2013. május 22., szerda

A “Vakitás dala”! Magyarország népe ilyen agymosást még nem látott!

Bársony Bálint és Gergely Éva Barackfa című szerzeménye lesz a nemzeti összetartozás napjának zeneszáma, azaz az Összetartozás dala. A szerdán bemutatott dalhoz a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a június 4-i nemzeti emléknapon közös éneklést is szervez. A 2010 óta megünnepelt nemzeti összetartozás napja egy fájdalmas történelmi pillanatra, a trianoni döntésre emlékezik, mégis pozitív üzenetet kíván hordozni – idézte fel a dal klipjének bemutatóján a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Balatoni Mónika elmondta, hogy június 4-én 18 órakor minden magyart az Összetartozás dalának közös éneklésére buzdítanak. A dal szövege és kottája, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közreműködésével felvett videoklipje szerdától letölthető a  honlapról. Az Összetartozás dalában közreműködik az MR Gyermekkórusa, szólót énekel Csizmadia Anna népdalénekesnő. A dalban feltűnik több, tehetségkutató versenyből ismertté vált művész is. Antal Timi, Bencsik Tamara, Baricz Gergő és Kállay-Saunders András énekeseken túl Gergely Éva énekesnő, és a dal szerzője, Bársony Bálint is látható és hallható az Összetartozás dalának klipjében.
“Álmodtam egy barackfáról, ami alatt mindenki táncol / Veled álltam egy hatalmas körben, a puha fűben, egy harmatos réten” – kezdődik a dal. “Kezeink összeérnek, talpaink egymásra lépnek / Szemünkben a boldogság fénye ég” – folytatódik a szerzemény.
“Állj be te is a körbe! Táncolj, ahogy hajt a véred, érezd, hogy a föld szíve dobban veled, mert mind egyek vagyunk!” – éneklik a résztvevők a felvételen. “Érik már a barack, áldott föld gyümölcse” – szól a dal.
A KIM államtitkára szerint a klipet a nemzeti összetartozás napján sugározzák majd a közszolgálati médiumok csatornái, majd 18 órakor a Parlament kupolacsarnokában a Szentegyházi Gyermekkórus és a művészek, Szabadkán pedig a zuglói Szent István Király Zenekar kórusának előadásában csendül fel a zeneszám.
(HVG)

A jászok és a kunok

A jászok és a kunok
A jász és a kun testvérnépek, s Árpád magyarjaihoz hasonlóan ők is Ázsiából települtek le hazánk területén. Szokásaik, életmódjuk, öltözködésük, táplálkozásuk is sokban hasonlított a régi magyar életmódhoz. Amikor azonban letelepedtek hazánkban, a mi életmódunk már megváltozott, ők pedig csak később alkalmazkodtak ehhez. Ezért volt eltérő sokáig az ő életük a mienktől, mint ahogy az olvasható lesz.

A jászok:
A jászok a Duna-Tisza közének északi részén, a Zagyva folyó két partján élnek. Hazánknak e területét Jászságnak nevezzük. Településeik nevében is megtaláljuk a „jász” szót: Jászberény, Jászárokszállás, Jászapáti, stb.
A jászok a XII-XIV. században telepedtek le hazánk területén. Nyelvük és műveltségük elmagyarosodott, s a jász ember magát a legjobb magyarnak vallja. Így mondják: „Mi jászok vagyunk, de magyarok. A magyarok közül a jászok a legkülönbek.”
Honnan ered a jász nép?
A régi jász nevek legtöbbje iráni eredetű, kisebb része török.
A jász népet alánnak is nevezték. A magyarhoz hasonlóan a jász is ázsiai lovas nép volt, paripákon hatalmas területeket lovagoltak be. A kutatók állításai szerint a jászok a szkíták utódai, a szkíták pedig nekünk, magyaroknak elődeink, így hát a jászok rokonaink.
A jászok Ázsiában állatokat tartottak, de magas szinten művelték földjeiket is.
A XI. század végén (ekkortájt Szent László volt a király hazánkban) testvérnépükkel, a kunokkal kötöttek szövetséget, s kun fennhatóság alá kerültek, a kun birodalom földművesei és védői lettek.
Kunország területén – ami a mai MoldvaJászvásár neve őrzi nevüket a mai napig.
Mai hazánk területére is a kunokkal együtt jött be a XIII. században. IV. Béla király befogadta az országba a kunokkal együtt a jászokat is. A jász nép a kunok egyik törzse lehetett. Egyik részük a Pilisben telepedett le. A középkori írások „pilisi jászokat” emlegetnek, akik Pilisszántón telepedtek le, s ők a király kíséretéhez tartoztak. A jászok nagyobb része a Duna-Tisza közének északi részén, a Zagyva folyó környékén, a Jászság területén él ma is igaz magyar emberként hazánkban.
Nyelvüket – amely nagyon hasonlított a magyarhoz – sokáig megtartották, s a jász ember sokáig csak jász emberrel házasodott, másokkal nem keveredett. A török nagy pusztítást végzett közöttük, s sokan elmenekültek földjükről. Amikor később visszatelepedtek, mások is velük jöttek, így beolvadtak a magyarságba, s lassan ősi nyelvüket is magyarra váltották föl. Vallásuk katolikus. A Rákóczi-szabadságharc idején (az 1700-as évek legelején) csatlakoztak a fejedelem kuruc seregéhez, s bátran harcoltak a szabadságért.
A jászok szorgalmas földművelő emberek, de istállóikban állatokat is tartottak, tejet termeltek, s ügyes kézműveseik is voltak, s vannak ma is.
Az ő műveltségükből vette át magyar népünk a vőfély által vezetett lakodalmi szertartás szokását.

A kunok:
A kunok a Duna-Tisza közén, a Kiskunság és Nagykunság területén élnek.
A kun belső-ázsiai türk eredetű nép. A régi történetírók a magyarokat általában „türköknek” nevezik, így bizonyos, hogy a kunon is rokonaink. A kunokat Ázsiában kipcsakoknak is nevezték. Birodalmuk Kumánia volt.
Állattartással foglalkoztak, juhot, lovat, szarvasmarhát tartottak, de bőven volt aranyuk, ezüstjük is.
Az állattartás mellett földjeiket is művelték, s ügyesek voltak a bőr- és az ércek feldolgozásában is.
Volt köztük szűcsmester, sarukészítő, nyerges és szíjgyártó. Ügyesen faraghatták a fát, mert sokféle szót használtak a faragással kapcsolatban. Szőttek, fontak, készítettek posztót, nemezt, kötelet. Varrtak, agyagoztak, csontot, szarut faragtak. Nyelvük hasonló volt a miénkhez, sok szavuk azonos volt a magyarral. Fő fegyverük a visszacsapó reflexíj volt, mint őseinknek.
Tisztelték őseiket. Hitük szerint az élet a halál után ugyanúgy folytatódik, mint a földön. Ezért a halott mellé odatették lovát, szolgáját, fegyvereit, eszközeit, ruháit is. Kun szokás volt, hogy nagy halmot (dombot) emeltek a meghalt ember fölé, a halom tetejére szobrot állítottak, amely kelet felé nézett, és köldöke előtt serleget tartott kezében. Ilyen „kunhalmokat” nem csak Ázsiában találunk, hanem hazánk területén is. Az Alföld szenthegyei ezek. Hősök csontjai porladnak a mélyén, hősök áldozatát mesélik minden korban. E halmok belseje sok titkot takarhat, őseink világába vezet vissza minket. A hunvilág végéről mesélnek a Kunos-tó dombjai:
„Horgos mellett van a Kunos-tó, mely mellett lévő dombok a monda szerint onnan veszik eredetöket, hogy ősapáink, a hunok arra menvén, kinccsel rakott szekereik feldőltek, a kincset a föld beborította, s őseink közül is sokan ott haltak, így ezekből lettek a dombok” (Ipoly Arnold gyűjtése.)
Magyarországra Szent László király idejében jöttek be a kunok, s mivel az ő életmódjuk még ősibb volt, mint a mienk akkoriban, másképpen is gondolkodtak, mint mi, megtámadták Magyarországot. Szent László király seregével többször megküzdött velük, s szétverte hadaikat. (Szent László király és a kun vitéz harcáról olvashatunk mondáink között.) A király ekkor sok hadifoglyot telepített le hazánkban. Ez volt a kunok első letelepedése itt. Nagyobb részük ekkor még visszavonult keletre, Kunországba. Később a XIII. század fordulóján a kunok Magyarország szövetségeseivé váltak, s a tatárok betörései ellen a jászokkal szövetségben harcoltak. Hamarosan Kunországot is a Magyar Királyság országai közé vették.  A tatárjárás idején a tatárok elől menekültek hazánk területére, s védelmet, bebocsátást kértek IV. Béla királytól. A király befogadta őket, de keresztény hitre kellett térniük.
Az állataikkal vándorló kunok azonban sok kárt tettek a magyarok földjein, s így nemigen kedvelték őket, föl is lázadtak ellenük. IV. Béla király pedig Európa tanácsára hallgatva megölette Kötönyt, a kunok vezérét, egész családjával együtt. Ekkor a kunok dúlva, fosztogatva kimentek az országból. A tatárjárás után IV. Béla király a lepusztult, elnéptelenedett országba visszahívta a kunokat, s letelepítette őket a Duna-Tisza közén, a Kiskunság és Nagykunság területére. Megtarthatták szabadságukat, ősi szokásaikat, öltözetüket, a hajviseletüket is.
A férfiak fejüket borotválták, csúcsos nemezsüveget hordtak, ruhájuk bokáig érő selyemkaftán volt, amit díszes csattal fogtak össze. Őseinkhez hasonlóan ők is puhatalpú csizmában jártak.
Jó katonák voltak, ezért a király elrendelte, hogy a királyi seregben külön zászló alatt katonáskodjanak. Harcmodoruk őseinkéhez volt hasonló: kitűnően ülték meg a lovat, jól bántak az íjjal, nyíllal és a szablyával, valamint a buzogánnyal.
A kunok egy részét „fehér kunoknak”, más részüket „fekete kunoknak” is nevezték.
Életmódjukban eltértek az ekkor más ősi életmódjáról áttért magyarság életmódjától, így kezdetben nehezen keveredtek eleinkkel. Házassági szokásaik is előírták, hogy kun legény csak kun leányt vegyen feleségül, így nehezebben ment beilleszkedésük a magyarok közé. A XVI. században azonban már magyarul beszéltek, s a reformáció idején, a jászoktól eltérően református hitre tértek át.
A kunok évszázadokon keresztül együtt éltek, küzdöttek az alföldi magyarsággal, együtt bujdostak a török elől, együtt vettek részt a föld termővé tételében, a vizek megfékezésében. Együtt küzdöttek a szabadságért Rákóczival, majd később lelkesen vettek részt az 1848-49-es szabadságharcban is.
A kunok mára teljesen elmagyarosodtak, de ma is büszkén vallják ősi kun voltukat.
(Kiszely István nyomán.)

A jászok és kunok életmódjában sok olyan vonást találhatunk, ami hasonló, sokszor azonos magyar őseink szokásával. Ősi rokonainkkal együtt élhetünk itt, Kárpát-hazánkban is.
Ősi, közös hagyományunkat pedig ne felejtsük, ápoljuk ezután is!
(Akik több információt is szeretnének megtudni a jász, kun magyarok származásáról, életéről, azoknak ajánljuk Kiszely István – A magyar nép őstörténete című könyvét.)
Forrás: Czárán Eszter: Világnak Virága – A tavaszi napéjegyenlőségtől a nyári napfordulóig 313-315.oldal alapján.

Forrás: http://www.atillaverei.gportal.hu

Ángyán: Hasonlóak a fideszes mutyik

Várhatóan nem kell büntetésre számítania annak a három kormánypárti képviselőknek, akik kedden nemmel szavaztak a trafiktörvény módosítására. Ángyán József a kiszavazást azzal indokolta, hogy a trafikügyben hasonló szisztéma figyelhető meg, mint korábban a földpályázatoknál. Szerinte a recept úgy néz ki, hogy a pályázatok elbírálásánál szubjektív szempontokat is figyelembe vesznek.
A trafikügyben hasonló szisztéma figyelhető meg, mint a földpályázatoknál – mondta az Indexnek Ángyán József fideszes képviselő arról, hogy miért nem szavazta meg kedden a trafiktörvény módosítását. Az Országgyűlés kedden fogadta el azt a módosító javaslatot, amely a korábbiakhoz képest magasabb, 10 százalékos árrést biztosít a dohánytermék-kiskereskedőknek. A tervezet bővítette a trafikokban árusítható termékek körét is, lehetővé téve, hogy a trafikokban jégkrémet és fagylaltot is árulhassanak. A tavaly szeptemberben elfogadott trafiktörvény alapján a dohányboltokban a dohánytermékeken kívül mást nem lehetett volna kapni. A parlament decemberben a lottó és a sorsjegy, februárban a szeszes italok, kávé, üdítő és újság árusítását is engedélyezte.
Nem lesz büntetés A javaslatot 222 igen szavazattal, 81 ellenében és egy tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés. A kormánypárti képviselők közül Ángyán mellett nemmel szavazott László Tamás és Pesti Imre is, Bencsik János pedig tartózkodott. Pesti az Indexnek azt mondta: véletlenül nyomott nemet, Bencsiket egyelőre nem sikerült elérnünk. Az Országgyűlés honlapja szerint hét kormánypárti képviselő jelen volt ugyan az ülésteremben, de nem nyomtak gombot. Ilyen volt például Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár, illetve Szatmáry Kristóf, a gazdaságszabályozásért felelős államtitkár.
Úgy tudjuk, hogy a Fidesz-frakció nem rendelt kötelező szavazást az ügyben, így valószínű, hogy a kiszavazó képviselőket nem büntetik meg.
Hasonlóak a mutyik

Ángyán az Indexnek azt mondta: a trafikügy és a a földpályázatok közti hasonlóság abban érhető tetten, hogy mindkét esetben kizárták a nyilvánosságot a pályázatok elbírásából. A földpályázatoknál így csak később derült ki, hogy a pontszámok 40 százalékát a bírálók szubjektív szempontok alapján adták meg. A kormánypárti politikus szerint hasonló módszerrel hozhatták helyzetbe a trafiktender győzteseit is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) egyelőre nem járult hozzá a győztes és vesztes trafikpályázatok kiadásához, továbbá a bírálóbizottság tagjainak névsorát sem tette közzé.
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. április végén hozta nyilvánosságra a trafiküzemeltetési jogokat elnyerő vállalkozások listáját. A koncessziókat több esetben politikaközeli vállalkozók nyerték el, például annak a Continental dohánygyárnak a munkatársai, amelynek vezetője részt vett a trafiktörvény előkészítésében. A hvg.hu kedden hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amely bizonyítja, hogy Szekszárdon a helyi Fidesz politikai szempontból mérlegelte a dohányboltra pályázókat.
Többször kiszavazott
Ángyán a trafikügyben azt is nehezményezte, hogy a Fidesz csak a trafikpályázatok elbírálása után nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely a korábbiakhoz képest magasabb, tízszázalékos árrést biztosított a dohánytermék-kiskereskedőknek. A kormánypárti politikus szerint az utólagos módosítás elfogadhatatlan, hiszen lehet, hogy jóval nagyobb a pályázók köre, ha az árrés növelését előre lehetett volna tudni.
A Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára azt követően szigetelődött el a Fideszben, hogy tavaly január óta többször is bírálta a földbérletpályázatok eredményeit, azt állítva, hogy a földek többsége a kormánypártokhoz közel álló érdekcsoportok kezébe került. Ángyán többször is kiszavazott a frakcióból. Komolyabb retorzió emiatt akkor érte, amikor decemberben a frakcióban elrendelt kötelező szavazás ellenére is nemmel voksolt a földtörvénnyel összefüggő alkotmánymódosításra. A frakció ekkor rekordösszegű, 250 ezer forintos büntetést szabott ki rá, a politikus azonban ezt nem volt hajlandó befizetni. (Index)


Börtön jár az e-cigiért?


Egyre többen próbálnak leszokni a dohányzásról. A cigaretta eldobásának az egyik bevált módszere az elektromos cigaretta volt, eddig. Szabályozni akarják az elektromos cigaretták utántöltőinek forgalmazását. A szabályozás elfogadása után akár börtönbe is kerülhet az, aki a megengedett mennyiségnél több töltőanyagot birtokol.Akkor most itt az újabb elmebeteg fordulat a dohányzás - pontosabban már a dohányozni merészelő emberek - elleni totális háborúban. Természetesen az egészségünk védelmében. Első lépésként gyakorlatilag minden elképzelhető helyen betiltjuk a dohányzást. Második lépésként állami monopóliummá tesszük a dohánykereskedelmet. Radikálisan csökkentjük az árusító helyek számát, ezeket koncessziós pályázatok útján osztjuk újra (most nem arról beszélek, milyen volt a pályázat, kik nyerték el a jogot, és az egész milyen visszhangot váltott ki), pusztán abból a célból, hogy az emberek a korábbiaknál lényegesen nehezebben juthassanak hozzá az egészségre káros dohánytermékekhez. Egy újabb rendelettel pedig arról is gondoskodunk, hogy lényegesen drágábban.


Szokjanak le a dohányzásról - ha nem akarnak, vagy nem tudnak, akkor legyen macerásabb az életük, meg fizessenek is többet. Azok számára, akik mindezek hatására tényleg le akarnának szokni, van egy alternatíva, az elektromos cigaretta. A dohányzás illúzióját tökéletesen adja, miközben a dohányzás összes káros hatásától megkíméli a használóját és a környezetét is. Tökéletes megoldás. Volna.


Ha nem okozna - mivel nem vonatkozik rá a jövedéki adó - hatalmas költségvetési bevételkiesést. Valamit ki kell találni. Sikerült.


Van olyan elektromos cigaretta, ami nikotint is tartalmaz. A nikotin pedig méreg, és mint a legtöbb méreg, a gyógyászatban is felhasználható. Hogy hogyan, azt a gyógyszerekre vonatkozó törvények szabályozzák. Tehát az elektromos cigaretta (szivar, pipa) forgalmazásának feltételeit a nikotintartalom miatt szabályozzuk ugyanúgy, mintha gyógyszer lenne. Gyógyít bármilyen betegséget?


Nem.


Akkor pedig nem gyógyszer, nem kell - sőt nem szabad - engedélyezni. "2013. július 1-én lép hatályba a módosított Büntető Törvénykönyv, mely szerint az elektromos cigarettához használt nikotinos töltőfolyadék – mint amire a gyógyszertörvény vonatkozik – forgalmazása, és egy személy szükségleteit meghaladó mértékű birtoklása bűncselekménynek számít majd."


A dohánytermékekre viszont nem a gyógyszertörvény vonatkozik. Aki az összes káros összetevőjével együtt szeretne nikotinhoz jutni, bátran keresse fel a Nemzeti Dohányboltok láncolatának valahány kilométeren belül egészen biztosan elérhető valamelyik üzletét. És legyen büszke arra, hogy az egészségét is, meg az állami költségvetés bevételeit is egyaránt a szívünkön viseljük.


A Nemzeti Dohányboltok egészen véletlenül éppen 2013. július 1-én nyitnak...
vesterhagen

Öt év börtönre ítéltek egy jósnőt

Első fokon öt év börtönre ítélt egy jósnőt a Békéscsabai Járásbíróság kedden. A. Szilvia egy "ügyfelétől" összesen 28 millió forintot csalt ki rontáslevételért.
A bíróság a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében marasztalta el - tájékoztatta a Gyulai Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t. A. Szilviának összesen 29 millió 354 ezer forintot kell visszafizetnie a sértettnek és további négy károsultnak. Az ítélet kihirdetése után az ügyész három nap gondolkodási időt kért a fellebbezés előterjesztésére, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.
A tényállás szerint a sértett egy hirdetési újságban olvasta a vádlott hirdetését, miszerint jóslást és rontáslevételt vállal. A vádlott azt mondta a sértettnek, hogy családján rontás van, és ezt úgy tudja levenni, ha a pénzét három hétre elviszi egy szent helyre. A sértett kétmillió forint készpénzt vett fel a bankból, s az összeget átadta a jósnőnek. Néhány nap múlva a vádlott felhívta a sértettet, további kétmillió forintot kért tőle, és még aznap meg is kapta.
A jósnő néhány nap múlva ismét felhívta a sértettet azzal, látja, hogy van még pénze, és a rontáslevétel akkor működik, ha az összes pénzt meg lehet tisztítani. Ezután a sértett részletekben további pénzösszegeket adott át a vádlottnak, összesen 28 millió 130 ezer forintot. Néhány hónap múlva a sértett kérte vissza a pénzét, a vádlott azonban nem volt elérhető. Kiderült, hogy nem is az eredeti nevét adta meg a sértettnek.
(MTI)

A Nyugat katonai vereséget szenvedett Szíriában

Annak ellenére, hogy egy éve sokan az Asszád-rendszer bukását vetítették előre, Szíria azóta sem omlott össze, az ország pedig két szövetségi rendszer ütközőzónájává vált. Nemrég egy szír tisztviselő bejelentette, hogy már nincs messze a győzelem; és ennek a kijelentésnek minden alapja megvan, tekintve, hogy az állandó orosz támogatás mellett iráni alakulatok, valamint a Hezbollah több ezer fegyverese vette fel a harcot a cionista gyarmatosítókkal.
Törökország, Izrael, Szaúd-Arábia fegyveres erői mint szír terroristák részt vesznek a konfliktusban, de az országban tevékenykedő izraeli alakulatok, az izraeli légierő által végrehajtott légicsapások, amerikai bunkerromboló bomba, a lázadóktól elkobzott izraeli terepjárók és egy sor más bizonyíték mutatja, hogy már a kezdetektől fogva szó nincs egy újabb "arab tavaszról".
Az ország légterében már török és izraeli vadászgépeket is lőttek le, vagyis a nyugati média által csak polgárháborúnak nevezett eseménysorozat egy egyre terjedő regionális konfliktus jegyeit mutatta, végül Szíria két nagyhatalom és két szövetségi rendszer ütközőzónája lett.
Erőegyensúly
A szír kormányerők kitartása Oroszország térségi pozícióinak megerősödésével járt együtt. Az orosz haditengerészet újra a Földközi-tenger meghatározó erőtényezőjévé válik, miközben az agresszív amerikai beavatkozás sem tette lehetővé, hogy az Egyesült Államok térségi pozícióit megőrizze.
A Földközi-tengeren gyakorlatilag egy amerikai kivonulásnak lehetünk szemtanúi. Egy újabb olajszerző hadjáratot követően, a nyugat újabb katonai vereségével a Földközi-tenger partvidékén utat tört az orosz energetika terjeszkedése, a gyarmatosított olaj kitermelését egykor biztosító nyugati részvénytársaságokat pedig egyre inkább regionális hatalmak vásárolják fel.
Az Indiai-óceán meghódítására szőtt tervek is kudarcba fulladtak. A katonai visszavonulás szemmel látható, a Mogadishu (Szomália) melletti amerikai légibázis és számos más létesítmény üresen áll, gyakorlatilag hátrahagyták.
A nyilvánosság felé az sem egy tartható álláspont, miszerint Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokráciájaként Amerika szövetségese, mert az utóbbi évek lassan már a kétkedők számára is láthatóvá tették, hogy az amerikai Izrael-politika esetében a farok csóválja a kutyát, és a cionista rezsim olyan háborúkba vonja bele az amerikai haderőt, aminek köze nincsen semmiféle amerikai érdekhez.
Az Egyesült Államok a likudisták "még nagyobb Izrael" álmának áldozatává vált, katonai veresége egyértelmű, gazdaságát pedig magával húzza az agresszív cionista érdekkérvényesítés.
A Hezbollah harcokban való aktív részvételének és a fejlett orosz haditechnika kombinációjának köszönhetően az erőegyensúly egyik évről a másikra megváltozott, az Egyesült Államok pedig újabb katonai vereséget szenved, még mielőtt hivatalosan is háborúba kezdett volna.
Izrael évtizedeket töltött azzal, hogy a Golán-fennsíkot egyetlen hatalmas erődítménnyé formálja, és a jelenlegi konfliktus izraeli beavatkozásainak is ez a terület a kiindulópontja. Mindazonáltal a Hezbollah vezetője bejelentette, hogy a Golán-fennsík felszabadítására a közeljövőben sor fog kerülni. Mivel a Hezbollah már nem csak a térség legjobban képzett hadereje, hanem állandó jelleggel modernizált fegyverzettel is rendelkezik, Izrael számára a Golán-fennsíkról indított támadások egyre kockázatosabbá válnak, és a Hezbollah légvédelme lehetetlenné teszi, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a zsidó haderő Dél-Libanon területéről indítson rakétatámadásokat.
Izrael folyamatosan a szír rakétarendszerek jelentette veszélyről beszél. Valójában Izrael számára az Oroszország által telepített Iszkander rakéták jelentik a legmagasabb kockázatot. Ezekkel nem csak könnyedén kiiktathatók a Patriot rendszer elemei, hanem gyakorlatilag védtelenné teszik a Golán-fennsíkot. Az Iszkander rakétarendszer a szír haderő által használt S-300-as rendszerek által védve pedig nem csak lehetetlenné tesznek egy széleskörű izraeli beavatkozást, de nagy mértékben megváltoztatták az erőegyensúlyt és fokozottan sebezhetővé tették az izraeli légvédelmet.
Dominó-hatás
Figyelembe véve, hogy Szíria destabilizálása csak az Irán ellen kezdett háború egy lépcsőfoka, amit Afganisztán teljes alárendelése és Pakisztán irányított összeomlása követne, kijelenthetjük, hogy a térségben a NATO terjeszkedése már az első lépcsőnél kudarcba fulladt.
A NATO terjeszkedése pedig az erőforrásokért folytatott harc következménye. A térségben zajló konfliktus az olaj- és földgázlelőhelyekről szól, amit a nyilvánosság számára aprólékosan kidolgozott politikai dajkamesékkel tesznek elfogadhatóvá. Mivel a NATO terjeszkedése megbotlott, a korábban a nyugati gazdaság motorját jelentő Egyesült Államok többé nem tudja biztosítani saját forrásból a gazdaság alapját képező olcsó erőforrásokat, ami elkerülhetetlenné teszi a Nyugat teljes gazdasági leépülését. Mindez Szíriában dőlt el, így nem lehetnek kétségeink a látszólag kis, regionális konfliktusok jelentősségét illetően, melyek hazánk várható jövőjére közvetlen befolyást gyakorolnak.
A FED, az Európai Unió és az IMF veresége a pénzügyi háborúban kézzelfogható, de a Nyugat hanyatlása valójában a NATO tervezőasztalain elkövetett hibákkal dőlt el.
Molnár István

„Ez nem összeesküvés elmélet… Ez a szemünk előtt folyik”

Az 1878-as Posse Comitatus törvényt (ami megtiltja az amerikai kormánynak, hogy a katonaságot a civil lakosság ellen vesse be) eredetileg azért alkották, hogy megvédjék az állampolgárokat attól, hogy a törvényeket a katonaság bevetésével tartassák be hazai földön, kivéve olyan eseteket, amikor erre az alkotmány vagy a kongresszus kifejezett felhatalmazást ad. A törvény elfogadása óta, azaz több mint egy évszázada, ezt a feladatot a helyi és szövetségi rendfenntartó erők látták el az Egyesült Államokban. Miután azonban a terrorizmus elleni harcot a kormány immár több mint egy évtizede az egyik legfontosabb feladatának tekinti, bizonyos kormánytagok fáradtságot nem kímélve próbálják a hadsereg küldetését a hazai frontra is kiterjeszteni.
Első lépésként elfogadták a Patriot törvényt1 ami példa nélküli hatalommal ruházta fel a kormányt és lehetővé tette, hogy tulajdonképpen bárkit terroristának minősítsenek, akár külföldön, akár odahaza. 2011 szilveszterén, miközben a világ az Újévet köszöntötte, Barack Obama aláírta a Nemzetvédelmi Felhatalmazási törvényt (NDAA), ami lehetővé teszi, hogy a Patriot törvény értelmében terrorizmussal gyanúsított személyeket határozatlan ideig fogva tarthassák, vádemelés vagy bírósági tárgyalás nélkül.
Végül a múlthéten, miközben botrányok egész sora rázta meg a Fehérházat, kiderült, hogy a kormány szép csendben egyre nagyobb hatalommal ruházta fel a Védelmi Minisztériumot, tulajdonképpen semmissé téve a Posse Comitatus törvényt.
Eric Blair, az Activist Post-tól a következőket írta:
Először is a szenátus éppen azt tárgyalja, hogy a 2001-es Felhatalmazást a Katonaság Bevetésére (AUMF) olyan módon terjesszék ki, hogy az USA a terrorizmus elleni harcot bárhol a világon folytathassa, beleértve saját területét is. Ez egyenesen rávezet a második fejleményre: a Pentagon rendőri jogosultságot adott magának amerikai földön.
Michael Sheehan helyettes védelmi miniszter múlt hét csütörtökön azt mondta a kongresszusnak, hogy az AUMF felhatalmazza az amerikai hadsereget, hogy Bostontól Pakisztánig bármilyen fronton harcolhasson. Sheehan kihangsúlyozta, hogy a kormány engedélyt adott, hogy a hadsereg bárhol bevethető legyen, ahol az ellenség felüti a fejét, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva az alkotmány hadüzenetekre vonatkozó kitételét.
Miközben az amerikaiak a fővonalas média mindkét szárnya által nyomott három botránnyal vannak elfoglalva, a zárt ajtók mögött baljós események zajlanak.  Ezek lényege tehát, hogy az amerikai hadsereg felhatalmazta magát, hogy bevesse csapatait Amerika utcáin, az elnök vagy a kongresszus előzetes engedélye nélkül. Az AUMF felhatalmazást pedig, amit eredetileg a 2001. szeptember 11-i támadásokért felelős terroristák elfogása érdekében hoztak létre, kiterjesztették, hogy a segítségével a kormány tulajdonképpen legálisan és kongresszusi jóváhagyás nélkül is bevethesse a katonaságot és annak eszközeit az ország utcáin.
Charlie McGrath a Wide Awake News-tól a következőképpen magyarázza a helyeztet:
Eric Blair-nek és az Activist Post munkájának köszönhetően megértettük, hogy Washington keményen dolgozik szabadságjogaink felszámolásán.
Angus King szenátor odáig ment, hogy kijelentette, a meghallgatás, amelyen ő is részt vett, élete legfelkavaróbb és legmegdöbbentőbb meghallhatása volt.
Még John McCain, a vadászhéja McCain is azt mondta, hogy a kormány túllépte hatáskörét.
Miről beszélünk? A Katonaság Bevetésének Felhatalmazásáról (AUMF).
Ez a törvényszabály a terrorizmus elleni harc kezdetén lépett életbe, de mára mi lettünk az ellenség. Nem kell ezen megdöbbenni. Mindenki rajta van a potenciális terroristák listáján, aki hisz a szabadságban, a gondolat szabadságában és az alkotmányos köztársaságban.
Egyszerűen átfogalmazzák a törvényt, hogy a katonaságot a hazai „fronton” is bevethessék.
Ez nem egy összeesküvés elmélet. Ez nem egy fantazmagória, ami vagy megtörténik, vagy nem. Ez most történik, itt a szemünk láttára, olyan híreseményeknek álcázva, amik nem is híresemények.
A katonaság már azt is kijelentette, hogy aki azzal az elmélettel áll elő, hogy a kormány egy országos állami rendőrséget próbál felállítani a hatalomátvételre, az belföldi terroristának minősül.
Terroristának, aki ellen a hadsereg bevethető…
Egyetlen összeesküvés van itt: az, amit a kormány próbál tálalni.
Ez a törvényalkotás nem kitaláció. Az Egyesült Államok militarizálása teljes gőzzel halad és mi vagyunk a célpontok.
  1. A törvény lehetővé teszi a rendfenntartó szervek számára, hogy bírói végzés nélkül figyelhessenek telefonvonalakat, e-maileket, személyes orvosi, pénzügyi és egyéb iratokat, valamint eltöröl több, az országon belüli hírszerzést korlátozó rendszabályt. Kiterjeszti az pénzügyminiszter hatáskörét a pénzügyi tranzakciók ellenőrzésére, kiváltképp a külföldi egyének és szervezetek esetében, és nagyobb szabadságot ad a rendfenntartó szerveknek és a bevándorlási hivatalnak a terrorizmussal gyanúsított bevándorlók letartóztatására és kitoloncolására. A rendelet továbbá meg is változtatta a terrorizmus definícióját úgy, hogy az magában foglalja a belföldi terrorizmust is, ezzel megnövelve azon tevékenységek számát, melyek felderítésére kihasználhatóak az általa nyújtott plusz hatáskörök. []
 Forrás: shtfplan.com
http://idokjelei.hu/2013/05/ez-nem-osszeeskuves-elmelet-ez-a-szemunk-elott-folyik/ 

A nép véleménye, javítás nélkül….


Itt már bármilyen döntés hozhatnak,mi tudjuk,hogy egy sem a nép érdekét szolgálja,ez is azt bizonyítja,hogy nekünk kell kiharcolni az igazságot!!!!!!Összefogás Összefogás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“egyre durvábban dőlnek be a hitelek, a hitelesek alig több mint fele tud időben fizetni”-index
Kedves Árpád !
Ott voltam amikor a Kossuth téren kb 30-an voltunk , és le jött hozzánk Dubrovszky !
Ott virrasztottam a a Hősök terén …és együtt vonultunk a Parlamenthez !
5 évig csináltam hiteleket és pontosan tudom , hogy nem ezt írták alá az emberek !!!!!!
Pontosan tudom ,hogy nem ezt ígértük nekik !!!!!!!

Minden tudásommal ,erőmmel a deviza hitelesek megmentéséért dolgozom !
Örültem Önnek ,hogy van egy tiszta szívű ,igaz ember aki az élre áll !!!!!!

SZERETETTEL ÉS AZ ÖN IRÁNTI TISZTELETTEL ÍROM A KÖVETKEZŐKET !!!!!!!!!!!!!!
A Nyírkai jóslat elkerülhető !!!! / Feltétlen nézze meg ha nem ismeri !/
amely szerint a következő 5 évben Magyarország lángokba borul és a vér oltja el a lángokat ,
mert egymás ellen uszítanak minket , akik VIZEINKET és FÖLDJEINKET akarják !
ÁRPÁD !!!!!!
AKI ENNYI EMBERT KÉPES MEG MOZGATNI , AZT MEG KÖRNYÉKEZI AKINEK AZ AZ ÉRDEKE ,
HOGY EGYMÁST ÖLJÜK HALOMRA !
Nem az a barát aki a szemünkbe hízeleg ,hanem aki a hibáinkra is figyelmeztet !
MERT CSAK BE KELL KÖLTÖZNI , AZ ÜRESEN MARADT HÁZAKBA !
FIZETNI SEM KELL ÉRTE !!!
BÉKE !!!!! BÉKE !!!! BÉKE !!! Csak ez az egy út , az ISTEN ÚTJA !!!!!!
BÁRSONYSZÉKBŐL NÉZIK MAJD VÉGIG A VALÓDI BŰNÖSÖK AHOGY EGYMÁST ÖLI MAGYAR ÉS MAGYAR !
MIDEN ÁRON EL KELL KERÜLNI !!!!
MARADJON A BÉKÉS ÚTON !!!!
Tisztelettel :
Kedves Árpi!
Ez a youtubos felvétel nagyon ott van.Csak így tovább!Sokáig nem bíztam benne,hogy végig fogod csinálni.De nem csalódtam benned.Te vagy a mi emberünk! Már mint a Nemzeté.Ilyen álhatatos célirányos igazmondó ember nincs rajtad kívűl ma Magyarországon.Ez nem dícséret ez tény. Mutasd már meg a nagyközönségnek,hogy melyik az a párt aki rámutatott volna azokra az igazságokra amiért harcolsz.Választásokról beszélnek és igérgetnek,hogy hatalomváltás legyen.Minden választásnál újrafelosztás történik.A következő “elit” megint a sajátzsebére dolgozik és semmi nem változik.A nép helyzete nem,hogy stagnál hanem hatalmas mértékben romlik.Nyomorgók millióival kel a közeljövőben számolni ha nem változtatunk a jelenlegi hejzetenEzt meg kel értetni az emberekkel.Jelenleg folyamatban vannak állami többségi tulajdonban lévő cégek kivéreztetése.Ezek a Nemzeti vagyonkezelőhöz tartoznak. Mint tudjuk ezeken a helyeken lecserélték a felső vezetést 99%-ban.Sőt a Nemzeti Vagyonkezelő vezérét is lecserélték.
Ezek a vezetők mind vitték magukkal a sleppjeiket is,ha ért hozzá ha nem.Mindenhol létszámstopp van.Még a nyugdíjba menők vagy kilépők helyett sem lehet fel venni senkit.Ezt felsőbb utasításra teszik.Ennek csak egy célja lehet.Tönkretenni az adott céget,hogy el lehessen adni/vagyis privatizálni/ Nagyon valószínű,hogy különböző vállalatokara már sorban állnak a bennfentes jelentkezők,akik maximálisan megbízhatók.Vagyis emberileg a legalja.Ezek gátlástalan pénzéhes barmok.(Jobb szót erre nem találtam)
Tudomásom van róla,hogy ezek az új “vezérek” és sleppjeik 4-5százezres üzemanyagköltségeket számoltatnak el havonta maguknak.Nem fejlesztenek a cégüknél csak irodákat bútorokat stb-re nyomják a a cég pénzét.Vezérnek minimum 10 milliós céges autó .Az előzőé nem volt jó mert már két éves.Béremelés nincs,visszavették a különjuttatásokat /mint cafetéria,prémium stb./A törvényben meghatározott rendkívüli munkavégzést tagadják és nem hajlandók kifizetni/ lásd: több műszakos vasárnapi munka.A dolgozók nem tudnak szabadságra menni mert nincs helyettesítés de ki nem fizetik a szabadságot.A béreket sem tudják lassan fizetni,mert nem lessz a cégnek pénze.Hitelt kel felvennie.Az meg mégjobban kivéreztet mert annak ugye kamata van.Ezek csak ilyen alocsony szintű dolgok,mi mehet nagyban?Óriási káosz mindenhol.
Ebből látható,hogy összeomlás lesz(szerintem már van is) és ezt tudatosan csinálják.Tehát háború lesz előbb mint mondtad és nem béke.
Úgyhogy aki ezt felfogja ajánlom kösse fel a gatyáját mert olyan jön amit eddig kevesen értek meg!
Ja!- És még csak nem is vagyok közgazdász.
http://kaslerarpad.hu/?p=3471#more-3471

A németek feldobták, mi vajon napirenden tartjuk?

„Mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország a helyes útra térjen, de az Európai Unióból való kizárást nem érdemes kilátásba helyezni, mert ha az megtörténik, akkor az unió közössége nem tud befolyást gyakorolni a magyarországi folyamatokra. Nem kell azonnal a lovasságot bevetni.” – mondta Angela Merkel német kancellár múlt csütörtökön Berlinben, a WDR közszolgálati műsorszolgáltató társaság Európa Fórum című rendezvényén.

A regnáló kancellár ezzel a szociáldemokrata kancellárjelöltnek, Peer Steinbrück azon véleményére reagált, amely szerint „a magyarországi antidemokratikus és kirekesztő folyamatokat tekintve nem szabad eleve elvetni azt a lehetőséget, hogy kizárják az EU-ból Magyarországot.”

A történet azóta tovább színesedett.

Beszállt a vitába ugyanis Orbán Viktor, aki csak annyit üzent vissza, hogy „a németek küldtek már lovasságot Magyarországra, tankok formájában jöttek, ne küldjenek, az a kérésünk. Nem volt jó ötlet, nem vált be.” Ezt aztán kikérte magának Guido Westerwelle, német külügyminiszter, aki a magyar miniszterelnök kijelentéséről Belgrádban azt mondta: „ez sajnálatos kisiklás, amelyet mi egyértelműen visszautasítunk.” Végül megszólalt a magyar külügy is, és közleményben próbált rendet tenni az üzengetés-párbajban: „Félreérthették Orbán Viktor múlt pénteken Angela Merkel megjegyzésére adott reakcióját. A magyar kormányfő nem Angela Merkel, hanem a német szociáldemokrata kancellárjelölt, Peer Steinbrück kijelentésére adott választ.”


Mint jól látszik, az ügy szépen kóborolgat a diplomácia útvesztőjében. Mindenki beszél mindenről, mindenki helyreigazít, elhatárolódik, de a lényegről, Magyarország EU-tagságáról, annak a fenntartásáról, az esetleges kilépés, kizárás tényleges következményekről már senki nem beszél. Holott Peer Steinbrück a német választási kampány hevében akarva-akaratlanul is olyan témát kezdett el feszegetni, ami meghatározó lehet, nemcsak Magyarország, de az egész Európai Unió jövőjét tekintve.

Abban gondolom nincs vita se a jobb-, se a baloldalon, hogy a narancsos kormányzat multikat is megadóztató gazdaságpolitikája súlyosan sérti a globális pénztőke érdekeit, így egyértelműen jónéhány Németországban bejegyzett cégét is, aminek a tulajdonosi köre nagy valószínűség szerint persze nem echte német. Az sem lehet nagyon vita kérdése, hogy ezek a cégek nagy befolyást gyakorolnak a német politikai elitre, de talán azzal sem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, ezek a cégek irányítják lényegében az ottani politikusokat is.

Amikor Merkel azt mondja, hogy „mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország a helyes útra térjen, de az Európai Unióból való kizárást nem érdemes kilátásba helyezni, mert ha az megtörténik, akkor az unió közössége nem tud befolyást gyakorolni a magyarországi folyamatokra”, akkor igazából nem mond mást, minthogy Magyarország egy gyarmat, és az EU a legjobb eszköz arra, hogy a jogszerűnek tűnő kifosztás hosszú időre biztosítva legyen.

Németország az elmúlt évtizedekben tökéletesen kiépítette nálunk azt a pénzszivattyú-rendszert, amit a liberális megmondóemberek jólhangzóan tőkebevonásnak, vagy termelő-befektetéseknek neveznek. Német vállalatok sora vett meg fillérekért magyar cégeket, hogy aztán a honi termelést teljesen leépítve megszerezze azok piacát, német termékekkel árasztva el az országot. Természetesen az is vitathatatlan, hogy voltak, vannak olyan cégek is, akik hoztak, építettek termelőüzemeket, de ezekben az esetekben azért azt sem szabad eltagadni, hogy az ezen vállalatoknál dolgozó emberek többsége rabszolga szinten van foglalkoztatva és a megtermelt haszon döntő része minden évben elhagyja az országot.

Egyértelmű tény, hogy a németnek mondott cégeknek nem érdekük, hogy Magyarország az EU-n kívülre kerüljön, hisz a kiépített rendszer jól működik, a pénzkiáramlás garantált. De az is egyértelmű, hogy nekünk ez a tény egy olyan ütőkártya, amit ha jól használunk, akkor akár egész sok mindent elérhetünk vele.

Gondoljuk csak át.

Az EU-ból való kikerülés témáját nem mi dobtuk fel, viszont ha már a németek felhozták, érdemes lenne az ügyet napirenden tartani. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország kilépése valószínűleg az EU végét jelentené, hisz a mai közhangulatban szinte biztos, hogy azonnal akadnának követőink. Ez pedig minden bizonnyal a valutaunió végét is elhozná, beborítva ezáltal a globalisták által évtizedek óta dédelgetett Európai Egyesült Államok tervét. Persze az sem lehet kérdés, hogy a kilépés rövidtávon Magyarország végét is jelentené, hisz egyértelmű, hogy heteken belül csődbe kényszerítenék az országot.

Jól láthatóan a tét nem kicsi, se itt, se a másik oldalon és az egésznek van egy ki rántja el hamarabb a kormányt hangulata is, de ettől függetlenül, ha okosan csinálnánk a dolgokat, biztos vagyok benne, hogy lehetne eredményeket elérni, ha mást nem, legalább azt, hogy befejeződjön az az aljas rágalomhadjárat, ami évek óta folyik az ország ellen.

Persze azért nagy illúzióink ne legyenek. A narancsos kormányzat szinte biztosan nem fogja megtenni ezt a lépést és a honi fősodratú jobboldali sajtó sem fogja az ügyet napirenden tartani. Ergo, az egész történetre néhány hét múlva, minden bizonnyal már nem fog emlékezni senki sem.

gabeebeeNAGY JELENTŐSÉGŰ LESZ AZ IRÁNI ELNÖKVÁLASZTÁS
A PressTV közölte a százas nagyságrendű elnökjelöltek közül azt a nyolcat, akik hivatalosan indulhatnak a kampányban, ezt a képet közölték róluk. A hazai hírekben teljesen elhallgatják az elnökválasztás közeli eseményét júniusban. A fő kérdés az lesz, hogy az új elnök folytatja-e a sikeres Ahmadinejad politikáját, vagy esetleg más kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Csak akkor tudunk már erről vélményt formálni, ha az új elnök elmondja első beszédét. Az biztos, hogy Irán eddigi politikája Amerikával és Izraellel szemben megmarad, fő vonalaiban. A nyolc jelölt közül az első a bal sarokban ismert nálunk, aki az EU-val az atomtárgyalásokat folytatja sikeresen. Kérdés lesz még az is, hogy Ahmadinejad milyen szerepet fog ezután vállalni az állami politikában? Az is biztos, hogy Ahmadinejad igen magasra tette a mércét az következő elnökkel szemben. Kép: lexikonból Irán jelképeihttp://amagyaroldal.hu/hirek/content/ir%C3%A1ni-eln%C3%B6kv%C3%A1laszt%C3%A1s

Fogyókúrás víz

Véletlenül bukkantam erre az almás fahéjas fogyókúrás vízre egy amerikai blogon. Kipróbáltam, és a hatásait érezve mindenképpen meg akartam osztani. Nekem ugyan nincs szükségem fogyókúrára, de egyrészt hihetlenül finom, másrészt annyira élénkítő hatású, hogy azt nem akartam elhinni egy vízről.
 Fogyókúrás víz
A fahéj is és az alma is állítólag gyorsítja az anyagcserét, ezért méregtelenítő, fogyasztó hatásuk van. Ebben a vízben egyrészt érzed az ízüket, tehát ha csak azzal van problélmád, hogy hogyan idd meg a naponta szükséges 2-4 liter folyadékot, már akkor is egy tökéletes megoldás. De már egy pohárnak is olyan élénkítő hatása van, mintha az ember egy bögre kávét ivott volna. Így az anyagcserét felgyorsítva végső soron méregtelenít és aki fogyni akar, annak is segít. Tele leszel tőle energiával, akár még kávé helyett is ihatod.

Fogyókúrás víz készítése

  1. Egy nagyobb, két literes kancsóba szeletelj bele egy almát. Bármilyen fajtát választhatsz, a víznek olyan íze lesz, mint az almának.
  2. Add hozzá a rúd fahéjat egyben vagy néhány darabra törve. Öntsd fel vízzel, vagy ha hidegen szereted akkor töltsd fel a kancsót félig jéggel és utána öntsd fel vízzel.
  3. Tedd be a hűtőbe, és hagyd kb. fél órát állni, amíg az ízek kiáznak.
  4. Az eredeti cikk szerint 3-4-szer újratöltheted, mielőt az alma és a fahéj elveszítené az ízét, így kb. 6-8 liter ital jön ki belőle.
Az eredeti cikk szerzője azt írta, hogy kávé helyett is ezt a fogyókúrás vizet issza. Először nem értettem, de amikor kipróbáltam, magam is meglepődtem. Tényleg ugyanaz az élénkítő hatása van ebből egy pohárnak, mint egy jó erős kávénak. Próbáld ki!

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/fogyokuras-viz

Gazdag István: Háború a vízért?

Így utólag már egyre kevésbé vitatják, hogy Irak lerohanásának legnyomósabb oka – a „terrorizmus elleni háború” hangzatos lózungjával ellentétben – valójában az USA krónikus olajéhsége volt. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a jövőben egy másik, sokkal életbevágóbb szükséglet miatt fog háborúzni. Miközben ugyanis egy főre vetítve az észak-amerikaiak fogyasztják a legtöbb vizet a világon, országuk vízkészletei nem újulnak meg a kellő mértékben. Egy friss amerikai tanulmány szerint a legtöbb ember az édesvíz készletek apadását tartja a legaggasztóbb kihívásnak. Az ivóvíz hiánya a megkérdezettek szerint még a klímaválságnál, a légszennyezettségnél és a fosszilis nyersanyagok kiapadásánál is nagyobb veszélyt jelent az emberiségre.
A Föld hétmilliárd lakója közül hárommilliárd nem rendelkezik sem egészségügyi infrastruktúrával, sem víztisztító rendszerekkel, csaknem másfél milliárd ember pedig még az ivóvizet is nélkülözni kénytelen. Ha semmi sem történik a tendencia megfordítására, 2025-ben a Föld lakosságának egyharmada vízínség sújtotta országban fog élni. A déli országokban fellépő összes betegség 80 százaléka a szennyezett víz fogyasztásának tulajdonítható, ami évente ötmillió áldozatot követel, így manapság az ivóvízhiány még a fegyveres konfliktusoknál is nagyobb mértékben járul hozzá a tömeges népvándorlások kiprovokálásához.
E téren tehát sokkal drasztikusabb a nemzetek közötti egyenlőtlenség, mint bármi másban: amíg egy észak-amerikai naponta átlagosan 600 liter vizet fogyaszt (egy New York-i 1000 litert), az EU-országok állampolgárai pedig 250-350 litert, addig egy afrikainak átlag alig 30 liter jut, sőt gyakran ennél is kevesebb.
Szó sincs persze a Föld kiszáradásáról, mert a kérdés nem egy általános vízhiány, hanem a minőségi ivóvízkészletek kimerülése. Édesvíz megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre globális szinten, csak éppen egyenlőtlenül oszlik el, helytelenül hasznosítják, pocsékolják és szennyezik, tehát egyre nagyobb az esélye, hogy iható formájában rövidesen hiánycikké válik. Ha a fogyasztása továbbra is a jelenlegi ütemben növekszik, a szakemberek szerint két évtizeden belül robbanásszerű (650 % !) igény fog mutatkozni iránta.
Ausztráliában már most megkongatták a vészharangot, és az állam minden eszközzel igyekszik megfékezni a vízpazarlást és kordában tartani a lakosság nemtörődömségét. Az ausztrál városokban szigorúan szabályozzák, sőt esetenként korlátozzák a vízfogyasztást. Az Afrikánál is szárazabb déli kontinens területének 70 százalékán a kipárolgás szintje magasabb a csapadék mennyiségénél, és egyáltalán nem léteznek nagy folyók. Ráadásul a paradoxon még súlyosabb, mint máshol, mert noha a Föld egyik legszárazabb területéről van szó, legritkább természeti forrását mindeddig mégis párját ritkító gátlástalansággal pazarolták. Mindenekelőtt az éghajlati viszonyokat figyelmen kívül hagyó intenzív mezőgazdaság igényei miatt a vízkészleteket már a legmélyebb rétegekből is kiaknázták és felhasználták. Így aztán az ausztrálok kénytelenek voltak a tenger felé fordulni, azt remélve, hogy a tengervíz sótlanításával orvosolhatják a problémát, és kielégíthetik szomjúságukat. Az eljárás költsége ugyan jelentősen csökkent az utóbbi években, viszont a felhasznált energia következtében évente 85-230 ezer köbméter széndioxid jut a légkörbe.
Majdnem ugyanez a helyzet az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban. Colorado, Arizona, Texas, Új-Mexikó, Nevada és Kalifornia krónikus szárazságban szenved. Márpedig a high-tech és a Szilícium-völgy dacára Kalifornia és öt másik állam élete attól a 2250 kilométer hosszú folyótól függ, amely a Sziklás-hegységben ered, átszeli a Grand Canyont és végül csaknem szárazon éri el mexikói torkolatát. A Colorado nélkül ugyanis nincs víz, és nincs élet. A Dél-Kaliforniában felhasznált víz 60 százalékát a folyóból veszik ki, sőt Las Vegas esetében a város fogyasztásának 90 százalékát. Az utóbbi évekre a folyó vízhozama alig hétmilliárd köbméterre esett, ami fele annyi, mint amennyi a harmincas évek nagy szárazságának időszakában volt. Eközben Las Vegas lakossága, a sivatag kellős közepén, havonta 3-4000 fővel gyarapszik.
Már jelenleg is a víz áll számos nemzetközi konfliktus hátterében, nevezetesen a Közel-Keleten. Ciszjordánia megszállása például csak akkor értelmezhető a maga teljességében, ha tudjuk, hogy vízkészlete lehetővé teszi az izraeli kolóniák túlélését, és hogy egymaga fedezi Izrael vízfogyasztásának negyedét. Ugyanez vonatkozik a Szíriától elhódított Golan-fennsíkra, amely a régió természetes víztornyának szerepét tölti be. Jelenlegi vezetői számára Izrael túlélését a víz fölötti ellenőrzés megszerzése és megtartása garantálja. Ezt a kontrollt az izraeliek szokásukhoz híven a palesztinok jogfosztásával tartósítják, akik engedély nélkül még kutat sem fúrhatnak a saját földjükön, miközben a zsidó telepesek gyakorlatilag sajátjukként kezelik és használják Ciszjordánia vízkészletét. A második világháború óta majdnem 40 esetben került sor
Ugyanígy Törökország, Szíria és Irak igyekszik kivenni a maga részét a Tigris és az Eufrátesz vizéből, történelmi és geostratégiai konfliktusuk tehát alapvetően más megvilágításba helyezi az egykori Oszmán Birodalom iránti nyugati érdeklődés fokozódását, hiszen Törökország birtokolja két szomszédja vízellátásának kulcsát. Noha az USA kérése ellenére a törökök nem voltak hajlandók elzárni a gátjaikat, hogy kiszárítsák Irakot az Öböl-háborúk alatt, a Szíriával szembeni ellenségességüket a két ország közötti hagyományos vízvita is táplálja.
A második világháború befejezése óta csaknem 40 esetben került sor fegyveres erő bevetésére államok közötti vízviták elintézésére, jellemző módon az esetek háromnegyedében Izrael és arab szomszédjai között. Noha kizárólag vízért mindeddig még nem indítottak háborút, a vízhiány fokozódása egész régiók instabilitását és végső soron destabilizálását vonhatja maga után, újabb ürügyet teremtve nemzetközi konfliktusok kirobbanásához.
MD 2013. V. 22.

Etnikai konfliktus Svédországban

Május 19-én a nem fehér bevándorlók és az autonóm baloldaliak által megkezdett zavargás kilenc napon át tartott és pestisként söpört végig Svédországon. A bevándorlókból álló, antirasszista baloldali szervezet „megafonen” (megafon) szerint a zavargások akkor kezdődtek, mikor a rendőrök megöltek egy 69 éves macsetével felfegyverkezett embert, aki ellenállt a letartóztatásának és a rendőrökre támadt. Mindez a 80%-ban színesbőrű bevándorlók által lakott stockholmi külvárosban, Husby-ben történt. A zavargások éjszaka kezdődtek, az ebben résztvevők főleg fiatalok, és fiatal felnőttek közül kerültek ki – a legfiatalabb rendbontó egy alig 12 éves fiú volt.
Jelentések szerint 60 és 200 fő közötti volt a cselekményben aktívan résztvevők száma. Több száz gépjárművet gyújtottak fel, valamint iskolákat, óvodát, rendőrőrsöket, éttermet, és kísérletet tettek egy könyvtár lángba borítására is. Természetesen szemeteskonténereket is felgyújtottak és összetörtek mindent, ami az útjukba került. Mikor a rendőrség megérkezett, a szokásos taktikát alkalmazták, azaz kővel dobálták a rendőröket, valamint a helyszínre siető tűzoltókat és mentősöket is, akik csak a munkájukat végezték. Rendőrségi források szerint 30 fő körüli rendbontót tartóztattak le, akiknek legnagyobb részét napokon belül el is engedték. A rendzavarás Husby-ben kezdődött, de egy nap alatt más, bevándorlók lakta területekre is átterjedt. Ezek azok a helyek, melyeket az észak-európainak tekinthető emberek megpróbálnak elkerülni, amennyire csak lehet. Mivel köztudott, hogyha egy svéd ember ilyen helyre téved, mint például Rinkeby, vagy Tensta, nagy az esélye annak, hogy megverik, kirabolják, vagy megerőszakolják.
Eddig ez események 23 stockholmi külvárosi területre és 6 másik városra terjedtek át. Az elnőiesedett és elzsidósodott rendszer rendőrsége csak a gyengeségéről tett tanúbizonyságot, miközben semmiféle hatékony műveletet nem hajtottak végre a rend visszaállítása érdekében. A zsidók által uralt svédországi és nyugati médiák folyamatosan hazugságokat árasztanak, hogy megtévesszék az embereket. Olyan jelenségeket okolnak a probléma felbukkanásáért, mint az elnyomás, a munkanélküliség és a „rendszer belső strukturális rasszizmusa”.
De vajon az átlagos, svéd nemzetiségű emberek miért nem vesznek részt a zavargásokban, hiszen őket is legalább oly’ mértékben sújtják ezen jelenségek?
Láthatjuk azt is, hogy az események hatására a zsidók hogyan álcázzák magukat svédeknek. Kent Ekeroth, egy zsidó, az Izraelt és a homoszexualitást védő, „szociálkonzervatív”, a svéd demokrata párt tagja és a svéd parlament képviselője is megragadta az alkalmat, hogy terjessze mérgét a RussiaToday interjúján keresztül, mintha személyes véleménye egyben a közvélemény is lenne.
A svéd nemzetiségű emberek dolgos, hűséges és jól szervezett emberek, de a kormányuk egy olyan lefele ívelő utat követ, mely a pokolba vezet, többfajú társadalmával együtt. A néger ősökkel rendelkező államminiszter, Fredrik Reinfelt például teljes mértékben elutasítja bármiféle etnikai svédség létezését. Szerinte csak svéd állampolgárok vannak, svéd nemzetiségű emberek nem léteznek. 
A kormány természetesen nem vezet nyilvános nyilvántartást a bevándorlók és a lakosság faji hovatartozásáról. 2011-ben a lakosság 27%-a (nagyjából 2,5 millió fő) volt külföldi származásúnak tekinthető, míg svédnek 73% (7 millió fő). Ez nagyjából a színesek/fehérek arányára is érvényes. 1960-ban a lakosság csupán 4%-a volt külföldi gyökerekkel rendelkező, azok is főleg a környező országokból származtak. 2012-ben 110 ezer főnyi bevándorló érkezett Svédországba, akik főleg Irakból, Afganisztánból, Szomáliából származnak.
Nyilvánvaló tény, hogy a lázadozó rendbontók azért támadták meg a rendőröket, mert nem akarnak a svéd társadalom részévé válni, hanem a saját „városállamukban” akarnak élni. Amikor a rendőrség betér az általuk lakott területre, akkor azt a bevándorlók úgy értékelik, mint magánlaksértést. Természetesen van egy nagy adag ellenségesség és tiszta gyűlölet a befogadó nemzet azon tagjai iránt, akik kénytelenek velük egy szomszédságban élni. Évtizedek óta, mióta David Schwarz felszólította Olaf Palme államminisztert a ’70-es években, hogy kezdje meg a tömeges bevándorlás elősegítését és a multikulturalizmus politikáját, tapasztalhatják a lakosok ennek negatív következményeit. Ezek a zavargások nem az elsők és nem tekinthetők egyáltalán váratlannak, hanem következményei annak a faji cunaminak, ami az országot éppen elsodorni készül.
Ámde ahol sötétség van, ott a fény is előbb-utóbb megjelenik. A múlt hét végén svéd emberekből civil önvédelmi csoport szerveződött Stockholmban, kiknek elegük lett a korrupt törvényekből és a kezükbe vették az irányítást, hogy visszaállítsák a közrendet. 
Nagyjából 100-400 önkéntes vett részt az éjszakai őrjáratokban. Május 24-26-a között a rendőrség hirtelen akcióba lépett és elkezdte a védelmi csoportokat zaklatni és 18 főt közülük le is tartóztattak 24-én éjjel.
Május 25-én a rendőrség bejelentette, hogy minden 5 főnél nagyobb svédekből álló csoportot le fognak tartóztatni, amennyiben ilyen jellegű tevékenységet végeznek. Az éjjeli őrjáratok ettől nem szűntek meg, sőt jelentős eredményeket értek el, mikor fizikai erejüket kihasználva fegyelmeztek meg bevándorló rendbontókat Tumba városnegyedben, Stockholmban. Tudvalevő, hogy a svéd ellenállási mozgalom (Svenska Motstandsrörelsen) és más nemzeti mozgalmak is részt vettek ezekben a műveletekben, hogy visszavegyék városukat a bajkeverőktől. Úgy tűnik, az őrjáratoknak komoly hatása volt az eseményekre, kezd visszaállni egyfajta nyugalmi állapot a bűnös városnegyedekben. Az ok nyilvánvaló, hiszen az élősködők csak a fizikai erőszakból értenek, melyet garantáltan meg is kaptak, mikor a hazafiak rendbontáson érték őket.
A fehér őrjáratozók jól vizsgáztak ebben a helyzetben, hiszen a rendelkezésükre álló eszközök segítségével eredményesen vették fel a harcot a bevándorlók erőszakos, ámde hozzájuk képest kisebb csoportjai ellen, mindig helyi erőfölényt képezve.
A művelet „civil rendvédelmi” oldalán való részvétel sikeresen egyesítette a svéd fiatalokat, akik példát mutattak a többségi társadalomnak, hogyan is kell egy ilyen etnikai hátterű rendzavarást eredményesen kezelni. A többségi társadalom adóiból fizetett hivatalos rendvédelmi szervek nem akarták hathatós módon megfékezni az eseményeket, azok eszkalálódtak és fenyegetést jelentettek a bevándorló-negyedeken kívül élő svéd lakosságra is. Önszerveződő, népi önvédelmi csoportok nélkül kétséges lett volna a probléma rövidtávon való kezelése.

Budai Vendel

17 hónapja csökken a versenyszférában dolgozók száma

2013 márciusában bár jelentősen növekedett az alkalmazásban állók száma, az előző évhez képest még mindig zsugorodást mutat. Pedig már a tavalyi évi bázis is alacsony volt, így az ahhoz mért csökkenés igen elkeserítően hat. A Központi Statisztikai Hivatal szerda reggel tette közzé a március hónapra vonatkozó létszám- és keresetstatisztikáját az öt főnél nagyobb vállalkozásokat érintően, melyet felemásként értelmezhetünk. Míg ugyanis a keresetek tekintetében nem lehet okunk panaszra, a létszámadatok már jóval elkeserítőbbek.
Nemzetgazdasági szinten februárhoz képest ugyanis 66,8 ezer fővel 2,635 millióra emelkedett a munkaszerződéssel rendelkező dolgozók száma, ám előző év azonos időszakához mérten majdnem 35 ezres elmaradást mutat az adat még mindig. Ez pedig azt is eredményezte, hogy 2008-ig visszamenőleg az idei március a leggyengébb hónap ebből a szempontból, hiszen a korábbi évek harmadik hónapja rendre magasabb alkalmazotti létszámmal telt le.
Ez egyébként már az év azon hónapja, amikor már vannak szezonális munkalehetőségek és a közmunkaprogramok is beindulnak. Idén ugyan meglehetősen télies volt a március, ám ettől függetlenül – ahogy az az adatokból is kitűnik – a közfoglalkoztatás “nagyot robbantott”, hiszen 130 ezer új támogatott pozíció jött létre és közel 80-90 százaléka közmunka lehetett.
Ennek megfelelően a KSH statisztikája szerint 92,2 ezer közmunkás dolgozott márciusban, tehát ez enyhítette a nemzetgazdaságban az éves bázisú létszámcsökkenést. A versenyszféra ugyanis még mindig képtelen magára találni – immár egy éve és 4 hónapja. Most márciusban az 1,796 millió alkalmazott 11,7 ezer fővel marad el az előző évi állapottól, amikor éves bázison egyébként szintén csökkenést mértek. Mivel ez a csökkenés nem egyszeri eset, nehéz lenne csak a télies márciusra fogni ezt az elmaradást, azt viszont még nem tudjuk, hogy optimális időjárás esetén kisebb lett volna-e a mínusz mértéke. Bár az új munkahelyek számát tekintve érdemi változás nem mutatkozott a vizsgált hónapban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikája szerint, hiszen februárhoz képest pár százzal kevesebb munkaerőigényt is jelentettek be a magánszféra vállalkozásai.

(mfor.hu)

Gyarmatosítás, földrablás: Itt az új földtörvény!

elolanc_fazekas_foldtorveny3

Itt az új földtörvény! Azonnali nyílt levél a vidékfejlesztési miniszternek!

A külföldi földtulajdont kizáró hangzatos kormányzati nyilatkozatok ellenére, – a földtörvény kormányzati tervezete 30 európai ország 508 millió lakosának nyitja meg az utat, – a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel való földszerzéshez!

Az új földtörvény, a Vidékfejlesztési Minisztérium által javasolt, véglegesnek szánt szövege nem szolgálja a vidéket, nem szolgálja az országot. A tervezet 2013. május 16-án – Pünkösd előtti csütörtökön – jelent meg a kormányzati honlapon, és az ugyanott megjelent tájékoztatás szerint ezen a héten a parlament mezőgazdasági bizottsága elé kerül. Ezért ezúton SÜRGŐSSÉGGEL fordulunk Fazekas Sándorhoz, mert a tervezetben jelentős koherencia-zavarokat látunk. Amennyiben a Kormány célja „a családi gazdaságok megerősítése, korszerű európai mezőgazdasági modell kialakítása” – a tervezet ezt nem szolgálja!

földrablás_greenr_blogKedves Barátaink/Ismerőseink!
A kormány folytatja azt a jól bevált gyakorlatot, hogy nagyobb egyházi ünnepek mögé rejti azokat az ügyeket – melyeket a nyilvánosság, az ország megkerülésével igyekszik keresztülvinni. Erre volt példa, amikor a korábban sosem említett “mezőgazdasági termelésszervezési integráció” alaptörvénybe iktatását Advent idején terjesztették a Parlament elé – majd a Karácsony előtti utolsó rendkívüli ülésen 2012. december 17-én Orbán Viktor dörgedelmes fenyegetéseinek súlya alatt szavazták meg. Ángyán József képviselő volt az egyetlen, aki nem szavazta meg – ezért kapott 250.000 forintos büntetést a frakciótól, (ami nem mellesleg alkotmányellenes volt)…
Hasonlóan történik a földtörvény ügyében most is… Pünkösd előtti csütörtökön – május 16-án 13 óra 49-kor jelent meg a kormány honlapján a jövőnket alapvetően meghatározó földtörvény, a kormány által véglegesnek szánt szövege. (Erre Ángyán József előre figyelmeztetett!)
A tervezet 30 európai ország 508 millió állampolgára számára nyitja meg a földvásárlás lehetőségét a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel, és több ponton is a milliárdos érdekkörök, a giga birtokok felé tereli a magántulajdonban levő földek forgalmát!
A földtörvény átdolgozott tervezete ma kerül a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága elé – és holnap már szavaznak róla, majd hétfőnként a plenáris ülésen : vita a módosító indítványokról (05.27.) – szavazás a módosító indítványokról (06.03) – végszavazás a földtörvényről (06.10.).
A média mindezt elhallgatja – tisztelet a kivételnek – ezért arra kérlek legyél Te a média – tájékoztasd barátaidat, ismerőseidet az ügyről, és ajánld figyelmükbe az Élőlánc Magyarországért miniszterhez írt nyílt levelét. Ebből részleteiben is megtudhatják, hogy mi a gond a földtörvény tervezetével.
***

Nyílt levél a miniszternek:

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterVidékfejlesztési Minisztérium, Dr. Fazekas Sándor miniszter
Tisztelt Miniszter Úr!
Az új földtörvény Vidékfejlesztési Minisztérium által javasolt, véglegesnek szánt szövege nem szolgálja a vidéket, nem szolgálja az országot. A tervezet, 2013 május 16-án – Pünkösd előtti csütörtökön – jelent meg a kormányzati honlapon, és az ugyanott megjelent tájékoztatás szerint jövő héten a parlament mezőgazdasági bizottsága elé kerül. Ezért ezúton SÜRGŐSSÉGGEL fordulunk Önhöz, mert a tervezetben jelentős koherencia- zavarokat látunk. Amennyiben a Kormány célja „a családi gazdaságok megerősítése, korszerű európai mezőgazdasági modell kialakítása” – a tervezet ezt nem szolgálja. A korszerű európai mezőgazdasági modell a családi gazdaságokra és azok szövetkezeteire épül. Korszerűnek a tudomány mai állása szerint csak az tekinthető, ami a fenntartható vidékfejlesztést szolgálja.
Alapfeltétel, hogy;
1. a helyi erőforrások a helyi közösségek boldogulását szolgálják,
2. a helyi családok találjanak megélhetést – ne kelljen elvándorolniuk,
3. a bevételek helyben maradjanak, a helyi gazdaság fejlődését szolgálják,
4. az élelmiszereket a lehető legkisebb szállítási távolságban állítsák elő,
5. az erőforrásokat fenntartható módon használják,
6. a mezőgazdaság ne szennyezzen, ne pusztítsa a természet rendszereit,
7. egészséges, vegyszermaradványoktól mentes élelmiszert állítsunk elő.
Történelmi horderejű, nemzetbiztonsági jelentőségű döntés előtt áll a Kormány és a Parlament.
Az Élőlánc Magyarországért figyelmeztet minden döntéshozót, hogy a nagytőkés érdekcsoportokat, és csakis őket szolgáló rendelkezések továbbra is gerincét alkotják a földtörvény tervezetnek – ez pedig szemben áll a Nemzeti Vidékstratégiával, szembenáll a magyar nép érdekeivel.
Figyelmeztetünk továbbá, hogy a külföldi földtulajdont kizáró hangzatos kormányzati nyilatkozatok ellenére a földtörvény kormányzati tervezete 30 európai ország 508 millió lakosának nyitja meg az utat a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel való földszerzéshez.
A Kormány súlyos mulasztást követett el, azzal, hogy nem kezdeményezett tárgyalásokat az EU-val a külföldiek földvásárlási moratóriumának meghosszabbítására, illetve nem kezdeményezte, hogy a földet vegyék ki a tőke szabad áramlásának rendelkezése alól.
MOST még mindezt pótolhatja:
• A tárgyalásokat a társadalom nyomására való hivatkozással még mindig meg lehet kezdeni – ez lenne a valódi „szabadságharc”.
• Egy sanda trükköktől mentes, valóban a magyar vidéket, a magyar családokat és a magyar társadalmat támogató földörvény az elkövetkező években helyreállíthatná az elviselhetetlenségig fajuló társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket ( „Minden gyerek lakjon jól” versus milliárdos támogatásokat elszívó érdekcsoportok) – új esélyt adva vidéknek és városnak egyaránt.
Fentiek érdekében a tervezettel kapcsolatban az alábbiakban fejtjük ki véleményünket a tervezetről:
1. Már a célok meghatározása is zavaros
• nem beszél kis és közepes családi gazdaságokról
• közepes méretű agrárüzemek elterjedését tűzi ki célul – de nem határozza meg, hogy mit ért ez alatt
• versenyképes mezőgazdasági termelésre alkalmas méretű földbirtokokról beszél, de nem határozza meg, hogy mit ért ezalatt
• birtokelaprózódásokról beszél, de ezt sem lehet tudni, hogy mit ért alatta
2. Már az 1. §-ban hangsúlyozza, hogy külön törvények eltérő szabályokat is megállapíthatnak. Az ismeretlen tartalmú üzemszabályozási törvény, a botrányos körülmények közt alaptörvénybe emelt integrált mezőgazdasági termelésszervezés – a tény, hogy az integrátorok ma még ismeretlen feltételekkel födet is szerezhetnek – komolytalanná teszi a földtörvény tervezetének egészét.
3. Az, hogy mindezeket gondosan titkolják a közvélemény elől, hogy a magyar népnek nincs joga idejekorán megismerni és részletesen megvitatni az életünket, jövőnket alapvetően meghatározó törvényeket – arra utal, hogy a magyar nép érdekei ellen való törekvések bontakoznak ki a ki tudja hol működő hatalmi centrumokból.
Kérjük miniszter urat és minden döntéshozót, hogy népünk jövője szempontjából gondolják újra a földtörvény és a kapcsolódó törvények ügyét.
Magyarország, 2013. május 21.
Tisztelettel : az Élőlánc Magyarországért elnöksége
A GreenR blog propaganda képekbe foglalt véleménye a leírt helyzet kapcsán…
Katt a képekre, vagy “jobb gomb mentés másként”, vigyétek, osszátok, küldjétek!
elolanc_fazekas_foldtorveny3
***
Még egyszer, a törvény tervezete eredetiben itt:
http://www.kormany.hu/download/c/43/e0000/FOLDFORGALMI%20tv.pdf#!DocumentBrowse
Szabad Riport Tudósító Iroda