2012. május 2., szerda

Gazdag István: Irán-Izrael: atomkrízis és hipokrízis

„Miért vártam meg ezt a napot, hogy kimondjam, öregen és az utolsó tintámmal: Az izraeli atomhatalom fenyegeti a már törékeny világbékét? (...) mert belefáradtam a Nyugat képmutatásába.” Günter Grass írta ezt abban a prózaversében, amely a Süddeutsche Zeitung április 4-i számában jelent meg. A Nobel-díjas német író valójában nem mondott semmi újat, amikor - az ilyen esetekben megszokott anatémát vonva fejére - kimondta, hogy az amerikai és európai imperializmus elvakult támogatását élvező cionista entitás a világbékét fenyegeti.
Nagy-Britannia már a XIX. század első harmadától kacérkodni kezdett azzal a gondolattal, hogy saját birodalmi érdekei szolgálatában „zsidó nemzeti otthont” létesít Palesztinában. A politikai cionizmus a korszak vezető gazdasági és gyarmati hatalmának a védőszárnyai alatt bontakozott ki, megerősödéséhez pedig nagyban hozzájárult az európai antiszemitizmus, a Harmadik Birodalom zsidóellenes politikája és a brit kolonialisták által a palesztinai arabokkal szemben tanúsított megvetés egyaránt, miután egészen a hírhedt Balfour-nyilatkozatig (1917) csupán egy kisebbségi politikai irányzatnak számított a zsidók körében. Kezdetben legalábbis Anglia, pontosabban az angol burzsoázia gazdasági és stratégiai érdekei álltak az izraeli gyarmatosítás mögött, amely mára - mint látható - valós veszéllyé vált e kőolajban dúskáló régió népeire, sőt az egész világra nézve.
Izrael egy minden más állam fölötti állam. Fölötte áll a törvényeknek, a nemzetközi konvencióknak és az ENSZ összes határozatának is. Gyakorlatilag korlátlan a hatalma. Nem tűr ellentmondást, sem kritikát. Létének bármilyen kétségbe vonását, politikájának bármilyen ellenzését, agresszivitásának bármilyen leleplezését kíméletlenül elnyomja és megtorolja. Az anticionizmust immáron az antiszemitizmussal azonosítják. Véget nem érő az ily módon „antiszemitának” bélyegzett - és ezzel de facto indexre helyezett - politikusok, emberi jogi aktivisták, közéleti személyiségek, gondolkodók, írók, művészek, egyetemi oktatók listája. Günter Grass nem az első és nem is az utolsó, aki így járt. Nyugaton a cionista entitással szembeni ellenállást szisztematikusan terrorizmusnak minősítik és noha a megszállókkal szembeni ellenállás természetes jogát az ENSZ is elismeri, a palesztinokat többnyire „terroristaként” kezelik, akik úgymond Izrael létét fenyegetik. Az izraeli politikát érintő minden bírálat elfojtásának megszállottságát csupán Palesztina valódi történetének meghamisítására és a palesztin nép ellen elkövetett izraeli bűnök elhallgatására irányuló ádáz akarat magyarázhatja.
Az angolszász imperializmus, a szovjet bolsevizmus és a politikai cionizmus cinkossága egy modern Leviathánt kreált, amely egyre növekszik és szüntelenül atomháborúval fenyegeti a világot. Izrael, a City & Wall Street-beli oligarchia és európai vazallusaik sohasem fogadták el az őket kiszolgáló Pahlavi-dinasztia bukását és az iszlám köztársaság megszületését Iránban. A sah diktatúrája egyike volt a legkegyetlenebbeknek, amelyet az angolszász imperializmus valaha is létrehozott, és miközben rettegett politikai rendőrsége, a Sahak brutálisan elnyomott minden ellenzéki hangot, az angol-amerikai olajtársaságok háborítatlanul pumpálhatták ki az ország fekete aranyát. Az a tény, hogy ez a nacionalista teokrácia elutasítja az imperialista hegemóniát és államosította saját kőolaj- és földgázvagyonát, elég volt Irán „haramiaállammá” nyilvánításához és a „Gonosz tengelyére” helyezéséhez.
USrael nem tűrheti, hogy egy olyan ország, mint Irán, megerősödjön és fenyegetést jelentsen hegemóniájára nézve a Közel-Keleten, a világ legfontosabb kőolajtermelő régiójában. A cionista vezetők számára az iszlám köztársaság ráadásul akadályt jelent a „Nagy Izrael” terv megvalósításának útjában. Meg kell tehát semmisíteni, kerül amibe kerül, akár egy világháborút is kockáztatva. Gazdasági embargó, diplomáciai zsarolás, mindenféle szankciók, tudományos kutatók célzott likvidálása, véres szabotázsakciók és merényletek, a belügyekbe való nyílt beavatkozás, kormányellenes terrorszervezetek támogatása - a perzsa állam térdre kényszerítéséhez bármilyen eszköz megengedett. Eközben intenzív és deliráns propaganda-kampánnyal készítik fel a nemzetközi közvéleményt az ellene tervezett izraeli és/vagy amerikai agresszióra. Az iráni vezetők diabolizálása, ahogyan az amerikaiak által megtámadott országok vezetőinek esetében mindig, szintén a közvélemény gigantikus manipulálásának a része, hogy kedvező politikai és pszichológiai légkört teremtsenek a háborúhoz.
A szentföldi latorállam azonban még messzebb akar menni, és ehhez az iráni atomprogramot veszi célba. „Irán lassan, de biztosan közeledik ahhoz a pillanathoz, amikor belép az immunitási zónába”, mondja Ehud Barak izraeli hadügyminiszter. „Iránnak sohasem lenne szabad megengedni, hogy atomfegyvereket fejlesszen ki”, visszhangozza Benjamin Netanjahu miniszterelnök a cionisták legbefolyásosabb amerikai lobbija (AIPAC) előtt. Az iráni nukleáris létesítmények lerombolása a szélsőséges izraeli vezetők rögeszméjévé vált, Netanjahu egyenesen az élete „missziójának” tartja ezt.
Abszurd helyzet! Noha az egész történelmük kegyetlenségről, mészárlásokról és az emberi élet leplezetlen megvetéséről szól, mégis az imperialista hatalmak és cionista kreatúrájuk vádolják azzal Iránt, hogy atomfegyverre akar szert tenni. Nem árt emlékeztetni, hogy éppen ők birtokolják a világ nukleáris arzenáljának döntő részét, és mindeddig csak az USA vetette be ezt a tömegpusztító fegyvert Hirosima és Nagaszaki lakói ellen. Ma az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Izrael nemcsak annak jogát vindikálják maguknak, hogy a földi élet totális megsemmisítésére elegendő mennyiségű atomfegyvert birtokoljanak bármiféle ellenőrzés nélkül, hanem az arra való jogot is, hogy bárki ellen, bármikor felhasználhassák azokat. A „nukleáris négyek bandája” ezt a helyzetet akarja tartósítani, ezért fenekedik Iránra, amely kihívást intézett stratégiai monopóliumuk ellen. Akkor hát ki is fenyegeti valójában a világbékét?
MD 2012. V. 2.

Kadarkúti Égi Üzenetek 144. Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai

2012.05.01  ÉGI ÜZENETEK               Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai
Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó.
Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső változás történik a lelketekben. Miben nyilvánul meg ez a változás?
  1. Elnyeritek minden bűnötök teljes bocsánatát
  2. Egészen eltörlöm örök büntetéseteket
  3. Előrölöm tartozásaitok egy részét
  4. Békét, nyugalmat adok lelketekbe
  5. Jócselekedeteitek érdemei visszaélednek
1.       Hogy elnyeritek minden bűnötökre a teljes bocsánatot, az azt jelenti, hogy amit meggyóntatok, az a bűn nincs többé. Egy példát mondok erre az életből. Egy férfi 4 halálos bűnt követett el, és meggyónta. Bizonyos idő után megint elkövetett egy bűnt. Akkor hány bűne lesz? Csak egy! Hogy azelőtt mennyi volt, az nem számít. Amit egyszer megbocsátottam, az többé már nincs.
2.       A gyónással a kegyelem állapotába kerültök, tehát nem juthattok a pokolba, míg el nem követtek újra egy halálos bűnt. Tehát a feloldozással eltörlöm örök büntetéseteket. Gyónjatok sokszor, mert a gyakori gyónás óriási segítség a kárhozat elleni küzdelemben.
3.       A föloldozással eltörlöm tartozásaitok egy részét. A meggyónt, és megbocsátott bűneitek eltűnnek ugyan, de utánuk tartozásotok marad, amit le kell vezekelni a tisztítótűzben vagy itt a földi életben. Ezekből a tartozásokból törlök el valamennyit. Ha ezekhez az eltörlésekhez még hozzátesztek sok felajánlott szenvedést, áldozatot, lemondás, önmegtagadást, halálotok után akár azonnal át is léphetitek a tisztítótüzet és a Mennybe juthattok.
4.       A szentgyónással békét, nyugalmat adok a lelketekbe, boldogító tudatot, hogy Én, a te Istened megbocsátottam és visszafogadtalak gyermekemmé. Egy életből merített példával szeretném bemutatni nektek, Gyermekeim, hogyan tudja felemelni a lelket a szentgyónás. Ma 20 éves Ibolya, aki gyermekkorában vallásos nevelésben részesült. Volt elsőáldozó, bérmálkozó, szüleivel rendszeresen járt a vasárnapi szentmisékre. Az általános iskola után egy távoli városba került továbbtanulni és kollégista lett. A tömeget követve elszakadt a hittől és belekeveredett a diszkók erkölcstelen világába. Rövid, pár hetes kapcsolatai voltak. A középiskola elvégzése után főiskolán tanult tovább és ott beleszeretett egy fiatal tanárjába, aki 2 gyermekes családapa volt. Hazudozva, titokban találkoztak. A paráznaság és házasságtörés bűnét ismerte a hittanórákról. Kezdte rosszul érezni magát a lelke mélyén. Mintha mázsás kő telepedett volna a szívére. Félt, hogy kitudódik ez a viszony, és a feleség nagy botrányt rendez. Rettegett a kárhozattól, mert tudta, hogy megérdemli. Nyári szünet volt, és hazautazott. Vasárnap édesanyjával elment a templomba. Az átváltoztatás alatt mély bűnbánat, szégyen és szomorúság fogta el, az Úr Jézus előtt és el kezdett sírni. Édesanyja, mit sem sejtett és vigasztalgatta. A szentmise után anya és lánya, leültek egymással szemben és Ibolya mindent elmondott. Édesanyja megdöbbenve hallgatta, és okos tanácsokkal látta el: mindenekelőtt szakítson a nős emberrel, azután tartson alapos lelkiismeret vizsgálatot és menjen el gyónni, áldozni. Ó, Gyermekeim, ha láttátok volna! gyónás közben hullott a könnye, mint a záporeső. A föloldozás után a könnyein keresztül mosolygott, és felszabadultnak, könnyűnek, és boldognak érezte magát. Hófehér lelkével új életet kezdett. Itthon minden este elment Anyukájával a szentmisére, és szentáldozáshoz járult. Megtanulta a rózsafüzért. Úgy ment vissza a főiskolára, hogy alig ismertek rá. A bűnös kapcsolatát lezárta, a diszkó helyett tanulással foglalkozott és vasárnaponként szentmisére jár. Az Oltáriszentség, Jézus teste és vére oltalmazta a kísértésektől, bűnöktől. Lelkét a tisztaság, a béke és a nyugalom uralta.
5.       Miben nyilvánul meg a változás a lélekben a szentgyónás után? Abban, hogy a jócselekedetei érdemei visszaélednek. Gyermekeim! A sok jó, amit tettetek a kegyelem állapotában, mind elvész, ha elkövettek egy súlyos bűnt. És ha ennek a bűnnek az állapotában maradtok jócselekedeteitek Előttem semmit nem érnek. De ha meggyónjátok ezt a bűnt, az előző érdemeitek visszaélednek. Erre is mondok egy esetet: Erzsike nagyon jó anyós és nagymama. Együtt lakik leányával és családjával, és mindenben segíti őket, munkájával és anyagiakkal egyaránt. De van egy hibája. Némelykor nem tud vigyázni a szájára, főleg, mikor nem sikerül neki valami, és csúnyán káromkodik. Azután siet meggyónni. Amikor a kegyelem állapotában van gyönyörködöm szeretetében, fáradhatatlan szorgalmában, de mikor beleesik a káromkodás bűnébe, eltűnnek jócselekedeteinek érdemei, amit eddig tett. És hiába szorgoskodik, hiába szolgálja a családot áldozatosan – míg meg nem gyónja bűnét- életének ez a része üres járat. A bűnben nem tud érdemeket szerezni a jótetteivel, de ha szentgyónáshoz járul, visszaélednek a régi jócselekedetei Előttem. Látjátok, mekkora ereje van a szentgyónásnak? Visszahozza nektek az összes jót, amit azelőtt tettetek.
Drága Kicsinyeim! Most megismerkedtetek a szentgyónás kegyelmi hatásaival. Már csak egy dologról szeretnék beszélni: a háláról. Ne hogy azt higgyétek, hogy az Én Szent Fiamnak semmibe se került a bűnbocsánat szentsége! Ahhoz, hogy megalapítsa a szentgyónást, mint feltámadt Jézus, először végig kellett szenvednie a kínzatásait és kínhalálát. Nagyon nagy volt az ára a bűneitek bocsánatának. A gyónás soha ne maradjon megköszönés nélkül. Kedveseim! Elmondom nektek, hogyan vagyunk jelen Mi, a Szentháromság és a Szűzanya. Egy ragyogó nagy fehér szív érkezett az Égből a mennyezeten áthatolva. A Naphoz hasonló fényt árasztott magából. Volt rajta egy kétszárnyú ajtó és a Szív tetején egy izzó, sárgásfehér fényű szeretetláng lobogott. Az ajtó kinyílt, és Mi négyen sorban kiléptünk belőle. Először Én, azután Szent Fiam, a Szentlélek és a Szűzanya. A nagy fehér Szív, mely ideszállított minket, a tetején lévő lánggal, végtelen szeretetünk jelképe irántatok. Mindhárman, és a Szűzanya is hófehér ruhában vagyunk. Míg mondtam a szentgyónásról a tanítást, itt álltam eszközömtől balra, a többiek is körülöttünk hallgatták veletek együtt szavaimat. Most viszont a beszéd végén Jézus Krisztus fehér papi ruhában és halványlila stólában leült a gyóntatószékbe. Én, Atyátok a háta mögött állok. Gondolatban egyenként jöjjetek ki, Gyermekeim, mert Fiam mindenkit meg fog gyóntatni. Már ott is áll Jézus előtt az első közületek. Mielőtt letérdel, odamegy Szentlelkem egy fehér lánggal a tenyerén és belevilágít a lelkébe. Nemcsak a szívébe! Ugyanis a lelketek nem egy kicsi fényes folt valahol a szívetek körül, hanem belülről kitölti a testeteket: benne van szívetekben, fejetekben, lábatokban, kezetekben, akkor, mint ti és olyan az alakja, mint nektek. Ezért a Szentlélek Isten lángjával körbevilágít benneteket egészen, hogy az Úr előtt minden bűnötök kirajzolódjon. És amit ezután mondok, egyes számban folytatom, mert végig mindegyiketekkel ez történik.
Térdelj le, Gyermekem Urad Jézusod előtt! Töredelmes szívvel gondolatban sorold fel Előtte bűneidet. Utána Ő így szól hozzád: „Szeretett Gyermekem! Boldoggá tettél igazi, mély és őszinte gyónásoddal. Ezután gondosan kerüld a bűnt, és hívj Engem, hogy segítsek legyőzni a kísértést. Mondd el a bánatimát. Ketten egyszerre hallgatjuk, Atyám és Én. És most nézd, mit teszek veled! Szívemből egy piros vérsugárral lepermetezem egész lelkedet, mely minden foltot eltávolít. Atyám és Én együtt oldozunk fel e szavakkal: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.” Jöjj, Édesanyám, öltöztesd fel gyermekünket. A Szűzanya karján egy ragyogó fehér ruha van, éppen a te lelked mérete. Rád adja, és a szíved felett e ruhán arannyal egy liliom van hímezve és egy név. Ez lesz majd a Mennyországban a neved. Vigyázz erre a ruhára, mert ez a megszentelő kegyelem hófehér ruhája. Őrizd meg ilyen fehéren!
Kicsinyeim, ez a gyónás nem helyettesítheti a szentgyónást, melyet a templomban végeztek. Ezzel csak azt mutattam be nektek, hogy amikor szentgyónáshoz járultok, a gyóntatószékben valójában Én ülök, a ti Jézusotok. Én bocsátom meg bűneiteket, és Én oldozlak fel benneteket a pap ajkával és kezével.
Drága tisztalelkű Gyermekeim! Ezután szeretnétek-e lelki áldozásban részesülni? Válaszoljatok! … Én, Atyátok egy aranykelyhet tartok a kezemben ostyákkal, és átadom Szent Fiamnak. A Szentlélek is fog egy arany kelyhet, melyben bor van. Mindhárman keresztet rajzolunk a levegőben a kelyhek fölé, és erre az ostyák Oltáriszentséggé, és a fehérbor Jézus valóságos, piros habzó vérévé változik. Térdeljetek le! Aki nem tud, álljon. Szentlelkem és Jézus végigmennek köztetek, és mindenki előtt megállnak. Jézus mindannyiatokhoz egyidejűleg szól, ezért egyes számban beszél: „Drága, hófehér lelkű Gyermekeim! Alig várom, hogy beléphessek a szívedbe, hogy egyesüljek egész lelkeddel. Hogy eggyé válhassak veled. E szavakkal emelem fel a te Szentostyádat: „Ez az Én Testem!” Nyisd ki a kis szádat! Belemártom a Szentostyát Vérembe, melyet Szentlelkem tart és most nyelvedre helyezem. Nyelj egyet! Emeld fel a fejedet, hogy megsimogathassam arcodat! Ugye érzed Kezem melegét? Gyermekem! Merülj el szeretetemben! Most az egész Szentháromságot magadhoz vetted. Ezután szeress minket, dédelgess minket, légy hálás e nagy ajándékunkért.
Állva fogadjátok közös áldásunkat! Az egész Szentháromság és Édesanyám nagy keresztet rajzolunk a levegőbe és Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Bolívia államosította a spanyol energetikai vállalatot

A bolíviai elnök Evo Morales államosított egy spanyol áramszolgáltatót és elrendelte a lefoglalását. A Transportadora de Electricidad a spanyol Red Electrica Corporacion leányvállalata, és Bolívia most 99,94%-os tulajdont szerez a vállalatban.
A Gonzalo Sanchez de Lozada kormányzata alatt privatizált vállalat Bolívia áramtermelésének 75%-át adja és exportra is termel, ezért a lépés összhangban van Cristina Fernandez argentin elnök két héttel ezelőtti bejelentésével, miszerint államosítja az ország legnagyobb olajvállalatát (ami szintén egy spanyol cég).
A Dél-Amerikában zajló folyamatok könnyen megadhatják a kegyelemdöfést a spanyol gazdaságnak, ami így is hitelválságban van és nemrég látott napvilágot a hír, miszerint a spanyol bankrendszer összeomlásának elkerülése miatt szükség lesz a bankok feltőkésítésére vagyis egy újabb hitelre. Az államosításokkal a dél-amerikai vezetők a még "versenyképesnek" számító spanyol vállalatokat ütik ki a nyeregből, vagyis garantált az energiaárak gyors növekedése Spanyolországban és Európában.
Molnár István

A közelgő pénzügyi vihar 22 előjele

Aki örömét leli a katasztrófákban, valószínűleg élvezni fogja 2012 hátralévő részét. Egyre több vészjósló előjel bukkan fel a gazdasági világban. A vállalati bennfentesek ész nélkül adják el részvényeiket, Európa vezető gazdaságai egymás után süllyednek válságba, az IMF az eurózóna szétesését jósolja és egyre több nagybank küzd komoly gondokkal.
A pénzpiacok eddigi relatív stabilitásának vége. A korábban felszín alatt rejlő problémák sorra bukkannak fel, jelezve a közeledő vihart.
A világtörténelem legnagyobb adósságlufija kidurranni készül. Talán addig van még némi időnk, de egyelőre úgy tűnik, nincs semmi a láthatáron, ami megállíthatná a kialakuló zűrzavart.
A következő 22 adat, tendencia vagy nyilatkozat mindenesetre ezt tűnik alátámasztani:
1. A CNN szerint az S&P által listázott cégek bennfenteseinek eladásai az elmúlt csaknem egy évtized legmagasabb szintjén állnak. Vajon ezek a bennfentesek tudnak valamit, amit mi nem?
2. Az Egyesült Államokban az ingatlanárak egymást követő hat hónapon át estek, jelenleg az ingatlanpiaci csúcs 35 százalékánál tartanak. Utoljára 2002-ben voltak ilyen alacsonyak.
3. Az előrejelzések szerint a görög gazdaság további 5 százalékkal zsugorodik idén.
4. A temérdek megszorítás ellenére a 2012-es évre előrevetített költségvetési hiány még mindig a GDP 7 százaléka lesz Görögországban.
5. Az olasz és spanyol szuverén adósságok után fizetendő kamatok folyamatosan emelkednek. Az RTE a következőket írja:
Spanyolország adósság rátája majdnem kétszeresére emelkedett egy nemrég tartott rövidtávú adósság aukció során, mivel a befektetők aggódnak, hogy az eurózóna nem elég elszánt a felhalmozódott adósságok kezelésével kapcsolatban.
A mai napon Olaszország 3,5 milliárd eurót gyűjtött össze egy rövidtávú kötvényértékesítéssel, de az eddiginél sokkal magasabb kamatra, az eurózóna adósság miatti növekvő aggodalmak és negatív kilátások miatt, nyilatkozta a Bank of Italy.
6. A spanyol kormány nemrégiben bejelentette, hogy a 2011-es költségvetési hiány sokkal nagyobb volt, mint azt előre jelezték és, hogy valószínűleg nem lesznek képesek tartani a 2012-es hiánycélt sem.
7. Akármennyire hihetetlen, de a spanyol bankok könyveiben szereplő hitelek 8,15 százaléka rossz hitel. Ez az elmúlt 18 év legrosszabb aránya. Spanyolországban a veszélyes hitelek a GDP 13 százalékát teszik ki.
8. Az egyik legfontosabb spanyol tőzsdeindex, csak idén 19 százalékot esett eddig.
9. A kormány által kiadott új rendelet szerint Spanyolországban a 2500 eurót meghaladó tranzakciókat nem lehet készpénzben teljesíteni. Sokak szerint ez egy pánikintézkedés.
10. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy hamarosan Spanyolország is kimentésre szorul. A Reuters a napokban a következőket írta a helyzetről:
A spanyol eseményeket figyelemmel kísérő szakértők sem tudják, hogy mennyi pénzre lesz szükség, illetve pontosan mikor, de közülük egyesek egészen biztosak, hogy Madrid előbb-utóbb sok milliárd eurós mentőcsomagot kér bankjai, és akár magának az államnak a kimentésére is.
11. A Moody’s Alanytics elemzői arra figyelmeztetnek, hogy Olaszország már pénzügyileg fenntarthatatlan terepre „tévedt”:
„Megítélésünk szerint Olaszország pénzügyi mozgástere kimerült,” nyilatkozta a Moody’s. „Az ország GDP arányos adóssága már átlépte a kezelhető szintet. Az olasz 10-éves futamidejű államkötvények kezelhető határa becslések szerint 4,2%. Április 18–án ez a mérték elérte az 5,46 százalékot.”
12. Az előrejelzések szerint a portugál gazdaság 5,7 százalékos zsugorodása várható 2012 során.
13. Kiderült, hogy az eddig viszonylag stabilnak gondolt európai országokban is baj van. A holland kormány például április 23-án lemondott, miután a megszorító intézkedésekről folyó tárgyalások kudarcba fulladtak.
14. Christine Lagarde, az IMF vezetője azt nyilatkozta, hogy „sötét felhők gyülekeznek a láthatáron” a globális gazdaság számára.
15. Olivier Blanchard, az IMF vezető közgazdásza kijelentette: „Az embernek az az érzése, hogy a dolgok bármelyik pillanatban ismét nagyon rosszra fordulhatnak.”
16. Az IMF nemrégiben kiadott jelentése szerint a jelenlegi pénzügyi válság az eurózóna felbomlásához vezethet:
A jelen körülmények között nem zárhatjuk ki az eurózóna felbomlásának lehetőségét. A pénzügyi és reálgazdasági problémák átterjedése más területekre, különösen Európában, minden jel szerint komoly lesz.
Ez hatalmas politikai sokkot eredményezhet és a Lehman Brothers csőd idején tapasztalt gazdasági stresszt is meghaladhatja.
17. Soros György nyilvánosan kijelentette, hogy az Európai Unió hamarosan az egykori Szovjetunió bukásához hasonló összeomlással nézhet szembe.
18. Nigel Farage, az Európai Parlament egyik képviselője, egy kéthete készített interjú során kijelentette, hogy néhány nagy európai bank összeomlása elkerülhetetlen:
„Komoly banki összeomlások várhatók, amelyek súlyos hatással lesznek bizonyos szuverén államokra. Attól tartok, olyan pontra érkeztünk, ahonnan már nincs megállás. Most már mindegy mennyi műpénzt gyártanak, a problémák mindig nagyobbak maradnak, mint az azokat megoldani próbáló emberek. Közel vagyunk ehhez.
Amikor az események miatt várható kockázatokról és veszélyekről beszélek, valamilyen lázadás vagy társadalmi katasztrófa formájában, akkor ők (az európai politikusok) nagyon aggódnak. Egymás között beszélnek ezekről a dolgokról, de nyilvánosan nem mernek egy szót se szólni.
Az eurózónában tapasztalt, hetek óta tartó lejtmenet nagyon súlyos. Ez az olasz és spanyol kötvényfelárak miatt van. Ez a mediterrán országokban a fiatalok körében jellemző 50%-os munkanélküliség miatt van.
A felkelések és zavargások miatt az utcákon. Kicsit több mint egy hónapja Herman Van Rompuy azt mondta, itt ezen a helyen, hogy „sikerült megfordítanunk a helyzetet. Mindent megoldottunk. Nincs több probléma az eurózónában.” Milyen vicces csapat.”
19. Az IMF előrejelzése szerint Japán GDP arányos adóssága jövőre eléri a 256 százalékot.
20. A Goldman Sachs előrejelzése szerint az S&P 500-as index 11 százalékkal fog esni 2012 végéig.
21. Az elmúlt hat hónap során több száz elismert bankár mondott le pozíciójáról szerte a világon. Vajon van valami különleges oka annak, hogy ilyen hirtelen, ilyen sokan döntöttek pozíciójuk feladása mellett?
22. A kilenc legnagyobb amerikai bank együttesen 228,72 ezer milliárd dollár kitettséggel rendelkezik derivatívákban. Ez körülbelül a teljes globális gazdaság háromszorosának felel meg. Ezek már felfoghatatlan számok. (Időkjelei: Az egyes bankok derivatíva kitettségének szemléltetése. Érdemes megnézni.)
A 2008-as válság csupán a bemelegítés volt. A nagybankok nagyobbak, mint valaha, a nyugati kormányok adóssága magasabb, mint valaha és a globális pénzügyi rendszer sebezhetőbb és bizonytalanabb, mint valaha.
A különbség, hogy ezúttal a válság epicentrum Európa.
Európán kívül a legtöbb ember nem képes felfogni, milyen komoly a helyzet. Spanyolország, Olaszország és Portugália oda tartanak, ahol most Görögország van.
Az Európai Központi Bank csupán egy kis időt nyert azzal, hogy néhány ezermilliárd euróval megtoldotta mérlegét az elmúlt kilenc hónap során, de az igazi problémák nem szűntek meg, sőt mélyültek.
Olyan ez, mintha egy közlekedési szerencsétlenséget lassított felvételben kellene végignéznünk.
A jó hír, hogy így az embernek van még ideje felkészülni az ütközésre. Még van némi idő néhány személyes pénzügyi védőlépésre.
Sajnos azonban a 2008-as válsághoz hasonlóan, a legtöbb ember nem hiszi el, hogy ez a vonat tényleg jön.
Forrás: The Economic Collapse


Fitch: kicsi az esély az eurózóna megszűnésére

 

Fundamentális reformokra van szükség ahhoz, hogy az eurózóna hosszú távon is életképes maradjon - olvasható a Fitch legfrissebb elemzésében. A hitelminősítő szerint bár kicsi a valószínűsége, de előfordulhat, hogy a monetáris unió nem marad fenn a jelenlegi formájában, a legnagyobb esély a lehetséges forgatókönyvek közöl annak adja az intézet, hogy Görögország elhagyja az eurózónát.
Öt lehetséges szcenáriót vázolt fel a Fitch az eurozóna jövőjével kapcsolatban. A Fitch szerint bár kicsi az esélye, de előfordulhat, sőt, egyre növekszik az esélye annak, hogy az eurózóna nem a jelenlegi formájában marad fenn. A valószínűség szerint sorba rendezve az alábbi forgatókönyveket vázolja fel legfrissebb jelentésében a hitelminősítő intézet:
- Görögország kilépése az eurózónából,
- kvázi-fiskális unió kialakulása,
- az erős országok, például Németország kilépése,
- az "Európai Egyesült Államok" létrehozása,
- az eurózóna teljes felbomlása.
A Fitch továbbra is úgy gondolja, hogy az eurózóna teljes szétesésének nagyon kicsi a valószínűsége, tekintve, hogy hatalmas pénzügyi, gazdasági és politikai költségekkel járna ez a lépés és továbbra is erős az elkötelezettség a monetáris unió iránt. Még egy részleges felbomlás is hatalmas rendszerszintű kockázatokkal járna, különösen a periféria országokban. A fiskális unió megalakulásának szintén kicsi valószínűséget ad a Fitch, tekintve a politikai ellenállást, amibe egy ilyen lépés ütközne.
Az európai adósságválság következtében a felszínre kerültek a monetáris unió problémái. Fundamentális reformokra lesz szükség ahhoz, hogy hosszú távon is életképes maradjon a monetáris unió - véli a hitelminősítő. Már elindultak ebbe az irányba a folyamatok, például az EFSF felállításával, de további intézkedésekre lesz szükség, amelyek akár a nemzeti szuverenitás részleges feláldozásával is járhatnak.
A Fitch közlése szerint további leminősítések várhatók az eurózóna tagországokat illetően, miután már most is sok ország esetén negatív kilátások vannak érvényben. A jelenlegi helyzetben a monetáris uniót érintő reform, vagy a válság enyhülése pozitív hatással lenne a hitelminősítésekre.
A hitelminősítő által megfogalmazott alternatív szcenáriók közül annak adja a legnagyobb esélyt a Fitch, hogy Görögország kilép az eurózónából, ebben az esetben minden euróövezeti ország negatív figyelőlistára kerülne és amelyik ország már most ott van, az leminősítéssel nézhetne szembe. Elsőként Ciprust, Írországot, Olaszországot, Spanyolországot és Portugáliát minősítené le a Fitch, Ciprus esetén a bankrendszer nagy görög kitettsége jeleni a legfőbb kockázati tényezőt.
Portfolio.hu

Jövőnk.info megjegyzés: Végül csak kibújik a szög a zsákból.
Jelenleg Európában mind politikai, mind gazdasági értelemben kaotikus állapotok uralkodnak. Az Európai Unió sorsa késélen táncol, és az egészben tartás mindennapos kemény erőfeszítést igényel a rendszert egészben tartani akaróktól.
Mikor tavaly szeptemberben bejelentettük, hogy a NATO protektorátusokat épít, és nemsokára bejelentik az Európai Egyesült Államok megalapítását, sokan nem értették, mit is akarunk ezzel. Traian Basescu román politikus felvetése nem egyedülálló eset. Azóta sok politikus tett már javaslatot a föderális állam létrehozására, csakhogy ezek a felhívások többnyire elhalnak a csendben. Már nincs is szükség a nemzeti oldal tiltakozására, ugyanis a központosított európai állam saját térfelén is ellenzékre talált. Az uniós politikusokat többségében a demokrácia illúziója hívta oda, ahová, és emiatt sokan nem bírják nézni azt, ami Brüsszelben zajlik. Egyesek felmondanak, mások felismerték mi történik, és emiatt elszántan maradnak a helyükön, időhúzással csendben próbálják ellehetetleníteni a diktatórikus intézkedéseket. Az idő pedig egyre telik.
Nem kérdés, hogy a perifériaállamok előbb vagy utóbb lemorzsolódnak. Csakhogy ennek sokkal nagyobb veszélyei vannak, ha nem zajlik le a teljes átalakulás. Ha Görögország elhagyja az eurózónát, vagy akár az Európai Uniót, a görög nép olyan helyzetbe kerül, hogy továbbra is az Európai Uniótól, az eurózóna tagállamoktól lesz teljes függőségben, azzal a különbséggel, hogy az uniós támogatások már nem fognak érkezni. A választások előtti időszakban a görög kormány bársonyszékébe ültetett EKB-elnök intézkedett róla, hogy a privatizációs folyamatot felgyorsítsák. Amit el akartak venni, azt elvették. Ennek ellenére ha Görögország kilép, maradnak az eurokraták, legfeljebb kissé "hazafiasabbak" lesznek - mert nincs senki aki átvegye a helyüket. Elvenni továbbra is elvehetnek, viszont adniuk már nem kell.
Ez igaz minden perifériaállamra. Az Európai Unió mindenféleképpen sorsfordító történések előtt áll, és a hitelminősítő előrejelzése is azt a forgatókönyvet valószínűsíti, hogy ha nem történik központosítás, elkerülhetetlen a felbomlás. Márpedig ha meg is történik, nem lesz sikeres, mert a teljes adminisztráció a demokrácia illúziójára épül. Ha ez az illúzió összetörik, a teljes gépezet összetörik, a csalódottság és düh vegyes érzete fogja maga alá temetni a rendszert.

Felakasszák-e a hóhért?

Mi különbözteti meg Európa országait egymástól? A kérdés költői, de azért megválaszolható. Egy rövid mondatban összefoglalva: A kifoszthatóság és az önvédelmi képesség mértékében. Gyülekeznek a felhők Sárközy feje felett a választások utolsó felvonása előtt. A tét nem kicsi, mert ha nem nyer, sok kényelmetlen kérdésre kell felelnie a bíróság előtt. A kérdések nem csak az 50 millió támogatást, vagy a máig elszámolatlan 2 millió eurót érintik, de hosszú listán népirtás is szerepel, amiért, ha "jól emlékszem" valami hasonlóan önhitt diktátort már felakasztottak. Egy líbiai tisztségviselő szerint a Kadhafi rezsim úgy döntött, hogy 50 millió dollárral támogatja Sárközy elnökválasztási kampányát 2007-ben. Így utólag biztosan azt gondolják, megérte, bár kétségtelen, hogy Sárközy nem a kicsit szegényes "hajrá Magyarország" szlogennel kampányolt. Az Ő szlogenje: "Franciaország erős", "az erős Franciaország nem fél" jelmondatok szerepelnek!


A kampányában ígértekkel ellentétben a félelem motorja a "Sáközyizmus", vagyis a szék védelme (és ez nem asztalosbetegség). Ismerősnek tűnik, Orbán-király "párhuzamos világegyetemével" összevetve is, bár Sárközy fején kevesebben taposnak, ezért jobban kap levegőt a pöcegödörben ácsorogva. Az általános nóta Franciaországban is ugyanaz, mint itthon. A kötelező "növekedéshez" vezető út "a megszorításokon keresztül válik elérhetővé", de ha eláruljuk korábbi támogatóinkat, az sem megvetendő harci cselekedet. Sárközy 2007. júliusában elfogadott egy memorandumot a nukleáris együttműködésről és egy atomreaktor építéséről Líbiában, és hivatalos megállapodást írt alá, a francia külügyminiszter, Bernard Kouchner és a líbiai hatóság Tripoliban 2007. július 25-én.

Teljességgel véletlen lehet, hogy a farancia hatóságoknak Fanciaországban kellett letartóztatni Bashir Saleh, Kadhafi egykori vezérkari főnökét. A csendesen éldegélőt egy Interpol piros riasztás trafálta el...
A független média beperelése a Sárközyizmus nemtetszését fejezi ki, pedig Kadhafi 2007-ben, az elektronikus hadviselés elleni berendezések értékesítéséből is közvetítői jutalékot kapott. Ziad Takieddine fegyverkereskedő "üzletember" 1,5 millió eurós "készpénz támogatásával". A dokumentumok Sárközy titkos líbiai megbizottja, Claude Gueant 2005-től 2009-ig terjedő tevékenységéről, és csapat munkájáról számol be. Ezügyben nyomozás és bírósági vizsgálat 10 hónapja tart. A francia Stratégiai Beruházási Alap (FSI) Sárközy nyomására, megfélelmlítésére, akarata ellenére, gyakran kényszerült milliós közpénzeket kifizetni "üzletembereknek", akik Sárközy "szívéhez közel álltak".

Az erősen rövidített, és korántsem teljes összefoglaló, párhuzamokat mutat a korrupció európai tagállamainak politikai szintjei között. A magyarországi helyzet annyiban különbözik a franciától, hogy itt lehetőség sincs sajtó szinten a nagyközönség elé tárni a volt és jelenlegi kormányok tagjainak korrupciós ügyleteit, mert bár az összefonódás ugyanolyan szintű, de az aktuális kormány nem csak a saját, de korábbiak tagjai érdekeit is védi.Csak felülről vezérelt bíróságok, ügyészségek, hatalmi megtorló eszköznek használt rendőrség, bérgyilkosnak szerződtetett "katonák", és irányított média létezik. Amikor például Gyurcsány lopott pipacstermelő diplomája miatt elítélhető csak, de a 2005-ös 1380 milliárdos költségvetési lopásért nem, pedig minden bizonyíték ott van a kormány kezében, akkor csak a "demokrácia" egyik nép elé szórt morzsáját biztosítják. "Cirkusz" van, de a "kenyér" már elmarad.

"Ha ismered az ellenséget és ismered magadat, nem kell félned száz csata kimenetelétől sem.
Ha ismered magadat, de az ellenséget nem, akkor minden elnyert győzelemhez egy vereséget is el fogsz szenvedni.
Ha sem magadat, sem az ellenséget nem ismered, minden csatában alulmaradsz."

Sunzi (Szun-ce)

Tulok