201808.17. Vác  Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Gyermekem!
Köszönöm, hogy  Barnabás-féle áhítat és imaórák előtt beszéltél Hozzám, az Örökimádás kápolnájában. Mily nagy öröm, mily nagy kegyelem ez váci gyermekeim számára  és mindazoknak, akik szerte az országból betérnek ide, imádni és imádkozni. Sok-sok lelket  hoztál a szívedben, akikért imádkozol, egykor majd hálásak lesznek ők, mert minden ima, amely egy másik emberért száll Hozzám, az üdvösség felé vezeti őket. Akár tudnak róla, akár nem.
Gyermekem!
Hiszed-e, hogy meg tudom váltani ezt a romlott világot?
Hiszem Uram.
Hiszed-e, hogy minden gyermekemet forrón szeretem, és harcolok minden egyes lélekért?
Hiszem Uram.
Hiszed-e, hogy irgalmasságom mellett, igazságosságommal is meglátogatom a Földet?
Igen, hiszem Uram.
Hiszed-e gyermekem, hogy szeretett Édesanyám Társmegváltó és általa lesz a sátán eltiporva?
Hiszem Uram.
Hiszed-e gyermekem, hogy Új Eget és Új Földet teremtek , ahol öröm, boldogság vár rátok?
Igen, hiszem Uram.
Kicsi Évám! Ha tudnátok, milyen szeretettel és odaadással készül a Mennyország a Szent Angyalok és minden szentek erre a változásra, szünet nélkül imádkoznátok!
Szeretett Gyermekem! Akik most az Örökimádás kápolnában imádtok és szemléltek, egykor színről-színre majd, és együtt, minden ember élvezheti társaságom és közelségem, mint a régi időkben az apostolok. Mennyire vágyódom utánatok!
A Szűzanya :
Kicsi gyermekem, Évikém!
Ahol Szent Fiam van, Én is ott vagyok. Örömmel hallgatom minden nap rendszeresen elmondott " Máriás" imáidat, amellyel közbenjárásomat,védelmemet, óvó szeretetemet kéred családodra és magadra. Szent Palástommal betakarlak és mint a kotlós a kis csibéit, úgy óvlak, védelek benneteket. Édesanyai szeretetem mindannyiótokat hív. Hív az imára, a rózsafűzér imádkozására, a szeretetre. Sok-sok könnyet hullatok a kárhozat felé tartó gyermekeimért. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Engeszteljétek a Mennyei Atyát és Szent Fiamat a lelkek megmeneküléséért.
Szent Mihály :
Kedves testvérem, Éva!
Kardom a hüvelyéből kihúzva, minden Szent Harcos Angyalom csak a Mennyei Atya parancsára vár. Az ütközet zajlik, de a végső összecsapás még hátra van. Komoly összeszedettségre, éberségre, tisztánlátásra, bölcsességre, kitartásra, bátorságra van szükségetek, mert a harc kiteljesedőben van. A sátán és hadserege mozgósította a pokol összes angyalát. Minden eszközt latba vetve, hogy a lelkeket elrabolja, elveszejtse.
A mi feladatunkat tudjuk, de nektek is fel kell venni a harcot. Minden kísértést felismerve,a bűnöket meggyónva, a Szentségekkel élve. Én és Szent Angyalaim a hűségükkel bizonyították egykor Mennyei Atyátok iránti szeretetünket. Nektek is, most az utolsó időkben hűségetekkel, kitartásotokkal, a hagyományokban és az Igaz Tanításokhoz ragaszkodva, imádkozva kell élni mindennapjaitokat. Hívjatok Engem, a Mennyei Seregek vezérét és a Szent Angyalokat, Őrangyalaitokat, és ők szélsebesen a segítségetekre sietnek.
Köszönöm, hogy naponta többször is hívsz.Pajzsomat és kardomat a gonosz ellen fordítom, úgy óvlak az ellenségtől.
Uram! Tegnap megtagadtam egy kéregetőtől a segítséget. Ez a szerencsétlen szegény nő már sokszor fordult hozzám,mindig kisegítettem, de kértem, hogy keressen munkát, hiszen nem idős, próbálja eltartani magát. Ő megígérte, bizonygatta, dolgozni fog. Amikor tegnap utánam futott, azt mondtam neki, nem tudok segíteni, pedig volt nálam pénz. Utólag, hazafelé már nagyon megbántam, de pillanatnyi felháborodásom  és bosszúságom felülkerekedett a segítségnyújtás fölé. Eldöntöttem meggyónom ezt, és máskor nem tagadom meg a segítséget.
Jézus: Drága Évikém!
A Szentírásban is benne van, a" szegények mindig veletek lesznek". Amikor egy rászoruló,vagy hajléktalan testvéred feléd fordul segítségért , a te dolgod nem az, hogy rendre urasítsd, hogy ítélkezz felette, hanem tiszta szívvel, jó szívvel adj! Nem számít mire, hova költi a pénzt, a te dolgod, hogy adj. Neki  (a rászorulónak) is majd számot kell adni eltékozolt talentumairól, de csak  Előttem, Jézusod előtt.Köszönöm eddigi nagylelkű jótékonykodásaidat.
Drága Jézus!
Most úgy látlak lelki szemeimmel, mint Szent Fausztyna festményén.Engedd meg kérlek, hogy képzeletben leboruljak lábad elé és hálából megcsókoljam Szent Lábsebeidet.
Jézus: Megengedem gyermekem.
Most pedig menj, imádjátok a Haláltusát Vívó Jézust!
Jézus bátor harcosa.
2018.08.19. 21 óra Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.
A Szentlélek:
Drága Kislányom! Most a kivonulásról szeretnék beszélni neked.
A kivonulás emberi értelemben egy hely, vagy helyzetből való távozást jelent. Mégpedig ha mélyebbre ásunk egyfajta méltóságteljes felhangja is van ennek a kifejezésnek. A kivonulás lehet egy pozitív cselekedet, amelyben kifejeződik, hogy valamit demonstrálunk, fel akarjuk hívni a figyelmet "kivonulunk" valami cél érdekében elindulunk a jóért.
A kivonulásnak lehet negatív értelmezése, amikor valamilyen helyzetből, vagy cselekedet elől kivonulunk, mintegy tiltakozva, megfosztva a jelenlévőket, vagy a szituációban résztvevőket jelenlétünktől.
A kivonulás, jelenthet egyfajta elkülönülést a környezetünktől, amellyel tudatni kívánjuk eltérő véleményünket.
Az Ószövetségben a kiválasztott népem a Kivonulás Könyvében, ahogy olvashatjátok is, elhagyta azt a helyet, Egyiptomot, ahol szolgaságban élt, kivonult Mózes vezetésével és elindult az Ígéret Földjére.
Végül is a kivonulás szoros összefüggésben áll bizonyos elhatárolódással és kiválasztódással. Ha egy személy vagy közösség kivonul, mondjuk egy helységből, vagy egy közösség az utcára kivonul, azonnal a figyelem középpontjába kerül. Tehát, kivonulni a szó összetettebb értelmében elhatárolódást, kiválasztódást is jelenthet.
Jelen időben a kivonulást abból a szemszögből is vizsgálhatjuk,hogy a keresztény ember kivonul és elhatárolódik és Isten felé menetel. Kivonul a bűnöktől terhelt világból és ilyen szempontból, mint az Ószövetség népe, kivonul a világ zavarodottságától, kivonul és Isten országa felé, az Ígéret Földje felé menetel, amely immár a Mennyországot jelenti. A kivonulással egyszersmint elhatárolódunk a környezetünktől, hiszen a szóban is benne van ,elindulunk, kivonulunk a meglévőkből és az új felé haladunk.
Gyermekem! Mindannyiótok számára fontos ebben a korban, hogy elinduljatok és kivonuljatok a világ bűnei elől. A valódi kivonulással elhatárolódtok a bűntől és csak a Szentháromságos Istennek éltek.
Most pedig Én , a Szentlélek Isten, megáldalak a Bölcsesség Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.


2018. 08.31. 23 óra 50 perc. Gecemáni órában.

Jézus: Köszönöm imáidat!
Drága Gyermekem! Most jött el az idő, amikor sokat kell Rám gondolnod, Hozzám szólnod, rátenned kezed a betegekre.Imádkozz, hogy tanúm légy, hogy az emberek közé vigyél, hogy felhívd Rám a figyelmet! Minél többen tudjanak Rólam, imádkozz és gyógyíts!
Légy összeszedettebb és egy kicsit vedd komolyabban hivatásod, amit Tőlem kaptál.
Sok előjele van most már Második Eljövetelemnek. Vajúdik a világ, a természet, az Egyház romokban, a Hamis Próféta egyre nyíltabban vállalja az újításokat. Botrányok és nyugtalanság zilálja szét a papságot.
Nektek gyermekeim, akik szeretnek Engem Jézusukat, világítanotok kell, mert ti lesztek azok, akik a Nagyfigyelmeztetés után az Én segítőim lesztek a megtért emberek lelki vezetésében. Ezért felhívom minden gyermekem figyelmét, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert itt az idő. Úgy jövök, mint a tolvaj. Lámpásotok legyen tele, mert a Vőlegény nagyon közel jár.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a türelem lelkével,az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.