2010. április 22., csütörtök

Ötven rövid megjegyzés az alázatosságról

Alázatosság
1. Mi köze lehet Jézushoz annak, aki a világ szerinti nagyságra vágyik, mint valami nagy jóra, – amikor maga Jézus az ellenkező irányban haladt? (Viktor J)
2. Minden igazi nagyság abból fakad, hogy valaki le tud hajolni mások szolgálatára. Minden más nagyság hazug önámítás. (Viktor J)
3. Ne élj magadnak, hanem Istennek és felebarátaidnak! Ne keress az emberek előtt tisztességet, hanem igyekezzél nekik szolgálni, sem dicsérettel, sem ócsárlással ne törődve. (Hauser M)
4. Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis)
5. Nem árt, ha mindenkinek alárendeled magad, de sokszor árt, ha csak egynek is eléje teszed magad. (Kempis)
6. Az alázatos szívben állandó béke honol.
7. Ha van benned valami jó, tételezz fel mások felől még jobbat, hogy el ne bizakodjál!
8. Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis)
9. Az igazi alázatosság magamagán kívül senkire sem neheztel, senkire sem haragszik. (Kempis)
10. Ne az én nevem, hanem a Tied dicsértessék, ne az én művem, hanem a tied magasztaltassék. A Te szent neved dicsértessék, nekem pedig semmi részem se legyen az emberek dicséretében. (Kempis)
11. Aki őszintén tudja, hogy nincs benne semmi jó, nem keres másban hibát.
12. Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.
13. Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Terstseegen)
14. Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tertseegen)
15. Nem szükséges gyarlóságaink miatt annyira nyugtalankodnunk. Gonosz gyermekek ők, akiket ugyan nem szerethetünk, de mégis el kell szenvednünk, mert arra szolgálnak, hogy bennünket saját szemünkben semmivé és a megfeszített Jézus végtelen megalázottságához hasonlóvá tegyenek. (Tertseegen)
16. Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!
17. Ha dicsérnek, fordulj a fal felé és mondjad: Istenem, látom, hogy dicsérnek, pedig Te tudod, hogy milyen bűnös vagyok.
18. A hamis alázatosság visszataszító, a valódi alázatosság vonzó.
19. A valódi alázatosság virág, mely minden kertnek díszére válik, fűszer, mellyel az életnek minden étele megízesíthető. Egyszóval olyasmi, mely minden dolognak az értelmét emeli. (Spurgeon)
20. Teljesen üres edényekké kell lennünk, hogy Isten önmagával megtölthessen. (Trudel.)
21. Hogy az Úr felhasználhasson minket, semmivé kell lennünk! (Trudel)
22. Annak, hogy meghaltunk, egyik bizonyítéka, hogy szeretjük a mellőzést nemcsak a világtól, hanem barátainktól is. (Steinberger)
23. Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni, és magát a sorban legutolsónak tartja. (Kempis)
24. Én csupa hiúság és semmi vagyok színed előtt, állhatatlan és gyarló ember. (Kempis)
25. Atyám: Verd addig hátamat, nyakamat, míg keményszívűségem akaratod alá hajlik. (Kempis)
26. Ha igazságosan bírálom el magamat, be kell ismernem, hogy senki részéről nem esett rajtam méltatlanság, ezért is nincs okom ellened panaszkodni. – Engem joggal illet gyalázat és megvetés, Téged pedig áldás, tisztelet és dicsőség. (Kempis)
27. Aki valami jót tulajdonít önmagának, Isten kegyelme elé gátat emel.
28. Magunk előtt azok a legkisebbek, kik Isten előtt a legnagyobb szentek, és annál alázatosabbak önmagukban, minél nagyobbak Isten előtt.
29. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de magadnál gyarlóbbnak senkit se tarts!
30. Az embernek az a törekvése, hogy önmagától elszakadjon, a nagy tettek között is a legnagyobb. S ha Isten kegyelméből ezt a célját el is éri, akkor emberi értéke felbecsülhetetlen. (Tertseegen)
31. Akik Jézust mint királyt akarják szolgálni, kell hogy az alázatosság szerény ruháját viseljék, nem pedig a fennhéjázó önteltség skarlát díszét. (Spurgeon)
32. Aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. (Spurgeon)
33. Az igazi nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni! (Spurgeon)
34. A Krisztusért elszenvedett szégyen a legnagyobb tisztesség, és az Érte elviselt gyalázat a legnagyobb kegyelem. (Spurgeon)
35. Minden nagy ember nemcsak ért a dolgához, hanem tudja is, hogy ért hozzá, és nemcsak igaza van, hanem tudja is, hogy igaza van, csakhogy mindezt nem tulajdonítják maguknak különös érdemül, és nem várják el, hogy embertársaik leboruljanak előttük és imádják őket. A háttérben ott él bennük erőtlenségük tudata. (Fosdick)
36. Ha Isten el tudja nézni, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük – megvessenek, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk.
37. Úgy emelkedhetünk Istenhez, ha mások alá süllyedünk. (Trudel)
38. Legyetek porrá, a port nem lehet megsérteni. (Trudel)
39. Isteni nemesség: szolgák szolgája lenni. (Trudel)
40. Amíg rosszul esik, hogy nem adják meg nekünk a köteles tiszteletet, nagyon messze vagyunk az alázatosságtól (Trudel)
41. Ha te semmi vagy, de Megváltód minden, akkor nagyon pompásan összeilletek.
42. Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)
43. Semmiségem tudatában kell élnem, vagyis állandóan látni kell és be kell ismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire nem vagyok érdemes, mert ez az igazság. (Tertseegen)
44. Az alázatosság nem erény, hanem az a talaj, melyből minden más erény fakad.
45. A szenvedés értékesebbé teszi a szolgálatot, mert csak azt tudjuk megbecsülni, ami sokba kerül.
46. Jézus nem sokat beszélt az alázatosság fontosságáról, hanem egy kendőt vett, körülkötötte magán, és elkezdte mosni a tanítványok lábait.
47. Az alázatosság igazi próbája akkor következeik be, amikor az ember valami nagy eredményt ér el, és abban a kísértésben forog, hogy elfelejtse: minden erejét Istentől kapta, megbízatás gyanánt. (Fosdick)
48. Az igazi alázatosság nemcsak így szól: A bűnösök között első vagyok én, hanem így is: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
49. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11:28
50. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad.

A háttérhatalom manipulációja

Tudtátok, hogy Albert Pike nagymester már az 1800-as években megtervezte az első, második, sőt még egy harmadik világháborút is? Ilyen, és ehhez hasonló érdekességek is kiderülnek a cikkből.
A mindent látó szem és az érem két oldala
A Sátán zsinagógája (1. rész, 2. rész) című tanulmánysorozatban részletesebben rávilágítottunk arra, hogy miként működik a földön egy sátánista hatalmi elit, amire a köznyelvben általában csak háttérhatalomként utalnak (mi a bibliai nyelvezettel élve a Sátán zsinagógája névvel élünk). Ezek az emberek luciferiánusok, akik a szó szoros értelmében eladták a lelküket Sátánnak, s akik elkötelezetten munkálkodnak mesterük akaratának kivitelezésén.
A szervezett háttérhatalomnak több arculata van, több módon képes önmagát megnyilvánítani és több szinten működik. Lényegében egy szervezetek sokaságát magában foglaló hálózatról van szó, amelyeket egy elit, gyakran még az alszervezetek által sem ismert csoport irányít. Az egyik leghatékonyabb és talán legismertebb szervezet az illuminátusok rendje. Az illuminátusok egy forradalmian új rendszert fejlesztettek ki arra vonatkozóan, hogy miként kell megszervezni, finanszírozni, irányítani, összehangolni és ellenőrzés alá vonni a különböző nemzetközi mozgalmakat és szervezeteket. A létrehozott transznacionális struktúrákat és csoportokat oly módon működtetik együtt – vagy ha kell, játsszák ki egymás ellen -, hogy az a hosszútávon a kitűzött célt, a világállam megvalósítását segítse elő. Ennek a sátáni háttérhatalomnak az arzenáljában megtalálhatjuk a történelem folyamán mindenkor hatékonynak bizonyult „oszd meg és uralkodj” módszert, amit számos más, általuk kidolgozott újabb és kifinomultabb stratégiával is kiegészítenek.
A módszerek alkalmazását illetően feltétlenül meg kell említeni Georg Wilhelm Friedrich Hegelt (1770-1831), aki kidolgozta a róla elnevezett Hegeli Dialektikát. A hegeli dialektika három alaptételre szűkíthető le: a tézis, az antitézis és a szintézis, amelyek egy rekurzív minta alapján működnek. Miután megalkotnak egy tézist (egy adott elgondolást) azt aztán szembe állítják egy ellenkező elgondolással (az antitézissel), amire aztán megoldással szolgálnak (ez a szintézis). Más szóval, a fizikából ismert hatás-ellenhatás törvénynek a társadalmi jelenségekben is van egy kalkulált érvényesülése. Ezt a módszert felhasználta Marx és Engels is a kommunista eszme alátámasztására, és azóta is az illuminátusok egyik leghatékonyabb eszköze az "oszd meg és uralkodj" stratégiában. Hegel szerint a történelem nem áll másból, mint ennek a dialektikának az állandó körforgásából, mivel minden szintézis egyben egy új dialektika új tézise is, és ez elkerülhetetlen változást hoz a társadalomban. Ez a körforgás mindaddig tart, amíg az emberi társadalom eljut az Abszolút Elgondolás, vagyis a "Végső Szintézis" megvalósításához, amely már nem kelt életre egy új antitézist. Bibliai keresztényekként meg vagyunk győződve afelől, hogy a sátáni háttérhatalom számára a végső szintézis a Új Világrendet, vagyis az antikrisztus által uralt globális világállamot jelenti! És ezt a bibliai próféciák fényében minden kereszténynek tudnia, éreznie kell!
A dialektika megfelelő módon való alkalmazásával valóban kitűnően lehet manipulálni a társadalmat. Nem véletlen, hogy a politikai és társadalmi manipulációk kivétel nélkül a dialektika felhasználásával mennek végbe, és ez úgy globális, mint nemzeti szinten is érvényes. Ezt láthattuk pl. az internacionalista kommunizmus, és ellentézise a fasizmus illetve a nemzeti szocializmus, ismertebb nevén a nácizmus esetében. Gazdasági téren a kapitalista rendszernek az ellentézise a szocialista, kommunista rendszer. A politikai pártok esetében ugyanez látható, a demokratákat a republikánusok ellenzik. Láthatóan még a vallás is egy ilyen folyamat részévé vált, ahol a judeo-kereszténységet az iszlám fundamentalizmus fenyegeti. Az adott lokalitások szintjén ugyan ez megy, a liberálisok a konzervatívokkal, az abortuszt támogatók az élet védelmében kiállókkal állnak szemben, és a sort lehetne folyatni az utolsó két megosztott és szembenálló emberig. A megosztás maximális, s a manipulációk maximális lehetőségeket nyújtanak a folyamatok irányítóinak.
A háttérhatalom az egész világ társadalmi megosztását két fő, általuk megalkotott, egymásnak ellentmondó és viszálykodó világnézet kidolgozásával kívánta elérni – s mi tagadás, ezt igen hatékonyan meg is valósították. Amikor az illuminátusok és szabadkőművesek létrehozták a kommunizmust, tudatában voltak annak, hogy az kemény ellenhatásokat fog kiváltani azokból a társadalmi körökből, akik teljes szívükből elvetik ezt az ideológiát és a saját létük érdekében minden erőfeszítésükkel fel fognak lépni ellene. Ha viszont ezt az ellenhatásként fellépő erőt is ők irányítják, akkor a maguk kénye-kedve és szándékai szerint robbanthatják ki a konfliktusokat a világban, sőt befolyásolhatják azok kimenetelét. Így, amikor az illuminátusok alágazatát képző Igazak Szövetsége megbízta Marxot és Engelst a Kommunista Kiáltvány (a tézis) kidolgozásával, egy másik csoportjuk Karl Ritter-re (1779-1859), egy egyetemi professzorra bízta az antitézis, vagyis a kommunista elveket cáfoló, azzal szöges ellentétben lévő ideológia kidolgozását. Ekképpen valósult meg a modern baloldali és jobboldali világnézeti megosztottság. A két világnézet tehát ugyanannak az éremnek egy-egy oldala, ami a föld lakosait két, jól irányítható és manipulálható, ellenséges táborra osztotta. Természetesen a végrehajtói hatáskör közvetlenül, vagy közvetve minden oldalon a már említett elit kezében van. A mindent látó szem mindenütt jelen van és képes az ellenőrzésre, illetve befolyása, irányítása alatt tartani az ellenoldalakat. Ez valójában az a jelenség, amit politikai zsargonnal a „hatalmi egyensúly politikája”-nak neveznek a nemzetközi életben, és ami a belső, társadalmi-politikai küzdelmekben a jobb valamint a baloldali erők, pártok harcaként tudatosul. Megfelelő manipulálással az így létrehozott két tábor sakkban tarthatja, sőt fegyveres harcban az erre kiszemelt oldal meg is semmisítheti az ellen-oldalt, annak minden fennálló gazdasági, politikai és erkölcsi intézményével együtt. A „jó” illetve a „rossz” oldalak nem az isteni rend szempontjából neveztetnek jónak és rossznak, hanem szigorúan ideológiai alapon, a háttérhatalom szemszögéből nézve, annak érdekeit kiszolgálva, amit propagandagépezetével is népszerűsít!
A lényeg az, hogy a háttérhatalmi közreműködés által az emberiség két szembenálló, és általuk manipulált táborra lett osztva. Az „oszd meg és uralkodj” stratégiai elv mentén olyan nagyhatalmi csoportosulások és oldalak lettek kialakítva és szembeállítva egymással, amelyekre végül az egyetlen válasz egy teljhatalmú világkormány megalakulás lesz (a szintézis).
A konfliktusok kezelései és megoldásai új konfliktusok ciklusait okozzák. Bibliai értelemben minden oldal a sátáni végcélok megvalósításának érdekeit szolgálja. Legyünk tehát tisztában azzal, hogy bármely konfliktus bármely oldalára áll az ember, azzal részesévé, madzagon rángatott bábjává válik a sátáni rendszernek és manipulálva lesz általa! Azt egyetlen igaz keresztény, vagy akár magát kereszténynek nevező ember sem engedheti meg magának, hogy bármely oldalon részt vegyen az ilyen politikai játszmákban. Nekünk meg van a királyunk, ki lettünk vezetve "Babilonból", Isten népévé és gyermekeivé váltunk semmit, de semmit nem szeretve ebből a gonosz világból (1Ján 2:15). Isten országa nem e világból való! Az az ember, aki kereszténynek vallja magát, de elkötelezi magát valamely politikai ideológia vagy "izmus" mellett, az akarva-akaratlan, de automatikusan a sátáni illuminátus háttérhatalom felülről rángatott bábjává és kiszolgálójává válik vallásával együtt. Ennek egy kirívó és elrettentő példája az, amit a „keresztény cionizmus” képviselői tesznek.
Nyílt titok, hogy a háttérhatalom fel akarja számolni a keresztény hitet, hogy semmi ne álljon útjába a sátáni világrendnek. Ennek megfelelően a keresztény vallás folyamatosan ki lesz iktatva, illetve be lesz darálva a helyébe lépő New Age, neo-pogány szellemiségbe. Akik kitartanak a bibliai hit mellett, azokat üldözni és pusztítani fogják ipari szinten (lásd A "Terv" New Age ördögi arca című írást). A hitleri Németország egy korai főpróba volt ahhoz, hogy miként lehet egy diktatúrát maximálisan felhasználni azok elpusztítására, akiket nem kívánatosak minősítenek egy megálmodott rendszerben.
A nácizmus kialakulásában óriási szerepe volt még Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) filozófiai munkásságának is. Köztudott, hogy Nietzsche anti-keresztény volt, aki óriási hatást gyakorolt a náci ideológiára, tanításai a fasizmus és a nácizmus egyik fontos szellemi forrását képezték. Ugyanakkor Nietzsche a nyugati globalista intellektuális körök egy kedvence a mai napig, munkái rendkívül népszerűek a pénzhatalom központjaiban, és a nyugati nagyvárosok könyvesboltjainak a polcai tele vannak rakva Nietzsche kötetekkel. Ahogy tanításai korábban a fasizmus és a nácizmus egyik alapjául szolgáltak, úgy ő a modern "antifasiszta" globalisták egyik szellemi forrása is! A fentebb írtak fényében ez talán már nem is furcsa. Nietzsche maradandó kultusza egyszerűen annak köszönhető, hogy őt a mai globalista intellektuális körök is egy meghatározó gondolkodónak és tanítónak tekintik. A nácik végül is a globalizmus eszméinek egy sajátos alágazatát képezték.
Miután felvázoltuk a háttérhatalmi taktikákat, lássuk azt is, hogy saját bevallásuk szerint miféle ármányos terv megvalósítására alkalmazzák azokat. Albert Pike (baloldali ábra) Illuminátus és Szabadkőműves nagymester 1859-1871 között fektette le, vagy ha úgy tetszik, "prófétálta meg” a jövőben kirobbantandó forradalmak, és a három nagy világháború menetrendjét, illetve azok céljait. A tervben leírtakat csakis egy olyan hatalom képes megvalósítani, amely teljes irányítása alatt tudja tartani a megosztott feleket. Maga a megfogalmazott terv, illetve annak eddig már megvalósult tartalma önmagában döntő bizonyítékul szolgál arra, hogy valóban létezik egy háttérhatalmi összeesküvés, aminek a célja a végső szintézis megvalósítása: egy világállam létrehozása, illetve a világ egy központból történő teljes irányítása, amire már nem adódhat több emberi kihívás.
Albert Pike ezt a történelem által hitelesnek bizonyított stratégiát a Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry című munkájában vetette papírra, s ez az alábbi főbb célkitűzéseket foglalta magába:
I. lépés: Az Első Világháború
Ennek kirobbantását azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban. Ezután Oroszországban be kell vezetni a hatalom monopolizálásának egy általuk kidolgozott új rendszerét is, az ateista és keresztényellenes kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantása a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére, ugyanakkor a kereszténység befolyásának csökkentésére is.
Megjegyzések: A cárok elpusztítására Nathan Mayer Rothschild még 1815-ben ígéretet tett. A háború mindkét oldalát a Rothschildok finanszírozták.
II. lépés: A Második Világháború
Ennek kirobbantásához az általuk létrehozott fasizmus és a politikai cionizmus ellentétes feleit kell szembeállítani egymással. Ebben a háborúban kihasználják a fasisztákat, hiszen a zsidók gyilkolása elősegíti magának a fasizmusnak a vereségét, majd a fasizmus, illetve a nácizmus megsemmisítésével létrehozhatják Izrael államát Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására, és a kereszténység további bomlasztására.
Megjegyzések: Ugyanakkor számos nyilvánosságra hozott okmány bizonyítja azt a tényt is, hogy az amerikai bankok és ipari körök támogatták Hitler 3. birodalmát. 1929. júliusában egy New York-i tárgyaláson, amelyiken részt vett a fiatal Rockefeller mint a Standard Oil megbízottja, megállapodtak abban, hogy az akkori gazdasági válság befejezésére a leghatékonyabb lenne egy forradalom Németországban. Először a Német Kommunista Párt (KPD) támogatását fontolgatták, de ezt a gondolatot elvetették, mert a szovjetek nem kívánatos befolyásának bővítését jelentette volna. Végül is megegyeztek, hogy hatalomhoz juttatják az extrém NSDAP-t. Az illuminátusok többször tárgyaltak Hitlerrel 1933-as hatalom átvételéig, és ez idő alatt 130 millió márkával segítették ki. Jól számítottak, és ez kifizetődött nekik. Habár Amerikának és Kanadának ez a háború hihetetlen 400 milliárd dollárjába került, de az állami adósságot 220 milliárd USA dollárra növelték. Ezzel az Egyesült Államok mélyen a nemzetközi bankárok hatása alá került, akiknek fokozatosan növekedett a befolyása az állam működésében.
A hitleri Németországra, illetve a neki szánt szerepre szükség volt a világkormány majdani megvalósításához. A kommunizmus pedig évtizedeken át valóban sakkban tartotta a világot. Történelmi tény viszont, hogy a kommunista blokk képtelen lett volna fennmaradni, ha az utolsó évtizedeiben nem kap ismételt és bőséges támogatást a háttérhatalomtól a CFR-en keresztül. Miközben a közvéleménynek azt állítják, hogy a kommunizmus a munkások mozgalma azért, hogy elpusztítsák a kapitalizmust, ezalatt mind az angol, mind az amerikai titkosszolgálatok munkatársai hiteles okmányokkal tudják bizonyítani, hogy a nemzetközi pénzoligarchia, azaz a nagykapitalisták a nemzetközi bankhálózatukon keresztül látták el pénzzel az 1776 óta vívott valamennyi háború és forradalom minden oldalának összes résztvevőjét.
III. lépés: A Harmadik Világháború
Az Albert Pike által hirdetett program szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy először kiszélesítse, majd megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét.
Megjegyzések: Ennek beteljesedéséhez szintén szükség volt Izrael államának létrehozására, amit az e célból kidolgozott politikai cionizmus által valósítottak meg. Albert Pike tehát azért tudta 1871-ben, hogy ez az állam létre fog jönni, mert tervükben volt annak létrehozatala, és az azzal járó konfliktusok kiélesítése. Ez a bibliai jelenhez vezet bennünket, ahol a formálódó Észak (Európa és szövetségesei, köztük izraelita nemzetek is (v.ö. Dán. 11:14)) és Dél (muszlim föderáció) királyai háborúba keverednek elsősorban Izrael állama miatt. Irán megtámadásával kiszélesedik a konfliktus, és lényegében kezdetét veszi a Harmadik Világháború, amit természetesen az Antikrisztus fog "megoldani", Jeruzsálembe való bevonulásával (Dán. 11:40-41).
Hogy bármilyen célkitűzést bizonyos ellentétek és ellenfelek konfliktusának az eredménye által valósítanak meg, ahhoz mindkét oldalt nekik kell az irányításuk alatt tartani. A konfliktus kimenetele jól irányítható a pénzintézmények és a propagandagépezet által. Ez már érthetőbbé teszi azt a sokak számára furcsa jelenséget, hogy miért is pénzelték a nemzetközi bankárok és segítették elő a nyugati titkosszolgálatok a kommunista forradalmakat és hatalomátvételeket, Hitler hatalomra jutását és háborús gépezetét, Izrael létrehozatalát, Szaddám Husszeint, Noriégát, Bin Ladent és számos más, kisebb-nagyobb diktátort. Amikor például a kommunizmus és a Szovjetunió betöltötte a neki szánt funkciót, akkor néhány év alatt bedöntötték a rendszert, és egy teljesen új mumust állítottak a helyébe a "szabad világ" legnagyobb ellenségeként: az iszlám fundamentalizmust és terrort. Ami pedig pontosan a Pike által felvázolt terv utolsó felvonásához vezet.

Ez pedig a judeo-keresztény és iszlám világ egymás elleni kijátszásából, majd az ebből faladó háború megoldásaként szolgáló szintézisből áll. Irak és Afganisztán megtámadása, az Arab Tavasz kirobbantása, az iszlám világ állandó hergelése mind ennek előkészítő műveletei voltak. Irán hamarosan bekövetkező megtámadásával megkezdődik a terv utolsó fázisa, ami a végcélhoz, a tényleges világkormány és a luciferiánus világrend beiktatásához vezet. Mielőtt azonban rátérnénk a sátáni tervnek a náci Németországgal kapcsolatos céljaira, ismertetni kívánjuk azt, hogy a történelem nem annyira az emberi erőfeszítéseknek, mint inkább a szellemi dimenzióban végbemenő harcoknak az eredménye. Más szóval, a földi hatalmak mögött szellemi erők állnak, amelyek a maguk szándékai szerint kívánják formálni a földi eseményeket.


A történelem a mennyben dől el
Az átlag embernek nehéz elképzelni és elfogadni azt, hogy létezhet egy olyan emberi csoportosulás, amely valóban képes lenne titokban és a legnagyobb összhangban együtt dolgozni hosszú évszázadokon át a célból, hogy fokozatosan megvalósítsanak egy elképesztően komplikált és nagyléptékű ideát. Azok, akik elvetik az "összeesküvés-elméleteket", részben éppen ennek a lehetetlenségére hivatkoznak. És valóban, az ember a maga gyarló természeténél fogva nem képes a szoros, hosszantartó együttműködésre, hiszen előbb vagy utóbb felüti a fejét az egyéni és csoportos érdek, majd vele jön a konfliktus. Egy olyan fajta összetartást, szoros együttműködést, amit a titkos társságoknak tulajdonítanak, csakugyan nem lehet spontán emberi erőfeszítésekkel elérni. Lennie kell tehát valami rendkívüli, emberfeletti erőnek, ami összeköti és irányítja ezt a vállalkozást, ami szándékot, erőt és negatív energiát ad hozzá. Ennek a természetfeletti forrásnak az eredete korántsem olyan titokzatos, mint gondolnánk, hiszen maguk a titkos társaságok tesznek bizonyságot a léte és személye felől. Ez a lény nem más, mint Lucifer, a titkos társaságok imádatának tárgya: a zseniális és tökéletesnek teremtett oltalmazó kérub, a később fellázadó és elbukott arkangyal, Sátán. Ahhoz, hogy bárki beavatottja legyen a titkos összeesküvőknek, előtte el kell magát köteleznie Lucifer iránt, s odaadóan dolgoznia kell az ő Tervének megvalósításán, és merítenie kell a tőle eredő rendkívül erőteljes, de negatív szellemi energiából. Ez a luciferi szellemi erő az, ami harmonizálja az évszázadok során végbemenő titkos munka adott fázisait elvégző emberi erőfeszítéseket. Ahogyan egy keresztény az Isten Szellemének vezetése alatt áll, úgy Sátán beavatottai a luciferi negatív szellemi erő irányítása alatt állnak, annak erejében működnek. Ennek többféle megnevezése van, attól függően melyik okkultista frakció fogalmazza meg. (A szabadkőműveseknél: "G" - erő, a New Age - ben Shamballa stb.) A harc tehát elsősorban szellemi síkon folyik, és emiatt az ateista beállítottságú emberek többszörösen is hátrányos helyzetben vannak, hiszen ezeknek az ismereteknek a hiányában soha nem lesznek képesek felfogni korunk jelenségeinek valós okait, sem biztos belátást nyerni azok végkimenetelébe.

Pál apostol az efézusi gyülekezethez írt üzenetében emlékezteti a keresztény hívőket arra, hogy küzdelmük végső soron nem testi, hanem szellemi erők ellen folyik, s megfelelő módon csak az Isten Szelleme által biztosított eszközökkel tudunk azoknak ellenállni.
Efézusi 6:12-13 12 mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiekben vannak. 13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ama rossz napon képesek legyetek ellenállni, és miután minden munkátokat elvégeztétek, megállni.
A gonoszság erői hiearchiába tömörülnek. Ennek megfelelően a nemzetek, a városok és egyéb lokalitások felett területi szellemi uradalmak székelnek, és hatalmuknak megfelelően befolyásolják az adott terület szellemiségét. Természetesen Isten akarata mindenek felett áll és képes az eseményeket úgy irányítani, hogy végül még az ellene fellépő szellemi hatalmasságok is az ő akaratának megfelelően tevékenykedjenek.

Hívőkként tudjuk, hogy a szellemvilág szemben álló oldalai - a bukott és az Istenhez hűséges rend – nagyon aktívan részt vettek és részt vesznek ma is a történelmi események formálásában. Ez igazán könnyen igazolható több bibliai példával is. A legismertebb példa talán az a Dániel könyvében felvázolt esemény, amikor a prófétának megjelent egy angyal, aki választ hozott imájára, s aki késett a megjelenésével, mert a Perzsia fölött uralkodó szellemi hatalmasság (héb. szár, nagyfejedelem) útját állta huszonegy napon át. Az angyal szavai azt érzékeltetik, hogy ez a szellemi uradalom olyan hatalommal bírt, hogy képes volt őt visszatartani ilyen hosszú időn át és végül csak Mikáel arkangyal segítségével volt képes felülkerekedni (Dán. 10:4-13). Perzsia ekkor a korszak "Fenevadja" volt, Dániel állóképének (Dán. 2:31-45) ezüst mellkasával és karjaival jelképezett soros birodalma, így az ezt uraló szellemi hatalmasságnak valóban rendkívül erősnek kellett lennie. Az angyal közölte, hogy miután átadta az üzenetet: "Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik." Ez a történet nem csak arra mutat rá, hogy léteznek ezek a nemzeti és egyéb területi hatalmasságok, hanem arra is, hogy milyen hevesen küzdenek, harcolnak annak érdekében, hogy a maguk szándékait érvényesítsék a történelmi eseményekben. Egy másik bibliai történet ugyancsak azt érzékelteti, hogy a földön végbemenő események mögött a szellemi erők tusakodása áll. Ennek története a II. Királyok könyvében olvasható. Amikor az arámik királya háborút kívánt indítani Izrael ellen (természetesen a területi szellemi uradalom akarata szerint), Elizeus próféta ismertette Izrael királyával az arámik terveit és csapatmozgásait, így meghiúsítva azok terveit. Ez oly mértékben frusztrálta az arám királyt (és annak szellemi fejedelmét is), hogy egy nagy sereget küldött a város ellen, ahol Elizeus próféta megszállt (II. Kir. 6:8-14). Reggel a próféta szolgálója elrettenve látta a várost körbefogó hadsereget és harci kocsikat, és félelmében így kiáltott Elizeushoz: "Jaj uram, mit tegyünk?" (6:15) Elizeus röviden így felelt neki: "Ne félj, többen vannak velünk, mint ővelük", majd imádkozni kezdett, mire szolgájának felnyílt a szeme és látta az értük küzdő szellemi seregeket. "És JHVH megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal" (6:16-17).

A nemzeti sorsok, a nagy csaták kimenetelei a mennyben dőlnek el (vö. Dán. 4:32), ahol a harc nem annyira tényleges fegyverekkel, mint inkább az akarat erejével és az ellenfél akadályoztatásával folyik. Habár az emberi uralkodók és seregeik is megharcolják a maguk harcát a fizikai síkon, de ők már a szellemi világban eldöntött kimenetel szerint lesznek nyertesek vagy vesztesek. Akit az Isten veszedelemre rendelt, annak kidolgozza a vesztét a szellemi s fizikai világban egyaránt (v.ö. 1Kir. 22:19-23). A próféciákból tudjuk, hogy Isten engedélyezi a sátáni terv teljes megvalósulását, s csak annak teljében fog véget vetni annak (Jel. 17:8).

Az antikrisztus birodalmának eljövetelekor sátáni gonosz szellemek gyűjtik egybe a nemzetek uralkodóit, akik az impulzus hatására harcolni fognak a visszatérő Jézus Krisztussal és mennyei seregeivel.
Jelenések 16:13 13. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, 14 mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.
A Zsoltárok 34:5 rámutat, hogy az Úr angyala óvja a szentek táborát, a Dániel 12:1 pedig Mikáelt (Mihályt) a nagy arkangyalt nevezi meg Izrael harci fejedelmeként és a mennyei seregek főparancsnokaként. A szellemvilág tehát aktív részese a fizikai eseményeknek. Még a szekuláris történelemben is találhatunk olyan lejegyzett eseteket, ahol a frontvonalak katonái egymással harcoló mennyei seregeket láttak az égben a saját fizikai harcuk közepette.
Lucifer munkásai
Ahogyan Istennek megvan a Magához elhívott, egyedül Őt szolgáló népe, úgy Sátánnak is megvannak a maga elkötelezett beavatottjai, akik a testi síkon viszik véghez mesterük munkáját. Bibliai néven ez a Sátán zsinagógája, s ez a szervezet a fizikai világban munkálja ki a luciferi tervet és akaratot.
A sötét szellemi oldal prófétái, pontosabban médiumai ugyancsak megerősítik annak a tényét, hogy az "ősrégi, felemelkedett szellemi mesterek" [bukott angyalok] adják meg az általuk irányított uralkodóknak és birodalmaknak az erejét.

Alice Bailey a New Age-en belül a Szellemi Hierarchia-ként ismert bukott angyali rend egyik legjelesebb médiuma, a sötét oldal szemszögéből vázolja fel ezt a szellemi harcot, ahol a jót rossznak mutatják be, a rosszat pedig a jó oldalként ábrázolják (v.ö. 2Kor. 11:14). Eszerint a földön folyó kozmikus harcban két fél áll egymással szemben: a "Fény urai" és a materialista, vagy "Sötét erők". Ez utóbbiak "azon dolgoznak, hogy megőrizzék az elavultat és az anyagit /…/ és az elkülönülést szítják." (Externalisation II. k., 76-77. o.) Tudjuk, hogy ő ezekkel a kódszavakkal elsősorban az isteni rend és a bibliai hit képviselőire utal.

A Hierarchia Bailey által azt is tudatja velünk, hogy a nagy francia forradalom óta aktívan irányítják a föld politikai eseményeit, amelyeket olyan irányba vezetnek, hogy megvalósulhasson uruknak, Lucifernek a teljhatalmú földi uralma, az "arany korszak”:
"Tegyünk említést arról a különös dologról, hogy a Hierarchia által százhetvenöt évvel ezelőtt megkezdett pusztítás magában hordozta – még messze nem rügyező formában – annak a végső pusztító aktusnak a magjait, ami akkor történik majd meg, amikor a Hierachia teljesen egybeolvad az emberiséggel és a hierarchikus formára nem lesz többé szükség. A három fő központ kettővé lesz, a hierarchia eltűnésével csak a Shamballa ["az erő"] és a [hibrid/megszállott] emberiség marad meg /…/ Ennek a végleges bomlásnak az ideje csak a planetáris létünk befejezésekor jön el." - Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 566-567 o.
Sátán emberi beavatottai természetesen alaposan kivették részüket a munkából, és 1776-ban színre lépett az illuminátus rend, a világot felforgatni kívánó céljaival. A láthatatlan kéz elkezdte a végidők eseménysorozatának tervszerűen kidolgozott megvalósítását, kezdve azzal, hogy 1789-ben kirobbantották a jakobinus, avagy nagy francia forradalmat. Rövid időre rá Marx megbízást kap tőlük a Kommunista Kiáltvány megírására, amivel létrehozta az emberiség eddigi legkártékonyabb rendszerét, a kommunizmust. Világháborúk törnek ki, és az emberiség jelentős része pusztító, totalitárius rendszerek hatalma alá kerül. Aránylag rövid idő alatt megváltoznak az értékrendek. A médium Bailey pedig tudatja velünk, hogy mindezek pozitív példái a "Fény urai" által kibocsátott erőnek:
"A férfiak [jakobinusok], akik kirobbantották a francia forradalmat; Napóleon a nagy hódító; Bismarck, egy nemzet létrehozója; Mussolini, népének megújítója; Hitler, aki egy kétségbeesett népet vett a vállaira; Lenin, az idealista; Sztálin és Franco, ezek mindannyian a Shamballa [luciferi] erő kifejtői voltak, más, kevésbé megértett erők mellett. /…/ Ezeket az embereket diktátoroknak, demagógoknak nevezzük, holott vezetők voltak, akik a nagy és nélkülözhetetlen változások véghezvitelére voltak felhasználva, és arra, hogy megváltoztassák a civilizáció arcát. Nagy és kiváló személyiségek, akik különleges módon kezelték az akarat erejét és a változásokat hozó szándékot." - A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 133. o.
A sötét oldal tehát nyíltan felvállalja és magáénak mondja a történelem leghírhedtebb tömeggyilkos diktátorait, akik a Hierarchia vezetése alatt, annak erejében működtek.
Ez a felvezető kiemelten a náci Németország háttérhatalmi szerepét bemutató írás bevezetőjeként szolgál, aminek segítségével érthetőbbé válik az, hogy a hitleri Harmadik birodalom egy gondosan kidolgozott és felvázolt háttérhatalmi terv, illetve stratégia fontos részét képezte, s mint ilyen, a háttérhatalmi rejtett kéz munkájának az eredménye. Amint azt a beavatott Albert Pike is felvázolta.
http://churchofgod.hu/content.php?act=nemzetiszoc1

Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos verse az 50-es évekből: A népi gyógyászoknak kívülről meg kell

Világéletemben segítni volt vágyam,
Beteget nem látni sem ülve, sem ágyban,
Nem jó a szegénység s mégis annyi kába,
Kevés garasát is vivé patikába.
Bojtorján, útifű, cirok, csalán, forgó.
Olyikra ha nem is, más betegségre jó.
Mennyi nyavalyája akad az embernek,
Gyógyszert az orvosok arra ritkán lelnek.
Elviszik párnádat, földed, marhád, házad,
S ha szemére veted, bizony még ő lázad.
Azt mondja: nem isten, mit sem tud már tenni,
Ezt persze csak akkor, ha nincsen már mit venni.
Bármily koldus legyél, kiszívja a véred,
Nyögsz még egy darabig, hullaház a véged.
Bocskoros gulyások, juhászok, vén nénik,
Ezer baj gyógyszerét tarisznyával mérik.

1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
"Krumplipüre" nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerű tünete : rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod mostmár, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből,
Vondd ki gyakran magad szokott környezetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad : "oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök."
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég "dicske"
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bőven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.

9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő...
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettő kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.

11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz ?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.

Kadarkúti Égi üzenetek - 59 - A Mennyei Atya szól a feltámadásról

2010. 04.21. Mennyei Atya: A feltámadás

Én: Jézusom szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Mennyei Atyám! Meghatódott szívvel és nagy érdeklődéssel várjuk tanításodat, hogy leereszkedsz hozzánk Te, a Világ Ura és Teremtője és oktatsz, nevelsz minket, kicsi gyermekeidet.

Szentlélek Úristen! Jöjj, segíts, mert egyedül mit sem érek! Add ajkamra a Mennyei Atya szavait!

Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek Én vagyok Mennyei Atyátok és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a nagy egyetemes feltámadásról, a ti feltámadásotokról lesz szó. A feltámadás a legnagyobb szabású, legszédületesebb dolog, ami az egész emberiséggel történni fog. Ez lesz a befejező akkordja a végső eseménysorozatnak. János evangéliumában olvashatjátok: „Eljön az óra, melyben mindnyájan, kik sírokban vannak, meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek kik jót cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az ítélet feltámadására.” Ugyancsak Szent János mondja: „Ez Atyám akarata, ki Engem küldött, hogy mindenkinek, aki a Fiút látja és hisz Őbenne, örök élete legyen, és Én feltámasztom őt az utolsó napon.”

Most, Gyermekeim, vizsgáljuk meg, milyen érvek szólnak a feltámadás hite mellett!

1.) A fenti szentírási idézetek azt mutatják, hogy az Úr Jézus oly világos szavakkal tanította a feltámadás hitét, hogy az Ő szavai után annak igazsága felöl a legkisebb kétely se maradhat bennetek. Kevés igazságot ismételt annyiszor és oly nagy nyomatékkal, mint éppen ezt. Bizonyára azért, mert annyira hihetetlen, a mindennapi tapasztalatnak annyira ellentmondó dologról van benne szó. Még egyet kiemelek nektek Szent János evangéliumából, ami oly megrendítően hat a hívő gyermekeimre: „Én vagyok a föltámadás és az élet, aki Énbennem hisz, mégha meg is halt, élni fog.” Hát nem nagyzolás ez? Hát nem vakmerő állítás, hogy az ember halála után is élni fog?
Nem bizony. Ugyanis, ahogyan a múlt szerdán kifejtettük nektek, hogy Krisztus feltámadása bizonyított tény, el kell hinni, hogy Ő valóban feltámadott, és ha ez igaz, akkor azt is el kell hinni, hogy a halottak mind feltámadnak. Hiszen Jézus példájával egyértelműen bemutatta nektek, hogy ez nem túlzás, nem nagyzás, a Mi isteni erőnkkel minden ember életre fog kelni.
2.) A föltámadást nemcsak Szent Fiam szava és példája bizonyítja előttetek, hanem az Én teremtő tervem. Az ember három részből áll: test, lélek, szellem. Ha lelketek szomorkodik, testetektől kéri a könnyeket, ha lelketek örül, arcotok mosolyog. Az ember tehát csak akkor teljesen ember, ha teste és szellemi lelke együtt van. Az emberi élet végső kifejtéséhez szükséges, hogy a halálban ideiglenesen elvált test és lélek ismét egyesüljenek.

3.) A föltámadást megköveteli Isten igazságossága is. Az igazság azt várja, hogy aki testben vétkezett, az testben is bűnhődjék, s aki testében győzött tisztaság, áldozatok, önmegtagadások árán, az testében is nyerje el jutalmát, nemcsak lelkében.

Vannak aggályoskodó gyermekeim, akiket zavar, hogy a feltámadás módját nem tudják elképzelni. Két barátnő éppen hazafelé tart a templomból, Jutka és Gizi. A szentbeszéd a feltámadásról szólt. Gizi megszólal: Elhiszem, hogy feltámadunk, de mi lesz azokkal, akiknek kívánságukra a tengerbe szórták a hamvait, akiket szétvitt az ágyúgolyó és akik sírján városok épültek? Lehetséges, hogy ezek is feltámadnak?

Jutka így válaszolt: Gizikém! Te azt hiszed, hogy annak az Istennek, aki megteremtette az első életet, amelyik még nem volt, akadályt fog jelenteni feltámasztani a meghalt életet, amelyik már volt? Aki az életet először adta, másodszor nem adhatja? Elporladhat valaki teste úgy, hogy Teremtője keze se képes életre kelteni?
Jó, elhiszem, mondja Gizi, de van még egy aggályom. Hogy fér majd el ezen a kicsi Földön az a sok-sok milliárd feltámadt ember? Jutka így szól: Hát nem olvastál a Bibliában az új égről és új földről? Hidd el gondoskodik róla a mi Mennyei Atyánk, hogy mindenkinek legyen helye.

- Mondd Jutkám, mit gondolsz? A feltámadáskor fel fogjuk egymást ismerni, vagy egészen más testet kapunk?

- Az Egyház tanítása szerint az ember saját testében támad föl. Ugyanaz a feltámadott test, mint a halál előtti, de mégis más, mert a mennyei dicsőségbe öltözött. Földi életünkben is ahogy növekedünk, öregszünk, változik a testünk, mégis magán hordozza a karakterünket, megmaradnak a ránk jellemző vonások. Így lesz a föltámadásunkkor is: megmarad  külsőnk a felismerhetőségig, de ahogy Pál apostol mondja: „ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandó testnek magára kell öltenie a halandóságot.

Úgylátszik Gizit nagyon érdekli ez a feltámadás-téma, mert tovább kérdezi:
- Szerinted mi az, amiben el fog térni, tehát más lesz új feltámadott testünk, mint a mostani?
- Te, Gizikém, szeretnéd tudni a feltámadott test tulajdonságait. Itt a Szentírás egyes helyeit tudom felhozni magyarázatul.
1.) Romlásra vetik el – dicsőségben támad fel.”: Nem tud szenvedni és nem tud meghalni.
2.) „Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad fel”: Testünk a boldogságtól, szépségtől, fiatalságtól úgy ontja majd magából a fényt, mint Krisztus a Táborhegyen a színeváltozáskor.
3.) „ Erőtlenségben vetik el – erőben támad fel”: Teljesen egészséges lesz és legyőzi a fizika törvényeit, a távolság a gravitáció nem akadály neki.
4.) „Érzéki testet vetnek el – szellemi test támad fel”: Olyan tökéletes lesz, mint a lélek, áthatol a falakon, nem kell ennie – innia, nem nősül és nem megy férjhez.
- Mondd, Jutka, és milyen lesz a kárhozottak teste?
- Úgy tudom elképzelni, -mondja Jutka- hogy ők is feltámadnak, ők is halhatatlanok lesznek, testük taszító, undorító lesz és ebben a testben örökkön-örökké szenvedni fognak.
Drága engesztelő Gyermekeim! E mai tanításból kiviláglik, hogy igenis lesz föltámadás számotokra, csak így válhat teljessé Jézus megváltó munkája. Hogyne hoznám el nektek a feltámadást, mikor már az anyagi világra is rányomtam diadalmamat. Az éjszakára hajnal jön, a télre tavasz, az elpárolgó víz harmat formájában visszajön, az elrohadó magból új termés támad, hát csak az ember-vetés múlnak el nyomtalanul? Hiszen ti vagytok szememben a legértékesebbek.
Ó, igen, lesz feltámadás! Akkor aratja a Megváltó végső győzelmét a halál felett. Akkor kapjátok majd meg az életet, melyről Krisztus beszélt: „Aki a Fiút látja és hisz ő benne, örök élete legyen és Én feltámasztom őt az utolsó napon.” (János 6:4) Akkor jön el az a nap, melyről a Szentírás így szól: „És az Isten majd letöröl szemünkből minden könnyet és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom ( Jel.21:4) Ó, igen! Lesz feltámadás!

Örüljetek és vigadjatok, Kicsinyeim, mert ez a nap egyre közelebb van. Ti vagytok az utolsó idők apostolai, akik mindennap készenlétben várjátok Szent Fiam visszatérését a Földre. Kitárt szívvel várjátok a Szentlélek kiáradását, az elragadtatást, a csodálatos Új Világot, mely események a dicsőséges feltámadáshoz és az utolsó ítélethez vezetnek. Addig még küzdenetek kell, utolsó idők apostolai. Ennek a küzdelemnek a vége nem lehet más, mint Isten országának végső győzelme és benne a ti üdvösségetek. Azért jön el másodszor Szent Fiam, hogy győzelemre vigye ezt az ügyet.

Megáldalak benneteket a feltámadásba vetett hit lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.