2013. augusztus 21., szerda

Új kül- és biztonságpolitika garantálhatja Közép-Európa stabilitását

Előzmények
2011 október 4-én az Izvestia újság publikálta Vlagyimir Putyin orosz elnök posztszovjet országok újraegyesítéséről megfogalmazott írását, mely előirányozta  a posztszovjet országok uniójának 2015-ig történő megalapítását. A Putyin által beharangozott Eurázsiai Unió gazdasági alapját az Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán által alkotott vámunió képezi. Ez a modern világ legerősebb pólusaként fellépő szupranacionális egység megteremtését is jelenti, amely egyben a világ földgáztartalékainak 33%-ával rendelkezik, így energetikai nagyhatalomként léphet fel. A tagságra az alapító államokon kívül a posztszovjet közép-ázsiai országok is igényüket jelentették be, valamint Ukrajna is nagy valószínűséggel csatlakozik a vámunióhoz. Putyin szerint a belépő országok az unió támogatásával alkalmassá válnak arra, hogy az európai piacon versenyképessé válva gazdasági expanzióba kezdjenek.
Még abban az évben a három alapító tagállam, Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán elnöke aláírta a megállapodást az Eurázsiai Gazdasági Térség 2015-ig történő kialakításáról. A kérdéskör Keleten a média és a szakértői körök figyelmének középpontjába került, Nyugaton a felvetéssel kapcsolatos médiacsendet csak egy-egy vezető politikus által adott ellenséges válasz törte meg. Az amerikai kormány nyíltan ellenséges retorikával reagált és felszólította a nyugati országokat a kezdeményezés megvalósításának ellehetetlenítésére, míg Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter imperialista törekvésnek nevezte a keleti tömbben kezdődő integrációt.
A Hagyaték Alapítvány június 27-én kerekasztal-beszélgetést szervezett, ahol a résztvevők által kifejtett nézetek az amerikai kormány haragját váltották ki. Az amerikai külügy fenntartásai főként a következőkre egyszerűsíthetők le:
- Azok az országok, melyek a majdani Eurázsiai Unió térségével szorosabb kapcsolatot alakítanak ki, az orosz érdekszféra kiterjesztésévé fejlődnek, ami azt jelenti, hogy Moszkva monopolhelyzetbe kerül a térség biztonságpolitikájában. Ez az amerikai külügy szerint a tagállamok gazdasági és politikai szabadságának aláásását jelenti. Moszkva nagy hangsúlyt fektet a partnerországokkal való kétoldalú kapcsolatok bővítésére és a térségi integráció segítésére, hogy a térség államait saját befolyási övezetében tartsa és befolyást gyakorolhasson politikájukra, annyiban, hogy azok ne bővítsék kapcsolataikat más nagyhatalmakkal;
- Az USA kormánya szerint ez az amerikai nemzeti érdeket sérti, ezért fel kell lépni ellene.
Hillary Clinton és más, agresszív megnyilatkozásaik miatt már eltávolított nyugati politikusok rendszerint nem tudták megindokolni, miért is kellene felemelkedő imperialista hatalomként tekinteni a keleti tömbre, bár az azonnali ellenséges retorikának ez az egyik fő eleme volt. Az integráció ellen a politikusokon kívül katonai szakértők is felszólaltak, hogy a különböző szakértői körök egységes véleménye hitelesebb képet nyújtson és nagyobb meggyőző erőt képviseljen. Stephen Blank a US Army War College nemzetbiztonsági karának professzora szerint az Eurázsiai Unió létrehozása nem csak a nyugati világra, de magára Oroszországra is veszélyt jelent, amit így az összeomlás fenyeget majd és "az álom katasztrófába fog torkollni". Blank szintén az imperialista hatalmak felemelkedéséről, terjeszkedéséről és bukásáról értekezett, a felsorolásból éppen csak az összeomlás előtt álló amerikai birodalmat felejtette ki.
A nyugati vezetők körében és a médiában kiváltott ellenreakció azonban a posztszovjet országok újraegyesítésében rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet, illetve egy olyan erőre, melyre az amerikai imperialista hatalom már megalapítása előtt félve tekint.
Béke és stabilitás
A nyugati országokban a béke zálogaként emlegetett Európai Unió és Észak-Atlanti Szerződés egyetlen felmutatható eredménye, hogy a tagállamaik mindeddig nem támadtak egymásra. Bár a világ távolabbi pontjain zajló gyarmatosító műveletek esetében már ez a megállapítás sem állja meg a helyét. Ezzel szemben az Eurázsiai Unió szervezete már a megalapítása előtt stabilizáló erőként lép fel a puskaporos hordóként jelen lévő térségi konfliktusok kezelésében, és figyelembe véve a hatalmi tömb gazdasági teljesítményét, valamint kiváló emberanyagát, a jövőben az eurázsiai tömbtől kimagasló gazdasági, technológiai eredmények és szociális vívmányok várhatók.
A közép-ázsiai térség stabilitása most Oroszországtól függ. Az Örményország és Azerbajdzsán közti feszültség bármelyik pillanatban újabb térségi háborúba torkollhat, és az egyetlen, ami képes kezelni ezt a feszült helyzetet, az egy azonos hatalmi központhoz való igazodás.
A közép-európai országok közti feszültséggel ugyanez a helyzet. Az Európai Unió és a NATO az egyre fokozódó nyugatellenesség miatt már alkalmatlan a közös nevező szerepének betöltésére. Az Európai Uniós és NATO integráció mára már nem cél, még a közép-európai elitek számára sem, inkább egy mellékes kellemetlenség, amit az egyéni érdek érvényesítése közben ilyen-olyan úton, de meg lehet kerülni.
Ma már a közép-európai - szabadkőműves - elitek egyéni érdekérvényesítése is a kelet felé húz, vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nyugati kötődés mind az országok, mind pedig a hatalmon lévő demokrata politikusok egyéni érdekérvényesítésének is kerékkötőjévé vált. Az egyetlen, ami még megtartja ezt az egyre vékonyodó köteléket, hogy NATO tagállam nem támadhat NATO tagállamra. Pedig a NATO az elmúlt tíz évben több alkalommal is bebizonyította működésképtelenségét, így egyértelmű, hogy térségünkben a nyugati katonai jelenlét mint stabilizáló tényező a közeljövőben meg fog szűnni. Márpedig a közép-európai országok közti - kizárólag történelmi okokra visszavezethető - feszültségek miatt elengedhetetlen, hogy egy külső stabilizáló erő jelen legyen a térségben. Ellenkező esetben háború lesz.
A NATO visszaszorulásának jelei már tettenérhetőek hazánkban és a térségben is. A Magyarország és Románia közt kiéleződő agresszív retorika és háborús uszítás közben a térség más államai közt is feszültté válik a viszony, külpolitikájuk mérsékelten (esetenként radikálisan) expanzívvá válik. A politikai elitek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a térséget stabilizáló erő felbomlóban van. Ez a háború előszelét jelenti, mert a stabilizáló erő megszűnése utat enged a térség újrafelosztását szorgalmazó erőknek.
Ennek kapcsán fel kell tennünk a kérdést: ma a magyar haderő mennyire alkalmas arra, hogy a térség más országainak expanzióját megakadályozza, vagy akár a saját határainkat megtartsa? A román külügyminiszter szerint, az elszámolás legjobb módja Magyarországgal a focipályán való győzelem. Ami igaz is, mert a térségben Magyarország ma nem katonai tényező, legfeljebb egy futball bajnokságon tudna ellenállást felmutatni.
Ennek okán, ha el akarunk kerüli egy újabb pusztító, Magyarország további csonkításához vagy teljes megszűnéséhez vezető háborút, hazánknak nem a közeljövőben, hanem most azonnal szorosabbra kell fűznie a viszonyt egy új, a térséget stabilizáló erővel. Könnyen belátható, hogy bármilyen rendszerváltozás is történjék, bármilyen új politikai erő is jusson hatalomra, az Európai Unió és a NATO tagság többé nem lehet stabilizáló tényező, mert a folyamat eljutott odáig, hogy a lakosság többsége vagy teljes mértékben ellenzi a tagságot, vagy mérsékelten szkeptikus. A nyugati integráció tovább erőltetése az ország biztonsága szempontjából kockázatnak tekinthető, a belpolitikában pedig fokozottan instabillá teszi az országot. Az egyetlen irány, amit a külpolitikában és a védelmi politikában megszabhatunk, az Oroszország és a posztszovjet országok integrációja.
Magyarország mindenkori vezetésének ezt az irányt kell képviselnie. A nyugati integrációs törekvés fenntartása pedig a háborús uszítással és gazdasági öngyilkossággal egyenértékű.
Új irány, új feltételek
Egy radikálisan átszervezett magyar biztonságpolitika mellett a keleti integráció egyben az ország gazdasági újjáépüléséhez is ideális feltételeket biztosít. Az újonnan csatlakozó tagállamok nem csak magas felvásárlóerővel bíró piacokhoz, olcsó erőforrásokhoz jutnak, hanem ellentétben az Európai Unió tagállamokat kizsigerelő politikájával, az Eurázsiai Unió tagállamai az unió támogatását évezik a külső piacok megszerzésében.
Ellentétben az Európai Unióval, a keleti tömb nem állít olyan irreális és képmutató elvárásokat az újonnan csatlakozó tagállamok elé, mint a "demokratizálódás", vagy a társadalom alapértékei ellen működő erők egyenjogúként kezelése. Az új tagállamok felvételének azonban kulturális feltételei vannak, vagyis a közös történelmi örökség és alapértékek szabják meg az unió majdani határait.
Éppen emiatt az alapvetően konzervatív közép-európai országoknak is felajánlják a tagság lehetőségét. A nyugati országok által képviselt dekadenciával szemben a keleti tömb tradicionális társadalmi egysége képviseli majd az új irányt. Ez egy teljesen természetes folyamat; a tradicionálisan konzervatív országok elfordulnak a Nyugat dekadenciájától, ahogyan az is, hogy az új katonai-gazdasági-kulturális tömb azon országokat foglalja magában, melyek megelégelték a Nyugat általi leckéztetést politikai szabadságról, emberi jogokról. Így az új szövetségi rendszerben uralkodó feltételek is egészen mások lesznek.
Ez az átmenet a közeljövőben azon kívül, hogy a közép-európai országok közti egyensúlyt felborítja majd, a határvonalakat is radikálisan átrendezheti. Ez a hazai és határon túli nemzeti szervezetekre is újra fokozott felelősséget helyez, mert egyre nagyobb a veszély, hogy a nemzeti önszerveződések eszközzé válhatnak a határvonalak átrendezésében érdekelt, kormányszinten és nemzetközi szinten működő soviniszta erők kezében.
Magyarországnak, a magyarságnak törekednie kell a stabilitásra. Mivel a kormány egyre inkább az instabilitásban válik érdekeltté, ebben a politikai helyzetben a nemzeti önszerveződéseknek kell ügyelniük arra, hogy a sovinizmus teret ne nyerhessen. Kifutottunk az időből, és az újabb háborút elkerülni csak egy új stabilizáló erőhöz való közeledéssel lehet.
Molnár István

CIONISTA-GLOBALISTA GYÚJTOGATÓK

Első képen Erdogan török miniszterelnök és Peresz izraeli elnök egy korábbi davosi képen, ahol a török beolvasott Peresznek, de ezt nálunk nem közölték, csak a neten volt olvasható. Most Erdogan élesen rámutatott arra, hogy az egyiptomi Morsi elnököt Izrael buktatta meg. Valójában Amerika és Izrael közösen, de mindkét állam ezt elleplezni próbálta. Képesek voltak a hazai hírekben azt hazudni, hogy Morsi egy éve „több kárt okozott” Egyiptomnak, mint Mubarak tíz év alatt. Ilyen ordító hazugságokra csak nálunk képesek kijelenteni, ehhez hasonlókat  Gyurikám (Nógrádi György) is elmondott a legvadabb fejtegetései között, a valóságos helyzetnek éppen az ellenkezőjét. Érdekes módon Gyurikámnak eddig még egyetlen jóslata sem jött be. Az egyiptomi helyzet kisértetiesen hasonlít a magyar helyzetre. Itt is elmaradt a kommunista gyilkosok és bűnözők kikapcsolása és most Egyiptomba is visszajöttek percek alatt a hatalomba Mubarak bűnözői és még Mubarakot is szabadon engedik a közel 900 gyilkossága után. Akárcsak nálunk Biszku Béla ügye.., aki több száz ártatlan magyart végeztetett ki, 1956 miatt. Harmadik képen a török nemzet egyöntetűen Morsi mellett van. A negyedik PressTV kép tartalmát is elhallgatják nálunk. Közölték, hogy a CIA most vallotta be, hogy 1953-ban a megválasztott törvényes iráni elnököt puccsal, CIA ügynökök buktatták meg. Ötödik képen a pár hete történt libanoni robbantást is Izrael követte el, de erre az ENSZ bedugta a fülét..Amerikai hajók állandóan Egyiptom partjainál tanyáznak, miközben  az oroszok Moszkva nevű hadihajója meg Közép-Amerikába ment látogatóba és onnan Venezuelába. Bolivia meg éppen most folytatott tárgyalásokat az orosz katonai vezetőkkel, akiket maga az orosz vezérkari főnök vezetett. A nyolcadik képen Kairóban a Ramszesz tér, ahol gyilkolták a hazafiakat a mecsetben. A két utolsó kép egy venezuelai antikapitalista oldalról van. Látható a négy cionbérenc-kapitalista ország elnöke és végül az EU és más vezetők, akik népirtásokat követnek el, a globalizmus nevében.


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/k%C3%BClf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek-k%C3%A9pekben-125

“Puhapöcsű bárány, aki negyedszer is farkast kiáltott!”

…”Miért augusztus 20. és miért az Astoria? – Ami minden évben ezen a napon természetesen le van zárva az összes bekötőútjával együtt, magas rendőri készültség mellett…”

…”Az Rtl Klub, a Tv2 is kiérkezett – érdekes, hogy a deviza-károsultakat valóban képviselő a civil szervezetek megmozdulásaira eddig nem reagáltak… Kásler pártoskodását pedig szinte élőben hozták. – Kint volt a HírTv, MTI, egyéb médiumok ugrottak, szinte egy időben…”

A Kásler féle 'Nemzetgyűlés' _ mely mint kiderült pártgyűléssé változott_ Fotó MMOA Mozdulj Magyarország Összefogás jegyzete, – Kásler Árpád tevékenységével kapcsolatban:

“Puhapöcsű bárány, aki negyedszer is farkast kiáltott!
Tegnap (2013.08.19-én), lezártunk egy fejezetet, Kásler: a Haza Eladó Párt! – fejezetét! Ez volt Kásler harmadik farkas kiáltása, amin részt vettünk, mi (MMO) és az összefogást komolyan gondoló civil szervezeteink…, majd ma újra –  utoljára –  még egyszer bedőltünk neki!
Ma (2013.08.20), negyedszer kiáltott farkast a puhapöcsű bárány és – a tegnapi nemzetgyűlésnek nevezett pártgyűlés ellenére, – arra a hírre, hogy Kásler megindul(!) beindult a riadóláncunk!
15 óra környékén folyamatosan sms-ek, emailek, privát üzenetek, facebook felhívások bombáztak minket, hogy Kásler megindult a Sándor Palotától és blokád alá vonja a “várost”… Hét civil szervezet (NHM,MMO,OVT,KCS,RAB,HaHa,Occupy) vezetői, pártoló tagsága indult Budapestről körülbelül 60-70 fővel támogatni a puhapöcsű bárányt, ha a HAZA hív, félretesszük a sérelmeket, összefogunk, ha menni kell, hát menni kell, ha vér kell, vérünket adjuk! A vidékről nem beszélve, akik “tartsatok ki reggelig és ott leszünk” telefonokkal, sms-ekkel bombáztak minket, és támogatták volna a demonstrációt még néhány száz fővel!
15 óra után – a felhívás után, – 20 percen belül már körülbelül tízen rohantunk a helyszínre (Attila út, Karolina út közötti parkba), a Sándor Palotából kirekesztett tömeg táborhelyére, hogyha itt az idő, csapjunk oda!
Elindultunk a “tömeggel” az Attila úton az Erzsébet hídon át az Astoria kereszteződéséig – mellékesen kábé annyian lehettünk, mint ahányan az Orbán rezidenciát meglátogattuk július 4-én, ahol a puhapöcsű bárány visszatartotta a “vezérkart” és a “sereget”… (Kásler “tömeg” 600-800 fővel(!), persze, meg a húszezres tömeg április 21-én) hagyjuk!
Az Astoriához érve a “vezír” parancsokat osztogatott, ki mit tehet, kerüljük a hangoskodást, a skandálást kifejezetten betiltotta, a bicikliseket terrorizáltatta, nem engedtette át az útkereszteződéseken, néma csendben kellett várakozni amíg ő jónak látja, közben az Rtl Klub, a Tv2 is kiérkezett – érdekes, hogy a deviza-károsultakat valóban képviselő a civil szervezetek megmozdulásaira eddig nem reagáltak, kilakoltatásokat, végrehajtásokat soha le nem közöltek, (vagy, ha igen, – negatív színben feltüntetve. – a szerk.) – Kásler pártoskodását pedig szinte élőben hozták -, kint volt a HírTv, MTI, egyéb médiumok, ugrottak, szinte egy időben…
De nézzük, miért is bárányozunk és farkasozunk: Kásler négyszer vont ki szimpatizáns tömeget “tiltással” a civil érdekeket képviselő szervezetek megmozdulásairól:
1. 2013.06.25. - ahol a Kúria döntéshozatala után spontán forgalom lassító demonstrációt hajtottunk végre és ahol Kásler félúton bejelentette, hogy ő befejezettnek tekinti a demót, és ezzel a szimpatizánsok egyharmadát elszívta a vonulóktól.
2. 2013.07.04. - ahol Kúria töketlenkedése után a felajzott tömeget higgadtságra intette, nincs mit tenni – címszóval. Ekkor szintén kivonta a demonstrálók közül a jelenlévők egyharmadát “tiltással”. Ez volt a bejelentett ominózus Orbán rezidencia látogatása, ahol a TEK-kel néztünk farkasszemet.
3. 2013.08.19. - ahol Nemzetgyűlésre készülve egy átverésre érkeztünk, Nemzetgyűlés helyett agymosásra, pártgyűlésre, párt alapítás bejelentésére érkeztünk. Itt mondtuk: ELÉG! – ezért hideget és meleget egyaránt kaptunk a két nap alatt: lefideszezeztek, lenáciztak, köpködtek minket a bejegyzés leközlése után, de az igazságot nem lehet letagadni, csak el lehet maszatolni… A maszatolás pedig már elkezdődött… ahogy egy párthoz illik!
4. 2013.08.20. - a negyedik “farkas” kiáltása, ahova Budapestiek, vidékiek indultak az Astoriához bejelentett blokádot támogatva, majd negyedszer is kivonta “tiltással” a demonstráción résztvevők méregfogát 20 óra előtt, és szélnek eresztette őket! Ezzel kifárasztotta, becsapta, átverte az embereket – főként vidékieket -, akik tettre készen várták, hogy “odategyék” magukat a deviza-károsultak helyzetének megoldásáért…
ELÉG VOLT! HA MEGKÖVEZTEK MINKET AKKOR IS KIJELENTJÜK: KÁSLER PÁRTJÁVAL NEM KÖZÖSKÖDÜNK, NÉZETEIVEL, CÉLJAIVAL, HOZZÁÁLLÁSÁVAL NEM ÉRTÜNK EGYET! PÁRTOK NEM FOGJÁK MEGOLDANI A DEVIZA-KÁROSULTAK KÉRDÉSÉT, NEM FOGJÁK LEÁLLÍTANI A VÉGREHAJTÁSOKAT, NEM FOGJÁK MEGÁLLÍTANI A KILAKOLTATÁSOKAT! – MERT NEM ÉRDEKÜK!
Kásler új pártjának sem érdeke, mert nem piszkíthatják be a renoméjukat, ha részt vennének ezeken az összefogásokon (!) – végrehajtások megakadályozása, kilakoltatások megakadályozása, – szélsőségesnek, náciknak bélyegeznék meg őket, és a választásokig sem jutnának el… ELÉG VOLT A PÁRTOSKODÁSBÓL! ÉBREDJETEK MÁR! ITT A VALÓDI CÉLJUK: A SZAVAZÓBÁZIS LÉTREHOZÁSA!
OKULJATOK, HA MÁR NEM TANULTATOK ORBÁN NOSTRADAMUS JÓSLATAIBÓL.
Több kérdés is felmerül még, de a válaszokat ti is tudni fogjátok: miért augusztus 20, és miért az Astoria? – Ami minden évben ezen a napon természetesen le van zárva az összes bekötőútjával együtt, magas rendőri készültség mellett: ha-ha-ha! – a válaszokat a hozzászólásokba tegyétek
ÉS, hogy túl hosszú ne legyen – vagy mégis, – szemezgettünk a Facen a felhívásokból, csak a tisztánlátás kedvéért, több száz ember és azok ismerősei lettek mozgósítva, de Kásler nem várta be a KRITIKUS TÖMEGET (!) 20 óra előtt sikeresnek titulálta a demonstrációt, a “demonstráció elérte célját” – kijelentéssel: majd feloszlatta azt! HÁT EZ A PÁRTÉRDEK! – menteni a renomét, mielőtt még összegyűlik a KRITIKUS TÖMEG!
És akkor nézzük mivel bombáztak minket és mik lettek megosztva százszámra a facebookon, sms-ben, a telefonokról nem beszélve:
Sms-ek, telefonok, kommentek, megosztások:
sms: Azonnal menj az Astoriához, Póka Laciék deviza hiteles forgalmi blokádot csinálnak. V. Gyöngyi
***
“Fodor Sándor – Kiskun-kaláka
SOS! SOS! CSATLAKOZZATOK!
A Kásler féle tüntetésen résztvevők kérnek segítséget Tőletek!
Most jönnek vissza a Sándor Palotától, az Erzsébet hídon tartanak és az Astóriánál leülnek, spontán ülő szrájkoba kezdenek!
Várják az erősítést! CSATLAKOZZATOK MINÉL TÖBBEN!”
***
“Völgyi Zoltán
Tüntetők foglalták el az Astoriát. – OSSZÁTOK MEG !!!”
***
“Deviza Csalás Áldozatai
A helyszínen lévőknek (ASTORIA):
Az ATV a 18:00h-s hírekben bemondta a spontán tüntetést. Viszont! A helyszínen lévő ATV-s tudósítójuk mondott valami olyat hogy “a tömeg később csatlakozik a tüzijátékot néző tömeghez”. Mintha az egészből azt akarnák kihozni hogy “jól elvan mindenki kint a tüzijátékig”.
Egy a lényeg: A MÉDIA FÉLRE TÁJÉKOZTAT!! Figyeljétek a tömegben a riportereket és azonnal cáfoljátok meg ha hazudnak!!
A háttérből jól hallatszott hogy többen bekiabálták a riporternek hogy NE HAZUDJON MÁR URAM!
Minél előbb kell hiteles tudósítás a helyszínről hogy tudjuk az embereket tájékoztatni!!
***
“Deviza Csalás Áldozatai
Küldjétek a képeket/videokat/mobil feltöltéseket az ASTORIÁTÓL mert a MÉDIA HALLGAT!
CIVIL SZERVEZETEK, OTTHONVÉDŐK, MINDENKI AKI ÉL ÉS MOZOG!
MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN!
MOST!”
***
“Deviza Csalás Áldozatai
Helyzetkép az ASTORIÁRÓL:
Balog István
A Kásler Árpád Vezette “Nem adom a hazám mozgalom” az Otthonvédelmi Tanács, és több civil szervezet már megérkezett az Asztóriánál lévő kereszteződéshez. Az utat teljes szélességében lezárták, a demonstráció egyenlőre nyugodt, BÉKÉS. Mindenki, aki teheti induljon el a vidéki városokból is. Mindenkire szükség van, aki él, és mozog!!!”
***
“Nem adom a házamat
A tömeg elindult az Erzsébet-hídon át az Astoriához, ahol leblokkolják a forgalmat!!
Jöjjön mindenki, hatalmas tömegre van szükség!”
***
“Mozdulj Magyarország Összefogás – MMO
Civil szervezetek elindultak az Astoria kereszteződésének teljes blokád alá vonása érdekében.
Most lehet megmozdulni és összefogni, nem csak lájkolgatni!
Mozduljatok! A tüzijáték elmaradhat, de a várt szikra kipattanhat!”
***
“Kiss Endre Farkas
Friss hírek szerint a tömeg este nyolc után az Astoriáról ismét a Sándor-palotához vonul, és újabb petíciót adnak át.
Én pedig a friss fejlemények tükrében úgy döntöttem, hogy a mai napot nem terhelem holmi tegnap esti szerencsétlen félreértések felesleges részletezésével, mert illetlenség lenne belerondítani az örömbe, amikor végre történik valami. A tényszerű és objektív tájékoztatáshoz persze hozzátartozik minden, de semmikképp sem pont a ma este.”
***
“Mondd meg Istvánnak jön vidék.”
***
“Erzsébet Mészáros Friss hír!
Civilek csoportja, mintegy 600-800 fő 5-10 perc múlva ér az Astoriához, ahol komoly dolgok vannak készülőben!
Mindenki részvételére MOST, rögtön számítunk, aki fel akarja számolni az uzsorahitelezést Magyarországon!”"
*** A teljesség igénye nélkül ***
Mozdulj Magyarország Összefogás - MMO - Fb_ENNYI! VÉGEZTÜNK A PUHAPÖCSŰSÉGGEL! VÉGEZTÜNK A PÁRTÉREDEKEKKEL! A PUHAPÖCSŰ ÁLCIVILEKKEL PEDIG MEGSZŰNT AZ ÖSSZEFOGÁS!
De azért, hogy ne legyen túl lehangoló a vége, azért eláruljuk, hogy elég sok ember megindult – néhány kásleres is, csak a vezír meg ne tudja – a bankok gyalázására, és reggelre sok uzsorás bank takaríthatja a kirakatát, mert nem titkolhatják tovább, hogy gyilkosok, hogy átverték a devizásokat, hogy becsapták, öngyilkosságba kergettek embereket!”
SzRTI

Devizahitel első vérig

…”Amikor Orbán Viktor szavait idéztem az ügyészségnek a kifosztásról, csalásról, átverésről… erre az volt a válasz; hogy egy politikai nyilatkozat, nem alapozza meg a gyanút, hogy nyomozni kezdjenek…”

Póka LászlóPóka lászló, a Nem adom a házamat mozgalom vezetője, – levelet írt Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.
A levelet Doubravszky György, a Pénzügyi Jogok Biztosának címére küldte, – kérve őt, hogy juttassa el a miniszterelnöknek, valamint annak az illetékes személynek, (személyeknek), kik a társadalmi katasztrófával fenyegető devizahitel probléma mielőbbi és békés megoldására hivatottak.
Ennek a levélnek a másolatát elküldte szerkesztőségünknek is. Megjegyezvén, hogy; “A maszatolás, és a színjátékok ideje lejárt. Az emberek elfáradtak. Elfáradtak lelkileg, anyagilag. Valami hamarosan szakadni fog. – Ez az egyik utolsó kísérlet, – hátha a vezetők közül valakinek még fontos lehet az, hogy békésen oldjuk meg.”
Íme tehát a levél:
***
Tárgy: Devizahitel első vérig
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Illetékes!
Kedves György!
Nekünk most kell eldöntenünk, hogy vérrel, vagy vér nélkül akarjuk-e megoldani a devizahiteles problémát.
Az a „nekünk” Önök, és a kifosztott emberek együtt.
Sokszor, sokan mondtuk már, hogy elég volt. Sokszor, sokan be is mutattuk a fokozatosság elvét betartva, hogy ez így nem mehet tovább.
Elérkeztünk oda, hogy mostmár bármikor elszakadhat. Nem lenne nagyon nagy baj, ha megtörténik, csak félő, hogy akkor az eddigi több ezer áldozat száma tovább nőne.
A híradások szerint Görögországban az emberek két bankot is felgyújtottak, miután kimerítettek minden más lehetőséget. A másodikban állítólag négy alkalmazott meghalt.
Ugye mi nem akarunk eljutni idáig?
Most Önök dönthetnek élet, és halálról. Most Önöknek kell dönteni életről, és halálról!
Sokan vannak, akik elszántak, és sokan vannak, akiknek már nincs veszíteni valójuk. Sokan vannak, akik végig járták az utat, és nem látják, hogy Önök értenék a nép szavát.
Kértük már csendben, követeltük hangosan…
Voltunk már Orbán Viktornál, Kövér Lászlónál, Közjegyzőknél, végrehajtóknál, bankoknál…
Jeleztünk hogy ez így nem jó. Hagytunk véres nyomokat, hagytunk üzeneteket, hagytunk petíciókat…
Birkóztunk rendőrökkel, gyűjtöttünk szabálysértéseket…
Ezer számra írtunk feljelentéseket, melyeket nyomozás nélkül elutasítottak.
Az egyik kedvencem, amikor Orbán Viktor szavait idéztem az ügyészségnek a kifosztásról, csalásról, átverésről, – és erre az volt a válasz; hogy egy politikai nyilatkozat, nem alapozza meg a gyanút, hogy nyomozni kezdjenek.
Tisztelet Miniszterelnök Úr!
Úgy érezzük, hogy hülyének tetszenek nézni minket.
Talán az is lehet, hogy csak nem értjük Önöket.
Kérem, jelezzék, ha úgy gondolják, hogy nem elég kemény a fellépésünk.
Kérem, jelezzék, ha arra van szükség, hogy felgyújtsunk itt is néhány bankot.
Szóljanak, és én megteszem. Van esély rá, hogy három évvel meg lehet úszni.
Mi az három év, a háromezer eddigi, és kitudja hány további áldozat mellett? Van itt néhány bátor ember. Pont annyi amennyire szükség van.
…Azért mégiscsak jobb lenne, ha értenének az eddigi fellépésekből, és a közeljövőben tervezettekből.
Mostanában fogunk még vonulni, bankot plakátolni, éhségsztrájkolni politikus házánál…
Aztán ki tudja mi lesz még…
Szerintem ne feszítsük túl azokat a húrokat! Volt már elég áldozat.
Állítsuk le a végrehajtási eljárásokat!
Töröljük el a devizahiteleket!
Tárgyaljunk a kártalanítástól, és a felelősségre vonásról.
A maszatolásnak vége.
Tököl, 2013. augusztus 21.
Tisztelettel, és aggodalommal: Póka László
***
Nem adom a házamat mozgalomSzRTI

Mazsihisz:Fradi 1-0 Gólszerző: Fradi-öngól

A szervezet egy transzparenst kifogásol, melyet a Ferencváros és az MTK örökrangadóján tartottak a magasba.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) felháborítónak tartja a szombati FTC-MTK meccsen a ferencvárosi szurkolók egy csoportja által kifeszített transzparenst, és várja a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi vizsgálatának eredményét.
A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében arra reagált, hogy a szombati FTC-MTK-találkozón a ferencvárosi szurkolók egy csoportja „In Memoriam Csatáry László” feliratot feszített ki. Az MLSZ vasárnap azt közölte, hogy a fegyelmi bizottsága foglalkozik a televíziós közvetítésben is látható esettel.
A közleményben azt írták: több mint gyalázat, hogy ez az eset is megtörténhetett. Úgy fogalmaztak: nem véletlen, hogy a szurkolók egy része molinóval tiszteleg a kassai gettó volt parancsnokának, azonban nem fogadják el természetesnek, hogy ez a focival jár. Várják az MLSZ fegyelmi vizsgálatának az eredményét, és “a megoldást is, hogy a sport szeretete határozza meg a focit, és nem a balhé” – írták.
Az esetet közleményben ítélte el a Raoul Wallenberg Egyesület, a Demokratikus Koalíció és az MSZP is, Kubatov Gábor klubelnöktől – aki egyúttal fideszes országgyűlési képviselő és pártigazgató – azt követelve, hogy határolódjon el a lelátón történtektől.
Életének 99. évében, augusztus 10-én hunyt el a Magyarországon és Szlovákiában is háborús bűntettekkel vádolt Csatáry László. A Budapesti Nyomozó Ügyészség háborús bűntett miatt benyújtott vádirata szerint Csatáry László 1944-ben szándékosan segítette a Kassáról koncentrációs táborokba deportált zsidók megkínzását és törvénytelen kivégzését. A kassai kerületi bíróság idén márciusban életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatta a szlovákiai város népbírósága által 1948-ban Csatáry László ellen hozott halálos ítéletet; haláláig a bíróság azt vizsgálta, melyik országban kell letöltenie büntetését.

A Ferencváros közleményben reagált

A mai napon a Ferencvárosi Torna Club elnöksége az FTC-MTK bajnoki labdarúgó mérkőzésen tapasztalt nézőtéri megnyilvánulás miatt rendkívüli elnökségi ülést tartott.
Az elnökség sajnálatát fejezi ki mindazok felé, akikben megütközést keltett a televíziós közvetítésben is látható, a rendezvényre engedély nélkül behozott kiírás.
Megítélésünk szerint, az ominózus mérkőzésen politikai provokáció történt, amellyel a nézők egy maroknyi csoportja megsértette a Ferencvárosi Torna Club 114 éves szellemiségét, és minden jóérzésű szurkolótársunkat.
Kijelentjük, hogy a történtek mélyen ellentételesek klubunk „Erkölcs, Erő, Egyetértés” hármas jelszavával, hiszen a Ferencváros minden időben együtt érzett az üldözöttekkel.Az elnökség azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben és kinyilvánította, hogy az FTC minden rendelkezésére álló eszközzel segíteni fogja a Magyar Labdarúgó Szövetséget a provokációban résztvevők beazonosítása érdekében, hisz ezért indítottunk elsőként és egyedüliként a magyar sportklubok közül kampányt a kirekesztés ellen. Küzdelmünket azóta sem adtuk fel, törekvéseinket az idei évben a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díjjal tüntette ki. Emellett a Fradi fontos részt vállalt az MLSZ által indított hasonló kezdeményezésben is, amelyet népszerűsített minden rendelkezésre álló felületén.
Az FTC elnöksége utasítja a labdarúgó szakosztály vezetőit, hogy a szurkolói kártya rendszert, melyet eddig egyedül a Fradi épített ki a magyar futball klubok közül, fejlessze tovább, hogy a jövőben minden hasonló provokációban résztvevő személyt a lehető leghamarabb be lehessen azonosítani a pályákon.
Hitünk szerint a sport egyik fő célja, hogy örömöt és sikerélményt nyújtson az embereknek, példaképeket állítson eléjük és nem adhat teret a kirekesztésnek és a megbélyegzésnek, amelyek nem csak az FTC, hanem az egyetemes magyar sport számára is rendkívül károsak.
Dr. Springer Miklós, a klub alapítójának unokája, FTC elnökségi tag
Kökény Beatrix, Európa-bajnok, FTC elnökségi tag
Sike András, olimpiai bajnok, FTC elnökségi tag
Kubatov Gábor, az FTC elnöke
Dr. Kocsis Máté, az FTC alelnöke
Farkas József, FTC elnökségi tag
Kovács Miklós, FTC elnökségi tag
Rieb György, FTC elnökségi tag
(hir24)
Bal-Rad komm: Tisztelt Fradi-sturkolók! Tudjátok ti is, hogy “a fütty elszáll-az irás megmarad”!
Egy transzparens nagyobb súllyal esik latba a lassan már a kákán is csomót kereső , magyargyűlölő ordahad szemében, mint a füttyszó! Miért nem éritek be CSAK füttyel-ha már útáljátok őket! Hiszen csak okot adtok nekik, hogy ártó szándékaik gátjait megnyissák.
Ezzel persze nem sértettétek meg őket! Ahhoz több kell!-ehhez pedig már hozzászoktak! De boldogan vetették rá magukat erre az aprócska lehetőségre, és kavarnak belőle hatalmas skandallumot!
Ártani csak a KLUBNAK ártottatok-és persze magatoknak! Láthatjátok: a döbrögista klubelnök-aki megtehette volna, hogy figyelmeztessen titeket a helyszinen-most cserben hagyott benneteket! A “balhét” veletek viteti el! Ő KIMOSSA MAGÁT! MINT AHOGYAN KIMOSSA MAGÁT A MOCSOKBÓL A FŐNÖKE IS!
Mindkettő-sőt!-mindegyik-csak eszközként tekint rátok, mert szeretitek a Fradit!
Ugyanannak az aljas csürhének a pribékjei mind, amely Magyarországot porig alázza és aláztatja minden adandó alkalommal!
Egy rablóbanda eszközeivé lettetek, amely ki és felhasznál benneteket nemtelen, bűnös céljai érdekében! Ezek nem fradisták-ezek politikusok!
A jövőben-kérünk titeket-csak a Fradit dicsőitő transzparenseket mutassatok!
Megvetéseteket pedig mutassátok ki félperces hátat forditással a játéktérnek! Ez nagyon fog nekik fájni-és nem tehetnek semmit!
A CSAPAT meg fogja érteni ezt a gesztust!


Videoüzenetet küldött Kubatov Gábor, az FTC elnöke a szurkolóknak. A videón arról beszélt, hogy a Csatáry Lászlót éltető molinó kihelyezői 72 órán belül jelentkezzenek és vállalják a felelősséget. A futball ultrák viszont létrehoztak egy Facebook csoportot, amely a Mi voltunk nevet viseli.

Ehhez rövid idő alatt kétezren csatlakoztak. A szurkolók azt írták: “Ha egy ilyen Kubatov Gábor-féle valaki kérdezi, akkor MI VOLTUNK! Mi voltunk azok akik kitaláltuk, mi voltunk azok akik megfestettük, mi voltunk azok akik becsempésztük a “stadionokba”, és mi voltunk azok akik kifeszítettük ott. A szurkolói kártyaszámunkat viszont fölöslegesen is adnánk meg, hiszen ha Magyarországon valaki köztudottan listákat vezet a polgárokról, az bizony éppen te vagy” – írják egyik üzenetükben.

Beültetett művészet – GIF grafika chipen tálalva


Bár még nem érkeztünk el a Jelenések könyvének 13. fejezetéből ismert Fenevad Bélyegéhez, egyre több olyan újításról hallani, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mint ahogyan az az alábbi cikkből is kiderül. (Joseph Candel)

„Csak az öltések fájtak, mert odanéztem, miközben csinálták,” mondja Anthony Antonellis grafikus, miközben próbálja megállni, hogy ne vakarja meg a mutató és hüvelykujja közötti területet.

Elmondása szerint a Brooklyn-i „testmódosító” specialista által végzett művelet fájdalommentes volt. A specialista körülbelül egy centiméteres vágást ejtett, hogy elhelyezhesse az RFID chipet.
Érkezésemkor éppen ezt sterilizálták. A szakember kérte, hogy a felvétel maradjon anonim.
Maga az NFC/RFID chip csupán akkora, mint egy homokszem, azonban a hozzá tartozó apró antennával egy rizsszem méretű üvegkapszulában helyezkedik el, ami így megvédi a parányi alkatrészeket a külvilágtól, jelen esetben az emberi szövetektől. A chip mindössze 1 kilobájtnyi adatot tárol és minden kompatibilis telefonnal, táblagéppel, kártyaleolvasóval vagy Arduino mikro kontrollerrel leolvasható, mint egy digitális kulcs.
„Általában adatvédelmi célokra használják, de nekem más terveim vannak. Az én céljaim éppen hogy nyilvánosak, mivelhogy a műveimet szeretném ilyen úton terjeszteni,” magyarázza a művész, miközben Androidos telefonját 1-2 centiméterrel a vágás felett tartja. A kijelzőn egy favicon jelenik meg, ami nem más, mint Antonellis digitális aláírása egy gradiens GIF képfájl formájában.
Az RFID jelek általában titkosítottak, Antonellis chipjének tartalma azonban bárki számára elérhető, persze azért írásvédett, így csak a tulajdonos tud új fájlt másolni rá, amikor úgy akarja. Ezek formátuma lehet GIF, JPG, Midi, favicon vagy ASCII.
Jelenleg egy 10 kockából álló, hatszínű, 1 kilobájtos fájlt tartalmaz.
A képen tehát a világ első beültetett hálózati műalkotását láthatjuk:
Antonellis-nek azonban további tervei is vannak. „Olyasmire gondoljunk, mint egy változtatható, digitális, hálózati tetoválás. Tehát valami olyasmire, ami nem fix vagy állandó információ,” mondja.
Jelenleg egy Androidos (idővel iPhone-ra is elérhető) alkalmazáson dolgozik, amit majd párosítani lehet a chippel. Az alkalmazás segítségével a chip tartalma nemcsak megtekinthető lesz, hanem a különböző művészek alkotásait le is lehet tölteni majd.
A „digitális tetoválás” nem tűnik túl helyénvaló kifejezésnek az újítás leírásához. Ennél sokkal többről van szó.
„A weboldalam helyett a kezem segítségével teszem közzé az alkotásaimat,” foglalja össze Antonellis, hogy számára mit jelent a projekt.
Időkjelei: Akinek ideje, türelme és nyelvtudása engedi, érdemes beleolvasni a fenti videó alatti YouTube hozzászólásokba. Példaként íme rögtön egy magától a „művésztől”:Forrás: animalnewyork.com

Élelmiszerhírdetések cselei


http://mkh.valosag.net/

„HA NINCSEN GYÖKÉR, NINCSEN FA”

Jordanes gót történetíró így látta eleinket a VI. században :
„A hunok boszorkányok ivadékai, akik egy mocsárból jött vad, ragyás képű borzasztó tekintetű emberfajta. Akik csak a beszédjük alapján tartoznak az emberi fajhoz.”


Amióta Szarvason előkerült 1983- ban egy rovásfeliratos avar csont tűtartó, amelyen a légvonalban 100 km-re lévő Nagyszentmiklóson 1799-ben talált kinccsel azonos kárpát- medencei rovásírás található, azóta komoly gondolkozásra kényszerült a régészettudomány. A két lelet korát, egyaránt a VIII. századra eredeztetik, az úgynevezett késő avarkorra. Mindkét fellelt anyagon lévő írás kizárólag a székely- magyar rovásírással olvasható.

A nagy tudású hozzáértők sokáig azt gondolták, hogy türk eredetű a rovásírás és Belső-Ázsiából terjedt el a VII- VIII. században, és ezt hozta magával az avaroknak (is) mondott nép. Majd jött az újabb meglepetés, amikor a nemrégiben Visokkóban feltárt írásos köveken Szakács Gábor és Friedrich Klára magyar íráskutatók a székely-magyar rovásírás 39 betűjéből eddig 21 betűt azonosítottak. Ezek a leletek 5-7 ezer évesek, másrészről a székelynek nevezett rovásírás és ahhoz hasonló jelek a Kárpát-medence tágabb környezetében már több ezer éve jelen vannak.

Mindez a mai embert, az olvasót elmélkedésre készteti, az akadémikus tudósokat hallgatásra. A mai magyar szakmunkák javarésze - ha vannak- alig vagy nem is említik, arról sem igen szólnak, hogy hol tartanak a rovásírás kutatásaink. Elhallgatják, hogy a történelem előtti időkben a Közel-Kelet és a Kárpát-medence lakói között valamiféle „közlekedés” is lehetett. Pedig a Kárpát-medencéből időről-időre mind az őskorban, mind az ókorban lüktetésszerűen embercsoportok vándoroltak el és vissza.

És bizony, akár tetszik, akár nem , dicső elődeink tudtak írni és olvasni!

„Akik csak a beszédjük alapján tartoznak az emberi fajhoz.”(?)


http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/2689-ha-nincsen-gyoeker-nincsen-fa