2019. május 25., szombat

Misztikus beszélgetések

2019. 05.08. 20 óra 40 perc. Imák után.

Jézus: Köszönöm imáidat gyermekem.
Mihály napján, maga Szent Mihály kíván hozzád szólni.
Szent Mihály: Drága Testvérem!  Az Egyetemes Egyház már jó ideje nem gyakorolja a Szent Angyalok tiszteletét. Engem, az angyali seregek vezetőjét sem hívnak segítségül. Szent Angyalaim csak egy gondolatomra, csak egy intésemre, csak egy szavamra , késedelem nélkül engedelmeskednek,-szeretetből.
De mit látok most az Egyházban és a világban?
A szakadék felé száguld az emberiség, segítség nélkül elvész. Mi mind a Szent Angyalok, Angyalaim mind a 9 karával, segítségetekre, az emberiség megmentésére, a bukott angyalok elleni küzdelemre lettünk elküldve a Földre. Ha csak egy kevéssé is, de együttműködne az ember az Angyalvilággal, sokkal több kísértést, támadást, bűnt meg lehetne előzni.
A harc a tetőfokára hágott. Ez a csata a ti lelketekért, az emberiségért folyik. A gonosz, akit csak lehet magával akar vonszolni a pokolra, mert érzi, milyen kevés az ideje. Sokkal szorosabbra kell  az Isten-ember -Angyal kapcsolatot fonni. Aki Istennel jár, az a Szent Angyalokkal is kell hogy járjon.Mi mindannyian Isten akaratát teljesítjük. Mi teljesen átadtuk szabad akaratunkat az Istennek.Nektek ugyanez a feladatotok, teljesen átadni, mert minden amit Isten akar, az jó! Ez nagy bátorságot és nagy bizalmat jelent. Őrangyalaitok sóvárogva várják, hogy együttműködjetek velük. Kérjétek Őrangyalaitok segítségét és védelmét.Hívjatok engem, Szent Mihályt, mert hatalmam van a gonosz felett. Én voltam az, aki hajdan Isten erejével letaszítottam a pokolba.
A legnagyobb fegyver most az ima és a rózsafüzér imádkozása. Mindannyiótokat arra buzdítalak, hogy ezzel a fegyverrel vértezzétek fel magatokat és buzgón olvassátok a Szentírást. Én minden erőmmel Istent és a Szűzanyát szolgálom.Szent Angyalaimmal harcolunk a gonosz és bukott angyalai ellen.Titeket, embertestvéreinket pedig az üdvösségre segítjük, ha ezt ti is akarjátok.
Most pedig megáldalak a legszentebb Szentháromság nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 05. 12. 19 óra 40 perc.Imák után.

Mennyei Atya: Drága kislányom Évikém!
Tegnap, az Engesztelők Országos Találkozóján sok-sok kegyelmet osztottam szét. Édesapai áldásomat adtam minden résztvevőre, papokra, hívekre egyaránt. De nem csak Én, Mennyei Atyátok, hanem Szent Fiam Jézus és Égi Édesanyátok, Őrangyalaitok és sok szent is ott volt a váci templomban. Nagy örömemre szolgált a két Szent Szív, Fiam Szent Szívének imádása, illetve Szűzanyátok Szent Szívének mélységes tisztelete, az imák és könyörgések. Szentlelkem sugallta, és isteni rendező elvem teremtette ezt az alkalmat, mintegy előkészítve "Bing" atya látogatását.
Mit jelent a két Szent Szív egysége gyermekem?
Ez sokkal mélyebb és tökéletesebb titok, mint gondolnátok.
Az Én legtökéletesebb teremtményem Mária, aki Szeplőtelenül fogantatott, bűntelenül, az "ősbűn" nélkül született, aki méltó volt foganni Szent Fiamat, Jézus Krisztust . Az ő tökéletesen tiszta Szívét áldott állapotában átjárta az Én Szent Fiam legtökéletesebb Szívén átlüktető Vér, amely még inkább megszentelte, megerősítette e két Szívet. Már áldott állapotában egyesült e két Szív, azt is mondhatnám Isten szerint, Istenért, Istenben dobbant.
Elválaszthatatlanok voltak, hiszen Szent Leányom méhében hordozta az Istent.
Emberi módon próbálom elmagyarázni.
Tehát a Szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát, akit kezdettől fogva kiválasztottam az eredendő bűntől mentve, a Szentlélek, a 3. isteni Személy rászállt (beárnyékolta), így fogant.
Nem is lehetett, hogy e két Szent Szív külön dobogjon, mást akarjon, mint azt, hogy mindenben egyek legyenek. Ebből adódóan, nemcsak áldott állapotában, hanem Fiam születése után is mindig egy akaraton voltak, tehát Engem, Atyjukat kívánták, az Én akaratomat keresték és azt akarták amit Én akarok, amit Én akarok szeretetből.
Mi következik ebből? Az kedveseim,hogy nemcsak a szeretetben, hanem a szenvedésben is egyek voltak. Égi Édesanyátok átélt minden szenvedést (Szívét 7 tőr döfte át), amikor Szent Fiát szenvedni látta.
Miért? Mert Szívük egy volt! Így már érthető, hogy Szent Szűzanyátok Társmegváltó, hiszen ugyanazokat a szenvedéseket élte át, mint szeretett Fia.
Én, mint Jézus és Mária Atyja, ugyanazokat a szenvedéseket éltem át mint a két Szent Szív, mert az Én Szívem is egy a két Szent Szívvel.
Mit gondoltok gyermekeim a ti szíveteket alakíthatom-e?
Igen, a ti kis "kőszívetek" helyébe hús-szívet adhatok, ha megtértek megkeresztelkedtek, hisztek az Evangéliumban, szeretetben jártok, szeretitek és hisztek Szent Fiamban. Én kialakítom bensőtökben azt a szerető szívet, amely Jézus és Mária Szívéhez hasonló.
Aki szabad akarattal szereti Istent, szerető és irgalmas szívet kap, és aki irgalmas, azzal Én is irgalmas vagyok.
Most pedig megáldalak a szeretet és az irgalmasság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.17.10 óra Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága gyermekem!
Köszönöm, hogy eljöttél a Szent Vér áhítat előtt imádni, dicsérni és vigasztalni Engem.
Minden szomorúságodat, gondodat, bűnödet elém tártad.Bűneidet az első adandó alkalommal meg kell gyónnod!
Köszönöm, hogy megosztod Velem minden dolgod, bevonsz életed minden dolgába.
Kedves gyermekem! Beköltöztem szíved hajlékába.Minden ami veled történik, az Velem is megtörténik, mert egyek vagyunk. Szenvedek, amikor szenvedsz, örülök amikor örülsz, csak bűneidben vagyok távol tőled. Minden indulatosságot, büszkeséget, méltatlankodást, sértődékenységet vess ki magadból. Egyedül a szeretet és az alázat ami előre visz a Velem való közös együttlétben.
Gyermekem! Most engedd meg, hogy Én öntsem ki neked a Szívem. Mondhatnád, Jézus nem panaszkodik, nem jajveszékel, nem kér segítséget. Bizony így van! Földi életemben nem panaszkodtam, nem jajveszékeltem, nem kiabáltam.
A megváltás megtörtént, az árat kifizettem értetek kereszthalálommal. De most mégis sírok és kiáltok és könyörgök prófétáimon, igaz látnokaimon keresztül segítségért. Imáitokért, vezekléseitekért,, áldozathozatalaitokért, engeszteléseitekért, böjtjeitekért esedezem.Nem magamért, értetek!
Kicsi gyermekem! Oly mélyre süllyedt a világ! Már alig bírom tartani Szent Atyám büntetésre készülő kezeit. Szent Édesanyám könyörgő esdeklése, egyszerű áldozatos lelkeim imái tartják fenn még ezt a romlott világot.Sok-sok nép és nemzet hullik a mélységbe. Égbekiáltó bűneiktől megrendül a Menny, a Szent Angyalok elborzadva nézik az emberiség állapotát.Oly sok imára és engesztelésre lenne még szükség!
Az idő kevés.Hamarosan elküldi Atyám a szétválasztás Angyalát, aki elválasztja a jókat a gonoszoktól, a konkolyt, a búzától.
Készüljetek, mert Szentlelkem kiáradása közel.

Később, sz Oltáriszentség előtt.
Uram! Csak szemléllek ebben a szent csendben.Mit lát az emberi szem?
Egy gyönyörű monstranciában egy kerek fehér ostya.
Te azt mondod közben:Én Vagyok a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega, a Vagyok, Aki Vagyok, az Egy, Szentháromságos Isten. Én Vagyok ebben a kerek ostyában az Élet és a Halál. Az irgalmasság, a szeretet, a béke és az ítélet. Ebben az Egyben Vagyok Minden. Minden, a mindenben.A világban az egyedüli érték. A segítség, a vigasz, a menedék. Próbára teszem az emberiséget, mert a gonosz célpontja az Eucharisztia.- Eltávolítása, tönkretétele, meggyalázása, eltiprása, megszégyenítése. A gonosz sokkal jobban tudja és érti, milyen kincs ez az emberiségnek. Ezért akarja eltávolítani a templomokból, a tabernákulumokból. Az Eucharisztia az emberiség, a kereszténység Szíve, Lelke, ha már nem" dobog" köztetek, az a vég kezdetét jelenti.
Uram! Most úgy látlak a tabernákulumban, mintha egy anyaméhben pulzálna a Szent Ostya.
Jézus: Igen gyermekem, Édesanyám méhe volt a Legszentebb Tabernákulum. Ő a méhében és a Szívében hordozott. Egyek voltunk és most is egyek vagyunk. Ahol Én vagyok, Ő is ott van.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.19.Vác. Vasárnap. "Bing" atya látogatása napján, az Oltáriszentség előtt.

Jézus:Drága gyermekem! Boldog vagyok, hogy újra itt imádsz Vácon!
Kedves szent papfiam "Bing" atya, igen fontos és nagyon aktuális bűnökről fog újra beszélni. Nyisd ki füledet és szívedet.
Betegségeidet, kínjaidat megnöveltem és különösen kedves számomra, hogy senkinek, még Nekem sem panaszkodsz, hanem felajánlod a lelkek megmentéséért és a bűnösök megmentéséért.
Gyermekem! Most kilépek a tabernákulumból és megölellek, szerető Szívemre szorítalak és megáldalak, és azokat is, akik tegnap és ma ezeken a lelkigyakorlatokon részt vesznek.
Boldog vagyok Uram!
Sem fáradságot, sem időt, sem pénzt  nem sajnálok, mert a Veled való találkozás mindenért kárpótol.Bárcsak itt élhetnék Vácon, hogy az örökimádó kápolnában bármikor felkereshetnélek, meglátogathatnálak!
Jézus: Kicsi gyermekem! Mily jól esnek megsebzett Szívemnek ezek a szerető szavak.Vigasz és balzsam. Áldott légy ezért.
A Mennyei Atya szól: Gyermekem! Már az idefelé vezető úton is a megbocsátásról elmélkedtél és a megbocsátani tudás kegyelméért imádkoztál. Szentlelkem működik, dolgozik benned és csak a te szabad akaratodon múlik, hogy meg tudsz-e bocsátani ellenségeidnek. Imádkozz, Én segítek!
Mit gondolsz, a Szentségimádás minek az előképe?
Bizony jól gondolkodsz. A Mennyben, a mennyei Trón előtti hódolat, imádás és tisztelet előképe.Itt csak Rám, az Egy, Szentháromságos Istenre figyelsz,minket imádsz. Ez a figyelem, szeretet, és az összeszedettség elmélyíti a Velem való kapcsolatot, erősíti a szeretet-egységet.
Most pedig megáldalak a Szentháromság mindent felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.20. Otthon.

Drága Uram! A tegnapi váci lelkigyakorlat után ujjong a lelkem! Csodálatos tanítások, égi kegyelmek, nagy erejű imádságok, nagy karizmájú pap, aki latinul , az Oltárral szemben misézett. Soha nem tapasztaltam ekkora erőt, ilyen tiszta tanítást, ilyen csendes derűt, határozottságot és tisztaságot, amit "Bing" atya lelkigyakorlatán és a bemutatott szentmisén tapasztaltam.
Jézus:Drága gyermekem!
"Bing" atya, a két Szent Szív misszionáriusa. Hűséges és bátor papfiam, aki az Oltáriszentség előtt nagyon sok időt tölt. A Velem való közösség erősíti, kiteljesíti azokat a tanításokat, amit az Evangéliumokban, a Szentírásban már megkaptatok.
A szenvedés és a szeretet, kéz a kézben jár. Szenvedésemmel pecsételtem meg a szeretetet. De nemcsak Én, hanem szeretett Édesanyám is, aki fogantatásom óta, sőt már a Messiás-várás imáiban is, jó előre szeretett Engem, bár akkor még nem tudta, hogy ő lesz a Messiás Édesanyja.
A szenvedés és a szeretet kéz a kézben jár. Földi életem során Szent Édesanyám szenvedése, a szeretet legmagasabb fokát érte el, mert belesimult teremtője, a Mennyei Atya akaratába.Némán szenvedni és szeretni. Igen, ez az engesztelés műve. Némán szenvedni és szeretni, felajánlani ezt másokért, a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, a legnemesebb cselekedet.
A legnagyobb engesztelést Én adtam Mennyei Atyámnak, amikor kereszthalálommal kiengeszteltem Őt,- értetek. Engesztelő áldozatomban mindig ott kísért szerető Édesanyám, akinek 7 tőr döfte át a Szívét.
Amikor a két Szent Szív tiszteletéről beszélünk, akkor egymásban egymásért, mindenért és mindenkiért egyesült e két szerető Szív. Ezért szeressétek, tiszteljétek e két Szent Szívet!
Imádkozzatok, ajánljátok fel megpróbáltatásaitokat, szenvedéseiteket, áldozataitokat, másokért.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2019.05.20. 17 óra.

Uram! Taníthatnak-e nők a gyülekezetekben?
Mi áll a Szentírásban?

1.Korinthus 14:34." Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve
nekik , hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja."
1Timóteus2:11-14.
"Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal."
" A tanítást azonban nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben".

Mást tapasztalok Uram! Az Egyházakban, főleg a Katolikus Egyházban döntő többségben sajnos női hívek vannak. A férfinak, mint a család fejének és papjának kellene működnie.Ezzel szemben, a férfiak nem járnak templomba, tapasztalatom alapján is a családok nagy részében matrialchátus van.
Jézus: Drága gyermekem!
Jól látod. A családok és az Egyház egy része is kiengedte a vezetést a férfiak kezéből.
Pedig a család feje valóban a férfi kellene hogy legyen.Olyan példamutató és gondoskodó, mint Szent József a Szent Családban.
A nők egy része leuralja, lenyomja, vagy legrosszabb esetben leigázza a családfőt, sok esetben a gyermekeket is. Ez egy téves identitás, kóros szerepvállalás. Minden feleség és édesanya példaképe a Szűzanya kellene hogy legyen.
De mi a helyzet az Egyházban?
Helyes, ha a háttérből segítik a nők a papságot, különböző segítő funkciókban.De amikor a papot úgymond leuralja, irányítja, befolyásolja egy-egy nagy karizmát kapó nő,vagy nők, ez már tönkre teszi a pap méltóságát, már-már kóros közösséget jelent, amely a pap szuverenitását,cölibátusi formáját veszélyezteti. A papnak el kell különülni, el kell választódni az efféle függőségtől.Ez a kóros kötődés itt most nem szexuális, testi, vagy szerelmi kötődést jelent, hanem erős érzelmi, értelmi, lelki kötődést A döntéshozatal a férfi paptársak, diakónusok, akolitusok, vagy feljebbvaló tanácsaiból gyümölcsöző.
Minden papfiamnak tanácsolom. A cölibátus papi tevékenységetek minden területére érvényes, ezért ne engedjétek, hogy bármi okoskodás, érzelmi, értelmi kötődés megzavarja papi hivatásotokat.
Most menj békével gyermekem. Megáldalak az alázatos szív kegyelmével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Uram éppen a rózsafüzért imádkoztam, egyedül voltam a házban, az ablakok zárva, huzat nem volt, nagy csörgésre szaladtam a fürdőszobába. Az ablak alatti párkányról a tisztító és mosószerek a földön voltak.
Mi volt ez Uram?
Jézus: Az Én kislányom, Évi, annyira telítve volt kegyelmekkel a lelkigyakorlatok, szentmisék és a legutóbbi rózsafüzér imádkozás során, hogy ez a tény ellenségemet teljesen kihozta a sodrából. Így próbálta jelenlétét éreztetni és gyermekemet megijeszteni.
Kislányom! Te ezek után se félj tőle, mert állandóan veled vagyok és sokkal erősebb vagyok nála. Fürdőszobádat alaposan szórd be exorcizált vízzel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen


2019. 05.22. Angyalműves lelkigyakorlat, Berekfürdő.
A templomban.
Drága Jézus!
Egész este és éjjel támadott a gonosz, szinte egész éjszaka imádkoztam Hozzád, a Szűzanyához és Szent Mihályhoz.
Jézus: Kedves gyermekem!
Ellenségemnek egyáltalán nem tetszik, hogy a legnagyobb tisztaságra törekszel, lelkigyakorlatodon gyónsz, áldozol, teljes szívvel, odaadással imádsz Szentségimádáskor. Mindent ki akarsz zárni, ki akarsz iktatni és csak a Szentháromságra és lelki vezetődre akarsz figyelni.Mi azonban, a teljes Szentháromság, Édesanyád a Szeplőtelen Szűz, és Szent Angyalaim nem engedik hogy félj, vagy hogy zaklassanak téged.Szent Mihály, tüzes kardjával űzte el a gonoszt. Ne félj, légy bátor és erős! Nem tehet benned kárt a gonosz.
Most pedig készülj a reggeli rózsafüzér imádságra.
Megáldalak a bátorság, az erős hit és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.22. Gyónás után, az elégtétel elimádkozása után a templomban.

Jézus: Drága kicsi gyermekem! Mennyire gyönyörködöm lelkedben! Hó-tiszta. Mily nagy öröm belépni a te szívedbe szentáldozáskor. A teljes Szentháromság lép be a te szívedbe.Boldogság és szeretet, béke és öröm, szelídség és kegyelem ami most eltölt téged.Minden szóban és bensődben elmondott imád meghallgatásra talál, mert mind  embertársaid  üdvösségét szolgálja. Áldozati lélekké lettél.Egész bensőd az engesztelés és az áldozat oltára lett szeretetből, mert teljes lényeddel átölelsz bennünket, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Különösen közel kerültél Drága Édesanyámhoz,Ő szüntelenül könyörög érted. Minden dolgodban hagyatkozhatsz Rá, mert Ő a legtisztább és a legerősebb közbenjáró.
Szeretettel és hálával gondolj a lelkigyakorlatot vezető atyára, a gyóntató papokra, a segítőkre és minden lelkigyakorlatos testvéredre.
Ezek a szent tanítások, szentmisék, Szentségimádások, mint a "hegyen épített városok", mint a lobogó fáklyák világítanak ezekben a sötét időkben.
Most pedig megáldalak a tisztaság és az állhatatos hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.05.23. Berekfürdő.7 óra, a templomban.

A Mennyei Atya szól: Drága gyermekem! A tegnapi előadáson az egységről és a különbözőségről is volt szó.A vonzásokról, az ellentétes pólusokról a részről és az egészről.
A teremtés bölcsessége az Én kezemben van, az Én mindenhatóságomban. A parányi és az egész, teljes harmóniában van. Az egész világ, a Kozmosz és a sejtek működése egészen a kromoszómáig, mind az Én tudásom és bölcsességem gyümölcse. A teremtett világ színes, változatos, ugyanakkor egyedi, egymásba fonódó, ugyanakkor teljesen elkülönülő, sajátosan egyéni.
A mai világ szeretné eltusolni, elkenni, szürkévé, egyoldalúvá, egyformává, egyenlővé tenni, globalizálni a teremtés művét.
Kicsi gyermekem! A Kereszt, ahogy a tanításban is hallottad, a függőleges és vízszintes gerendáival tökéletesen megmutatta azt az egységet, amit Én, a Mennyei Atya a Földön és az egész Kozmoszban kifejezni akarok. A Kereszten függő Szent Fiam pedig az az áldozat, amellyel az ember bűnét erre a hatalmas műre felvitte, hogy bemutassa a Mennynek, a Földnek, a Kozmosznak és az alvilágnak a Kereszt értékét.
Oly egyszerű és oly mély a Kereszt titka. Oly látványos és oly megbotránkoztató azoknak, akik ezt nem fogadják el. Pedig a Keresztet kezdetektől fogva kigondoltam, mert tudtam, hogy ez lesz az egész világ központja.
Most pedig gyermekem megáldalak a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2019.05.24. Berekfürdő, előadás után. 10 óra 40 perc.

Drága Uram, Szentháromság Egy Isten! Ma a szeretetről a szenvedésről és a keresztről hallottunk.
Drága Gyermekem! Most, mint még soha a misztikus beszélgetések során a teljes Szentháromság szól hozzád. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Aki Egy.
Én, az Atya, a Teremtő, a Fiú a Megváltó, a Szentlélek, Aki az Atyától és a Fiútól származik. Aki a bátorság, Aki az értelem, Aki az eljövendő Nagyfigyelmeztetést művét hozza az emberiségnek.
Én, a ti Mennyei Atyátok, Aki az Édenben Ádámmal és Évával jártam, kimondhatatlan szenvedést éltem át akkor, amikor ki kellett  űznöm az embert bűnei miatt a Paradicsomból.
Én, az Atya, Aki az Ószövetség népét, a választott népet felhőben és tűzoszlopban vezettem, rengeteget szenvedtem szeretett népem engedetlensége miatt.
Én, az Atya, Aki elküldtem Szent Fiamat, hogy megváltsa az emberiséget bűneitől, legtöbbet szenvedtem Szent Fiammal a Kereszten.
Én, az Atya, Aki most is Fiammal és a Szentlélekkel együtt szenvedek az emberiség bűnei miatt.
Én, a Fiú, a ti Megváltótok, Aki az Atya Szívéből lettem öröktől fogva, letettem mennyei dicsőségemet és szeretetből mennyei Édesanyátok méhében megfogantam a Szentlélek erejéből.
Én, Aki a Földön , Istenségemből teljesen kiüresítettem magam, vállaltam értetek a kereszthalált. A Kereszten a Menny és a Föld egyesült. Látta ezt a A Menny, A Föld És a pokol. Minden különbözőség, minden megoszlás, elsimult, ez a tengely a Kozmosz Szíve.
A teljes alázat, a teljes szegénység, a teljes engesztelés, a teljes tisztaság, a teljes áldozat, a teljes szeretet. Ezzel a teljes passzivitással és kiszolgáltatottsággal beteljesítettem Isten mindent átfogó és befogó szeretetkiáradását és szabadságát az emberek megváltásában és megváltásáért.
Én, a harmadik isteni személy, Aki most neked a bölcsesség, a tudás és a tanítás Lelke vagyok.Egy vagyok az Atyával és a Fiúval. Én, Aki az Atya akaratából a Szeplőtelen Szűz Máriát beárnyékoltam és a Fiúban, az Ő fogantatása pillanatától egy vagyok.
Én vagyok az erő és a kegyelem, Aki az Atyával együttműködve jártam földi útját Uratokkal, Jézus Krisztussal.
Én vagyok a hűség az Egyházban és az igazság, Aki megtart és megelevenít,Aki felemel és tanít.
Én vagyok ajándékaimmal a megtartó és az ajándékozó.
Én vagyok az eljövendő Lélek, Aki kiárad a világba, hogy megmentsen sokakat a Nagyfigyelmeztetés alatt, az Atyával és a Fiúval egyetértésben.
A Kereszt gyermekem a legnagyobb kincs a világon. A függőleges gerendája létra a Mennybe, vízszintes gerendája megtartója és kapaszkodója az emberiségnek  Földi életetekben a bűnök tengerében. Ezért hódolattal és bizalommal boruljatok le Szent Keresztem előtt , mert megváltásotok Fája ez!
Most pedig megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.