2011. szeptember 24., szombat

Órigenész XXXI. homíliája - Az Üdvözítő harmadik megkísértéséről

Órigenész XXXI. homíliája
Az Üdvözítő harmadik megkísértéséről (Lk 4,9-13)
Kutassátok az Írásokat, hogy azokban a részekben, melyek egyszerűnek tűnnek, mély misztériumot találjatok. Vizsgáljuk meg a ma hallott evangéliumi olvasmány elejét, s figyeljünk arra, amit eddig nem vettünk észre. A Sátán - olvassuk - Jeruzsálembe vezette Jézust (Lk 4,9). Nemigen lehet elhinni, hogy a Sátán vezesse Isten Fiát, Ő pedig kövesse. Nyilván úgy követte, mint az atléta, aki önként megy a próba elé. Nem félt a kísértéstől, nem ijedt meg a legravaszabb ellenfél cselvetésétől, s valahogy így szólt magában:
Vígy ahova akarsz, tégy próbára, ahogyan akarsz, a próbatételre magamtól ráállok, elviselem, amiket adsz, kiteszem magam bármely kísértésnek: mindenben én bizonyulok majd erősebbnek. - Jeruzsálembe vezette tehát, a templom párkányára állította, s így szólt hozzá: Ha az Isten Fia vagy, vesd le magad innen! Felvezette tehát a templom legmagasabb pontjára, s azzal biztatja, hogy vesse le magát innen. Mivel álnokságból ajánlotta ezt, és a dicsőség megmutatása ürügyén valami másra törekedett, az Üdvözítő ezt mondta neki: Írva van, ne kísértsd Uradat, Istenedet.
De figyeld meg azt is, hogyan kísérti a Sátán! Nem meri másként kísérteni, csak úgy, ahogy a Szentírásból, mégpedig a zsoltárokból meríti a bizonyítékot: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad: Írva vam ugyanis, hogy angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak téged, nehogy kőbe üssed a lábadat (Zsolt 90 [91], 11-12.) Honnan tudod, Sátán, hogy ez meg van írva? Csak nem olvastad a prófétákat, vagy ismerted az isteni kinyilatkoztatásokat? Te ugyan hallgatsz, de én válaszolok helyetted! Olvastad, de nem azért, hogy a szent olvasmányok jobbítsanak, hanem azért, hogy a csupasz betűvel (vö. 2Kor 3,6) megöld azokat, akik az írás barátai!
Tudod azt, ha más könyveiből is idézni akarnál, nem tudnál, nem tudnál megtéveszteni, állításaidnak nem is lenne tekintélye! Markión is így olvasta az Írást mint a Sátán, így olvasta Baszilidész, Valentinosz is, hogy a Sátánnal együtt mondják az Üdvözítőnek: Írva van, hogy az angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak, nehogy kőbe üssed a lábadat.
Ha tehát az Írás tanúságtételét hallod, vigyázz, ne bízz meg rögtön a beszélőben, hanem előbb fontold meg, milyen az élete, milyen a felfogása, milyen szándékú, nehogy csak színlelje, hogy ő is szent, miközben nem az, és a báránybőrbe bújt farkas az eretnekség fertőző mérgét rejtse (vö Mt 7,15), nehogy maga a Sátán szólaljon meg belőle az idézeteken keresztül! Amint tehát a Sátán, ha neki időszerű, akkor az Írások szavaival fejezi ki magát, úgy Pál ellenkezőleg, mindig hallgatói javát tartja szem előtt, nemcsak az írásokból, hanem a világi irodalom alkotásaiból is merít érveket: A krétai örök hazudozó, gonosz fenevad és falánk naplopó (Tit 1,12) - mondja, és más helyen: az ő fiai vagyunk (ApCsel 17,28), a gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt (1Kor 15,33). Még ha az Írások szavaival beszél is a Sátán ez alkalommal, engem nem tud becsapni, Pál beszédmódja sem ijeszt meg engem, még ha a pogány írásokból vesz is példát. Pált a világiak mondásait is idézve megszenteli.
Lássuk tehát, mit mond az Írások alapján a Sátán az Úrnak: Írva van ugyanis, hogy angyalainak parancsolta felőled, hogy tenyerükön hordozzanak, nehogy kőbe üssed lábadat. Lásd, ezekben a bizonyítékokban is mennyire fortélyos! Kisebbíteni akarja a Megváltó dicsőségét, mintha angyali segítségre lenne szüksége, hogy lába meg ne botoljon, ami csak úgy lehetséges, ha kezükön hordozzák. Veszi ezt a tanúsító helyet, és Krisztusra magyarázza, bár ez nem Krisztusra vonatkozott, hanem általában a szentekről írták. Nyíltan és teljes bizonysággal ellent mondok most a Sátánnak, ezt a helyet nem lehet Krisztus személyére érteni. Nincs is szüksége angyali segítségre annak, aki nagyobb az angyaloknál, az azokétól kiválóbb nevet örökölt (Zsid 1,4-7). Egyetlen angyalnak sem mondta Isten: Fiam vagy te, ma szültelek téged (Zsolt 103 [104],4). Közülük egyhez sem szólt, úgy, mint Fiához: aki angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlánggá (Zsolt 103[104],4), csak tulajdon Fiához, akiről a prófétáknál számtalanszor beszélt.
Mint mondtam, nem szorul az angyalok segítségére Isten Fia. Sőt, inkább tudd meg, Sátán, ha Jézus nem segít az angyaloknak, ők botolnának meg. Ha azt látjuk, hogy valamelyik angyal megbotlik, amelyről már olvastuk: mert angyalok fölött ítélkezünk (1Kor 6,3), akkor az azért botlik meg, mert nem nyújtotta ki a kezét Jézus felé, hogy miután ő megfogta azt, el ne bukjon. Amikor valaki saját erejében bízva nem hívja Jézus segítségét, megbotlik és elesik. Sátán, te is ezért mint villám buktál le az égből (Lk 10, 18), mert nem akartál hinni Krisztusban, Isten Fiában.
De hogy megtudd, rosszul magyaráztál, nem Krisztusra, hanem a szentekre kell érteni a szakaszt, hát hallgasd a következőt. A rontástól és a déli démontól (Zsolt 90[91],6) nem Jézus Krisztust szabadítja meg az Isten, hanem a szenteket. Olvasd a kilencvenedik zsoltárt, amelynek kezdő sora így szól: Aki a Magasságbeli segítségében lakozik, az az ég Istenének védelmében időzik (Zsolt 90[91],1), és úgy találod, hogy ez jobban illik az igaz emberre, mint Isten Fiára: ezrek esnek el oldaladon, tízezrek jobbodon, hozzád azonban nem közelít, ezért saját szemeddel fogod látni és meglátod a bűnösök viszonzását (Zsolt 90[91],7-8) stb., amit mind az igaz személyére kell érteni.
Így itt is fonák módon érvelt a Sátán, hogy azt állítsa, ami az igazakra vonatkozik, azt a Megváltóra kell érteni, elhallgatva és átfutva olyan sorokon, amelyek viszont ellene szólnak. Amikor ugyanis azt mondja, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy kezükben hordozzanak téged, nehogy kőbe üssed a lábadat, elhallgatja azt, ami ez után következik: az áspison és a baziliszkuszon jársz, és eltaposod az oroszlánt és a sárkányt (Zsolt 90[91],13). Miért hallgatod el ezt, Sátán, ha ugyan nem te vagy a baziliszkusz, ha ugyan nem te vagy minden kígyó fejedelme, akinek mérge ártóbb a többinél, aki már a tekinteteddel megölsz bárkit? Még egy másik ártó ellentétes erőt is kísérődnek tudhatsz, amelyet áspisnak neveznek, és ez is alá van vetve az igaz embernek, és ezért hallgatsz mindezekről.
Te vagy a sárkány, te vagy az oroszlán, amelyekről meg van írva: az áspison és baziliszkuszon jársz, és eltaposod az oroszlánt és a sárkányt (Zsolt 90[91],13). Jóllehet te hallgatsz róla, de mi, akik helyesebben értjük az Írásokat, tudjuk, hogy hatalmunk van taposni rajtad, és mi kaptuk ezt a hatalmat, mondom, nemcsak az Ószövetségben, ahogyan most énekli a zsoltár, hanem az Újszövetségben is mondja az Üdvözítő: Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és az ellenség minden hatalmán, és semmit sem fog ártani nektek (Lk 10,19).
Vegyük az ekkora nagy hatalommal megerősített fegyverzetet, kövessünk el mindent, hogy életmódunkkal eltapossuk a sárkányt és az oroszlánt. Továbbá, hogy megtudd, miként tapos az oroszlán és tipor a sárkány, olvasd Pál levelét, amelyben arról beszél, hogy a bűnös lábbal tiporja Isten Fiát, úgy ellenkezőleg, aki igaz, az eltapossa az oroszlánt és a sárkányt, és az ellenség minden hatalmát taposva Jézus Krisztus nevében, akinek dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Ámen.

Tamási Attila
„A Lelket ki ne oltsátok, a prófétai beszédet meg ne vessétek!
Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!”
(1Tessz 5,19-21)
Meghívó
Kiengesztelődési
imatalálkozóra
A találkozó helye:
A VÁCI SZENT ANNA PIARISTA TEMPLOM
ideje:
2011. október 22-e szombat
fő témája:
A szellemek megkülönböztetése napjainkban
programja:
07.30-tól Csendes szentségimádás
09.00 Bocsa József: A kiengesztelődés és a szellemek megkülönböztetése
10.00 Sipos Gyula: Gyakorlati tapasztalatok a megkülönböztetésben
11.00 Csilik János: Téves és helyes tanítások napjainkban
12.00 Ebédszünet
13.00 Engesztelés
15.00 Szentmise (Főcelebránsa dr. Beer Miklós megyéspüspök úr)

A Piarista Templom a városközpontban található, a Szentháromság téren, a Székesegyház szomszédságában. Akik vonattal érkeznek, a vasútállomástól a főtérig jöjjenek, onnan balra már látható a fehér kéttornyú templom. Akik gépjárművel érkeznek, azok a Duna parton parkoljanak
(A székesegyházzal szemben nyíló utcán közelíthető meg)!

Ez a találkozó a négy évvel ez előtt tartott egyedi történelmi kiengesztelődési találkozó folytatása. Az előzőkhöz hasonlóan erre a találkozóra is

Október 13-ától, csütörtöktől kilenceddel készülünk, hogy azokat a kegyelmeket, amelyeket Isten számunkra tartogat, be tudjuk fogadni. Végezzünk szentgyónást, naponta menjünk szentmisére, járuljunk szentáldozáshoz, maradjunk szeretetben. És készüljünk böjttel is!

Az előző nap október 21-e a hónap harmadik pénteke, amelyen 24 órás szentségimádás lesz hazánkért. Este 6 órakor családfa gyógyító szentmise, amelyet bemutat Csilik János atya. A szentmise előtt 1/2 5 órától előadás a családfa gyógyításáról.