2018. november 26., hétfő

Misztikus beszélgetések

2018. 11.06. 17 óra 50 perc.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A megfeszített Jézus beszél most hozzád. Itt vagyok előtted az Agónia Keresztjén, tehetetlenségem, kiszolgáltatottságom sarkallja bennetek a szenvedélyes Istenszeretetet és imát. Kiömlő Vérem minden cseppje, megannyi értékes áldozat, minden cseppje kincs, amely értetek hullott. Szeretett Édesanyám, és szeretett tanítványom, mint egykor a Golgota helyén, most a Mennyben, kitartóan és szeretettel imádkoznak minden gyermekemért. De nemcsak ők. Ahogy  Keresztre feszítésemkor tanúm volt az egész Mennyország, a Szent Angyalokkal, úgy akkor is tanúim lesznek, amikor dicsőségben eljövök a felhőkben. Az egész Menny erre a nagy eseményre készül.
Az emberiség pedig tudomást sem vesz az eljövendő eseményekről. Amikor Szentlelkem kiárad, sokak szeméről lehull a hályog. Akkor meglátják bűneiket, ahogy Én látom. Könyörögni fognak irgalmasságomért. Én mindenkinek megbocsátok, aki bűneit megbánja. Sokak szívét megérintem.Irgalmasságom kiárad a Földre. Aki szabad akarata által elfogad, megtér, hisz, az megmenekül. Aki elutasít, az igazságosságom erejét fogja megtapasztalni.
Ezért készüljetek,imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert itt állok már a  kapu előtt.
Szeretett Jézusod.
Megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.11.07. 20 óra 50 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A harcról szeretnék veled beszélni.
Sokat gondolsz arra, hogy amióta megszülettél, valamilyen formában mindig harcolnod kellett valamiért, vagy valakiért.
Gyermekkorod nehézségei, a családi bajok, a szülők betegségei, az anyagi gondok, később házasságod gondjai, a gyermeknevelés nehézségei, munkahelyi problémák, azután a megtérésed után a hitért, Értem, Jézusodért való kiállás nehézségei. A jelen időben az apostolkodás, az igaz próféciák melletti kiállás, az imák, a virrasztások, megannyi testi, fizikai lelki, szellemi harc. Igen,egész kora gyermekkorodtól , az utolsó idők harcára készítettelek fel. Kitartásodat, erődet, majd a hitben és az imában való állhatatosságodat készítettem elő. Mindig Én álltam mögötted, és az Én erőm és kegyelmem volt, ami megtartott téged a nehéz időkben. És most is, amikor a harc, a szellemi harc fokozódik, Én vagyok, Aki erőt és kegyelmeket árasztok rád és minden gyermekemre is, aki Bennem bízik.
Az idők végén vagytok, amikor minden gyermekemnek színt kell vallania. Vagy Velem, vagy ellenem. Vagy hideg, vagy hév. A langyosat kiköpöm a számból. Minden segítséget megadok, hogy megálljatok és kitartsatok ezekben a nehéz időkben. Szent Angyalaimat küldöm a világba, Őrangyalaitok minden erejükkel az üdvösségeteken munkálkodnak.
Tartsatok ki gyermekeim, mert hamarosan jövök! Álljatok készen, mert nem tudjátok Uratok mikor érkezik.
Most pedig megáldalak a kitartás az állhatatosság és a sziklaszilárd hit kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.11.10. 19 óra 35 perc Imák után.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Igen Uram.
Jézus:Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Ugye ismerősök a kérdések a Szentírásból. Péter apostoltól kérdeztem ezt a háromszoros tagadás után. Ő is megvallotta háromszor szeretetét.
De vajon van-e más rajtam kívül az életedben?
Én: Igen van Uram.
Jézus: Mi lehet az szerinted gyermekem?
Én: A hiúság, a munka, a pénz. Más most nem jut eszembe.
Jézus: Bizony gyermekem, ezek bálványok. Ha nem is foglalnak el központi helyet az életedben, ezek ha kis mértékben is elfoglalják a helyet a szívedben, az értelmedben, az életedben.
A bálványok voltak a múltban is, de ezek az idegen istenek nemcsak megfogható, tapintható istenségek, hanem olyan dolgok, amelyek kiszorítják, helyettesítik, pótolják, kitöltik az ember életét, a valódi Szentháromságos Isten helyett. Csak a teljesen elkötelezett, nekem szentelt lelkek tudtak bálványok nélkül élni a múltban is.
Én:Miért fontos erről most is beszélni?
Jézus: Azért kislányom, mert a mai ember életében is rengeteg bálványisten van. A legártatlanabbnak tűnő szokások, hobbyk,szenvedélyek, elköteleződések tárgyak, emberek iránt, a durva sátáni bálványimádásig, széles a paletta.
Néhány példát azért említek, felsorolok neked gyermekem.
Lehet bálvány az ember egója, önszeretete, amely önzésbe, önszeretetbe, gőgbe, büszkeségbe viheti az embert.
Lehet bálvány a gyermeke, akit istenít, irányít terelgeti elképzelése szerint, tönkre téve gyermeke személyiségfejlődését,korlátozza egyénisége kibontakozását.
Lehet bálvány a munka. Munkamániának is nevezhetnénk. Ez nőre, férfire egyaránt jellemző a mai világban. Ennek a pénz, a karriervágy a mozgatórugója.Különösen veszélyes ez a nőknél, mert ezzel elvesztik, elfelejtik azt a hivatásukat és szerepüket, amelyre teremtettek. A feleség, a társ, az anyaság szerepét.
Lehet bálvány a pénz, amelynek hajszolása megkeményíti a szíveket. Ez a Mammon- imádat nagyon veszélyes, mert elvakítja, elhomályosítja a mások iránti szeretetet. A pénz önmagában nem rossz dolog, mert szükség van rá. Aki azonban csak ezért él, a pénz rabszolgájává válik.
Lehet bálvány az evés és az ivás. Ebben a korban valóságos kultusza van az ételnek és az italnak. Ebből aztán különböző betegségek, függőségek alakulhatnak ki. Ez fogva tartja, meghatározza az egész életét annak, aki csak az evéssel, és az ivással foglalkozik.
Lehet bálvány az alkohol, a dohányzás, a televíziózás, a különböző sorozat és film-függőségek. Játékszenvedélyek.
Lehet bálvány a zene, különböző zenei stílusok és úgynevezett sztárok imádata.
Lehet bálvány a sport,ha csak az tölti ki az ember életét. Önmagában a sport nem rossz dolog, sőt kívánatos a mozgás, az egészséges versenyszellem, de amikor már csak annak rendel alá mindent az ember, az bálványimádás.
Hosszan sorolhatnám, de azt gondolom ezzel megmutattam mit értek bálványimádáson gyermekem.
Miért veszélyes ez Évikém? Mert ezek a dolgok teljesen eltávolítják, kiiktatják az emberek éltéből Istent. A mai ember tevékeny, örökké cselekvő, mindig valamit "csináló" -ember.
A mai ember nem tud és nem is akar csendben és egyedül maradni. Egyedül maradni önmagával és Istennel sem. Amikor nincs mit cselekedni üresnek vagy unalmasnak tartja az életét, nem tud elcsendesedni, elmélkedni.
Sok keresztény gyermekem sem tud elvonulni, a Szentírást olvasva az Igén elmélkedni, gondolkodni. Emiatt nem is tudja az Evangéliumot az életébe átvinni, mert a sátán kilopja elméjéből az Igét.
A legmélyebben hívő keresztény gyermekeim a csendes Szentségimádásban tudnak legjobban elmerülni Bennem, szemlélni,imádkozni, vagy csak egyszerűen csendben lenni Velem Jézusukkal.
Tehát a mai ember teljesen kiszorította Istent az életéből, eltekintve azon keresztény gyermekeimtől, akik kifejezetten keresik a Velem való találkozást az imában, a szentmisén, a böjtben, a bűnbánatban, a gyónásban, az Ige olvasásában, szemlélődésben, elmélkedésekben. Én a csendben vagyok leginkább megtalálható.Minden gyermekemet szeretem. Az életben vannak olyan élethelyzetek, öröm, bánat, fájdalom amikor kiálthatnak Hozzám. Én mindig ott vagyok. Csak szólítsatok meg és Én kitárt karokkal és kitárt Szívemmel körülfoglak benneteket. Mindenkit várok! Itt vagyok az ajtótok előtt, csak engedjetek be! Hallgassátok meg kérésemet amíg elérhető vagyok.
Most megáldalak túláradó szeretetemmel az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.11.16. Vác. 10 óra Szentségimádás alatt.
Jézus:Drága Gyermekem! Köszönöm, hogy eljöttetek imádni és imádkozni.
Itt állok előttetek,mint a Megdicsőült Krisztus. Szemléltek Engem és Én áldó, óvó kezemet mindnyájatok fejére teszem.Kiárasztom rátok szeretetemet és áldásomat.
Szentségimádás alatt csak te és Én. Ez egy intim szeretetaktus. Semmi mással össze nem hasonlítható. Az Égi a misztikus, a földi, a profánnal.
Szeretlek benneteket gyermekeim. Ti, akik minden 3. pénteken itt vagytok, különösen sok időt szenteltek jelenlétemnek, mert a Barnabás-féle Szent Vér áhítat alatt is imádtok és engeszteltek.
Mi történik viszont a világban?
Azokban az országokban ahol bezárják a templomokat, vagy mecsetekké alakítják, esély sincs rá, hogy imádjanak Engem. Sőt egyenesen üldöznek, vagy megszentségtelenítenek.Bizony mondom nektek, ahol megszűnik a jelenlétem, ott a gonosz uralkodik. Az Új-Világegyháznak ez a célja. Engem száműzni, megszentségteleníteni, megsemmisíteni, kidobni, félreállítani.
Azonban azokon a helyeken ahol gyakran tartanak Szentségimádást, vagy Örökimádás van, megáldom a közösséget, a várost, azt az egyházközséget és kegyelmeimmel árasztom el őket.

Szép szeretett gyermekem
Virágok virága, lelkem ékessége
Szívem szépsége
Illatos virágom
Szeretetem gyümölcse
Kedvemre való élet
Viruló értelem, ékes szeretet
Szívem kedvese,szeretetem éke
Jegyesem és kedvesem.

Így énekelek, így szeretlek. Elhalmozlak szépségemmel,örömömmel, áldásommal, szeretetemmel.Kedves gyermekem! Megölellek, mosolyommal megvidámítalak, felemellek,magamhoz vonzalak.Kiárasztom rád áldásaimat.Fogom a kezed, sohasem engedlek el, mert szeretlek.
Én: Uram! Drága Jézusom! Nem találok szavakat! A jegyes, a szerelmes beszél így a hitveséhez. Elárasztottál szereteteddel.Kimondhatatlan boldogság Veled lenni. Szemlélni, imádni és szeretni. Ezt a szeretetet nem lehet megmérni, mert végtelen. Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz! Jézusom! Szeretlek, imádlak és bízom benned!

Később, Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Évikém! Minden keresztény testvérednek, papfiamnak üzenem.Becsüljék meg és látogassák a templomokban az Oltáriszentséget. Ha nincs kitéve az oltárra,menjetek Szentséglátogatásra,mert Én a tabernákulumban is látom és meghallom hozzám intézett kéréseiteket, imáitokat.Ne hagyjatok el, ne hagyjatok egyedül. Nektek nagyobb szükségetek van Rám, mint Nekem rátok. Én minden ember hitét ismerem. Mindenhol jelenvaló vagyok, de az Oltáriszentségben Szentségimádáskor közvetlenül és valóságosan is megláthattok.Amikor pedig nyelvre áldozva, térden állva fogadtok, akkor vagyok a legközelebb hozzátok.

Mennyei Atya szól: Kicsi leányom! A mennyei misztériumba léptél, a szeretet ösvényére.
Az a fajta önátadás, az a szent közömbösség, amellyel a világot szemlélni kell, nem azt jelenti, hogy nem látjuk, nem értjük ami a világban körülöttünk történik, hanem azt jelenti, hogy már csak a szeretet górcsövén keresztül tudod szemlélni az eseményeket.
Ha felháborít vagy megbotránkoztat is valami, első dolgod, hogy imádkozol. Imádkozol a megbotránkoztatókért, az ellenségeidért.
Gyermekem! Annyira szeretlek benneteket!
Türelmetlenül várom, hogy magamhoz öleljelek benneteket. Egyetlen földi édesanya vagy édesapa szeretete sem hasonlítható ahhoz a szeretethez amellyel Én szeretlek titeket, és amilyen szeretettel várlak benneteket. Haza várlak mindannyiótokat!

Szűzanya szól: Drága Kislányom! Néhány látnoknak megengedem, hogy lásson engem, hogy üzeneteimet meghallja, közvetítse. De tudnotok kell, hogy minden gyermekem mellett ott vagyok, akik Szent Fiamban hisznek, elfogadják a Szentháromságot, hitben járnak, az Evangélium szerint élnek. Én, mint egy családban levő édesanya, úgy gondoskodom rólatok, kiesdek kegyelmeket, közbenjárok értetek, könyörgöm irgalomért, megbocsátásért.
Én vagyok a ti Édesanyátok, hozzám fordulhattok, mert Én, amit szeretett Fiam elé hozok,és ami a ti üdvösségeteket szolgálja, az meglesz. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
Szeretett Édesanyátok,Égi közbenjárótok.

Jézus bátor harcosa.

2018.11. 22. Ma az utcán és otthon.
Drága Őrangyalom! Ma is, ahogy minden nap, elmondom Hozzád, kedves Őrangyalomhoz az imámat.
"Te Kedves Szent Nagy Őrangyalom!
Isten atyai szeretete rád bízott,
Világosíts meg, védj meg, kormányozz és vezess!
Fogd meg a kezem, és
Én megígérem, hogy engedelmesen követni fogom vezetésedet, hogy elérjem az örök boldogságot."
Ámen.
Őrangyalom: Kedves testvérem, szeretett védencem! Köszönöm, hogy kitüntetsz figyelmeddel. Nagyon örülök, hogy most már egyre többet megszólítasz, kéred segítségemet, védelmedet.
Tudnod kell,hogy mi Isten Szent Angyalai, Isten Trónja előtt állunk, Isten előtt, mint "szócsövek", mint "védőügyvédek", mint könyörgő, kegyelmeket kiesdő szolgák,- visszük a Mennyei Atya elé kéréseinket. Buzgón munkálkodunk azon, hogy halálotok után kézen fogva,a Mennyországba vigyünk benneteket. A Tisztítótűzben sem hagyunk el benneteket.
Ha tudnád testvérkém mennyi bajtól, rossz döntéstől mentettelek meg sugallataimmal,ami nem más, mint a Szentlélek sugallatai, szüntelenül hálálkodnál.
Bátran szólj hozzám, mert én mindig melletted állok. Hívj magaddal minden utadra,- én amúgy is mennék,- de nagyon jól esik, ha erre külön is megkérsz. A legjobb barátod vagyok. Ismerem érzéseidet, örömeidet, gondjaidat, titkaidat. Azért mert nem látsz, attól én valóság vagyok, valóságosan jelen vagyok, a Mennyei Atya akaratából és gondviseléséből.
Akár hiszed, akár nem, én és a többi Szent Angyal amikor e küldetést megkapja örül, mert tanul tőletek emberektől. Ezzel közelebb kerül hozzánk Urunk, Jézus Krisztus emberi mivoltja, az emberré válás misztériuma. Mi ezt tanuljuk tőletek.
Hogyan, vagy mihez tudnám ezt a küldetést hasonlítani?
Megpróbálom megfogalmazni. Amikor egy édesanya megszüli gyermekét, szakadatlan várja és követi gyermeke testi, lelki fejlődését. Aztán ahogy telik az idő, minden erejével és szeretetével azon van, hogy felnőttként megállja gyermeke a helyét a családban, a munkahelyén, a világban. Ha egy gyermek betegen születik ez a vágy megsokszorozódik, még erősebb lesz. Ezt csak nagyon nagy szeretettel és vággyal lehet csak megélni.
Mi Szent Őrangyalok is azzal a vággyal és szeretettel kísérünk benneteket, hogy amennyire csak lehet kiteljesedjék bennetek az Istennel való kapcsolat. Hitben járjatok és megmeneküljetek a kárhozattól.
Boldog vagyok, hogy beszélhettünk. Isten óvó szeretete kísérjen minden utadon. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
2018.11. 25. 19 óra 20 perc. Imák után.
Krisztus Király Ünnepén.
Gyermekem, köszönöm imáidat!
Jézus:
Ma Jézusotokat, mint Király köszöntöttétek a szent miséken, imáitokban.
Én, mint dicsőséges és tekintélyes, méltóságos és nagy hatalmú Isten fogok visszatérni a Földre az Ég felhőin, az Ég Angyalaival és szentjeivel.
A királyság a múltban is egy teljhatalommal rendelkező államforma volt. A király volt népének ura és parancsolója. Ura a népének, ura a hadseregének, kicsinek és nagynak, szegénynek és gazdagnak. Az Ószövetségben Salamon királyról olvashattok, aki Tőlem, Istenetektől várta a megsokasodott Izrael népe vezetéséhez a segítséget. Nem gazdagságot, nem hatalmat, hanem bölcsességet. Alázatában meghallgattam és megadtam a bölcsesség mellé a hatalmat és a gazdagságot is. Ő Istennel járt, uralkodását áldásom kísérte. A bölcs király elsősorban Isten szeretetével, emberszeretetével, igazságosságával, irgalmasságával járt alattvalói előtt. Szinte a legnagyobb szolgáló volt.
A Föld királyai és "kiskirályai" hatalmukkal visszaélve, kizsákmányolva vagy megnyomorítva népüket uralkodtak a történelem folyamán. Ezek hatalma csak ideig-óráig maradt fenn, mert nem Istennel jártak.
Mi fog történni az Én Királyságom alatt?
Új Eget és Új Földet teremtek, ahol szeretetben és békében fogok uralkodni. Nem lesz háború, betegség, könny. Szeretni fogjátok egymást. Királyotok elé boldogan járultok, és hódolattal leborultok előtte.
Kedves gyermekeim! Mily nagy boldogság lesz közöttetek járni, akik szeretettel fordultok majd Királyotok felé.
Most pedig menj gyermekem, a békesség lelkével megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.