2019. 07.12. 16 óra 05. Lelkigyakorlat.Kunszentmárton.

Jézus:Drága gyermekem! Szent gyónás után lelked hó-tiszta, kiüresítetted a lelked,mégpedig a bűntől a bűnöktől. Ez azt jelenti Szentlelkem akadálytalanul működhet benned. nincs ami szárnyalását megrövidítené, vagy megbénítaná.
A "kiüresítés " szót ismerjük mindannyian, az Én Szent Könyvemben is megtalálhatjátok," Istenségétől teljesen kiüresítette magát", emberi mivoltomban éltem az életem, kivéve a bűnt. Isteni erőmet az Evangélium hirdetése, a gyógyítások, halottak feltámasztása, ördögök kiűzése alkalmával használtam, a lelkek üdvösségéért. De szenvedéseimet, fájdalmaimat, gyötrődéseimet, mint ember éltem át, emberként tudtam örülni, nevetni, sírni.
Isten és ember vagyok. Isteni hatalmamat amikor a Földön éltem, nem tagadtam meg soha, de nem is éltem ezzel vissza, és semmilyen előnyt nem élveztem, sőt inkább megaláztam magam, mint Isten és ember.
Ezért kicsi gyermekeim, ti is üresítsétek ki szíveteket, lelketeket a bűntől, hogy Isten Szentlelkével eltelve teljesítsétek azt a feladatot, amit Isten rátok bízott.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.07.13. 7 óra 15. Kunszentmárton. Szentséglátogatás alatt.

Uram! Ezt a reggeli Szent csendet szeretem a legjobban. Itt a kápolnában csak a galambok turbékolását, a madárcsicsergést, időnként egy-egy kutya ugatását hallani.
Szívem tele van irántad való szeretettel Istenem. Szükségem van Rád! Szeretlek! Imádlak! Bízom Benned!
Jézus: Drága gyermekem!
Mily nagy öröm számomra, hogy korán, mindeneket megelőzve imádsz és imádkozol. Sok vigaszra és szeretetre vágyom ebben a rideg, bűnökkel teli világban.
Ti engesztelők és mindazok, akik hűségesek hozzám, igen ti vagytok, akik "tartják a világot". A hátatokon viszitek keresztjeiteket, mások keresztjeit is hordozzátok azzal, hogy imádkoztok, engeszteltek. Sok-sok lélek fogja megköszönni közbenjárásaitokat a Földön és a Mennyben is, a Tisztítótűzben lévő lelkek is, akik hálásak minden értük mondott imáért, Szentmiséért.
Gyermekem!
Az " elengedésről" szeretnék neked beszélni.
Az " elengedés" a szó profán értelmében úgy is értelmezhető, hogy ha valamit fogunk, fogva tartunk, elengedjük, megszabadulunk tőle.
A börtönben lévő rabot is elengedik, ha büntetését letölti.
Az " elengedés" spirituálisan azt jelenti, hogy mi is elengedjük ,  a minket fogva tartó bűneinket, megkötözöttségeinket, rossz, beidegződött, rabságban tartó szokásainkat.
Elengedjük sértődöttségünket, megbántottságunkat, ezektől megszabadulva, Isten kezébe letéve bűneinket, a bilincsek lehullanak, szabaddá váltok. Amikor egy kis madárkát kiengednek a kalitkából szabaddá válik, szárnyra kél szabadságát élvezve.
Nos ti is így szárnyalhattok, ha megszabadultok bűneitektől, elengedtek minden bűnt,megkötözöttséget, sértődöttséget, megbántódást, Isten segítségét kérve a megbocsátás a kiengesztelődés, a bűnbánat gyakorlásával.
Én, Jézusotok, szívek és a vesék vizsgálója vagyok, minden lelket ismerek. Már az elengedés, a megbocsátás és a bűnbánatra való készséget is látom, a szikráját is észre veszem és nagyra értékelem.
Imáitokkal és gyónásaitokkal, a Szent mise látogatásokkal, a Szent áldozásokkal az " elengedést", a megbocsátani tudást megkönnyíthetitek.
Most pedig megáldalak Szívem minden értelmet felülmúló lángoló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 07. 19. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem! Most a tévtanításokról szeretnék beszélni neked.
Ez a téma a mai ember, a mai világ a mai Egyház életében különösen fontos, jelentős tanítás.
Ezek a gondolatok az emberek hasznára, épülésére, okulására, üdvösségére valók.
A tudomány előre viszi az emberiség fejlődését, ha azt jóra használják, előre viszi az életet, legyen az egészség, közlekedés, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, hadiipar, informatika és még sorolhatnám.
A tanítást az Egyházban a Szentlélek munkálja, a bölcsesség Lelke, Aki a Szent Biblia a szent hagyományok alapján őrzi a szentségeket, ápolja és fenntartja a Szent liturgiát. Neveli és megtartja a papságot, kitart az igazság mellett. Azonban most, az utolsó időkben a Isten Szent Lelkét kiszorította az Egyházból a megtévesztés a hitehagyás, a lázadás lelke. A sátán füstje behatolt az Egyházba. A megtévesztés nem Istentől jövő dolog! A sátán célja, hogy lelkeket lopjon a megtévesztés a tévtanítások által. Minden tan, ami nem Isten Igéjéből származik, nem a hagyományokból táplálkozik -hazugság, mert a hazugság atyjától származik.
Ezért olvassátok rendszeresen a Szentírást, hogy senki meg ne tévesszen benneteket! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok! Tiszta lélekkel áldozzatok, nyelvre és térden fogadjátok Szent Testemet és Szent Véremet! Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát!
Most megáldalak a állhatatosság és a türelem kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.


2019.07.22.

Uram! Elgondolkoztam életemről, munkámról. Szülésznőként kezdtem a pályát. Fiatalokkal, csecsemőkkel foglalkoztam. Aztán sebészet, intenzív osztály, stroke-osztály, ortopédia, most pedig hospice osztály. Élet és halál. Ezt olyan végzet-szerűnek érzem.
Élet és halál...
Jézus: Drága gyermekem! Választásaid mindig szabad akaratod által történtek. Az  Isten előtt múlt, jelen és jövő együtt van. Most olyan helyre kerültél, ahol sokat imádkozhatsz beteg testvéreidért, imádkozhatsz gyógyulásukért,könyöröghetsz lelki üdvükért. Sokszor dolgozol éjszaka. Ha módod és erőd engedi, állj az ágyuk mellé és imádkozd el értük az Irgalmasság rózsafüzérét, vagy ha nincs idő erre, egy "Miatyánkot", egy " Üdvözlégyet", egy "Dicsőséget". Könyörögj értük, hogyha elém állnak, mélységes bűnbánattal a szívükben bánják bűneiket és elkerüljék a pokol örök tüzét. Sok lélek lesz ezért hálás neked, amiért megmenekül a kárhozattól. Én is köszönöm neked ezt az áldozatot, és megáldalak a szeretet, az alázat, és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.07.23.

ÉLETFELAJÁNLÁS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZÁNDÉKÁRA
" Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk,és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet amíg élek, minden szentmisémet,szentáldozásomat, jó cselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet, a Dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig.
Urunk, Jézus Krisztus, fogadd életáldozatomat és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig  hűségesen kitartsak. Ámen"
Jézus: Drága kislányom!
Ez az életfelajánlás egy régen elfogadott és közkedvelt ima, amely elterjedt engesztelőim között. Ez az ima megszólít bennünket a teljes Szentháromságot és Édesanyámat, Szűz Máriát. Meghívja az egész mennyei udvart. Alkalmas arra, a rövidsége miatt, hogy naponta elimádkozzátok. Általa sok lelket tudtok menteni, a közömbös, hitetlen, a megátalkodott és a tisztuló lelkek közül.
Ajánlom neked nagy szeretettel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.