2010. július 29., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenetek -69 - A Szentlélek szavai a helyes önismeret fontosságáról

2010. 07.28 Szentlélek: A helyes önismeret fontossága
Szentlélek: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a 3. isteni személy és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Most arról foglak tanítani benneteket, hogy milyen fontos a HELYES ÖNISMERET.
Egy életből ellesett példával kezdem. Két idős asszony, ahogy a szentmise után jönnek lefelé a lépcsőn, az egyik kérdezi a másiktól: -Te milyen gyakorisággal szoktál gyónni? A válasz így szólt: - Nekem sose kell gyónni, mert én a koromnál fogva nem is tudok bűnt elkövetni. A másik így szól csodálkozva: - Jó neked! Bezzeg én mindig bűnbe esek és ezért legalább havonta megyek gyónni.
Az első, aki „nem tud bűnt elkövetni”, és nem kell gyónnia, sajnos nem ismeri saját lelkét. Alszik a lelkiismerete. Bizony nem fogadta el az Én erre vonatkozó ajándékomat: a jó és rossz megkülönböztetésének kegyelmét. Tökéletesnek tartja magát, mert ő nem gyilkol, nem lop, nem káromkodik, nem mulaszt vasárnapi és ünnepnapi szentmisét. Mennyivel igazabb a másik asszony, akinek még a havi szentgyónás is kevés, mert mindig bűnösnek érzi magát.
A helyes önismeretre mindig is szükségetek volt nektek embereknek, de most a végső időkben különösen aktuális. A Nagy Figyelmeztetéskor jaj lesz azoknak, akik feddhetetlenek, tisztának tartják magukat, és közben hemzseg bennük a bűn.
Gyermekeim! Még a vallásgyakorló, buzgó, imádkozó emberek között is akad sok olyan, akiben van némi világosság, de azt is elveszítheti hanyagsága miatt. Gyakran rosszat tesz, és még rosszabbal mentegetőzik, hazugsággal akarja az emberek előtt tisztára mosni magát. Magában még a nagyobb hibát se veszi észre, bezzeg mást megró apróságok miatt.
Erre is mondok egy példát nektek. Juci és Sári mennek haza az engesztelésről. Juci így szól:
-Mondd Sárikám, miért van az, hogy még az engesztelők között is vannak kellemetlen, kibírhatatlan emberek? Figyelted Marikát? A tanítás alatt összevissza forgolódik, suttogva fecseg, leejti a rózsafüzérét. Hát őt nem érdekli, mi folyik itt? Sári így felel:
- Tudod, Jucikám, az a baj, hogy a másokban a hibát keresed, és nem veszed észre bennük a jót. Igaz, hogy ennek a Marikának a figyelme szétszórt, természeténél fogva, de ítélkezni, másokról rosszat mondani még sosem hallottam. Jól jegyezd meg, hogy Isten szemében az ítélkezés, szeretetlenség, sokkal, de sokkal nagyobb bűn, mint a szétszóródott figyelem.
Drága Engesztelőim! Még ti is hajlamosak vagytok rá, hogy a másoktól kapott lelki sebeket azonnal észrevegyétek, sajnálgassátok magatokat, panaszkodjatok jobbra-balra, ugyanakkor a bántó szavakat, amit ti küldötök másfelé, nem is érzékelitek. Oda se hederítetek arra, mit kell másoknak miattatok elszenvedni. Sohasem válik belőletek igazi lelki ember, ha nem tanultok meg hallgatni arról, ami nem a ti dolgotok. Miért teszitek szóvá, ha valaki egy gyászmisére nem feketébe jön? Ha valaki éppen az evangélium alatt köhög vagy orrot fúj? Ha valaki a szentmiséről elkésik? Ha valaki nem összetett kézzel megy a helyére a szentáldozás után? Ha valaki nem jelenik meg mindennap a májusi litánián vagy a lurdi ájtatosságon? Miért szólod meg, aki – a szentségimádáson – halkan suttogva imádkozik? Miért ítéled el azt a testvéredet, aki hamisan énekel, vagy azt aki túl hangosan mondja a szentmise szövegét? Miért szólod meg a háta mögött azokat, akik nem térdelnek le az Úrfelmutatáskor? Ó, még ti is Engesztelőim, annyi gyengeséget szóvá tesztek egymásról, hát akkor mit várjak a többiektől, akik nem hisznek bennem és az egész Szentháromságban?
Gyermekeim! Az eddig elmondottakból arra következtethettek, hogy a helyes önismerethez első és legfontosabb, hogy ne mások hibáit vizsgálgasd, hanem a saját lelkedet. Ennek az a titka, hogy ne temesd el és ne gyűjtögesd gyengeségeidet, hibáidat, bűneidet. Kivétel nélkül minden este vizsgáld meg lelkiismeretedet, pl. így: „Kiről gondoltam ma rosszat? Kit bántottam meg ma tapintatlanságommal? Kit ítéltem el szavaimmal? Ha lelkedbe nézel és kérsz Engem, a Szentlelket, megtalálod a válaszokat rá. Ilyenkor azonnal kérj bocsánatot az Úr Jézustól, és ha őszinte a bánatod, megbocsátja ítélkezésedet. Ugyanúgy kell eljárni a többi bűnnel is. Vedd észre a legapróbb, alig látható hazugságokat, irigykedéseket is. Azt is meg kell bánni esténként, ha mulasztást követtél el: pl. nem hallgattad meg szomorú, bánatos testvéredet, aki ki akarta önteni eléd a baját. Az is mulasztás, ha valami önmegtagadást megígértél az Úr Jézusnak, pl.böjt, virrasztás, és hanyagságból, kényelemből nem tetted meg. Vagy ha a szentmisén, litánián, szentségimádáson és imáid alatt figyelmetlen voltál és nem is igyekeztél összeszedni magad. Az is mulasztás, ha lustaságból nem végezted el állapotbeli kötelességeidet. Az is ide tartozik, ha részvét nélkül elmentél a szegény koldus mellett. Miután a napi lelkiismeretvizsgálattal jobban megismertétek magatokat belülről, most arra törekedjetek, hogy egyre jobban szakítva a világ dolgaival, határozzátok el magatokat, hogy ráléptek az életszentség útjára. Ezen az úton haladva már nyugodt a lelkiismeretetek és jókedvűek lesztek. Nem tudnak letörni benneteket a másoktól kapott lelki sebek, mert ezek kincsek, melyeket lélekmentésre használtok. Ha ideáig eljuttok, már semmit sem számít az emberek rosszindulatú elítélése, már nem panaszkodtok miatta, hanem felajánljátok ellenségeitekért.
Ezen a szűk, de szent úton Jézus – követőkké váltok. Egyre jobban kiüresítitek önmagatokat, mindig jobban elszakadtok a világtól. Ez azt jelenti, hogy mindig több dologról mondotok le, ami testeteknek és szellemeteknek kedves. Pl. élvezeti cikkekről, a szórakozásról, a Tv filmekről, az internetezésről, az édességekről, a gazdagságról, sikerről, hatalomról, és csak Jézus lesz szívetek középpontjában. Ő még szüleiteknél, gyermekeiteknél, unokáitoknál, legjobb barátotoknál is előbbre való lesz. Mindehhez kérnetek kell Mennyei Édesanyátok segítségét, mert Ő az, aki segít eljuttatni Jézushoz.
Milyen boldogok lesztek kiáradásomkor, ha addigra eljuttok ideáig. Ti akkor azokban a percekben örömöt fogtok érezni és semmi fájdalmat. De mondom, ehhez teljesen ki kell üresíteni önmagatokat.
Megáldalak titeket a helyes önismeret és a tiszta lelkiismeret kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2010. július 26., hétfő

MEGSZENTELŐDÉS

“Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek” (1Tesz 4,3).
A halál oldala. Istennek a megszentelődésünkben az élet és a halál oldalán egyaránt formálnia kell minket. Egyesek túl sok időt töltenek a halál helyén, végül olyanok lesznek, mint a sír. Mindig heves harc folyik a megszentelődés előtt, mindig van valami, ami éles ellentétben áll Jézus Krisztus kívánságaival. Amint Isten Szelleme elkezdi megmutatni, mi a megszentelődés, elkezdődik a küzdelem. “Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli… a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom” (Lk 14,26).
A megszentelődés folyamatában Isten Szelleme megfoszt engem mindentől, míg nem marad más, csak “önmagam”, s ez a halál helye. Hajlandó vagyok-e csak “magam” lenni és semmi több – barátok, szülő, testvér és önző érdek nélkül -, készen a halálra? Ez a megszentelődés feltétele. Nem csoda, hogy Jézus ezt mondta: “Nem békességet hozni jöttem, hanem fegyvert” (Mt 10,34). Itt kezdődik a harc, itt sokan elcsüggedünk. Nem akarjuk azonosítani magunkat Jézus halálával ezen a ponton. “De ez olyan rettenetes és kérlelhetetlen” – mondjuk, Urunk szigorú és elvárja ezt tőlünk. “Nem kívánhatja, hogy ezt tegyem.” – Pedig kívánja.
Akarok-e egészen “magam” lenni, mindent határozottan lehántani magamról, amit barátaim vagy saját magam gondolok magamról és kiszolgáltatom-e ezt a mezítelen valómat Istennek? Amint kész vagyok erre, Ő megszentel egészen, és életem megszabadul minden nyűgtől, mindentől – Istent kivéve.
Amikor így imádkozol: “Uram, mutasd meg, mi nekem a megszentelődés” – Ő megmutatja. Azt jelenti, hogy eggyé lettem Jézus Krisztussal. A megszentelődés nem olyasvalami, amit Ő helyez belém, hanem Ő maga az bennem.
“Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől és igazságosságul, szentségül és váltságul” (2Kor 1,30).
Az élet oldala. A megszentelődésnek az a titka, hogy általa Jézus Krisztus tökéletes tulajdonságaiban részesülök, nem fokról fokra, hanem azonnal, amint hit által valósággá vált bennem, hogy Jézus Krisztus szentségül lett nekem. Nem jelent kevesebbet, mint hogy általa Jézus Krisztus szentsége észrevehetően az enyém lesz.
A szent élet egyetlen csodálatos titka nem Jézus utánzása, hanem hogy az Ő tökéletes tulajdonságai megnyilvánuljanak az én halandó testemben. “Krisztus tibennetek” – ez a megszentelődés. Az Ő csodálatos életének részesévé leszek a megszentelődésben – hit által, Isten kegyelmének királyi ajándékaként. Kész vagyok-e oly valóságosan megszentelődni Istenért, amilyen valóság ez az Ő Igéjében?
A megszentelődés Jézus Krisztus szent tulajdonságainak elnyerése. Az Ő türelme, szeretete, szentsége, hite, tisztasága, szépsége minden megszentelt lélekben és mindegyik által megmutatkozik. A megszentelődés nem azt jelenti, hogy Jézusból erőt veszünk a szentséghez, hanem hogy Jézussal együtt elfogadjuk azt a szentséget, ami benne van, hogy bennünk is ott legyen. A megszentelődés nem utánzás, hanem részesít valamiben. Az utánzás egészen más. Jézus Krisztusban minden tökéletes; és a megszentelődés titka az, hogy Jézus tökéletessége rendelkezésemre áll és általa lassan de biztosan rendezett, egészséges és szent életet kezdek élni. Isten hatalma birtokba vett (1Pt 1,5).

2010. július 23., péntek

Úton a magyarság teljes felszámolása felé?

A magyarság megérett a teljes és tökéletes hódoltságra, sőt, a teljes pusztulásra, olyannyira, hogy a legelemibb nemzeti érdekeit se képes megvédeni, de annak még csak tudatában sincs azoknak.
Miért van az, hogy a pártvezéreknek - főleg a nemzetinek mondottaknak - és a polgári szervezetek vezetőinek most már közel két évtizede nem derengett fel, ha jövőt akarnak a magyarságnak, akkor a fiatalság felé kellene fordítani figyelő szemüket?
"Olyan kis ország (Izrael) részéről, mint mi, ez szinte döbbenetes. Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, és fölvásároljuk Magyarországot, és fölvásároljuk Romániát, és fölvásároljuk Lengyelországot. S ahogy én látom, nincsenek problémáink. A tehetségünk, az összeköttetéseink és a dinamizmusunk jóvoltából szinte mindenhová eljutunk." -- Simon Peresz
A fenti megjegyzés Simon Peresz izraeli elnök szájából hangzott el 2007. október 10-én a tel-avivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen, melyet a Má’árív című izraeli héber nyelvű napilap közléséből fordított Hering József volt izraeli katona. Peresz elnökúr azonban nem a teljes valóságnak megfelelően fogalmazott. Magyarországot ugyanis lényegében már felvásárolták. Az egyetlen jelentős nemzeti tulajdon a magyar föld, aminek nagyobb része még - remélhetőleg - magyar tulajdonban van, de a jelenlegi kalózkormány azon dolgozik, hogy azt is idegen kézre játssza.
Marschalkó Lajos az Országhódítók című munkájában közli a Russischen Invaliden 1910. december 30-i számából:
"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek  ..."
Ami korunk Magyarországában történik, nem első ízben történik. Az 1867-es "kiegyezés" a zsidóság állampolgárságáról is rendelkezett. Ekkor kapták meg az állampolgárságot, addig nem lehettek azok. Nem csoda, hogy Deák Ferenc a "haza bölcse" lett. Bartha Miklós írja a Kazárföldön című munkája 61. oldalán:"... a kazárok (zsidók) tömeges bevándorlása 1868-ban kezdődött."
A tömeges bevándorlásnak nem kizárólag az állampolgárság elnyerése volt az oka, hanem nagyban hozzásegítettek az oroszországi pogromok, és Bartha szerint az, hogy Galíciában törvények szigorú alkalmazásával igyekeztek megfékezni az üzérkedést. Románia pedig lezárta határait előttük, viszont nyitva volt Magyarország határa. Gazdaságilag meghódították az országot, és József Attila elpanaszolhatta versében: -- "S kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk."
A valóság az, hogy a másfélmillió emberünk nem "kitántorgott" Amerikábahanem a jövevények kihúzták a magyar középosztály talpa alól a szőnyeget, a megélhetést, és az utolsó pénzükön vettek egy hajójegyet Amerikába. Ma szintén ez történik, de a tönkretetteknek nincs hová menekülniük.
A magyarországi nép 100 év alatt kiirtja önmagát, és a tudománnyal foglalkozók 5 krajcárért el fogják adni az örökségüket. 100 év múlva mi - magyarul beszélő zsidók - leszünk a Mah-Garok, és köszönettel fogunk adózni Badiny professzornak, aki ezt kikutatta, és akinek a munkáira majd hivatkozni fogunk."
A hitetlenkedők kételkedhetnek, hogy e beszélgetés valóban megtörtént-e, avagy nem, de Magyarország megszállása, kisajátítása, meghódítása, sőt, az önpusztítás is kísértetiesen bekövetkezett.

De hogyan is kezdődött mindez?

A magyarság már 500 éve kiszolgáltatottságban él, de az 1848-49-es szabadságharcunk leverése gyökeresebb sorsfordulót eredményezett, mint ahogy arról beszélni szokás. A Habsburgok tudományosan megalapozott tervet dolgoztak ki a magyarság nemzeti önismeretének lerombolására, azon keresztül nemzeti önbecsülésének szétzilálására. E pokoli tervet a finnugor származáselmélet keretén belül, a Magyar Tudományos Akadémia felhasználásával léptették gyakorlatba. Lényege az volt, hogy a magyarságot a nyelvrokonság kapcsán a Nyugat-Szibéria kezdetleges műveltségű népeihez kössék, hogy ennek emlegetésével és az iskolákban való tanításával a lehető legmélyebbre gázoljanak a magyarság lelkületébe, megtörve nemzeti büszkeségét. E terv megvalósítása sikeres volt.
A magyarság csak a trianoni katasztrófa után kezdett föleszmélni, miután elindult egy egészséges szellemi kibontakozás, de amelyet a vesztes II. világháború gyökerestől elsodort. Ami jó volt a Habsburgoknak, jó lett Moszkvának, és ami jó volt Moszkvának, az jó most a nemzetközi rablótőkének. A kommunista évtizedek, majd az immár 18 éve hazánkra szakadt nemzetközi "demokrácia" alatt felnevelkedett három nemzedék. Gyökértelen nemzedék, népi/nemzeti mivoltát nem ismerő, sőt, megtagadó nemzedék. A magyarság tehát megérett a teljes és tökéletes hódoltságra, sőt, a teljes pusztulásra, olyannyira, hogy a legelemibb nemzeti érdekeit se képes megvédeni, de annak még csak tudatában sincs azoknak.
Az 1980-as években meg is kezdődött az új honfoglalás alapjainak tudományos és történelmi hátterű lefektetése. Egyre-másra olvashattunk arról, hogy "a zsidók a mai Magyarország területén már a Római Birodalom idején, a 3. században éltek. A magyarok a 9. században foglalták el e területet", olvassuk a New York-i Magyar Élet 1980 egyik novemberi számában. Mit is akarnak mondani ezzel? Azt, hogy a zsidók megelőzték a magyarságot jó félezer évvel a Kárpát-medencében, tehát történelmi joguk van hozzá. Nesze neked, magyar őstörténet. Ezért kell ledélibábosozni minden kutatót, aki nem a finnugor őserdőben keresi a magyarság bölcsőjét?
A Reform 1991. március 8. számából a Magyar Honvéd március 1. számában közöl egy írást Antiszemitizmus, cionizmus, hazafiság címmel. Az elsőbbségről ebben is szó esik ilyen formában: "Úgy tudom egyébként, hogy a zsidóság nagyjából a honfoglalással egy időben jelent meg a Kárpát-medencében?  Előbb. Zsidó sírkövet már jóval a magyarok bejövetele előtti időkből találtak itt." - hangzott az újságíró kérdésére Dr. Engländer Tibor, a Magyar Cionista Szövetség elnökének válasza. A budapesti főrabbi sem mulasztotta el ezt megemlíteni, mikor kihallgatást kapott a pápától, a Katolikus Egyház fejétől.
S hogy mindezek nem véletlen megjegyzések voltak a zsidó honfoglalás történelmi hátterének megalapozásához, igazolja, hogy azokban az években nemzetközi segítséget is kaptak.
Például: Az amerikai televíziós hálózat, a CBS is sugárzott az 1980-as évek első felében egy összeállítást a magyarországi zsidóság történelméről, helyzetéről, melyben az előzőek szintén említés kaptak. Az Insight1990. április 9-i számában írja a Communism's Demise Leaves Jews to Piece Together a Past (A kommunizmusban szétzilált zsidóság ismét felépítheti múltját) címmel a következőt olvashatjuk:
 "Ilona Benoschofsky shows off a tombstone, a menorah barely visible on its surface. "This comes from the third century," the museum director explains. "A man named Judah. It proves the Jews were here before the Hungarians." (Benoschofsky Ilona egy sírkövet mutat, amelyen egy alig látható menóra van. "Ez a harmadik századból való", mondja a múzeumigazgató. "Az ember neve Judah. Ez bizonyítja, hogy a zsidók előbb itt voltak, mint a magyarok."
Érted, kedves Magyar Testvér? Most ne csodálkozz, hogy kitúrnak otthonodból, és saját hazádban csak szolga lehetsz.
Nem gondoltad ugye, hogy nemzeti önismeretednek valami köze van jövődhöz? Nem gondoltad, hogy saját "értelmiséged" készségesen segédkezet nyújt megsemmisítésedhez?
Miért van az, hogy a pártvezéreknek - főleg a nemzetinek mondottaknak - és a polgári szervezetek vezetőinek most már közel két évtizede nem derengett fel, ha jövőt akarnak a magyarságnak, akkor a fiatalság felé kellene fordítani figyelő szemüket? Nem érnénk-e el többet, ha az ébredező fiatalságot látnánk el, magyarságismeretet gyarapító irodalommal, és megkülönböztetett figyelemben részesítenénk a Forrai Sándor Rovásírás Kör munkásságát, amely rovásírás-vetélkedőket rendez már évek óta a kárpát-medencei magyar fiataloknak?
Emlékezzünk csak vissza! Hogyan is kezdődik a Hegedűs a háztetőn (Fiddler on the roof) című film?
Tradition! Tradition! Tradition! Hagyomány! Hagyomány! Hagyomány!

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/2626-uton-a-magyarsag-teljes-felszamolasa-fele

2010. július 22., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenet - 68 - Jézus tanítása arról, hogy hogyan kell viselkedni a keresztényüldözés alatt

2010. 07.21. Jézus: Hogyan kell viselkedni a keresztényüldözés alatt?
Jézus: Édesanyám múlt héten arról beszélt nektek, hogy a Nagy Figyelmeztetés után melyik tábor mellé kell állnotok: az Antikrisztus vagy Jézus tábora mellé, és ezzel milyen élet vár rátok. Én arról beszélek nektek, hogyan kell viselkednetek a keresztényüldözés alatt.
Először is – mikor már megkezdődött az üldözés, - nem kell kiállnotok a tér közepére és melleteket döngetve kiáltozni az Én nevemet. Nem kell kereszteteket kívül a ruhátokon viselni, nem kell hangos térítő beszédeket tartani az utcasarkokon. Drága Engesztelőim! Szükségem van rátok, az erőtökre – különösen abban a nehéz időben. Ezzel a feltűnő viselkedéssel idejekorán üldözőitek kezébe kerülnétek. Mikor már érzitek az üldözés szelét, nem szabad nyilvános helyen, templomban, művelődési házban folytatni a nagyszabású engeszteléseket, hanem ötös csoportokra osztva házaknál titkosan tartani. Ezekben a kicsiny engesztelő közösségekben ugyanúgy jelen leszünk, Mi a Szentháromság és Édesanyám, és jelekkel, csodákkal és egyéb kegyelmekkel fogunk erősíteni benneteket, csak rendületlenül imádkozzatok. Az engesztelő rejtekeket mély titokban tartsátok, és idegeneket ne vegyetek fel magatok közé. Az újonnan megtért családtagjaitokat titokban tanítsátok és hívjátok fel figyelmüket a veszélyhelyzetre! Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik kivétel nélkül minden országban megjelennek és az Antikrisztus felhatalmazásából hamis csodákat és jeleket művelnek. Általuk a Sátán utánoz Engem. Mikor a Nagy Figyelmeztetés után eltűnik a keresztem az égről, az ő hamis jeleik próbálnak elkábítani titeket. Vigyázzatok, mert az ördög a legjobbakat is meg tudja téveszteni, de azok fölött, akik Édesanyám Szeplőtelen Szívében és az Én szeretettől lángoló Szívemben bíznak, azok fölött nem lesz hatalma.
Ne higgyetek a hamis tanítóknak, akik eleinte Istenről és a szeretetről prédikálnak, de Rólam az igazi Üdvözítőről nem szólnak, csak annyit, hogy Én csaló voltam, most jött el az igazi messiás. Később a templomok ellenségem tanyájává vállnak, bevonulnak az álltudományok, okkult tanítások, ott dicsőítik, az oltárra emelik a szexet, a homoszexualitást. A szabadságról beszélnek, miközben dicsőítik az abortuszt, az eutanáziát. Az okkultizmus teljesen elfoglalja a szentmise helyét. A sok, szegény megtévesztett gyermekem az asztrológusok, jósok, reinkarnáció, szellemidézés, ezoterika, reiki, szellemgyógyászat áldozatává válik. Így teljesen a gonosz hatalmába kerülnek. Nektek, akiket felvilágosítottam, az a feladatotok, hogy ha ez bekövetkezik, családtagjaitokat, rokonaitokat, ismerőseiteket, szomszédaitokat figyelmeztessétek, hogy lelkük elvész, ha ilyen helyekre mennek. Alakíthatók lesznek, hiszen a Nagy Figyelmeztetéskor megtértek és lelkük szomjazik Utánam. Drága Gyermekeim! Ha meg akartok maradni Bennem, ne fogadjátok el a földi javakat, amivel el akarnak csábítani benneteket! Osztogatják a pénzt, a gazdagságot, a sikert, a hatalmat, hogy az Antikrisztus mellé álljatok és így örökre elvesszetek. Inkább válasszátok a nélkülözést, a szegénységet, hogy megmenthessétek testeteket és lelketeket. Környezeteteket is próbáljátok lebeszélni erről! Aki elfogadja jutalmaikat, az automatikusan az ördögnek adja magát.
Drága Gyermekeim, szeretett Kicsinyeim! Most arról szeretnék beszélni, ami legjobban fáj Szent Szívemnek a rátok váró üldözésekről. Sokat tartózkodjatok otthon, naponta végezzetek lelki áldozást, óvatosan járjatok a rejtekekben folyó szentmisékre, sokat, nagyon sokat imádkozzatok és teljes gyermeki ráhagyatkozással bízzátok Rám és Édesanyámra magatokat. Ha közületek egyesek az üldözők kezébe jutnak, jusson eszetekbe, hogy az elfogatásomkor milyen bátran viselkedtem, nem rimánkodtam, nem könyörögtem irgalomért, szelíd bárányként mentem a farkasok közé. Kövessetek, ha kell, és soha ne tagadjatok meg. Szentlelkem hihetetlenül bátorrá tesz majd benneteket. Ajkatokra fogja adni a szót, hogy mit kell mondanotok, mikor kérdeznek titeket. Én szeretetlángommal akkora szeretetet fogok fellobbantani bennetek, mikor az ellenség kezében lesztek, hogy nem ismertek magatokra. Míg Én ezt a tanítást mondom, Mennyei Atyám itt áll mellettem és egyenként mindegyiketek gyarló, félénk, emberi szívét kiemeli, és helyébe ülteti az Én bátorságtól, áldozatkészségtől lángoló isteni szívemet. Fogadjátok be, és e pillanattól kezdve az Én megváltói szívem dobogjon bennetek. Távozz félelem, távozz gyengeség! Megáldalak benneteket a természetfeletti bátorság erejével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Értünk kongat harangot a világ

A török szultán a kor legerősebb seregével indult Magyarország ellen, és kijelentette: reggelijét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját Bécsben kívánja elfogyasztani. Hunyadi kardja már a reggelitől is elvette a kedvét. Az ambiciózus II. Mehmed az ősi Bizánc, a mai Konstantinápoly elfoglalásával kellő nyomatékot adott hódító szándékainak 1453-ban. Európa pánikba esett, a Magyar Királyság biztosra vehette, hogy a török következő hadjárata ellene indul majd. Ennek ellenére alig látszott jele az összefogásnak, az országnagyokat túlságosan is lefoglalta az egymás elleni szervezkedés.
Többszörös a túlerő

Európát sem jellemezte már a közös keresztes tudat, a pogány elleni harcot a pápának sem sikerült felszítania. A tétlenség gyakorlatilag azt eredményezte, hogy Szilágyi Mihály várkapitány és sógora, Hunyadi saját költségen kellett szembenézzen a várható török támadással – írja a Rubicon.hu. 1456 tavaszán Szilágyi Mihály körülbelül 7000 főnyi várőrséget toborzott Nándorfehérvárra, a Szegeden táborozó Hunyadi ehhez 12 ezer katonát tudott hozzátenni. Ezen kívül a macsói bán csekély katonaságára és Kapisztrán János 30 ezer, bizonytalan harci értékű, irreguláris haderejére lehetett számítani.
Mehmed ereje kapcsán túlzóak a 150 ezer fős létszámról szóló jelentések, de reguláris hadereje mindenképpen jóval meghaladta a magyarokét.
Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött. Az első napokban a szultán mozsárágyúira hagyatkozott, hogy kímélje erőit a felesleges áldozatoktól. A bombázások szinte a földdel tették egyenlővé a vár falait. Hogy a magyar felmentő seregek bejutását megakadályozza, a szultán 200 hajóból álló flottából állíttatott hajózárat a vártól északra. Komoly mulasztást követtek el azonban azzal, hogy nem szállták meg a Duna és a Száva szemben fekvő partjait. Hunyadi seregei így kiépíthették állásaikat, majd július 14-én javarészt megsemmisítették a hajózárat.
Véletlen támadás
Ettől kezdve a szultán volt lépéshátrányban, ugyanis táborában felütötték fejüket a különféle járványok, Kapisztrán szerb–magyar felkelő seregei pedig megjelentek a Száva túlpartján. A fejlemények nyomán a szultán július 21-én döntő rohamra szánta el magát, és a támadás során seregei kis híján megkaparintották a várat, ám Szilágyi és Hunyadi csapatai július 22-én reggelre visszaverték őket.
Mehmed ezen a napon újabb rohamot akart indítani, de a döntő összecsapást végül a véletlen idézte elő. Történt ugyanis, hogy Kapisztrán fegyelmezetlen csapataiból néhány keresztes vitéz átkelt a folyón, és a török tábor szomszédságából nyilazni kezdte az ellenséget. Példájukat egyre többen követték, a szpáhik és janicsárok pedig lassan hadrendbe álltak, hogy szétverjék a támadókat. Kapisztrán meg akarta akadályozni az összecsapást, ezért – Hunyadi utasítására – csónakba szállt, ám kísérlete fordított eredményt hozott: katonái úgy vélték, a szerzetes rohamra buzdítja őket. Követték hát példáját, és átúsztak, -eveztek a Száván, hogy összecsapjanak a törökkel.
A meglepett oszmánok őrizetlenül hagyták táborukat és tüzérségüket, Hunyadi János pedig élt az alkalommal. Kitört a várból, és egy lovasrohammal elfoglalta az állásokat. A töröknek arra sem volt ideje, hogy hasznavehetetlenné tegye ágyúit, így hamarosan saját fegyvereikkel kapták hátukba a tüzet. Rövid, öldöklő csata következett, melyben a fanatikus keresztesek és a várvédők felmorzsolták és megfutamították a támadókat.
Ünnep lett a gyászból

Az arcpirító vereséget követően a szultán még aznap este döntött a visszavonulásról – állítólag csalódottságában véget akart vetni életének is. Hangzatos tervei ellenére, miszerint reggelijét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját pedig Bécsben kívánja elfogyasztani, vesztesként távozott Nándorfehérvár alól. Az 1456. július 22-én kivívott győzelmet egész Európa kitörő lelkesedéssel és megkönnyebbüléssel fogadta, a pápa az örömhír érkezésének napját, augusztus 4-ét főünneppé nyilvánította.
Korrigálta a korábban, a hatalmas török túlerő láttán pesszimistán kiadott imabulláját is, amelyben déli harangszót és Isten segítségéért való könyörgést rendelt el. A déli harangszóhoz most hálaadó imát mondtak a világ keresztényei.


Rubicon

2010. július 21., szerda

Mindenképpen háborúnak kell következni

Az Izraeli atomfegyverek egy jelentős része már itt van! Ekkora költözködéskor nem hagyják a legfontosabb védelmi és zsarolási eszközöket a “régi lakásban”! Pont ez miatt hiába akarja a NATO műveleti területnek felhasználni Magyarországot, nem teheti, nem hagyják megtenni! A NATO, számítva Ukrajna orosz bekebelezésére, nem véletlenül akart itt előre tolt helyőrséget létrehozni, de volt egy másik oka is! Elég világos volt mindenki számára az EU-ban, hogy Izrael ideköltözése mit jelent, ezért egyfajta kontrollt jelenthetett volna számukra, de helyzet fonáksága, hogy a NATO is idetelepített egy igen komoly, be nem vallott fegyverzetet, meg Izrael is. Az EU nem sivalkodhat Izraelre, mert nem NATO tag, csak megfigyelő, és mellesleg a világ fizikailag harmadik, beépülési szinten a második legnagyobb atomhatalma (ne hagyjuk ki a legalább 50%-os USA-beli befolyásukat sem, de Izrael anélkül is a harmadik). Ahogy nem hagyhatjuk ki Európa többi tagállamában megszerzett gazdasági és politikai befolyásukat sem!
Az EU kazár vezetése aggódik, mert a nagy osztozkodáskor, jó volt Izraellel, és Sorossal, elvitetni a teljes gazdasági kifosztási balhét, de nem csak Izrael fosztogatott! A három legnagyobb európai rabló, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország is lefölözte a többi tagország eladósításából a hasznot, sőt az USA is kivette a részét, miközben állami szinten mindegyik óriási adósságokat gyűjtött be. PL. Nagy Britannia államadóssága jócskán az 1 billió font felett mozog, és ugyanúgy fizetésképtelen, mint az USA, vagy Görögország! A maastrichti szerződés 3 százalékos költségvetési deficitkritériumát jelenleg a három önjelölt “vezér”, és a kezdet kezdetén is maguk között eldöntött főrabló sem teljesíti, teljesítheti, de számukra ez nem is lényeg, mert a többi ország nem fog a költségvetésük valós állapotából látni semmit! Az EU-ban, a költözködés befejeztével Magyarország lesz a legerősebb és legbefolyásosabb tagállam, és ha nem is olyan gyorsan, mint a görög válság idején tervezték, de átveszi az irányítást! Izrael bent is vagyok, kint is vagyok EU-s minősége miatt független külsős és irányító belsős pozíciót is el tud foglalni, miközben nem kell az oroszoktól tartania, amíg az EU, önjelölt vezető országaival harcol! Oroszország nem fog beleszólni az EU és Izrael harcába, mert egyik sem szükséges a számára! Ráér akkor közbe lépni, ha valamelyik fél már vesztésre áll, mert akkor azt hűbéresévé téve lerohanhatja a másik oldalt, majd felszámolhatja átmeneti szövetségesét! Hamarosan költözködnie kell a NATO logisztikai központok személyzetének! A bázisok maradnak. A kérdés csak az, mikor fogja a Bilderberg felajánlani Európa jelentős hányadát az orosznak az izraeliek ellen? De mi lesz, “hőnszeretett” politikusainkkal! A józan ész szerint, oda kell dobni a tömegek elé prédának, mint ahogy meg is érdemlik, majd fel kell állítani egy hatékonyabb, államilag kiemelten támogatott, korrupciós múlt nélküli nemzeti oldalt, aki Izrael (vagy álmagyarok) EU-ra gyakorolt nyomása mellett a Trianon előtti határok visszaállítását fogja követelni, majd vissza is állítják! Ahogy a Közel-keleti Izrael elpusztul a háborúban, úgy fog létrejönni a magyar-kazár (névleg továbbra is magyar) ország, aki természetesen ki fog lépni az EU-ból, hivatkozva többek közt ránk is, és a Hágai feljelentésünkre! Izrael könnyedén kifizethetné nem létező államadósságunkat, de ismerve “üzletpolitikájukat”, az őket érintő bűncselekményeket egyéni, az EU brüsszeli vezetése és az IMF által elkövetetteket globális EU bűncselekményekként feltüntetve meg fogja vétózni visszafizetésüket! A magyarországi külföldi befektetéseket felvásárolják, jogszabályokkal ellehetetlenítik, feljelentések alapján bezáratják, majd sajátként újra megnyitják! A cigánykérdés megoldására magyar-cigány haderőt fognak létrehozni, amely gondoskodni fog a köztük lévő etnikai konfliktusok kezeléséről, megakadályozásáról! A fokozott beintegrálás, amiben részt is fognak venni, kialakít egy erős “magyar” haderőt, ami az izraeli fegyvergyártás és atom ütőerő háttérrel, Európa és a világ egyik legerősebb hadseregévé válhat. Persze csak akkor, ha Oroszország engedi, eddig elfajulni a dolgokat, de ez már az oroszoknak sem érdeke. Csak egy részéig, mert különben lőttek a nevető harmadik pozíciójának! Várható, hogy az EU elleni háborúban két részre szakad Magyarország! “Népünk fele elpusztul”!
Sokan nem megfelelően fogalmaznak, amikor Magyarország szerepét bagatellizálják ebben a folyamatban, amikor a legfontosabb része a világnak! Mindenki ellensége ide telepedik, és magyarrá akar válni! Megkérdezhetnénk, mi lesz az USA-val? Semmi! Összeomlik, polgárháború, diktatúra, majd teljes leépülés, szétszakadás, szétszabdalás! Franciaország és Nagy-Britannia a maradék USA-t és Kanada maradékát begyűjtve, megpróbál újraszerveződni. Az USA többi részére Mexikó, Kína, Dél-Amerika, és az orosz fog igényt tartani, majd kialakul a kazárok elleni egységes fellépés! Kivégzésük után zárul a kör! Oroszország, Európa, Észak és Dél-Amerika, valamint Ausztrália, a maradék Közel-Kelettel, Dél-Afrikával rá fogja kényszeríteni Indiát és Pakisztánt a felfegyverzett Japánnal együtt a blokád alá vont Kína megtámadására! India és Pakisztán jelentős része, Kínával együtt elpusztul, a maradékot pedig Japán, Mongólia, Ujgurisztán némi segítséggel “eltakarítja”! Addigra megjöhetnek a természet okozta változások, és természetesen előkerül a Bilderberg magja is, hogy folytassa, amit elkezdett!
Tulok

2010. július 15., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenetek - 67 - A szűzanya szavai arról, hogy mi lesz a Nagy Figyelmeztetés után.

2010. 07.14. Szűzanya: Mi lesz a Figyelmeztetés után?.

Szűzanya: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Most a keresztségről kellene beszélnem, az következne, annak a 2. része, de meggondoltam magam. Mert az események felgyorsultak, az idő sürget, hogy a jövendőről beszéljek nektek. Nem is annyira a Figyelmeztetésről, mert hiszen a Figyelmeztetésről, a Szentlélek kiáradásáról mindent hallottatok. Csak érintőlegesen annyit mondok nektek, hogy a Szentlélek kiáradása a Mennyei Atya legeslegnagyobb irgalma. Ilyenkor a Szentlélek leszáll, a szíveket átvilágítja, a bűnöket kiégeti a lelkekből, és ti megtértek mindnyájan, nagyon sokan. Maradnak olyanok, akik nem térnek meg. Csak a legönteltebbek, a legmegátalkodottabbak lesznek így. A nagy Figyelmeztetéskor megjelenik az Antikrisztus. Én most róla szeretnék nektek mondani néhány szót. Egyesek azt hiszik, hogy az Antikrisztus csak egy szimbólum, hogy a sok keresztényellenes, vallásellenes emberek szimbóluma. Nem. Az Antikrisztus egy igazi ember. Él, javában él. Egy olyan ember, akiről nem szabad azt a hamis dolgot feltételezni, hogy a Sátán nemzette és egy zsidó asszonynak a gyermeke, hanem emberek nemzették. Apja és anyja is van. Csakhogy a Sátán belebújt és rendkívül gonosszá tette. Az Antikrisztust bűvészek nevelték. Megtanították őt minden csalásra és ámításra. A sátán pedig nagy képességeket adott neki, ami kiemeli az emberek közül. Nagy bölcsességet, okosságot, ravaszságot. A művészetekben, a tudományokban teljesen jártas. Adott neki egy nagyon udvarias, simulékony természetet, de ugyanakkor nagy ravaszságot és gonoszságot is ültetett a szívébe. Ez az Antikrisztus színre fog lépni, meg fog jelenni és nagyon jónak mutatja magát. Mindenkivel igyekszik kedves és jó lenni, sőt az ő apostolai, az ő emberei, akiket a Föld különböző országaiba szétszórt, azok is nyájasak és jóindulatúak lesznek az emberekhez. Az Antikrisztus a világ leggazdagabb embere. A sátán megmutatta neki azokat a kincseket, amik mind szerte széjjel a Föld mélyében vannak, tehát rengeteg gyémánthoz, drágakőhöz, aranyhoz jutott. És mivel ilyen gazdag, a pénzzel kábítja el az embereket. Ugyanezt teszik az ő szolgái is. Tehát először ilyen lepelben megmutatkozik a ravaszsága, gonoszsága. Egy világvallást alapít és azt erőszakkal mindenkire rá akarja kényszeríteni. Egy hamis ökumenizmust akar létrehozni. És ezt úgy teszi, hogy magát Istennek kiáltja ki. Azt mondja ő a Messiás. Jézus csak egy álmessiás volt. Ezt akarja az emberekben tudatosítani. Utánozza Jézus csodáit. Még az időjárásnak is parancsol, még a vízen is tud járni. Csodákat tesz a Napban, Holdban, csillagokban. Ez mind hamis csoda, ez csak szemfényvesztés. Az első ténykedése, hogy a templomokból kidobálja a tabernákulumokat, az Oltáriszentséget. Csak a padok maradnak és az oltár helyett egy asztal lesz. Az asztal mellett hamis szónokok fognak beszélni. Ezek között papok is lesznek, az Antikrisztus elcsábítottjai. Szörnyű dolgok történnek Isten házában, ami már nem is Isten háza, mert attól kezdve, hogy kitették az Oltáriszentséget már nem Isten háza a templom. Ti már ne tegyétek be oda a lábatokat! Hamis dolgok fognak ott elhangzani. Először csak az Ószövetségről lesz szó, a szeretetről, a zsidó törvények betartásáról, azután lassan a sátán különböző áltudományai bevonulnak a templomba: a reinkarnáció, csillagjóslás és mindenféle jóslás, szellemidézés, ingázások, varázsvessző, a reikis gyógyítások, a szellemgyógyászat, és ezekkel csiklandozzák az emberek érzékeit. Azokat sikerül majd elcsábítani, akinek gyenge a hitük. De titeket, Kicsinyeim nem. Majd az Antikrisztus annyira haragra gerjed, hogy aljas tervét is végre akarja hajtani. Chip-et ültet az emberek homlokában vagy jobb kezébe, hogy megjelölje őket, és akinek ezt beleültetik a testébe, az a sátáné. Soha ne engedjétek! Inkább a halált válasszátok! Miután így bemutatkozott, az emberek 2 csoportra oszlanak. Az egyik csoport az Antikrisztust követi, a másik Jézust, az Oltáriszentséget, a rejtekben miséző papokat, a pápát. Ez a 2 nagy csoport van, nincs középút. Most már nincs olyan, hogy egy kicsit hiszek az Antikrisztusban, de azért egy kicsit hiszek Jézusban. És most nézzük, mi vár azokra, akik az Antikrisztus mellé állnak! Látszólag jólét, jó állásokba kerülnek, sok pénzük van, esznek, isznak, és a pecsétet hordják magukon. De aztán, ahogy telik az idő ez a pecsét elmérgesedik, fekélyeket okoz és belehalnak. Másokat pedig, Isten büntet a természeti csapásokkal, vagy sokan a ragályos betegségek áldozatai lesznek. Isten nem áll melléjük, nem segíti őket, mert elfordultak Tőle. Mi vár rátok, kicsi Engesztelőim és családtagjaitokra, akik megtértek? Amíg az Antikrisztus emberei a testüket és lelküket elveszítik, mert a lelküket a sátánnak adják, a Krisztus köré tömörülő keresztények, engesztelők megmentik a testüket és lelküket egyaránt. Szegénységben élnek, lehet, hogy éhezni is fognak, üldözik is őket, de Isten megvédi őket a természeti csapásoktól, a ragályos betegségektől, gyógyítókat támaszt, akiken keresztül meggyógyítja őket, tehát életük megmarad. Átmennek az Új Világba. Lesznek közöttük tanítók, akik tanítják őket. De van egy harmadik része a keresztényeknek, akiket Isten felszólít a vértanúságra. Őtőlük azt kéri, ha önkéntesen vállalják, akkor legyenek vértanúk az emberekért, akik a másik oldalon állnak, mert még mindig lehet menteni lelkeket. Hát most én erre egy példát mondok nektek. Az Én eszközöm, Éva, aki itt áll most előttetek, 2 héttel ezelőtt X-től az Én hangomon a következő kérdést hallotta: Éva leányom! Vállalsz-e értünk szenvedést. És Éva így válaszolt: Igen, Szűzanyám, legyen meg a Ti szent akaratotok. És mikor Éva megkérdezte, hogy mi lesz a szenvedés, csak annyit mondtam neki, majd megtudod időben. És most 3 nappal ezelőtt, mikor elmerülve a szeretettől csókolta meg Jézus Szent Sebeit, magában akkora nagy forró szeretetet és áhítatot érzett, mint még soha és akkor Jézus megszólalt. Nem a hangján, mert ő nem hallhatja a hangját, hanem az értelmében, és a következőt mondta: „Kislányom, szeretett Segítőtársam, akarsz-e követni Engem?” Erre Éva így felelt: Igen, Mesterem, bárhova követlek. És Jézus így folytatta: „Évám! Vállalod-e a piros vértanúságot?” És Éva boldogan, kimondhatatlan hálával válaszolta: Uram, vállalom! És közben hatalmas nagy bátorság és öröm töltötte el. Azóta sem fél egy cseppet sem. Látjátok, Gyermekeim? A vértanúkat igaz, hogy Isten választja ki, de önkéntes a vértanúság. Ha valaki azt válaszolja Jézusnak, nem Uram, én félek, én nem akarok meghalni, akkor sem kárhozik el, a Mennybe jut, hiszen odaállt a keresztények közé a jó oldalra. De aki a vértanúságot vállalja, annak a legnagyobb dicsőségben lesz része, amit emberi ésszel fel nem tudtok fogni.
Most pedig, drága Kicsikéim, amíg Én ezt a beszédet mondtam Én itt álltam Évának a jobb oldalán, a bal oldalán az Én Szent Fiam, Jézus. Éva, kérlek nyújtsd ide a tenyeredet! Beleteszem a Szívemet, amit 7 tőr döfött át. És most nyújtsd a másik kezedet Jézus felé! Ő saját Szívét helyezi bele, amelyen a lándzsa szaladt át. Mind a 2 szíven láng ég, Szeretetlángunk. És most Évám emeld fel mind a két tenyeredet a magasba, hogy el tudják képzelni, benne van a Szívünk. És most Én a Szívemből, a 7 tőr sebeiből hófehér sugarakat bocsátok mindenki szívére. Tárjátok kis szívetek ajtaját és fogadjátok be e fehér sugarakat, mert ez a mennyei szeretet, amit Én küldök nektek, amire csak Mi Égiek vagyunk képesek. És most nézzétek Jézus szívét Éva bal kezében. Ő szívéből piros fénysugarakat bocsát rátok, mindenkinek a szívébe löveli. Ez a fénysugár tökéletesen meg fogja tisztítani ma lelketeket, nem marad adósságotok, nem marad hibátok, bűnötök, amíg csak újra el nem követitek Drága Gyermekeim! Most már búcsúzunk tőletek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Megáldalak benneteket a bátorság és áldozatosság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.

2010. július 11., vasárnap

Mielőtt kitör a háború, mindig békét ígérnek egymásnak, mert ez így helyes!

Idegen megszállás előkészítésének folyamata

Írásom a cionista megszállás folyamatának rövid elemzése. Vázlatos jellege miatt számos kereszthatásra nem térek ki, a könnyebb érthetőség kedvéért a külső megszállást egyirányú mozgásként ábrázolom. Azonban a teljes kép ennél sokkal árnyaltabb. A folyamat előrehaladása során egyre nehezebben visszafordítható, és kialakulása pillanatában a legkönnyebben megakadályozható. A hazánk múltjában lezajló katasztrófák sorozata legyen intő jel minden, szabad nemzeti közösségben élni vágyó nép számára.
1. szakasz: Az egyelőre még kis számú idegen közösség kitapasztalja a terület társadalmi ranglétrájának sajátosságait, majd a társadalom értékrendjének átvétele nélkül megpróbál minél magasabbra jutni a társadalmi hierarchiában. (pl. magasabb fokú iskolázottsággal az egyénnek nagyobb valószínűséggel lesz magas fizetése)
2. szakasz: A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk után azonnal megjelennek az ún. non-profit, társadalmi célú szervezetek, ezek sokszor nevükben is tükrözik céljaikat, így könnyen felismerhetőek. Többnyire az „egyenlőség” „szolidaritás” „emberi jogok” és hasonló tartalmú, jelszó értékű kifejezéseket alkalmazzák. Ezek általában olyan kifejezések, aminek jelentése senki számára sem egyértelmű, helyzettől függően akármire alkalmazhatóak, a gyenge jellem által szép céloknak tartott dolgokhoz köthetőek. A kezdeti szakaszban az ilyen szervezetek csak néhány tagot számlálnak, azonban az intenzív alkalmazkodásnak köszönhetően a szervezet tagjai az átlagosnál több forrást halmoznak fel. Ebben a szakaszban néhány ezer fős idegen közösségről beszélhetünk.
3. szakasz: Az idegen közösség tagjai a felhalmozott forrásokat szaporítják. Ez alatt elsősorban a már meglévő „elfogadtatásra” felhasználható tényezőket alkalmazzák, ez jelen társadalmi viszonyok között a műveltség, a felsőbb társadalmi rétegek viselkedésmintájának külső átvétele, (és ne feledjük, itt csakis külső átvételről van szó, az életérzésük nem változik) és a felhalmozott vagyon. Ezt elsősorban kapcsolatháló kiépítésére és még nagyobb vagyon felhalmozására használják.
4. szakasz: A felhalmozott forrásokat a fent említett szervezetek elsősorban az adott társadalom vezetői körében történő népszerűsítésre használják. Itt a folyamat kettős irányultságú lesz. A társadalmi zavarok helyi jellegének kitapasztalásával és a társadalom legelégedetlenebb rétegeivel folytatott érintkezés során az idegen érdeket képviselő szervezet összekapcsolódik a társadalom szélsőségeivel, illetve a társadalom természetes immunreakciója során kivetett szubkultúrákkal. Így a tétlenkedő vezetői réteg válaszút elé kerül. Jobbik esetben a leghatározottabb választ adja, és egy belső tisztulási folyamatot indít meg, azonban ennél gyakoribb a korszak sajátosságaként megjelenő emberi gyengeség megnyilatkozása. A hatalmát féltő vezetés megpróbál az „új idők változásai”ként értékelt bomlasztó folyamatok élére állni, így az idegen érdek általi bomlasztás mintegy „felülről” áthatja a társadalmat. Eközben az idegen közösség vagyona gazdaságot befolyásolni képes tényezővé válik. Ezen a ponton a folyamat felgyorsul, és a széthullás jelei egyre inkább láthatóak lesznek a hétköznapi életben is.
(erőszakszervezet által biztosított melegfelvonulások, a fiatalság lelkének média útján történő pusztítása, az idegen közösség nyílt és elfogadott állami támogatása)
5. szakasz: Mivel az idegen érdek képviselői nem az általuk mutogatott eszméket képviselik, azokat csupán a nemzeti felépítmény lebontása céljából alkalmazzák, az idegen közösség a vezetésben is rejtve ugyan, de közösségként viselkedik, azonban az őshonos fajta elitjének tagjai eddigre már menthetetlenül fertőzöttek a bomlasztó liberalizmus által. Emiatt a beszivárgó közösség tagjai az őshonos elitet fokozatosan kiszorítják a hatalomból, mert az már képtelen közösségként viselkedni.
(lefizethető, zsarolható, saját boldogulását tartja előbbre, lényegében megfeledkezik hivatásának mibenlétéről)
6. szakasz: Az őshonos nép a vezetésből teljesen kiszorult, az állam nyíltan idegen érdeket szolgál. A nemzeti felépítmény visszaállítását kezdeményező társadalmi mozgásokat a kollaboráns kormány csírájában elfojtja, nagyobb mértékű tömegtámogatás esetén beépülés által irányítás alatt tartja. A vezetésre alkalmas embereket még fiatalkorban saját szervezeteibe építi, (de soha sem vezetőként) és a belenevelt idegen életérzés miatt az többé nem érzi az összetartozást saját népével. Államilag ellenőrzött a nemzet megosztottsága, az ezt biztosító demokrácia pedig megakadályoz minden visszaállítási kísérletet.
7. szakasz: A nép elbutítása és elkorcsosítása államilag támogatott, minden gyermek már születésétől rá van kötelezve az abban való részvételre. A kezdetben rejtve működő, teljes társadalomra kiterjesztett eugenikai program az őshonos fajta számbéli megfogyatkozását majd kipusztulását segíti elő, a betelepült kisebbségeket célzottan szaporítja, a különböző fajú lakosságot a munkalehetőségek helyi eloszlásának befolyásolásával célzottan összevegyíti, így a lakosság megosztottsága már genetikai és kulturális alapon is biztosított. Az idegen uralkodó elit biológiailag és szellemileg továbbra is elkülönül a rabszolgasorba taszított társadalomtól, az uralkodó elit újratermelése elkülönült szocializációs rendszerben történik. (idegen vallási, faji alapon szelektáló iskolák, ezt nyíltan fel nem vállaló de a gyakorlatban megjelenítő magániskolák) Az uralkodó elit és a betelepült fajta erőszakszervezetek által védett, a civil lakosság minden ellenkezése hatástalan. (őrző-védő cégek, végső esetben katonai megszállás)
A jelenkori magyar társadalom a folyamat végső szakaszában van. Ezt akarjátok?
Nógrádi Tamás, szociológus

Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban

Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban

Az ősz óta ígérgetem, hogy lesz vagy egy előadás, vagy egy bejegyzés, amelyben szó esik a szabadkőművesek, az Illuminátusok és hozzájuk kapcsolódó egyéb okkult társaságok által mindennaposan használt szimbólumokról, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódnak az általános okkult szimbolikához.
Kezdjük egy kis alapvető szájbatalpalóval, a leggyakoribb és leggyakrabban félreértett okkult szimbólumok magyarázatával!
Az okkult szimbólumok szinte teljes egészében a számmisztikán alapulnak; egy szimbólumon belül különböző számok lelhetőek fel, hasonló dolgok összeszámolásával vagy különböző méretarányok megállapításával, a számoknak pedig jelentésük van.
Elsőnek, ki tudja, mit jelent ez a szimbólum? Lássuk, hányan merítik okkult „tudásukat” a DaVinci-kódból!
A nőiség szimbóluma? Nos, kedves Mr. Brown, amivel össze tetszett téveszteni a Pentagramot, az a Vénusz-csillag, ami így néz ki:


Az egyik rendszeresen előforduló, sok tévedésre okot adó jelenség, hogy az emberek két, egymáshoz hasonló szimbólumot összekevernek egymással. Mint látható, a Vénusz-csillag körívekből áll, szemben a Pentagram egyenes vonalaival. Ez egy másik szimbólum tehát, más jelentéssel.
Mit is jelent akkor a Pentagram?
Legelőször is néhány gyakran előforduló szám jelentését kell tisztáznunk, a teljesség igényének a látszatát is mellőzve:
1 – Az egyénnek, az individuumnak, egyúttal a kozmikus egységnek, a tudat univerzális formátlanságának, az Istennek, mint a Mindenek Forrásának szimbóluma.
2 – A kettősség, a létezés, a formavilág dualitásának szimbóluma, a szembenálló erők dialektikájának kifejeződése, a dolgok kétoldalú, kettős természetének jele.
3 – A kettősség, az ellentétek egyensúlyának szimbóluma, szellemi rendet, stabilitást jelképez.
4 – A 2+2, 2*2, 22, stb. alapján a kettős kettősség szimbóluma, a dialektikus létezésnek a téridőben való kibomlását jelöli, a mozgást, változást és egyúttal az elemi erőket is szimbolizálja. Négy égtáj, négy pólus (két mágneses, két elektromos), négy elementáris erő (tűz, levegő, víz, föld), négyféle gén (Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine), négy évszak, az állatok négy lába, 4/4 vagy 16/16 a ritmusban stb.
5 – Ami az ötös számmal történik itt, az az, hogy a négy elem mellé behozunk egy ötödik „elemet”, egy egyest, egy egységet – amint DaVinci Uomo vitruviano-ján is látható, a négy alsó csúcspont a négy végtagon keresztül a négy elemet jelöli, felül pedig az ötödik a fej: az intelligens akarat, amely uralkodik az elemeken. A Pentagram tehát az értelem és az akaraterő szimbóluma, ezért használatos mindenhol a mágiában, hiszen a mágia semmi másról nem szól, mint a tudatos akaraterő kifejtéséről a tudattalan létezés süket közönye fölött. Ennek a jelképe a Pentagram, s mint ilyen, kifejezetten férfias szimbólum.
A Pentagram az ötös szám mellett egyébként leírható a 14-es számmal is, amely egyrészt 2*7 (oda-vissza teljesség, vagy teljesség a kettőségben, a végtelen a végesben), másrészt az egyes megelőzi a négyest, vagyis vezeti.
Hogyan lett a Pentagramból sátáni jelkép?
Nagyon egyszerű: ha egy szimbólum értelmét az ellenkezőjére akarjuk változtatni, akkor fejjel lefelé kell tükröznünk. Itt újra belép a fenti szabály: a hasonló szimbólumok megkülönböztetésénél gondos figyelemmel kellene eljárni. Ha az ötágú csillagnak két ága áll felfelé, egy pedig lefelé, az a szellemi felfordulást szimbolizálja, a tébolyt, az elemek uralmát az egyén felett – amely egyébként mai világunkra erősen jellemző.
Az Irányítók hierarchiája ugyanis úgy épül fel, hogy az alsó szinteken politikusok, pénzemberek, fegyveres erők tisztjei, tévés műsorszerkesztők, filmproducerek, egyetemi professzorok, stb., tehát kvázi-látható emberek vannak (ha nem is mindig vannak reflektorfényben), akik végrehajtók, gyakorlatilag rabszolgák, sok közülük szó szerint az, mivel gyerekkorában programozták (erről még valószínűleg lesz egy külön bejegyzés). A középső szinten az ún. kezelők vannak, akik már okkult technikákat alkalmaznak, ők irányítják a rabszolgákat, s tán nem is tudják, hogy a felső szinten levő emberek, az ún. programozók őket is programozták. (Egyébként még maguk a programozók is programozva vannak.) A kezelők dolga a rendszer működtetése, igazgatása, és ez okkult szintű akaratkifejtésen keresztül történik meg, a Pentagram használatával. Ezért a kezelői szinten a Pentagramot még talpára állítva használják, hogy rendet, stabilitást, kontrollt biztosítsanak az Irányítóknak a világ felett. Ez látható szimbólumként is megjelenik, gondoljunk csak a sok ötágú csillagra a világ országainak szimbolikájában, különös tekintettel az amerikai haderőre, a szovjet szocializmus vörös csillagára, valamint az EU zászlajára. A felső szinten a programozók már fordított Pentagramot használnak, hogy sötét erőkkel kerüljenek kapcsolatba, s ezen erők uralmának vessék alá önmagukat „szándékosan” (mivel erre vannak programozva.)
A fejjel lefelé fordított Pentagram száma a 41, amely meg-megjelenik a szabadkőműves szimbolikában is, noha az alsóbb szinteken lévők nincsenek tisztában a jelentésével.
A 25-ös szám 5*5, az abszolút, ellenállhatatlan, legyőzhetetlen akarat szimbóluma, a mágusok tisztább fele igyekszik ennek használatát kerülni, hogy önmagát saját fantáziájában „istenné” ne akarja emelni, a szabadkőművesek azonban előszeretettel használják a 25-ös számot és többszöröseit.
Node haladjunk tovább a hatos számra! Természetesen nem is lenne kerek a világ, ha a zsidók bele nem keverednének a történetbe valamiképpen:

A közhiedelemmel ellentétben ezt a szimbólumot nem a hős városvédő zsidók kapták a késő középkorban, sőt egyáltalán nem is a zsidó vallás szimbóluma eredetileg, ahogy a kereszt sem a kereszténységé. A hexagram jóval régebbi a zsidóknál, ugyanis egyidős az Univerzummal: a két háromszög, a kettős hármasság magának az Univerzumnak, a Makrokozmosznak a szimbóluma – persze a Földön sokszor csak a földi rendszer szimbólumaként használják.
Hasonlóan, a horogkeresztet nem a nácik vezették be. De még nem is a buddhisták vagy a dzsainisták, sőt nem is a zoroaszteri vallás. Ősi szimbólum ez, mégpedig a Nap szimbóluma. Ahogy Hitler használta, az fejjel lefelé tükrözött verzió: ilyenkor a Napdémon szimbóluma.
Nos, ha a csúcsoknál lévő számokat összeadjuk, 666-ot kapunk. Mi is a 666-os szám jelentősége? A választ a gematria tudományában leljük: a kabbalisztikus hagyomány része, hogy minden nevet számokra lehet fordítani. A Napdémon héber neve Sorath, nevének száma pedig: 666. A János Jelenésekről-ből tudjuk, hogy a Napdémon emberi inkarnációja az, aki kiemelkedik a tengerből, és fejére van írva a 666-os szám; a Talmud alapján pedig ő azonos a zsidók messiásával, akinek vezetésével a zsidók kiirtják majd a keresztényeket s uralmuk alá hajtják a teljes világot. A messiás eljövetelének egyik jele Izrael állam létrejötte, amely már megtörtént, s láthatjuk, hogy a Globális Izraelt is gőzerővel építik a „kiválasztottak kiválasztottjai” – akik önmagukat egyébként csak falból nevezik zsidónak, s hogy a nemzetközi zsidóság támogatását elnyerjék; bár lehet, hogy zsidó családokban születnek meg, de nemzeti vagy vallásos identitást ők nem ismernek, szemükben a zsidók ugyanolyan eszközök céljaik elérésére, mint a többi ember. A „messiás” tehát itt van közöttünk, hús-vér ember formájában, a magasabb cionista körökben őt „A Zsidók Hercege” néven ismerik és tisztelik, s az Irányítók földi hierarchiájának csúcsán áll (természetesen az okkult hierarchiában ő is csak egy programozott programozó). Az ő szimbóluma tehát a fordított horogkereszt, amelyet egyes bőrfejűek előszeretettel rajzolgatnak zsinagógákra, izraelita temetők sírköveire, hogy „meggyalázzák” azokat, noha az értő rabbik szemeinek ez azt üzeni: eljött a Messiás, örvendjetek! Vicces, nem?
Ha már szóba került a 666, említsük meg a vonalkódot: eléggé széles körben ismert, hogy a vonalkód három hosszabb vonalcsoportja, amelyeket számjeggyel nem jelölnek, valójában egy-egy hatos, és „a fenevad jele” van minden egyes vonalkóddal ellátott terméken. Hogy ebből mennyi igaz, s mi szükség lenne erre, azt csak az Irányítók tudnák megmondani. Az mindenesetre tény, hogy a vonalak három hatost adnak ki.
A hetes számot, bár nem tartozik hozzá jellegzetes szimbólum, mindenképpen érdemes megemlíteni, már csak a magyar mitológiában játszott fontos szerepe miatt is. A hetes szám 3+4, az ideák stabil, örök hármassága és a formák mozgó négyessége együttesen, vagyis a teljes létezés: a hetes számot régi szövegekben, szimbolikus történetekben, mesékben végtelenként is lehet (sőt kell) sokszor értelmezni (pl. hétfejű sárkány). A végtelenség hangsúlyozására szokták használni a hetedhét (49), 77, 777 számokat is.
A tízes szám a teljesség szimbóluma, az Isten, mint a Mindenek Végcélja szimbóluma, ennek megfelelően a 9-es szám a „mennybemenetelt”, a teljesség kapuját jelképezi, sokszor jelenik meg 999 formájában is.
A 11 viszont a teljesség megbontásának abszurd formulája, a 11-es számot az Isten fölé kerekedés, helyének elfoglalása, trónjáról letaszításának szimbólumaként használják az Irányítók. A 9-11 számkombináció a legárulkodóbb, hiszen itt a 10-es számot gyakorlatilag átugorják, 9 után mindjárt 11 következik, így a mennybemenetel helyett a mennyek megostromlásának szimbóluma. A 9-11 számpáros tehát nem 2001. szeptemberében született, hanem már régebben is használták az Irányítók, sok XX. századi amerikai filmben meg is jelenik ez a két szám egymás mellett, és sokan azt hiszik, ez a WTC elleni önterrorra való rejtett utalás, előzetes figyelmeztetés.
A 11-es számból következik a 3*11, vagyis 33 is, amely a szabadkőművességben lépten-nyomon előforduló szám, mint a teljes szellemi-lelki-testi istentagadás szimbóluma.
A 12-es szám 3*4, így a heteshez hasonlóan egy teljesség-szimbólum, a teljes kör szimbólumaként is használatos. 12 ember vagy bármilyen más dolog alkot egy teljes kört, innen származik a babona, hogy a 13 szerencsétlen szám, amely olyan szintre eszkalálódott, hogy egyes szállodákban a 12-es ajtó után egyből 14-es következik. A valóság az, hogy a 13 nem mint sorszám, hanem mint mennyiség lehet szerencsétlen, ugyanis ahogy az atomok törekszenek a nemesgáz-szerkezetre, úgy törekszik egy 13 vagy 11 tagú csoport 12 tagúvá válni, s a leggyengébb láncszem (olykor valóban szerencsétlen körülmények között) rendre kieshet, elveszhet a csapatból. Így aztán a hónap 13 napja ugyanúgy nem hozhat szerencsétlenséget, mint a 13-as házszám alatt lakni, stb.
S most lássuk a >következő bejegyzésben<, hogy hol találkozunk a mindennapokban okkult szimbólumokkal!


Miután az előző bejegyzésben tisztáztuk az alapfogalmakat, lássunk néhány konkrét előfordulást. Természetesen a szabadkőművesség fellegvárának számító Egyesült Államok irányába érdemes nézelődni elsősorban.

 
Az első, ami szembetűnik az amerikai címer vizsgálatakor, hogy az nem címer. Egy címernek legalább nagyjából pajzs alakúnak kellene lennie. Ez viszont kör alakú, és szimmetrikus – a mágiában kicsit is járatos emberek tudják, ez a mágikus pecsétek jellemzője. Az amerikaiak nem is címernek nevezik, hanem „Great Seal”-nek, tehát szó szerint pecsétnek.
A pecséten látható madár valójában egy és ugyanaz, mint a Turul. (Ráadásul a zászlójuk is árpád-sávos!) Noha ők Bold Eagle néven nevezik, itt valójában egy olyan szimbólumról van szó, amely nagyon sok ország és nép hagyományában és szimbolikájában megjelenik. A Turul az ősmagyar mitológiában nem csak szimbolikus madár, hanem valóban láthatták őseink, ha felnéztek az égre: a ma latin szóval Aquilának nevezett csillagkép neve volt ez hagyományunk szerint. Az „Aquila” az, amely megjelenik nagyon sok ország, így Amerika szimbolikájában is.
A két szám, amely leggyakrabban visszatér a képen, a 6 és a 13. 13 állam részvételével alapították meg az Egyesült Államokat, 13 csillag látható a sas feje felett, 13 betű az E PLURIBUS UNUM, 13 csík látható a középen lévő zászlón, 13 levél és 13 bogyó van az ágon a madár jobb lábában, 13 nyílvessző a madár bal lábában. Kétféle farktolla van, az egyikből 9, a másikból 11, ezenfelül, mit ad Sátán, pont 66 (6*11) toll számolható meg a szárnyain.
A trükkök százai még ezután következnek, ugyanis az amerikai „címernek” hátoldala is van!


Ezt a szimbólumot szokták nemes egyszerűséggel „dollárpiramisnak” nevezni azok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a papír egydollárosra (amelyet elértéktelenedése folytán réges-régen fémpénzzel kellett volna felváltani) a „címer” hátoldaláról került ez a kép.
Mit keres egy egyiptomi piramis a modern USA szimbolikájában? Talán csak nem az Alantisz-Egyiptom-Római birodalom-NWO folytonosságról szóló összeesküvés-elméletemet támasztja alá? Sajnos ez nem csak elmélet, a piramis tényleg ott van, ezt a képet nem én rajzoltam… Persze mondhatnánk, hogy amerikai piramisról van szó, de egyrészt azok majdnem olyan messze vannak földrajzilag Washingtontól, mint Egyiptom, másrészt, ha kétségeink lennének, hát ott van a piramis tetején a háromszögbe zárt szem, az egyiptomi Ámun-Rá istenség jelképe, akit a héberek Jehovának vagy Jahwei-nek is neveztek: ő a földi „isten”, a sötét piramis csúcsa (mint az itt látható is), ellentétben Atum-Rá-val (a kettőt gyakran keverik, persze nem véletlen), aki a valódi, kozmikus Isten, s akinek sokadik generációs teremtménye Ámun-Rá. Igen, persze a háromszögbe zárt szemet a keresztény vallás is sajnálatos módon átvette, nem is sejtve, milyen sötét, gyakorlatilag antikrisztusi szimbólumról van szó – vagy talán éppen szándékosan helyezik minden keresztény templomban az oltár fölé s Krisztus alakja fölé ezt a jelet? Annyit mindenesetre tudni kell a háromszögről, hogy világos, isteni erők megidézésére csúcsára állított háromszöget szoktak használni, a talpán álló háromszög a sötét erők megidézésének eszköze.
És akkor most legyünk rosszindulatúak. Tételezzük fel, hogy a zsidóság és a szabadkőművesség között összefüggés van, hogy a szabadkőművesek a zsidó világállamot építgetik évszázadok óta. Heves antiszemitázások és egyéb jelzők közepette fogjuk meg, és rakjuk rá a fenti Dávid-csillagot a „dollárpiramisra”:


Az M-A-S-O-N betűket sifrírozza ki…
Az angol nyelvben a szabadkőművesek gyakran csak kőművesnek nevezik önmagukat, a három alsó fokozatnak (amelyekbe a tagok 99,9%-a tartozik) hivatalos megnevezései is Fellow Mason, Brother Mason, Master Mason.
No, akkor számoljunk. 13 emeletes a piramis, 78 (6*13) téglából áll, 13 fűcsomó van előtte, az ANNUIT COEPTIS szintén 13 betű, bár itt 12 karakter formájában ábrázolódik (az egyértelműség hiánya nagyon is szándékos és szimbolikus jelentőségű!), középen pedig egy szóköz van. Ez a fajta szóközzel elválasztott, szimmetrikus hat-hat karakteres elrendezés egy másik helyen is megjelenik az egyesült államok szimbolikájában: UNITED STATES.
Ezt az országot gyakran illetik a „USA” névvel, ennek pedig szintén rejtett szimbolikája van. A gematria alapja (amely nemcsak héber nyelvben alkalmazható), hogy az ABC betűihez számokat rendelünk, tipikusan az ABC-beli sorszámuk alapján, A=1, B=2, stb. Ha az USA-t számokra váltjuk így, 21+19+1 = 41 jön ki. Egyébként a 19-es szám is vissza-visszatér a szabadkőműves-szimbolikában, bár ennek okkult jelentőségével nem vagyok tisztában: a NOVUS ORDO SECLORUM is szóközökkel 19 karakter, ahogy a Szovjetunió CCCP betűkódja is három 19-est tartalmaz (természetesen az orosz ábécé szerint), valamint egy 17-est, ezek összege véletlenül 75…
S ha már a szocialista rendszer szóba került, nézzünk meg egy másik érdekes „címert”!Rárámm! Ismerős? Ezt már határozottan címernek nevezték, noha szintén pajzs helyett kör alakú és szimmetrikus.
Mindenek előtt le kell szögezni a pontosság kedvéért, hogy ennek a címernek – cseles módon – jó pár változata forgalomban volt a kádár-rendszerben, s az egyes gabonaszemek ill. az aranysugarak száma verziónként változott. A fenti verzió az, amelyet az iskolai tantermekben, ahol a jó szocialista elvtárssá nevelés zajlott, a leggyakrabban használtak.
Felül egyből ott virít a vörös Pentagram, belőle 14 aranysugár indul ki. Ami kiveri az ember szemét, az a hatos felosztás, a búzakévék 6 részre vágása a szalagok által, s ha nekiállunk megszámolni a szemeket, felül és középen 14-14, alul pedig 11-11 van, tehát 4*14+2*11 = 78, amin talán már meg sem lepődünk; a NÉPKÖZTÁRSASÁG szó pedig 14 karakter…
Hölgyeim és Uraim, ez is egy szabadkőműves pecsét! A Magyar Népköztársaság 19 betű, bár 20 karakter és szóköz nélkül, mindenesetre emlékeim szerint a személyi igazolványokban például 20 aranysugárral és kalászonként 20 búzaszemmel jelent meg a kádár-„címer”.
Kiránduljunk most vissza Amerikába, és nézzünk meg egy mégoly gyakran használt szimbólumot – oly gyakori ez, hogy nem is kell képet beszúrnunk, hiszen a szabványos ASCII karakterkészletnek is része: $. A dollárjel, egy egy vonallal, vagy két vonallal áthúzott S betű.
Nem tudom, ki tette már fel a kérdést élete során, hogy miért pont egy S betű a dollár jele, miért nem mondjuk egy Đ, vagy ilyesmi?
Nos, ez egyáltalán nem S betű, hanem egy kígyó, amelyik egy botra csavarodik fel. (Ha két „áthúzás” van, akkor pedig egy 11-es számra!) A kígyó a világ minden kultúrájában az Asztrálfény szimbóluma, még az eszkimóknál is, akik pedig kígyót soha nem láthattak. Az Asztrálfény, mint univerzális csábító jelenik meg a Teremtés könyvében is, a keresztények a bűnbeesésre csábító kígyót teljesen önkényesen azonosítják a Sátánnal.
Ezt a szimbólumot általában Merkúrbotnak nevezik, vagy Hermész botjának, s két változata van: az egyikre egy kígyó csavarodik fel vagy éppen lefelé, a másikat két kígyó fonja körül teljesen. A két kígyó az Asztrálfény kettős természetét jelképezi, s a teljes körbefonódás az ember kiszolgáltatottságát a csábító erőnek. A letekeredő, egy kígyós bot, amelyet Aszklépiosz botjának is szoktak nevezni, a szorítás enyhítését, az Asztrálfény feletti uralmat, a beavatást is jelképezi, s ezért szimbóluma Aszklépiosznak, a mítikus gyógyítónak: a gyógyítás az ókorban a beavatottak tevékenysége volt. Aszklépiosz botja persze csak a merkúrbot egyik formája, ugyanis a gyógyítás a merkúri tevékenységek közé tartozik a kereskedelemmel, utazással, hírvivéssel, kommunikációval, intellektuális tevékenységekkel, s az ezekkel való visszaéléssel (pl. lopás, hazugság) együtt. A zsidó nép tipikusan merkúri tevékenységekre specializálódik, s ezzel egyszersmind függő helyzetbe kerül a többségi társadalomtól. Az például nem egyértelmű, hogy az új korban a jogrendszerek fokozatos merkurizálódása vonzotta be a zsidókat a törvényhozás és a jog világába, vagy éppen a zsidók nagyszámú megjelenése merkúrosította el a törvény egyébként jupiteri szignatúra alá tartozó világát. Tény mindenesetre, hogy a merkúri jelleg s ezáltal a merkúri visszaélések alaposan átformálták a törvényhez és igazságszolgáltatáshoz fűződő viszonyunkat.
Még egy nagyon fontos, megemlítendő grafikus szimbólum van, amelynek jelentését tisztázni kell, ez pedig a „békejel”, amelyet szeretett >humanistáink< olyan lelkesen szoktak a Hősök Terén kirakni.A fenti kép az ún „életrúna” a germán mitológiában, amely egyúttal a magyar rovásírás ZS betűje, s ha valaki elég öreg, emlékezhet, hogy a ’90-es években rengeteg tizenéves mászkált ezzel a nyakában, ugyanis a Bonanza Banzai szimbóluma is ez volt. (Azt valószínűleg csak Fábián Tibor tudná megmondani, hogy volt-e emögött valamiféle ravasz szándékosság.)
Amit ma is gyakran láthatunk nyakláncokon lógni, s már a ’60-as évek óta kísért a globális társadalomban, az ennek a fejjel lefelé fordított változata, amely így persze nem más, mint a halálrúna, s abban szinte teljesen biztosak lehetünk, hogy a humanisták nem véletlenül pont a Hősök terén szeretnek eme sötét szimbólum formájában felállni. A halálrúnát azon személyek sírjaira rótták fel a germánok, akiknek azt kívánták, a túlvilágon se leljenek nyugalmat. S ugyanez az üzenet szól Árpád-házi királyainknak – hasonló gyalázat ez, mint a halotti korona Szent István fején a tízezresen (bár szerencsére valójában az sem István király arca). Mellesleg megemlíthetjük, hogy a Mercedes Benz cég szimbóluma is egy módosított halálrúna (a középső vonás az életrúnán is bizonyos verzióknál hiányzik, így egy bekarikázott Y-nak néz ki).
A grafikus szimbólumoktól eltávolodva lássunk még egy területet, ahol érdekes „alternatív” jelentésekre bukkanhatunk, ez pedig a kézjelek világa.
A fityiszt vagy fügét az egyiptomi beavatottak használták beavatotti státuszuk jelzésére. Bár a fáraói család tagjainak s a papoknak, akik az okkult tudomány és a mágia beavatottjai voltak, homlokán ezüst kígyó hirdette a közember számára, hogy beavatottal van dolga, azonban mikor erről magaviseletében, beszédében megfeledkezett valaki, eme kézjellel emlékeztették rá. A kézjel üzenete kb. ennyi: „minden porcikámban ’varázserő’ van, tehát kuss”.
A bal kéz kisujjának és mutatóujjának feltartásával formált ördögfej jelentése egyértelmű, az Illuminátusok üdvözlő kézjele (többek között), s bár a rockzenében legtöbben divatból, tudatlanságból használják, a politikusoknál ez a kézjel mindig árulkodó. Valódi jelentésének leplezésére került bele a süketnéma jelrendszerbe, vicces módon (nyilván szándékosan, a „békejelhez” hasonló logikával létrehozva) pont a szeretet szimbólumaként.A mutató- és középső ujj feltartásával formált V betű hivatalosan a győzelem jele, valójában azonban nem csak V betű, hanem egy 11-es szám is egyúttal: tehát „az Isten feletti győzelem” kézjele…
http://www.szkosz.com/node/1366