2012. március 11., vasárnap

Barnabás evangéliuma: mi az igazság?

Hiába árasztotta el a török kormány a világsajtót – egyébként már nem is először – azzal a hírrel, hogy megtalálták Barnabás evangéliumát, sugallva, hogy mostantól a napnál is világosabb: az egész zsidó-keresztény hagyomány néhány gigantikus hazugságra épül; a kulcsot, a kezükben lévő könyvet nem mutatják meg. Ahogy meglátjuk, fél órán belül kiderülhet, mi az igazság, hisz a Bibliánál alaposabban még egyetlen ókori forrást sem vettek szövegkritika alá. Dr. Török Csaba teológiatanár az MNO-nak részletesen elmagyarázta, miért nem omolhat össze az eddigi teológiai tudás akkor sem, ha valóban „egy ötödik” evangéliummal állunk szemben.
– A török sajtó két hete óriási csinnadrattával közölte, hogy megtalálták Barnabás evangéliumát. Azóta igen kevés tényt sorakoztattak fel az ügyben. Tulajdonképpen mi történik?– Törökország kormánya ezt 1986-ban jelentette be először. Akkor – állítása szerint – egy I. századi kéziratra bukkantak. Ezt máig sem látta senki. 2000-ben aztán volt egy rendőrségi razzia, mely során előkerült valami, amit azóta sem látott a tudományos közvélemény, sőt a február végi nagy bejelentés óta sem tették nyilvánossá. Már ez eleve furcsa. Ha hiteles a felfedezés, miért vártak 12 évet? Kaptunk egy semleges fotót egy bőrkötésű kódexről, aminek minden egyes lapja pergamen, arannyal van írva és képek díszítik. Ezzel kapcsolatban annyit közölt a török hatóság, hogy saját vizsgálataik szerint ezerötszáz éves. Hát, szeretnénk látni! Ezt mondja a Vatikán is. Az egész kicsit irreálisnak tűnik.

– Mitől az?
– Bőr kódex, aranybetűvel írva, 500 körül. Képekkel díszítve. Azért tűnik irreálisnak, mert gyakorlatilag későbbről, a 9–11. századból vannak ilyen codex aureusaink, aranykódexeink, és ezek iszonyatosan nagy értéket képviselnek. Tehát ha ez tényleg őseredeti 500 tájékáról, valószínűleg az egyetlen ilyen ősi könyv a maga nemében, nemcsak mint szöveg, de mint könyvművészeti alkotás is. Ez is gyanús. A tematika mindenesetre valamiért fontos az ankarai kormánynak, ha már kétszer is „megtalálták” – de még egyszer sem láthatta a tudományos élet...

– Mi lehet a nagy titkolózás oka?
– A Barnabás-evangélium az iszlám számára különös jelentőséggel bír.
– Nocsak!– Az iszlám elgondolás szerint ugyanis a próféták, az Isten által küldött emberek között folyamatosság áll fent. Az egyik folytatja a másik művét, egyszersmind a korábbi előremutat a későbbire, míg végül elérkezik a próféták pecsétje, Mohamed. A pecsét természetesen azt is jelenti, hogy utána már nem jön több. A kereszténységgel kapcsolatban „nehézséget” okoz, hogy a linearitásból Jézus kilóg, hiszen nem mutat előre senkire. És ezért az iszlám a kezdetektől fogva élt a gyanúperrel, hogy az újszövetségi Szentírást meghamisította a kereszténység, kihagyta belőle mindazt, ami Mohamedre utal.

– Mohamedre? De mégis micsoda?

– Nézze, az iszlám abból indul ki, hogy Ádám őseredeti vallása, az Istentől embernek átadott vallás az iszlám. Az Úr később mindig küldött prófétákat, hogy helyrerakja az emberek által időközben „elrontott” vallást, és mindegyik próféta kicsit közelebb visz az igazihoz. Ábrahám kiiktatja a bálványimádást, Mózes megerősíti az egyistenhitet, és így tovább, de teljes folyamatosság van, bennfoglalva Mohamedet is. Hogy a zsidók és a keresztények azt mondják, ők nem látnak semmilyen jelet arra, hogy a Bibliában lenne utalás Mohamedre, arra a muszlimok azt válaszolják, hogy „azért, mert ti meghamisítottátok”. A Korán könyvei hivatkoznak az Ó- és az Újszövetségre és az azokban foglalt prófétákra.
– Hivatkozik az iszlám olyan iratokra is, amelyek a Barnabás-evangéliumhoz „hasonlóan”
maradtak ki a Szentírásból?
Dr. Török Csaba - kép: Bucsy Levente
Dr. Török Csaba – kép: Bucsy Levente
– A helyzet az, hogy sem a Biblia könyveiben, sem a Koránban nem úgy hivatkoznak a korábbi szent szövegekre, hogy odaírják mellé a lábjegyzetet; tartalmi vagy szó szerinti idézeteket találunk. A Korán elemzésekor fellelhetünk ismerős szöveghelyeket a Bibliából – a Tórát, a zsoltárokat és az indzsil, vagyis az evangélium fogalmát –, azzal a kitétellel, hogy Ábrahámnak, Mózesnek és Jézusnak is az iszlám volt a vallása. Ami tehát az ő hármójuk tanításában idegen a Korántól, azt a zsidók vagy a keresztények hamisították. Vagy úgy, hogy cenzúrázták a Mohamedre utaló részeket, vagy átírták a szöveget. Ebbe a szálba illeszkedik a Barnabás-evangélium, ugyanis ez magának az iszlámnak volt a kezdetektől fogva fontos.

– Mit tudunk történetileg a Barnabás-evangéliumról?
– 496-ban Gelasius pápa összeállított egy jegyzéket, a Decretum Gelasianumot a kánonilag elismert, tehát a hivatalos újszövetségi könyvekről, valamint az akkoriban ismert apokrifekről. Zárójelben megjegyezném, hogy az apokrif soha nem azt jelentette, hogy a sátántól való; az egyház mindig is ismerte és használta ezeket, nem egy imádságunk a liturgiában apokrifekből való – itt van például a temetéskor mondott „Adj, Uram, örök nyugodalmat neki...” kezdetű könyörgés, de a keresztény ikonográfia is sokat merít az apokrifekből. Az evangéliumok esetében a négy, hitelesnek elfogadott könyv 1. századi, és ezt a kereszténységtől független szövegkritika is megerősíti, tehát akkor íródtak, amikor még életben voltak a szemtanúk. Az apokrifek ennél kivétel nélkül jóval későbbiek.

– Barnabás evangéliuma 2. századi.
– Itt hadd mondjam el, hogy a Gelasius-féle listán szerepel, illetve Jeromos, a nagy Biblia-fordító és egy-két egyházatya még hivatkozik rá, de nem tudjuk, hogy pontosan mit tartalmazott a szövege, csak azt, hogy volt egy ilyen. Csak ennyit. Az idézetekkel kapcsolatban a nehézséget az jelenti, hogy Barnabásnak volt egy apokrif levele is, ennek a szövegét ismerjük, illetve még egy, Barnabás cselekedetei néven elterjedt alkotás. Amikor az egyházatyák Barnabás apokrifjeit idézik, nem mindig tudni, hogy pontosan mit idéznek.

– Mint evangélium nem okoz gondot az, hogy Barnabásé nem lehet szemtanúi munka?
– Apokrifek – Mária és Péter evangéliuma, és a többi – esetében a névválasztáson nem kell fennakadni, hisz jelentős részben 2–5. században készült írásokról van szó, azt a bibliai személyt választják „szerzőül”, aki valami módon kötődött ahhoz a csoporthoz, amelynek körében íródtak. Ezek ki vannak adva, nincsen bennük semmi „extra” vagy titok, aki tud olaszul, angolul, németül, gond nélkül végigolvashatja mindet. Ez is bizonyítja, hogy az egyház nem pusztította el, titkolta el őket, különben ma hogyan lennének meg? Szorgalmas szerzetesek másolgatták és őrizték az apokrifeket, igen sokszor kolostorokból kerültek elő a mai kiadások alapjául szolgáló iratok.

– A jegyzékben lévő Barnabás-evangélium akkor miért nincs kiadva?
– Mert forrásokból tudjuk, hogy volt, de nem állt rendelkezésre hiteles a szövege. A 16. században bukkan föl egy forrásnyom, aminek egy 18. századi olasz nyelvű fordítása van meg. Ez a Bécsben őrzött fordítás egy teljes „Barnabás-evangélium”, nem sokkal régebbről van még két spanyol töredék. De eleve nem bizonyítható, hogy az, ami ott van Bécsben, azonos lenne azzal, ami a Gelasius-listán megtalálható, és amit nem olvastunk még. És nincs is mi alapján leellenőrizni. Lehetséges, hogy a középkorban, az újkorban írtak egy „Barnabás-evangéliumot”, amit beillesztettek ebbe a lyukba. Itt érkezünk el a török fölfedezésig, ugyanis a törökök azt mondják, hogy a kódexük szövege arámi. Ez megint csak nem veri a földhöz a Biblia-kutatókat, mert máig imádkoznak Jézus nyelvén Szíria egyes területein, és rengeteg ilyen nyelvű forrásunk is van. Az arámi nyelvűséget az újságokban most sztárinformációként jelentették meg.

– Ha a törökök odaadnák a megtalált könyv szövegét, mi lenne?
– Eleve két verzió áll fönn. A szöveg vagy azonos lesz az ismert olasz és spanyol töredékekkel, vagy nem. Amennyiben nem lesz azonos, lehet, hogy ez egy harmadik Barnabás-evangélium, vagy az első, amiről nem tudunk semmit. Amennyiben viszont azonos lesz velük, a fő kérdés az lesz, hogyan tudjuk datálni.
– Mi mutat arra, hogy az olasz fordítás esetében egy középkori, kora újkori, tehát „utángyártott” szöveggel van dolgunk?– Az egyik az, hogy Jézus tökéletesen úgy jelenik meg, mint a Koránban; magyarán szólva Jézus egy ember, aki nem hal meg a kereszten – ez a Korán negyedik szúrájában, a 156. verstől olvasható –, hanem egy érzéki csalódás folytán Júdást fogják el, őt feszítik fel és ő hal meg. Jézus megmenekül. Ennek van egy nagyon fontos folyománya: Jézus föl sem támad. Ez mutat rá az iszlám és a kereszténység közti fő vitakérdésre, a Szentháromságra, ami így kimarad, ahogyan a keresztre feszítés általi megváltás is – hiszen ez a „történet befejezése” is lenne, így nem lehetne utána megmagyarázni Mohamed szükségességét.

– Akkor mégis mi a csúcspontja a Barnabásénak mondott szövegnek?
– Nos, a szöveg tele van iszonyatos baklövésekkel, ilyeneket egy ókori apokrif nem követ el. Az áll benne, hogy Poncius Pilátus helytartó idején születik Jézus, ez nagy baki. Vagy: Jézus Jeruzsálembe hajón érkezik meg. Hát Jeruzsálem 900 méteren van, a hegyek között, nincs is semmilyen hajózható víz a környékén.

– Az nem lehet, hogy a fordító nagy igyekezetében kiszínezett egy „használható” szöveget?
– Természetesen. Azért mondom, hogy első körben, ha a törökök komolyan veszik a fölfedezésüket, szembesíthetjük az ismert olasz szöveget a kezükben lévő arámival. Egyelőre nem hajlandók erre.

– Mintha már kérdeztem volna: miért?
– Nem tudok erre addig választ adni, amíg nem lesz egyértelmű a helyzet. Állítólag elvégeztek egy C14-es radiokarbon kormeghatározó vizsgálatot, úgy jött ki az 1500 év, de tudjuk jól, hogy szövegtanúk esetében vannak ennél sokkal megbízhatóbb módszerek is. Írásos emlékeknél magából a szövegből szoktunk kiindulni, ami megmutatja a korát, a nyelvhasználatból, a stílusból és a többi; a C14-es vizsgálat ilyen szempontból nem perdöntő, hisz az anyagot érhették különféle külső behatások is. A betűk írásmódja, a fölhasznált anyag kikészítése árulkodó lesz.

– A törökök túl azon, hogy nem mutatják meg a könyvet, sorakoztatnak fel további érveket a könyv eredetisége mellett?
– Gyakorlatilag annyit mondhatok, hogy az iszlám a mai napig képviseli azt az álláspontot, hogy Barnabás evangéliumát a keresztények direkt hagyták ki az Újszövetségből, mert az a Korán állításait támasztaná alá, és hogy éppen ezért nekik központi fegyvertény, ami igazolja azt, hogy Jézus az igaz iszlám hitet hirdette, csak a négy kánoni evangélium meg lett utólag hamisítva. Nagyon fontos lenne, hogy vizsgálható legyen a szöveg – pláne hogy azt mondják a törökök, még képek is vannak benne, az lesz talán a leginkább árulkodó, 100-200 éves pontossággal be lehet akkor lőni a könyv keletkezését, pláne a betűtípussal és a történelem során változó arámi nyelv használatával együtt.

– Milyen sansz van arra, hogy látjuk valaha a könyvet?
– Tekintettel arra, hogy már az 1980-as években volt egy ilyen jellegű „turnéjuk”, esélyes, hogy félni fognak kilépni a nyilvánosság elé, mert ez nemcsak a Vatikánt érdekli, hanem minden ókori filológust, aki ért a bibliai nyelveken. Leszögezném, hogy teológiai szempontból nem fog újat hozni a vizsgálódás: bebizonyíthatja azt, hogy a 18. századi fordításunk tényleg az ókori Barnabás-könyv-e, vagy sem. Mert ha nem, akkor nyilván az olasz szöveget egy késő középkori muszlim próbálkozásnak kell tekintenünk, amely arra irányult, hogy a Korán Krisztus-képe behatoljon a kereszténységbe. Abba azért gondoljunk bele, milyen taktikus, hogy 1500 év jött ki a – jelzem, egyetlen – C14-es vizsgálat eredményeként: pont Mohamed előtt vagyunk. Pontosan ez az, amit mindenáron be akarnak bizonyítani: hogy a Barnabás-evangélium a Korán előtt keletkezett.

– Miért próbálkoznak, vagyis miért most próbálkoznak a törökök?
– Az elmúlt tíz évben több biblikus-régészeti „sztáreset” is volt, ezek közül a legbotrányosabb az volt, amikor felfedezték „Jézus testvérének” a sírkövét. Ez akkora visszhangot váltott ki, hogy a tudományos közvélemény végül kikényszerítette, hogy vigyék el Kanadába egy konferenciára a leletet. Mert az, hogy fotókat küldenek, nem elég. Tíz perc alatt megállapították róla a véséstípus és a nyelvhasználat alapján, hogy hamis. Az anyag becsapós volt, mert valóban egy I. századi, jeruzsálemi sírlapra vésték rá a szöveget. Amikor szövegtanúkról beszélünk, akkor a C14-es vizsgálat ugyanígy megbízhatatlanabb, mint a szövegkritikai megközelítés. Például mi történik, ha a pergamen valóban 1500 éves, csak a ráfestett szöveg nem? A szövegkritika márpedig a Biblia esetében igen-igen fejlett, kereszténységtől független akadémiai központok is sokat foglalkoznak vele. Talán nincs még egy olyan forrás, amit annyira szétszedett volna a tudomány, mint a Bibliát. Él ma 50-100 ember, aki fél óra alatt megmondaná a könyvről, hogy valódi-e – csak nem Törökországban.

– Mi történik, ha mégis egy minden szempontból hitelesnek tekinthető, de lényeges elemeket tekintve új szövegű könyvet kapunk – egy olyat, ami nem illeszkedik az eddigi teológiai tudásba?
– Akkor új dilemma előtt állunk: hogy a most feltárt szöveg akkor a „hiányzó”, a gelasiusi listán szereplő Barnabás-evangélium-e, vagy, hogy a meglévő 18. századi olasz fordítás az ókori alapon íródott, átjavított szöveg, esetleg hogy a most fölfedezett kódex egy ismeretlen kézirat.
(mno.hu)

Nem vásárolható

Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. Egyrészt fenn sorakoznak az állványokon, másrészt a mennyezetről lógnak le, vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaságban. Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsinyke konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek.
Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép-
- Nekünk egészen kicsi lányunk van - kezdi magyarázni a feleség - és mi sokat vagyunk távol otthonról, gyakran még este is dolgozunk.
- Olyan kislány, aki keveset mosolyog - veszi át a szót a férj.
- Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné - folytatja az asszony - akkor is, ha mi nem lehetünk mellette… Valamit, aminek örülne, ha egyedül van.
- Nagyon sajnálom - szólal meg udvariasan az eladónő -, de mi nem árulunk szülőket.
Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, mintha előre szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen feladatról, amit az emberi ész elképzelni is alig képes. A kicsinyek mind meghívóval érkeznek hozzánk, mely egy egész életre szól, és azt mondják: "Hívtál. Itt vagyok. Mit adsz?" - Itt kezdődik a szülő nevelési folyamata.

Egy tizenöt éves fiú ezt így látja:
Tejet akartam
És szörpöt kaptam,

Szülőket akartam
És játékot kaptam,

Beszélni akartam
És televíziót kaptam,

Tanulni akartam
És bizonyítványt kaptam,

Gondolkodni akartam
És kész tudást kaptam,

Világnézetet akartam
És eszmécskéket kaptam,

Függetlenséget akartam
És fegyelmet kaptam,

Szeretetet akartam
És erkölcsöt kaptam,

Szakmát akartam
És állást kaptam,

Boldogságot akartam
És pénzt kaptam,

Szabadságot akartam
És autót kaptam,

Tehetséget akartam
És érvényesülést kaptam,

Reményt akartam
És félelmet kaptam,

Változni akartam
És szánalmat kaptam,

Élni akartam….

Gyűlöletbeszéddel gyanúsítja meg a katolikusokat egy New York Times-hirdetés

Vagy születésszabályozási reform, vagy vissza a sötét időkbe – írja a New York Timesban egy szekularista csoport hirdetése, nekiszegezve a kérdést a katolikusoknak: „a nőket és az ő jogaikat választjátok, vagy a püspököket”? „Melyik oldalon álltok?”

A szójáték a magyarban visszaadhatatlan: „Do you choose women and their rights, or Bishops and their wrongs?” A wisconzini Madisonban székelő he Madison, Wisconsin-based Freedom from Religion Foundation csoportja felszólította katolikusok, hogy hagyják el az egyházat és válasszák Obama egészségügyi biztosítási reformját. A szekuralista csoport szerint az amerikai püspökök „háborút hirdettek a nők jogai ellen” – írja  CNA, az egyház elutasítását pedig „gyűlöletbeszédnek” nevezik.

A hirdetők szerint, aki üzenetét a Nyílt levél a liberális és névleges katolikuskoz" címmel látta el, a katolikus egyház a mostani Obamával folytatott vitájában azért csatázik, hogy megtagadhassa a születésszabályozás eszközeit a nem katolikusoktól.
Barack Obama február 10-én jelentette be, hogy módosítják a január 20-i, széleskörű, éles tiltakozást kiváltó rendelkezést, amely minden munkáltatót, így az egyháziakat is kötelezte arra, hogy hozzájáruljanak alkalmazottaik egészségügyi biztosításához, ami magában foglalja a fogamzásgátlást, sterilizációt és az abortuszt is. Ez a kötelezvény nem vonatkozik a vallásos intézményekre, de azokra igen, amelyek nem csak a fenntartó egyház híveit szolgálják ki, tehát a katolikus iskolákra, kórházakra igen. A rendelkezés ellen tiltakoztak a püspökök egyenként és egységesen is, valamint számos újság és vallásos szervezet.
A február 10-én, pénteken bejelentett, kompromisszumos elnöki tervezet lehetővé tenné a fogamzásgátláshoz való hozzájutást azoknak az egyházi alkalmazottaknak, akik ezt szeretnék. A javaslat szerint az egyházi kötődésű kórházak és egyetemek nem lennének arra kötelezhetők, hogy a dolgozóik után fizetendő egészségügyi hozzájárulásukba az elveikkel ellentétes szolgáltatásokat is belevegyék. Ehelyett a biztosítótársaságokat utasítanák, hogy mindenféle felár nélkül garantálják azoknak a nőknek a fogamzásgátlás lehetőségét, akik egyházi intézményekben dolgoznak.
Ez azonban még mindig sérti az amerikai alkotmány első kiegészítéseként deklarált vallásszabadságot, mivel ugyanúgy minden intézmény köteles hozzájárulni alkalmazottai biztosításához, és minden biztosító köteles befoglalni a biztosításba a sterilizációt, fogamzásgátlást, abortuszhatású tablettát. Azaz a kompromisszum csak látszólagos.

Magyar Kurír

A Pentagon és Barack Obama szerint a kongresszus szerepe már csak hagyományőrzés

Igazi bizonyíték, hogy az Egyesült Államokat irányító katonai és ipari hatalmat már teljes mérték a külföldi központi bankok irányítják és a cél egy abszolút diktatúra felállítása.
A Pentagon teljes erejével a kárelhárításon dolgozik, miután tegnap előtt Leon Panetta, amerikai védelmi miniszter a szenátus fegyveres szolgálatokért felelős bizottsága előtti meghallgatáson megerősítette, hogy az Egyesült Államok kormánya teljes mértékben a nemzetközi hatalmi szerkezetek irányítása alatt áll és az ország törvényhozó szervezetei csupán haszontalan relikviák. (http://www.youtube.com/watch?v=5zNwOeyuG84)
A szerdai meghallgatások során Panetta és Martin Dempsey tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, pimaszul kijelentették, hogy felhatalmazásuk nem az amerikai alkotmányból ered és az Egyesült Államok az amerikai nép befolyása felett álló ENSZ és NATO alárendeltje és tőlük kapja utasításait.
„Sok időt töltünk az ENSZ, az Arab Liga és a NATO miatti aggodalmakkal és véleményem szerint túl keveset foglalkozunk az Egyesült Államok megválasztott képviselőivel. Gondolja, hogy a dolgok előrehaladtával konzultálni fog az Egyesült Államok kongresszusával?” – kérdezte Jeff Sessions szenátor Panettától.
A védelmi miniszter a következő választ adta: „Célunk az lenne, hogy nemzetközi engedélyt keressünk. Megkeresnénk és informálnánk a kongresszust és eldöntenénk, hogyan a legcélszerűbb megközelíteni a helyzetet, függetlenül attól, hogy akarjuk-e a kongresszus engedélyét vagy sem.”
Sessions többszöri próbálkozása ellenére, hogy Panetta kimondja, az Egyesült Államokban a kongresszus döntései és határozatai előbbre valóak a NATO-hoz és ENSZ-hez hasonló szervezetek szavánál, Panetta továbbra is a nemzetközi testületek hatalmát dicsőítette.
„Számomra megdöbbentő elképzelés, hogy az Egyesült Államok katonai akcióinak jogi alapját egy nemzetközi szervezet biztosítsa,” mondta Sessions. „Ez szerintem messze nem helyes. Ezeknek a szervezeteknek nincs törvényes felhatalmazása erre. Az Egyesült Államok hadseregének bevetésére a kongresszus, az elnök, a törvény és az alkotmány biztosítják a jogalapot.”
Panetta kijelentését a Pentagon megpróbálta megmagyarázni. „A védelmi miniszter azt próbálta hangsúlyozni, hogy szükségünk van nemzetközi felhatalmazásra. Nem arról van szó, hogy egy nemzetközi testületnek adnánk át döntéshozói hatalmunkat,” nyilatkozta a védelmi minisztérium egyik illetékese a CNN-nek.
Ez azonban nem az első eset, hogy nemzetközi testületet helyeztek az USA kongresszusa és alkotmánya fölé.
Tavaly júniusban Barack Obama nyíltan hangot adott véleményének, miszerint nem tartja helyesnek, hogy az elnöknek engedélyt kell kérni Líbia megtámadásához a kongresszustól, kijelentve, hogy „az alkotmányossági kérdéssel nem is kell foglalkoznom.”
A kongresszusi felhatalmazás hiányát azzal próbálta kimagyarázni, hogy John Boehner házelnöknek írt levelében kifejtette, a katonai akciót „az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa már jóváhagyta.”
A fenti két eset mutatja, hogy az Egyesült Államokat, az Európai Unió országaihoz hasonlóan, választás nélkül kijelölt nemzetközi bürokraták irányítják.

Forrás: Infowars.com

Tájékoztatás elferdített módon

No nem a hollandokra kell haragudni. Tisztában kell lenni ebben az esetben is azzal, hogy az ő országuk is ugyan úgy megszállt ország, mint a miénk. No azért Orbán Viktort sem ajánlatos félteni, mivel ő is csak kiszolgállója a háttérerőknek, mint az összes többi politikus a parlamentben. Az EU egy újabb Szovjetuniónak készült.
Most, hogy a magyarellenes médiacikkek száma némileg alábbhagyott, fontos feltenni a kérdést: tudatlanságból fakadtak vagy egy összehangolt hecckampány részei? Ha utóbbi az igaz, az messzemenő következtetésekkel jár. Akkor Magyarország és miniszterelnöke ellen csúfos koncepciós per folyik, és az úgymond szabad nyugati sajtó nem is annyira szabad, inkább irányított, vezényelt.
1992 óta tanítok az Amszterdami Egyetemen, az Európai Intézetben, mint kelet-európai szakértő. Nagyon jól tudom, hogy Nyugaton hihetetlen a tudatlanság Magyarországról. Az elmúlt több mint fél évszázadban ugyanis jórészt azok közvetítettek híreket Magyarországról, akiknek nem volt érdekük a külvilágot hitelesen tájékoztatni ügyeinkről-bajainkról.
Néhány héttel ezelőtt a holland állami köztelevízió egyik hírműsora, az Een Vandaag szerkesztője, bizonyos Rik Smit felhívott. Azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy fejtsem ki szakértői véleményemet január 24-i műsorukban a jelenlegi "diktatórikus helyzetről" Magyarországon. Hozzátette, hogy miután a holland képviselőházban a baloldali pártok kérdéseket intéztek a holland külügyminiszterhez, Rosenthal urat is jól volna szakértőként bevonni a műsorba, hiszen annak politikai súlya is lenne. Félbeszakítottam, és azt feleltem, hogy nem vagyok hajlandó a jelenlegi "diktatórikus helyzetről" szakértői véleményt mondani, mert az állítás egyszerűen nem igaz, nonszensznek tartom ezt az állítást, majd két óra hosszán át soroltam a tényeket. Smit beismerte, hogy "erről" ő semmit nem tudott, illetve a beszélgetésünk után most már másképpen látja a helyzetet, világosabb lett a kép, sőt megdicsérte a szaktudásomat. Befejezésül arról is szót ejtettem, hogy a holland állami köztelevízió igazán abbahagyhatná az egyoldalú tájékoztatást Magyarországról. "Nem egy bojkott kezdődött úgy, hogy félretájékoztatták egy másik ország polgárait, akik megharagudtak. Egy holland-magyar kereskedelmi konfliktusra a válság közepette nincsen semmilyen szükség"- mondtam, és Smit úr ezzel bizony egyetértett.
Hétfőn reggel, január 23-án újra beszéltünk, de ezúttal Smit teljesen más hangot ütött meg. Elutasító volt, nem akart tudni arról, hogy félmillió magyar vonult ki az utcára, hogy voksát tegye a kormány mellett. Végül azt válaszolta, hogy a műsorban nincs szükség az én véleményemre: "Marácz úr, Ön túl sok tényt tud. Ez nekünk nem jó. Inkább a hágai magyar nagykövet, Sümeghy úr kapjon szót, aki természetesen a magyar kormány álláspontját védelmezi. A kormány elleni álláspontot a balliberális európai parlamenti képviselő, Sophie in 't Veld asszony képviseli majd."
Meghökkentett, amit a szerkesztő mondott, és rögtön gyanakodni kezdtem, a műsor valóban tárgyilagos-e, de akkor még nem mertem arra gondolni, hogy koncepciós anyag készül Magyarország ellen.

Kedden, január 24-én este fél hétkor kezdődött a műsor. Nem hittem a szememnek, fülemnek. A műsorvezető, Pieter Jan Hagens elkezdte sorolni, hogy Magyarországon új diktatúra készül, a melegeket üldözik, a "liberálisokat" kirúgják állásaikból, nincsen szólásszabadság, nincsen vallásszabadság. Ezeket a szlogeneket nagybetűkkel a képernyőn feliratozták. A "diktátort", vagyis Orbán Viktort lassított, hangtalan felvételeken mutatták be, majd ezzel felváltva, gyorsítva, uniós parlamenti felszólalását. Ezeket a szuggesztív képeket megspékelték magyar származású "szakértőkkel", akik igazolták, hogy "nincs demokrácia", vagy "kialakulóban van a diktatúra", hiszen a katolikus egyház megszállta Magyarországot, és ehhez az Orbán-kormány bőkezű támogatást nyújt.
A végén megszólalt a képviselő asszony, aki már nem diktatúráról, hanem "egyfajta autoriter" rendszerről prédikált. Szerinte nem az egyes törvényekkel van baj, hanem az egész csomaggal, és hozzátette: már alig támogatják az Orbán-kormányt (a békemenet három nappal előtte volt!). Néhányszor, nagyon röviden bejátszották Sümeghy Gyula nagykövet urat, mint a diktátor hágai hangját, aki csitítani akarta a konfliktust. Ha nem tudtam volna, hogy mi zajlik Magyarország körül, s ha nem informáltam volna a szerkesztőséget arról, hogy valójában mi is zajlik ott, én is elhittem volna nekik. De ilyen jellegű prekoncepciós riportokat Hollandiában utoljára 1945 előtt mutattak be a mozi híradóban, mikor a holland közvéleményt Goebbelsék irányították, vezényelték Berlinből.
Dr. Marácz László.

Továbbítsd, akinek csak tudod.


http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/media-befolyasa/1256-tajekoztatas-elferditett-modon