2015. szeptember 30., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 278-281. Szűzanya-Jézus-Szentlélek: A hatodik parancs 5-8.

ÉGI ÜZENETEK 2015. Szeptember 29.
Szűzanya:  A hatodik parancs 5. (A házastársi szeretet és hűség)
Szűzanya: Már alig vártam, Kicsinyeim, hogy Én, Mennyei Édesanyátok újra elétek állhassak, és égi tanításomat átadhassam nektek. Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, a közelről és távolról jövőket egyaránt. A ti jelenlétetek mindig örömmel tölt el, mert azzal, hogy résztvesztek a kadarkúti engesztelésen, kieszközölitek a Mennyei Atya kegyelme által sok lélek megtérését és szabadulását.
Ma a szentségi házasság fontos kritériumáról: a házastársi szeretetről és hűségről fogok beszélni nektek. Itt, a hatodik parancs keretén belül kell szólnom róla, mert szorosan ide tartozik. Nagyon időszerű ez a téma, mert a mai világ gondolkodása a házasságról gyökeresen megváltozott. A ti nagyszüleitek és szüleitek túlnyomó része természetesnek vette a házasság intézményét, mely egy életre szóló elkötelezettség. Ma a fiatalok többsége nem akar nősülni, nem akar férjhez menni. A házasságkötést formaságnak, csak egy papírnak tartják. Azért még vannak, akik a polgári esküvőt megtartják, mert bizonyos szociális előnyökhöz jutnak, de szerintük a templomi házasságkötés már idejemúlt. Így vélekednek:
-Mi köze az Egyháznak a házassághoz? Nem magánemberek szerződése az?
De nem ám! Mind eredetét, mind rendeltetését, mind pedig a hozzáfűzött feladatokat tekintve nyomatékosan kell hangoztatnotok, hogy a házasság nem egyszerű állami szerződés, hanem erkölcsi és vallási intézmény is. Már csak azért is, mert a házasság nem az emberek találmánya, hanem Istentől ered. Hiszen Isten a szerzője minden természeti törvénynek és Ő teremtette úgy az embert, hogy annak további fennmaradása csak két ember állandó együttlétével, tehát a házassággal lehetséges. Isten az első férfi oldalbordájából alkotta az első nőt, és Ádámhoz vezetve Őt, neki feleségül adta ezekkel a szavakkal: „Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet!” A házasságot nemcsak eredete miatt nem lehet elszakítani az Egyháztól, hanem rendeltetése miatt sem. Ugyanis a házastársak a teremtő Istennek a munkatársai. Miközben intim együttlétük alatt gyakorolják életet adó hivatásukat, a Mennyei Atya velük együtt működik, hiszen ugyanabban a pillanatban lelket lehel a házastársak által létrehozott új életkezdeménybe. Gyermekeikkel együtt családot alkotnak, egy védett helyet, mely a társadalom alapsejtje.
A családot erkölcsi és vallási intézménnyé teszik a vele kapcsolatos feladatok is: a gyermekek világrahozatala, eltartása, felnevelése. Isten a szülőket nem is elsősorban földi feladatai miatt értékeli, hanem a földöntúli miatt. Lehet így is meghatározni, hogy a család az örök élet forrása, nem csak a földi életé. Az a házaspár, aki a szentségi házasság keretein belül Isten-hitre és szeretetre nevelik gyermekeiket, gyarapítják a Mennyországban a szentek számát.
Tehát, Gyermekeim hallhattátok, hogy a házasság és a belőle fakadó család nem világi szerződés, hanem szent szövetség eredeténél, rendeltetésénél és feladatainál fogva. Két dolog tartja össze a szentségi házasságot: a szeretet és a hűség. Gábor és Erika ritka párnak számít a mai romlott világban. Mikor megismerkedtek, Erika 28 éves főnővér volt egy kórházban. Gábor 35 éves független fiatalember volt és szívbeteg édesanyját ment látogatni. Foglalkozását tekintve banktisztviselő. Mivel orvos nem volt a közelben, Erikától érdeklődött betege állapota felöl. A fiú nap, mint nap járt a kórházba és egyre többet beszélgettek. A szimpátiából barátság lett és a barátságból szerelem. Hamarosan tervezgetni kezdték a jövőjüket és eljegyezték egymást. Erika vallását gyakorló katolikus volt, de Gábor távol állt Istentől. Meg volt ugyan keresztelve és elsőáldozó is volt, de szülei nem törődtek további vallásos nevelésével. Ezt a komoly nézeteltérést a szeretet és alkalmazkodó képesség győzte le bennük. A vőlegény tiszteletben tartotta kedvese önmegtartóztató viselkedését és türelmesen várt, a templomi esküvőt is Erika iránti szeretetből elfogadta. Mint új házaspár vasárnaponként együtt jártak a szentmisére. Gyakran szentségekhez járultak, de Gábor meggyőződése megmaradt. Nem tudta kinyitni a szívét Isten felé. Erika sokszor imádkozott érte, hogy valahogy érintse meg az Úr. Már féléves házasok voltak, mikor a férj egyik reggel könnyes szemmel, mélyen meghatódva elmesélte, mit álmodott:
-Képzeld, Drágám, álmomban meglátogatott az Úr Jézus és a Szűzanya, akikről olyan sokat meséltél már nekem. Mi ketten készülődtünk a templomba. Éppen a nyakkendőmet igazgattam és te nyúltál a ridikülöd után, hogy indulunk, mikor hirtelen vakító fény lett a szobában és a ragyogásban kirajzolódott az Úr Jézus fehér ruhás alakja kezében egy kehellyel és benne 2 db Szentostya. Mellette a Szűzanya állt világoskék aranyszegélyű ruhában és Ő egy másik kelyhet fogott, melyben piros vér volt. Mi ketten azonnal letérdeltünk és Jézus így szólt hozzám:
-Fiam, belelátok a lelkedbe. Hétről-hétre szentáldozáshoz járulsz, de szíved üres marad. Nem tudsz hinni valóságos jelenlétemben, pedig abban a Szentostyában a pap kezével Én nyújtom neked önmagamat.
Ezután Jézus kiemelte a kehelyből az egyik Szentostyát, belemártotta a Szűzanya által nyújtott szent Vérbe, amitől a fele piros lett, magasra emelte és ezt mondta:
-Ez az Én Testem és Vérem.
Majd a nyelvemre helyezte az Oltáriszentséget és ezt megismételte veled is. Mindkettőnk arcát megsimogatta és megmagyarázta, hogy lelkiáldozásban részesített minket Erikám, képzeld, engem kimondhatatlan boldogság kerített hatalmába. Ezután nemcsak irántad érzett szeretetből fogok szentmisére járni, hanem szent meggyőződésből.
Kedves Engesztelőim! Gábort az Úr egy csodálatos álommal jutalmazta meg házastársi szeretetéért. Ahogy telt az idő gyermekeik is születtek. Különböző neveltetésükből kifolyólag több apró nézeteltérés is volt köztük, megismerték egymás hibáit, gyengeségeit, de mivel hitük, Isten-szeretetük és házastársi szeretetük szilárd volt, az alkalmazkodó képességük, türelmük segített nekik megőrizni a békét, nyugalmat.
A házastársi szeretetnek testi és lelki oldala van. A férfi és a nő a házastársakra sajátosan jellemző cselekedetekkel kölcsönösen odaadják magukat egymásnak. Ez a testi együttlét nem puszta biológiai tény, hanem az emberi személy legbensőbb magvát érintő valóság. A Katekizmus ezt így fejezi ki: „A nemiség csak akkor nyilvánul meg igazán emberi módon, ha kiegészítő része annak a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő teljes önmagát kölcsönösen és mindhalálig elkötelezi…Többé már nem ketten vannak, hanem egyetlen testet alkotnak. A házastársak által szabadon megkötött szövetség kötelezi őket a házasság egységének és fölbonthatatlanságának megőrzésére.” A Szentírásban olvashatjátok: „Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” A Katolikus Egyház Katekizmusa így folytatja: „A hűség az adott szó megtartásának állhatatosságát fejezi ki. Isten hűséges. A házasság szentsége a férfit és a nőt Krisztus Egyháza iránti hűségébe vezeti be.”
Sajnos a mai világban a hűség az emberek többségének véleménye szerint nem számít erénynek. Megmosolyogják és kigúnyolják azt a férjet, aki dicséri mások előtt feleségét, és nem csalja meg. Hasonló a sorsa annak a fiatalasszonynak, aki nem kicsapongó. Azért olyan hűséges a férjéhez, mert nem kell senki másnak - mondogatják a háta mögött. Bizony ma léteznek olyan férjek is, akik nem igénylik, hogy akit elvettek, tiszta múltú legyen és házasságukban ne lépjen félre. Egy példát mondok erre.
József 40 körüli, jó megjelenésű férfi, a gimnázium rajzszakos tanárja. Szép, dekoratív feleségével, Líviával és két kislányával bent laknak az iskolában, pedagógus-lakásban. Lívia hírhedt az erkölcstelenségéről. Férje kollégáit, akik hajlandóak voltak rá, sorban elcsábította. Mikor lyukas órájuk volt, egyenként behívta a lakásába őket, és minden megtörtént, aminek nem szabadott volna. Ezt a szörnyűséget halva egyik férfikollégája halkan félrevonta Józsit és megkérdezte, hogy tud-e erről és miért nem tesz ellene? A sokszorosan megcsalt férj így válaszolt: -Ugyan, Jánoskám! Én ebből nem csinálok problémát. Örülök, hogy olyan szép feleségem van, aki mindenkinek tetszik.
Bizonyára felvetődik bennetek a kérdés, hogy vajon melyik a nagyobb bűn? Ha szabad, független párok paráználkodnak házasságon kívül, vagy ha szentségi házasságot kötöttek csalják meg egymást. Mondom nektek, mindkét vétek halálos bűn, de nagyobb annak a vétsége, aki már templomban megesküdött, és megcsalja a férjét vagy feleségét, mert a házasság szentség, és így szentségtörést követ el, házasságtörést. Az ilyen gyermekünk esküszegő is egyben, mert Isten előtt ígért esküjét megszegi.
Kicsinyeim! Megrázó, misztikus élmény következik. Szeretném, ha Velem jönnétek. Azt akarom bemutatni nektek, hogy Szent Fiam és Én mit érzünk a 6. Parancs ellen elkövetett házasságtörések miatt. Egy hegyre viszlek benneteket, mely fölött alacsonyan lebeg Üdvözítőtök véres keresztje. Töviskoronája alól csörgedezik szent Vére, egészen elborítja Arcát. Vállai, karjai, lábai szétroncsolva a korbácsolástól és a kegyetlen felfeszítéstől. Felszegezett kezeiből és lábaiból szüntelenül patakzik Vére. Szentséges Szívét most kívül láthatjátok a mellén, de csak akkor, ha lehunyt szemmel néztek föl Rá, a lelketekkel. Egy nagy kört alkotunk keresztje körül a földön, egymás kezét megfogva. Hirtelen valahonnan alulról kövek, szikladarabok, nyilak, kések, lándzsák repülnek Jézus most is szeretettől lángoló, töviskoszorús Szíve felé. Ujjammal mutatom nektek, hogy a mi körünk közepén a Szent Kereszt lába alatt nyüzsög a bűnökben elmerült sok házasságtörő férfi és nő. Gyermekeim! Egy pillanatra elengedem kezeteket és odalépek a kereszt lába alá. Ahogy könnyek között, sírva emelem fel tekintetemet Szent Fimra, a kövek, nyilak, kések az Én Arcomra hullanak vissza. Együtt szenvedek Vele. Nézzétek, együttérző Kicsinyeim a házasságtörőket! Apró, sötét alakok lepik el fejüket, vállukat, karjukat és valamit adogatnak nekik: újabb és újabb köveket, sziklákat, nyilakat, késeket. Jézusom drága Szíve ezer sebből vérzik. Arca összerándul a fájdalomtól. Drágáim! Segítsetek nekünk, mert e rettenetes bűnök láttán Szent Szívünk megszakad a fájdalomtól! Hívjátok Szent Mihályt! …Szent Mihály arkangyal!... Védelmezz minket a küzdelemben!... Már itt is az angyalok fejedelme. Harci ruhában kivont karddal érkezik, leszáll a házasságtörők feje fölé és néhány suhintással elűzi a gonosz démonokat. A férfiak és nők szinte megbénulnak, kezükből kihullanak a kövek, abbahagyják bűnös cselekedeteiket, de még nincs bennük bűnbánat. Ó, édes Segítségeim! Hívjátok a Szentlelket! … Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reám teljesen…Villámgyorsan hasít keresztül a kék égen egy hatalmas fényes, fehér galamb glóriával a feje körül. Szárnyai alól fényt bocsát a megdermedt emberek lelkébe. Közülük néhányan káromkodva, dühösen hazamennek, de a többség hatalmas bűnbánatot érez, letérdel, veri a mellét. Figyeljétek, mit történik! Szent Fiam leszáll a keresztről, amely azonnal eltűnik. Már nyoma sincs rajta a szenvedésnek. Ragyogó fehér ruhában odamegy bűnbánó, házasságtörő gyermekeihez. Egyenként felemeli őket, letörli könnyeiket és mindegyikhez így szól:
„Gyermekem! Mély sebeket okoztál Szívemben és Édesanyám Szívében, de őszinte bűnbánatod, könnyeid és engesztelőim imái miatt megbocsátok neked. Menj, Fiam, menj, Leányom, gyónd meg bűnödet, és többé ne vétkezz.”
Most pedig odamegyek hozzátok Szent Fiam és úgy fejezi ki háláját, hogy egyenként Szent Szívére ölel titeket és homlokotokra egy keresztet rajzol. Én, Édesanyátok pedig, felemelem jobb kezemet és megáldalak benneteket a lélekmentés lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉGI ÜZENETEK 2015. Október 6.
Jézus:  A hatodik parancs 6. (A házasság termékenysége és a gyermekáldás)

Jézus: Ujjongó örömmel teszek eleget feladatomnak, drága engesztelő Gyermekeim, hogy egy magasztos és felemelő témáról taníthatlak benneteket: A házasság termékenységéről és a gyermekáldásról. Hallgassátok, mit mond a Katolikus Egyház Katekizmusa a házasság termékenységéről! „A termékenység ajándék, a házasság egyik célja, a házastársi szeretet ugyanis természete szerint a termékenységre irányul. A gyermek nem kívülről csatlakozik a házastársak kölcsönös szeretetéhez, hanem kölcsönös önátadásuk szívéből fakad, melynek gyümölcse és beteljesedése. Ezért az Egyház, mely az élet oldalán áll, tanítja, hogy minden házastársi aktusnak természete szerint az emberi élet továbbadására rendeltnek kell maradnia.” Ez az ajándék teszi lehetővé, hogy az ember, a teremtmény segítőtársa legyen Istennek, Ég és föld Urának az élet létrehozásában. A termékenység a nő életének egy meghatározott szakaszában, 3-4 évtizedig tart. Ezalatt rengeteg gyermeke születhetne. Viszont az élet továbbadását szabályozni kell. A Katekizmus hangsúlyozza, hogy „a házastársak jogos okok miatt akarhatják, hogy gyermekeik születése között bizonyos idő elteljen.” Mik lehetnek ezek a jogos okok? Pl. lehet valami betegség az anyában, amely veszélyessé teheti a 9 hónapig tartó áldott állapot viselését vagy az ismételt szüléseket. Anyagi ok is közrejátszhat, mert a szülők felelőssége eltartani, felnevelni a gyermekeket, megfelelő életkörülményeket biztosítani nekik. Isten nem kívánja, hogy egy családban korlátlan számú gyermek éljen nyomorban és nélkülözésben. Hiszen egy egészséges asszony akár minden évben is foganhatna. Lehet születési rendellenesség, pl. császármetszés, mely korlátozhatja a gyermekek számát. Akadályozhatja a gyakori életátadást, ha valamelyik szülő súlyos alkoholista vagy megrögzött dohányos, mely a fejlődő magzatban komoly elváltozásokat okozhat. Nem szabad sok gyermeket vállalni a megromlott házasságban, ahol napirenden vannak a veszekedések és verekedések, mert ez nem biztosítja az utódok lelki-testi fejlődését.
A keresztény házastársaknak a jogos okok miatt van-e védekezési lehetősége a gyakori megtermékenyülés ellen? Igen, van. Egyetlen ilyen lehetőség engedélyezett az Egyház részéről és Isten szemében is, az időszakos megtartóztatás, az intim találkozásokat a terméketlen napokra kell időzíteni. Minden más olyan cselekedet, amely arra szolgál, hogy megakadályozza a fogantatást, pl. mindenféle fogamzásgátló szerek, az aktus megszakításával való védekezés, az abortusz, a fogamzásgátló eszközök a hatodik parancs megsértését eredményezik és egyben az ötödik parancs ellen is vétenek.
Az állam beavatkozhat a népesedés alakulásába. Tiszteletteljes módon jogában áll a tájékoztatás, de nem kényszeríthet senkit, hogy az erkölcsi törvénnyel ellenkező eszközöket használja. Pl. nem teheti kötelezővé az abortuszt olyan anyák számára, akik meg akarják szülni akár 4. vagy 5. gyermeküket is.
Drága Engesztelőim! Mint mondtam, a termékenység Isten ajándéka, de ebből sajnos nem minden házaspár részesül. Míg  a katolikus vallás szigorú ítéletet alkot azok fölött a házastársak fölött, akik bűnös eszközökkel gyümölcstelenné teszik házaséletüket, természetesen nem hibáztatja azokat, akik szívesen fogadnának gyermeket, de Isten nem részesíti őket ebben az örömben. Szomorúak, mert ahol nincs gyermek, ott nincs öröm, nincs napsugár, nincs kacagás, nincs melegség.
Laci és Edit már 10 éves házasok. Rendezett az életük: templomban esküdtek, gyakorolják vallásukat, biztos, jó állásuk van, szép, tágas lakásban laknak, de hiányzik nekik valami. Gyermektelenek. Egyik alkalommal Edit barátnőjénél, Ildikóéknál töltötték a vasárnap délutánt. Míg beszélgettek az egész házat és udvart négy vidám kis teremtés csivitelése, hangos nevetgélése és futkározása töltötte be. Közben meg-meg kellett szakítani a társalgást, mert hol egyik, hol másik kicsi szaladt be anyjához, vagy apjához, hogy mondjon valamit, vagy egyszerűen megölelje. Laciék ilyenkor szomorúan néztek egymásra, hogy nekik ilyen boldogságban bizony nem lehet részük. Majd Edit megszólalt: -Tudjátok, minket alaposan kivizsgáltak az orvosok és megállapították, hogy sosem lehet gyermekünk. Bátorítottak, hogy idegen sperma beültetésével tudnának segíteni, e módon megtörténhet a megtermékenyülés.
Ildikó tiltakozását fejezte ki. – A világért se engedjétek! A Egyház azt tanítja, hogy azok a technikák, melyek a harmadik személy bevonásával fölbontják a közös szülőséget, súlyosan erkölcstelenek, akik ezt cselekszik, halálos bűnt követnek el a hatodik parancs ellen. Különben is, honnan tudhatjátok miféle férfitől származik az a sejt, milyen géneket örökölhet a gyermek? Vannak még ehhez hasonló orvosi praktikák: méh bérbeadása, lombik-bébi, petesejt adományozása, mind sértik a születendő gyermeknek azt  a jogát, hogy az őt felnevelő, általa megismert szülők közös gyümölcse lehessen. Sértik Istent is az Ő teremtő szándékaiban, ezért mindez halálos bűn. A Katekizmus ehhez hozzáteszi, hogy „amennyiben a házaspáron belül történik mesterséges eljárás, az ő sejtjeik beültetésével, az talán kevésbé elvetendő, de erkölcsileg változatlanul elfogadhatatlan, mert szétválasztják a megtermékenyítést az élet továbbadásának természetes aktusától… a magzat életét és identitásást orvosok és biológusok hatalmára bízza.” Tehát Ildikó, bármilyen csábítóak ezek az ajánlatok, ne dőljetek be nekik. Higgyétek el, Istennek terve van azokkal, akiknek nem lehet gyermekük.
-Miféle terve?-kérdezi Edit.
-Talán az, hogy így annál jobban szentelhessétek erőtöket valami vallási ügynek, lélekmentő engeszelésnek vagy apostolkodásnak, vagy valamilyen felebaráti szeretet-szolgálatnak. Vagy talán azért engedi meg Isten, hogy ne legyen saját gyermeketek, hogy felneveljetek egy kis árvát, akinek nincsenek szülei, vagy akit állami gondozásba tett egy leányanya. Ó, mennyi ilyen kis csöppség vár megértő, szerető nevelőszülőkre az állami intézményekben!
A házaspár mikor hazaértek, még aznap elhatározták, hogy nem mennek vissza az orvoshoz. Rádöbbentek, hogy nem üres az életük, hiszen oly sok nemes feladat vár rájuk.
Most a gyermekáldásról szeretnék beszélni nektek. Milyen szép ez a fogalom! Benne foglaltatik, hogy a gyermek nem teher, hanem Istentől kapott gyönyörű ajándék. Régen a kismamát nem terhes nőnek hívták, hanem azt mondták: Áldott állapotban van. Amennyire megdöbbentő az a síri csönd és kényes rend, ami a gyermektelen házastársak néma lakásában uralkodik, oly éltető és örömet hirdető az az ezüstös kacagás, amelynek csilingelése betölti a többgyermekes család otthonát. Amilyen elhagyott egy korhadó öreg fa, olyan sivár és magányos a gyermektelen házaspár magára maradt egyik tagja, ha nincs senkije, aki ránézne. Bezzeg milyen szép és fenséges az óriási öreg tölgy, mely ágai között fészket nyújt új meg új fiókáknak. Hasonlók hozzá az öreg nagymamák, nagypapák, dédanyák, dédapák, akik otthonukban boldogan fogadják nagy családjukat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Miért áldás a gyermek a szülőknek? Mert benne látják életük folytatását. Esetleg benne teljesednek az ő nem sikerült vágyaik. Volt egy kislány, Hanna, akinek már csecsemőkorában meghalt édesanyja és nagynénje nevelte fel. Nagy kedve és készsége volt a rajzoláshoz, de nem élhette ki magát benne, mert szabadidejében egész héten a tanulás után kézimunkáznia kellett. Csak vasárnap délután engedték rajzolni 1-2 órát. Óvónőképzőbe jelentkezett, mert ott volt rajzóra. Korán 18 évesen férjhez ment, 5 gyermeket szült és az egyikben, Erzsikében észrevette a szenvedélyes rajzolási kedvet, és boldogan hagyta, hogy kibontakozzon. Gyönyörködött tehetséges kislányának alkotásaiban és a gimnázium után képzőművészeti pályára irányította. Leányában folytatódott az ő teljesülhetetlen vágyálma. Ő és férje Istennek tetsző példamutató életet éltek öt gyermekük előtt. Mindegyiket Isten-szeretetre, becsületes életre nevelték. Nyugodt, alkalmazkodó viselkedésüket továbbvitték családjukba. Ezek a fiatalok áldást jelentettek szüleiknek azért is, mert öregkorukra nem hagyták magukra őket, vitték feleségüket, férjüket, az unokákat, hogy szeretetükkel és vidámságukkal derűsebbé tegyék lealkonyuló napjaikat.
Áldás a gyermek a nemzet szemében is: ő általuk él a nemzet. Milyen szomorú, mikor az ország fogyatkozik, mert sokan gyermek nélkül élnek, mások az egyke hívei. Ha két gyermeket vállal egy pár, ezzel csak önmagukat pótolják, még nem szaporítják a népességet. Aki három gyermeket nevel fel, tulajdonképpen egy szaporulattal emeli hazája lakosságát. És végül minden megszületett gyermekáldás a Mennyországnak, mert ennyivel növekszik a szentek száma.
Hannáék életvitele azért volt szerencsés, mert akkor még a családtagok szabadidejüket együtt töltötték. Együtt imádkoztak, délben, este az asztalt körbeülve étkeztek, hétvégén kirándultak, szentmisére jártak. Nem volt internet, számítógép. A televízió még csak akkor bontogatta szárnyait. Ma már más a helyzet. A tévézés, a koncertek, az audio-vizuális eszközök és diszkók szétszakítják a családokat. Pénzhajhászás az élet, még este sincs egy kis beszélgetés, közös vacsorázás. Már csak szórványosan létezik vallásos nevelés, közös ima, szentmise. Fáj a szívem, Engesztelőim, hogy a mai szülők hogyan fognak szenteket küldeni Nekem a Mennybe, mikor ők maguk is hátatfordítanak Nekem?
Bennetek bízom, Követőim, akik becsületben neveltétek föl gyermekeiteket. Ha el is fordultak Tőlem közben, visszatalálnak Hozzám. Mert akinek egyszer Én megfogtam a kezét, azt nem engedem el örökre. Akikért imádkoznak engesztelő szüleik, azok nem vesznek el. Figyeljétek csak! Ezt mutatom most meg nektek.
Drága Kincseim! Ezután lelki szemeitekre van szükségem, mert ami elétek tárok, nem láthatjátok testi szemetekkel. Kapaszkodjatok Belém, és jöjjetek velem, szeretett Jézusotokkal. A mennyezet megnyílik és azon keresztül repülünk. Egy nagy középület előtt szállunk le, mely kerek alakú s körbe-körbe emelkedő sok olyan bejárata van, melyen mi is bejöttünk. Mindegyik bejáraton egy engesztelő csoport érkezik egy nagy angyallal és a terem közepén megáll. Mi is közöttük vagyunk. A terem közepe feletti homorú mennyezeten egy színes üvegablak van, melyen keresztül hamarosan érkezik valami. De előtte még nézzetek körbe, mindenütt különböző árnyalatú ruhákban emberek vannak. 7 évestől 55 éves korig. Van, aki egészen fekete, még az arca, keze is, van, aki fekete, szürke foltos, van, aki szürke, világosszürke és majdnem fehér, a kicsik között vannak egészen hófehérek is. Mindenki nyugodt, a szokásos dolgával van elfoglalva. Van aki éppen a munkahelyén dolgozik, vagy otthon főz, mosogat, van, aki a számítógép vagy internet előtt ül, van, aki szórakozóhelyen, koncerten van, a gyerekek éppen tanulnak, sportolnak vagy játszanak. Senki se gondol arra, hogy a következő percben mi történik vele. Ti innen lentről ámulva ismeritek fel saját gyermekeiteket, keresztgyermekeiteket, unokáitokat, és dédunokáitokat. A többi színes ablakon át hirtelen egy nagyon erős, vakító fénysugár árad be és betölti az egész termet. Ebből a fénysugárból kilép egy gyönyörű fehér ruhás ifjú, feje körül sugárzó glória. Egyik kezében egy kisebb kereszt, rajta az Én élő vérző, szenvedő Testem, a másik kezében egy hófehér, lobogó, világító láng. A jelenlévő engesztelők szerettei közül először az egészen fekete színűek elé áll. A tieitek elé is. Lángjával megvilágítja lelküket és bűneiket képekben megláttatja velük. Közben mutatja nekik a kereszten, hogy melyik bűnük, melyik sebet okozta Rajtam. Hatalmas bűnbánatot éreznek, melytől többen összerogynak, elájulnak. Most itt hagylak benneteket egy kicsit, és felélesztem a halálos bűnük miatt elalélt gyermekeiteket, unokáitokat. Feleszmélve, felismernek Engem és térdelve, sírva kérnek bocsánatot. Megölelem őket és megmutatom nekik, hogy Nélkülem és a ti imáitok nélkül hová kerültek volna. Bizony feltárom előttük a pokol látványát. Gyónni küldöm őket. Most a Szentlélekkel azok elé lépünk, akiknek nincsenek halálos bűneik, de rengeteg tartozásuk van és hemzsegnek a bocsánatos bűnöktől. Minden vétküket látják a Szentlélek világító lángján keresztül és a töviseket, amiket bűneikkel ők szúrtak a homlokomba. Szemlélik a kereszten a töviskorona alól rájuk szegezett és szemrehányó tekintetemet. Egészen összetörnek a felismeréstől, hogy mit tettek velem. Megmutatom nekik a tisztítótűz lángjait, amire most méltóak lennének, de még várok, hogy egészen megtisztuljanak. Őket is átölelem, letörlöm könnyeiket, és emlékeztetem őket, hogy egyrészt nektek köszönhetik megtérésüket. Végül odalépünk hívő, imádkozó, áldozatos szeretteitekhez. A Szentlélek világító fényével még náluk is talál néhány kisebb elfelejtett tartozást, melyet filmszerűen eléjük tár. Egy üres aranykeresztet mutat nekik. Áldozatos, imádságos életükkel enyhítették szenvedéseimet, és ha most kellene meghalniuk a remény helyére, a tisztítóhely legmagasabb fokozatára kerülnének, ahonnan már csak egy lépés az üdvösség. A hófehérruhás szeretteitek lelkén a Szentlélek semmi foltot nem talált. Elővettem nekik szentséges Szívemet és megmutatattam benne a Mennyországot, ahová kerülnének, ha most meghalnának.
Igaz, hogy szimbólumokban, ember számára érthetően, de megmutattam Nektek, Kedveseim, milyen sorsa lesz a ti gyermekeiteknek, unokáitoknak a Nagy Figyelmeztetéskor. Tehát ne aggódjatok értük, szeretem őket, jobban, mint ti. Megáldalak benneteket a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK 2015. Október 13.
Szentlélek:  A hatodik parancs 7. (Házasságrendezés)

Szentlélek: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én, a Szentlélek Isten e percben érkeztem közétek ragyogó dicsőségem fényében egy fehér felhőn, emberi alakban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kezemben egy mennyei, aranyszínű, díszes stólát hozok. Ez szimbóluma annak, hogy a házasságok az égben köttetnek. A templomi esküvő ünnepélyes perceiben a Mennyei Atya az ifjú pár kezeit e stólával misztikusan úgy összeköti egymással, hogy el nem hagyhatják egymást, csak a halál választhatja el őket.
A mai tanítás a válással foglalkozik. A Katolikus Egyház Katekizmusa egyértelműen kimondja, hogy „A válás a természetes törvény súlyos megsértése. Föl akarja bontani a házastársak szabadon megkötött szerződését, mely arról szól, hogy mindhalálig egymással élnek. A válás megsérti az üdvösségnek azt a Szövetségét, amelynek jele a szentségi házasság. Egy új házas kötelék létrehozása, még ha polgári törvény el is ismeri, tovább súlyosbítja a törést: Az újra házasodott házastárs ilyen esetben a nyilvános és állandó házasságtörés állapotában van.” Ebből következik, hogy a válás súlyos bűn. A különélésről viszont ez olvasható a Katekizmusban: „A házastársak különélése a házassági kötelék fönnmaradása mellett, a kánonjog által meghatározott esetekben törvényes lehet.” Van olyan eset, mikor a házastárs elhagyása nem jelent bűnt. Pl. egy fiatalasszony kénytelen hazaköltözni gyermekeivel szüleihez, mert férje iszákos és goromba, veszélyezteti családja testi épségét. Nincs válás, nincs új férfi az életében, tehát gyónhat, áldozhat.
Most a válásnak egy olyan formájára hozok fel egy példát, melyben a válás Isten és az Egyház szemében igaz, hogy bűn, de a szentgyónásban feloldozható. Péter 7 éve kötött szentségi házasságot Ágival, melyből két gyermekük született. A feleség hamar kicsapongóvá vált, míg ő dolgozni járt, Ági lakásukon fogadta, hol egyik, hol másik férfi vendégét. Azzal se törődött, hogy a szomszédok látják. Saját kisgyermekei jelenlétében csalta meg férjét. A lakást és a gyermekeket elhanyagolta, csak külsejével törődött, hogy minél vonzóbb legyen. Péter próbálta jobb belátásra bírni, de semmit nem változott. Válás lett a vége, az apának ítélték a kicsiket.
Amikor Isten látja, hogy az együttélés teljesen lehetetlenné válik, megengedi, hogy a felek felbontsák a közös életet, de ezzel koránt sincs felbontva maga a házassági kötelék. Amíg él ez a csapodár felesége, nem házasodhat újból. Ezzel Péter tisztában van, nincs is ilyen szándéka.
A válásoknál fennáll a veszély, hogy a válást kezdeményező nemcsak magát teszi ki kísértésnek, hanem az otthagyott házastársat is. Péter esetében ilyen nincs, mert felesége eleve erkölcstelen. Noha még ott vannak szívében a fájó emlékek, de lelke már nyugodt, békés és minden vasárnap Jézus Krisztus szent Testével és Vérével táplálkozik, a kegyelem állapotában van.
Gyermekeim! Ebből az előbbi példából láthatjátok, hogy Isten csak akkor bocsátja meg a válást a bűnbánat és szentgyónás által, ha az illető nem kezd bele új párkapcsolatba. Én, a Szentlélek mindenhatóságomnál fogva mindenhol ott vagyok, mindent látok és hallok. Egy dühös, felháborodott fiatalasszony kereste fel a plébánost ezekkel a szavakkal:
-Hallatlan, amit a Katolikus Egyház csinál! Gyónni voltam és nem oldoztak fel. Jézus ezt a szívtelenséget nem tanította! Megbocsátott még a házasságtörő asszonynak is. Hol van maguknál a krisztusi szeretet?
A pap így válaszolt:
-Asszonyom! Paptársaim nem szívesen tagadják meg híveiktől a feloldozást. Kellett lennie egy olyan dolognak…
-Olyan dolognak? -csattant fel a nő. Hát azt gyóntam, hogy második férjem van.
-Nos látja, hogy milyen méltatlanul lázadozik gyóntatója ellen? Sehol a világon nem találhat gyóntató atyát, aki önt feloldozhassa.
-Ugyan miért nem, ha én megbánom bűneimet?
-Azért mert érvénytelen a gyónás, hiszen előre tudja, hogy amit most meggyónt, újra és újra el fogja követni, testi kapcsolatban van másodi férjével, pedig az első is él.
-Hát akkor mit tegyek – kérdezi megdöbbenve az asszony. Elhagyjam a második uramat? Már 10 éve együtt élünk.
-Igen, de a kárhozat felé is együtt haladnak.
-Erről szó se lehet. Ez kegyetlenség. Tudja mire vezet ez, Plébános Úr? Elhagyom a vallásomat és a hitemet.
-Azért hagyja el, asszonyom, mert nem akarja elfogadni az igazságot, nem hajlandó betartani az örökérvényű Tízparancsolatból a hatodikat.
Látom, erre a nő dühösen feláll és elviharzik. A pap szomorúan néz utána.
Drága Engesztelőim! Az elváltak közül azoknak, akik buzgón szeretnék gyakorolni vallásukat, nagy hiányérzetük van. Gyakran eszükbe jut, hogy rendezniük kellene életüket. A szentségi házasságból kiléptek, új házasság jellegű kapcsolatban élnek, ezért nem gyónhatnak, és nem áldozhatnak, de ők szeretnének. Mit tehetnek? Menjenek el a plébánosukhoz, tárják fel előtte előző házasságukat, hátha kiderül, hogy az eleve érvénytelen volt. De ezt egy egyházi peres eljárásban kell tisztázni. Szeretnék elétek tárni néhány ilyen komoly esetet.
Zsuzsi és Karcsi banktisztviselők. Egy munkahelyi fehérasztalos összejövetelen egymás mellé kerültek és hosszan beszélgettek. Hamar összemelegedtek, egyre nagyobb lett a szimpátia köztük. Rájöttek, hogy hasonló az érdeklődési körük, meggyőződésük és 4 hónap múlva eljegyezték egymást. Zsuzsi már 28 éves volt és égett benne a vágy egy kisbaba iránt. Ezt közölte férjével, aki határozottan ellenezte. Mindig újra és újra felhozta a témát, de falra hányt borsó volt. Egyre többet vitatkoztak, veszekedtek, a házasságuk megromlott. El is váltak polgárilag, Zsuzsi hazament a szüleihez. Hamarosan megismerkedett egy zarándokúton Lacival, aki nála 1-2 évvel fiatalabb legényember volt. Gimnáziumi tanár volt abban a kerületben, ahol Zsuzsi dolgozott. Egyre komolyabbra fordult a kapcsolatuk, de szomorúan gondoltak az akadályra, amely fenn állt azáltal hogy Zsuzsinak volt egy érvényes házassága. Szerettek volna Lacival összeházasodni és elképzelték, hogy legalább öt kis csemete fog hancúrozni körülöttük. Együtt elmentek a helyi plébánoshoz és elmondták, hogy Zsuzsi azért vált el első férjétől, mert nem akart gyereket. Kérdezték, mit lehetne tenni. A pap vigasztalta őket, hogy van remény az egyházjog szerint. Az, hogy a férje nem akart gyermeket, az kellő indok lehet annak kimondásához, hogy az a kapcsolata nem volt egy érvényes házaság.
Gyermekeim! Egy faluban történ, amit mesélek nektek. A falunapon utcabált rendeztek, itt ismerkedett meg egymással két bájos fiatal: Anna és Zsolt. Anna tizenegyedikes gimnazista volt, Zsolt pedig apja szakmáját folytatta, lakatos lett. Ott dolgozott az apai vállalkozásban. Nagy szerelem volt, és mindkettő ártatlan, érintetlen virágszál volt. Egyszer Annáékhoz vendégek jöttek, édesapja kollégája a szintén gyógyszerész fiával. A fiúnak nagyon megtetszett a kis Anna és vissza-vissza járt udvarolni. A kislány szabadkozott, hogy ő már foglalt, de a fiú próbálta elhódítani. Behízelegte magát a szülőknél, szinte minden nap eljött bonbonnal, virágcsokorral megrakodva. Annát szülei meg akarták győzni, hogy Zsolt nem hozzávaló, tanulatlan, kispénzű. Sokkal jobb dolga lesz a másik mellett, aki jómódú, finom, udvarias és nagyon csinos. Anna 2 évig harcolt szerelméért, és mikor a gyógyszerész megkérte a kezét már első éves egyetemista volt, határozottan nem-et mondott. Szülei haragra gerjedtek és eltiltották szerelmétől. Még a telefont is elvették tőle. Hiába sírt, kitűzték az eljegyzést, esküvőt. Eljött a nagy nap: polgárilag és egyházilag összeházasodtak. Az ifjú asszony boldogtalan volt, és csak Zsolt után epekedett. Idegileg összeroppant, csak fogyott és búslakodott. Szülei megsajnálták és hazavitték. Újra találkozott szerelmével. Hosszú procedúrával lezajlott első házasságuk érvénytelenítése, mert a házasságkötésre kényszerítés elég indok volt erre. Zsolt türelmesen kivárta az időt, és végre Isten előtt boldogan „igen”-t mondhattak.
A Mennyei Atya, aki elrendelte a házasságot örökre felbonthatatlannak nyilvánította ki, tehát a válás ellen van, de amint az élő példákból láthattátok, alapos indok esetén, néha megengedi, hogy Egyháza egy-egy olyan házasságot, amit szabályszerűen templomba kötöttek arról kimondja, hogy mégsem volt szentségi házasság. Ilyen alapos indok még az előbb említetteken kívül, ha az esküvő után kiderül, hogy a férj impotens, vagy az a tény is elég az érvénytelenítéshez, ha valakit megfélemlítettek, megfenyegettek, ha megtagadná az esküvőt. A zsarolás is komoly indok: pl. az anya megfenyegeti a lányát, hogyha nem megy hozzá az általa kijelölt férfihoz, öngyilkos lesz. A tiszteleti félelem is az alapos indokok közé tartozik. A fiatal nagyon tiszteli az apját vagy anyját és nem mer ellentmondani nekik, így áll oda esküdni.
Most, hogy befejeztem, amit az egyházi „válásról” akartam tanítani nektek, az a gondolatom támadt, hogy elviszlek benneteket a Mennyei Atya trónjához. Van-e kedvetek Velem jönni? …Akkor kapaszkodjatok bele a kezembe, karomba, lobogó ruhámba, mert máris indulunk. Égi Atyátok egy aranyszínű magas hegy tetején ül. Odaállítalak titeket a lába elé. Ő hatalmas nagy hozzátok képest. Amint látja, hogy alázatosan letérdeltek köré, tenyerébe összegyűjt mindannyiatokat és az ölébe ültet. Így szól hozzátok:
-Drága Engesztelő Kicsinyeim! Ó, de örülök, hogy meglátogattatok Engem. Hálából innen az ölemből mutatok nektek valamit. Előttünk és alattunk egy nagy síkság terül el. Zsúfolásig tele van férfiakkal, nőkkel. Egészen feketéllik a zöld mező tőlük. Tudjátok kik ezek? A ma élő emberek közül azok, akik a szentségi házasságból elváltak és újraházasodtak egyszer, kétszer, háromszor, tízszer. De ha alaposabban megfigyelitek, vannak közöttük elvétve, itt-ott színes, tarka ruhás alakok: ők azok, akik rosszul sikerült házasságuk után elváltak ugyan, de meggyónták és megbánták az esküszegésüket, válásukat, és attól kezdve önmegtartoztató tiszta életet élnek, nem létesítettek új kapcsolatokat. Azután a fekete tömegből mutatok néhány fehér ruhás házaspárt kézenfogva, egymást átölelve, gyermekeikkel övezve. Azért mutatom őket fehérben, mert ők házasságkötésük óta a mai napig együtt élnek, nem váltak el és nem is fognak. Szentségi házasságban élnek, gyakorolják a hűséget, a szeretetet, az együttérzést, az alkalmazkodást. A színesbe és fehérbe öltözöttek jó úton járnak, szeretteitek közül többen ott vannak. Atyátok szólítja angyalait és rózsaszirmokkal teli tálakat ad a kezükbe azzal az utasítással, hogy gazdagon hintse meg őket vele. Ezek a rózsaszirmok az Ő isteni kegyelmét jelentik, mely segít nekik az üdvözülésben. A feketeruhások az újraházasodottak, akik halálos bűnben élnek, tehát nincsenek a kegyelem állapotában. Ahogy nézi őket Mennyei Atyátok, egyre szomorúbb lesz, sűrűn hullani kezd a könnye. Ott áll mellette az angyalok fejedelme, Szent Mihály arkangyal. Tart a kezében egy nagy mennyei aranytálcát és felfogja bele az isteni könnyeket. Majd int az Atya és az edényt leteszi Isten lába elé.
Tisztelt, Engesztelőim egyenként óvatosan, szeretettel leemel a tál mellé és körbeállít titeket. A Mennyei Atya így szól:
-Kicsiny Engesztelőim! Szent Mihály vezetésével menjetek le a hegyről, járjátok végig a feketeruhásokat eme értékes edénnyel, és kezeteket belemártva hintétek meg őket. Meg fogjátok tapasztalni, hogy együttérző könnyeim bűnbánatot indítanak bennük. Közülük többen kilépnek bűnös kapcsolatukból. Nézzétek! Itt-ott feltűnik közöttük egy-egy számotokra ismerős pár. Megengedem, hogy rájuk még több könnycseppet hullajtsatok. Jöjjetek vissza a trónomhoz! Úgy köszönöm meg segítségeteket, hogy egyenként mindannyiatokat felemelem és ajkammal megcsókolom.
Újra Én , a Szentlélek szólok hozzátok, Engesztelőim. Köszönöm, hogy e hosszú tanítást figyelmesen végighallgattátok és megáldalak benneteket a további lélekmentés lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2015. október 20
Mennyei Atya: Drága Gyermekeim! Mint szerető, irgalmas és egyben igazságos Mennyei Atyátok állok előttetek. Végtelen szeretetemben egyenként köszöntelek benneteket. Odalépek közeletekbe és atyai karjaimmal Szent Szívemre ölellek mindannyiatokat. Én fejezem be a tanítást a hatodik parancs ellen elkövetett bűnökről. Mit is mond ez a parancsolat? Ne paráználkodjál! Másfél hónapon át beszéltünk nektek a tisztátalanságról, az önfertőzésről, a pornográfiáról, a prostitúcióról, a nemi erőszakról, a homoszexualításról, fogamzásgátló szerekről, eszközökről, az abortuszról és a válásról. Ezek mind mélyen sértik az Én atyai Szívemet és nagy kárt tesznek teremtményeim lelkében. Még van néhány súlyos vétség e parancsolat ellen, amiket nem fejtettünk ki nektek. Az egyik ilyen a próbaházasság.
Gyermekeim között széles körben elterjedt az a nézet, hogy a keresztény házasság intézménye elavult, nem felel meg a mai társadalom elvárásainak, ezért meg kell reformálni. Az így gondolkodó katolikusok példaként tekintenek más vallásúakra, hogy ők könnyedén elválhatnak és újraházasodhatnak. De ha már nem is követik ezt a bűnös lazaságot, legalább keresnek valami más kiutat a könnyítésre: pl. a próbaházasságot.
Teréz 25 éves orvosi asszisztens egy kórházban. Néhány hónapja együtt jár Karcsival, egy fiatal orvossal, aki a szívsebészeten dolgozik. A leány vallását gyakorló katolikus, az udvarlója éppen csak hogy meg lett keresztelve, de semmi vallásos nevelést nem kapott. Nagy a szerelem, és ellentétben a mai divattal, össze akarnak házasodni polgárilag és egyházilag egyaránt. Teréz tartózkodó viselkedése miatt nincs köztük testi kapcsolat. Mindezt tudja Teri legbizalmasabb barátnője, Olgi, és azt tanácsolja, hogy próbaházasságot folytassanak, hiszen szerinte minden házasság „zsákbamacska”. Az együttlakással – miközben úgy élnek, mint férj és feleség – kiderül, hogy testileg-lelkileg összeillenek-e. Megismerhetik egymás gyengéit és jó tulajdonságait, megtapasztalhatják, hogy a „házas-életben” sikerül-e egymásnak örömet nyújtani. Ha minden megfelel, ha nincs semmi hiba, nyugodtan kitűzhetik az eljegyzést és esküvőt. Így nem fognak csalódni egymásban. Ellenkező esetben szépen elbúcsúznak és más kapcsolat után néznek. Szerencsére Teréz gyóntató atyjának elmesélte ezt a baráti tanácsot. Az atya így szólt hozzá:
-Örülök, hogy mielőtt beleszaladt volna a Sátán csapdájába, őszintén feltárta nekem az ügyet. Az emberi szerelem nem tűri a próbát, a férfi és nő közti teljes és végleges odaadást kívánja meg. Akinek a próbaházasság gondolatai forognak a fejében, az nem szereti eléggé a párját, nem tiszteli és nem bízik meg benne. Ezzel a lépéssel bizalmatlanságot előlegez a másiknak. Már eleve nem örökre akar vele élni, csak addig, míg ki nem derül valami hiba, ami nem tetszik. Egészen az esküvőig, amíg tart ez a próbaházasság, a szerelmesek paráznaságban, halálos bűnben élnek és így nem járulhatnak szentségekhez. A gonosz az ön barátnőjét használta föl arra, hogy megkísértse. A jegyességet továbbra is töltsék önmegtartóztatásban, tisztaságban, egészen a házasságkötésig.
Drága Engesztelőim! Ti, akik ebben a romlott világban éltek, bármerre fordultok, mindenfelé láthattok házasságon kívüli párkapcsolatokat. Krisztus Egyháza szemében semmi különbség nincs az egyszerűen összeköltözők vagy csupán polgári házasságban élők erkölcsi magatartása között. Mindkét életforma egyaránt paráznaság, tehát halálos bűn a hatodik parancs ellen. Ma már az emberek tömegei így tesznek, ez a természetes számukra. Ugye nem csodálkoztok, Kicsinyeim, hogy szent haragomban összeszorul az öklöm és lecsapni készülök e bűnös nemzedékre. Mennyire meg fognak lepődni ezek a párocskák a Nagyfigyelmeztetés alatt, midőn megtudják, hogy lelkük a pokolba hullana, ha akkor kellene meghalniuk. Bizony lesznek köztük sokan, akik- meglátván lelküket – belepusztulnak a félelembe. Imádkozzatok értük, hogy legyen idejük bocsánatot kérni és a tisztítóhelyre juthassanak. Ha családtagjaitok, rokonaitok, barátaitok, munkatársaitok, szomszédaitok között van, akinek nincs rendezve a kapcsolata, még most szóljatok neki. Nem számít, ha maradinak vagy bigottnak tartanak, vagy szemetekbe nevetnek. Keresztényi kötelességetek, hogy megmentétek a lelküket. Az idő már elérkezett. A világ robbanásig feszült. Az újkori népvándorlás által rövid időn belül ki fog törni a káosz, mely megjövendölt előhírnöke a Nagyfigyelmeztetésnek. Ezt pedig gyorsan követik a szorongattatások: forradalmak, felkelések, helyi háborúk itt és ott, és a 3. Világháború. Fel kell készítenetek a halálos bűnben, úgynevezett szabad  szerelemben élőket, hogy kössenek szentségi házasságot, vagy ha nincs rá lehetőség, lépjenek ki bűnös kapcsolatukból. Ha szerelmüknek már van gyümölcse, egy vagy több gyermek, kötelességük együtt maradni és felnevelni, de egy alapos életgyónás után testvérként, önmegtartóztatásban éljenek egymás mellett. Csak így kerülhetik el a kárhozatot.
A harmadik, amit nem utolsóként akarok lelketekre kötni, mint a hatodik parancs elleni súlyos bűnt: a vérfertőzés. Szent Pál ezt így bélyegzi meg: „Az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, mégpedig olyan, hogy valaki apja feleségével él.” Mit is jelent ez? Hogy saját édesanyjával tart fenn testi kapcsolatot. A Katolikus Egyház Katekizmusa kijelenti, hogy a „vérfertőzés intim kapcsolat vérrokonok vagy sógorok között, akik között tilos volna a házasságkötés. A vérfertőzés megrontja a családi kapcsolatokat és visszalépést jelent az állatiasság felé.” Erkölcstelen és undorító az is, ha testvérek tartanak fenn efféle együttélést. Vagy egy apa a saját leányával. A vérrokonok egyesülésével született utódok gyakran valami fogyatékossággal születnek.
Drága Gyermekeim! Van még valami, amit ide kell sorolnom: a többnejűség vagy poligámia. A Katekizmus szerint „ez gyökerében mond ellent a házastársi közösségnek, ugyanis közvetlenül elutasítja Isten tervét, amint az a kezdet kezdetén megnyilvánult, mert ellenkezik a férfi és a nő egyenlő személyi méltóságával, akik a házasságban fönntartás nélküli – azaz egyetlen és kizárólagos – szeretettel adják magukat egymásnak. A keresztényt, aki korábban poligámiában élt, az igazságosság súlyosan kötelezi arra, hogy teljesítse vállalt kötelezettségeit korábbi feleségei és gyermekei felé.”
Az állami törvény is tiltja a többnejűséget: míg polgárilag el nem vált valaki, nem házasodhat újra.
Vannak olyan vallások, melye engedélyezik és természetesnek tartják a többnejűséget. Az ilyen társadalmakban a nő mely elnyomásban, megaláztatásban és kiszolgáltatottságban van. El kell tűrnie, hogy ő csak egy a sok közül és férjén osztozni kell. Ez az állapot az Én isteni szememben elítélendő, erkölcstelen élet.
Drága Engesztelőim! Egy misztikus képben szeretném megmutatni nektek, hogyan menekült meg Teréz és Karcsi, akikről tanításom elején beszéltem nektek, hogy az ördög a próbaházasság kísértésébe akarta taszítani őket. Idehozom elétek őket Olgival a rossztanácsadóval együtt. Egy szép, virágos, fás parkban vagyunk. A két szerelmes fiatal egy padon ül. A fiú átkarolja a lány vállát és kedvesen, egymást kényeztetve beszélgetnek. Mindkettőjük őrangyala a hátuk mögött áll. Éppen arra sétál a barátnő, de nem egyedül. Fején és két vállán 1-1 démon kuporog, undorító, ijesztő macskaméretű torz emberhez hasonló fekete alakok. Derekán kígyó tekereg. Most telepedtek rá, mikor észrevette Terikééket. Ezeket a szavakat suttogták a fülébe:
-Milyen összeillő kis pár! Mit kínozzák magukat ezzel az értelmetlen önmegtartóztatással. Nevetséges! Majd én helyreteszem őket. A kígyó felcsúszik a füléhez és ezt sziszegi:
-Rá fogom beszélni őket a próbaházasságra, ha már mindenképpen esküdni akarnak. Hátha nem is illenek össze.
Mikor odaér a padhoz, köszönti őket és előadja gondolatait. A démonok és a kígyó – aki nem más, mint a sátán – diadalmasan pillantanak egymásra és máris ráugrálnak a padon ülő elgondolkodó fiatalokra. Terike őrangyala védence fölé hajol és ezt az okos gondolatot sugallja neki:
-Olgikám! Köszönöm a tanácsot, de megkérdezem a gyóntatóatyámat, mit szól hozzá.
-A papokat nem kell ilyesmibe belevonni, túl mereven gondolkoznak. – feleli Olgi.
Erre a sátán lecsusszan Terikéről és harcba száll a két őrangyallal. Szolgái is segítenek neki, túlerőben vannak. Hívjátok segítségül Szent Mihály arkangyalt, ő majd rendet tesz!
-Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben…
Milyen gyorsan megérkezett. Lepattant fehér lováról. Láttára a démonok eltakarodtak. A kígyót megérintette aranykardja végével és azonnal köddé vált. Köszönöm, Gyermekeim, hogy segítettetek. Ebből bizony nem lett próbaházasság.
Kicsinyeim! Még nagyobb segítségre van szükség részetekről azok számára, akik még csak össze se akarnak házasodni, hanem csak úgy egybeköltöznek, azután kényük-kedvük szerint váltogatják a partnereket. Belőlük van a legtöbb. Az ördög kajánul és elégedetten vigyorog, ahogy nézi növekvő számukat. Szolgái sokaságát küldi rájuk. Ezek aztán egészen elaltatják lelkiismeretüket és elhiteti velük, hogy ez az életforma a legokosabb, legélvezetesebb. Csak egyszer fiatalok! Használják ki az időt. Sokat, nagyon sokat imádkozzatok, böjtöljetek az ilyen rendetlen kapcsolatban élőkért. Irgalmam nélkül és nélkületek a legfeketébb, legkínzóbb pokol fogja elnyelni őket. Most bepillantást engedek közülük azoknak a paráznáknak a jövőjébe, akikért senki sem imádkozik. Itt előttetek egy nagy kerek lyuk lesz a padlón, lángok csapnak fel belőle. A nyílás nagyon mély a Föld izzó belsejéig tart. E bűnös párocskákat 1-1 démon vonszolja a tüzes nyílás felé, és beletaszítja őket. A rövid földi élvezetek után együtt zuhannak a pokolba. De akikért közülük névszerint imádkoztok, azok megtérnek, kiszállnak a bűnből és megmenekülnek.
Gyermekeim! Egy pillanatra elhallgatok és ti csendesedjetek el! Gondolatban soroljátok fel azoknak a nevét, akik nem szentségi házasságban élnek!… És mondjátok el értük a „Most segíts meg Mária”-t… Köszönöm! Ígérem, őket meg fogom menteni, mikor eljön az idejük.
Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet és a tisztaság lelkületével: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2015. szeptember


2015. szeptember 28., hétfő

Az utolsó idők eseményei a kadarkúti Éva asszony naplójából. (2008. február 25. hétfő).

Az íme az események sorban, kadarkúti Éva asszony naplójából:


2008. február 25. hétfő

Én: Többször alaposan átolvastam a Jelenések Könyvét, és most megkérdezlek Mesterem: A végső idők eseményei ugyanebben a sorrendben lesznek-e, mint a Jelenések Könyvében?
Jézus: Minden meg fog történni, amit Jánosnak mutattam, és ugyanabban a sorrendben.
Én: A választottak elragadása – ahogy a Szentírásban olvasható – a végső harangszóra lesz (1 Kor. 15, 51-52), még az Antikrisztus uralma előtt, és a 7 csésze kiöntése előtt. Most még azt szeretném kérdezni, drága Mesterem, hogy a Nagy Figyelmeztetés, melyet Szűzanyánk már régóta ígér jelenései helyén, előbb lesz-e, mint a választottak elragadása?
Jézus: A Nagy Figyelmeztetés megelőzi az elragadásokat. Ez Atyám végtelen irgalmának, türelmének és szeretetének köszönhető. Ennek következményeként sokkal több lesz a megtért, tisztalelkű ember, akit elragadunk.
Én: Még azt kérdezném Jézusom, hogy azoknak, akiket majd elragadsz nagy kegyelmedben, előzetesen milyen megpróbáltatásokat kell átélni?

Jézus: Erre a kérdésre ott a felelet a Szentírásban, a Jelenések Könyvében, olvassátok el a hét harsonaszót!
Én: Most Jézusom, megpróbálom leírni a Biblia segítségével a végső idők eseményeinek sorrendjét, de csak vázlatosan:


1, Nagy Figyelmeztetés, Nagy Csoda (Szűz Mária próféciákból)
2,Megkezdődik a büntetés a harsonaszókkal. (A Jelenések Könyvéből)
3, A szentek föltámadása (Tess.3,16) és a választottak elragadása a végső harsonaszóra (1. Kor. 15-51,52
4, Megkezdődik a hét csésze kiöntése: a nagy földi büntetés (Jelenések Könyve). Közben a Bárány, Jézus menyegzőt ül a feltámadt szentekkel, és az elragadott választottakkal a Mennyben. Ezalatt az idő alatt a Földön hagyott emberek felett az Antikrisztus (az álpróféta), aki a Vadállat (a Sátán) embere fog uralkodni.
Megjelöli az embereket homlokukon, vagy karjukon, és véres keresztényüldözést rendez. Elkezdődik a hét csésze kiöntése, mely fekélyeket, tengerek, folyók vérré változását, nagy hőséget, háborút, sötétséget, mennydörgést, villámlást, földrengést okoz. A szenvedés és halál által sok ember lelke meg fog tisztulni, és a Mennybe jut.
5, Jézus legyőzi a Sátánt és az Antikrisztust, és tüzes tóba veti, egy angyal ezer évre megláncolja.
6. Megkezdődik a megtisztított Földön Krisztus ezer éves uralma: az Új Világ. Jézus visszatelepíti az Új Földre az elragadottakat. A vértanúk, akik nem borultak le a Vadállat (a Sátán) szobra előtt, életre kelnek és ezer évig uralkodnak Krisztussal. Ez az első feltámadás. A többi halott csak akkor támad fel, ha letelt az ezer év. A lelkük addig a Mennyben, a tisztítóhelyen vagy a pokolban vár a feltámadásra.
7, Ezer év után szabadon engedik a Sátánt, aki harcra toborozza az embereket a szentek ellen, de Isten tüzes tóba veti örökre.
8, Az utolsó ítélet: Minden halott feltámad. Aki nem volt beírva az Élet Könyvébe, azt tüzes, kénköves tóba vetik, örökre. A szentekre boldog Örök Élet vár.
9, Mennyei Jeruzsálem: Az Új Jeruzsálem alászáll az Égből. Színaranyból épült a város, az utcák is aranyból. Templom nincs benne, mert a Bárány a temploma. Az Isten trónjából fakad az Élő Vizek folyója, két partján az Élet Fái, amelyek minden hónapban teremnek.

Én: Jézusom! Jól értelmeztem-e az események sorrendjét?


Jézus: Igen. Éppen így, ilyen időrendi sorrendben fog megtörténni. Veletek leszek mindörökké. Az itt maradottakat is várni fogom nagy szeretettel, hogy a szenvedés kohójában megtisztuljanak és elnyerjék az üdvösséget. Mindenkit szeretnék megmenteni.

2015. szeptember 25., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2015. szeptember 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért.  Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2015. szeptember 2., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 274-277. Szűzanya-Jézus-Szentlélek: A hatodik parancs 1-4.

ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 1.
Szűzanya:  A hatodik parancs 1. (A tisztaság fogalma és formái)
Szűzanya:Drága Gyermekeim! A tökéletes tisztaság szimbólumaként hófehér ruhába öltöztem. Habkönnyű égi selyemből készítették az angyalok nekem, és fehér fátyollal borított fejemre fehér rózsakoszorút fontak. Kezemben Jézus égi kertjéből egy szál liliomot tartok. Égi fény vesz körül és rózsaillat árad lényemből. Mivel szeplőtelenül fogantattam és nem hordoztam magamban az eredendő bűnt, az ebből származó bűnös hajlamok csírája sem élt bennem. Természetesen a gonosz megpróbált engem is csábítani tisztátalanságra, de a Mennyei Atyától kapott szabadakaratom segítségével mindig legyőztem. Még gondolatban sem vétettem soha a hatodik parancs ellen, mely így szól: „Ne paráználkodjál.”
Mit is jelent a tisztaság? Tágabb értelemben tisztán éli az életét az a gyermekünk, aki minden erejével arra törekszik, hogy ne sértse meg a tízparancsolatot, nem követ el súlyos, halálos bűnöket és félelemmel szívében óvakodik a legenyhébb bocsánatos bűnöktől is. A hatodik parancs szűkebb megfogalmazásban szól a tisztaság megsértéséről. Itt arról a tisztaságról beszélünk, mely a férfi és nő egymás közötti kapcsolatában, a szexualitás helyes mederben tartásában nyilvánul meg. A tiszta életet élő ember megőrzi a belső egységet a maga testi és lelki valóságában. Azt tanítja a Katekizmus, hogy a „szexualitás, amelyben az embernek anyagi és biológiai világhoz tartozása jut kifejezésre, akkor válik személyessé és valóban emberivé, amikor beépül a személytől személyhez irányuló kapcsolatba, a férfi és a nő kölcsönös, teljes és időben korlátlan odaadásába. A tisztaság erénye tehát őrzi a személy épségét és az odaadás teljességét.”
Erre élő példa Laci és Enikő három hónapja tartó kapcsolata. Enikő 23 éves bölcsődei gondozó, katolikus vallását gyakorló leány, aki szüleivel él, Laci szakközépiskolát végzett villanyszerelő. 5 hónapja járnak együtt. Nincs köztük testi kapcsolat, a fiú a kislány családjához jár udvarolni és minden este hazamegy. Nem törődnek a mai divattal, a korai összeköltözés szokásával. Nagyon szeretik egymást és ezzel a várakozással tiszteletben tartják egymás személyét, tisztaságát. Boldogan tervezgetik közeli eljegyzésüket és egy életre szóló egyházi és polgári házasságukat.
Nézzétek egy másik, tipikusan mai pár gondolkodását. Máté és Anita harmadéves és elsőéves orvostanhallgatók. Egy egyetemi bálon ismerkedtek meg. Néhány hét után elhatározták, hogy bizonytalan időre összeköltöznek. Ha unalmassá válik az együttlét valamelyiküknek, azonnal jelzik egymásnak és különválnak. Hol van itt a teljes és korlátlan odaadás egymásnak? Már az elején sincs szó hűségről, hogy mindig szeretni fogják egymást és együtt maradnak. Ez nem szerelem, csak az érzéki vágyak ideiglenes kielégítése, a „szerelem” állati szintre süllyesztése.
Drágáim! Szeretnék még tovább beszélni nektek a tisztaságról, mint egyik legfontosabb erényről. A tisztaság megköveteli az önuralmat. Akiből ez hiányzik, azt leigázzák szenvedélyei, lesüllyed a bűnök mocsarába, aki viszont uralkodik szenvedélyein, békére lel a szívében, legyőzi a kísértéseket és nem követ el meggondolatlan lépéseket. Ezzel kapcsolatban is megszólal a Katolikus Egyház Katekizmusa: „Az ember méltósága megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön, vagy külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg.”
Eszközünket, Évát egy mélyen hívő, szomorú édesanya hívta fel, hogy 26 éves leánya beleszeretett egy négygyermekes nős emberbe, és mindent és mindenkit itt hagyva Angliába mentek a férfi egy barátjához. Őnála laknak, már állást is szerzett nekik. Az elhagyott feleség sír és szűkölködik. Szent Fiam a bánkódó anyát nagy szeretettel vigasztalta, sok imát, önmegtagadást, böjtöt javasolt bűnbe esett leányáért és a házasságtörő férfiért. Biztosította arról, hogy ő, mint szülő figyelmeztette, óvta e helytelen lépéstől, az ő anyai lelke tiszta ebben. A leánya már felnőtt, egy másik lélek, ő maga felelős a tetteiért. Ezért ne vegye a szívére annyira, hogy idegzetét megviselje. Imádkozzon és bízza Isten irgalmára.
Látjátok, Gyermekeim? Ezt a lányt és a többgyermekes családapát a szenvedélyek, a vak ösztön elcsábították. Nem mérlegeltek semmit, meggondolatlanul és embertelenül cselekedtek. Hiányzott az önuralom belőlük. Olyan erős volt bennük az érzéki vágy egymás iránt, hogy nem tudták legyőzni.
A múltból állítok elétek egy ellenpéldát erre. Egy 48 éves ötgyermekes asszony, Erzsike, nyugodt, kiegyensúlyozott házasságban él férjével, aki nagyon szerette. Történt egyszer, hogy a feleség infarktussal kórházba került és utána rehabilitációra a füredi szív-szanatóriumba. Ahogy sétálgatott a kórház parkjában arra jött egy beteg férfi, aki kedvesen megszólította és szóba elegyedtek. Meg kell jegyeznem, hogy ez az ember nagyon vonzó és kedves volt. Nap mint nap találkoztak. Erzsikét annyira lenyűgözte ez a férfi, hogy férje elhomályosult mögötte, és egészen beleszeretett. Attilának hívták. Elvált ember volt és szép ígéretekkel csábította az asszonyt: nagy lakással, autóval, és mind az öt gyermekét odahozhatja hozzá. Nem történ köztük semmi egy-két csókon kívül. Mikor letelt a két hét, sírva búcsúztak el egymástól. Nagy fájdalommal a szívében tért haza családjához. A csábítást nagyon nehezen, de legyőzte. Hetekig sírdogált otthon, míg végre megnyílt legnagyobb gyermeke a 17 éves Esztike előtt. Elmondta neki, hogy mekkora kísértésben volt, de a józan ész döntött, nem hagyja el a családot. A kislány megértette, egy pillanatra se ítélte el, megölelte és letörölte a könnyeit. Még aznap este elkísérte a szentmisére egy kiadós szentgyónásra. Lelke hamar megnyugodott. Ez az asszony erős volt, és bátran szembeszállt a gonosz kísértésével. Önuralma győzött a szenvedélyeken.
Gyermekeim! Az önuralom - melyről ez a két eset szól hosszú állhatatosság műve. Sosem hihetitek, hogy véglegesen megszereztétek. Mindig újra és újra harcolni kell érte. Az érzékek és a szenvedélyek nagyon erősek, még a kor sem számít. Hányszor lehet hallani, hogy békés házasságok idős korban tönkremennek egy harmadik miatt. A tisztaságban növekedés nem olyan egyszerű és zökkenőmentes. A tiszta és erényekre törekvő ember fokozatokon keresztül halad előre, és közben jönnek a kisebb nagyobb tévedések, bűnök, amelyek lassítják a tisztaság felé haladást. Halljátok csak, Kicsinyeim, mire képes a Sátán! Egy rendkívül sok karizmával megáldott pap fiamat, aki csak úgy vonzotta a tömegeket maga után, egy újonnan odakerült szép fiatal lány hatalmába kerítette. Elhagyta hivatását, kivetkőzött. Istennek nem tetszett ez a kapcsolat. Fél év múlva, miután összeköltöztek, autóval külföldi útra mentek, a leány vezetett. Egy részeg autóssal frontálisan összeütköztek. A leány a helyszínen meghalt, a pap súlyosan megsérült. Egy év múlva, mikor egészen rendbejött, az esetet az Úr ujjának látta és visszatért a hívatásába. Pap fiamnak a gonosz félévvel lelassította a tökéletes tisztaság felé haladását. Ez komoly lecke volt neki, hogy uralkodnia kell a szenvedélyeken, mert nem csak testi épségét, hanem lelkét is kockára teheti.
Azt hirdeti a Katekizmus, hogy „a tisztaság erkölcsi erény. Isten ajándéka is, kegyelem, lelki tevékenység gyümölcse”.
Minden megkeresztelt ember meghívást kapott a tisztaságra. A tisztaságnak különböző formái vannak. Minden ember életállapotától függően teljesítheti a tisztaság erényét. Az egyik formája a tisztaságnak a szüzesség. Erre hivatottak a szerzetesek és szerzetesnők, mert fogadalmat tettek. E fogadalom megszegése számukra nagyon súlyos bűn Isten és a szerzetesrend előtt. Ők ezzel a botlással nagy tőrt szúrnak Szent Fiam, a tisztaság és szüzesség példaképének Szívébe és az Én Szívembe. A papok, Jézus felszentelt szolgái acölibátusban gyakorolják a tisztaságot. Áldottak legyenek azok, akik ezt komolyan veszik. Mélyen elszomorít bennünket, Égieket, hogy akik reformokat akarnak az Egyházban, tervezgetik a papi nőtlenség eltörlését is. Vajon mire vezetne, ha felszentelt szolgáink szíve megoszlana Isten szolgálata és a saját családja között?
Vannak a laikusok között, akik életállapotuknál fogva önmegtartoztatásban, szüzességbenélnek. Áldottak legyenek, mert nagy áldozatot hoznak. A Mennyben különösen nagy dicsőségbe lesz részük ezért a lemondásért.
A házasemberek arra kaptak meghívást, hogy a házassági tisztaságot éljék. Vannak ilyen szentségi házasságban lévő párok, akik hűségesek egymáshoz, esküjűket nem szegik meg. Ők is ezért a Mennyben nagy elismerésben részesülnek, ragyogni fognak a tisztaságtól.
A jegyesek arra hivatottak, hogy a tisztaságot az önmegtartóztatásban éljék meg. Segítsék egymást ebben. A mai romlott, erkölcstelen világban csak elvétve akad ilyen tiszta jegyes pár. Általában gúny tárgyai, kinevetik őket.
Drága Kincseim! Az igaz, hogy ti nem vagytok mentesek az áteredő bűntől és a belőle származó hajlamoktól, de ismerlek benneteket és tudom, hogy minden akaratotokkal törekedtek a tökéletes tisztaságra. Kiirtottátok magatokból a régi súlyos bűnöket és még a bocsánatos bűnök legenyhébb fajtáit se engeditek elburjánzani a lelketekben. Ha valamit elkövettek, azonnal megbánjátok és mentek gyónni. Vannak köztetek, akik már egészen közel vannak a tökéletes tisztasághoz.
Mindannyiotokat, akik itt hallgattok Engem, egy misztikus látvánnyal ajándékozlak meg. Csukjátok be földi szemeteket és lelki szemeteket emeljétek a Menny felé. Eltűnik e helyiség mennyezete és látható a kék égbolt. Az is egy nagy kör alakjában kitárul és betekinthettek a Mennyországba. A középpontjában 3 díszes aranytrónon székel a Szentháromság: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Közvetlenül körülöttük a Szeráfok kara. Mellettük széles körben a vértanúk és a szüzek. Ott térdelnek, a már üdvözült, fogadalmukat mindig betartó szerzetesek és szerzetesnők és a hívek közül azok az elhunyt leányok és férfiak, akik gyermekkori szüzességüket halálukig megtartották. Ők, a szüzek, a tisztaság példaképei egészen közelről szemlélhetik, dicsőíthetik és imádhatják a Szentháromság egy Istent. Körülöttük térdelnek, nagyon közel a 3 trónhoz felszentelt gyermekeink, a papok, akik halálukig önmegtartóztató, tiszta életükkel példát mutattak nyájuknak. Ezek a szűzi életet élő mennyei seregek fehér mirtuszkoszorúval, hófehér ruhában ragyognak és nagy fény veszik körül őket. A mellettük lévő vértanúk fehér ruhája fölött drágakövekkel díszített piros palást van, fejükön fénytől áradó piros rózsakoszorú. Ezután következik a többi üdvözült szent különböző mértékű ragyogásban, és angyalok milliói.
Most pedig lezárul a mennyezet, megszűnik a csodálatos látvány, és itt állok előttetek Én, Édesanyátok. Kezemben még mindig ott van a liliomszál. Ez egy csodálatos, el nem fogyó virág. Idehívom magamhoz mindegyiketek őrangyalát, hogy ajándékomat tegye a szívetekbe.
Az első kezébe átadom a liliomot, és mikor átveszi, új liliomszál van az ujjaim között. Így van ez a harmadiknál, negyediknél, huszadiknál… stb. Már mindegyiketek szívében ott virít a tisztaság jelképe. Őrizzétek, el ne veszítsétek! Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 8.
Jézus:  Ahatodik parancs 2. (A tisztaság elleni bűnök)

Jézus:Drága Engesztelő Gyermekeim! Nekem, Jézus Uratoknak, a tisztaság és abszolút szüzesség megtestesítőjének nehéz beszélni a tisztaság elleni bűnökről. Én is, mint Édesanyám az áteredő bűn nélkül születtem, így nem voltak lelkemben bűnre való hajlamok. De azért nehogy azt gondoljátok, hogy kísértésben nem volt részem! A gonosz engem is próbált csábítani a tisztaság ellen, de sikertelenül, mert azonnal felismertem és legyőztem. Különösen serdülő-korban és ifjúkoromban kerülgetett, de az első kísértő gondolatnál elzavartam. Így sikerült megőriznem szüzességemet életem utolsó pillanatáig. Drága, Kincseim! Ha nemcsak a szeretetben és szenvedésben akartok követni Engem, hanem a tisztaságban is, vegyetek példát Rólam. Ha a televízióban elkezdtek nézni egy ártatlannak látszó filmet és váratlanul egy ágyjelenet következik, gyorsan kapcsoljátok ki a készüléket, ugyanis a gonosz ezekkel a képekkel megzavarja tiszta lelketeket, erotikus gondolatokat ébreszt, amivel a gondolati paráznaság bűnébe sodor. Az ő szemében nem számít, hogy ki hány éves, bármikor képes rendetlen vágyakat kelteni. Ha az utcán szembe jön veletek valaki hiányos, kihívó öltözékben, fordítsátok el tekinteteteket, mert csak így tudjátok elkerülni a kísértést. Ha valahol trágár, izgató beszédet hallotok, ne figyeljetek oda, nehogy megfertőzzön benneteket.
A katolikus Egyház Katekizmusa komoly alapossággal foglalkozik a hatodik parancs ellen elkövetet bűnökkel.
Az első ilyen a tisztátalanság. „A tisztátalanság a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a szeretetre rendeltségen kívül keresik.”
Hogy ezt a katekizmusi megfogalmazást közérthetővé tegyem, egy példát mutatok be az életből. Nikolett 16 éves fiatal leány. Ő a legszebb az osztályban, ledérül, kihívóan öltözködik. Indulás előtt órákig sminkeli az arcát. A fiúk hemzsegnek körülötte. Minden héten diszkóba jár, és gyakran látogatja a rock-koncerteket. Születi elfoglalt társaságbeli, anyagilag jólszituált emberek, akik nem törődnek vele, mikor ér haza, hol alszik. Már néhány éve rövid lejáratú, egy-két hetes kapcsolatai vannak a legrámenősebb fiúkkal és férfiakkal. Itt szerelemről egyáltalán nincs szó, csak érzéki vágyak kielégítéséről. Féktelenül élvezi a számára változatos gyönyört. Rendszeresen szedi a tablettákat, nehogy baj legyen. Ez a szegény kislány nagy lépésekkel halad a pokol felé.
Gyermekeim! Ugye nem gondolnátok, hogy szentségi házasságon belül is lehet tisztátalanul élni? Sándor 40 éves, Juli 34. 10 éves házasok, békében, szeretetben folyik az életük, gyermeket viszont nem akarnak. Szeretik a kényelmet, a rendet maguk körül, a hobbijukat, és mindkettőjüknek felelősségteljes munkakörük van. Többféleképpen: fogamzásgátló eszközökkel és szerekkel, 1-1 abortusszal védekeznek a gyermekáldás ellen. Ugyanolyan erkölcstelenek, mint a kis Nikolett, mert annak ellenére, hogy templomban esküdtek és hűségesek egymáshoz, Istennek tett ígéretüket nem teljesítik, nem vállalnak gyermeket, és ezzel Isten teremtő szándékát megakadályozzák. Halálos bűnben élnek. Egész más a helyzet az olyan gyermektelen házaspároknál, akik terméketlenek. Nekik áldozatként kell felajánlani állapotukat.
A tisztaság elleni másik bűn az önfertőzés vagy masturbatio. Hallgassátok, mit mond erről a Katekizmus! Mi is az önfertőzés? Saját testetek izgatása örömszerzés céljából. „Az önfertőzés súlyosan rendetlen cselekedet. A szexuális képesség szándékos használata a normális házassági kapcsolaton kívül lényegében mond ellent rendeltetésének. Ugyanis a szexuális képességnek az igaz szerelem, a teljes kölcsönös odaadás és az emberi élet továbbadása összefüggésében kell megvalósulnia.” Itt szó sincs szerelemről, kölcsönös odaadásról, hiszen az ilyen ember önmagát szereti, saját magának akar örömet szerezni és kizárja az élet folytatását. Az ilyen önfertőzést folytató teremtményeim nem egyforma súllyal kerülnek ítéletem alá. Figyelembe veszem náluk az érzelmi éretlenséget, a szerzett szokások erejét, a szorongásos állapotot és egyéb pszichikai vagy társadalmi tényezőt, amelyek enyhíthetik, talán a minimumra is csökkenhetik az erkölcsi bűnösséget. A Katekizmus is lefekteti ezzel kapcsolatban az Én toleranciámat, amit a fentiekben kifejtettem. Mindenesetre ne hallgassatok arra, aki meg akar győzni benneteket, hogy masturbáció nem bűn, csak rossz szokás. Önuralommal meg kell szabadulni tőle, meg kell bánni és meg kell gyónni, hogy az ember a kegyelem állapotába kerüljön.
A hatodik parancs elleni következő bűn a paráználkodás, mely egy szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése. A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt úgy magyarázza, hogy a „paráználkodás súlyosan ellenkezik a személyek méltóságával és az emberi szexualitással, amely természete szerint a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett. Ezen kívül súlyos botrány, amikor fiatalokat ront meg.”
Ma már az a divat, hogy a férfiak és nők nagy része nem házasodik össze se polgárilag, se egyházilag, hanem összeköltöznek. A házasságot formaságnak tartják. Nem akarják lekötni magukat egy életre. Csak addig maradnak együtt, amíg jólesik. Ha ráunnak egymásra, nincs hivatalos válás, csak szétköltöznek. Hogyan ellenkezik az ilyen laza kapcsolat a személyek méltóságával? A következő eset szemlélteti ezt.
Iván egy jól működő erdészeti cég vezetője. 40 éves szabad ember. Marika most 32 éves. Már 10 éve a könyvelői feladatokat látja el mellette. Egyre erősebb vonzalom kerítette hatalmába őket. Iván, aki egy tágas lakásban édesanyjával él, kérte Marikát költözzön hozzá. A leány, mivel vallásos nevelésben részesült, összeházasodásról kezdett beszélni. De a fiú különböző kifogásokat hozott fel, végül is Marikánál győzött a szíve, és engedett. Ettől kezdve úgy éltek, mintha házasok lennének. Egyszerre két gyermekük született, egy ikerpár, gyönyörű kislányok. Boldogságuk nem volt felhőtlen. Igaz, hogy kollégáik és barátaik is így éltek, „vadházasságban”, de Marika egyre nyugtalanabb lett. Tudta, hogy a párjával együtt halálos bűnben élt, nincs a kegyelem állapotában, nem részesülhet szentségekben. Újra és újra felhozta Iván előtt a házasság fontosságát. A válasz: „Szó se lehet róla, az csak egy papír!” Mit jelent ez? A férfi nem tisztelte személyiségét, nem törődött bánatával, vallásos meggyőződésével, nem akarta lekötni magát, féltette függetlenségét. Hol van itt a szerelem? A másik megértése? Egy életre való kitartás a párja mellett? Iván részéről csak testi vonzalom van. Ó, Gyermekeim! Hány és hány ilyen értéktelen, laza, emberi méltóság nélküli, érzéki, állati szintre lesüllyedt, Isten áldása nélküli kapcsolat van a mai világban! Ők a paráznák, akiket orruknál fogva vezet a sátán, és ha nem rendezik bűnös életformájukat, örökkön-örökké a pokol tüzében fognak élni. Ha van ilyen parázna a családotokban, rokonaitok között, barátok és ismerőseitek között, csak imádkozzatok értük fáradhatatlanul és név szerint, hogy imáitokat Atyám kegyelemmé alakítva kioszthassa közöttük, és megmeneküljenek a kárhozattól.
A paráznaság nagyon súlyos, botrányos formája a kiskorúak megrontása. A kis Jutka 13 éves ártatlan, mint a liliomszál. Édesanyja az idén, a nyári szünetben elengedte nyaralni a húgához, akinek volt egy nagyon jóképű, nőcsábász férje. Naponta hármasban mentek fürödni a Balatonra. Közel volt a tó a villájukhoz. Volt, mikor a feleség otthon maradt főzni és Jutka a nagybácsival ment le a partra. Ez a kicsapongó hírű férj, Zoltán, alig tudott betelni a kislány bájaival. Egymás mellett napoztak a parton, közben mézédes szavakkal csábítgatta, dicsérte a szépségét, megsimogatta a kezét. Jutka egyre jobban elvesztette a fejét. Tudta, hogy ez nem helyes, de nem tudott uralkodni érzelmein. Zoltán rábeszélte, hogy aznap éjszaka 1 órakor szökjön ki a házból és egy megbeszélt helyen találkozzanak. Úgy is történt. Meleg éjszaka volt, fürdőruhában lementek a partra, és ott Zoltán akarata szerint minden teljesült. Az eddig ártatlan kislány belekóstolt a paráznaság bűnébe. Ezzel elindult a lejtőn. Hazautazása után züllött társaságba keveredett, váltogatni kezdte a barátokat. Édesanyja elől mindent titkolt, össze-vissza hazudozott. Zoltán, a sógor a legnagyobb aljasságot követte el, még annál is nagyobbat, mintha megölte volna a gyermeket, mert lelkét a sátánnak adta.
Gyermekeim! Ma a tisztátalanságról, az önfertőzésről és a paráznaságról tanítottalak benneteket, mint a hatodik parancs elleni bűnökről. Most ezek következményeiről lesz szó.
Drága Követőim! Egy misztikus útra, különítéletre invitállak benneteket. Jöjjetek velem! Egy város közelében áll egy hosszú vonat és a mozdony előtt, a síneken fekszik szétroncsolva egy fiatal leány. Szőke haja csupa vér, kék szemei meredten, rémülten néznek, lábai tőből levágva hevernek kissé távolabb tőle. Már nem lélegzik. Álljatok körém, Gyermekeim! Elmondom mit látok. Még meg sem érkeztek a mentők, és a lány lelke a fején keresztül elhagyta holttestét. Lelke teste formáját veszi fel, de egészen ép, ahogy áll előttem. Telis-tele van szürke, fekete, barna foltokkal. Ezek a bűnök jelei. Tőle balra ellenségem egy szép, vonzó, fiatal fiú alakjában, mint csábító átkarolja. Jobboldalán az őrangyala áll nagyon szomorúan. A lány nem tudja, hogy került ide, és hogy Én ki vagyok. Így szólok hozzá:
- Gyermekem! Én vagyok Jézus Krisztus, a te Megváltód.
-Te csak a mesében vagy. Egy hittanos osztálytársam szokott beszélni rólad. Most bizonyára álmodok.
-Leányom, meghaltál és Én meg akarom menteni a lelkedet. Évek óta bűnös kapcsolatban élsz, és most megengedem, hogy megbánd bűneidet. Ha bocsánatot kérsz, elkerülheted a poklot. Erre így szól a fiatalembernek álcázott gonosz:
-Ne higgy neki, Ő csak egy álomkép, nincs semmiféle Megváltó, nincs Isten. Én vagyok a te legjobb barátod. Valóban meghaltál, és én most megjutalmazlak, mert évek óta engedelmeskedtél nekem. Olyan boldoggá teszlek, amilyen még soha nem voltál.
Ó, drága Engesztelőim! Segítenétek? …Hívjátok Édesanyámat a „Most segíts meg Mária” kezdetű imával. Ma éppen Kisboldogasszony ünnepe van. Nézzétek, mi történik! A kék ég fölöttünk megnyílik, és nagy fényben, angyalok kíséretében megérkezik közénk a kicsi 5 éves Szűz Mária. Rózsaszín ruhácska van rajta, aranyövvel, feje körül glória, és fehér rózsakoszorú szőke, göndör haján. Ó, de szép! Hálásan mosolyog rátok, odajön hozzám, átöleli térdemet, majd megérinti ellenségem kezét, amivel fogva tartja a bűnös lelket. A gonosz azon nyomban átváltozik igazi sátánformává. Dühtől reszketve elengedi a leányt és eliszkol. Édesanyám kebléből előveszi kicsi Szívét, melyen Szeretetlángja lobog. E tüzes lángból egy csóvát helyez a dacos lélek szívébe, aki ettől megszelidül, bűnbánat fogja el, letérdel és könyörögve kér bocsánatot Tőlem. Felemelem, homlokon csókolom és őrangyalával a tisztítóhely legmélyebb fokozatára küldöm. Megengedem nektek, Engesztelőim, hogy innen az ítélet színhelyéről lelássatok a tisztítótűz mélyére. Nézzétek! Lángoló tűzzel ég a testrésze, amivel olyan sokat vétkezett. Majd lelki szenvedésben részesül: Kínzó vágyak gyötrik egyre erősebben, de számára nincs kielégülés. Hosszú ideig fog ez tartani, majd újra következik a lánggal égetés. Enyhülésben csak akkor lesz része, ha imáitok által átkerül a középső fokozatba. Ma estétől kezdve névszerin imádkozzatok e parázna leányért, Krisztinának hívják. Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 15. 
Szentlélek:  A hatodik parancs 3. (További bűnök a tisztaság ellen)

Szentlélek: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én, a 3. Isteni Személy, a Szentlélek Isten állok előttetek, láthatatlanul. Ragyogó fényem betölti az egész helyiséget. Én vagyok az, aki lelketek kertjében elültettem az erényeket, így a tisztaság erényét is. A szentségek által ápoltuk, öntöztük bennetek ezt a szép és fontos lelki tulajdonságot a bűnbánat szentségével, a szentáldozás szentségével és a bérmálkozás szentségével. Mi Égiek lelki fegyvereket adtunk kezetekbe, mint az önuralom, az önmegtartoztatás, az ima, a böjt és önmegtagadások, lemondások fegyverét, melyek segítenek nektek legyőzni a tisztaság elleni kísértéseket.
Ma Én folytatom a hatodik parancs elleni további bűnök ismertetését. A múlt héten a tisztátalanságról, az önfertőzésről és paráznaságról volt szó. A következő halálos bűn, amely sérti ezt a parancsot: a pornográfia. Ellenségem, a gonosz behálózta vele az egész világot. Virágkorát éli a szex, széles körben reklámozzák és még a legbűnösebb formáját is erényként dicsőítik. Az ördög műve ez. Azért teszi, hogy megkaparintsa azok lelkét, akik ezekbe belemerülnek, és a kárhozatba taszítsa őket, ahol véget nem érő szenvedés vár rájuk. A Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmazza meg a pornográfia lényegét: „A pornográfia kivonja a tényleges vagy tettetett szexuális aktust a partnerek bizalmas szférájából, hogy azt szándékosan harmadik személynek bemutassa. Sérti a tisztaságot, mert eltorzítja a házastársi aktust, mely a házastársak egymásnak nyújtott intim játéka. Súlyosan károsítja mindazok méltóságát, akik részt vesznek benne (színészek, kereskedők, nézők), mert egymás számára primitív élvezeti cikké, és a meg nem engedett profit forrásává válnak. A pornográfia mindnyájukat egy nem létező világ illúziójába ringatja. Súlyos bűn. A polgári hatóságoknak meg kell akadályozniuk a pornográf anyagok előállítását és terjesztését.” Ennyit mond a Katekizmus róla.
A legdurvább megjelenési formája ennek a bűnnek a pornográf film, melyben a színészek egy erkölcstelen, lesüllyedt rétege vállalja az eltorzított, leállatiasított szex bemutatását. A finomabb lelkületű gyermekeink ezt könnyen elkerülik, mert egyszerűen nem veszik meg az ilyen témájú videofilmeket, DVD és CD lemezeket, kikerülik az internet idevágó oldalait. De a sátán a filmiparon keresztül próbál behálózni benneteket is, akik irtóztok az ilyesmitől. A televízió filmkínálatába, fordulatos, érdekes filmek közepébe váratlanul beiktat izgató szexjeleneteket, melyek felkavarják a lelketeket. Észre se veszitek a kísértést, csak azt tapasztaljátok, hogy bűnös vágyak, gondolatok lepik el értelmeteket és fantáziátokat. Gyermekeim! Ahogy ilyet észrevesztek, azonnal kapcsoljátok ki a készüléket, mert akkor még nem követtek el bűnt, csak a kísértés történt meg, melyet legyőztetek. Már sok engesztelő gyermekem van, aki egészen lemondott a filmek nézéséről. Egyrészt, hogy elkerülje az esetleges bűnre vezető alkalmakat, másrészt, hogy inkább a TV helyett lélekmentő imára fordítsa drága idejét. Ha tudnátok, hogy hamarosan milyen megpróbáltatások várnak az emberiségre és ezek milyen közel vannak, ha komolyan vennétek üzeneteimet, hátat fordítanátok a filmeknek, és minden perceteket buzgó imával töltenétek.
Nemcsak a filmek végeznek erkölcstelen rombolást a lelkekben, hanem a pornográfkönyvek is, melyek romantikus csomagolásban tárják az olvasók elé a legközönségesebb jeleneteket, felzaklatva, bűnre csábítva őket. Vannak művészi aktfotókkal telezsúfoltfolyóiratok, melyeket nagy sikerrel árul a kereskedelem. Aki a szerényebb anyagi lehetőségei miatt nem tud hozzájutni a méregdrága könyvekhez, képeslapokhoz, annak marad a pornó-kártya, mely felkavarja és eltorzítja érzelmeit. Ó, milyen nagy kárt okoznak a gyermekek lelkében ezek az ízléstelen kártyák! Együtt nézegetik egymás között és érdeklődésüket a szex felé fordítva elterelik a tanulásról, a sportról és a vallásgyakorlatokról, mindenről ami fontos, tiszta és nemes.
Egyes házastársak vagy más rendetlen kapcsolatban élők elhidegülnek egymástól, érzelmeik kihűlnek és gyógyírt látnak a pornográf eszközökben. Az ilyen párok azért távolodnak el egymástól, mert csak a testi vonzódás, az érzéki vágyak tartották őket össze, hiányzott belőlük a szeretet, az odaadás, az alkalmazkodás, a lelküket összekötő harmónia. Az ilyenek hiába próbálják felrázni magukat és egymást pornó-filmekkel, a hatás csak ideig-óráig tart, és a vége a megcsömörlés.
A másik súlyos bűn, amely a hatodik parancs: a „Ne paráználkodj!” ellen vét: a prostitúció. Erről a következőket írja a Katekizmus: „A prostitúció a prostituált személy méltóságát támadja, melyet a tőle nyert nemi gyönyörre redukálnak. Aki ezért fizet, súlyosan vét maga ellen: megsérti a tisztaságot, melyre kötelezi a keresztség, és beszennyezi a testét, mely a Szentlélek temploma. A prostitúció a társadalom fekélye. Rendes körülmények között a nőket sújtja, de nem kíméli a férfiakat, a gyermekeket és a fiatalkorúakat sem. Az embernek önmagát prostituálnia mindig súlyos bűn, de a bűn beszámíthatóságát csökkentheti a nyomor, a zsarolás és a társadalmi nyomás.”
Lívia vallását gyakorló, jó katolikus családból származott. Mindig szótfogadó, engedelmes gyermeke volt szüleinek. Minden vasárnap szentáldozáshoz járult és Mi, Égiek gyönyörködtünk tiszta, önmegtartóztató lelkében. Gimnazista korában voltak bűnre csábító alkalmak, de ő visszautasította a fiúkat. A legjobb tanulók közé tartozott, különösen a nyelvérzéke volt kimagasló. Az érettségi után a műszaki egyetemet választotta. Tanárai és szülei tanácsára Münchenbe ment továbbtanulni. Ott az idegenben senki sem gondolkodott hasonlóan hozzá. Néhányszor még elment vasárnaponként szentmisére, de valahogy eltávolodott a hittől. A csoporttársnői rossz útra vitték. Megismertették vele a discók és rock-koncertek világát. Összehozták egy ismert énekessel, aki nagy hatással volt rá és egészen levette a lábáról. Először lelkileg tette tönkre. Megmagyarázta neki, hogy milyen ostobaság lemondani az élet örömeiről. Használja ki, hogy szép és fiatal. Látván, hogy vallásos nevelése miatt gátlásos, elhitette vele, hogy Isten nem sanyargatni akarja őt, hanem boldognak szeretné látni. Lívia egészen el volt ragadtatva, hogy egy ilyen híres énekes éppen őt választja ki magának. Néhány unszolás után kötélnek állt, és elvesztette tisztaságát. De a művész ráunt, szerette a változatosságot és elege lett a tapasztalatlan kislányból. Elvitte egy barátjához, aki jól fizető éjszakai munkát ajánlott fel neki, mellyel biztosíthatja magának az anyagi alapot az egyetem éveihez. Egy asszony címét adta meg neki. Az otthagyatottság fájdalmának érzésével kopogott be az idegen nő lakásán. Az elégedetten nézett végig rajta, és mézes-mázas szavakkal elmondta neki, hogy könnyű munkával sok pénzt szerezhet. Az ide belépő idegen férfiakat kell szórakoztatni, kiszolgálni, válogatás nélkül. Lívia azonnal belátta miről van szó, felállt és hazament a kollégiumba. Sírva panaszolta a szobatársainak, hogy mire akarták rávenni. Ők csak mosolyogtak és vigasztalták, hogy nem olyan rossz az, ők már kipróbálták ezt a pénzszerzési lehetőséget, mikor nehezebb anyagi helyzetben voltak. Telt, múlt az idő és nagyon fogytán volt a pénz, amit hazulról hozott. Már az albérleti díj ráeső részét sem tudta kifizetni. Zenész barátjához nem mehetett vissza. A nélkülözés miatt újra felkereste a piros lámpás ház tulajdonosát. Az asszony örömmel fogadta és kitanította a feladatára. Valóban ömlött a sok pénz, melynek felét leszámolta a munkáltatójának. Folytatta a tanulmányait, megszűntek az anyagi gondjai, de lelke végtelenül nyugtalan volt. Tudta, hogy a pokol felé halad. Betért egy templomba, ahol épen szentségimádást tartottak. Elborította a bűnbánat. Az egyik gyóntatószékben égett a villany. Belépett a német paphoz, és hulló könnyek között meggyónt. Utána visszament a padjába, elmondta a penitenciát és tekintete rátapadt az Oltáriszentségre. Szíve megtelt hálával Jézus iránt, aki Vérével megtisztította. Hirtelen szinte elállt a lélegzete, mert a Szentségtartóból kilépett az Oltáriszentségi Jézus. Először kicsinek látta, és ahogy közeledett mindig nagyobb lett, majd megállt előtte életnagyságban, hófehér ruhában, mezítláb, dicsősége fényében és így szólt:
-Bűnbánó Kislányom! Paráznaságoddal, tested árulásával mély tövist szúrtál Szent Szívembe, de őszinte bűnbánatod könnyeivel meghatottál Engem. Nézd, mit hozok neked! Egy kis Szentostyát. Nyisd ki a kicsi szád, lelki áldozásban részesítelek. A Szentgyónásban történt feloldozással és ezzel az Eucharisztiával hófehérre mosom lelkedet. Újra Isten gyermeke lettél. Vigyázz, el ne ess többé! Ezután kitárt karokkal várlak a szentmisékre.
Lívia megmenekült, mert visszatért elhagyott Istenéhez. Bárcsak minden prostituált követné példáját. Engesztelőim! Imádkozzatok a lelkükért, hogy megmenekülhessenek az örök haláltól.
Drága, tisztaszívű Engesztelőim! Most én a Szentlélek Isten karjaimba veszlek benneteket és elviszlek titeket a Golgotára, a szenvedő Jézus Krisztushoz. A hegy tetején vagyunk, Üdvözítőtöktől elveszik a keresztet és durván a lába elé dobják. Nézzétek lelki szemetekkel, ahogy a ruháját kíméletlenül kitépik sebeiből és a fején keresztül próbálják leráncigálni róla, de a töviskoronába beleakad. Ezért nagy fájdalmat okozva letépik a fejéről a koszorút, minek a következtében felszakadnak fejsebeit. Miután megfosztották véres ruhájától, újra fejébe vágják a töviskoronát és Ő ott áll kiszolgáltatva, meztelenül, megszégyenítve kínzói előtt, a kíváncsi tömeg szeme láttára. A ti mai nemzedéketekből előtűnik egy hiányosan, ledéren felöltözött, szőkére festett, vöröskörmű prostituált. A közelébe megy, felkínálja neki magát és gúnyosan, nevetve mutogat rá. Mellette áll egy szintén testét áruló serdülő fiú, követ ragad és megdobja vele a sebekkel teli, levetkőztetett Jézust. Példáját követi egy 11 éves kislány, akit szintén prostitúcióra használnak. Egy férfi szemérmetlen pornóképekkel hajigálja meg. Jézus szeméből patakokban hull a könny és végigcsorog arcán, meztelen mellkasán. Imádkozik: „Atyám bocsáss meg e nagy bűnösöknek, akik megszegik hatodik parancsodat és ezzel bemocskolják testüket, a Szentlélek templomát! Felajánlom értük lemeztelenítésem szégyenét és a fájdalmat, amit bűneikkel okoznak nekem.”
Én, a Szentlélek így folytatom:-Együttérző Gyermekeim! Egyre többen közelednek Jézushoz a mai romlott erkölcsű emberek, a pornó filmek készítői, színészei, élvezői. Kezükben kifeszített nyilak, lándzsák, kérlek titeket, segítsetek! Vegyétek körül szoros gyűrűben ártatlan, megszégyenített testét-lelkét. Inkább titeket találjanak el ezek az ádáz fegyverek, hiszen ti inkább megérdemlitek, mert ti már belekóstoltatok a bűnbe. Ő teljesen ártatlan. Ó, köszönöm, hogy engedelmeskedtek Nekem és megvéditek Őt. Közben védelmetek gyűrűje csodálatos változást eredményez. Eltűnik a 2000 évvel ezelőtti környezet, eltakarodnak a támadók, itt vagyunk az engesztelés helyén, és ölelő, védő karjaitok közül kiemelkedik a feltámadt, megdicsőült, fényben tündöklő Megváltó. Mosolyogva, örömkönnyek között köszöni meg, hogy megvédtétek.
Drágáim! Csak azért mutattam be nektek ezt a misztikus jelenetet, hogy mélyebben át tudjátok érezni üdvözítőtök fájdalmát, amit a pornográfia és prostitúció okoz neki. Őrizzétek a liliomot, a tisztaság szimbólumát, amit a múlt héten kaptatok Mennyei Édesanyátoktól. Soha egy halvány foltot se ejtsetek lelketek tisztaságán még gondolatban sem. Megáldalak benneteket a tökéletes tisztaság erényének kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
ÉGI ÜZENETEK 2015.Szeptember 22.
Mennyei Atya:  Ahatodik parancs 4. (A nemi erőszak és a homoszexualitás)

Mennyei Atya:Drága Engesztelő Gyermekeim! Már vártam, hogy elérkezzen ez a nap, mikor atyai könnyeimet elétek hullajthatom, tisztalelkű, buzgó Gyermekeim. Az égből szálltam alá isteni dicsőségemben lobogó fehér hajammal, szakállammal, hófehér ruhámban, melynek redői körüllengik testemet. Árad belőlem a vakító fény, mely egészen betölti ezt a helyiséget. Egyik kezemben vérző Szent Szívemet tartom, mely teremtésem bűnei miatt szenved ennyire, a másik kezemet ökölbe zárva magasra emelem és megrázom szent haragomban. Ó, hová süllyedt a világ! Teremtményeim sokasága a legmocskosabb bűnök mocsarában fúldoklik és nem akar felállni. Mennyei Édesanyátok és megváltó Jézusotok térdenállva könyörög Hozzám, hogy várjak még a büntetéssel.
Ma olyan bűnökről kell beszélnem nektek, melyek Szememben a legtaszítóbbak közé tartoznak: a nemi erőszakról és a homoszexualitásról. Mindkettő a hatodik parancs ellen elkövetett halálos bűnnek minősül, és ha nem követi bűnbánat, következménye az örök kárhozat.
Hallgassátok mit mond ezekről a Katolikus Egyház Katekizmusa:
A nemi erőszak a személy szexuális intim szférájába való erőszakos behatolás. Sérti az igazságosságot és a szeretetet. A nemi erőszak súlyosan megsérti a másik tisztelethez, szabadsághoz, testi és erkölcsi épséghez való jogát.” Súlyos kárt okoz, mely az áldozatban egész életére kiható nyomot hagyhat. Még súlyosabb, ha rokonok vagy nevelők követik el a rájuk bízott gyermekeken.
Eszközömet, Évát egy óvónő hívta fel Budapest külvárosából. Szinte sírva mesélte, hogy csoportjába járó egyik 5 éves kislány félrevonta őt és félve panaszkodott, hogy mi történik a családjukban. Van két nővére, egy 10 éves és egy 12 éves. Édesapjuk munkanélküli, és minden délután – mikor hazamennek az óvodából és iskolából – ő vigyáz rájuk, ugyanis édesanyjuk dolgozik. Ez a férfi nem elégszik meg a házasélet örömeivel, hanem beteges pedofil hajlamait saját gyermekein éli ki. A kicsi óvodás lány sírva mondja, hogy egyenként beviszi őket a hálószobába, rájuk parancsol, hogy vetkőzzenek le és feküdjenek az ágyra. Ezután azt tesz velük, amit csak akar. Megfenyegeti őket, hogy ha elmondják bárkinek, az anyjuknak, a szomszédjuknak vagy barátnőjüknek, megöli őket. Meg is mutatta nekik a pisztolyt, amit hangtompítós és élesre van töltve, hogy így végez az árulóval. Az apuka rendőr, és fegyvertartási engedélye van. Szent Fiam Éva hangján keresztül így szólt az óvónőhöz:
-Kedves Gyermekem! Helyesen tetted, hogy senkinek nem szóltál, hanem először Hozzám fordultál. Sürgősen hívd be az óvodába az édesanyát, mondd el neki, amit a kicsitől hallottál, és javasold, hogy a három kislányt helyezze biztonságba valahol, míg a férje ügyét a bíróságon kivizsgálják.  A gyermeknek igaza van, Előttem nincs titok.
Drága Kincseim! Szent Fiam is, Én is mélyen elítélem az ilyen bűnt, mely egyúttal vérfertőzés. Ez az apa azóta börtönben van, meg se bánta, amit tett. Ha ez így megy tovább, a pokol legmélyebb fokozata vár rá. A három kis ártatlan áldozat teste és lelke megsérült. Lehetséges, hogy felnőtt korukban a rossz emlék miatt viszolyogni fognak férjük közeledésétől, sőt már a kapcsolatteremtés a másik nemmel lelki traumát fog okozni nekik.
A nemi erőszak nagyon elterjedt az egész földön. A nők és leányok tisztelete már kihalt. Nem csoda, mert a többség viselkedése olyan léha, kihívó, hogy már csak birtokolni való tárgynak tekintik őket. Már nem kell udvarolni, mint régen, önmegtartóztatásban kivárni az esküvő napját, hiszen a mai nő kapható mindenre egy pohár italért vagy egy táncért. Így aztán a fiúk általánosítanak és azokat se kímélik, akik tisztán és ártatlanul élnek. Ahogy hazafelé mennek a munkahelyükről egy kihalt utcán vagy parkon keresztül, letámadják őket. Hiába sikoltoznak, senki nem mer segítségükre sietni. Az ilyesmi szinte mindennapos eset, és csak azért nem hallhattok többről a TV-ben, rádióban, mert az áldozatok szemérmesek, szégyellik, ami velük történt és nem panaszkodnak senkinek. Még élnek néhányan azok közül a nők közül, akiket a 2. Világháború alatt a győztes ország katonái megerőszakoltak. A mi eszközünk, Éva a háború alatt 6 éves kislány volt. Óbudán az ő pincéjükben kért menedéket egy 73 éves, idős asszony. Betörtek hozzájuk a részeg szovjet katonák. Éva édesanyja ott feküdt a gyermekágyban 1 napos újszülöttjével, mint fiatalasszony. Így ő nem felelt meg nekik. Rátámadtak szegény reszkető öregasszonyra és a megdöbbent család szemeláttára egymásután hatan elintézték. Ez régen volt. De most nemrég mit hallhattatok a televízióban? A migránsok közül többen Skandináviában 1300-nál is több nőt erőszakoltak meg. Ezeket a felháborító, aljas cselekedeteket számon fogom kérni az elkövetőktől és súlyos bűneikért kemény büntetést kapnak Tőlem. Van, akit már itt a földi életében elér igazságosságom, van, akit a túlvilágon.
A hatodik parancs ellen elkövetett másik bűn, melyről beszélni szeretnék nektek, ahomoszexualitás. A Katekizmus alaposan kifejti ezt  a fogalmat és utal arra is, hogyan bánjon velük a társadalom.
„A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat.
A századok folyamán  és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva – mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedést – mindig vallotta, hogy a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendeltetnek. Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. …Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatóak lennének. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatételt jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket… A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást.” Ennyit mond erről a katekizmus.
Engesztelőim! Az emberek gondolkodása megoszlik annak tekintetében, hogy a homoszexualitás bűn-e vagy sem. Van aki, azt hangoztatja, hogy amiről nem tehet az ember, az nem bűn, nem az akaratától függ, hogy milyen hajlamokkal születik. Másnak az a véleménye, hogy minden bűn gyökere a rossz hajlam és aki ezt önuralommal nem győzi le, az vétkezik. Ez a második felfogás az igazságot képviseli. Az a homoszexuális gyermekem, aki nem harcol a veleszületettt vagy szerzett ferde hajlamok ellen és nem törekszik a tisztaságra, bizony vét a hatodik parancs ellen.
Most Én, Atyátok azt fogom elmagyarázni nektek, hogy mi okozza az emberben a homoszexualitást. Két formája van ennek a természetes törvénytől eltérő emberi viselkedésnek:
1.)Az egyik a genetikai adottság, ami tulajdonképpen egy génhiba, ami veleszületik az egyénnel. Már a fogantatásnál történhet, mint kromszómaszám rendellenesség. Azután a terhesség alatt valami hormonális hatás érheti a magzatot. Ha az anya áldott állapotban stressz hatás alá kerül, lehet, hogy gyermeke homoszexuális hajlamokkal születik. Az ilyen génrendellenességgel született emberek külsejükben és viselkedésükben magukon hordozzák a homoszexualitás jegyeit. A nőkön férfias vonások látszanak és keményebb a természetük. Az ilyen férfiak arca, alakja lágy, nőies, hangjuk szelíd, simogató, viselkedésük is nőies.
2.)E ferdeségnek másik formája a szerzett homoszexualitás. Ennek többféle oka van. Egyik a családi nevelés. Például egy agresszív, uralkodó anyának fiúgyermeke hajlamossá válik a homoszexualitásra. A másik ok, hogy zárt térben azonos nemű emberek együtt élnek (pl. nevelőintézetek, börtönök, szerzetesrendek). Ez nem azt jelenti, hogy ott minden együttélő olyanná válik, csak az, aki vonzódik ehhez a bűnös állapothoz. Harmadszor oka lehet annak, hogy valaki homoszexuálissá válik, hogy eltanulja az arra genetikailag hajlamos barátoktól.
A homoszexualitás kettős veszélyt rejt magában. Az ilyen gyermekem súlyosan vét lelke ellen és a pokol felé vezető úton halad, de egészségét is kockáztatja, mert ez az életmód belesodorhatja az Aids-be és egyéb nem betegségekbe.
Kicsinyeim! Tudnotok kell, hogy a génhibából származó, ilyen hajlammal született teremtményeim ellenségem, a gonosz áldozatai. Ó ülteti beléjük fogantatáskor a genetikai elérést.Az ő bűnük szememben kisebbek azokénál, akik kíváncsiságból eltanulják másoktól. Mindenesetre minden homoszexuális próbára van téve. Mint ahogy az egészséges, normális génekkel született keresztények közül sokan képesek rendetlen hajlamaikat, kísértéseiket legyőzni – gondoljatok a tisztalelkű szerzetesekre, szerzetesnőkre és más szüzességben élő világi férfiakra és nőkre – úgy a homoszexuálisoknak sem jelent nagyobb problémát érzéki vágyaikat elnyomni. Az orvostudomány szerint a homoszexualitás nem betegség. Ezt Én, Istenetek is állítom. Míg a betegségekből elkövetett rossz cselekedetek – pl. az elmebeteg gyilkossága vagy öngyilkossága – a szememben nem számít bűnnek, addig a homoszexuális gyakorlatokat súlyos vétségként kezelem és a másvilágon vezekelni kell miatta, vagy a tisztítótűzben vagy a pokolban.
Gyermekeim! Még mindig itt tartom fájdalmas vérző szívemet. A megerőszakolt és meggyilkolt lányok, asszonyok és gyermekek lelke kiált Hozzám igazságtételért. Az ő fájdalmukat mélyen átérzem és Szentséges Szívem sebeiből – amit az erőszakos, bűnös teremtményeim okoztak – bőségesen hullanak a vércseppek. Elégtételt akarok az áldozatokért!!!
Itt az idő! Már nem várok tovább. Elkezdtem küldeni a világnak a jeleket. Teremtésem! Még mindig nem hiszed, hogy a természetfeletti katasztrófák a rád váró büntetés előhírnökei? Hát akkor kézzel foghatóan bizonyítom a Nagy Figyelmeztetés előtti káoszt a rád zúduló és fojtogató keleti népáradattal, mely magába hordozza büntetésem csíráit: a keresztényüldözést, a járványokat, forradalmakat, háborút. Még mindig azt hiszed hitetlen, hálátlan nemzedék, hogy nincs semmi baj? Készülj, te bűnökben elmerült, alvó Teremtés, mert öklömet nem tudom tovább tartani.
Kicsi, buzgó, lélekmentő, tisztaságra törekvő Nyájam! Titeket a tenyeremen hordozlak családtagjaitokkal és mindazokkal együtt, akikért naponta imádkoztok. Most pedig földi szemeteket csukjátok be és nyíljanak meg lelki szemeitek. Vércseppekkel borított atyai Szívemet felétek nyújtom. Gondolatban jöjjetek Körém! Emeljétek fel kebletekből bátortalan szíveteket. Véremet könnycseppekké alakítom és ráhullatom Hozzám, Atyátokhoz emelt szívetekre. Lemosom vele róluk a jövőtől való félelmeteket és erőssé, elszánttá teszlek benneteket. Mosolyogjatok, bízzatok Bennem, hamarosan küldöm Szentlelkemet, Édesanyátokat és Szent Fiamat. Minden nagyon gyorsan fog lezajlani. Veletek vagyok és megáldalak benneteket a tisztaság és szeretet lelkületével: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.