2012. június 15., péntek

Lehet szennyest teregetni a Parlamentnél

A strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság kedden közzétett elsőfokú ítéletében a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéseként értékelte azt, hogy Magyarországon megbírságoltak két férfit, mert 2007-ben szennyest teregettek ki az Országház körüli kordonra. Az Európa Tanács égisze alatt működő emberi jogi bírói testület nem volt hajlandó elfogadni a magyar hatóságok azon érvét, miszerint az „elkövetők" megsértették volna a gyülekezési jog előírásait azzal, hogy az eseményt nem jelentették be előzetesen. A strasbourgi bíróság 1500 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg Tatár Józsefnek és Fáber Károlynak. A két férfi 2007. február 27-én szennyest teregetett ki az Országház körüli kordonra, akciójukat saját maguk politikai performansznak nevezték, és azt hangoztatták, hogy „az ország szennyesére" kívántak rámutatni. Jelen volt és kérdéseket tett fel néhány újságíró, aki Tatár és Fáber internetes bejelentése alapján szerzett előzetes tudomást az eseményről. Az egész performansz összesen 13 percig tartott, majd a két férfi elhagyta a helyszínt. Tatárt és Fábert 80 ezer forintra bírságolták jogellenes gyülekezés miatt. A gyülekezési törvény értelmében a gyülekezést három nappal a tervezett időpont előtt be kell jelenteni. Az ügy eljutott Strasbourgba, ahol most megszületett a magyar hatósági eljárást elmarasztaló – bár még csak első fokú – ítélet, amely ellen három hónapon belül bármelyik fél fellebbezhet az Európai Emberi Jogi Bíróság úgynevezett nagytanácsához. Az első fokon eljáró tanács mindenesetre egyhangúlag úgy ítélte meg a történteket, hogy azok nem merítették ki a gyülekezés fogalmát, amire vonatkozik az előzetes bejelentési kötelezettség. A szervezők részéről néhány újságíró meghívásán túl nem nyilvánult meg olyan szándék, hogy támogatók megjelenésére buzdítsanak adott időben, adott helyszínen, jelezte a testület. Emellett nem volt szükség arra sem, hogy a hatóságok bármilyen lépést tegyenek akár a közrend, akár mások jogainak megvédéséhez a 13 perc alatt. Mindezek alapján a strasbourgi emberi jogi bírák arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a történtek kizárólag véleménynyilvánításnak minősíthetők, és a bírság kiszabása – még ha nem is jelentett súlyos büntetést – ennek a jognak a gyakorlását sértette. (MTI)


RABLÓ SZOLGÁLTATÓ CÉGEK PANASZKODNAK
Az Országgyűlés honlapján közölt válasz szerint a Magyar Energia Hivatal május 31-ei adatsorára alapozva elmondható, hogy több mint hárommillió kifizetetlen energiaszáok száma is. A tartozások összértéke 143 milliárd forint, ebből a gáz 70, az áram 46,5 és míg a távhő 26 milliárd forintot tett tesz ki. Az össztartozáson belül a 30 napon belüli elmaradások értéke 48,3 milliárd forint, míg az egy évnél hosszabb elmaradások 36,8 milliárd forintot tesznek ki. A villamosenergia-szolgáltatásból összesen 40 ezer fogyasztót zártak ki, ebből közel 37 ezer „lakossági státuszban vételezett”. A földgázszolgáltatásból 115 ezer fogyasztót kapcsoltak ki, közülük körülbelül 102 ezer volt lakossági. (privatbankar, részlet) mla van az országban – írja a Portfólió.hu. Az adatok tájékoztató jellegűek, mert a nem egységes nyilvántartásokból adódóan halmozódást tartalmazhatnak. A legtöbb elmaradás a villanyszámlák esetében mutatható ki, 1,7 millió darab, míg a kifizetetlen gázszámlák száma is megközelíti az egymilliót (986 ezer). A távhőszolgáltatás területén 316 ezer kifizetetlen számlát tartanak nyilván. Darabszám alapján a tartozások fele 30 napon belüli, azonban közel félmillióra tehető az éven túli tartozás.(privatbankar, részlet)

M. Basilea Schlink: Az utolsó szó Istené


Az itt következő írás 1992-ben Nyugat-Németországban jelent meg, a „Das letzte Wort spricht Gott” című kiadványban. A fordítást a Szent Margit Lap 129. számában tették közzé.

Miért gyűlölik Jézus híveit manapság olyan nagyon? Mindenekelőtt azért, mert hozzá tartoznak, a Legmegvetettebbhez, akinek Anyja karjaiban már csecsemőként menekülnie kellett, akit gyermek évei óta üldöztek – míg végül keresztre nem feszítették.

A Jézus iránt érzett szeretet hajtja a hozzá hűségeseket arra, hogy az Ő nyomdokain járjanak, és életvitelükben annyira mások legyenek, mint korunkban bárki más. Megingathatatlanul tartják magukat Isten parancsaihoz, és nem tagadják meg Jézusban való hitüket. Ez formálja életüket és viselkedésüket. Teljes határozottsággal úsznak az árral, azaz korunk sátáni áramlataival szemben. Hiszen ma milliók és milliók emelik fel öklüket Isten ellen, köpik le a keresztet, gúnyolják ki Jézus halálát és hurrogják le övéit. Ezért kerülik a hűségeseket egyre jobban és egyre többen, ezért gúnyolják ki őket egyre gyakrabban.

A mi eleddig még „szabad” világunkban tapasztalható keresztény-üldözés egyre nagyobb méreteket fog ölteni, egyre szélesebb területeken fog elterjedni. Akkor az Istenhez hűségesnek maradtakat még másképp, még jobban fogják gyalázni, ócsárolni és a nyilvánosság előtt rágalmazni. Hazugságokkal és árulásokkal rosszat fognak terjeszteni róluk és erkölcsi gyilkosságot fognak elkövetni rajtuk, anélkül, hogy bármely bíróság fellépne ez ellen. A média segítségével ez könnyen és gyorsan elterjedhet az egész világon. Nemsokára egyre nagyobb mértékben fogják a keresztény műveket tönkretenni és a hívők életét veszélyeztetni. Ez Jézus útján nem történhet másképp.

Aki manapság még úgymond „a világ lelkiismeretét” képviseli, azt minden körülmények között el kell hallgattatni. Nem érvényes egyre jobban erre a helyzetre az, amit Szent Pálnál olvasunk: „A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz”? (2 Tesz 2,7-8) Ami Sátánt még megakadályozza abban, hogy hatalmát teljes egészében felállítsa, azt ki kell irtani – és erre már folynak a megfelelő előkészületek. (szerk. megj.: ez volt 1992-ben, mára már – úgy tűnik – eltűntek az akadályok a Sátán elől.)

Jézus csak szeretete és szenvedése által teremti meg birodalmát. Ezt a hozzá hűségesekkel együtt teszi meg, akik ugyanazt a lelkületet hordozzák magukban, mint Ő. Bár magukban gyengék, de bensejükben hatalmas erő lakozik. Mert erejük a Jézus szeretetéből fakadó szenvedésre való készségükben rejlik. Miatta képesek sebeket kapni – és Őt jobban szeretni, mint saját életüket. Ezért nincs mit veszteniük, és a sátáni túlerővel szemben a valóságban ezért ők az erősebbek, még ha számuk elenyészően csekély is.

Szenvedésükkel segítik eme hűségesek Isten uralmának eljöttét. Számosan közülük életükkel fognak ezért fizetni a Jelenések Könyvében leírtak szerint: „Nem kímélték életüket halálukig.” (Jel 12,11) Jézus, Isten Báránya megengedi nekik, hogy kis bárányokként kövessék őt, és látszólagos vereségükben így mégis győzzenek. Mert Ő most, az idők végezetén is, sebesült Bárányként győzi le a Sátánt. És akik követik őt, azokat az Ő báránylétével alakítja át, hogy türelmesen és szenvedve és másokért elvérezve Jézus szeretetének győzelmét képviseljék. A szeretethez mindig a győzelem és soha nem a gyűlölet tartozik. A vég a Bárány diadala lesz.

Isten nem mindig a szenvedő és a panasztevő, Isten egyúttal az is, akiről írva vagyon: „Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk.” (Zsolt 2,4-5) Ez a harmadik világháborúban és a következő büntető ítélkezésekkor lesz nyilvánvalóvá, mert az emberek Isten szeretetét gyűlölettel és gúnnyal vetették el.
Igen, Isten panaszkodik, Isten szenved, Isten szeret – és mégis Ő marad a diadalt arató Úr és Bíró, az egész világmindenség Uralkodója, aki az őrjöngő sátáni erőket legyőzi, és aki végül Jézus örök birodalmát felállítja. Ehhez az Úrhoz akarunk mi tartozni.

Az új világrendek, melyek a földet megmenteni és a béke birodalmát megteremteni akarják, emberi agyak szüleményei, melyeket olyan emberek akarnak megvalósítani, akik elhagyták Istent. De az Új a Szentháromság egy Istentől jön majd – Jézus Krisztus örök birodalmának piciny árnyékaként már a világkatasztrófák ítélőszéke után, aztán tökéletes formában Jézus újraeljövetelekor, mert Istennél van minden igazság, mely bölcsességgel és szeretettel teli szívében született és örök időkig megmarad. Mekkora reménnyel kell ez a hozzá hűségeseket eltöltse! Isten kezében tartja a világunkat. Az utolsó szót Ő, az örök szeretet mondja ki. És ami nagyban az egész világra és az üdvösségtörténetre érvényes, az érvényes a mi egyéni életünkre, a bűn és a sátáni erők ellen vívott személyes hitbeli harcunkra is, a problémáinkra és keserű végidőbeli szenvedéseinkre.

Az utolsó idő ugyan valóban a legnagyobb szenvedések ideje Isten és az övéi számára; de ezek a szenvedések megtörik az utat Isten eljövendő birodalma, az egész világ feletti uralma számára. A keresztényellenes kor után Jézus újra eljön glóriában és dicsőségben. Akkor a hozzá hűségesek megosztják vele kimondhatatlan örömét, mivel szerették Jézust, vele szenvedtek, ők jelentették számára a végső idők borzalmai közepette a vigaszt.

A végső idő az üdvtörténetben és az emberiség történelmében ezért különös, egyszeri korszak. Bár a legnagyobb szenvedéseket, amit a föld valaha látott, hozza magával, mégis különleges dolog ebben az időben élhetni. Soha nem jelentett Isten számára egy Őt szerető, Vele szenvedni hajlandó lélek olyan sokat, mint most. Soha nem vétettek fel a hozzá hűségesek annyira az Ő szenvedésének közösségébe (Fil 3,10), mint most, amikor Isten szenvedései a csúcspontjukat érik el.

Jézus a Legnagyobb és egyben a Legalázatosabb, földi életében szívből megköszönte és örök jutalmat ígért tanítványainak, mert azok kitartottak mellette szenvedéseiben. (Luk 22,28) Haláltusájában, a Getszemáni kertben arra vágyott, hogy vele virrasszanak és imádkozzanak. Jézus azonban ugyanaz tegnap, ma és holnap. Igen, Isten súlyos szenvedései közepette már az Ószövetségben embergyermekeit kereste: „Körülnéztem, de nem akadt senki, aki segítsen” (Iz 63,5), vagy ahogy a 69. zsoltárból ismerjük: „Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna.” (Zsolt 69,21)

Nem kegyelem számunkra a végső időben, hogy Isten egyáltalán kinyilatkoztatta számunkra szenvedését –, hogy valamit érezni enged nekünk jajszavából –, hogy bepillantást enged nekünk szívébe, és szenvedésének és szeretetének mélységeibe? Őt felüdíthetni és vigasztalhatni akkora kiválasztottság, amelyet nem is vagyunk képesek felfogni. Ezért élhetni, ez az a szent titok, amelyet a hozzá hűségesek ma szívükben hordanak. Őt szeretőket támasztott az Úr magának a végső időkre, olyanokat, akik vele együtt jajgatnak és szenvednek, akik egyedül Istenben találják meg minden vigaszukat, és Isten számára vigaszt jelenteni: ez életük legmélyebb értelme.

Irán álláspontja az atomfegyverektől mentes Közel-Keletről

Folyamatban van a tervek szerint még 2012-ben megrendezendő, a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet megteremtéséről szóló térségi konferencia szervezése. Hivatalos szinten még a nyugati országok is elismerik ennek szükségességét, miközben az Izrael elleni háború valószínűsége egyre magasabb. Az érdekek egyeztetésének előrehaladtával néhány izraeli politikus és amerikai támogatóik kivételével minden érintett fél kinyilvánította együttműködő szándékát.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a felszínen az atomfegyver-mentes Közel-Kelet megteremtésének célját mindenki üdvözli aki a béke mellett is elkötelezett, a konferencia sikere leginkább a valós megközelítések felismerésén és az igazi kihívások megértésén múlik. A nukleáris fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozását előreirányozó tárgyalások szempontjából az alábbi pontok lehetnek fontosak:
A terv hatálya
1974 óta az atomfegyverektől mentes Közel-Kelet geostratégiai összefüggései drámaian megváltoztak. Abban az időszakban egy kétpólusú rendszer uralta a nemzetközi színteret, és a Közel-kelet határai egy kétpólusú globális rendszer szabályai szerint lettek meghatározva. A hidegháború végét követően több mint két évtized után a Közel-Kelet határai még mindig nyitott kérdést jelentenek. A 9/11 eseményt követően az USA és szövetségeseinek beavatkozása Afganisztánban, majd hadműveleteik kiterjesztése Pakisztánra maga után vonta azt a választ, hogy a változások után mind Afganisztánt, mind pedig Pakisztánt a Közel-Kelet részének kell tekinteni. Ez a javaslat csak egy a sok arra utaló jel közül, hogy a Közel-Kelet határait legalább a nukleáris területen újra kell rajzolni.
A célkitűzések kibővítése
Az atomfegyver-mentes övezet létrehozását a Közel-Keleten elsőként Irán vetette fel 1974-ben, amely felvetést akkor Egyiptom is támogatta. Azóta az atomfegyver-mentes övezet megvalósítására egy másfajta elgondolás jelent meg. 1995-ben egy felülvizsgálati konferencia kiterjesztette a hatáskört valamennyi tömegpusztító fegyverre, biológiai és vegyi fegyverekre. A felvetés az arab államoktól származik, melyben Egyiptom vitte a vezető szerepet. A konferencia mandátumának kiterjesztésével a biológiai- és vegyi fegyverek célba juttatására alkalmas rendszerek kérdését is napirendre vették, de az erről szóló határozatokkal a gyakorlatban az atomfegyver-mentes övezet kérdése is egyre megfoghatatlanabbá vált.
Mubarak Egyiptoma és más, a javaslatot támogató országok motivációit nem könnyű megérteni, mindenesetre Izrael volt az az állam, melynek leginkább aggódnia kellett a javaslat miatt, tekintettel saját atomfegyver arzenáljára és más tömegpusztító, főként vegyi fegyverekre - melyeknek egyébként több arab állam is birtokában volt.
Mindeközben a tömegpusztító fegyverek leszerelésére tett törekvés a nemzetközi szervezetek körében ettől függetlenül is saját útját járta. 1975-ben a biológiai fegyverek, 1997-ben a vegyi fegyverek korlátozásáról szüleletett egyezmény, ami ezen felül az atomfegyverek korlátozásáról is rendelkezett, így a nukleáris leszerelés egyre megfoghatatlanabbá vált, mivel a különböző típusú tömegpusztító fegyverekről és az alkalmas célba juttató eszközökről folytatott tárgyalások kevesebb figyelmet hagytak az atomfegyverek korlátozására. A célba juttató eszközök témájának megjelenése a konferencián végeláthatatlan vitát kezdett meg, mivel rengeteg, a létező legkülönbözőbb, tömegpusztító fegyver célba juttatására is alkalmas eszköz működik a térségben, beleértve egyszerűbb kézi fegyvereket, a legmodernebb vadászgépeket és tengeralattjárókat, melyek mind alkalmasak tömegpusztító fegyverek hordozására és célba juttatására. Ezen a ponton kezdett láthatóbbá válni, hogy a javaslatot az előterjesztők sokkal inkább bizonyos típusú rakétarendszerek ellen bevezetett korlátozások kierőszakolására, mint a tömegpusztító fegyverek visszaszorítására használnák fel. Ezek irányultsága leginkább afelé kívánt hatni, hogy aláássák Irán tömegpusztító fegyverek elleni védekezésként aktívan tartott rakétarendszereit.
Geopolitikai változások
Az Arab Tavasz kiteljesedésével a Közel-Kelet geopolitikai berendezkedése teljes egészében megváltozik. Az arab világban és annak vezetésében zajló változások Egyiptomban jelenleg is zajlanak. Az új Egyiptom pedig nem Mubarak Egyiptomához lesz hasonlatos. A korai változások első jele 2010-ben volt látható, mikor a nukleáris leszerelés konferencián Egyiptom vezető szerepet vett fel és felszólította az Egyesült Államokat, hogy ismerje el az atomfegyver-mentes Közel-Kelet szükségességét, különös tekintettel Izraelre. Ez éles ellentétben állt Egyiptom 1995-ös politikájával, mikor felszólította az arab államokat, hogy írják alá a Közel Kelet számára kívülről, Camp David módra kidolgozott "megoldásként" a szerződés kiterjesztését.
Törökország szintén arra törekszik, hogy nagyobb szerepe legyen az új Közel-Keleten. A török politika elsődleges célja most, hogy mintává váljon azon arab országok számára, melyek az Arab Tavasz kapcsán forradalmi változásokat élnek meg. A török külügyminiszter, Davutoğlu így fogalmazott: "Mi fogjuk irányítani a változások szelét. Van egy álmunk, és Törökország fogja vezetni a béke új rendjét." Törökország vezető térségi hatalommá válásának persze megvan az ára, és rengeteg kihívás áll még előttük. Az atomfegyver-mentes övezet kapcsán Törökország egyértelművé tette álláspontját azzal, hogy amerikai atomfegyvereket állomásoztat saját területén. A kérdés még égetőbbé válik az országban kibontakozó feszültséggel, ahogy az izraeli kapcsolatok is összetettebbé válnak, miután az izraeliek tüzet nyitottak egy török hajóra a Földközi-tengeren, megölve kilenc török állampolgárt. A tömegpusztító fegyverek elleni fellépés terén is nagyobb szerepvállalást várhatunk, mivel Törökország a közeljövőben egy kiterjesztett atomprogram megvalósításába kezd.
Izraeli összeütközések Iránnal
Izrael, ami nem írta alá semelyik szerződést sem, több mint 200 atomfegyverrel rendelkezik, és a nukleáris leszerelés konferenciákon folyamatosan azt az álláspontot hangoztatja, hogy a stabilitás - és így a Közel-Kelet békéje is - csak az atomfegyverek felhalmozásával érhető el. Izrael az atomprogram kapcsán a Nyugat viszonylatában a cinkosság politikáját folytatta, amit a Sámson Opció 1991-es kiszivárogtatása egészen más összefüggésekbe helyezett. (A Sámson Opcióról előkerült dokumentumok egy olyan lehetőséggel számolnak, amelyben egy vesztes háború okán Izrael fennmaradása kérdésessé válik. Egy ilyen helyzetben az izraeli haderő atomfegyvert vet be az őt fenyegető országok ellen, és minden olyan nyugati ország ellen, amely megtagadja Izraeltől a katonai segítséget - a szerk.) Az utóbbi években Izrael egyre aktívabb fedett hadviselést folytat Irán ellen, az USA Irán destabilizálására kidolgozott programjának részeként.
Izrael tovább folytathatja ezt a tevékenységet, miközben Irán urándúsítási programja és atomprogramjának más részei is a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt van.
Irán továbbra is azon az állásponton van, hogy nem tervezi atomfegyver előállítását, de joga van az atomenergia békés felhasználásához, ami kettős mérce nélkül, minden független nemzet elidegeníthetetlen joga kellene, hogy legyen. Irán urándúsítási programja jelenleg 3,5%-nál tart, illetve állítottak elő 20%-os urániumot gyógyászati célokra, miközben atomfegyver létrehozásához 95%-os dúsítás szükséges.
Ezen felül Izrael az USA nukleáris védernyője alá tartozik, így annak az esélye, hogy Irán megtámadná Izraelt, pontosan nulla. Ennek ellenére Izrael azt hangoztatja, hogy az iráni atomprogram fenyegetést jelent a puszta létezésére is, és az iráni atomprogramot próbálja folyamatos nemzetközi nyomás alatt tartani, hogy így elterelje a figyelmet a palesztinok jogainak semmibe vételéről, és saját atomfegyver arzenáljáról, ami a térségre és a Föld minden országára is veszélyt jelent.
Atomenergiát használó, atomfegyverrel nem rendelkező államok
Irán mint a nukleáris leszerelés szerződés alapítója az első ország, mely felhívást intézett az atomfegyver-mentes Közel-Kelet létrehozására és 1974 óta folyamatosan kitart emellett. Miközben az iráni atomprogram folyamatos nemzetközi nyomás alatt van tartva és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség megfigyelése alatt van, Izrael nem tagja a nukleáris leszerelés szerződésnek, és szabad kezet kap a nyugati országoktól és atomfegyvereket halmoz fel. Ez a helyzet már több közel-kelet szakértőt elgondolkodtatott, ugyanis Irán ennek ellenére nem vonja vissza kötelezettségeit a szerződés viszonyt. Miközben a felszínen nemzetközi nyomás alatt van tartva az atomprogram, a háttérben Irán folyamatos nyomásnak van kitéve az irányba, hogy lépjen ki a nukleáris leszerelés szerződésből. Irán ennek a nyomásnak régóta ellenáll és tartja magát a kötelezettségekhez, de ez a nyomás fennáll annak ellenére, hogy egy a szerződéshez tartozó országot egy a szerződésen kívüli ország tart folyamatos katonai fenyegetettség alatt. Irán ezzel az elhatározással nem csak kifejezi, hogy elkötelezett az atomfegyver-mentes Közel-Kelet létrehozása mellett, hanem tesz róla, hogy az atomenergia polgári felhasználása céljává váljon minden független országnak, amely már rendelkezik az ehhez szükséges feltételekkel.
Nukleáris leszerelés
Senki nem tagadhatja, hogy az atomfegyver-mentes Közel-Kelet létrehozásának első lépése, hogy ki kell iktatni a térségben az összes, már létező atomfegyvert. Ez pedig elsősorban Izrael lefegyverzését jelenti, mivel Izrael egyedül több mint 200 nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Második lépésként azokat az atomfegyvereket kell eltávolítani, melyek szövetségi rendszerek keretein belül vannak telepítve a Közel-Kelet országaiban, vagy az öböl-menti államok vizein idegen haditengerészet tart készenlétben. Természetesen, ha a Közel-Keletet atomfegyvere-mentes övezetté akarjuk tenni, ehhez el kel távolítani a NATO valamennyi atomfegyverét a térségből, különös tekintettel a Törökországban készenlétben tartott atombombákra.
Másik kapcsolódó kérdés, hogy a leszerelést támogató országok a gyakorlatban mennyire akarják kiszolgáltatottá tenni magukat, más országok mennyire fogják tisztelni a szerződést aláíró államok jogait, és hogy az atomfegyver nélküli országok felé továbbra is fennáll-e fenyegetés az atomfegyvert halmozó országok részéről. Külön ki kell emelni azt a megállapítást, hogy atomfegyver-mentes övezet nem jöhet létre nagyhatalmi vákuumban, a létrehozásához mindenféleképpen a térség államainak széleskörű (katonai) összefogása szükséges.
Annak ellenére, hogy több mint húsz év eltelt a hidegháború vége óta, még mindig ugyanezt a nyelvet beszélik a nemzetközi politikában, és főképpen az atomfegyverrel rendelkező országokra igaz ez. Valamilyen rejtélyes oknál fogva az atomfegyvert birtokló országok soha nem azt cselekszik, amit prédikálnak, és ahogy nem tudják elképzelni a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Keletet, nem tudják elképzelni a tömegpusztító fegyverektől mentes Európát sem. Jelenleg Európa sokkal fertőzöttebb ilyen tekintetben, és annak ellenére, hogy a történelem két legpusztítóbb háborúja az európai kontinensen zajlott - aminek ezen a téren is komoly következményei kellett volna, hogy legyen -, ez a veszély továbbra is fennáll.
Összefoglalás
Az atomfegyverektől mentes Közel-Keletet egy tömegpusztító fegyverek nélküli világ megvalósítására tett első lépésnek kell tekinteni, és mint úgy, amely országok még mindig a tömegpusztító fegyverek halmozása mellett elkötelezettek, előre meghatározott időn belül meg kellene váljanak ezektől a fegyverektől. Ennek ellenére, ha a nyugati országok annyira elkötelezettek a nukleáris leszerelés mellett, mint azt az elmúlt húsz évben tették, vagyis továbbra is erőfeszítéseket tesznek a nukleáris leszerelés meggátolására tömegpusztító fegyvereik újbóli modernizálásával majd a védtelen országok elleni bevetésével, a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet megvalósítására az esély minimális lesz. Ameddig izraeli atomfegyverek vannak a térségben, és Izrael nem veti alá magát a nemzetközi ellenőrzésnek és a nukleáris leszerelésnek, nehéz elképzelni bármiféle áttörést a tárgyalások során.
A pesszimista kilátások ellenére a Közel-keleten zajló geopolitikai változások Törökországot, Egyiptomot és Iránt a térség leghatalmasabb és legbefolyásosabb hatalmi központjaivá léptették elő. Ha a két ország vállalja a vezető szerepet ezen a téren, akár Irán tette, az drámaian megváltoztatná a felállást, és Izraelt közös nyomás alá helyezhetné. Izrael atomfegyver arzenálja semmi egyebet nem szolgál, minthogy biztosítsa számára az érinthetetlenséget, amit az Egyesült Államok állandó védelmező jelenléte egyébként is biztosít számára. Ha ebben az ügyben előrelépést akarunk elérni, az út Izrael lefegyverzésén keresztül vezet.
Nasszer Szagafi-Ameri
Jártok az utcán, nézve, de nem látva... pedig ott vannak... suttognak... mesélnek... s talán átkoznak, vagy álmot bocsátanak rád: talán miattuk lettél vak. Csendesek ők, nem hivalkodnak, csak csendben néznek rád; talán beléd látnak, s tudják, hogy mit súgjanak neked némán.

A mentális és érzelmi reakciókat figyelő karkötők Bill és Melinda Gates jóvoltából

Úgy látszik az oltások népszerűsítése nem az egyetlen célja a Bill és Melinda Gates Alapítványnak. Legújabb projektjük keretében egy olyan kutatást támogatnak, amelynek célja bizonyos ingerek által kiváltott érzelmeket és fizikai reakciókat nyomon követő karkötők kifejlesztése. A Washington Post cikke szerint a Gates Alapítvány szép csendben már 1 millió dollárt költött a biometrikus karkötők kutatására, ami örökre megváltoztathatja a diákok tanulási és a tanárok tanítási módszereit.
Tavaly ősszel a Gates Alapítvány több mint félmillió dollárt adott a South Carolina-i Clemson Egyetemnek, majd 600 millió dollárt az (amerikai) Országos Oktatási Kutatóközpontnak (NCTL), amely a diákok teljesítőképességének fejlesztésével foglalkozik. Mindkét adományt a „galvanikus bőrreakciós” karkötők hatékonyságának kutatására adták, ami a diákoknak a tanulási eszközökre adott fiziológiai reakcióit elemzi.
Az elmélet lényege, hogy például, amikor a tanár új tananyagot mutat be a diákoknak, a karkötő érzékeli a bőr és a test elektromos töltését és ez alapján megállapítja, milyen hatékonyan sajátítják el az egyes tanulók a kapott információt. A karkötő esetenként a diák agyában végbemenő különböző kognitív reakciókat is érzékel, amelyek jelzik, hogy az adott tanítási módszer mennyire hatékony, illetve mennyire hatékonyan vonja be a diákot saját tanulási képességeinek megfelelően.

A karkötők a maradék emberiességet is eltörlik az oktatásból

„A kiválasztás igazságossága érdekében mindenki ugyanazt a vizsgafeladatot kapja: Kérem másszanak fel arra a fára.”
Első hallásra úgy tűnhet, hogy a karkötő akár javíthatna is az oktatás színvonalán az Egyesült Államokban. Végtére is mi rossz van abban, ha megfigyelik a diákok külső behatásokra adott érzelmi és kognitív reakcióit az oktatási módszerek fejlesztése érdekében?
Ugyanakkor, ha belegondolunk, a diákok ilyen jellegű megfigyelése a maradék emberiességet is kiölheti az oktatásból. A szabványosított dolgozatok és vizsgák, a számalapú értékelés és egyéb eredményfüggő oktatási formák szinte teljesen kizárták az emberi tényezőt az oktatásból.
A karkötő azt is eredményezheti, hogy a tananyag összeállításánál nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, amit a diákok akarnak, nem pedig arra, amire szükségük van. A diákok érzelmi reakciói alapján mérni fel egy tanár teljesítményét hibás megközelítés és számos felkészült, veterán oktatót foszthat meg munkájától.

Mi lehet a kezdeményezés hátterében?

Amikor a karkötő-projekt és a Gates alapítvány finanszírozása először a figyelem középpontjába került, a technológia támogatói tagadták, hogy használatuk bármilyen negatív hatással lehetne az oktatás környezetére. A Forbes magazin nemrég megjelent cikke például Deborah Veney Robinson-t, a Gates Alapítvány kommunikációs igazgatóját idézve azt írja, hogy a karkötőket nem a tanári teljesítmény mérésére alkalmaznák, mint ahogyan azt az ellenzők állítják.
Ha azonban nem a tanári teljesítmény mérésére valók, akkor mire? Ezt a kérdést teszi fel számos oktató és kutató jelenleg. Egy dologban biztosak lehetünk: a Gates Alapítványnak valami határozott terve van a karkötőkkel, amit nem szeretnének közölni a nyilvánossággal.
„Miért akarnak vezeték nélküli érzékelővel ellátott karkötőt a gyerekeknek és a tanároknak, ami méri a fizikai reakciókat?” kérdezi Diane Ravitch, a New York Egyetem pedagógia professzora, akinek komoly kétségei vannak a Gates Alapítvány szándékait illetően. „Mi a célja a kutatásnak? Nem értem mire valók azok a karkötők.”
Figyelembe véve a Gates Alapítvány egyéb projektjeit, nem túl vakmerő gondolat azt feltételezni, hogy egy napon ezeket a karkötőket arra használnák, hogy kigyomlálják például az oltásprogramokat, vagy a hamis környezetvédelmi kampányokat ellenző diákokat vagy tanárokat. Azáltal, hogy megfigyelik, mit tanítanak a tanárok és erre hogyan reagálnak a diákok, Nagytestvér elvileg folyamatosan nyomon követheti mi megy végbe az emberek fejében, ami igencsak nyugtalanító következményekkel járhat.
Mennyi idő múlva fogják a karkötőket kötelezővé tenni? Mi lenne, ha idővel a karkötők apró elektromos sokkal „térítenék észhez” az „alkalmatlankodó” diákokat? Tényleg „Szép új világ” vár ránk és a Gates házaspár segít előkészíteni a terepet hozzá.

 Forrás: NaturalNews

A korrupció mindent elért!!!

Kiút a hitelcsapdából? - Kicsalnák a devizahitelesek utolsó fillérjeit is

"Hitelcsapdából álomházba" - ez a szlogenje az interneten terjedő Future Real Estate Network Ltd.által működtetett úgynevezett MLM rendszernek, ami szinte csak abban tér el a piramisjátéktól, hogy valamilyen szolgáltatás áll mögötte, legalábbis elméletben. Még egy internetes élő konferencián is részt vettünk többedmagunkkal, ahol felvetettük aggályainkat a működéssel kapcsolatban, de érdemi választ nem kaptunk, negatív hozzáállásunk miatt viszont többször rendre intettek bennünket.
Mit kínálnak
A jelenleg Angliában bejegyzett cég - amely honlapja szerint bármikor itthon is megalakulhat - azt ígéri, hogy fél százalék önerővel szinte azonnal vagy néhány éven belül lakáshoz juthatunk, illetve megszabadulhatunk a devizahitelünktől. A rendszer pontos működése a honlapról nem derül ki, csak a regisztráció után küldött e-mailekből tudhatjuk meg a részleteket. Mi e-mailt nem kaptunk, így hamar úgy döntöttünk, hogy meghallgatunk egy élő "konferenciát" az egyik tag előadásában. A hölgy a borsodi Mályiban lévő családi házából tartotta az előadást..
Az előadó elmondása szerint egyedülálló lehetőség, hogy akár befizetés nélkül is 5 év alatt álomházba költözhetünk. A rendszer úgy működik, hogy miután valaki regisztrál, és befizet 0,5 százalék önerőt, bekerül egy úgynevezett "bináris táblába", ami úgy néz ki, hogy minden egyes jelentkezőhöz kapcsolódik két tag alulról, így gyakorlatilag egy piramist építenek fel. Ez a piramisjátékok lényege is, innen az elnevezés.
A belépés után a pozíciónk alatti piramis szerkezet folyamatosan és automatikusan töltődik az új belépőkkel. Ha az alattunk lévő 60 hely betelik (ez lehet kevesebb is és több is a kérelmezett összegtől függően, de átlagos kérelem esetén ennyit kell várnunk), akkor kapjuk meg a 10 százalék önerőt, és léphetünk egy szintet. A szintlépés semmi másra nem jó, mint hogy belépünk egy ugyanolyan másik piramis egyik kis helyére, és kezdjük elölről, csak most 30 hasonló tagra kell még várnunk.
Ha ezen is túl vagyunk, akkor már meg is vehetjük az álomlakást, házat, ingatlant, és a nevünkre kerül annak 20 százaléka. A maradék 80 százalék a cég nevére kerül. Innentől kezdve a lakáshasználatért a 80 százalékos összeg 420-ad részét fizeti minden tag 35 évig. Legalábbis, ha eljut eddig, hiszen már az első lépcsőn továbbjutni is szinte lehetetlen.
Hol a hiba?
Az előadás alatt 40 ezer főnél nagyobb részvevői létszámról beszéltek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 15 szintes lehet az a bináris fa, amit mi is próbáltunk felrajzolni a fenti ábrában. Amennyiben most ezen a 15. szinten csatlakozunk a hálózathoz, és legalább a második szintig el akarunk jutni, akkor még 2 millió másik ember csatlakozását kell megvárnunk. Ha a kétmilliomodik embert is szeretnék kifizetni a szervezők, akkor további 132 millió embert kell beszervezniük. Akik teljes kifizetéséhez nem elég a Föld lakosságának a teljes bevonása: 8,5 milliárd emberre lenne szükséges hozzá.
Erre természetesen az előadás után is rákérdeztünk, konkrét választ viszont nem kaptunk, csak annyit, hogy a matematikusokhoz bármikor fordulhatunk. Különben is túlságosa szűklátókörűen gondolkodunk, Magyarország nem az egyetlen ország, ahol elkezdi működését a cég. Az más kérdés, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a naprendszer teljes lakossága sem lenne elég a cégnek.
Közben az online előadást hasonló kommentek zavarták meg: " SZERINTEM EZT A RENDSZERT A MENNYBEN TALÁLTÁK KI NEKÜNK:::::magyaroknak.....hogy megmeneküljünk a béka feneke alól.....még szerencse, hogy olyan szorgalmas hálózatépítők, a magyarok..."
A kérdésünkre ugyan mi nem kaptunk választ, de szerencsére mások igen. Megtudhatták a résztvevők, hogy akár 35 százalékos jutalékot is kaphatnak, sőt unokáik nevére is megéri most azonnal számlát nyitni. A hazai képviselet elméletileg már júliusban feláll, ami elkezdi a konkrét hitelkiváltásokat és lakásvásárlásokat intézni. A jelenlegi 40 ezer taggal számolva szükség is lesz a munkára: 512 tag várhat a jogos kifizetésre, ők azok, akik már lakásra is jogosultak lehetnek. Az internetes oldalak szerint viszont a cégnek mindössze ezer angol fontnyi tőkéje van, így nem tudni, miből futja nekikomoly ingatlanvagyon felhalmozására.
A Future Real Estate ügyét - mivel a cég nem pénzügyi vállalkozás - a PSZÁF nem vizsgálta. Hasonló elven működő hálózatépítő vállalkozásokkal szemben viszont már előfordult, hogy a hatóság a rendőrséghez fordult - mondta lapunknak Binder István, a PSZÁF szóvivője. Két éve jelezték az Országos Rendőr-főkapitányságnak, hogy az Unaico, az Enigro és a Sitetalk nevű oldalakat működtető cégek vélhetően piramisjátékot szerveznek, a rendőrség azonban egy évvel később lezárta a nyomozást. A pénzügyi felügyelet mindezzel nem értett egyet, és a fővárosi főügyészséghez fordult felülvizsgálatért.
penzcentrum.hu

Naplóztatná a webezők minden egyes kommentjét, emailjét és chatelését egy új törvényjavaslat

Úgy látszik Orwell Nagy Testvére csak valósággá válik lassan - legalábbis az Egyesült Királyságban, és abban az esetben ha az ottani parlament elfogadja azt az új kommunikációs törvényjavaslatot, amely kötelezővé tenné az ottani szolgáltatók számára, hogy felhasználóik minden egyes online lépését rögzítsék és naplózzák, később is visszakereshető formában.
A 123 oldalas "Communications Data Bill" tervezete az emailezéstől kezdve a webezésen át egészen a chatelésig minden online forgalom naplózását előírná a telekommunikációs szolgáltatók számára. Az ezekhez az adatokhoz hozzáférő személyek így akár hónapok távolatából is megállapíthatnák bárkiről, hogy az például kivel beszélt meg találkozót elektronikus levélben, milyen termékeket rendelt a különböző webáruházakban, milyen tartalmú kommenteket posztolt online, illetve, hogy esetleg milyen sikamlós megjegyzéseket tett kedvesének az utóbbival folytatott chatelés során.
A törvényjavaslat ugyanakkor nem csak a privátszféra nyilvánvalóan értelemetlenül mély szintű megtámadásán keresztül sokkolja annak kritikusait, de azzal is, hogy nem gondol bele abba, hogy milyen irdatlan mennyiségű tárolókapacitást és ezen keresztül pénzt emészetene fel ill. róna költségként a szolgáltatókra, ha azok valóban kénytelenek lennének a felhasználók szinte minden egyes letöltött bitjét lenaplózi, és akár hónapokig, évekig megőrizni, valamint szükség esetén újra elérhetővé tenni.
Az új javaslat egyelőre csak tervezet (draft) formájában áll rendelkezésre, és máris sokan kritizálják a fentiek miatt. Ugyanakkor természetesen nem zárható ki, hogy azt akár ebben, akár csak némileg enyhített formájában a brit törvényhozás majd elfogadja.

Megszűnt az államvallás Norvégiában

Norvégiában június 15-én lép életbe a május végén a parlament által elfogadott alkotmánymódosítás, amely alapjaiban változtatja meg az egyház és az állam viszonyát.
Az evangélikus vallás ennek értelmében többé nem államvallás, az egyház ugyanakkor nagyobb belső önállóságot kap, többek között maga nevezheti ki püspökeit és espereseit. A parlamenti szavazáson 161 képviselő egyetértett a döntéssel, három pedig ellene szavazott.
Az alkotmánymódosítással ötszáz éves hagyomány ér véget. A királyság és az egyház a reformáció idején lépett szoros kapcsolatba egymással, az 1814. évi norvég alkotmány pedig már előírta, hogy minden norvég polgár köteles a lutheránus államegyházhoz tartozni. A norvég egyház legfelsőbb vezetése korábban már több alkalommal kifejezte véleményét a változás szükségességéről. Az egyik legfontosabb cél volt, hogy a király, illetve a kormány kezéből egyházi kézbe kerüljön a püspökök és az esperesek kinevezésének hatásköre.
Az állam a mostani lépéstől függetlenül anyagilag továbbra is támogatja az egyházat, s a lelkészek ezután is közszolgálati alkalmazásban állnak majd. Az új szabályozás ugyanakkor eltörli azt a kitételt, hogy a kormány minisztereinek legalább fele az egyházhoz tartozó legyen, s ezentúl az egyházügyi miniszternek sem kell,  az egyház tagjának lenni. A királyi családra nézve azonban továbbra is elvárás, hogy az evangélikus egyházhoz tartozzon.
Az alkotmány második cikkelye eddig úgy szólt: „Az Evangélikus-Lutheránus vallás az Állam hivatalos vallása. A lakosokra nézve kötelező, hogy ennek szellemében neveljék gyermekeiket.” Az új szövegezés szerint nincs már utalás „az Állam hivatalos vallására”. A cikkely viszont kimondja, hogy Norvégia értékei az ország keresztény és a humanista örökségén alapulnak – olvasható a norvég evangélikus egyház hivatalos honlapján.
A norvég egyház nem sieti el a jövőbeli változtatásokat – mondja Svein Arne Lindø, a norvég egyháztanács vezetője. A testület felállított egy tervet, amelynek alapján 2017-ig kidolgozzák az egyház új belső törvényeit és szabályozásait.
Norvégia több mint ötmillió lakosa közül négymillióan tartoznak a norvég evangélikus egyházhoz. A katolikusok száma közel százezer, túlnyomó részük bevándorló.
Molnárné Horánszky Anna/Magyar Kurír