2018. április 28., szombat

Misztikus beszélgetések

2018. 04.01. HÚSVÉT VASÁRNAP
Imák után. 21óra 30 perc.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Lelked szárnyal, örülsz feltámadásomnak.Ujjongó örömmel imádkoztál a szentmisén. A Szent Három Napban, együtt voltál Velem. Szinte csak Nekem éltél, Velem foglalkoztál.
Gyermekem! Lelked békéje helyre állt. " Aki életét adja Értem, megmenti életét" .Egyre inkább látom, felveszed mások keresztjét, családodban és környezetedben egyaránt. Ezt zúgolódás és hivalkodás nélkül tedd, mert ez a legértékesebb számomra. Minden jócselekedeted fel van írva az Életed Könyvében. A keresztek hol nehezebbek, hol könnyebbek. Annál nehezebb keresztet nem adok, mint amit el tudsz vinni. Ha odaszánod magad másokért, Nekem szánod magad, mert Én minden emberben ott vagyok. Az adás, az adakozás egyébként is a jócselekedetek csúcsa. Nem csak a másik emberen, hanem saját lelkeden is könnyítesz. Amikor már nem köt semmi anyagiasság ehhez a földi élethez, csak Hozzám ragaszkodsz, a tökéletesség útjára léptél.
Gyermekem! A Feltámadással bebizonyítottam, hogy a halálnak nincs hatalma fölöttem, ezért semmilyen körülmények között ne veszítsd el a Bennem való bizalmadat, mert minden hatalom Nekem adatott. A gonosz csak addig mehet, ameddig Én engedem. Teljes bizalommal hagyatkozz Rám!
Most pedig megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.


Jézus bátor harcosa.


2018.04.03. 22 óra. Imák után.

Jézus: Kicsi Évám! Köszönöm imáidat!
A bocsánatkérésről és a megbocsátásról szeretnék beszélni veled.
A bocsánatkérés alázat, engedelmesség, irgalom és a békességre való törekvés.
A bocsánatkérő bátor, nem fél a másik véleményétől a megszégyenüléstől.
A bocsánatkérő szeret, mert megbánja, hogy a másik embert megbántotta.
A bocsánatkérő szeret Engem, mert a bocsánatkérésben benne van Isten és a felebarát szeretete is.
A megbocsátó ember irgalmas, nagylelkű, békére, békességre igyekvő.
A legnagyobb megbocsátó Mennyei Atyátok, a legnagyobb bocsánatkérő Én voltam, Jézusotok, Aki Kereszthalála által kiengeszteltem, kiesdettem Mennyei Atyátok megbocsátó szeretetét.
Legyetek hálásak ezért és imádkozzatok a megbocsátani tudás lelkéért.
Most megáldalak Irgalmas Kezemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében .Amen.


Jézus bátor harcosa.


2018.04. 09. 22 óra. Imák után.

Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Öröm, és vidámság van a szívedben, mert győzött Magyarországon a keresztény kormány. Ez az öröm, csak árnyéka annak az örömnek, amelyet akkor fogtok érezni,ha meglátjátok jönni Királyotokat az Ég felhőin. Az Ég minden Angyala örült kormányotok győzelmének.Imáitok felszálltak a Magasságbeli elé, Mennyei Atyátok felé. Legnagyobb közbenjárótok, Égi Édesanyátok szüntelenül könyörgött édes hazátokért .Íme meg lett a gyümölcse!
Szeretett Gyermekem! Ugyanilyen kitartással és állhatatosan kell kiállnotok a hagyományokért és az igazságért is. Magyarország engesztelő ország, jó úton halad, Sok ország példájává tettem. Imáitokkal sok lelket mentetek, engesztelő hivatásotok egyre nyilvánvalóbbá válik a világ számára.
Megáldom ezt a kormányt, a vezetőjét és minden magyart.
Most menj békével. Szerető Jézusod.


Jézus bátor harcosa.

2018.04.14. Imák után.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Sokat gondolsz mostanában az alázatra. Bizony neked is sokkal több alázatra van szükséged.
Az alázat , előszobája a szeretetnek. Aki alázatos, az feltétel nélkül elfogadja Istent és felebarátját.Nem ítélkezik nem méricskél.
Az alázat nem jelent alázatoskodást, nem számító, nem méricskél, egyszerűen csak elfogad .Nincs benne büszkeség , nincs benne gőg. Az alázatos ember nyitott a szeretetre, megengedő, irgalmas, mert tudja és érzi önmaga gyengeségeit. Benned is ,a kudarcok, a fáradtság, a nehézségek elviselése által növelem az alázat kegyelmét és jól teszed, ha ezért imádkozol, mert ez nagy kincs. A Szűzanya és jómagam, Jézusod alázatánál nagyobb, földi embernél nincs. Ezzel a hatalmas alázattal fogadta el Égi Édesanyád a fogantatás tényét, csodáját a Szentlélek által. Én pedig a legnagyobb alázattal és szeretettel vállaltam a kereszthalált, Mennyei Atyátok akarata szerint, önként, értetek.
És az is alázat, ahogy te gyermekem, elfogadtad a benső hang kegyelmét, teljesen megbízva Bennem, Jézusodban.
Az alázat ellentéte a gőg.
A gőg lázadást jelent. Az ősbűn, Lucifer bűne, aki teremtmény létére, Isten fölé akart kerekedni.  A gőg teljesen elvakította ítélőképességét.
A gőg önzés, minden más akaratot lábbal tipor, képtelen elfogadni Isten igazságát.
A gőgös ember könnyen magányossá válik, mert csak saját akaratát hajszolja, nem veszi figyelembe környezete kívánságait, bajait,minden és mindenki elé helyezi magát, akaratát. Ezeket akaratos embereknek is szokták nevezni.
A gőg, kéz a kézben jár  a dühhel, a haraggal, a kiengesztelhetetlenséggel, a megbocsátani nem tudással.
A gőg nyugtalanság, mert örökké telhetetlen a saját és a mások eredményeivel. Ez a ti korszakotok rákfenéje. Az önzés eluralta az embereket. A felebaráti szeretet ritka, mint a fehér holló, még a keresztények között is.
Gyermekem! Imádkozz minden gőg ellen! Imádkozz az alázat kegyelméért.Kérd Édesanyámat, Ő majd segítségedre siet.
Most megáldalak a kitartás és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2018.04.18. 22 óra. Imák után.

Jézus: Drága Gyermekem! Írd!
Napról napra csiszolgatlak, formállak, nyesegetem életed útját. Sok változást tapasztalhatsz környezetedben és magadban. Szentlelkem munkálkodik benned, általad pedig a környezeteden. Mint a tóba vetett kavics, amely vízgyűrűket hagy maga után, úgy hat ki minden szavad, cselekedeted a környezetedre. Ezért nem mindegy mit mondasz, hogyan mondod szavaidat, hogyan cselekszel. Mindent az Én dicsőségemre végezz! Ezzel tanúmmá válsz, és Istent dicsérik ezzel az emberek. Hányszor halljuk egy-egy jócselekedet után, " Isten áldjon meg érte"!
Ugyanígy történnek a rossz dolgokkal is. Minden gonoszság és rossz, kihat az emberre és a környezetére is. A szavaknak, a kimondott szavaknak nagy jelentősége van. Építhet és rombolhat. Az Én szavam, az Ige, a Szent Biblia szavai, maga az Élet. Az Én szavaim építenek, vigasztalnak, tanítanak, hiszen ihletőjük a Szentlélek.
Szívem nagyon szomorú, mert az eljövendő időben a Szent Bibliát, a Szent Biblia szavait kiforgatják, elferdítik, meghamisítják. Sok lélek vesztére lesz ez gyermekem!
Buzdítalak téged és minden gyermekemet, hogy olvassák, tanulmányozzák Szent Szavaimat, mert a nagy megtévesztés ideje nagyon közel van. De tudniuk kell azoknak, akik a Biblia szavaiból elvesznek, vagy hozzáadnak, jobb lett volna, ha meg sem születtek volna.
Olvasd szorgalmasan a Szentírást. Adj hálát Szent Szavaimért.
Most megáldalak a Bölcsesség Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


Jézus bátor harcosa.


2018.04.20.  Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Gyermekem! Itt állok előtted, mint a dicsőségesen feltámadt Jézusod!
A megtérésről szeretnék beszélni neked.
A megtérés, egy csodálatos szeretet-aktus Isten felé.Olyan, mint a bibliai tékozló fiú, aki hazatért az atyai házba.
A megtérés az addigi életed hátra hagyása, az új kezdet eljövetele. A megtérő ember szabad akarata által Istent választja, Őbenne bízik, Istennel akarja a további életét élni. A megtérő ember gyakorlatilag az atyai ház, a Mennyország felé kezdi el megtenni lépéseit és a megérkezése örömét akarja ízlelni, amikor színről színre látja majd Teremtőjét.
A Nagyfigyelmeztetés alatt, az emberek milliói fognak megtérni, amikor "mint egy kis ítéletet" megtapasztalva, látni fogják lelkük állapotát.
Gyermekem! E globális megtérésekkel emberek sokasága menekül meg a pokol tüzétől.
Kicsi Évám! Írd!
Minden gyarlóságnak, minden nyomorúságnak gyökere a bűn.
Ádám és Éva ős-szüleitek bukása nélkül, csodálatos fejlődésen ment volna végig az emberiség és a fejlődésben, a szeretetben nem lett volna határ. Istennel járva, Istennel élve, minden egyszerűbb és örömtelibb lett volna. A mai ember hajszolja a boldogságot és az örömet , Isten nélkül. Az önzés és a hatalomvágy uralja a Földet. Egyet ne felejts,minden az Én ellenőrzésem alatt áll! A megváltással mindent újra kezdhetett volna az emberiség, de ezt a csodálatos ajándékot folyamatosan elutasítja, megveti az ember. Megváltó áldozatommal megnyitottam az újrakezdés lehetőségét.
Minden ember számára elkezdődhet az új élet, élete csodákkal és lehetőségekkel van tele. Megszűnik az önzés és mindent a szeretet uralhatna, de ezt visszautasította.
Ti engesztelőim és a Maradék Egyházam hisztek Bennem, az Ember Fiában, Aki újra eljön és visszaállít mindent! Új Eget és Új Földet teremtek! Bízzatok Bennem, imádkozzatok, böjtöljetek, vegyétek magatokhoz tiszta lélekkel Szent Testem és Vérem .
Most megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


Jézus bátor harcosa.


2018.04.22. 23 óra 30 perc.

Drága Jézusom!
Szeretném megköszönni, hogy a mai szép napon lelkivezetőt adtál. Elkezdtem küldeni  az atyának a beszélgetéseinket.Nagyon boldog vagyok és köszönöm újra Neked!
Jézus: Drága Kislányom Évikém!
Ujjongó örömmel látom, hogy lelkivezetődet megtaláltad. Boldog vagyok, mert ha ő átnézi és engedi a továbbadását, sokak olvashatják.Köszönöm, hogy hallgatsz sugallataimra és engedelmeskedsz kérésemnek.
Uram! Csodálatos ez a gondoskodás! Olyan egyszerű és egyértelmű és tökéletes, mint amilyen Te vagy Istenem.
Jézus: Gyermekem, szeretlek.
Megáldalak a szép szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018.04.24. 21 óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem!

Megint megnöveltem fájdalmaidat. Minden porcikád fáj. Ajánld fel engesztelésül a lelkekért. Én szétosztom kegyelmeimet a lelkek üdvösségéért.
Kislányom! Ma a lelkek megmentéséről szeretnék neked beszélni.
A legnagyobb lélekmentő a Szentháromság és a Szűzanya. Aztán a vértanúk, a szentek az imádságos lelkületű papok, Egyházam engesztelői és az egyszerű hívek, akik bíznak irgalmasságomban  és kegyelmemben.
A Szentháromság egy Isten az ember bűnbe esése óta azon fáradozik, hogy megmentse az embert, az emberiséget. Az Atya, Aki a Teremtő, elküldte Szent Fiát, Engem, hogy a Kereszten kifizesse az árat a ti bűneitekért. A Szentlélek, Aki életben tartja az Egyházat és a lelkeket. Az Ő világító kegyelme ragyogja be a Szentírást és annak igazságait. A szentek és vértanúk a tanúbizonyságok, akik meghaltak, hogy hűségükkel véráldozatukkal engeszteljék a Mennyei Atyát.

És ti, kedves kicsi engesztelőim, akik mindennapi áldozataitokkal, imáitokkal, felajánlásaitokkal mentitek a lelkeket. Sok lélek hullana a pokolba , ha ti nem lennétek. Köszönöm nektek áldozataitokat.
Most pedig megáldalak a hűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.04.25. 23 óra. Imák után.
Jézus: Drága kicsi Évikém!

Értékelem és méltányolom kitartásodat, látom azt a törekvésedet amellyel szinte erődön felül szolgálsz Nekem. Kivált a lelkek megmentését tartod fontosnak, amit Én is kérek tőletek, imáitokkal, zarándoklataitokkal, felajánlásaitokkal tesztek teljessé.
Az alázatról szeretnék beszélni neked.
Az alázat elfogadás és hála a szeretetben. Amikor a Mennyben megkérdezte Atyám, " Kit küldjek az emberek megváltásáért?" Én feltétel nélkül, szeretettel, a legnagyobb hála akaratával vállaltam ezt a küldetést.
Édesanyám, aki feltétel nélkül megbízott a Mennyei Atyában, a szeretet alázatával fogadta el a fogantatás tényét.Nem volt benne sem kétely, sem lázadás, csak elfogadás a szeretetben.
Az alázatban ott van az elfogadás és a bizalom, amely kézen fogva jár a hálaadással.
Az alázatos emberből hiányzik a kételkedés, a lázadás, a bizalmatlanság.
Az alázat a legnagyobb bizalom és ráhagyatkozás, elfogadás, hódolat és tisztelet, első sorban Isten iránt.
Az alázat olyan erény, amely más, csodálatos erények előtt nyitja meg az ajtót. Testvére a szerénység, a jóság, a szelídség, a hűség, a türelem, a kedvesség. Ezeket a csodálatos erényeket mind megtaláljátok Édesanyámban. Hozzá fohászkodjatok, imádkozzatok közbenjárásáért és az alázat kegyelméért. Én Én megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018. 04.27. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most az egységről szeretnék neked beszélni.
Az egy az egész, az egy az nem kettő. A szó töve is egyet, egészet, osztatlant jelent.
Az egységben erő van. Oszthatatlanság, egész, részekre nem bontható. A legteljesebb, a legtökéletesebb, a legtisztább, a legerősebb, a legszentebb egység a Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, Szentháromság  egy Isten. Egy akarattal a szeretetben, a szentségben. Egység volt és egység van szeretett Édesanyám és Én közöttem.
Egység van a Mennyországban, mert nincs olyan akarat, mely a szeretetegységet ott megosztaná.
Egység van a Szent Angyalok 9 Karában is, mert Isten imádásában és az emberek szolgálatában egyként, egyet akarva szolgálják  Istenüket.
Egység van az Univerzumban, mert Isten akarata szerin, mint az Univerzum Teremtője és Irányítója, mindenek engedelmeskednek akaratának.
Vajon egység van-e a Földön?
Sajnos nincs! A bűn, az ősbűn óta, de még az ember teremtése előtt elkezdődött a különbözőség. Abban az értelemben, ahogy ez a különbözőség Isten akaratától akart különbözni. Ez pedig maga volt a lázadás.
Az egység felrúgásának első képviselője Lucifer volt a Mennyben. Ez megosztást, megoszlást idézett elő a Szent Angyalok között is.
Ős-szüleitek a Paradicsomban az Isten és az ember közötti egységet rúgták fel, a kísértőnek engedve.
És megérkeztünk a jelenlegi, mostani világotokba, ahol sem a családokban, sem a politikában, sem az Egyházban sajnos nincs egység. A széthúzás, a szétszórás luciferi tulajdonság. A világ engedett a kísértőnek.

Kereszthalálom, a kereszt botránya , vérem ontása által, a Mennyei Atya akaratából Én ezt az egységet visszaállítottam Isten és az ember között. Csak  az ember ,szabadakaratát nem az Istennel való egységre használja. Pedig az egység kihatna családokra, a politikára és az Egyházra is. Végső soron az egész emberiség, a természet és az egész Föld állapotára is.
Drága Évikém!
Nagy szeretetemben repeső szívvel várom, Második Eljövetelem napját, amikor a Szent Angyalokkal egységben és erővel látogatom meg a Földet. A felhőkön jövök és minden szem egységben fog látni Engem.
Most megáldalak gyógyító kezemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.