2013. június 3., hétfő

Feljelentés a törvényszéki bíró ellen

“Na végre, hogy a bírókat is előveszik a hitelesek ellen elkövetett gaztetteikért!” – Dabasi Tamás

…”Elkövetési magatartásai; a hivatali kötelesség megszegése, a hivatali hatáskör túllépése, vagy a hivatali helyzettel való egyébkénti visszaélés…”

Dr. Léhmann György feljelentése törvényszéki bíró ellen…

Magyar Köztársaság
Legfőbb Ügyészének
B u d a p e s t
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtti 25.G.40.102/2013. számú, S……… É…… felperesnek M… Bank Zrt alperes elleni perben Dr. B. C. Z. bíró járt el, és az ide mellékelt elsőfokú ítéletet hozta.
Az ítélet 7. oldalán többek között a következők olvashatók:
„A bíróság megállapította azt is, hogy a keresettel támadott szerződéses kikötések, miszerint a kölcsönszerződés egyoldalúan módosítható – figyelemmel a szerződés létrejöttekor hatályos Hpt. 210. § 3. bekezdésében szereplő rendelkezésre – önmagukban nem jogszabálysértőek. Ugyanezen okból megállapította azt is a bíróság, hogy a támadott szerződéses kikötések nem sértik a 2/2012. (XII.10.) PK Véleményben megfogalmazott egyértelmű és érthető megfogalmazás elvét, a tételes meghatározás elvét, az objektivitás elvét, a ténylegesség és arányosság elvét, valamint az átláthatóság elvét sem. E körben rámutat arra is a bíróság, hogy a felperes keresetlevelében és a per során benyújtott előkészítő irataiban nem arra hivatkozott, hogy az egyoldalú szerződésmódosításnak az Üzletszabályzatban meghatározott feltételei jogszabálysértőek, illetőleg tisztességtelenek, hanem kizárólag arra, hogy a kölcsönszerződés 4.1. pontja és 6.4. pontja tisztességtelen. A felperes nem terjesztett elő keresetet sem a szerződés létrejöttekor hatályos, sem az azt követően hatályba lépett Üzletszabályzat rendelkezései érvénytelenségének megállapítása iránt, melyre tekintettel a Pp. 3. § 2. bekezdésében rögzített kereseti kérelemhez kötöttség elvére figyelemmel a bíróság jelen perben dönthetett a szerződés létrejöttekor hatályos Üzletszabályzatban, illetőleg az azt követően hatályba lépett Üzletszabályzat 1.3. pontjában foglaltak érvényességéről.”
Az idézett indokolás első mondata megállapítja tehát azt, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás nem jogszabálysértő, majd a következő mondata úgy kezdődik, hogy „Ugyanezen okból megállapította azt is a bíróság…”
Ebből következően a bíróság abból, hogy a szerződésmódosítás nem jogszabálysértő, a második mondatában megállapította azt, hogy a támadott szerződéses kikötések nem sértik a 2/2012. (XII.10.) PK Véleményben megfogalmazott egyértelmű és érthető megfogalmazás elvét, valamint az átláthatóság elvét sem.
Nem másért nem sértik tehát az indokolás szerint a 2/2012. PK Véleményben megfogalmazott elveket, hanem csak azért, mert az egyoldalú szerződésmódosítás nem jogszabálysértő.
A 2/2012 (XII.10.) PK Véleménynek a bíróság által emlegetett rendelkezései a következők:
2. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályba ütköző kikötés ezen okból semmis. A bíróság ezért először azt vizsgálja, hogy az általános szerződési feltételek között szereplő kikötés a jogszabályi rendelkezéseket sérti-e.
Semmis a kikötés akkor is, ha jogszabályba ugyan nem ütközik, de az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó egy vagy több feltétel – tartalmát tekintve – a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével indokolatlanul és egyoldalúan előnyös a pénzügyi intézmény, illetve hátrányos a fogyasztó számára, ezért a Ptk. 209. § (1) bekezdése értelmében tisztességtelen.
6. Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára – a fogyasztó hátrányára – indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen – feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba –, ha:
a) tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve);
b) az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis az ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz (tételes meghatározás elve);
c) az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve);
d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem a körülmények változásának mértékében hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség és arányosság elve);
e) a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására (átláthatóság elve);
Ítéletet hozó bíró pontosan ugyanazokat a szavakat használta az ítéletben az elvek megnevezése során, mint amit a 2/2012 PK Vélemény meghatároz, melyből következően pontosan tudta azt az ítélet meghozatalakor, hogy ez a Kúriai Vélemény mit tartalmaz.
- tudta jól a Kúriai Véleményben írt „feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba” szavakból azt, hogy csak akkor lehet a szerződési feltétel tisztességtelenségét megállapítani, ha nem ütközik jogszabályba, de a tudomása ellenére az ítéletben a bíró ennek ellenkezőjét állította. Azt, hogy az dönti el a szerződési feltétel tisztességtelenségét, hogy jogszabályba ütközik, vagy sem.
- tudta jól, hogy a Kúriai Véleményben egyenként ismertetésre került milyen körülmények döntik el azt, hogy egy szerződési feltétel mikor sérti meg az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvét, a tételes meghatározás elvét, az objektivitás elvét, a ténylegesség és arányosság elvét, átláthatóság elvét, de mindezek helyett azt állította, hogy ezeket az elveket a perben felhozott szerződési feltételek azért nem sértették meg, mert megállapítható az, hogy a szerződésmódosítás nem jogszabálysértő.
Szándékosan, tudatosan, célzatosan fordult szembe eljáró bíró a Kúriai Véleményben írtakkal anélkül, hogy az ítéletben szembefordulásának okát megjelölte volna, és ezzel a hivatali kötelességét tartalmazó bírói esküt szegte meg:
Én ……………………………. esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom; a minősített adatot megőrzöm, a hatáskörömbe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el (az esküt tevő meggyőződésének megfelelően: Isten engem úgy segéljen).
Azt a kötelességét szegte meg, hogy részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen járjon el. És mivel ennek a szándékos kötelezettségszegésnek eredményeként a kereset elutasította, nyilvánvaló célját elérte.
Az alperesi banknak előnyt, a felperesi adósnak hátrányt okozott.
Ezzel a magatartásával álláspontom szerint megvalósította ítéletet hozó bíró az alábbi bűncselekmény törvényi tényállását:
225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A Btk. 225. §-ban szabályozott hivatali visszaélés bűntette egy immorális magatartás, melynek társadalomra veszélyessége főleg abban realizálódik, hogy azok, akiket az állam a társadalmi, politikai, gazdasági feladatok végrehajtására elsődlegesen kijelöl, a hivatali tevékenységük végzésének tartamára fokozott védelemben részesít, e helyzetükkel visszaélve, jogtalan előnyökhöz jutnak, vagy másokat jogtalan hátrányokkal sújtanak.
E bűncselekmény jogi tárgya az államapparátus törvényes, szabályszerű működésébe, valamint az állami szervekbe és hivatalos személyekbe vetett bizalom.
Elkövetési magatartásai a hivatali kötelesség megszegése a hivatali hatáskör túllépése, vagy a hivatali helyzettel való egyébkénti visszaélés.
A hivatali kötelesség fogalmát tágan kell értelmezni.
Fentiekre tekintettel
f e l j e l e n t é s s e l
élek és kérem T Legfőbb Ügyész Urat arra, hogy a fenti elkövetési magatartás alapján hivatali visszaélés bűncselekménye elkövetésének alapos gyanúja miatt a nyomozást
Dr. B……… C……… Z……… feljelentett ellen rendelje el és a nyomozás lefolytatását követő bírósági eljárásban bűnösségét a Btk. 225. § alapján állapítsák meg.
Siófokon 2013. június 2. napján.
Tisztelettel:
8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos feljelentő
Tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata e-mail: lehmann@invitel.hu

Óriási árvizek Közép-Európában

Közép-Európában több területen katasztrófariadót rendeltek el az árvizek miatt, több térségnél magasabb árhullám fenyeget, mint a 2002-es árvízkatasztrófa idején.

Németország déli és keleti részén számos folyó kilépett a medréből a hetek óta tartó esőzések miatt, májusban a sokévi átlag 178 százalékának megfelelő mennyiségű csapadék hullott, ráadásul az esős időjárás napokig folytatódhat. Bajorország, Baden-Württemberg, Türingia és Szászország számos településén vasárnap katasztrófariadót rendeltek el. Passauban van a legsúlyosabb helyzet, ahol három folyó, a Duna, az Inn és az Ilz találkozik.

A Duna árhulláma várhatóan 11,2 méteren tetőzik vasárnap este, ami több mint a kétszerese a 4,5 méteres átlagos vízállásnak, és meghaladja a 2002-ben regisztrált 10,8 métert. A passaui óvárosba már vasárnap délután is csak csónakkal lehetett bejutni, a városrész lakóit evakuálták.

Passaunál folyik össze a Duna, az Inn és az Ilz - most éppen a belváros utcáin. További képekért kattintson a fotóra!
Forrás: MTI/AP/Armin Weigel

Ausztria és Csehország jelentős területein is áradnak a folyók és a hegyvidéki patakok. A 2002-es árvíznél is magasabb árhullámra készülnek Ausztriában a Duna, az Inn és a Salzach mentén. A folyók vízállása vasárnap megközelítette és helyenként már meg is haladta a 2002-es rekord vízállást. Az árvízvédelmi hatóságok mindamellett bíznak abban, hogy a Duna mentén a legutóbbi nagy árvíz óta emelt védművekkel megelőzhetők lesznek a nagyobb károk.

Drámai a helyzet a Salzburg tartományi Pinzgau térségében, ahol két embert eltűnt, miután földcsuszamlás sodorta őket magával. A térség vasárnap a földcsuszamlások és a vízátfolyások miatt megközelíthetetlenné vált.

Csehországban hárman meghaltak az áradásokban, hárman pedig eltűntek. A cseh kormány este 21 órától az ország csaknem egész területére szükségállapotot hirdetett. Csehországban vasárnap is szünet nélkül esett az eső.

Magyarországon hétfő reggel 6-tól emelik harmadfokúra a készültséget a Duna felső szakaszánál. Magyarországon is elkezdődött a védekezés, Budapesten várhatóan kedden éri el az alsó rakpart szintjét az árvíz, és szombat este 800 centiméteres vízállással tetőzik majd. A magyarországi helyzetről bővebben itt olvashat.

Ha árvíz által sújtott területen tartózkodik, és szívesen megosztaná velünk helyszíni tapasztalatait, kérjük, írjon a írjon a hirugyelet@origo.hu címre.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20130602-oriasi-arvizek-kozep-europaban.html

Miféle kultúrharc?

A 2010-es kormányváltás óta liberális körök szeretik mondogatni, hogy Magyarországon kultúrharc van. Úgy értik, hogy összecsapnak a baloldalinak és jobboldalinak mondott politikai erők kulturális élcsapatai, vagy pontosítva: az orbáni hatalmi központ figurái kerülnek a kultúra fontos területeire. Való igaz, hogy váltják egymást a vezetők, fejesek jönnek-mennek, de a liberálisok és cionisták inkább a nemzeti színezet megjelenését vonják kritika alá. Hiszen, ahogy ők érvelnek, a művészeti szabadsággal ellentétes az, ha egy nemzeti-keresztény vonalvezetésűnek mondott vezető pozícióba kerül.
De a kormányzati magyarkodás távolról sem valódi nemzetszolgálat. Aki a nemzeti kultúra fölemelkedését látja megvalósulni az Orbán-kormány működése alatt, az olyannyira téved, hogy érdemesebb lenne talán tovább álmodni a nagy fideszes álmot, a politikai véleménnyilvánítás nyomasztó terhének vállalása helyett. Vezető kultúrpolitikus volt a közelmúltig egy olyan alak, aki gyomorforgató költeményeket vetett papírra az alkotói szabadság nevében, nem idézzük, hogy pontosan mit, csupán megjegyezzük, hogy a kultúrpolitika förtelmet akar nemzetiként eladni.
Az idegen és ellenséges „kulturális” betörés mára mindent meggyalázott és porig rombolt, ami számunkra értékes és védendő. A 2010-ig fennállt kormányzati irányítás nyíltan nemzetellenes volt, míg Orbánék módszeresebben, nemzeti jelszavakkal és sablonokkal működtetik a gépezetüket. Minden szavuk és gondolatuk egytől egyig hazugság. Kultúrharc azonban mégis van! Jobb- és baloldalinak nevezett cionista-bérencek harcolnak az egészséges magyar kultúra ellen. Megjegyezzük, hogy az egyébként valóban hiteles nemzeti Dörner Györgyöt, aki ellen kikelt a liberális propaganda, csupán saját nemzeti jellegének önigazolására jelölte ki a fideszes kultúrpolitika az Újszínház élére. A pártoskodástól mentes, igazi magyar kultúrát védőkön óriási a felelősség; harcoljunk hát érte!
Szerencsi Tamás