Az utolsó idők jeleit, már a nem hívő emberek is látják, érzékelik. A körülöttünk zajló események, az időjárás a politika, teljesen kiszámíthatatlan. A korona vírus szedi áldozatait.
Jézus: Gyermekem!  Olvassátok a Szentírást! Ezek az idők meg vannak jövendölve. A politika az Egyház jövője, a gazdaság, a pénzügyi helyzet, a betegségek, járványok megjelenése, mind egy aljas és jól felépített kotta szerint játszódik. A terv: az emberek tönkretétele, megbetegítése, halálba hajszolása. Hogy félelemben, rettegésben éljenek, hogy védelmet és segítséget keressenek és várjanak a hatalomtól. Hogy ellenőrizhetővé váljanak, hogy kiszolgáltatottá váljanak. Ezek mind, az Antikrisztus fellépését előkészítő események.De átkozott, aki az emberben bízik.
" 5Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. 6Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. 7Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. 8Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. "

Minden szükségben, minden félelemben, minden rettegésben, minden betegségben keressétek Uratokat, Isteneteket. Könyörögjetek, és imádkozzatok, mert Én minden szükségben megtalálható vagyok. Imádkozzatok és most úgy imádkozzatok, mintha életetek utolsó napját élnétek. Imáitok az Egek Egét ostromolják a csapások, földrengések , árvizek, tűzvészek, jégesők, hurrikánok ne tizedeljék meg az emberiséget.Könyörgéseiteket terjesszétek a  Mennyei Atya elé ellenségeitekért. Most már csak az ima, a böjt, az engesztelés, a Szentségimádás ami erőt ad nektek Drága Gyermekeim, mert a félelem, a  sötétség bekúszott az emberi szívekbe, elborította a Földet.
Drága Gyermekeim! A szülési fájdalmak már itt vannak. Legyetek erősek és bátrak. Én veletek vagyok a világ végezetéig.
Megáldalak gyermekem a kitartás, a türelem és az alázat lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Jézus bátor harcosa.2020. 02.21. Vác. Szentségimádás alatt.
Drága Jézus! Boldog vagyok, hogy hódolhatok előtted. Imádlak és szeretlek. Áldott légy a Legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mennyei Atya: Gyermekem! Az áldozatról szeretnék beszélni neked.
Az áldozat szó töve, " áld". Aki áldozatot hoz, vagy áldozatot mutat be, maga is áldottá válik, vagy áldást hoz másokra.
Gondoljatok a bibliai Ábrahámra , aki készségesen az áldozat oltárára tette fiát Izsákot.Ezt az emberáldozatot Én nem engedtem, de engedelmességét próbára tettem.Miután ő késedelem nélkül teljesítette akaratomat,- ezzel bizonyítva irántam a szeretetét és bizalmát-,Én minden népek atyjává tettem őt. Áldássá lett áldozata.
Sokkal hétköznapibb példákkal is lehet áldozatot hozni.
Például ha egy gyermek lemond a karrierjéről és beteg szüleit ápolja, gondozza,áldássá lesz szülei számára.
Életetek minden területén lehet az áldozathozatalt gyakorolni, mely a szív szeretetéből indul, minden ellenszolgáltatás elvárása nélkül.
Ez saját lelketek épülését is szolgálja, hiszen természeténél fogva saját akaratból és szeretetből születik.
A legnagyobb áldozatot Szent Fiam mutatta be, amikor a Mennyben felajánlotta, hogy emberré lesz, a Földre születik az idők teljességében, közöttetek, az emberek között fog élni és Kereszthalálával, a ti megváltásotokat, a legnagyobb áldozatot vállalta. Kereszthalála, a legnagyobb áldozat, kihatott a Mennyre, Földre és a pokolra is. Hatalommá lett , a megváltást hozta, így vált a legnagyobb áldássá az egész emberiségnek.
Ez az áldozat, a legteljesebb, a legtökéletesebb, a legforróbb szeretetből fakadt. Szent Fiam áldozata minden ember számára áldássá lesz, ha az ember ezt szabad akaratából elfogadja.
Kereszthalála emberek sokaságát hozta vissza Atyai Szívembe.
Drága gyermekem! Itt az Oltáriszentség előtt a Szentháromság teljességéből megáldalak, megölellek, Szívemre vonlak, betöltelek szeretetemmel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.