2013. február 14., csütörtök

Ha valaki a szép szóból, se az eseményekből nem ért, akkor talán ebből talán felnyílik a tudata

„Minden ember számára kijelölte Isten az útját, amelyen kötelessége haladni, és lelkiismeretesen elvégezni a feladatokat. Nekem az a feladatom, hogy a Föld vezetőinek elmondjam a jövőt, és azt, miként lehetne az elkerülhetetlent elkerülni. Azokat az embereket, akiket Ő kiválaszt, nekem kell elvezetnem arra a helyre, ahol túlélhetik a III. világháborút, s a borzalmak után visszatérve egy szép és Istenszerető világot építünk. Minden népnek, vallásnak, az összes politikusnak, a gazdasági mágnásoknak azon kell lenniük, hogy megőrződjék a béke. Ha ez a következő 5 évben nem valósul meg, akkor az Úr által elrendelt jövő bekövetkezik. Ez az Ő feltétele! 2011 lesz az Emberiség bűnhődésének éve.
Istennek személyre és szervezetre szabott üzenete van a következőkhöz:
A keresztény világ vezetőinek, klerikusainak.
Az iszlám államok irányítóinak és hittudósainak.
A zsidó népnek.
Az orosz állam elnökének.
Az Európai Unió Parlamentjének.
A kínai kormánynak.
Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának.
Az ENSZ-nek.
Amennyiben a felsoroltak közül csak egy személy vagy szervezet nem hallgatja meg az Úr intelmeit, akkor bekövetkezik az elrendelt jövő! − 3, 6 milliárd ember fog elpusztulni.
Az atomháború után Közép-Szibériából elindul Isten új prófétája, aki elvezeti a Föld népét az Örökkönvalóhoz. Megvilágosítja szellemi és fizikai lényegét, nyilvánvalósággá téve, hogy csak Isten akarata fontos, nem az emberé. Ezt a levelet mindazok megkapják, akiknek az üzenet szól. Az emberiség nevében kérem, helyesen döntsenek!”
A keresztény világ vezetőinek!
Minden vallást egyenlőnek kell tekinteni, nem lehet egyik sem kizárólagos, hiszen Isten azt sohasem akarta. A keresztény egyháznak tömérdek bűn szárad a lelkén, főképp a múltja miatt. Most jóvátehetne sok mindent. Kezdeményeznie kellene a Vallások Világszövetségének létrehozását, amely együtt vigyázná a Mindenható törvényeit. A hatalmas egyházi vagyont, amelyet az évezredek során a dolgozó nincstelenektől kicsikartak, fordítsák a szociálisan rászorultak és a gyógyászat javára. Adjanak meg minden segítséget azoknak a népeknek, akiket kizsákmányoltak, akiket erőszakkal megfosztottak ősi vallásuktól. Támogassák őket, hogy újra megtalálják identitásukat, engedjék, hogy ismét gyakorolhassák őseredeti vallásukat. Ha ez nem valósul meg 2010-ig, akkor a kereszténység, mint vallás, eltűnik a Föld színéről. Ahogyan több vallás az emberiség történelmében. Csak az a vallás maradhat meg, amely az emberek javát szolgálja, és valódi isteni próféciákon alapszik…
Az iszlám államok vezetőinek és hittudósainak!
Nagyjából ugyanaz vonatkozik rájuk is, mint a kereszténységre, némi kiegészítéssel. Nekik föl kellene hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy nemtelen eszközökkel térítsenek. Terrorista szervezeteik a legprimitívebb harcot folytatják saját vallásuk nevében. Az öngyilkos merényletek elfogadhatatlanok, ezzel a módszerrel azonnal föl kellene hagyniuk. Isten kegyelméből azonban újra megszületett Mohamed próféta, aki 2007-ben föl fog tűnni, és összefogja az iszlám világot azért, hogy megvédje életüket, hitüket egy istentagadó, önös érdekből öldöklő, globalizációra törekvő, hamis próféciákat hangoztató fegyveres csoporttól. Isten csak az önvédelmi harcot bocsátja meg, a sátáni támadóknak nem kegyelmez. Amit az Úr természeti kincsekben, anyagiakban a mohamedán államoknak adott, azt most csakis a béke javára használhatják föl, különben visszaveszi azokat.
A zsidó népnek!
Az emberiség történelmében számos sorscsapás érte a zsidóságot. Ezúttal sem lesz másképpen, ha nem fogadják meg az Úr intelmeit. Izrael vezetői hatalomtól ittasultak, népüket egyéni érdekük szerint használják fel. Aztán vannak a gazdasági klikkek, akik rátelepedtek a Föld országaira, népeire, és úgy gondolják, hogy a pénz és hatalom birtokában bármit megtehetnek. Ők sem tartják be Isten törvényeit, sőt a békesség alapszabályait is másképpen értelmezik. Képesek elmenni az etika formulái mellett, lobbizva a végletekig, hogy céljaikat elérjék. Saját hitükben nem számít bűnnek a mások terrorizálása. Úgy hiszik, ők a globalizáció letéteményesei, Isten elsősorban számukra teremtette a Földet. Pedig ez helytelen gondolkodás, és ez lesz sajnos ismét sok millió békés zsidó végzete. Isten üzenetének legfőbb elve tehát, hogy valamennyi zsidó álljon ki a béke mellett. A dúsgazdag zsidók hagyjanak fel gyarló spekulációikkal, vagyonuk jelentős részét osszák szét karitatív célokra. Ellenkezőleg az atomháború e népet fogja a legnagyobb mértékben súlytani az egész Földön. A pusztulás után is üldözöttek lesznek, hiszen vezetőik nagyban hibásak abban, hogy a dolgok idáig fajultak.
Az orosz állam elnökének!
Isten nekik adta azt a feladatot, hogy ezt a velejéig romlott világot elindítsák a jó úton. Azok a gátlástalan erők, amelyek most abban mesterkednek, hogy rabszolgaságba hajtsák az emberiség jelentős részét, hamarosan elkezdik provokálni Oroszországot is. Aknamunkájukkal, gazdaságilag és politikailag úgy meggyengítik őket, hogy kénytelenek lesznek háborúkba bocsátkozni a piszkálódókkal. Ez lesz az indok, hogy kikiáltsák az oroszokat agresszornak, és a médián keresztül győzködjék, bujtogassák a világot a leszámolásra. A globalizációs erők azt hiszik, győzhetnek, de nem számolnak Istennel. Nem fog működni a rakétaelhárító rendszer meg a többi csodafegyver. Az oroszoknak hirtelen nem marad más, csak az atomfegyver. Mindkét fél kétségbe esik, elindítják nukleáris rakétáikat, amelyek borzasztó pusztulást idéznek majd elő, Szibéria jelentős része azonban átvészeli a csapást. És innen indul el az új próféta, amely kiutat jelent a túlélőknek, s ahonnan elindulhat a Világbéke mozgalom. Első feladatként a térségben élő valamennyi etnikumnak, kisebbségnek meg kell adnia az őket megillető személyi és kollektív jogokat. Ehhez csatlakozni fognak más országok, nemzetek is. A jogok megadása nem a gyengeség jele, hanem az Istenben való bizalomé.
Az Európai Unió parlamentjének!
Ez a szövetség törékeny és játékszere az Egyesült Államok politikájának.
Kezdve azzal, hogy a soknyelvű, sokarcú egyesült Európát egyáltalán föl lehet-e építeni. Nem lehet. A különféle népek nemzetek teli vannak egymás iránti sérelmekkel, amelyeket ha nem is kívánnak már egymáson megtorolni, de az irigység és féltékenység gátja lesz a továbblépésnek. Aztán a hamarosan bekövetkező nemzetközi konfliktusok hatására mind a NÁTO, mind az Európai Unió darabjaira hullik. Nos, ekkor kellene Európa államainak semlegesnek maradnia, hiszen csak így kerülhetnénk el az atomcsapást. Amely államok leteszik voksukat az egyik nagyhatalom mellé, gyakorlatilag pusztulásra ítélik magukat.
A kínai állam vezetőségének!
Kínára egy nagy próbatétel vár. Távol-keleten hamarosan elszabadulnak az indulatok. Rossz példákból kiindulva, melyeket az Egyesült Államoktól tanul el, a hatalmas ország vezetői hoznak egy helytelen döntést, és Kína elkezd terjeszkedni. Erősnek érzi magát, de ez csak illúzió. A kezdeti sikereket követően megkapják a borzalmas atomcsapást, amelynek következtében a legsúlyosabb emberáldozatot fogják elszenvedni. A lakosság 70 %-a odavész. A világháború szinte elképzelhetetlen nyomort, gyötrelmet, fájdalmat zúdít rájuk. Arra szerettem volna figyelmeztetni Kína vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az isteni kegyért. Biztosítsák népüknek az emberi és kollektív szabadságokat, adják vissza Tibet függetlenségét, legyenek elégedettek azzal, amilyük van. Több ezer éves hagyományokkal rendelkező gazdag ország, nem szolgált rá ilyen mérvű katasztrófára. Hittel és békevággyal sokat segíthetnének magukon.
Az Amerikai Egyesült Államok szenátusának!
Gonosz, gátlástalan erők tartják hatalmukban gazdaságukat és politikájukat. Istentől messze eltávolodtak, hiába van a pénzükre írva „bízunk Istenben”, tetteik kioltják a jelmondatot. Istentől messze eltávolodtak, a világ csendőreinek hiszik magukat, a föld valamennyi népére a maguk eszmerendszerét akarják rákényszeríteni. Szántszándékkal félrevezetik a tömegeket, odavetve martalékul népámító elemeknek. Demokráciájuk hangzatos, valójában csak arra irányul, hogy globalizálják az emberiséget. A dollárt egyenértékűvé tették a Mindenhatóval: náluk a pénz az Isten. Az amerikai polgárok közfelfogásában a külországi háborúk megengedettek, szükségesek, ha azok anyagi haszonnal kecsegtet, és növeli tekintélyüket. Egy hosszú időn keresztül megtervezett, precízen kivitelezett életstílust honosítottak meg, amelyet sok mindennek lehetne nevezni, Istenfélőnek azonban semmiképp. Beültettek mélyen az emberek lelkébe egyfajta konfekcióérzést, tudatukba valamiféle sablongondolkodást, ezen keresztül már úgy tudják irányítani a népet, ahogy éppen az érdekeik kívánják. Az emberek tehát önzőek és istentagadók lettek. Bűneikért hatalmas árat kell fizetniük. A harmadik világháború kirobbanásáért felelős az amerikai politika, a nagytőkések hatalomvágya és az állampolgárok butasága. A legfőbb üzenet az számukra, hogy hagyják békén a világot. Ne akarják exportálni a demokráciájukat, ne akarjanak valamennyi ország felügyeletei szerve lenni, ne képzeljék, azt hogy minden jó tőlük származik, és ne kezdeményezzenek sehol háborút!
Sajnos attól tartok, az intelem süket fülekre talált. Az Egyesült Államok gátlástalanul átgázol mindenen és mindenkin, hogy világuralmi céljait elérje. Balgán azt hiszik, hogy valamennyi háborúból győztesen fognak kikerülni, hogy a világ úgy formálódik majd, ahogyan ők formálják.
És még mindig van remény. Az egyszerű amerikai polgárok tehetnének valamit egy általános összefogással. Erőteljes békemozgalmakat indítani, a meglévőket fokozni, leváltani az erőszak, a militarizmus híveit. Ellenkező esetben a „szuperhatalom” 2011 után hatalmas veszteségek közepette szétmorzsolódik.
Az ENSZ-nek! (UNO)
Ez a szervezet már megalakulása óta gyanúra ad okot. Számos jel utal arra, hogy az ENSZ elsősorban a leghatalmasabbak érdekeit képviseli, azok privilégiumait védi. A kisebb államok csak létszámnövelésre, a szavazó kvóciens megjelenítésére, az igazságosság látszatának fenntartására vannak benne. Nemigen szolgálja tehát az összemberiséget, így ebben a formában legitimitása megkérdőjelezhető. Az ENSZ-ben találhatók erős, közepes és gyenge nemzetek. És így is vannak rangsorolva. Isten pedig minden népet, embert egyenlőnek teremtett, ezért ami ettől eltérő, az számára a bűn melegágya. Ha az ENSZ képes lenne tagállamait egyenlő mércével mérni, ha nem tenne semmilyen különbséget gazdag és szegény nemzetek között, nagyon sokat tudna enyhíteni az elmérgesedett helyzeten. De valamiért ezt a szerepet nem hajlandó fölvállalni, és az okos tanácsokra sem fogékony. Nagy kár. Milliókat lehetne megmenteni!
Az atomháború után valódi igénnyé válik az Egyesült Nemzetek Szervezete. Isten törvényeinek betartása mellett létrejön egy tényleges népképviselet, ahol nem a kevesek hatalmi érdekei, hanem az összemberiség jövője lesz a lényeg. Az országok közötti egyenlőség − politikában, gazdaságban − végre megvalósul. A szegények és gazdagok közötti szakadéknak jogilag el kell tűnnie.

Két új katolikus honlap indult

Február 14-én két új katolikus honlap kezdte meg működését, melyek a keresztény párkapcsolat mai lehetőségeivel foglalkoznak.
A www.testteo.hu címen indult weboldal a keresztény szexuáletika kérdéseibe vezet be bennünket, elsősorban II. János Pál e témához tartozó írásaira támaszkodva.
„II. János Pál pápa szerető módon elmélkedik Isten Igéjéről és az ember tapasztalatáról, bemutatva a köztük lévő összhangot. Szabadságunkat tiszteletben tartva, saját kincseink felfedezésére hív. Megközelítésében felüdülésre találhatnak azok is, akiket elkedvetlenítettek a moralizáló ítélkezések. Nem számít, milyen gyakran értük be sokkal kevesebbel. Ez az üzenet nem erőltet semmit, hanem szexualitásunk gyógyulásának és helyreállításának lehetőségét kínálja fel” – írja Christopher West II. János Pálról, kinek újszerű gondolatait szexuális forradalomnak nevezi. A honlapon a Szentatya írásain kívül könyvajánlókat, videókat, hanganyagokat és imádságokat is találunk – írja Paksa Balázs, a Győri Egyházmegye sajtóreferense.
A www.parkatt.hu társkereső oldal magányos katolikusok számára; az osztrák kathTreff.org mintájára jött létre Magyarországon. A magyar és az osztrák katolikus társkereső honlapok között szoros kapcsolat van, ezért lehetőség van arra, hogy a két adatbázis összekapcsolódjon: így a párKatt.hu-ra belépők ugyanúgy megnézhetik az ausztriai vagy németországi adatlapokat, mint ahogy az övéket is látják a kathTreff.org oldalon regisztrálók. Bíró László püpsök üzenete és további elmélkedések is olvashatóak az oldalon.
Győri Egyházmegye/Magyar Kurír

EU munkabér, 2012

Julius Evola: Feminizmus és heroikus tradició

A kvalitás és a differenciáltság a tökéletesség felé, a kvantitás és a forma nélküliség a tökéletlenség felé mutat. Ebből a premisszából kiindulva máris bizonyítást nyer az a tény, miszerint a felmagasztalt nyugati kultúra nem evolúcióként, hanem visszafejlődésként és involúcióként fogható fel.


Mára végre a különböző tragikus események az olcsó optimizmus mítoszainak legtöbbjét lerombolták, így abba a helyzetbe kerültünk, hogy ennek a látszólagos paradoxonnak az igazságát feltárhassuk. A nyugati világ már évszázadok óta a nivelláció szörnyű elhatalmasodásának van alávetve. A politikában megjelenő formák, a liberalizmustól a demokratizmuson át a bolsevik tömegkultúráig - különálló és már csupán külsőséges jelenségek. Nem csak a kasztok különbségei és a benső minőségek - melyeknek antik tradícióink nagyságukat köszönhetik - lettek aláásva, hanem a jövő ideáljaként is hasonló visszafejlődési folyamat kerül előtérbe: az ember és ember közötti teljes nivellációt a nemek közötti nivelláció követi. A modern világ hanyatlásának oly sok jelensége, és erőteljesen antiarisztokratikus és antihierarchikus törekvései között kialakul a feminizmus, amelynek akut kifejeződése leginkább abban a két országban található, amelyek, mint egy harapófogó két ollója, keletről és nyugatról a mi Európánkat akarják összeroppantani: Oroszországban és Amerikában. A nő bolsevista egyenjogúsítása a férfival szemben - minden szociális, jogi és politikai szempontból - valóban tökéletesen megegyezik azzal az emancipációval, amelyet a nő a feminizmus által, az óceán túlpartján már kivívott magának.


Segítségünkre siet a következő szembeállítás. Hogy világossá tegyük e modern elhajlást, és egyszersmind meghatározzuk azokat az értékeket is, amelyek ismét vissza vezethetnek a normalitáshoz, ahhoz a létszemlélethez fordulunk, amely minden nagy árja kultúrára, főképpen a klasszikus, görög-római, továbbá északi-római világra volt jellemző.


A forma kultusza - a formáé, mint rendező és megkülönböztető törvényé: ez volt ennek a létszemléletnek a középpontja. A világ kozmosz és nem káosz, amennyiben egy tökéletes organizmussal megegyező módon, számos jól differenciált és felcserélhetetlen részből és funkcióból épül fel. Valójában e részek végcélja nem az, hogy az individualitásukat feloldva abba az állapotba kerüljenek vissza, ahol még egyek voltak. A végcél sokkal inkább az, hogy önmaguk legyenek, minél inkább a saját természetüket fejezzék ki, amíg az abszolút individualitást el nem érik, amelyet úgy fogtak fel, mint a mindenség legteljesebb sokféleségének és meghatározottságának előfeltétele. Ezen az úton formálódtak ki a hierarchikus rend alapjai, ami a családban, a 'gens'-ben (nemzetség), a városban és végül magában a birodalomban is jelen volt; a hierarchiáé, amely nem kényszer és elnyomás hatására, hanem spontán módon jött létre, az emberek, nemek és rasszok közötti természetes különbségek elismerése révén.


Magától értetődően egyetlen lény sem csupán az, aminek empirikus közvetlenségében látszik. Ellentétes természetek merülnek fel, és ütköznek össze benne. A keveredettségnek ezt az állapotát tökéletlenségnek tartották; ezen állapot felülmúlása volt az etika, sőt az aszkétika tradícionális célja, egészen azon típusok megvalósításáig, amelyek kizárólag és tökéletesen "ők maguk": körülbelül úgy, mint egy művész által a formátlan anyagból készített élő szobrok. Nos, ami főképpen a nemeket illeti, a férfi és a nő két típusként jelenik meg, és aki férfinak születik, az férfiként, aki nőnek, az nőként kell, hogy tökéletesítse önmagát teljes egészében, testileg és lelkileg, minden összekeveredettség felülmúlásával. Még szellemi téren is külön utat kell járnia a férfinak és a nőnek, amit csupán minden összezavarodottság és ellentmondásosság nélkül szabad elhagyni.


Az általunk normálisnak tartható világban, ahol a teljesen természetes szabadság és az a fajta benső bátorság uralkodott, ami nélkül az élet szennyes és értelmetlen, s amely világban a férfiasságnak lényeges jellegzetessége volt a benső szerénység és uralom, az "önmagában létezés" és az erőből létrejövő tisztaság is - nos e cél felé két nagy út volt kijelölve: a tett (akció) és a szemlélődés (kontempláció) útja. Egyrészt a harcosban vagy hősben másrészt az aszkétában jutott tehát kifejezésre a kétféle tiszta férfiasság. Ezekkel a típusokkal szimmetrikusan a nőiség is kétféle lehet. A nő megvalósításával, mint szerető vagy anya, ugyanarra a nívóra emeli magát, ahol a férfi, mint harcos vagy aszkéta áll. Ahogyan van aktív - úgy van passzív, negatív heroizmus is. Az abszolút meghatározás heroizmusával szemben az abszolút odaadás heroizmusa áll - és az egyik éppoly ragyogó lehet, mint a másik, ha tisztán, mintegy rituális áldozati adományként élik át. A heroizmusnak éppen ez a kettőssége határozza meg azt a különbséget, ami a férfi és a nő tökéletesedésének útja között van. A harcos és az aszkéta önuralmának - amelyek közül az előbbi a tiszta tett által, az utóbbi a férfias elvonultság által határoz meg a maga számára egy az életen túlmutató életet - megfelel a nőben annak a folyamatnak a heroizmusa, ami által magát valakinek teljesen odaadja és ami által valaki más számára létezik, legyen az a férje (ekkor beszélhetünk a szerető-típusról, amely a harcos női megfelelője), vagy a fia (az anya típusa, amely az aszkéta megfelelője). Egy ilyen kapcsolatban a nő saját életének magasabb értelmét, boldogságát és - határhelyzetben - megszabadulását találja meg. A heroizmus e két különválasztott és felcserélhetetlen irányzatának egyre eltökéltebben gyakorolt megvalósítása vagyis a nemek tradícionális és normális törvénye: minden olyasminek az eltávolítása, ami a férfiban nőies és a nőben férfias, egészen addig, amíg tökéletesen meg nem valósul az abszolút nő és az abszolút férfi.


Szükségtelen arra utalnunk, mennyire ellentétben állnak ezek a nézetek azokkal a nivelláló és humanitárius alapelvekkel, amelyek az utóbbi időben a morál, a jog, a társadalmi rend, sőt a nyugati ember megismerésének és munkálkodásának ideálját is uralták. Ezen alapelvek segítségével határozhatjuk meg a modern feminizmus szellemiségét és arculatát.


Valóban nem gondolható el, hogy az a világ, amely a kasztokat "túlhaladta" és - hogy jakobinus zsargonban fejezzük ki magunkat - minden embernek visszaadta "méltóságát" és "jogait", éppen a nemek közötti helyes viszonyokra vonatkozó érzéket őrizte volna meg. A nő eman-ci-pációjának sorsszerűen követnie kellett a szolgák felszabadítását, és a rend és tradíció nélküliek - azaz az antik párják - dicsőítését. És a lemondást hódításnak tartották.


A szolgaság évszázadai után a nő szabaddá, önállóvá akart válni. A feminizmus azonban nem volt képes arra, hogy a nőnek más személyiséget kölcsönözzön, mint a férfiénak egyszerű utánzatát. Ezáltal az igényei és követelései pusztán maszkként szolgálnak, amely mögé az újfajta nő önmagával szembeni bizalmatlanságát, vagyis azon képességének hiányát rejti, miszerint alkalmatlan az lenni, ami: nő és nem férfi. A feminizmus számára az a premissza szolgál alapul, hogy a nő önmagában nem rendelkezik értékekkel, és csak abban az esetben ér valamit, ha amennyire csak lehet férfivá válik, és a férfi előjogait is igénybe veszi. Ezért a feminizmus a legrosszabb értelemben vett elfajzás szimptómája. És míg a tradicionális etika megkövetelte, hogy a férfi és a nő egyre inkább önmaga legyen, és egyre merészebb képekkel fejezték ki, hogy mitől lesz az egyik férfi, a másik nő, - addig láthatjuk, hogy a "modern" mozgalmak a nivellációra törekednek, egy olyan állapot felé, ami a nemi individuáción és differenciáción valójában nem túl, hanem innen van.


Más oldalról: amit a feminizmus a prakticitás síkján szem előtt tartott, az a bankok, hivatalok, piacok és a modern élet más irányadó centrumai által kitermelt homunkulusz. Épp ezért a feminizmus könnyen bizonyíthatja, hogy a nő is többé-kevésbé ugyanazokkal az intellektuális és praktikus képességekkel rendelkezik, mint amelyekkel az új, önnön árnyékává vált férfi jogait, autonómiáját és "fensőbbségét" indokolja. Más szempontból viszont a férfi nem avatkozott bele a dolgok menetébe, sőt még elő is segítette azokat: a nőt a nyilvános életbe, a hivatalba, az iskolába, a műhelybe és a modern társadalom és kultúra egyéb kártékony területeire kényszerítette. Ezáltal megadta az utolsó nivelláló lökést is.


Abban a világban, ahol a bokszoló, a cowboy és a zsidó bankár a legmagasabb férfiasság megtestesítőjeként tölti be az aszkéta és a harcos helyét, ott a modern materializált ember szellemi elférfiatlanodásában megelevenedni látszik az afroditéi nő ősi fensőbbsége az érte értelmetlen módon dolgozó és az érzékiség által elállatiasodott férfi felett. A másik oldalon: a nemi korrupció és elkeseredés válfajai állnak, amelyeket felületesség kísér, vagy a női típus akár a fizikai jellemzőkig elmenő elfajzása, a nő természetes lehetőségeinek elsorvadása, benső lényének megfulladása. Innen a garçonne típusa: az elférfiasított, sportos, üres, bármilyen önmagán túli benső folyamatra alkalmatlan lány, aki végül alkalmatlan magára a nemiségre is. Hiszen a modern nőben nem csak az anyaság lehetősége, hanem maga a szerelem lehetősége sem ébreszt fel végső soron lényegi érdeklődést, míg ezzel szemben vonzza a szépítkezés, a ruhákkal - vagy a lehető legkevesebb ruhával - való öndíszítgetés, a fizikai tréning, a tánc a tánc kedvéért, és így tovább.


Így aztán könnyű előre látni, hogy ezen az alapon - akár csak materiális szempontból - hová vezet a két nem kapcsolata. A szerelemben, ugyanúgy, mint a mágnesességben és elektromosságban, a teremtő szikra annál nagyobb és élőbb, minél erőteljesebb a polaritás, azaz minél nagyobb a nemek közötti differencia: tehát minél inkább valóban férfi a férfi és valóban nő a nő. Az evolúción átesett és "emancipált" nő világában ezt az erőt a kétszínű pajtáskodás promiszkuitása a sápadt "intellektuális" szimpátiától, vagy az új banális kommunista naturizmustól kaphatja; ez viszont többé már nem az a mély és elementáris értelemben felfogott szerelem, amelyben a régiek kozmikus őserőt ismertek fel.


Ahogyan a szociális egalitarizmus a korábbi férfias és élő - harcos és harcos, vezető és alárendelt közötti - viszonyokat eltörölte, hasonlóképpen fog a feminista egalitarizmus egy egyre inkább ízléstelenül eltorzult világhoz vezetni. Egy effajta világ élcsapata - Oroszország és Amerika - már tanulmányozható, és közvetíti számunkra a legfontosabb figyelmeztető jeleket.


Minden összefügg egymással a hanyatlásban éppúgy, mint az újraszületésben. Ha a modern nő dekadenciájáról van szó, nem szabad elfelejteni, hogy végül is a férfi az, aki ezért a dekadenciáért felelős. Ahogyan a plebsz sohasem tudott volna a szociális és kultúrális élet minden területére betörni, ha a királyok és az arisztokraták valóban alkalmasak lettek volna kezükben tartani a kardot és a jogart, úgy egy valódi férfiak által vezetett társadalomban sem tudta és nem is akarta volna a nő a mai feminista elfajzás útját választani. Ezért a valódi reakciónak kevéssé a nő mint inkább a férfi ellen kellene irányulnia. Nem lehet elvárni, hogy a nő ismét hű legyen a természetéhez, amíg a férfi csupán önnön torzképét ismeri és magasztalja. Minden külső látszat ellenére, a nemiség csak a szellemi síkokon valódi és feltétlen. A modern ember tradicionális értelemben vett reintegrációja - az arisztokratikus fensőbbség, az aszkétai és harcosi méltóság és a dór-árja tisztaság értelmében - egyet jelent a férfi önmagával létesített reintegrációjával. Ha mindezt csupán egy elit réteg hajtja végre, ez a reintegráció akkor is elengedhetetlen feltétele lesz a politikai újraépítésnek, - de nem csupán ennek, hanem a nemek közötti helyes viszonyok helyreállításának, a feminista tévtanok egy új heroikus stílus nevében történő elhárításának, és a nő természetes lehetőségeihez: a tűzhöz, a fényhez és a megszabadító odaadáshoz történő visszatérésnek is.


Julius Evola


fordította: Mészáros DávidSzemfényvesztés újra?

A magyarországi baloldal nem létezik. Ha ideológiai alapokat tekintjük, akkor meghalt Kádárral, ha pedig történelmi szinten vizsgáljuk meg a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy sosem volt ilyen.
A baloldali eszmék alapját megalapozó zsidó Marx és Engels szavai százmillió ember halálát okozták a későbbiekben. Ezzel az eredménnyel nevezhetjük az általuk kialakult kommunista eszmét pusztítónak és károsnak. Nem csoda, hogy a kommunizmus szélsőséges formái, illetve az anarchizmus sem tudott egyértelmű eredményeket felmutatni a munkás és dolgozó tömegek számára.
Vele valami véget ért, és ez fáj még mindig a tömegeknek
A parlamentáris demokráciában működő mérsékelt irányzat, a szociáldemokrácia sem tudott hatékonyan politizálni a munkás és paraszt tömegek érdekében. Történelmi szinten így a munkás és paraszt tömegek képtelenek voltak társadalmi súlyuknak megfelelő politikai nyomást kifejteni. Magyarországon a helyzet még szélsőségesebb, hiszen a magyar politikai bal élére, vagy a második vonalba szinte mindig a zsidó bajkeverők kerültek.
Nincs ez másképpen ma sem. A magyar politikai életben éppen csak túl vagyunk a félidőn, de a háttérben megbújó cionista háttérhatalom kezében a média nagy részével és óriási összelopott tőkével már építi az országot tovább pusztítani akaró terveit.
A 2010-es választások a liberális baloldal politikai megsemmisülését okozták majdnem. Hozzá kell tenni, hogy nem lett volna kár értük. A Fidesz vezette csapat sem tud hatékonyan az országért és lakosaiért kiállni, nem utolsó sorban azért, mert a zsidó háttérhatalom oda is befészkelte magát stabilan. De mozgolódás van a rendszerben, hiszen a baloldali politikai mozgás megindult. Lehet, hogy néhány orbáni elszólás a bankrendszerrel kapcsolatban kiverte a biztosítékot?
A bankrendszer a mindenkori zsidó uzsora alapja bármilyen történelmi kort vizsgálunk meg. Az IMF és a hozzá kapcsolódó bankrendszer nem akar hallani arról, hogy a bankok profitjához hozzányúljon valaki. Nagy a lehetősége annak is, hogy a balliberális oldalon csoportosuló zsidó kritikus tömeg minden erejét összeszedi, mielőtt végleg megszünteti a magyar élet létalapját a Kárpát-medencében. Ezt már jól előkészítette a cionista banda az ún. nemzeti radikális páston is felügyeletet gyakorolva, a hazaszerető tömegek feltérképezésével és párhuzamos leépítésével. Csak a megfelelő ember, a megfelelő név, illetve a megfelelő stílus és a megfelelő mondanivaló szükséges ahhoz, hogy szétverje a jelenlegi, neki nem tetsző rendszert. A gondolkodni nem akaró, sajtóval befolyásolt buta tömeg az alapját adja majd a színjátéknak, ami 2014-ben lefolyik majd.
Rájöttek, hogy az MSZP kiöregedett, belülről szétesett és a korosodó támogatói hamarosan elhagyják ezt a világot.
A szegfű már kevés, a kávéjuk lefőtt
Az LMP nem tudott kitörni a fővárosból, támogatottsága kicsi és képtelen volt a magyarellenes SZDSZ nyomdokaiba lépni. Most pedig a szakadás előtt áll, aminek az oka egyszerű. Van egy valóban zöld része a pártnak, amelynek a középpontjában az európai zöld program áll, míg a másik része erősen kapcsolódik az elmúlt évtizedek neoliberális és zsidó vérszívókhoz. A szakadással az esélytelenek körébe léptek a következő választáson, csak egyes csoportjaik mehetnek be a parlamentbe az Együtt 2014 színeiben.
A csapat típusos, de egyedül nekik sem megy
A DK és Gyurcsány egy ortodox balliberális irányzat lett, élen az öszödi szemfényvesztővel. Gyurcsány személye pedig inkább terhes lenne az új csoportnak, mint hasznos. Elsősorban az idősebb korosztály szélsőbalos szárnya támogatja majd.
Hithű, de már lejárt a lemeze
És ott van a Milla élén a legalizált drogkultúrát Magyarországra bevezetni akaró Juhász Péterrel, aki védte már a cigányokat, támadta az új médiatörvényt és mondhatjuk, hogy szembement a józan és normális magyar ember mindenféle erkölcsével. A kendermagosok harcosából lett a Milla vezetője és a zsidó-cionista háttérhatalom szóvivője (biztos, hogy nem kevés összegért).
Juhász Péter a kendert nem tudta legalizáltatni, de ennek ellenére már megint kábítja a népet 
A Milla a Magyar Szolidaritás Mozgalommal és Kónya Péterrel, illetve a Haza és Haladás Egyesülettel, élén a libás Bajnaival próbál betörni Együtt 2014 néven a politikai színtérre. Juhász és csapata Bajnaival és a régi SZDSZ csúszómászóival akar visszajönni, illetve szélsőséges gondolkodásával egy újabb kulturális és társadalmi armageddont elindítani. 
Együtt a hányinger koalíciója 
És mi lenne az eredménye?
1, totális zsidó térnyerés 2, cigányok elszabadulása, 3, teljes és mindenre kiterjedő magyarellenesség, 4, végső csapás a magyar fiatalokra és családokra, 5, az ország teljes és totális kiszipolyozása és az élet ellehetetlenítése.
Abban biztosak lehetünk, hogy a szél összefújja a mocskot 2014-ben és egymás nyakába fognak borulni az előbb felsoroltak. 
Összefújva a szemét: SZDSZ, Milla, MSZP, LMP, zsidók és még ki tudja… 
Azonban a mocsoknak van egy jó tulajdonsága, mégpedig az, hogy eltakarítható. De ez már a mi feladatunk lesz.
Jövőnk Infó