2012. május 27., vasárnap

Alapvető fontosságú dokumentum készült el öt nyelven a Hittani Kongregáció által a jelenésekről.

vatikáni címer
Látomások kinyilatkoztatások, isteni üzenetek: az egyház története gazdag a misztikus eseményekben. Fatima és Lourdes, a Szűzanya pápailag elismert földi jelenései óta a püspökök és teológusok küzdenek az egész világon a természetfölötti jelenésekkel. A Vatikán válaszai elkészültek és hamarosan közreadják ezeket világszerte.
A Hittani Kongregáció napokon belül közreadja a fordításokat olasz, spanyol, német, angol és francia nyelven. Ezek mindegyike hivatalos fordítás és végső verzió lesz egyben. A Vatikáni Kiadóhivatal számos példányt nyomtatott, míg a L’Osservatore Romano vatikáni újság egy cikket is megjelentetett ezzel kapcsolatban.
A szöveg hasznos kiadvány lesz a követendő lépésekhez: mi a teendő, ha valaki tényleges jelenésről szerez tudomást. A néphiedelemmel ellentétben ez a helyi püspök és nem a Vatikán hatásköre, megvizsgálni bármilyen természetfölötti jelenséget.
A Szentszéknek nincsenek ilyen szakértői és tudományos kutatói, de közbeavatkozhat egyedi és extrém esetekben. Ennek ellenére a római kúria minden évben számos aktát kap állítólagos jelenésekkel kapcsolatban. Az aktákban ismertetett jelenségek nagyban különböznek egymástól, és majdnem minden esetben elküldik az illetékes püspökségnek.
A jelenések híre gyorsan terjed a hívők között, hála az internetnek, a könnyű megközelíthetőség miatt pedig lehetővé váltak a spontán zarándoklatok. Ez valódi kihívást jelent az egyházi hatóságok számára.

A szellemi ébredés Európája?

A pünkösd ünnepe egy ősi üzenetet hordoz, bibliai üzenetet. A történetet ismerjük: a Szent Lélek kitöltésének ünnepe ez, a nyelveken szólásé, sokak megtéréséé. Maguk az apostolok is olyan erőket és csodákat tapasztalhattak meg, amit előtte csak Krisztus jelenlétében, az Ő akarata és hatalma által. Krisztus tehát elment, felvettetett a mennyei világba, de ilyen értelemben (a Szent Lélek által) megint az apostolok és a tanítványok közé érkezett.
Ez az időszak a kereszténység aranykorának kezdete. A mennyei világ és a Krisztus által megnyilvánult hatalmak olyan erővel vannak jelen, amit képtelenség tagadni. A Mennyek Országa közel van az emberi világhoz, a tanítványok közösségében, a csodákban az eljövendő világ ereje tűnik fel. Az Isten ismeretének bizonyossága és békessége csak nagyon ritkán érhető el ilyen teljességében, ez az, ami még erőteljesebben megnyilvánul majd a következő világban, a feltámadás után az üdvözültek számára. És ez az a világ, a csodák világa, ami sosem lesz elérhető azoknak, akik megtagadják ebben az életben az Istent. Ez a világ a kinyilatkoztatások és prófétai látomások világa. Egy olyan korszak, amikor a csodás események, a prófétai látomás, a csodás gyógyulások, a feltámadás és sok más esemény is, ami nem lett feljegyezve, hétköznapinak számított. Az őskeresztény időszakban az emberek mindezt olyannyira fontosnak tartották, hogy minden vagyonukat eldobták azért, hogy részesei lehessenek ennek a világnak. Jött egy ember, mindenét eladta, és letette az apostolok lábaihoz, megvallotta hitét és így lehetett tanítvány, aki lassan megismerte az Isten titkait, és kapcsolatba került a mennyei erőkkel. Nagyon sokan voltak képesek életüket adni csak azért, mert ragaszkodtak a hitükhöz, és nem akartak egy szóval sem megtagadni semmit az evangéliumból és Krisztus tanításából. Ez egy sokak számára hihetetlennek tűnő megpróbáltatások sorát jelentette régen is, most is. Milyen éles ellentétben áll ez a mostani öngyilkosságokkal! Mivel a mai ember csak az anyagiakat tekinti a világa részének, ezért az anyagi javak elvesztése (vagy a jövedelem puszta csökkenése is) a legnagyobb problémája,mintha semmi sem lenne az on kívül.
Pedig aki ugyanúgy felvállalja az áldozatokat Istenért, az bizonyos lehet benne, hogy elindulhat a keresztény úton és ugyanoda jut, mint az ókeresztények.
A kereszténység aranykorának kezdete két-három évszázadon keresztül tartott, egészen az iszlám megjelenéséig. Az elvilágiasodó kereszténység és az eretnek-mozgalmak megjelenését a középkorban nevezhetjük az ezüst-korszaknak, amikor a kereszténység még tud értékeket képviselni és átadni, de a politikai szerepvállalás a birodalmak életében, a hódító háborúk, a vallásháborúk már jelzik, hogy a kereszténység messze van az ideálistól. A középkor végén és az az utáni keresztény mozgalmakat felekezettől függetlenül egyre inkább a cionista politikai befolyás erősödése, a rajongásba hajló, de felhígult tanítás, a régi értékektől és az apostoli hagyománytól való elfordulás jellemzi, a szellemi tartalom egyre inkább visszaszorul.
A reformációt (ami ugyanúgy érintette az összes felekezetet, csak máshogy nyilvánult meg) nevezhetjük a rézkorszaknak, a mostanit pedig a vas korszakának. Ezekkel a jelzőkkel a vallások története épp úgy jellemezhető, mint az emberi birodalmak történelme Nabukodonozor álmában. Mindez nem jelenti azt, hogy egyes személyek ne érhetnének el kimagasló szellemi szintet akár most is, ez elsősorban az egyházszervezetre, mint a látható egyházra vonatkozik.
A zsidóság és az iszlám történetében is megvannak hasonló periódusok. A zsidóság története a leghosszabb, és a mai állapotok szerint hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindig a ma tapasztalható, borzasztónak nevezhető állapotok jellemezték a zsidó vallást. A mai zsidó szellemiséget külön nem is kell magyaráznunk, a cionista tevékenység káros hatása a világ és az emberiség létét fenyegeti.
Az iszlám szellemi aranykora Mohamed próféta feltűnésével a kalifák korszakának végéig tart. Ha párhuzamot akarunk vonni a kereszténység történetével, az iszlám vallás most érkezik a reformáció korszakába, amikor a szellemi megújulás ugyanolyan világformáló erejű lehet, mint amilyen ötszáz éve a keresztény Európa reformációja volt (a katolikus és protestáns részen egyaránt). A cionista nyugati rendszer bukásával az iszlám világ felemelkedésére, megerősödésére és a nyugati, cionista-barát kereszténység (ahogy mi szoktuk fogalmazni: álkereszténység vagy zsidó-kereszténység) bukására, eltűnésére lehet számítani.
Milyen hatással lesznek a közeljövő eseményei Európára? Lesz-e második pünkösd, nagy keresztény megújulás a mostani, kiábrándító szellemi-erkölcsi állapotok után?
Európának az utóbbi ötven évben minden jelentősebb szellemi vezető szellemi megújulást jövendölt, akár katolikus, akár protestáns, akár muszlim oldalról – csak mindenki a saját nyelvén és a saját vallási hagyományainak megfelelően látta az eljövendő európai szellemi ébredést. Ez valóban meg fog valósulni, és minden vallási felekezetet egyszerre érint majd. Az is bizonyos, hogy az új kinyilatkoztatás, (vagy ahogy mi fogalmazunk: a korszakváltás) Európát fogja először elérni. A demokratikus társadalmi rend romjain a viharos, gyorsan lezajló, nehéz időszak után egy szellemileg megtisztult, hiten és erkölcsön alapuló világ fog megjelenni. Mivel a mai világ rendkívül materialista és erkölcstelen, törvényszerű, hogy a szellemi ébredés tiszta erkölcsöket és ma még elképzelhetetlen, a bibliai időkhöz hasonlatos eseményeket, történéseket hozzon magával, hasonlóakat az evangéliumhoz, az első pünkösdhöz, minden viszontagságával együtt. Babilon leomlása és az Ezeréves Királyság megjelenése várható – a közeljövő nagyon izgalmas és mozgalmas lesz.

Tamási Attila

A 'kufárok' tíz, vagy több csapása

A kapitalizmus összeesküvői vélhetően az írásos emlékek alapján úgy kezdték, hogy Kr.e. 44-ben Julius Ceasar halálakor közvetlen konfrontáció alakult ki a pénzt hitelezők, és a Római Birodalom között. A hitelezők zsidók voltak. Julius Cézár megtiltotta az uzsora gyakorlatát, és a birodalom ellenőrizte a hitelezőket. Eredményeként Róma virágzott., míg Caesart meg nem gyilkolták, és a hitelek ellenőrzése visszakerült a hitelezők kezébe. Nehéz bizonyítékokat találni a történelem lapjain, hogy mikor volt az első alkalom, amikor a gonosz elme kidolgozta és alkalmazta a pénzügyi standardokat. A következő nevezetes konfrontáció Jézus idejére tehető, ami meg van írva Máté könyvében:

Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta. "Meg van írva - mondta -, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek." /Máté 21:12/

Ezután az incidens után a pénz hitelezők (farizeusok) úgy döntöttek, hogy megismétlik a történelemmet, mert nekik Jézus próféta (Béke legyen vele) volt a fenyegetés, hogy az "üzletet" veszélyezteti.
Ahhoz, hogy ezek a pénz hitelezők boldogulni tudjanak és fenn tudják tartani magukat, egy ördögi tervet hoztak létre, és ez a terv a legfontosabb számukra. Nem számít, hogy milyen áron és kiket kell meggyilkolni érte, lehet Julius Ceasar, Jézus, Mátyás király, de Abraham Lincoln, J.F. Kennedy is, nem fognak senkit megkímélni.
Allah, Mohamed prófétán keresztül azt mondta, hogy az egyetlen módja a háború, hogy megszabaduljunk ezektől a népektől. Az iszlám vallás irgalomra és békére kér mindenkit, de arra is, hogy kezdeményezzünk háborút a kamatra pénzhitelezők, uzsorások, az Antikrisztus ellen.

Talán néhányan olvastátok Ray Bradbury, "Marsbéli Krónikák" című művét, amely klasszikusnak számít a Sci-Fi irodalomban, és nyugodtan kijelenthető, hogy nem csak abban. A "Marsbéli Krónikák" című könyv nagyon fontos mondanivalója, a marsbéli élőlények tudatérzékelő, és átérzésre kihegyezett képessége, ami ugyan a kipusztulásukat okozza, és belehalnak az emberi érzések átélésének viharába, de alapvetően, az empátia lélek és érzelemformáló hatásait mutatja be. Ez az érzés az, amivel nap mint-nap harcolunk mi az érző emberek. A magunkéval és másokéval is.Amikor átérezzük mások gondját, baját, nem csak túllépünk rajtuk - talán sokszor már megszokásból is - mert így kezelnénk le mindent belül, de amikor körülnézünk magunkban, látjuk, hogy semmi sincs rendben. Ezt is, azt is elrontottuk, nem láttunk, vagy nem akarunk látni, nem hallunk sokszor készakarva, mert azt gondoljuk, a tűrőképességünk nem bír ki többet, de legtöbbször, lustaság, fásultság, a bevett figyelemelterelő módszerek okozzák ezt, amivel elnyomható a feltolakodó lelkiismeret. Nem hiányzik a belső fájdalom, mert így kényelmesebb, "minek csináljunk problémát magunknak", és elmegyünk, elmennénk a problémák mellett. Lelkiismeret furdalással, de elmegyünk mellettük, és aztán később megnyugtatjuk, próbáljuk megnyugtatni háborgó lelkünket, nem tehettünk semmit, tehát "felmentésünk" van! Soha nem lesz felmentésünk, csak fájó, lelki defektusokat okozó, sokszor már kitölthetetlen ürességet képző pótolhatatlan űr! A hidegét érezzük belül, és bujkálunk előle...
Tudjuk, nem mindenki bújkál ilyen okokból, mert az "immunitás" megszerezhető. Az egyik típusú népesség az érzések viharában hánykolódik a törékeny lélekvesztőjén, amit úgy hívnak emberi, emberséges élet, miközben a másik érzelmek nélkül törekedik rohamléptekkel az érzők kipusztítása és a saját kipusztulása felé.

Minden civilizációnak lehetett egy vagy mint most is, több gyilkos népe, és hozzá a "tíz vagy több csapása", de a mostaninak, az Atlantiszt követő civilizációnak, főcsapásként a zsidóság jutott, és az általuk okozott és eltervezett csapások tömege. Ez a faj két fő momentumra épül. Az egyik a mentalitásuk, a másik a genetikai defektusuk, mert a mentalitás tanulható, kialakítható, a genetikai defektus létrehozható. Zsidó nem lehet mindenki genetikai okokból adódóan, de hasonlóvá bárki tud válni. Kícsúcsosodását nevezhetjük cionizmusnak is, de mondhatjuk "Angolszász missziónak", szabadkőműveseknek, vagy a Bilderber Group népirtási teveinek is. Egy kétezer évnél is régebbi tervről van szó, bár az "ókori tervezők" utódai is végóráikat élik.

A világelit, akiket nyugodtan nevezhetünk a világ hóhérainak is, a 2012-es évet választották, hogy elhozzák a világvégét, az Armageddont, és az Apokalipszist. A "csapások" választéka szinte végtelen, mintahogy a gonoszság eszközeinek tárhaza is kimeríthetetlen. A közelmúltbeli pusztítás előkészítés is nagyfokú alapossággal került végrehajtásra, mert az NWO New Age már régen kijejölte a dátumot. Ennek köszönhető, hogy Doomsday kártyajáték képei előre mutatják a WTC ikertornyok, és a Pentagon robbanásait hét évvel az események előtt, a harmadik világháborút, és a népesség csökkentése okozta gondokat, a magok megmentését Spitzbergákon egy katasztrófa elöl.

Az első kártyán a Big-Ben pusztulása, ami akár most, a Londoni Nyári-Olimpián is megtörténhet, a második kártyán a népesség csökkentés, a harmadikon a WTC tornyok, a negyediken a Pentagon robbanásai láthatók.

A Georgia-i Guidestones kövek feliratai, a Denver International Airport, és a The Bank of America bukása a régi mellett a New Word Order, a 140 óriási szuperbunker az USA-ban, és Patagóniában, az Antarktisz jege alatt, az "elit" túléléséért, a III. Világháborúban csak kiragadott részletek, események.

Ezen a kártyán a nukleáris III. Világháborút ábrázolták.

Hollywood illuminátus-kézben lévő stúdiói katasztrófa filmek százait ontják a világnak, miközben a média 96%-át uralói és irányítói tévesztik meg az emberek tömegét. Még filmet is készítettek hozzá, "2012" címmel. Ez egyúttal figyelmeztetés is az elit részéről. Hogy mi szerepel a "2012" forgatókönyvében?
A hozzákapcsolt ideológia is híven tükrözi, hogy mivel lehetett "megetetni a támogatókat". Az elitistákat Atlantisz megszökött bölcsei leszármatottainak, és 33. fokozatú szabadkőműveseknek tartják magukat. Atlantisz adta a bölcsességet, az ősi világot, és Közép-Amerika Istenei visszatérnek - ami eddig nem történt meg - de az illuminátusok fejlődnek Istennekké, így beteljesítve az ígéretet. Elképzeléseik a beteg elme szüleménye.
Sajnos a tervek túlnyomó része nem csak terv, és nem csak fikció. A politikusok, a média támogatása, a fizetőképes gazdaságok tönkretétele, a háborús agresszió, ugyanazt az apokalipszist hozzák el, mint amit Albert Pike 1884-1894. között leírt, vagy Orwell megálmodott, és az 1860-as évek körül keletkezett Cion Bölcsek Jegyzőkönyvei tartalmazza hozzájuk a "használati, alkalmazási utasítást".

Az NWO-vallásnak két célja lehet. Megijeszteni az emberiséget, hogy a gonoszt csak az NWO irányításával lehet legyőzni, vagy kapitulációra kényszeríteni az embereket, kihasználva rend utáni vágyat az után az anarchia után, amit ugyanez az illuminátus, szabadkőműves bűnöző elit hozott el és hoz létre. Terveiknek célja A New World Order és az azt követő Age of Aquarius.

Az uzsorások által megtervezett vég közeledik. Egyes előrejelzések július 1. körülre már statáriumot jeleznek az USA-ban, és az amerikai tulajdonú ISP-k (internet-elosztó központok) leállítását. Ez utóbbi ellen sokat segíthet az otthoni Wi-Fi hálózatok összekapcsolása, mivel ezek nem betilthatóak, ahogy a nem engedélykötelesek walki-talkik sem. A média természetesen csak kormányzati célokra hasznosítható információk közlését teszi lehetővé, de a 96%-os zsidó tulajdon nem véletlenül szerepelt fentebb. 1983-2004 között, a nem zsidó tulajdonú és irányítású média arányának csökkenése az alábbi grafikonról is leolvasható.


Egy kis ízelítőként, hogy kik gondoskodnak a nekik megfelelő félretájékoztatásunkról és terelgetésekről: A Disney-birodalom részéről Michael Eisner, Walt Disney Picture Group, élén Joe Roth, az ESPN, élén Steven Bornstein elnök-vezérigazgató 3400 leányvállalttal, Warner Brothers Records, élén Danny Goldberg és Stuart Hersch, a Time Warner Inc. részéről Gerald Levin és Norman Pearlstine, az HBO és a világ legnagyobb lemezkiadójának vezérigazgatója, Viacom Inc, élén Sumner Redstone (született Murray Rothstein), Paramount Pictures élén Sherry Lansing, ABC News programok Victor Neufeld, Tisch Lawrence, Eric Ober a CBS News elnökei, és még sorolhatnánk, bár mindent még nem tudtak a CBS-nél sem megszerezni. Ted Turner még tartja magát ezért William Paley (Palinsky), és több más zsidó irányíthatatlannak, közveszélyesnek nevezi, Daniel Schorr újságíró pedig egyenesen azzal vádolta egykori főnökét, hogy személyes ellenszenvet táplál a zsidók iránt. A modern kori "Tíz csapás" egyik legkártékonyabb eleme a média zsidó kisajátítása.

Az egyiptomi csapások közül a legtöbb ma is megtalálható a megvalósításban. A permetezéssel, vakcinákkal terjesztett Morgellons, dögvész és járványok csakúgy, mint a "sáskahad", amit nyugodtan értelmezhetünk a politikai, és gazdasági területeket ellepő és felzabáló cionistákként. A "tetveket" nem kell bemutatni, az elnyomó elitet kiszolgáló személyében, és a kártékony rovarok megfelelőit sem, a génmódosított vírusokat, baktériumokat. Az időjárás-manipulációk a hetedik csapást jelentik, amiben "jégeső veri el a termés nagyját", bár a génmódosított Monsantós mérgező növényekről még az ókorban nem alkothattak fogalmat. A "három napos sötétség" nukleáris felhője, és a nem csak az előszülött ember és állat halála már "tervtúlteljesítés".
A HAARP, a mesterségesen előidézett napkitörések, földrengések, szökőárak, atombalesetek, hurrikánok, tornádók, árvízek, aszályok, a Golf-áramlat leállítása, a tudatmódosítás, és a "fenevad bélyegét" jelentő személyi ellenőrzés RFID chpjei már egyes esetekben túlmutatnak a Bibliában leírtakon. Igazából egy megalomániássá vált uzsorás réteg programcsomagjáról szól a fáma. Évszázadokon keresztül határozták meg a politikai -és vallási hierarchiát, és a társadalmi felépítményt, mert rablóbandába szerveződni könnyebb, mint ellene fellépni.

Ezért eljött az idő a végső leszámolásra. Nem számít, mennyire jók vagy rosszak ezek a feltételek, az intézményi hierarchiákkal szemben e globális elitekkel kapcsolatban. Úgy tűnik, rohamtempóban el kell indítani egy hatalmas háborút, fellázadva a végső menetrend ellen a világ dominanciájáért, mert a Marsbéli krónikákból idézve, ha nem teszünk semmit, hamarosan feltehető lesz a kérdés idegenek által: "Itt élt valaha az ember?"

Tulok

Magányosság

Egyes vállalkozó szellemű gyárosok fölfedezték az úgynevezett “csendestárs”-at, és azt árulják azoknak a hölgyeknek, akik éjszakának idején magányosan vezetik az autójukat. Ez a “csendestárs” rendelésre készül, és semmit sem szól. Életnagyságú és “fölfújható”, és a kocsivezető hölgy mellett ül az első ülésen, tehát a kocsit vezető személy nem érzi magát egyedül.

Bilderberg kötelezővé tenné az Internet azonosítót Európában

Miközben a nemzetközi ACTA megállapodás és az Egyesült Államok törvényhozó testületei által tárgyalt CISPA törvényjavaslat előkészítik a terepet a világhálón eddig élvezett szabadság korlátozására, a technokraták időt és energiát nem kímélve próbálnak olyan módszereket kidolgozni, amelyek segítségével bárkit bármikor azonosíthatnak és állandó megfigyelés alatt tarthatnak.
Az Európai Unió most azon dolgozik, hogy valamennyi uniós állampolgár számára kötelező, elektronikus azonosító rendszert léptessenek életbe egész Európában, az online és személyes vállalkozások szabványosítására, egy közös „elektronikus aláírás” formájában. Az egységes ellenőrző azonosító az Internet hozzáférést, az online adatokat és az elektronikus kereskedelmet hivatott védelmezni. Ez nem más, mint a Fenevad Bélyegével fémjelzett rendszer egyik fontos elemének bevezetésére irányuló kísérlet és a Bilderberg találkozók egyik kiemelkedő résztvevője áll a hátterében.
Neelie Kroes, az EU digitális ügyekért felelős biztosa olyan törvényjavaslatot terjeszt elő, ami reményei szerint rákényszeríti „a tagországokat úgynevezett egységes e-aláírások, e-azonosítók és elektronikus ellenőrző szolgáltatások (eIAS) bevezetésére.”
Egy ilyen rendszer természetesen előbb-utóbb kiterjedne más területekre is, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy számos EU tagállam polgárjogi alapon elutasította, hogy nagytestvéri eszközökkel ilyen jellegű azonosítási előírásokat kényszerítsen állampolgáraira, amelyek lassan a náci Németországra jellemző politikára kezdenek emlékeztetni. Az EurActiv.com szerint Neelie Kroes idővel „kiszélesítené a jelenlegi Direktíva hatáskörét és kiegészítésként egyéb szolgáltatásokat, mint például az e-pecsét, timestamp (időbélyeg), stb. használatát is előírná,” miközben a nemzetek feletti testület megpróbálna minél több országot rávenni a részvételre.
A nagytestvéri rendszert először az Európai Unióban tervezik bevezetni, majd Észak-Amerikában és idővel a bolygó többi részén is megpróbálnák elfogadtatni, miközben a világot fokozatosan terelik a készpénznélküli mátrix felé, természetesen a „biztonságos és ellenőrizhető kereskedelem” és úgy általában a „biztonság” nevében. Az persze nem érdekli őket, hogy a rendszer utat nyitna a személyazonosság csalások előtt és tulajdonképpen megkönnyítené és felgyorsítaná a hamisítók munkáját. Európa esetében különös hangsúlyt fektetnek az „igazán működőképes egységes piac” kérdésére, ami a nagy európai terv jelenleg omladozófélben lévő fontos eleme.
Neelie Kroes 2005 óta rendszeres résztvevője a Bilderberg találkozóknak. A hivatalos vendégek listáján volt 2006-ban Ottawában, 2007-ben Isztanbulban, 2008-ban Chantillyben, 2009-ben Vouliagmeniben és 2010-ben a spanyolországi Sitges-ben, ahová az Európai Bizottság küldöttjeként érkezett.
2011-ben azonban már új titulussal érkezett: az EU digitális ügyekért felelős biztosaként, tehát a fenti előterjesztés nyilván nem váratlanul következett be. A néhány nap múlva kezdődő idei esemény nyilván segíteni fogja Kroes-t az ügy előre vitelében.
A kezdeményezés érdekes módon egybeesik az USA CYBERCOM létrehozásával és az NSA vezetőjének, Keith Alexander tábornoknak a kinevezésével, szintén rendszeres Bilderberg résztvevő, és feladatai közé tartozik a kiberháború megnyeréséhez szükséges globális offenzíva elindítása. A szilikonvölgybeli és egyéb technokraták is képviseltetik magukat a titkos találkozókon, az Internet szabályozására és az adathalászatra irányuló erőfeszítéseik koordinálása érdekében a titkosszolgálati közösségekkel, amelyekkel összedolgoznak.
Forrás: Infowars.com

A BBC egy olyan projektet indított, amelyben felkérnek egyes gondolkodókat, hogy prezentáljanak egy radikális vagy ellentmondásos elképzelést, ami szerintük megváltoztathatja a világot. Elizabeth Moon a következővel állt elő:
Ezen a héten Elizabeth Moon, sci-fi író azt az elképzelést szeretné támogatni, hogy minden csecsemőt vonalkóddal lássanak el születéskor.
„Ha én a világegyetem uralkodónője lennék, ragaszkodnék hozzá, hogy minden állampolgáromra tegyenek egy egyedi, nem leszedhető személyazonosítót, mondjuk egy vonalkódot vagy beültethető chipet, aminek segítségével egyszerűen, gyorsan és olcsón azonosítani lehet mindenkit.
Mindenkit ellátnának vele már a születésekor. Csak felé irányítjuk a leolvasót és kész.
Egy ilyen egyedi vonalkód számos előnnyel járna. Háborúban a katonák könnyebben meg tudnák különböztetni a célpontokat a nem harcoló lakosságtól.
Elkerülhetnénk a személyazonosság megállapításakor elkövetett esetleges hibákat, ami az ártatlan szemlélődők halálát okozhatják. A fegyverrendszerek rögzíthetnék a fegyverek használatát, hogy ki, hogyan és mikor használta. Megkönnyítené a felelősségre vonást a harctéren.
Az anonimitás lehetetlen lenne, mint ahogy a személyazonosság téves megállapítása is, így a felelősséget pontosan lehetne számon kérni. Nemcsak a háborúban, hanem békés helyzetekben is.

Fülöp Ákos: Vegyétek a Szentlelket!

A pünkösdi események: A feltámadott, az első találkozáskor mondja az apostoloknak: vegyétek a Szentlelket! Az Apostolok cselekedetei beszámol az első pünkösdről: szélzúgás és lángnyelvek kísérik a Lélek kiáradását.
Az első pünkösd hatása az Egyház születése. Ekkortól hirdetik az apostolok nagy erővel Jézus feltámadását, a megváltás örömhírét.
A Szentírásban Jézus megígéri a Szentlelket, majd a tanítványok igehirdetése nyomán különféle jelekben mutatkozik meg a jelenlevő Lélek: nyelveken szólnak, látható jelek mutatkoznak.
A későbbi korokban az egyházatyák, a keresztény gondolkodók írnak a Szentlélekről. Ilyeneket olvashatunk:
- a Szentlélek magasba ragadja a szívet, vezeti a kezet.
- Ahogy a napsugár fénylővé teszi a tárgyat, amely visszatükrözi a nap fényét, úgy a Lélek is fénylővé teszi az embert, aki tükrözni tudja a Lélek erejét.
- A Szentlélek sokféle erényt hoz létre.
A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentuma a Szentlélek működését az egyházban láttatja. A szentségeken és egyéni karizmákon keresztül tapasztalhatjuk meg erejét.
Találkozásom a Szentlélekkel: A liturgiában újra és újra megtapasztalhatom erejét. Egyéni imaéletem, keresztény életem jó közeget nyújt a Lélek erejének megtapasztalására. Olvasmányaimon keresztül is megszólíthat a Lélek.
Pünkösd ünnepén fedezzük fel és tudatosítsuk magunkban a Lélek működését!