2013. október 1., kedd

Így változik az időjárás 2100-ig - videó

A vizualizáción látható hőmérséklet- és csapadékváltozáshoz hasonló adatok szerepelnek az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legújabb jelentésében is - közölte az OMSZ.

A NASA Klíma Szimulációs Központja a modellek futtatásakor átlagos hőmérsékleti és csapadék adatokkal számolt. Ennek eredménye látható a videón, amelyen végigkövethetjük, hogy 2100-ig hogyan alakulnak a Föld hőmérsékleti- és csapadékviszonyai a 20. század végi történelmi átlagoktól kezdve.

A videó első felében a hőmérsékletváltozást követhetjük nyomon. Az animáción az értékek Fahrenheitben vannak megadva, Celsiusba átszámolva nagyjából az értékek felével lehet kalkulálni.

Látható, hogy a felmelegedés főként az északi féltekét, különösen az Északi-sark környékét érinti leginkább. Az átlaghőmérséklet itt akár 10 fokkal is emelkedhet a század végéig. Az animáció szerint a szárazföld felett 3-10, míg az óceánok felett 1-3 fokos átlaghőmérséklet emelkedés valószínű.

A videó második része a csapadékviszonyokat szemlélteti. Itt a csapadék anomáliát láthatjuk, amely százalékos arányban mutatja, hogy az egyes területeken az átlagosnál csapadékosabb, vagy szárazabb időre lehet-e majd számítani. Az Egyenlítő környékén egyértelmű csapadéknövekedés várható, bizonyos helyeken akár a duplájára is emelkedheti az éves csapadékösszeg.

Míg Észak-Európában növekvő csapadékkal kell számolni, addig Közép-Európában és a mediterrán vidékeken inkább a csökkenő tendencia lesz jellemző - akár meg is feleződhet az éves mennyiség. Lesz azonban olyan terület is, például a Közel-Keleten vagy Amerika nyugati partvidékén, ahol az évek során mindkét szélsőség előfordulhat.
HVG

Cey-Bert Robert Gyula: "KELETI VESZEDELEM"

Az európai magyarellenesség gyökerei- Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése - mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre. - Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeiben. Már egyedül az 1956-os szabadságharc áldozatvállalásáért Európa hálás lehetne a magyaroknak, hiszen ti indítottátok el azt a folyamatot, amely végül is a Szovjetunió és az európai kommunizmus összeomlásához és Európa rabnemzeteinek a felszabadulásához vezetett. Történészként soha nem értettem meg, hogy az első világháború után a győztes nagyhatalmak: Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok miért éppen azt a népet büntették meg a legjobban, akinek semmi köze nem volt a háború kirobbantásához. Kegyetlenül feldarabolták, elvették területének legnagyobb, leggazdagabb részét és több millió magyart kényszerítettek idegen, ellenséges fennhatóság alatt élni, ahol üldözés, megalázás és léleknyomorító soviniszta törvények örökös rabszolgaságába kerültek. A magyarokat képmutató módon a kisebbségek elnyomásával vádolták meg azok a nagyhatalmak, amelyek országaikban betiltották a kisebbségek nyelvhasználatát, gyarmataikon véres kézzel kormányoztak és szörnyű népirtásokat követtek el!
- Mindezek ismeretében teljesen érthetetlen az Európai Unió vezető politikusainak hisztérikus magyarellenes viselkedése az ország alkotmánya miatt. Részletesen tanulmányoztam az új magyar alkotmányt, amely minden bizonnyal Európa egyik legdemokratikusabb alaptörvénye, mégis az európai politikusok jelentős hányada antidemokratikusnak találja, ugyanakkor elfogadja, hogy Csehország és Szlovákia továbbra is törvényben tartsa a II. Világháború után megfogalmazott magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó, fajgyűlölő Benes-dekrétumokat. Ez nem más, mint egy elfogadhatatlan kettős mérce alkalmazása, amely veszélyezteti az Európát meghatározó szellemiséget és jogrendet - mondta határozottan a tényeket kiválóan ismerő svájci történész, aki a doktorátusát az I. Világháborút lezáró békeszerződésekből írta.
- Ezt senki sem érti, kivéve a magyar balliberális ellenzék képviselőit, akik sugallói és lelkes szövetségesei a Magyarország elleni rágalmazások megfogalmazóinak.
- Hogyan létezhet egy nemzetellenes ellenzék Magyarországon? Ha ez nálunk Svájcban megtörténne, az egész ország egyöntetűen fellépne ellenük és hazaárulóknak bélyegezné őket.
- Nem ismernek se Istent, se embert, se hazát, ha pénzről és hatalomról van szó - válaszoltam leverten.
- A pénz és a hatalom minden politikus éltető kenyere, de van egy meghúzandó határ a becsület, a becstelenség, a hazaszeretet és a hazaárulás között, amelyet, ha a politikus átlép, nemzetének érdekeit jövőbeli boldogulását veszélyezteti. A magyarokkal szembeni ellenséges európai magatartásnak azonban egy mélyebb, rasszista oka is van.
- Mélyebb, rasszista oka? Mit jelentsen ez? - néztem megdöbbenten a történészre.
- Keleti nép vagytok. Az európaiak mindig rasszisták voltak, soha nem kedvelték a más fajú népeket. A keletieket a legkevésbé, mert féltek tőlük.
- De hiszen már több mint egy évezrede európaiak és keresztények vagyunk!
- Emlékezz vissza egyetemi tanulmányinkra. Carl Gustav Jung azt mondta, hogy a népek közti rokonszenv és ellenszenv kialakulását a közösségi tudatalatti évezredes előítéletei okozzák. A harcias keletiektől, a keleti inváziótól mindig félt Európa, ti pedig, ha akarjátok, ha nem, Európa számára keleti nép vagytok! Ez viszont ne ijesszen meg benneteket, vállaljátok keleti származásotokat és a szövetségeseiteket elsősorban keleten keressétek - mosolyodott el vigasztalóan a magyar történelmet és a magyar lélektant is jól ismerő svájci történész ismerősöm.
Napokig visszhangzott bennem ez a beszélgetés, hosszan elgondolkodtatott és fájdalmas kérdések sorozatát indította el bennem.
Mi történt velünk, magyarokkal? Hogyan jöhetett létre ez a borzalmas törésvonal a nemzeti oldal és a balliberális oldal között, amely már a XIX. század vége óta megmérgezi a magyar közéletet? Miért dolgozik a balliberális ellenzék Károlyi Mihály és Jászi Oszkár óta az ország érdekei ellen? Miért állnak inkább az ellenségeink oldalára és miért segítették elő hataloméhes tevékenységükkel az ország trianoni tragédiáját? - záporoztak bennem a szívfájdító megválaszolhatatlan kérdések.
A balliberális oldal felelőtlen nemzeti érdekeket semmibe vevő magatartása mellett azonban az európai nagyhatalmak magyarellenes politikája még fájdalmasabb, még nehezebben megválaszolható kérdéseket vetett fel. Miért bánik velünk ellenségesen Európa már hosszú évszázadok óta? Mi a bajuk velünk? Az, hogy magyarok vagyunk? Igaza lenne a svájci történésznek, hogy az európaiak rasszisták és ellenszenvük fő oka az, hogy keleti népnek tartanak bennünket?

Trianon: őslakókat kiirtó, kisebbségeket megsemmisítő háborús bűnös hatalmak magyarellenes bűnténye


Sokat vívódtam magamban a svájci történész feltételezéséről, keleti eredetünk ellenségességet kiváltó jelentéséről. Trianon az európaiak évszázados atavisztikus előítéleteinek következménye lett volna, amelyben keleti eredetünk szerepet játszott? Trianon ugyanakkor a hazugság és a magyarellenes propaganda diadala volt, az igazságukat naivul védő magyarokkal szemben.
A győztes nyugati hatalmak - Franciaország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok - magyarellenes magatartásukat képmutató módon a magyarok elnyomó, türelmetlen, magyarosító kisebbségi politikájával magyarázták. A magyarok szemében meglátták a szálkát, a sajátjuk pedig véres vasgerendával volt tele! Az igazság, a történelmi tények nem érdekelték őket. A magyarság a történelme során Európa legbefogadóbb népe volt, ezért maradtak fenn a szlovákok és a rutének és ezért fogadták be Erdélyben a tízezrével betelepülő oláhokat (románokat) és Délvidékre a szerb menekülteket. A szlovákok, rutének, románok, szerbek megtarthatták nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat, nyelvüket és vallásukat, iskoláik és templomaik voltak.
Mi történt ugyanakkor Franciaországban a más nyelvű kisebbségekkel? 1850-ben Franciaország lakosságának a fele nem francia anyanyelvű volt: németül beszélő elzásziak, lotaringiaiak, flamandok, bretonok, baszkok, katalánok, provansziak, olaszok. 50 évvel később, a XX. század elején a francia kisebbségek nagy többsége elvesztette anyanyelvét, elfranciásodott. Mi történt? A franciák egyszerűen betiltották a kisebbségi nyelvoktatást, a francia nyelv kötelezővé vált. A francia kultúrfölényre hivatkozva elnyomták a kisebbségeket és megszüntették nemzeti azonosságukat. Ugyanezt tették az angolok a szomszédos kelta népekkel, a welsziekkel, a skótokkal és az írekkel. Rájuk támadtak, elfoglalták területüket, leverték szabadságharcaikat, betiltották anyanyelvüket, vallásilag megosztották (az északír probléma) és végül elangolosították őket. Az amerikaiak még radikálisabban oldották meg az Egyesült Államok őslakóinak a nyelvhasználatát: egyszerűen kiirtották őket és a helyükre Afrikában összefogdosott rabszolgákat telepítettek.
A nagy gyarmatbirodalmakat építő angolok és franciák még kíméletlenebbül viselkedtek ázsiai, afrikai és óceániai gyarmataikon élő őslakókkal. Borzalmas kegyetlenséggel bántak velük, a földjeiket elvették az ellenállókat lemészárolták, nemzeti kultúrájukat lerombolták. Afrikában, Ázsiában, Amerikában, Ausztráliában, Polinéziában, Új-Zélandon több millió ember életébe került az angol, francia gyarmatosítás.
Kínával az angolok jól jövedelmező ópiumkereskedelmet folytattak, majd amikor a kínai császári hatóságok betiltották a kínai lakosságot lelkileg és testileg tönkre tevő ópiumfogyasztást, az angolok háborút indítottak a Kínai Birodalom ellen (1839-1842 és 1856-1860) és kikényszerítették, hogy a kínai kormány engedélyezze továbbra is az ópium fogyasztását, kereskedelmi fogalmazását.
Az igazság az, hogy Trianon fő felelősei - Franciaország, Anglia, Egyesült Államok - igazi háborús bűnösként viselkedtek az I. Világháborút megelőző évtizedekben, szörnyű népirtásokat végeztek az általuk ellenőrzött, elfoglalt területeken.
A magyarok ugyanakkor emberségesen és toleránsan viselkedtek, nem támadtak egyetlen szomszédjukra sem, nem vettek részt a rabszolga-kereskedelemben és nem mészároltak le egyetlen őslakost sem, sőt, évszázadokon át védték Európát a keletről és délről jövő támadások ellen. Mindezek után az angolok, a franciák és az amerikaiak képesek voltak megvádolni a magyarokat a kisebbségek elnyomásával! A gyilkos megvádolta áldozatát, hogy életben akart maradni. 1919-ben egy évvel a magyarokra kényszerített békediktátum aláírása előtt az angolok Új-Delhiben belelőttek az indiai függetlenségért tüntető békés fegyvertelen tömegbe és több ezer ártatlan embert megöltek. Ugyanezt tették a franciák Afrikában és Indokínában és a hollandok Jáva és Bali szigetén.
Trianonban mégis a magyarokat ítélték el a kisebbségek feltételezett elnyomásáért és az igazi bűnösök emberiség ellen elkövetett bűntettei büntetlenek maradtak.

Gazdasági gyarmatosítás Afrikában és Magyarországon


A látszólag függetlenné vált afrikai országok továbbra is szenvedik a gyarmatosítás szellemi és anyagi következményeit. Gazdasági függőségük tovább súlyosbodott az angol, francia, amerikai érdeket képviselő multinacionális vállalatok kizsákmányoló tevékenysége következtében.
Magyarországon hasonló folyamat zajlott le: az ország a szovjet gyarmati függőségből a nyugati multinacionális vállalatok függőségébe került. Amerikaiak, franciák, angolok, hollandok, olaszok, németek fillérekért felvásárolták a jól jövedelmező banki-, biztosítási- és energia szektort, az ipari, kereskedelmi, vendéglátó és telekommunikációs cégeket. A virágzó magyar élelmiszeripar teljes egészében a kezükbe került és megtévesztő zsebszerződésekkel megszerezték a legjobb dunántúli és alföldi termőföldeket. Gyakran előfordult, hogy a könnyen megszerzett magyar vállalatokat bezárták és a magyar termékeket a saját termékeikkel helyettesítették. Nincs nagy különbség a függetlenné vált afrikai országok függősége és Magyarország nyugattól való függősége között. Afrikában is, mint Magyarországon a nyereségéhes nyugati vállalatok, gyarmattartóként a kezükben tartják úgy a gazdasági hatalmat, mint a nagy tömegeket befolyásoló médiákat.
Ha a félrevezetett emberek mégis rájönnek, hogy mi történik velük és egy olyan kormányt merészelnek választani, amely a nemzet érdekeinek megfelelően kormányoz, és nem veszi tekintetbe a multinacionális nagyvállalatok nyereségérdekeit, akkor azonnal elindul a hazug lejárató kampány az ország és a kormány ellen. Ha ez Afrikában vagy Ázsiában történik, a multinacionális világhatalom még radikálisabban jár el. Katonai puccs, lázadás, polgárháború kirobbantásával vagy emberi jogokat védő direkt katonai beavatkozással büntetik meg a népet és buktatják meg a kormányt.
A XIX. és a XX. században a gyarmatosítók lőfegyvert használtak az ellenállás megtörésére. A XXI. században viszont a médiák tudatmódosító, hazugsággal mérgezett manipulációs technikájával és a fogyasztói társadalom áruözönének csábos ajánlataival törik meg a bennszülöttek ellenállását.

Kettős mérce alkalmazása


Az Európai Unió és az európai intézményrendszer magyarellenes magatartása érthetetlen módon már a rendszerváltozás után ismét újra indult. Először is sorozatos szerződésszegésekkel és súlyos jogsértésekkel igyekeztek háttérbe szorítani a magyar gazdasági érdekeket és megakadályozni, hogy a magyarok gyorsabban az unió tagjai legyenek, mint szomszédaik, a csehek, a szlovákok, a lengyelek és a szlovénok.
Az Orbán-kormány magyar érdekeket képviselő intézkedései és törvényei felerősítették a magyarellenes európai támadásokat, amelyeket álságos és képmutató módon igyekeztek a magyar demokráciát és a magyar sajtószabadságot féltő magatartásként álcázni. Valójában a nyugati multinacionális vállalatok könnyen megszerzett extranyereségét féltették. Szemérmetlenül azt állították, hogy a magyar alkotmány és a magyar törvények sértik az európai demokratikus normákat és az emberi méltóságot, ugyanakkor szemet hunytak a II. Világháború óta Csehországban és Szlovákiában érvényben lévő Benes-dekrétumok felett.
A szlovák jogrend továbbra is helyesnek és törvényesnek találja a kollektív háborús bűnösnek tekintett magyarok II. Világháború utáni lemészárlását, vagyonának elkobzását, a magyar családok földönfutóvá való tételét. A magyarokat kisemmiző kínzó, gyilkoló szlovák és cseh háborús bűnösök egyszer és mindenkorra mentesültek a felelősségre vonás alól. A szlovák parlament ezzel megerősítette, hogy az etnikai tisztogatás, a nemzeti kisebbségek megsemmisítése elfogadható magatartás lehet egy európai államtól. Az Európai Unió mindezért a szlovákokat, a szlovák alkotmányt nem ítélte el, viszont a magyarokat elmarasztalta, mert a magyar alkotmány diszkriminálja a homoszexuális kisebbséget és nem fogadja el az egyneműek házasságát.
Mi okozza az európaiak magyar ellenességét, az igazságtalan kettős mérce alkalmazását, amely ugyanúgy tetten érhető ma az Európai Unió részéről, mint ahogyan már megnyilvánult Trianonban és a Trianon előtti évszázadok során? 907-ben, nem sokkal a honvisszafoglalás után, a német püspökök által vezetett európai keresztes sereg hadiparancsa világosan mutatta az iszonyatos célkitűzést: Irtsátok ki a magyarokat! (Hunguros eleminandos esse!). Árpád fejedelem vitéz lovasíjászainak köszönhetően azonban a népirtásra buzdító hadiparancsot nem tudták végrehajtani. A kereszténység felvétele ellenére a nyugati előítéletek továbbra is fennmaradtak a magyarok ellen. A német-római császár már Szent István korában a magyarokra támadt. A későbbi évszázadokban sem változott a helyzet, sem a tatárjárás, sem a török háborúk idején. 1526-ban Mohácsnál Szulejmán szultán I. Ferenc francia király szövetségeseként indította a támadást a magyar haderő ellen. A török idők után az osztrák elnyomás következett. A szabadságharcainkat nyugat jóváhagyásával vérbe folytatták és következett a trianoni tragédia, a II. Világháború szörnyűsége és a szovjet gyarmati sorsot felváltó nyugati multinacionális világcégek lélekölő gyarmatosítása.
A kérdést tehát jogosan tehetjük fel: mi baja Európának velünk?Igaza lenne a svájci történésznek, hogy az európai gondolkodás hagyományosan rasszista és nem befogadó?
Vitathatatlan tény, hogy az utóbbi évszázadok történelme, a felsőbbségüket tűzzel-vassal hirdető európai rasszizmus története is. Más fajú, más vallású népeket mélyen lenézték, kirekesztették, legyenek azok fekete afrikaiak, ázsiaiak, arabok, zsidók, indiaiak vagy keletiek. Az európai rasszizmus megnyilvánult minden olyan földrészen, ahol az európaiak megjelentek Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, Ázsiában. Az őslakókat megfélemlítették, ellenállásukat fegyverrel letörték, rabszolgaként dolgoztatták és ellenállás esetén tömegesen lemészárolták őket. A magyarokat keleti népnek tekintették, évszázadokon át a lovas műveltségű szkítákkal és hunokkal azonosították.
A magyarok ellen megnyilvánuló évszázados európai ellenségességben, minden bizonnyal a keleti népek ellen érzett tudatalatti rasszista előítéletek jelentős szerepet játszották.

Keleti népek: hunok, avarok, magyarok

A IV. és az V. században a keletről érkezett lovas műveltségű hunok mély lelki traumát okoztak ellenfeleiknek. Könnyedén térdre kényszerítették a kor két európai nagyhatalmát, a Kelet-Római Birodalmat (Bizáncot) és a Nyugat-Római Birodalmat, de a harcias germán népeket, a gótokat, a gepidákat, a vandálokat, a frankokat és a burgundokat is.
Atilla, a hun uralkodó (tengrikút hunul) jóságos és kegyelmes volt a legyőzött népekkel. Meghagyta földjüket, politikai és vallási intézményeiket és a királyaikkal barátsági szerződést kötött. Udvarában több tucat kisebb-nagyobb hatalmú germán király és fejedelem tartózkodott. A rómaiakkal ellentétben a hunok a legyőzött ország lakosságát nem vittél el rabszolgának, hanem meghagyták szabadságukat. A dekadens Római Birodalom az V. századi fennmaradását a hunoknak köszönhette. A római császároknak hun testőrsége volt és a legütőképesebb légiókat hun segédcsapatokból állították össze, melyeket Atilla bocsátott a császár rendelkezésére. Hun segítség nélkül a Római Birodalom már régen összeomlott volna, a sorozatos germán támadások következtében. A kereszténnyé vált Római Birodalomban azonban a főpapok nagy része beleértve a pápát, veszélyesnek tekintette a pogány hunok befolyását a növekedésnek induló fiatal keresztény egyház számára.
Ekkor kezdődött a hunok démonizálása, a lehető legijesztőbbre való lefestése, nehogy előfordulhasson, hogy az erőszakkal és megfélemlítéssel megkeresztelt, gondolkodásában még félig, pogány tartományok lakossága rokonszenvezzen a keletről érkezett pogányokkal.
A hungyűlölő római főpap és történetíró, Marcellus Ammianus soha nem látott egyetlen eleven hunt sem, mégis a hunellenes propaganda és hazug rágalom-hadjáratok legismertebb történelmi személyisége lett. A kereszténység legnagyobb ellenségeként, az ördög szövetségeseként írta le a hunokat, akik öldöklésből és rablásból élnek, mindent nyersen fogyasztanak, ismerik a főzési és sütési eljárásokat. A nyereg alatt puhított hús nevetséges meséjét is Marcellus Ammianus találta ki. A hunok lejáratására bevetett hazug vádakat és félelemkeltő rágalmazásokat később átvették ugyanúgy a középkori történészek, mint a modern történetírók, hivatkozva az Írott forrás mágiaként elfogadtatott dogmájára.
A hunok után a VI. században keletről érkezett lovas műveltségű avarokat és a IX. században szintén keletről érkezett lovas műveltségű magyarokat az európaiak hunnak vagy szkítának nevezték, és a hunok leszármazottainak tekintették. Nem véletlenül, hiszen az avarok és a magyarok a hunok utódainak tartották magukat és büszkén vallották hun származásukat. A magyarság sohasem tekintett Atillára és népére nyugat gyűlölködő szemével, nemcsak vérrokonsági meggyőződése, hanem közös lovas műveltségű szellemi és lelki értékrendszere miatt is. Atillát és hunjait csak a magyar tudományos kutatás értheti meg - írta Eckhardt Sándor a Magyar Szemlében (1940.).
A több mint ezer éves Kárpád-medencei magyar történelem során a hun-magyar rokonság mindig a magyar nemzettudat alapját képezte. Zrínyi Miklós Atillát, mint az első magyar királyt méltatja (1651.) és Kölcsey Ferenc a Himnuszban megemlékezik a hun ősökről: általad nyert szép hazát Bendegúznak vére (Bendegúz Atilla atyja volt).
A magyarságra visszasugárzó évszázados hun és lovas műveltségű népellenes európai előítéletek visszaszorítására a magyar politikai és tudományos körök a finn-ugor nyelvészeti elméletet találták a legmegfelelőbbnek a nyugati ellenséges magatartás ellensúlyozására. Feltételezéseik szerint a finn-ugor nyelvészeti elmélet nagy előnye az, hogy tagadja a hun-magyar rokonságot és az európaiak számára egy elfogadható rokonszenves kis északi néppel, a finnekkel hozza rokoni kapcsolatba a magyarokat. A rendszerváltozás után a finn-ugor rokonság erőszakos dogmatikus terjesztése még jobban felerősödött. Az egyetemeken, a főiskolákban, a középiskolákban a finn-ugor rokonságot megmásíthatatlan tényként tanítják. A magyar történelmet bemutató külföldieknek szánt kiadványokban erőteljesen kiemelik és aláhúzzák a magyar-finn-ugor rokonság dogmáját. A kilencvenes évek elején a magyar bulvársajtó hosszan beszámolt a magyar köztársasági elnök finn-ugor rokonnépeknél tett látogatásáról, amelynek során az őstörténelmünket kevéssé ismerő elnök meghatódva részt vett egy közös ősöket felidéző medvetoron(!). Azóta Magyarország több finn-ugor világkongresszust rendezett és 2013. tavaszán a magyar parlament elfogadta, hogy ezen túl minden év októberében finn-ugor napot fog ünnepelni az ország. A finn-ugor rokonság külföldi terjesztése azonban nem állította meg az európai előítéletek magyarság ellenes megnyilvánulásait. Nyugatot nem érdekli, hogy finn-ugornak hirdetjük magunkat vagy sem, továbbra is keleti idegenként tekintenek ránk.
A külföldiekre nem volt semmilyen hatással a finn-ugor rokonság hirdetése, viszont hatalmas károkat okozott a magyar lélekben. Már Gárdonyi Géza megjegyezte,hogy a hamis finn-ugor rokonság erőszakolása a magyar nemzettudat tatárjárását jelenti, mert lerombolja ősi legendáink, mítoszaink, krónikáink érzelmi értékeit. Minden népnek szüksége van az ősök által tovább adott mítoszra és nemzeti történelem tudatra. A mítosz, az ősi történelemtudat a nemzeti megmaradás fontos feltétele. Ha a mítoszt és az ősöktől örökölt történelemtudatot szétzúzzák, akkor a nemzetet összetartó érzelmi és történelmi értékeket is szétzúzzák, a nemzet torzsalkodó és megosztott tömeggé válik és ügyes manipulátorok azt tesznek vele, amit akarnak. Ez mégsem lehet a finn-ugor elmélet terjesztésének a célja! Vagy mégis?
Mindenesetre a finn-ugor elmélet terjesztésével jól összekuszálták az amúgy is súlyosan sérült nemzet tudatát és egyáltalán nem befolyásoltuk vele a külföldi célközönséget. Ha tetszik, ha nem, az európai tudatalattiban élénken él az évszázados lelki beidegződés a magyarság keleti gyökereivel kapcsolatban, amely továbbra is látványosan megnyilvánul az európai intézmények politikusainak magatartásában.

Magyarság: kelet és nyugat összekötő hídja

Az európai tudatalattiban erőteljesen működő kelet-ellenesség kisebbségi érzése gátlásokra és atavisztikus félelmekre épül.
Az európai kelet-ellenesség azonban nemcsak a keletről érkezett ősi lovas műveltségű népeket érinti, hanem a gazdaságilag megerősödött távol-keleti népeket, a kínaiakat, a japánokat, a koreaiakat és a dél-kelet ázsiaiakat is. Igaza van a svájci történésznek, hogy az európaiak ellenséges magatartása a magyarság keleti népekhez kötődő szellemi és lelki gyökerei ellen érzett ellenszenvre épül.
Az európaiak a keleti népekre a leggyakrabban meg nem értéssel, irigységgel és félelemmel tekintettek. Csodálták őket és féltek is tőlük. A nagy inváziók mindig keletről érték Európát és az esetek nagy többségében a keletiek legyőzték a nyugatiakat.
A XXI. század gazdasági háborújában kelet ismét győzelemre áll. Kína, Japán, Korea, Dél-kelet Ázsia, sőt az olaj- és energia-gazdag közép-ázsiai török népek áruikkal elfoglalják és legyőzik az európai gazdaságot. Európa kelettel szembeni gazdasági vereségét beképzelt kulturális és civilizációs magasabb rendűségével igyekszik minimalizálni és ellensúlyozni. Szándékosan elhallgatva a keleti civilizációk több ezer éves kulturális és tudományos teljesítményét, amely jóval Európa előtt járt. A folyamatos erkölcsi, társadalmi és gazdasági krízisben vergődő Európát kelet látványos gazdasági előtörése nagyon zavarja, mert érezteti vele, hogy a jövő végérvényesen keleté és a keleti szellem győzedelmeskedik a nyugati szellem felett.
Mindezek tudatában eljött az ideje, hogy megüzenjük a magyarokkal ellenségesen viselkedő Európának, büszkék vagyunk keleti gyökereinkre, nincs szükségünk a finn-ugor nyelvészeti feltételezésekkel bizonygatni európaiasságunkat. Elég bizonyítéknak tatjuk, hogy több mint ezer éven át az európai kereszténység keleti védő bástyája voltunk és hatalmas véráldozatok árán bizonyítottuk hovatartozásunkat.
Keleti gyökerű európaiként őszintén együtt szeretnénk működni minden európai néppel Európa felvirágoztatásáért. Ugyanakkor testvéri kezet nyújtunk keleti lovas kultúrájú rokonainknak, a törököknek, a kazahoknak, az üzbégeknek,a kirgizeknek, a türkméneknek, a tatároknak, a mongoloknak és Távol-Kelet népeinek, a kínaiaknak, a japánoknak, a koreaiaknak, a dél-kelet ázsiaiaknak.
Így teljesíthetjük az Isten által ránk bízott küldetést, Eurázsia keleti és nyugati népei szellemi és lelki összekötő hídjának a felépítését, kelet és nyugat szellemi és lelki összhangjának a megteremtését.

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=5466

Úgy hisszük béke van

Béke. Vajon hol talál ma békére a magyar ember? Mit jelentene egyáltalán a béke? Mire kell azt érteni, hogy béke van. Akkor van béke, ha az államvezetés azt mondja, hogy éppen nem állunk hadban egyetlen országgal sem? Még ez sem állja meg a helyét, mert katonáink háborús övezetekben is szolgálnak, és nem szórakozásból vannak ott, hanem mert vélt vagy valós ellenség van arrafelé, tehát valakik ellen harcolnak.
Akkor mire kellene vonatkoznia a békének? Semmi másra, mint a lelki békére. De lelki békét ma senki nem talál itthon, csak kétféle ember. Az egyik a bolond. A lelki szegény konzumidióta, aki boldog tudatlanságában semmiről nem tud semmit. Semmi nem érdekli, csak az, hogy a napi vegetációja - esetleg a napi alkoholszintje - biztosítva legyen. A második kategóriába azok tartoznak, akik már megadták magukat a másik oldalnak. Beadták a derekukat, belesimulnak a rendszerbe, néha kicsit jár a szájuk, de tolják a cionszekeret teljes erőből. Sosem voltak harcosok, vagy ha voltak, már feladták. Elfelejtették hová tartoznak, elfelejtették kik és miért uralkodnak felettünk, elfelejtették, hogy tenni, mondani, írni kell – küzdeni minden rendelkezésre álló eszközzel. A beletörődés és az esélyek latolgatása nem a magyar ember sorsa és feladata. 
Tehát nyugodtan kijelenthetjük, lelki békére magyar ember ebben a honban nem találhat. Éppúgy nem, mint ahogy egy apa sem nyugodhat, amíg él lánya megerőszakolója és gyilkosa. A magyar sem nyugodhat, míg él a nemzete megerőszakolója és gyilkos akarata. 
A harc pedig folyik ellenünk. A felénk meredő kard markolata (a gondolat) a cionista hatalom, a nyugati kapitalista elképzelések gondolata, a kard éle (az eszköz) a cigány. Mit is mondott Berija, mikor az orosz katonákat tüzelte a németek ellen? Pusztítsd el, minden német nőt erőszakolj meg, hogy megtörd a nemzeti büszkeségüket - mert ilyen az ellenségünk. A magyarból is ki kell pusztítani az ellenállás morzsáit, a büszkeséget, be kell zárni önnön magányába, a maga kis világába, hogy csak magával törődjön. Nincs nemzeti büszkesége, nincs nemzeti akarata, csak adja fel. Miért foglalkozol ezzel, úgysem érsz el semmit.... van értelme?... - folynak a cionisták által szájukba adott szavak, mint a méreg. Ami semmi másra nem jó, mint a saját lelkiismeretét nyugtatni, hogy jól teszi, ha bezárkózik, ha feladja, hogy lemond a küzdelem jogáról. Mindezt miért? Félelemből? A kitartás hiánya miatt? Az önfeláldozás hiánya miatt? Vagy mert ő is érvényesülni akar a világban? Fenntartani a televíziós, laptopos, mobiltelefonos, olcsó, de mérgező ételekkel telepumpált kényelmes kis világát mindenáron? A magyar és a fehér ember ellen kifejlesztett másik fegyver, maga a kapitalizmus, a konzumidióta egoista világával együtt. Amely megöli a lelket, nem hagyva mást, csak a habzsolást, a testi örömök hajszolását, és a mindenen keresztül történő könyöklést-taposást a materiális javakért. Közben saját maga rombolja le maga körül a világát, és mire feleszmélne, már nem lát maga körül mást, csak az elvett jogait, az elvett földjét, amelyet a cionista benépesít alantas népekkel - és egy összeomlott nemzetet. Nem marad más, csak a beletörődés, a feladás, a belenyugvás.   
Jó ha tudja mindenki, hogy a kard egy veszélyes fegyver. Akkor is, ha a kabát alatt nem látszik, ha feketére van festve, hogy eltűnjön az éjszaka árnyai között, akkor is ha rövid, és akkor is ha hosszú. A kard, kard marad, és egyetlen értelme van a létezésének, hogy öljön. A kard egyik éle, amit a markolat rángat ide-oda - a cigány. A harc a magyar emberek ellen így folyik. Hiába vezényelnek készenléti rendőröket százszámra a keleti régiókba, hiába hallgat mélyen a média a magyarok elleni csoportosan elkövetett brutális gyilkosságokról, a harc már folyik. Évek, évtizedek óta folyik. Míg egy magyar egy gyermeket felnevel, és a felnevelt gyermek elvégzi az iskoláit, megházasodik, hogy gyermeket vállaljon, ennyi idő alatt a cigány már dédszülő, és negyven utódot hozott világra a családja. És hol vannak azok a magyar fiatalok, akik ezt ellensúlyozhatnák? Sehol. A néma nemzedéknek nevezett magyar ifjúság már leeresztette a karját. Bénán csüngenek, apátia zuhantak, nem érdekli őket a sorsuk, nem érdekli őket jóformán semmi a saját világukon kívül, mely egyre jobban szűkül össze. Menekülni akarnak külföldre. A kard másik éle ez a fajta apátia, és a feladás, az elsüllyedés a materiális világban. Feladják a hazájukat, a nemzetüket. A harcnak már nem eszköze 'a szüljünk többet, neveljük jobban, viselkedjünk szebben'. A harcnak azért nem formái ezek, mert az ellenséget nem érdekli, milyen szép és okos vagy, csak egyetlen egy dolog, hogy mennyire vagy szervezett, és mennyire erős a hited a nemzetedben, milyen erő van a kötelékeidben. Elég-e az erő ahhoz, hogy bénán csüngő kezeidet felemeljed végre. 
A békét csak ott találhatja meg élő magyar, ahol magyarként élhet, magyarként szólhat, magyarként dolgozhat. Ezt a békét pedig csak harc útján lehet elérni.
Kemény Gábor

Elegük van! Leszerelnek a rendőrök

Százasával hagyják el pályájukat a rendőrök, s ennek a fizetések mellett a szakmai kudarcok is okai, melyektől a kezüket megkötő jogszabályok miatt szenvednek a bűnüldözés során. „Uram, ennek így nincs sok értelme, elegem van abból, hogy csak papírokat gyártunk, az eredmény legcsekélyebb reménye nélkül” – fakadt ki a Figyelő Online munkatársának egy betörés helyszíni szemléje során a kiküldött nyomrögzítő. Kollégája közben a bejárati ajtón keresett szénporos technikával ujjlenyomatokat, de bólogatása jelezte, maximálisan egyetért munkatársával. Egyikük leszerelése akkor már folyamatban volt, 13 évnyi szolgálati idő után hagyja ott a pályát, de a másik rendőrt is egy ideje foglalkoztatta a gondolat, hogy más munka után néz.
Nincsenek egyedül ezzel a gondolattal. Azt mesélték, az állományból nagyon sokan csalódottak, s nem csak a pénz miatt. Kilátástalannak tartják a munkájukat, egy szokásos, az előbb említett betöréshez hasonló bűncselekmény felderítése szinte reménytelen. Tisztességből elvégzik a kötelező feladatokat, de közben egy percig nem ringatják abba a hitbe a károsultat, hogy valaha is előkerülhetnek az ellopott értéktárgyai. A rendőrök panaszkodnak az állomány szegényes felszereltségére, a bűnözőket inkább segítő jogszabályokra. Pedig az elmúlt időszakban több olyan jogszabály is született – például a szabálysértési törvény szigorítása – amely a bűnüldözés visszaszorítását célozta – hívta fel a Figyelő Online figyelmét egy kormányzati szereplő. A rendőröknek a mindennapokban azonban más tapasztalataik vannak.
Azt, hogy komoly a baj, ki lehetett szűrni Orbán Viktor közelmúltban elhangzott mondataiból.

A kormányfő pár hete a Blikk című lap szerkesztőségében járt, s ott egy, a közigazgatási életpálya modellre vonatkozó olvasói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy előbb a pedagógusok kerültek sorra („úgy döntöttünk, hogy elsőbbséget adunk a gyerekeinket nevelő pedagógusoknak”), de most a rendőri állomány altisztjeivel foglalkozik, mert veszélyes pályaelhagyási jeleket lát. Tudomásunk szerint nem csak a miniszterelnök, de belügyminisztere Pintér Sándor környezetében is azt tapasztalják, hogy a sok rendőr szerel le, ezért beavatkozásra van szükség. Az elmúlt bő öt évben, tehát 2008 és 2012 között 9074 rendőr távozott a pályáról – ez a jelenlegi, 47 918 fős teljes foglalkoztatotti létszám csaknem ötödét teszi ki! Idén sem tört meg a trend, január és augusztus között már 629 dolgozó munkaviszonya szűnt meg.
Eközben az iskolapadból tavaly, illetve idén az eddig eltelt időben 1534 új rendőrrel bővült az állomány. Igaz, hogy két évvel ezelőtt egyetlen év alatt 4141 főt neveztek ki, akik a rendőrségi oktatási intézményekből kerültek ki, de ezzel együtt is a létszám apadása olvasható ki az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk rendelkezésére bocsátott adataiból. Ennek üteme azonban nem növekszik, hanem csökken – állapította meg saját adataiból az ORFK. Mindenesetre figyelmeztető jel, hogy olyan, viszonylag friss kollégák is szabadulnának az egyenruhától, akik e döntésük miatt kénytelenek visszafizetni a képzésük díját. Az ORFK tájékoztatása szerint a visszafizetési kötelezettséget a tanulói szerződés szabályozza: amennyiben a tanuló jogviszonya saját hibájából, vagy próbaidőből, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony a végzést követő két éven belül szűnik meg, időarányosan visszafizetési kötelezettség terheli a leszerelő rendőrt. A fizetésekhez képest nem csekély összegről van szó, a képzés átlagos költsége 915 515 forint. Szintén az ORFK-tól tudjuk, hogy 2009 óta összesen 217 rendőr fizette vissza a fenti okok miatt a képzése díját.
Arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, hogy mennyi a rendőrök átlagos havi fizetése. Az ORFK azt kérte, hogy pontosítsuk a kérdésünket. A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a költségvetési szektoron belül a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás területén (ide tartoznak mások mellett a rendőrök is) a dolgozók rendszeres havi bruttó átlagkeresete 2012-ben 234 576 forint volt, miközben a költségvetési átlag 192 491 forint volt ugyanebben az időszakban. A nemzetgazdasági átlag pedig 208 677 forint tavaly, vagyis a rendőrök fizetése pusztán ebben az összevetésben nem tűnik alacsonynak (persze az átlagtól lefelé és felfelé is jelentős lehet az eltérés az állományon belül). Ugyanakkor ezek az összegek az előző évhez viszonyítva a közigazgatásban, védelemben dolgozók esetében alacsonyabbak, a másik két bérmutató esetében viszont magasabbak.
Pályaelhagyók
Év Fő
2008 2563
2009 2018
2010 1512
2011 1704
2012 1277
2013. szeptember 1-ig 629
(forrás: ORFK)

(figyelo.hu )

Korrupció, csalás, vesztegetés, HÖK-mutyi – Riasztó magyar felsőoktatás

A korrupció ott van a magyar felsőoktatásban is – az intézményekben, a Hallgatói Önkormányzatban (HÖK), az ösztöndíjak és a kollégiumi férőhelyek odaítélésében – ez derül ki a Transparency International (TI) magyarországi tagozatának legújabb kutatásából, amely az oktatás helyzetét vizsgálta. Magyarországon 500 diákot kérdeztek meg kérdőíves vizsgálatban, és mélyinterjúkat készítettek oktatókkal és államigazgatási szakemberekkel.
A megkérdezett magyar diákok zöme szerint a korrupció része a mindennapoknak, és leginkább a politika korrupt. Az oktatási intézményeket közepesen tartják korruptnak.
A diákok 32 százaléka a tanári kart egyáltalán nem vagy csak részben tartja becsületesnek. A felvételi bizottságok becsületességét a megkérdezettek 26 százaléka, a HÖK-ét 46 százalék, általában a közoktatásét pedig 52 százalék vonja kétségbe – írja a TI.
A megkérdezett diákok fele szerint mutyiznak a kollégiumi férőhelyek és a szociális juttatások szétosztása során. A hallgatók szerint sokszor pénzzel, ajándékkal és szívességgel kell a döntéshozók kedvében járni.
A negyedévesek 75 százaléka szerint a HÖK kizárólag a saját tagjainak érdekeit képviseli, pedig a feladata az lenne, hogy az összes hallgatóért kiálljon – derül ki a TI felméréséből.
A hallgatók többsége általában a szabályos utat preferálja, de ha egy jó egyetemre való bekerülés, esetleg egy jobb jegy a tét, a többség igénybe venné családtagja, ismerőse segítségét. Ha szülők, ismerősök nem segítenek, segítenek ők magukon: a hallgatók közel negyede csal vagy puskázik a vizsgákon.
Az EU-s források rendelkezésre állása és felhasználása a felsőoktatási intézmények működése szempontjából korrupciós kockázatot jelent, mivel a pótlólagos források átláthatatlanabbá teszik a finanszírozást.
A megkérdezett diákok jelentős része úgy érzi, hogy a korrupció jelen van mind a világban, mind Magyarországon, de legfőképpen a politikai életben. Az oktatási intézményekben tapasztalható korrupció mértékét közepes erősségűre értékelik. A válaszadók 32 százaléka szerint a felsőoktatási intézmények tanári karára egyáltalán nem vagy csak részben jellemző a becsületes működés. Az egyetemek és a főiskolák felvételi bizottságainak becsületességét a megkérdezettek 26, a Hallgatói Önkormányzatokét 46, míg – úgy általában – a közoktatásét 52 százalék vonja kétségbe.
Intő jel a felsőoktatás működése szempontjából, hogy a magasabb évfolyamba járó hallgatók sokkal rosszabbnak látják a helyzetet, mint az elsőévesek. „A magyar felsőoktatásban tapasztalt korrupciós jelenségek azért is aggasztóak, mert átlátható és hatékony oktatás nélkül nincs versenyképes ország” – jelentette ki a kutatás bemutatóján Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója.
A hallgatók negyede szerint a HÖK-be csak korrupcióval, mutyival, haveri segítséggel lehet bekerülni. A diákok fele szerint a HÖK-ösök pénzt, ajándékot vagy szívességet kérnek a kollégiumi helyekért és a szociális juttatásokért, ráadásul ezeket könnyebben adják oda az ismerőseiknek, barátaiknak. Néhány, a felsőoktatásban érintett interjúalany szerint a HÖK vezetőinek láthatóan több lesz a pénzük, amikor pozícióba kerülnek.
Sok hallgató szerint a HÖK pénzügyei szabályozatlanok és átláthatatlanok, sok helyen még mindig papíralapú ügyintézés van, ami melegágya a mutyinak, például a szociális juttatások szabálytalan felhasználásának.
A hallgatók közel negyede csal vagy puskázik a vizsgákon. De ha más, az jó eséllyel nem derül ki. A hallgatóknak ugyanis 15 százaléka biztosan nem, 39 százaléka pedig nem biztos, hogy jelentené, ha szabálytalan, előre lezsírozott felvételi eljárást, vizsgát vagy ösztöndíj-ügyintézést látna. A diákoknak csak az egyötödét érdeklik a korrupcióval kapcsolatos hírek, és a túlnyomó többség nem ismeri a korrupcióellenes jogszabályokat és programokat.
A hallgatóknak csak a 29 százaléka jelentené, ha korrupciós esetet tapasztalna, a többség azt gondolja, hogy a bejelentésnek úgysem lenne semmilyen hatása, ezért inkább passzív marad. A hallgatók ezek szerint ugyanolyan közömbösek, mint a lakosság egésze; a diákok körében készült felmérés megerősíti a TI korábbi vizsgálatait. A 2013 júliusában közzétett korrupciós barométer szerint a teljes lakosságnak csak a 30 százaléka jelentené a korrupciót, ami messze a legalacsonyabb arány az Európai Unióban.
Korrupciós kockázatot jelent, hogy a felsőoktatási intézmények az EU-s forrásokat sokszor nem rendeltetésszerűen használják: nem az adott projektet, hanem az intézmények működését finanszírozzák belőle. Ez csökkenti az átláthatóságot és növeli a korrupciós kockázatokat. Az egyre terebélyesedő adminisztráció hibalehetőségeket teremt, hiszen kétfelé, az EU és az intézményfenntartók irányába is kell elszámolni. Továbbá sokszor külső pályázatíró, szakértő intézmény bekapcsolását teszi szükségessé, tehát az uniós projektek menedzselését nemegyszer kiszervezik, ami nehezíti az ellenőrzést. És végül kísérti az intézményt, illetve az együttműködő külső szakértőket, hogy a jövőbeni pályázati kiírásokat befolyásolják.
A Transparency International 2013-as Globális Korrupciós Jelentése 50 ország több mint 70 szakértőjének megállapításait tartalmazza. A tanulmány szerint az elmúlt évben majdnem minden ötödik ember folyamodott vesztegetéshez az oktatási szférában. A vizsgálat rávilágít az oktatás területén alkalmazott korrupciós mintákra, mint például az oktatásra szánt állami pénzek  elsikkasztása, rejtett iskolai költségek, vagy hamis oklevelek adás-vétele. A Jelentés megmutatja, hogy a korrupció minden esetben árt az oktatás színvonalának, visszaveti a társadalmi és gazdasági fejlődést, továbbá veszélyezteti az egyetemek hitelességét, létjogosultságát, továbbá az oktatási rendszer presztízsveszteségéhez vezet.
„Fontos lenne megteremteni az oktatási alapok pénzügyi folyamatainak átláthatóságát és erősíteni az adatokhoz való hozzáférést” – mondta a jelentés budapesti bemutatóján Gareth Sweeney, a TI berlini központjának vezető munkatársa, a Jelentés főszerkesztője. A TI javaslatai szerint a tanárok számára fejlesztendő etikai kódex szintén hozzájárulhat az átláthatóbb oktatáshoz. A teljes oktatási rendszernek elszámoltathatóan kell működnie. Fontos a diákok korrupció ellen való nevelése is, mielőbb meg kell tanítani őket arra, hogy mi a helyes cselekedet, miért kell nemet mondani a korrupcióra. Az információhoz való hozzáférés és az oktatási szektor transzparens felügyeleti rendszereinek is azt kell elősegíteniük, hogy minden forint, amit a gyermekeink oktatására szánunk, ott kössön ki, ahol arra szükség van; e forrásokból iskolák épüljenek, magasabb legyen a tanárok fizetése és mindenki hozzájusson a tankönyvekhez.
(Szerző: Világgazdaság Online)

Kipusztul az élet az óceánokból

A vártnál gyorsabban romlik az óceánok élővilágának egészsége. Az International Programme on the State of Ocean (IPSO) jelentése szerint a tengereket számos veszély fenyegeti. Az egyik kockázati tényező a klímaváltozás: mivel a tengervíz felszívja a szén-dioxidot, ezért a vizek lúgtartalma is csökken.
A jelentés kitért rá, hogy a tengervízbe folyó műtrágya élettelen tengeri zónákat is kialakított, és a túlhalászat és a környezetszennyezés is komoly károkat okoz. Mindezek együtt az óceánokban élő fajok tömeges pusztulásához vezethet.
Az óceánokra úgy gondolunk, mint egy biztos pontra. Ez az, ami megvéd bennünket a gyorsuló klímaváltozás negatív hatásaitól, mivel felszívja a légkörből a szén-dioxid-többletet. A földi hőmérséklet-emelkedés talán leállhat egy időre, de az óceánok tovább melegszenek. Az esetek többségében a politikusok és az emberek nem ismerik föl, illetve figyelmen kívül hagyják, hogy mennyire súlyos a helyzet.
A jelentés arra is kitér, hogy nem az egyes környezetkárosító jelenségek jelentik a legnagyobb veszélyt az óeánokra, hanem ezeknek az együttes hatása. A korallzátonyok is megszenvedik a magasabb hőmérsékletet és a tengerek elsavasodását, nem beszélve a rossz halászati gyakorlatról és az algásodásról.
(index)

ABC szerint rendezve a betegségek és lelki okaik

Agyalapi mirigy - Irányítóközpont (mások irányítanak).
Ajakrák - Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.
Alhasi görcsök - Félelem, bizonytalanság.

Alkoholizmus - Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeret furdalás. Az Én elutasítása.vágy a konfliktusmentességre, barátságos kapcsolatokra
Allergia - Fél, hogy. Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás? Teremtő elementálok fel nem ismerése. Az allergén által szimbolizált tulajdonságot elutasítod. Pollenallergia esetén például a szexualitást, megtermékenyítést, szőrallergia esetén a kedveskedést, szeretetet nem tudod elfogadni, porallergia esetén pedig a tisztátalanságot
Angolkór - Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya.
Aranyér - Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidők miatt.Határozatlanság, rugalmassághiány
Ágybavizelés - Rettegés az egyik szülőtől (lehet karmikus emlékkép).
Ájulás - Félelem. Erőt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem).El akarsz menekülni a világ és a problémák elől. Önvédelem
Állkapocs problémái - Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás.
Álmatlanság - Félelem, nyugtalanság, bűntudat. Félelem a szellemvilágtól.nyugtalanság, félelem, bűntudat.Félsz a kiszolgáltatottságtól, a védtelenségtől vagy a haláltól.Alvás-problémák: halál-kérdés

Achilles-ín: érzelmi túlfeszítettség, földhözragadtság

Ágybavizelés: rettegés valakitől

Agyrázkódás: az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás szükségességét jelzi.

Alacsony vérnyomás: Félsz a felelősségtől, nem mersz elmenni a végsőkig.

Alkar: cselekvőképesség

Asztma: Az életben sok sérelmet nyeltél le, és egyszerre szeretnél megszabadulni tőlük, illetve többet szeretnél kapni. - szűkkeblű vagy, többet akarsz kapni, mint amennyit adni, a világ piszkosságának taszítása

Álterhesség: vágy a tiszta anyaságra

Arc: nyíltság, önkifejezés, a leginkább magunkról beszélő rész

Arcideggörcs: állandóan maszkot hord, nem önmagát adja

Balesetek - Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás.
Belek - Szükségtelen elengedése félelemmel, illetve el nem engedése.

Bélrendszer: ellenséges érzelmek
Boka - Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége.
Bőr - Az egyéniség védőburka. Elfolytott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükröződése.Bőrbetegség: Túlzottan zárkózott és kemény vagy. képtelen vagy a gyengédségre és a nyíltságra. elfojtott harag
Bőrkeményedés - Merev nézetek, állandó rettegés.elképzelések
Bőrkérgesedés - Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen.Ez védőpáncél utal a védtelenség, veszélyeztetettség érzetre
Bőrpigmenthiány - Vitiligo - Kötődés hiánya, kitaszítottság,Elszigetelődés
Bright kor - Gennyes vesegyulladás - Alacsony önérték, állandó kudarc veszteség érzete.

Baleset, csonttörés: Nem a helyes úton jársz, túl merev vagy, változásra van szükséged.

Bal oldalon megjelenő elváltozások: Az anyához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Jelképezi még az érzelmi oldalt és a múltat is.

Boka: felemelkedés a földtől, elrugaszkodottság

Candidiázis - Gombás megbetegedés - Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra.
Ceilulitis - Kötőszövetgyulladás - Megrekedés gyermekkori traumánai. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság.Ragaszkodás a fájó emlékekhez.
Cukorbetegség - Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha..... ,Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.
Csalánkiütés - titkos félelmek, a dolgok eltúlzása.
Csecsemőkori asztma - rettegés az élettől. Nem jó itt lenni.
Csecsemőmirigy - Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van.
Csípő - Döntő pillanatban az egyén fél lépni.

Csípőbántalmak: Félelem előrelépni. Több önbizalmat!

Comb: az előrehaladáshoz, járáshoz szükséges erő
Csomók - Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás
Csontok: Törés - Lázadás a halalom ellen.szilárdság, merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatnod kell ezen.
Deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság.
Csontvelőgyulladás - Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség.
Csorgó orr - Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet
Csukló - Lendület és fesztelenség.

Dadogás - Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó.
Daganat-tumor - Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás,régi sérelmek, megrázkódtatások őrzése, lerakódása. Lelkiismeret-furdallás
Méghdaganat, ciszta - Nemiségben esett csorba.
Duzzanat - Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése

Depresszió: menekülés az aktivitástól

Derékfájás: túlhajszoltság.

Dohányzás: vágy az önmegvalósítás szabadságára, kapcsolatteremtésre

Ekcéma - Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya.Ellentétek harca, érzelmi kitörések
Elmebaj - Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó.
Emlékezetkihagyás: Amnézia - Félelem, menekülés az élettől, akaratgyengeség.
Epekőbántalom - Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás.lerakódott fájdalom, sérelem.Epe: agresszió, keserűség, bánat. Epebántalmak: Keserűnek érzed az életet.
Epilepszia- Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők.
Égési sérülések - Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok.
Émelygés, hányinger - Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem.

Érproblémák, vérproblémák: szeretet áramoltatásának problémája.
Érelmeszesedés - Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől.
Étvágy - saját érzelmek megvetése. Biztonságvágy.Étvágy (nagy): biztonsági érzet hiánya, félelem. Étvágytalanság: Félelem, veszély és fenyegetettség érzet
Beteges éhség - Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség

Elfásultság: Elszigetelődés, elfojtott érzelmek

Elhízás: Boldogtalan vagy, úgy érzed, nem vagy fontos, kilátástalannak látod a jövőd. Esetleg a plusz kilók mögé próbálod elrejteni nőiességedet.

Emésztési probléma: Valamit nem tudsz megemészteni, lenyeled a mérged.
Fehérfolyás - A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag.
Fej: irányítás, gondolkodás, racionalizmus Fejfájás - Kemény önkritika. Az én alábecsülése.Maximalista vagy, túlhajszolod magad. nem tűröd a kritikát
Fekély - Önbizalomhiány, emésztő gond.Lelki fájdalom
Fertőzés - Ingerültség, harag, bántalom.
Ficam - Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből kimozdulni - felszólítás.
Fogak - Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra.
Frigiditás - A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner.Frigiditás, impotencia: Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll elvesztésétől, a haláltól, a megnyílástól, és a sikertelenségtől.
Fulladásos roham - Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál.
Fül: Fülcsengés - Az őrangyal figyelmeztetése.
Zúgás : nem a belső hangra figyelek.
Fájás: Ne kelljen hallani.
Fájdalom: figyelemfelhívás, amelyik szervet érinti, annak a területnek szimbolikus jelentését figyelembe véve. Fülbetegségek: Nem akarsz meghallani valamit, nem figyelsz a belső hangodra.

Farkasvakság: félelem a bizonytalanságtól, az ismeretlentől

Felkar: erő a cselekvéshez

Fertőzés: Harag, bántalom, ingerültség

Ficam: harag, ellenállás

Fog: agresszió, vitalitás. Fogíny: ősbizalom

Fogfájás: Valamit nem teszel meg, pedig szeretnéd. vitalitás hiánya

Fojtó érzés: szorongások

Foltokban hulló haj: szervzónák figyelembevételével jelez rendellenességet

Gerincoszlop - Az élet hajlékony tartóoszlopa.Gerinc, hát: támaszt keresek, vagy túl sok a teher rajtam
Gerincoszlop görbülése - Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság.Gerincproblémák: Az egyenesség, őszinteség, emberség jelképe. Gerincferdülés: egyik feled túl hangsúlyos a másikkal szemben (lásd oldalak) Görnyedtség: bizonytalanság, összehúzza magát, az élet csapásai alatt megtört
Gégehurut - Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra.
Golyva - Strúma - Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból.Egzisztenciális fensőbbségérzés
Görcsök - Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás.
Gyermekkori betegségek - Gyógyszer, kábítószer-függőség. Menekülés az én elől. Önszeretet hiánya.
Gyomor bántalmai - Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új átlényegítésre.Túl sokat töprengsz, valamit nem tudsz elengedni.
Fekély - Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni.elfojtod az agressziódat.
Égés - Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró).
Hurut - Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete.
Rontás - Rettegés, mohóság, irigység, szorongás.

Gyulladás: Nem tudsz feldolgozni egy problémát, mert félsz tőle.

Hascsikarás - A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik.
Hasmenés - Elutasítás, kapkodás.nem tudod hasznosítani a tapasztalataidat, ezért azok csak „átrohannak" rajtad.

Hasi panaszok: Egzisztenciális félelmekre utal.
Hasnyálmirigy Az élet édessége.
Felsőrész - Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövőt szimbolizálja.
Közép - Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes - jelen.
Alsórész - Bizonytalan anyagi háttér - derék - múlt.
Hepatitisz - Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh.
Hidegrázás - Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén.
Húgyhólyag panaszai - Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása.Hólyaggyulladás: Visszafojtod érzelmeid, pszichés nyomás alatt állsz. Húgyhólyag: pszichés nyomás, érzelmi telítettség, "altesti sírás"
Hörghurut - Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend.

Haj: szabadság, hatalom, saját terület határai, antenna, külső inger felvétel

Hajhullás, korpásodás: Új korszak kezdete, vagy a visszahúzódás jele.

Hányás: elutasítasz valamit; undor jele.

Heg: egy lelki sérülésed mély nyomot hagyott benned.

Herpesz: Undorodsz valamitől.

Hordó-mellkas: felfújja magát, erősebbnek mutatja magát

Idegek - Kapcsolat a külvilággal. Információcsere.
Idegesség - Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés, félelem.
Idegösszeomlás - Túlzott Én központúság.
Impotencia - Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek, gyűlölet egy korábbi partner ellen.
Influenza - Tömeghisztéria, befolyásolhatóság.
Isiász - Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem.
Izületek - Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi.
Reuma - egy izületre terjed ki - Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása.
Ujjakra, vagy több izületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság.
Ujjak: Hüvelyk - Intellektus, aggódás.
Mutató - Ego, félelem.
Középső - Harag, nemiség.
Gyűrűs - Bánat.
Kisujj - Család, színlelés.
Kar - Képesség az élmények befogadására.
Kelés - Harag, forrongás, háborgó indulatok.
Kéz - Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág.

Ínhüvelygyulladás: Nem engedsz utat cselekvőképességednek.

Jobb oldalon megjelenő elváltozások: Az apához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Ész, racionalizmus.

Klimax - Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom hanyatlása.
Koleszterin - Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától.
Kóros étvágytalanság -Kóros soványság - Az élet megtagadása, szorongás, önutálat,elfojtod a nemiséged,bűntudat
Könyök - Irányváltoztatás. Új élmények befogadása.Elhárítás
Köröm Bizonytalanság, védelem.agresszió
Köröm rágása - Önemésztés, gyermeki dac.
Köszvény - Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag.
Kötőhártya-gyulladás - Harag, csalódottság az életben látottak miatt.
Kövérség - Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység.

Kancsalság: egyoldalú látásmód

Kényszeres evés: ingerhiány.

Kéz: felfogás, cselekvés, tenyér-kézfej kettősség

Kiütés: Türelmetlenség, gyermetegség

Koszorúér-elmeszesedés: az érzelmek visszafojtása.

Köhécselés: nem mered kimondani a véleményedet, de jelzed, hogy van.

Kötőhártya-gyulladás: fájdalmat okoz valaminek a belátása.

Láb: comb - Ragaszkodás koragyermekkori traumához.
Lábszár - Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása,vagy túl feszített tempóban haladsz.
Lábfej - Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőhtől, megfenekléstől.Lábfejpanaszok: a gyökereket, ősökhöz való viszonyt szimbolizálja. Nem tisztázott a múltad, gyökértelennek érzed magad.Lábujjhegyen járás: folyamatos emelkedettségre vágyik
Láz, hőemelkedés - Izzó harag.
Leukémia - Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, kétségbeesés.
Légzés - Az élet befogadásának képessége.

Mandulagyulladás - Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya.
Máj - A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye.
Máj Betegségei - Örökös panaszkodás. Állandóan hibát keres magában és tetteivel igazolja azt.Túl dühös és haragvó vagy. méregtelenítés, felismerés, védelem a károsnak vélt dolgoktól, a tapasztalatok beépítése.
Meddőség - Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétől.

Mellkas: rugalmasság, zártság

Mell panaszai: Az anyasággal, gondoskodással van problémád.
Mell ciszta - Túldédelgetés, gondoskodás.
Csomók - Basáskodó magatartás.
Feszülés - Táplálék megvonása.
Melléküregek - Egy szeretett személy bosszúságot okoz.
Mellékvese - Kishitűség, önhanyagolás, szorongás.
Menstruáció előtti zavarok - Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a női test folyamataitól.
Menstruációs zavarok - Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés.Menstruáció: önfeladás, odaadás, elengedés, ritmus, nőiség
Merev nyak - Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság.
Migrén - Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás.
Nyirokmirigy gyulladás - Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. "Hát nem borzasztó?"
Mozgásbetegség - Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől.

Magas vérnyomás: Túl merev vagy, görcsölsz egy problémán, de nem tudod megoldani.

Medence: nemi tartás

Mióma : álterhesség

Mutálás: nem tudja milyen helyzetben milyen hangot használjon

Narkolepszia - alvás kényszer - Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elől.
Nátha - Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek.el akarsz zárkózni a külvilágtól, a kommunikációtól.
Nyak panaszai: Önfejűség, hajlíthatatlanság.Nincs összhangban az eszed és a szíved, mást súg az egyik, mint a másik.
Nyáktömlő gyulladás - Elfojtott harag.
Nyírok betegségei - Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani.

Nagyothallás: merev a saját környezetével szemben, lezárja magát

Női mell: anya-gyermek kapcsolat

Női szervek betegségei: Nem éled meg a nőiséged, elutasítod a szexualitást.

Orr vérzése - Esdeklés a szeretetért.önfeláldozás. Igény a megbecsülésre. Mellőzöttség és el nem ismertség érzése. Esdeklés a szeretetért
Orr polip - nem kívánt gyermek, veszekedések.
Ödéma - Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani.Orr: emóciók, szex, büszkeség

Orrdugulás: Megakadályozod az érzelmeid áramlását.

Orrsövényferdülés: érzelmeid túlságosan egy oldalra hajlanak.

Oldalak: tested jobb oldala az ész és a racionalizmus, bal oldala a szív és az érzelmek jelzője. A fejeden ugyanez pont fordítva van.

Pajzsmirigy - Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra? Ha alulműködik, félsz a változástól, ha túlműködik, sokat stresszelsz, és nincs határozott jövőképed.
Petefészek - A teremtés kiindulópontja. Kreativitás.
Pikkelysömör - Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása.Túlzottan véded magad, félsz a sebezhetőségtől.
Porckorongsérv - Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség.

Prosztata: férfias agresszió

Púp: kizárja magát a közösségből, feladata van

Rák - Mély sebek Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés.Rákos daganat: Elfolytott harag, bánat
Reuma - Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserűség, neheztelés.Önmagad és kapcsolataidat nem tudod elfogadni.

Rekedtes hang: ha csak a torkodból képzed a hangod, nem adod ki teljesen magad, titkolózol a környezeted előtt.

Ritmus: univerzális rend, élet, polaritás

Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.
Sclerosis multiplex - Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, hajlíthatatlanság.
Sérv - Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túleröltetés. Félreértelmezett önkifejezés.Túlterheled magad.
Szaruhártya gyulladása - Engesztelhetetlen harag.
Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép.befogadás, kommunikáció, kapcsolat a külvilággal
Szem betegségei - nem szívesen látja, ami életében végbemegy.Valamit nem akarsz meglátni.,Ha rövidlátó vagy, akkor a jövőbeni dolgokat hárítod, távollátás esetén pedig az orrod előtt levő dolgok felett hunysz szemet.
Gyermekeknél: Rövidlátás - A jövőkép bizonytalan
Távollátás - Rettegés a jelentől.
Összetérő kancsalítás - Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás.
Szemtengelyferdülés - Fél szembesülni önmagával.
Széttartó kancsalítás - Nem mer szembenézni a jelennel.
Szürkehályog - Képtelen boldogan előretekinteni.
Retina leszakadás - az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet.
Zöldhályog - Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása.
Szédülés - Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek elutasítása.
Székrekedés - Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység.em szeretsz adni,
Szélgörcs - Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.
Szív - Szeretet és biztonság középpontja.
Szív betegségei - érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre.
Szívroham - a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt.
Szívkoszorúér trombózis - Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség.
Szívszorítás - Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit.

Sarkon járás: nem hagyja kibillenteni magát egyensúlyából

Struma: fensőbbségérzése saját magát fojtogatja

Szédülés: Bizonytalan és ingatag vagy.

Térd panaszai - Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya.Térd: Az alázatot, befelé fordulást jelképezi.
Torok betegségei - elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért.Nem tudod, nem mered kimondani, amit szeretnél, nem vállalod fel magad.
Tuberkulózis - Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy.
Tüdő betegségei - Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre.Szomorú vagy, nem érzed magad elég szabadnak.Tüdő: szabadság, kapcsolat a külvilággal, kommunikáció, vitalitás
Tüdőgyulladás - Újra és újra fellépet sebek, letargia.
Tüdőtágulás - Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától.

Tagolatlan beszéd: nem akarja, hogy megértsék

Talp, kéz, tenyér: elkülönülés, különcség

Távollátás: nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami az orrod előtt van.

Tériszony: Félsz a bukástól és a sikertelenségtől.

Testszőrzet fokozott növekedése: férfias jellegek megerősítés

Trombózis: Szellemi fejlődésre van szükséged.

Túl egyenes a gerinc: túlzott magabiztosság látszata

Tumor: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet

Utazási rosszullét: Kiszolgáltatottságérzet, félelem, bezártságérzés

Vállpanaszok: túlterheltség

Vastagbél: sokat kritizálsz.

Vastagbél-, aranyérproblémák: Szorongásra, félelemre utal.

Vékonybél: tudatos analízis

Vékony hang: nem mersz élni a saját lehetőségeiddel.

Vér: ego, vitalitás

Vérszegénység: passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó felvenni, beépíteni a mindennapjaidba

Vesebetegség: Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat. (jobb vese férfival kapcsolatos ügy, bal vese; nővel kapcsolatos ügy)

Vesekő: a párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés

Viszketés: ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel.

Visszér: Rugalmatlan, merev, zárkózott vagy.

Zöld hályog: visszafojtott könnyek

Te tudtad ezt?

Én is csak ma néztem a boltban! 
A fekete egy gyerek fogkrémen volt... figyelj oda, hogyan mérgeznek téged!

Észrevettétek-e már, hogy a fogkrém
ek tubusának az alján különféle színű címkék vannak?

Zöld: természetes anyagú fogkrém
Kék: természetes és gyógyhatású anyag
Piros: természetes és kémiai anyag
Fekete: 100% kémiai anyag
Te tudtad ezt?

Itt az ENSZ bírálata: ezt nem teheti Magyarország a hajléktalanokkal

Magyarországon a hajléktalanok számára az élet a jövőben még nehezebb lesz. A budapesti parlament ugyanis hétfőn este jóváhagyta azt a vitatott törvényt, amely megtiltja nekik az utcákon és tereken alvást – jelenti a Spiegel Online Budapestről.
A városoknak és községeknek a jövőben joguk lesz arra, hogy a hajléktalanokat tetszés szerint kitilthassák a körzetekből – írja a Spiegel. Mindazokat pedig, akik a tilalmat nem tartják be, pénzbírság, illetve börtönbüntetés veszélye fenyegeti.
Az új szabályozás az idén februárban történt alkotmánymódosítás eredménye – mutat rá a továbbiakban a Spiegel. A kormány a lépést “a közrend és biztonság, valamint az általános egészségügy és kulturális értékek” miatti aggodalommal indokolta.
Az ENSZ becslése szerint Magyarországon mintegy 30-35 ezer ember él az utcán. Magdalena Sepúlveda, az ENSZ rendkivüli szegénységben és emberi jogokban illetékes különmegbízottja bírálta Orbán Viktor kormányát. Szerinte a tilalom erősíti a hajléktalanokkal szemben táplált előítéleteket, és a problémát nem oldja meg. “Nem lehet törvényileg arra kötelezni embereket, hogy szükségszállásokra költözzenek” – hangoztatta Sepúlveda.
A Spiegel szerint nem Magyarország az egyetlen olyan ország, amely keményen jár el a hajléktalanokkal szemben. Az Egyesült Államokban is több szövetségi államban be van tiltva a hajléktalanoknak, hogy kolduljanak és a szabadban aludjanak.
Ám Magyarországgal ellentétben az Egyesült Államokban a hajléktalanokkal szembeni eljárás nincs az alkotmányban rögzítve, zárja cikkét a Spiegel.
(vg.hu )

Látványos üstökös közeledik felénk

Emlékezetes látványt nyújthat az égbolton november második felében és december elején a Nap felé robogó ISON üstökös, amitől a tudósok azt remélik: többet megtudhatnak a földi élet keletkezéséről.

 
Emlékezetes látványt nyújthat az égbolton november második felében és december elején a Nap felé robogó ISON üstökös, amitől a tudósok azt remélik: többet megtudhatnak a földi élet keletkezéséről.
 
Új üstökös az ISON, csak egy éve, szeptember 12-én fedezte fel két csillagász Oroszországban. Nemsokára a Nap felé tartva robog el a Föld mellett.
November 28-án kerül hozzá legközelebb, 1,2 millió kilométerre. Elképzelhető, hogy darabjaira hullik vagy elpárolog, de az is, hogy fényesen világít, egyes feltételezések szerint teliholdként ragyoghat az égen. November második felében hajnalonként már szabad szemmel is látható lesz a tiszta égbolton, igaz, észlelését a Hold fénye nehezíti.
Az ioncsóva a porból álló főcsóva alatt látható. Az üstökös november 28-ig a Nap felé tart

Ha túléli a Nap közelségét, de­cem­ber elején is érdemes kémlelni az eget. A Föld ugyanis január 14–15-én keresztezi majd az üstökös pályáját, ekkor jelentős meteorzápornak lehetünk tanúi.
A tudósok azt remélik, hogy az ISON vizsgálata kö­zelebb viheti őket annak a megválaszolásához, miként került a Földre az élet kialakulását lehetővé tévő víz. Az üstökösök felének tömegét ugyanis víz teszi ki. (borsonline.hu)


Most jön az Üstökös?

Érdekességek, időpontok, összefüggések - Jön az ISON üstökös, amire nagyon készülnek egyesek.
Valami nagyon készül! Valami olyan várható, hogy erre nagyon készülni kell! Valamilyen oknál fogva most több, egymástól amúgy látszólag független terület kezd a csúcspontjára érni és ez a csúcs egy komoly bajjal egyenértékű. A következő gondolatmenet nem az egyedüli és olyan tényszerű (jelenleg tényként kezelt) információkkal operál, amelyek logikus összefüggése több mint aggasztó!
Egyes vallások hite alapján a világunknak vannak kápói (felvigyázói ) és ezek a kápók a történelem során fel-feltűnnek (most az illuminati) valamely szervezet formájában. Egyes elképzelések alapján a túlfejlődött, társadalmilag irányíthatatlanná vált civilizációkat mesterségesen beomlasztották. Több forrás támasztja alá azt, hogy a mi világunk nem az első a Földön és nem 5600, max. 8000 éves a mai ember. Egyes állítások alapján a 9. civilizáció vagyunk a sorban és ezt rengeteg, az írott történelmünkbe be nem illeszthető lelet támasztja alá.
Nagyjából 2 évvel ezelőtt egy olyan elmélet is kezdett napvilágra kerülni, amiben a 12.12.21-re három hatalmas űrhajó érkezik a Földre „társadalomellenőrzés céljából”. Úgy Daniken, mint megannyi kézzel fogható emlék bizonyítja azt, hogy a számunkra szinte ismeretlen korszakokban fejlett életformák érkezetek hozzánk is segítették fejlődésünket, szóltak bele a történelmünkbe.  ( A cikknek nem az a célja, hogy minden apó részletet bizonyítson, hanem a gondolatmenet átadása). 2012.09.21-én egy belorusz és egy  orosz csillagász: Vitalij Nyevszkij,  Artyom Novicsonok felfedeztek egy üstököst amely lázba hozta a tudósvilágot. Tekintettel a pályájára életszerűtlen, hogy nem a Nasa, a Hubble vette észre elsőként, de ebben az esetben fogadjuk el…  annak ellenére nem olvasunk, hallunk erről az üstökösről a main stream médiában, hogy 2 hónap múlva már itt is lesz a közelünkben, hogy október elsején lépi át a Mars keringési pályáját. 
A C/2012 S1, vagy más néven: ISON üstökös több szempontból is igen érdekes.  A pályája, érkezési ideje majdhogynem megegyezik egy az 1680-ban érkezett Nagy Üstökösével, amely november 14-én érkezett a Föld közelébe. Az ISON 11.26-án lesz a legközelebb a Naphoz, tehát már hamarabb is látható lesz szabad szemmel.  Valamiért erre az időszakra nagyon készülnek úgy közvetlenül, mint közvetetten! Mik is ezek a készületek? Vajon összefüggésben vannak az üstökös érkezésével? Vajon a napjaink világpolitikai eseményei egy hatalmas titkos globális felkészülés eredményei, vagy valóban csak a háttérhatalmak ugranak össze?
Az üstököst fölfedezése óta figyelik. A Hubble több képet közölt és vannak más teleszkópok által rögzített kockák. Található a neten olyan fototechnikával megtisztított/ vagy manipulált felvétel, amelyen az üstökös fényét megszűrik és ekkor 3 hatalmas objektumot látunk, amelyeknek az egymáshoz viszonyított elhelyezkedése némileg változik.  A megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a fénye és a mozgása nem egységes. Közel 6 hónapig megállt az amúgy folyamatosan erősödő fénye és 13. júniusától eltűnt a szem elől mivel részben nagyon alacsony szögben érkezik, ill. a Nap másik oldalán volt hozzánk képest.  Augusztus 19-én felkerült videó alapján a következőképp néz ki:
 08.13-án lett ismét látható és most megállok egy pillanatra. Mi is történt júniusban a sok egyéb mellett? A FEMA (Amerikai Katasztrófavédelmi Központ) és az orosz megfelelője az EMERCOM egy együttműködési megállapodást írt alá és megkezdődtek a kölcsönös gyakorlatok. Az ENSZ békefenntartó alakulataiból 350.000 főnek 07.01-ével elkezdődött a kiképzése guerilla hadviselésre amely 4 hónapig tart. Mi is történt az ismételt észleléskor, amikor már sokkal közelebb járt az üstökös? 08.13.-án a FEMA 3-as régiójában riadót rendeltek el. (A 3-as régió a következő államokból áll: Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, and West Virginia. ) Véletlenül néhány nappal később egy olyan hír rázta mega világot, ami mindenről elterelte a figyelmet. Ez pedig a szíriai vegyifegyver- támadás volt. A világközvéleménye számára igazolható módon hatalmas csapatösszevonások kezdődtek a szíriai rezsim megdöntésére és védelmére. A katonai felbolydulás indokolttá vált. Magyarország fölött is megszaporodtak a harci légijárművek és ezt a NATO tagságunkkal, közel-keleti helyzettel lehetett indokolni.
A Forbes magazin márciusi cikkében már boncolgatta, hogy vajon miért lehet szükség a rengeteg fegyverre, lőszerre, páncélozott járműre az USA területén belül?
Rendkívül érdekes, hogy Janet Napolitano a belbiztonsági miniszter pont augusztus végén, a FEMA riadó kiszivárgása után mondott le.
Augusztus 16-án megjelent New York Times cikk már tényként konfirmálja azt a gyakorlatot, ami november 13-14  tesz egy Kanada- USA-Mexico részvételével megtartott nagy elektromos leállási gyakorlatot, amely egy ilyen esetben felmerülő hiányosságokat, társadalmi elégedetlenségeket hivatott feltárni. A gyakorlat publikus oka a közelmúltban felmerült természeti csapások, terrorcselekmények által előidézett helyzetek gyakorlatszintű megtapasztalása. A jelen adatok alapján közvetlenül 150 cég vesz ebben részt a GridEX II DRILL-nek elnevezett gyakorlatban , az közvetett érintettség a kiesett szolgáltatás okán egyelőre ismeretlen. Amit tudunk az az, hogy teljes elsötétedésre készülnek.
Október elsejével anyagi okokra hivatkozva leállítják az USA légierejének űrfigyelő rendszerét a Space Fance-et.
Összegezvén a közvetett és közvetlen adatokat:
 1. Rengeteg adat van a régmúltból idegen életformák tevékenységére a Földön, tény.
 2. Az 1680-ban megjelent Nagy Üstökösnek volt-e valami köze a  Középkor megszűnéséhez, átalakulásához, a jelen ismereteink alapján nem tudjuk.
 3. A világszinten nagy ellenszenvet kiváltó szcientológus hitvilág mennyire illeszthető bele a valóságba, mi alapján állítják (honnan veszik az információt) azt, hogy a Földön mint börtönbolygón időnként a „börtönőrök” eltörlik a civilizációt, szintén nem tudjuk. Az általuk gyakorolt a fantasy világába eső hit tele van olyan titkokkal, amikről hierarchikus berendezkedésük alapján még az egyháztagok is csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak. A 3 űrhajó érkezése már az ISON felfedezése előtt egy adat volt ebben a körben.
 4. 2012.09.21-én két orosz csillagász felfedezi az üstököst és a pályaszámítás alapján megállapítják, hogy 2013.11.26.-án ér a Nap közelébe.
 5. A FEMA olyan fegyverkezésbe kezdett amit már nem lehetett titokban tartani és 2013. márciusában a New York Times is foglalkozik már a témával.
 6. Az ISON fénye az éve elejétől egészen júniusig nem erősödött ismeretlen okokból.  Júniusban eltűnt a kutatók szeme elől és két hónapig a Nap kitakarta a közeledését.
 7. A FEMA és az EMERCOM katasztrófa együttműködési megállapodást írt alá júniusban.
 8. Az ENSZ július 4. - október 1. között 360.000 főt érintő katonai gyakorlatba kezdett
 9. 08.13-án ismét láthatóvá vált és a fénye továbbra is erősödött. Ezen a napon kiszivárgott, hogy a FEMA riadót rendelt el. A riadó ténye csak a 3-as régióból (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, and West Virginia. ) erősítődött meg egy nyugalmazott szenátor Sheldon R. Songstad által.
 10. Augusztus végén vegyifegyvereket vetnek be Szíriában (a bevetők kilétét itt most nem vitatva) és ennek okán hatalmas csapatösszevonások és katonai mozgósítás történt a világ több területén (leginkább a Szíria közeli vizeken)
 11. 08.16-án megjelenik a New York Times-ban egy cikk amelyben immár hivatalosan is konfirmálják a november 13-14-re tervezett  (tehát tél elején ?) nagy elsötétítési gyakorlatot (GridEX II DRILL ) amelyben Kanada, USA, Mexco 150 nagy cége és több tízezer szakember vesz majd részt.
 12. Szintén augusztus végén lemondott az USA belbiztonsági minisztere: Janet Napolitano a tisztségéről.
 13. A Nemzeti Gárda szeptember közepétől- végéig tartó gyakorlatba kezdett az USA-ban, melyben katasztrófavédelmet és utcai zavargáskezelést gyakorolnak.
 14. Szeptember 19-20. között egy rendkívüli ülést tartott a WHO vírusfertőzés témakörében.
 15. A DMS (Nemzeti Katasztrófavédelem) 100.000 embert mozgósít  09.28. és 11.05. között.
 16. Október elsején leállítják az USA légierejének az űrfigyelő rendszerét.
 17. Szeptember 30.-án kimerül az USA fizetési kerete és a kormány fizetésképtelenné válhat.
Van még persze egy rakat olyan közvetett adat amit a neten megosztanak és ebbe a gondolatmenetbe beilleszthetők. Amit reményeim szerint üzenetként átment ebből a cikkből az az, hogy az ISON fölfedezése után milyen egymással elvben összefüggő események, megállapodások, készültségek történtek. 
Jelen ismereteink alapján az szerintem kijelenthető, hogy valamire nagyon komolyan készülnek.  Az ISON jön és lassan láthatjuk is. Rövidesen kiderül, hogy egy vándorló égitest, vagy valami egyéb. A NASA szimulációja (ha nem hoax) jól mutatja mikor ér a környékünkre.
A teleszkópképen jól kivehető és a sötétítéssel a fönti video tartalma elérhető. Amennyiben nem látható akkor kicsinyítéssel megtalálható és a sötétítéssel látható lesz a három objektum: