2012. szeptember 15., szombat

A Szentatya aláírta az "Egyház a Közel-Keleten" kezdetű apostoli buzdítást

Szeptember 14-én, pénteken helyi idő szerint este 6 órakor került sor az ünnepi eseményre a libanoni fővárostól 37 km-re fekvő Harissza Szent Pálról elnevezett bazilikájában.
Ez a nap egyben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. XVI. Benedeket Gregorios Laham görög-melkita pátriárka és a helyi melkita közösség elöljárója fogadta. Jelen volt az eseményen a libanoni államfő, a pátriárkák és püspökök, a Közel-Keletről tartott püspöki szinódus különleges tanácsa, egy ortodox, muzulmán, drúz küldöttség illetve a kultúra és a társadalmi élet képviselői.

A bizánci rítusú egyházi ének után a Szentatya lerótta tiszteletét a bazilika szent ikonjai előtt, majd Laham pátriárka üdvözölte a pápát. Ezt követően Nikola Eterovic érsek, a püspöki szinódusok főtitkára mondott beszédet.

XVI. Benedek beszédében a kiemelte, hogy a poszt-szinodális apostoli buzdítás olvasásához és megértéséhez adott irányelveket. Kiemelte: a dokumentum aláírásának napja egybeesik a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepével. Ez az emléknap a Közel-Keletről származik, ahol Kr. u. 335-ben már megtartották a Feltámadás-bazilika felszentelését követően, amelyet a Golgota-dombra, Urunk sírja fölé emeltek. A pápa utalt továbbá annak a jelenésnek a közelgő 1700. évfordulójára is, amely hozzájárult Nagy Konstantin megtéréséhez, aki aztán aláírta a Milánói Ediktumot és aki a Konstantinápoly nevet adta városának.

Az apostoli buzdítást a Szent Kereszt ünnepe fényében kell olvasni és értelmezni – mutatott rá a pápa. Így felfedezhető az egyházban megkeresztelkedettek igazi identitása, amely állandó felhívás a szeretetközösségben való tanúságtételre. A szeretetközösség és a tanúságtétel a Húsvéti Misztériumban gyökerezik, Krisztus halálában és feltámadásában. Egy keresztény számára a kereszt felmagasztalása Isten feltétel nélküli szeretetét jelenti az emberek felé a feltámadás távlatában. Ehhez hitre van szükség. A kereszt felmagasztalása a testvéri szeretetközösség iránti elkötelezettségre ösztönöz az egyházi közösségben. Ez a remény cselekedete.

A szinódusi atyák a Közel-Kelet helyzetével, a régióban élő keresztények nehézségeivel és reményeivel foglalkoztak a 2010 októberében a Vatikánban megrendezett tanácskozáson.

Az „Ecclesia in Medio Oriente” kezdetű apostoli buzdítás lehetővé teszi a jelen áttekintését a jövő perspektívájából, mindezt Krisztus szemszögéből nézve. A dokumentumban található bibliai és pasztorális irányelvek, a spirituális és ekleziológiai mélyreható vizsgálatra szóló hívás, a liturgikus és hittani megújulás, a párbeszédre irányuló meghívás segíteni akar Krisztus követésében ebben a nehéz helyzetben is, amely gyakran fájdalmas. Ez a kialakult körülmény arra is ösztönözhet, hogy mellőzzük vagy felejtsük el a győzedelmes keresztet. Pedig éppen most van szükség a szeretetnek a gyűlölet, a megbocsátásnak a bosszú, az uralkodásnak a szolgálat, az alázatosságnak a büszkeség, az egységnek a megosztottság feletti győzelme ünneplésére – hívta fel a figyelmet a Szentatya. Arra buzdította a jelenlevőket, hogy ne féljenek megmaradni az igazságban és ápolni a hit tisztaságát. Ez ugyanis a győzelmes kereszt nyelvezete!

XVI. Benedek felhívást intézett olyan konkrét cselekedetek megvalósítására, amelyek egyre inkább hasonlóvá tesznek Krisztushoz és segítik a különböző egyházakat, hogy visszatükrözzék a hívők első közösségének szépségét. Ilyen cselekedetekkel segíthetik, hogy a keresztények kikerüljenek a diszkriminációból és lehetővé váljon számukra, hogy nyitottan és szabadon megéljék a keresztre feszített, meghalt és mindenki üdvösségéért feltámadt Krisztusba vetett hitüket.
XVI. Benedek az „Ecclesia in Medio Oriente” k. poszt-szinodális apostoli buzdításának átadásakor emlékeztetett a Konstantin császárnak tett isteni ígéretre: „Ennek jegyében győzni fogsz!”. Arra hívta a közel-keleti egyházakat, hogy ne féljenek. „Az Úr valóban velünk van a világ végezetéig. Ne féljetek, mert az egyetemes egyház elkísér benneteket emberi és spirituális közelségével.” Végül Szűz Mária, Isten anyja közbenjárását kérte a bőséges isteni ajándékok elnyeréséhez. „Isten adja meg a közel-keleti népeknek, hogy békében, testvériségben és vallásszabadságban éljenek. Isten áldjon meg mindannyiótokat!” – zárta beszédét XVI. Benedek az „Ecclesia in Medio Oriente” k. poszt-szinodális apostoli buzdításának átadásakor Harisszában.
Vatikáni Rádió/magyar Kurír
* * *
A közel-keleti Egyház  című, szinódus utáni apostoli buzdítás három fő részből áll. Az első ész az ökumené, vallásközi párbeszéd, migráció kérdésével foglalkozik. A második rész a pátriárkákak, püspököknek, papoknak, diakónusoknak szeminaristáknak a megszentelt élet képviselőinek, a világban élő keresztényenek, családnak, az ifjúságnak feladatairól szól, a harmadik rész a Szentírásról, mint a közösség és a tanúságtétel forrásáról, valamint a liturgia és szentségek, az ima, a  zarándoklatok, evangelizáció és karitász, katekézis, keresztény nevelés szerepéről szól.
Bevezetésében a Szentatya leszögezi: Az ökumené és a vallásközi párbeszéd csak akkor lehet sikeres, ha a közel-keleti katolikus egyház először saját magában szítja fel az egység, a szeretetközösség szellemét. Az Egyház tanúságtétele az egyes hívők hitének megújulásától válik hitelessé. Az egység a Szentlélek műve, amit Isten igéje, a szeretetben végzett szolgálat, az Eucharisztia és az imádság táplál.  

Az egység az állandó imából születik, mely képessé tesz, hogy igazságban éljünk és a szeretet cselekedeteit hajtsuk végre.  A dokumentum leszögezi azt is, hogy a vallás terén bármiféle megszorítás vagy erőszak Isten akaratával ellenkező. A vallási tolerancia nem elég: tovább kell lépni a vallásszabadság felé.  A keresztények évszázadok óta élnek a térségben, mindhárom nagy vallás követői együtt alakították ki a Közel-Kelet gazdag kultúráját. A katolikusoknak joguk van tehát teljes értékű állampolgárként részt venni hazájuk építésében.
Az Egyház egyetemessége jegyében egységre, kommunióra hívja valamennyi közel-keleti egyházat és részegyházat. Ennek az egységnek a megteremtésében  mindenkinek – pátriárkáknak, püspököknek, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek, világiaknak, családosoknak fiataloknak fontos feladatuk van – áll a dokumentum második részében.

A Krisztussal való egység és a tanúságtétel (ami az Egyház alapvető hivatásának része) voltaképpen egyazon valóság két aspektusa. Mindkettő a Szentháromságból forrásozik, alapja Isten igéje és a szentségek. Ezért fontos a Szentírás olvasása., fontos, hogy legyen minden családban Biblia, a katolikusok járuljanak a szentségekhez, és szüntelenül imádkozzanak. „A mai világ kihívásaival szemben új evangelizációra hívtam az Egyházat- írja a Szentatya. Ez csak akkor lesz gyümölcsöző, ha teljesen Jézus Krisztust állítja a középpontba. Alapja önmagunk evangelizálása”.
A dokumentum a pápa buzdításával zárul: Ne féljetek! Az Egyház kezdetekor is voltak nehézségek, ma is vannak. Ez imádságra ösztönöz és megújult lelkipásztori lelkesedésre hív.
Egyben kéri a politikai és vallási hatóságokat, enyhítsék a közel-keleti keresztények szenvedéseit, és szüntessék meg annak okait.
Magyar Kurír

"Globalizált" meleg telünk lesz...

"Globalizált" meleg telünk lesz...No, ez nem időjárás jelentés, mint ahogy a cím után lehetne következtetni, bár bizonyos esetben, mint most is, "politikai helyzetképnek" tekinthető, kapcsolódva az időjáráshoz, mert kétségtelenül forrósodik a levegő, de elsősorban nem a globális felmelegedés miatt. A tömegek már kezdik érzékelni, hogy összpontosított támadást indított a globalista rablóelit az emberiség ellen. Az USA-ban nagyarányú szervezkedés indult a "Köztársaság" megvédésére, miközben az arab országokat Izrael ingerli a "Muzulmánok ártatlansága" című, filmnek csúfolt provokációval. A "sértés" európai eszkalációja csak idő kérdése, mivel ezért telepítettek Európába, többnyire két lábon járó, 70 milliónyi etnikai és vallási konfliktust. Ban Ki Mun hiába integet megbékélésre, az USA-ban fogatott, de Bacile, egy izraeli zsidó ingatlanfejlesztő által írt és tavaly elkészített, de csak most Youtube-ra feltöltött film miatt. Líbia, Tunézia, Egyiptom, Szudán, Jemen, Libanon, de hamarosan az egész muzulmán világ hangot ad a felháborodásának.

A lélektani hadműveletekkel párhuzamosan már az egész világ ege olyan csíkos, mint egy zebra, és Koreában megjelent a H1N2 is. Ez utóbbiról nagyon találóan úgy fogalmaz a sajtó, hogy légi úton terjed, ami igaz is mert chemtrails összetevői között egyre nagyobb arányban szerepelnek a biológiai összetevők. Azt a képviselőt, aki tagadja a vegyi-permetezések létét, el kell zavarni, mert olyan pofátlanul hazudik, mint egykori barátom, aki a felesége szeme láttára csókolgatta alkalmi táncpartnere nyakát, és a sértődött felesége számonkérésére azt találta mondani, hogy "édesem, kinek hiszel, nekem vagy a szemednek".

Félretéve a családi tragédiákat, a globális cionista rablóbanda összpontosított, és a teljes bolygóra kiterjedő emberiségellenes támadása újabb fázisába lépett. Provokálják az embereket, legyen az arab, távol-keleti, dél, észak -vagy közép amerikai, vagy európai. (http://www.geoengineeringwatch.org/drought-inducing-spray-over-oceans-continues/)

Az Észak-Csendes-ócán térségében aszályt hozott a vegyi-permetezés. A rácsminták a horizonton megtették hatásukat, de a műholdas képeken világosan látni, hogy nem csak folytatódik a permetezés, de gyorsítják is az intenzitását. Alumínium, bárium, stroncium és mangán veszélyeztet minden életet, 1000-szeresével, ami 100.000%-os növekedés a "normális", természetes változékonyságnak. Már a biológusok is elismerik, hogy a kihalás szélére sodorták a földi életet. Ez a legnagyobb bűncselekmény az emberiség történetében. A SAG (sztratoszférikus aeroszol geomérnöki), és az SRM (napsugárzás menedzsment) tudják, hogy mi történik a fejünk felett, de minél több embernek meg is kell tudnia ezt.


A mainstream média szándékosan kiszivárogtatott információkkal próbálja a megcélzott tudatlan közönséget felizgatni, mert még nem elégé széles körben váltak idegessé az emberek. Az USA-ban már komolyan elgondolkodik a népesség, hogy miért szükséges orosz csapatokkal együtt gyakorolni terrortámadások elleni felkészülésre hivatkozva a statárium forgatókönyveit. Wendy L. Snyder parancsnok, az amerikai Defense Press Officer, kijelentette, hogy "Az orosz katonák itt meghívott vendégek az amerikai kormány részéről, és ez része a hivatalos kétoldalú csereprogramnak az USA és Oroszország között. Arra törekszünk, hogy kidolgozzuk az átláthatóság és a védelmi reform elemeit". Ezt, magyarra fordítva, tekinthetjük a diktatúrák otthoni és idegenbeli védelmi stratégiája kidolgozásának is. Szintén a mi olvasatunkban ez azt is jelenti, hogy a US Marines Corp országos szintű felkészülése, az amerikai kormány és a rablóbankárok érdekében elkövetett agressziók miatti terrortámadásoktól tartva, bevonná a lakosságot is a "védekezésbe", miközben megtöltheti rég előkészített FEMA-táborait a védekezésben való résztvételt megtagadókkal, illetve az erre képtelenekkel.

A bankárkaszt által szándékosan előidézett nemzetközi válság kezelésében fontos szerepet kapott a "határon átnyúló képzés", ami nem is annyira mély értelmezésben, a világ újrafelosztását jelenti, "nemzetközi hadsereg" létrehozásával. Tudva, hogy az aktív katonák közel fel nem fog együttműködni, ez az új hadsereg már külföldi erők bevonásával fogja a globális rablóelit megrendeléseit teljesíteni.
Bárki, aki ezeket a sorokat olvassa, gondolkodjon el rajta, hogy a "nemzetvédelmi stratégiák magyarázatánál" mikor, mivel, és hogyan akarják átverni, mert Magyarország nevében az illegitim kormányok is tevékenyen hozzájárultak eddig is, akár az ország kifosztásával, kisárusításával, akár a média-törvénnyel, akár a királyság és köztársaság nélküli Magyarország nevű gyarmat létrehozásával, de a bankár-politikus összefogással deviza-alapú kifosztással, vagy az azeri-örmény háborús feszültség kialakításával is.

A "fekete arisztokrácia felkészülését" komolyan kell venni, főleg, ha a magát megnevezni nem akaró forrás becslései szerint 200-400 ezres külföldi csapatok léptek be az USA-ba, ahogy Magyaroszágon is sokkal több a külföldi katona, mint a magyar zsoldosok száma. Követendő példa, hogy "Szuverén Mozgalomban" egyre több aktív, és nem aktív katona készül irányt szabni a statárium kinyilvánítása előtt, férfiak és nők, hogy nem teljesítik a globális rablóelit, és hazaáruló kormányuk megrendeléseit. Egyetlen országban sem állampolgári kötelesség az idegen érdekeket szolgáló kormányok alkotmány, nemzet és országellenes parancsait követni.

Ez az oka, hogy az USA-veteránokat üldözik a médiában, pszichiátriai osztályokon mutatják be őket, vagy őrült fegyvervásárlóként, mert számottevő és tapasztalt gerillacsapatokat tudnak létrehozni. Eltávolításuk most a szinte legfontosabb feladat a globális elit serege számára. A család és a jog hívei elhagyják az amerikai katonai erőket, mert nem akarnak részt venni a rombolásban, és saját népük, országuk a globális elit igényei szerinti megszállásában. Hajlandók harcolni a New World Order ellen, a túlélésükért, a nemzetért és hitükért.
Feltételezhető, hogy valójában a globális elitnek nevezett nemzet, és hazaáruló csürhe megegyezett népeik háta mögött, és csak a zsákmány elosztásában lesz marakodás. Az árulás "jutalmát" a legtöbben már "felvették" azok közül, akik eladták képviselt országukat, és utána az ENSZ 2010. szeptemberi jelentésében foglaltak szerint, 50%-os népesség csökkentés áldozatává teszik elárult választóikat. Bár még nem vált bevett szokássá Európában, hogy a magyar választásokhoz hasonlóan, "elsöprő", 2/9-es "többségre" hivatkozva árusítsák ki országaikat, és hóhéroknak kiszolgáltatva népüket, ha nem ébredezik időben a nép, saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy milyen Líbiában most az élet.

Mert Líbiában, Afrika volt "Svájcában", a 187 milliárd dolláros kintlevőségük ellenére éhínség, Al-kaida bandák terrorja, belháború és teljes létbizonytalanság uralkodik. Már 10%-os költségvetési deficittel számolnak, és az országrombolók még djazást is várnának a rombolásért, tömegygilkosságért, az ország kifosztásáért, bár a Benghazi diplomaták legyilkolása is CIA által jól szervezett Al-kaida közreműködéssel végrehajtott merényletnek mutatja magát.

Londol fel akarja szabdalni Afganisztánt, és itt emlékeztetnék a korábban tárgyalt nemzeti területekre szétszabdalás kérdéskörére, amit már évekkel ezelőtt is előre láttunk Magyarországgal kapcsolatban is. Afganisztánt az alábbi felosztás szerint akarják szétdarabolni:


Az úgynevezett "közvetett szabály" már régóta a siker receptje a Brit Birodalomban , amely nagyrészt nem elfogott brit katonák, hanem a gyarmati csapatok révén került alkalmazásba, akik kiépítették a Birodalomat az irányításuk alá vont országokban. Az US Geological Survey térképészeti ügynökség vizsgálta meg 2004-ben, mit kóstál az összes ásványi anyag Afganisztánban. A szakértők kezdeti vizsgálatai szerint, a Pentagon és az amerikai geológusok az ásványi források értékét legalább egy trillió dollárra becsülték (nálunk 1 billió). Megfelelő hasznosítása még akár 4000 milliárd dollárt hozhat. A jelentés hozzáteszi: A tervben fel van osztva nyolc szekcióra Afganisztán, amelyek közül néhányat a tálibok fognak ellenőrizni. A terv, az úgynevezett C terv, előírja a jövőben az ország vezetőjeként Hamed Karzai-t, aki még mindig hatalmon maradna, de csak mint jelképes vezető, hatalom nélkül.
Az álháború, mely nem csak a megtévesztésig fog hasonlítani egy igazira, valódi lesz a népek a szenvedésén keresztül, de az "összehangolt érdekek" mentén. Ezen a bizonytalan megítélésen az sem segít, ha Oroszország MiG 31-es vadászgépekkel ellenőrizteti Szíria légterét.


Nem csak Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államokat a "demokrácia" nem érdekli, hanem az is, hogy szándékosan okoz destabilizációt, erőszakkal és a terrorizmussal, elvégeztetve ugyanazokkal a fegyveresekkel a piszkos munkát, akik a halált választották az amerikai nagykövet számára, az USrael "erőfeszítéseként". Remélhetőleg saját katonáik fogják oda juttatni a cionista rablóelitet, ahova valók...


Tulok

„Munkára és imádságra!” - Jubileumi Mindszenty zarándoklat


Jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklat indult szeptember 15-én reggel a budapesti Városmajorból Máriaremetére. Az engesztelő gyalogos zarándoklat fő célja: közös ima a magyar családokért és a hazáért. Máriaremetén a szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be.
A zarándoklatot Bíró László családreferens püspök és Lambert Zoltán kanonok, városmajori plébános vezette. A zarándoklatba bekapcsolódtak a Tengertől tengerig elnevezésű, a Csendes-óceántól az Atlanti-óceán partjához igyekvő zarándoklat résztvevői is, akik a czestochowai Fekete Madonna képét is hozták a menetben, és az életvédelem jelentőségére hívják fel a figyelmet.


 
A ország minden részéről érkezett több ezer zarándok mintegy 10 kilométer hosszú úton érkezett Máriaremetére, a szentmise színhelyére
   

A Fájdalmas Szűzanya minden szomorúságunkban, betegségünkben, csüggedésünkben közbenjárónk és példaképünk.  Példaképünk a kitartásban, mert ott állt a kereszt alatt akkor is, amikor a tanítványok – János kivételével – már elmenekültek. Amikor minden az ellenkezőjét látszott is igazolni, amerre csak nézett a világban, ő mégsem rendült meg, hanem kitartott a hitben és a szeretetben - kezdte beszédét Erdő Péter bíboros.
Emlékeztetett a  zarándoklat mottójára: „Munkára és imádságra!” Az utóbbi időben sokat hallunk arról, hogy hazánkban is munkaközpontú társadalom alakul. Egyházuk szociális tanítása értelmében az emberi munkának különleges méltósága van. Nem csupán a megélhetés eszköze, hanem a teremtő Isten munkatársává tesz minket. Lehetőséget ad arra, hogy képességeinket az ő akarata szerint kibontakoztassuk. Ugyanakkor a munkának lehetővé kell tennie, hogy a dolgozó ember méltó módon gondoskodjék saját magáról és családja szükségleteiről. Néha azonban a munkaközpontú társadalmat úgy is emlegetik, mint új helyzetet, melynek fel kell váltania a szociálisan gondoskodó államot. Ez már komoly kérdéseket vet fel – fogalmazott Erdő Péter, hiszen   egész anyagi civilizációnk küszködik működésének természetes határaival. Bizonyos természeti erőforrások kezdenek szűkösek lenni. Gazdasági válságok rázzák meg a világnak azt a részét is, melyet fejlettnek mondanak.
A keresztény társadalmi tanítás jellemzője a szociális piacgazdaság fogalma. A piacok matematikai logikája mellett és helyett éppen ennek a szociális szemléletnek kellett, kellett volna az emberséget, az ember méltósága iránti tiszteletet kifejeznie. A Nyugaton kibontakozott jólét hazánkra nem volt jellemző, ha voltak is pozitív folyamatok. Mindez azonban igen ellentmondásos helyzeteket eredményezett,  mondta a bíboros, emlékeztetve a korábbi évtizedek problémáira, a szűkös lakáshelyzetre, amely igen megnehezítette, sokszor megakadályozta a több gyermek vállalását, a nemzedékek egymás mellett élését, az idős szülőkről való gondoskodást.
Ma pedig itt állunk szinte üres kézzel, szívünkben a  hitünkkel, családunk és népünk iránt érzett szeretetünkkel, külsőleg pedig majdnem eszköztelenül. Tisztán halljuk Isten parancsolatát a Sínai-hegyről: „Atyádat és anyádat tiszteljed!”. Halljuk még a parancshoz fűzött büntetőszankciót, is: „Hogy hosszú életű legyél azon a földön, amelyet majd adok neked”. De látjuk azt is, hogy hazánkban a minimálbér és az átlagbér különbsége igen csekély. Tudjuk, hogy a hároméves kortól kilátásba helyezett óvodai nevelés és a célként kitűzött egésznapos iskolai tartózkodás – mely a legjobban működő családok számára elegendő volna puszta lehetőségnek – nagyon sokak számára kényszerű szükség, mert mind a két szülőnek reggeltől estig dolgoznia kell. Szerencsés esetben azért, hogy képességeinek megfelelően gazdagítsa a világot, többnyire azonban mégis a mindennapi megélhetés kedvért. Ha pedig a két szülő egész napi bérmunkájára van szükség ahhoz, hogy magukat és gyermekeiket eltartsák, hogyan tudnák még emellett idős szülőkről vagy magatehetetlen betegekről is gondozni?
Az önkéntes segítségnyújtásnak, a katolikus hitünkön épülő szeretetnek ilyen helyzetben nagy szerepe van. Örömmel mondhatom, hogy plébániai karitászcsoportjainkban főként diákok és friss nyugdíjasok nagylelkűen segítik munkával és adományokkal a rászorulókat- fogalmazott Erdő Péter, majd így folytatta: látnunk kell azt is, hogy nagy egészségügyi és szociális intézmények működtetéséhez az ilyen önkéntes segítség nem elég. Ott a jogszabályok is szakképzett munkaerőt kívánnak. Olyan embereket, akik munkaviszonyuk alapján kötelesek is a feladatuk rendszeres elvégzésére. Beleütközünk tehát abba a kérdésbe, hogy a probléma méretei meghaladják emberi képességeinket és erőforrásainkat.
Mit tehetünk ebben a helyzetben? „Teljes erőnkből kell hát élnünk és szeretnünk. Hatásosak, hatékonyak, eredményesek a szó legnemesebb értelmében akkor lehetünk, ha kutatjuk az élet helyzeteinek mélyebb jelentését, ha minden erőnket Isten akaratának keresésére, Isten szeretetére fordítjuk. Ha teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretjük őt, embertársainkat pedig az ő kedvéért ugyanúgy szeretjük, mint önmagunkat. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, a többit rá kell bíznunk az isteni Gondviselésre. Bíznunk kell az ő szeretetében, mert ő a történelemben is nagy csodákat tud tenni, és nem hagyja el azt, aki benne bízik” – zárta beszédét Erdő Péter bíboros, a fájdalmas Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, közbenjárónk és példaképünk könyörgését kérve.
Magyar Kurír

Az Intel új tenyérleolvasó technológiája feleslegessé teszi a jelszavakat

Az online banki ügyintézéshez, közösségi hálózatokhoz és emailekhez használt jelszavak helyébe egy új technológia léphet, amihez a kezünkön kívül semmi másra nem lesz szükség, amennyiben az Intel által fejlesztés alatt álló új módszer bekerül a laptopokba és táblagépekbe.
Az Intel fejlesztők célja, hogy ne kelljen többé megjegyezni az internetes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tömérdek jelszót, így egy új szoftverrel és biometrikus érzékelővel ellátott táblagépet állítottak össze, ami az emberi kézben futó erek egyedi mintázata alapján azonosítja a felhasználókat.
„A jelszavakkal az a baj, hogy túl sok van belőlük, a kiválasztásukra vonatkozó szabályok pedig szolgáltatásonként eltérőek és sokszor túl összetettek,” mondta Sridhar Iyengar, az Intel Labs biztonsági kutatórészlegének igazgatója az Intel Fejlesztői Fórumán San Franciscóban. „Erre azonban van megoldás, és a biometrikus azonosítók alkalmazása az egyik opció.”
Iyengar azonnal demonstrálta is a technológiát azzal, hogy elhúzta kezét a táblagép előtt anélkül, hogy hozzáért volna. A felhasználó felismerését követően a gép biztonságosan továbbítja az azonosítót a banknak, közösségi hálózatnak vagy bármilyen egyéb szolgáltatásnak, ahol az adott felhasználó regisztrálva van, magyarázta az Intel igazgatója.
Ha olyan laptopokat, táblagépeket és okostelefonokat gyártanánk, amelyek átvennék a felhasználó azonosításának felelősségét, többé nem lenne szükség arra, hogy minden egyes weboldalon külön jelszót kelljen beállítani.
„Szeretnénk együttműködni a szolgáltatókkal, hogy minél jobban ki tudjuk használni a technológiában rejlő lehetőségeket,” mondta Iyengar.
„A technológiát alkalmazó eszközökbe gyorsulásmérőt szerelnénk, hogy érzékelni tudják, amikor a felhasználó leteszi és így automatikusan kijelentkezne, a jogosulatlan használat elkerülése érdekében.”
A tenyérazonosító technológia csak egy volt a számos bemutató közül, amelyet Justin Rattner, az Intel technológiai igazgatójának fórumnyitó beszéde során láthattak a résztvevők. Rattner az azonosítási és jövőbeli technológiai problémák kutatásáért felelős Intel Labs vezetője is egyben.
A jelenleg még fejlesztés alatt álló tenyérazonosító technológia alkalmazásához a különböző eszközökben új szoftver és biometrikus érzékelők szükségesek, újfajta chipek azonban nem kellenek hozzá.
A technológia sokkal működőképesebb, mint az egyes laptop modellekben jelenleg alkalmazott ujjlenyomat olvasók, mondta.

Forrás: financialpost.com