2019. december 31., kedd

Misztikus beszélgetések

2019.12.01. Imák után 20 óra.

Jézus: Drága gyermekem. Hálás vagyok, hogy a film helyett Engem választottál. Így kiáltottam a lelkedben. "Ne hagyj cserben!"És nem hagytál cserben. Most jelenleg te vagy, aki megvigasztalsz, megsimogatod sebeimet, csókot lehelsz megsebzett Fejemre.
A várakozás idejébe léptetek. Sok gyermekem megfeledkezik Rólam, a rohanás, a pénzhajhászás, a vásárlás őrületében. Én pedig úton vagyok, úton, mert megszületésem ideje a küszöbön, úton, mert Második Eljövetelem ideje igen közel van.
Várakozzatok, imádkozzatok, legyetek éberek, készüljetek, böjtöljetek, hozzatok áldozatokat, mint amikor valami kedves, vagy jeles vendéget vártok.
Méltóképpen, tiszta lélekkel járuljatok az oltár elé, a gyónást ne hanyagoljátok el. Mindannyiótokat számon tartalak, mindannyiótokért meghaltam. A találkozás örömét senkitől sem szeretném megtagadni. A ti szabad akaratotoktól függ, hogy találkozásunk örömteli,vagy szenvedéssel teli lesz-e.
Most Drága gyermekem, hadd tegyem válladra a Fejem.Csendesedj el és vigasztalj.Érkezésem a küszöbön áll.Szeressetek, szeressétek egymást. Várjatok Engem Uratokat, mert az idő közel.
Most megáldalak a türelem és a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.12.06.
Uram! Új munkahelyem lesz.Folyamatos testi és lelki megpróbáltatások várnak rám.
Jézus: Drága kislányom, Éva!
Bármilyen munkahelyre mész, mindenütt lesznek fájdalmaid, mert benne van a terveimben, hogy nem hagylak kereszt nélkül. Nézd meg a Szenteket, mindegyik telis-tele volt fizikai és lelki szenvedésekkel.Tehát akár a lelki terror, akár a derékfájás, nem fog megszűnni.
Az új vezető személyisége aggaszt.
Jézus: Nagyon ritka az olyan munkahely ahol béke és szeretet van a munkáltató és a dolgozó között. Természetesen most is azt mondom neked, hogy a döntés a tiéd, és téged egy másik munkahelyen ugyanúgy segíteni és szeretni foglak, úgy mint itt.
Zárásul annyit mondok, köszönöm, hogy üzeneteimet elhiszed és terjeszted. Köszönöm, hogy már nem kételkedsz. Csak így tudlak felhasználni gyermekeim tanítására.

Jézus bátor harcosa.

2019. 12. 20. VÁC. Szentségimádás alatt.

Uram itt vagyok.
Miről szeretnél beszélgetni?
Jézus: Drága gyermekem, a szeretetről. A Szeretet himnuszában ugyan már elmondtam mindent a szeretetről, de a mai ember számára úgy tűnik ez kevés.

A szeretet alázat, a másokért való élet.
A szeretet önfeláldozás Istennek, embertársaidnak.
A szeretet éberség, figyelem a felebarátod szükségletei felé.
A szeretet önzetlenség, nagylelkűség és bátorság. Bátorság odalépni és megbocsátani és szívből bocsánatot kérni.
A szeretet vigasztaló, gyógyító erő.
A szeretet a legnagyobb jó.
A szeretet maga az Isten.
Szeretetből teremtettük ezt a világot.
Szeretetből teremtettük az embert.
Szeretetből váltottalak meg, önként , kereszthalálommal benneteket az örök haláltól.
Szeretet által áll és működik a világmindenség és a Föld, az emberiség lakóhelye.
Szeretetem által alkottam a törvényeket, szeretetem miatt van a Menny, a Tisztítótűz és a pokol.
Szeretetem hatalmas kiáradása, a Nagyfigyelmeztetéskor,-
Szentlelkem által minden lélekben működni fog,-menti meg a lelkeket, akik elfogadják ezt a nagy ajándékot.
Most pedig megáldalak Szívem összes melegével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Jézus bátor harcosa.


Uram! Akarsz-e a Csömörön levő katolikus templomban, Szentségimádás alatt ketté tört Oltáriszentségről beszélni?


Jézus: Drága kislányom!
Sokan ezt az eseményt, a Testem " elérésének", vagy a monstranciából való csere hibájának, vagy mondják,- túl ritkán van cserélve a konszekrált ostya. Ez mind csak feltételezés.
Az igazság a következő: Szent Testemet a Kereszten nem törhették meg. Egyházam az Én Testem és ti, hívek vagytok az élő építőkövei.
Manapság az Én Egyházam és az építőkövek, az emberek, a papság kettészakadt, ketté tört, ahogy most a Szent Ostya. Ez egyértelműen a szakadás, a törés jele. Jel amely felhívja a figyelmet az eljövendő időkre.Ne bagatellizáljátok el,mert az eretnekség már elkezdte pusztító hatását az Egyházban. Ez ketté hasítja Testemet és a Szívemet.
Imádkozzatok, hogy amikor a pusztító utálatosság a trónomra ül, minél hamarabb véget érjen hatalma.
Most megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.
Jézus bátor harcosa.


Szent Mihály Főangyal szól.
Én, mint az Angyali Seregek Vezére szólok most hozzád.
Vérpiros felhők fogják elborítani a Föld egét. Jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a csata hamarosan a tetőfokára hág. Szent Angyalaim minden erejüket latba vetve harcolnak a lelkekért. A pokol összes démona mozgósítva van. A sátán tombol. Minden démon éjjel és nappal azon munkálkodik, hogy lelkeket lopjon.
Őrangyalaitok Mennyei Atyátok előtt szüntelenül a lelketek megmentéséért könyörögnek. Ádáz csata dúl a fejedelmességek és hatalmasságok között. Nekünk minden lélek fontos. Most tízszeres erővel kell imádkoznotok, mert az antikrisztus fellépése a küszöbön áll. A sátán a mellét verve fog kérkedni démonai előtt. Dicsekedve és gőgjétől elvakulva megszerzett uralmától. Ekkor lesz a Földön a legnagyobb hatalma.
De ne féljetek testvéreim!
" Mert ki olyan, mint az Isten? Senki sem olyan, mint az Isten!" A gonosz és csatlósai csak addig mehetnek, amíg az Isten ezt megengedi.Tartsatok ki az imában és az engesztelésben. A gonosz nem győzhet! Én, Szent Mihály Szent Angyalaimmal, Isten erejével küzdünk és meg fogjuk nyerni a csatát. Vértezzétek fel magatokat az erős lelkűség és a bátorság lelkével, mert nem vagytok egyedül ebben a csatában.
Most pedig megáldalak a Szentháromság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.


Jézus bátor harcosa.


A Szűzanya szól.
Drága gyermekeim!
Álljatok meg! Álljatok meg! Aztán térdeljetek le! Hová rohantok? Mit csináltok? Csendesedjetek el! Vonuljatok ki a világból! Imádkozzatok! Kiáltsatok és fohászkodjatok a Mennyei Atyához!
Szent Kezét Fiammal ,már alig bírjuk tartani . A büntetések elkezdődtek. A harag pohara már teljesen túlcsordult. Engeszteljetek és hozzatok áldozatokat és böjtöljetek, mert nagy csapások jönnek az emberiségre. Szerető Édesanyaként most Szent Palástom alá gyűjtelek benneteket. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét.
Sírok és sírok. Ne feledjétek, az Írásoknak be kell teljesedniük. Az Apokalipszis ideje elérkezett.
Gyertek és imádkozzatok, mert mást már nem is tehettek.
Megáldalak benneteket Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A 3. pénteki Barnabás-féle Szent Vér áhítaton, az Oltáriszentség előtt hárman imádkoztunk, mi, akik kezdetektől imádjuk a Haláltusát vívó Jézust.
Akkor Jézus így szólt: Ti vagytok, Jézus Krisztus legdrágább Vére ájtatosságának apostolai.


Jézus bátor harcosa.2019. 12. 29.Imák után. 19 óra 45 perc.

A Mennyei Atya szól: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat.
Isten rendező elvéről, Isten rendező tervéről szeretnék beszélni neked.
Tudnod kell, hogy mindent Én teremtettem, Én gondoltam ki, Én alkottam a semmiből. Én, az örök szeretet. Az Én tudtom nélkül nincs semmi. Látszólag a világban minden megy a  maga módján, zajlanak az események, alakulnak a dolgok, valójában isteni akaratom szerint mennek a dolgok.
A Teremtés pillanatában készen állt minden. Előttem van múlt, jelen és jövő. A történelem előtti idő épp úgy, mint most az utolsó idők, a világ vége és az örök élet.
A mennyben lezajlott lázadást épp úgy tudtam, mint az ember bűnbe esését az Édenben.
Én: Atyám! A történelem előtti időkben, amikor az Angyalok elhagyták a Mennyet és az emberek lányaival egyesültek, ivadékaik a Bibliában is leírt Anákok, óriások lettek. Azután Lucifer, a legcsodálatosabb Angyal fellázadt ellened elcsábította az Angyalok egyharmadát. Honnan ered tehát a bűn? Hiszen Te Atyám tökéletes tisztaság, tökéletes  szeretet vagy? Honnan van tehát a bűn?
Mennyei Atya: Gyermekem. Én tökéletes vagyok, de teremtményeim esendőek, szabad akaratuk ajándéka  által , választási lehetőséget kaptak.
Én: Nem lehetett volna ezt az egész bűnbe esést megakadályozni?
Mennyei Atya: Ős-szüleitek, Ádám és Éva, az ő tisztaságuk és naivitásuk miatt könnyen elcsábíthatók voltak.
De most térjünk vissza gyermekem, az Én rendező elvemre, mert ez rávilágít a bűnbe esés okára is.
Először is, a Kozmosz, maga a Rend.Minden bolygó, Csillag és a Tejutak Nekem engedelmeskednek, mindegyik tudja a maga dolgát. Szeretetem által létezik a Föld, az egyetlen bolygó, amit az ember számára alkottam. A Bibliában csodálatosan leírtam , napról -napra, hogyan történt ez. Mindent előkészítettem számotokra, hogy otthonotok legyen ez a csodálatos bolygó.
A Teremtés másik fonala az Én Üdvtörténetem, amelyet azért alkottam, gondoltam ki, mert ezt a fentebb említett bűnbe esést , ki kellett javítani, ki kellett váltani, meg kellett váltani. Ami a Földön történt és ami a Földön történik, nem az ember magánügye. Az Üdvtörténet a Szentháromság, A Szent Angyalok, a Szentek és az egész Kozmosz ügye. Nos, már említettem, hogy az Üdvtörténet a Szentháromság dolga, a Szent Angyalok dolga, a Menny dolga, de az Üdvtörténetben legnagyobb szerepe, Szent Fiamnak, Jézus Krisztusnak van, Aki önszántából emberré lett, Aki megszületett a Szeplőtelen Szűztől Máriától, Aki itt élt a Földön közöttetek 33 évet , és Keresztre feszítették. Így kifizette az adósságot bűneitekért, ezzel a Kozmosz Rendje, helyre állt. A Föld rendje is helyre fog állni, de jelenleg  a káosz, a gonosz uralja a Földet egy darabig, de már csak egy csekély ideig.
Elgondolkodtatok már azon, hogy egyes dolgok miért pont ott, akkor, és azért történtek, amiért történtek?
Vannak dolgok, amelyek isteni tervemben megmásíthatatlanok, mert eleve elhatároztattak. A Föld történetének is vannak szakaszai, amit emberi módon ,őskor- ókor-középkor-újkor-legújabb kornak neveztek. A Bibliában Nabukonodozor álmában bepillantást engedtem az emberi történelem üdvtörténeti korszakaiba. A korszakokban egyes népeknek, embereknek különleges szerepet szántam. Ilyenek voltak a zsidók, akiket kiválasztottam, mert ebből a népből,- a kicsiből, akartam felmagasztalni Szent Fiamat.
Amikor Isten valamit elhatároz,- például az ember üdvössége érdekében -,mindent ennek rendel alá. Emlékezzetek a Szentírás Ószövetségi csodáira. Emlékezzetek, Szent Fiamat a vádlói és a farizeusok a szakadékba akarták taszítani, de Ő átment közöttük, mert még nem jött el az ideje, Neki nem ilyen halált kellett halnia. Máshol azt olvashatjátok, királlyá akarták Őt koronázni. Az Ő királysága hamarosan meg fog valósulni itt a Földön. Akkor és ott, még nem annak volt az ideje.
Mindennek meg van a rendelt ideje, ahogy a Bölcsesség Könyvében is olvashatjátok. De vannak dolgok, amik Istennél nincsenek "kőbe vésve", a szeretet okán. A szeret dinamikus, cselekvő , kreatív,  Istent cselekvésre készteti. Hány és hány ima változtatja meg az emberek életét, ment meg életeket, gyógyít. A szeretet, az ima által, bekapcsolódik abba az áramlásba, amely összekapcsolja a Mennyet a Földdel.
Az ima gyermekem, ahogyan a mai ember mondaná, olyan, mint egy internetes kapcsolat, pontosan nem tudjátok hogyan , de működik. Az ima működő valóság Isten és ember között.
Ima által menekült meg például Ninive városa a pusztulástól.
Az ima egy kötelék, egy létra Isten és ember között. El kell hinnetek, hogy Isten hallja a ti imáitokat.
Az ima hat a ti Istenetekre.
Az ima beszélgetés Isten és ember között.
Az imában felismerheted Isten akaratát, mert kinyilatkoztatja magát.
Az ima szeretetre és alázatra tanít.

Most pedig elérkeztünk a ti saját életetek Üdvtörténetéhez is.
Én, a ti Mennyei Atyátok, a ti megteremtésetek pillanatától kigondoltam a ti életetek fonalát. Mindenkinek más és más utat szánok, mert ti egyenként különlegesek, megismételhetetlenek vagytok. Más és más módon szolgálhatjátok Isteneteket és embertársaitokat. Sok, sok körülményt, lehetőséget, helyzetet teremtek, hogy a helyes utat válasszátok. Boldog az, aki ezt az utat megtalálja, mert ezzel saját Üdvtörténetébe lép, amit Én készítettem neki, hogy együtt szeretetben és nagy örömben élhessünk a Földön és a Mennyben.
Drága gyermekeim! Mindannyiótoknak mondom. Térjetek meg! Higgyetek Istenben!Éljetek tisztán! Imádkozzatok!
Az Üdvtörténet utolsó szakaszához érkeztetek. Az Apokalipszis lovasai már készen állnak Ami a Jelenések Könyvében írva van, az meg fog történni. A döntés a ti kezetekben van, ki melyik oldalra áll.
Most már nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy az Isten, vagy a sátán. A szabad akarat ajándéka az Édentől, a mai napig a tiétek. Minden eszközt megkaptatok, hogy a jót válasszátok.
Most megáldalak benneteket kegyelmem bőségével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019. 12.30. Éjjel 3 óra, a Kegyelem órája.

A Szentlélek szól: Drága gyermekem!
Szentlelkem kiáradásáról szeretnék neked beszélni.
Szentlelkem a kezdetektől működik a világban. A Teremtés hajnalán Szentlelkem lebegett a vizek fölött.
Szent Leheletem által lett Ádám és Éva élő lélekké.
Szentlelkem által él a hit.
Szentlelkem által él az Egyház.
Szentlelkem különös kiáradásakor az első Pünkösdkor, sok ember megtapasztalta szeretetem erejét.
A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem elemi erővel fog kiáradni az emberiségre, ezt a jelenlétet ember nem tudja befolyásolni, emberi akarat nem fog tudni ellenállni ennek . A Nagyfigyelmeztetés egy ajándék, egy túláradó kegyelem lesz, amelyben" bemutatkozik" Isten ennek a bűnös világnak. Jel, hatalmas jel, hogy "Vagyok!" Senki ember fia nem fogja elfelejteni ezt a megtapasztalást, mert olyan erővel hat majd az ember szívére, elméjére, lelkére. Isten kinyilvánítja magát, megmutatja magát. Ez a szeretet ellenállhatatlanul megváltoztatja az embereket. A hatása azonban nem mindenkinél lesz egyforma. Megtérések sokasága következik be. Sokkolva lesz az egész emberiség, rádöbben, hogy elvakult önszeretete milyen gyorsan tova röppen, ha megtapasztalja Isten jelenlétét. Sokan meghalnak, mert Isten a tisztaságával rávilágít minden bűnükre, amit nem tudnak elviselni. Sokan ezután is megtagadnak, mert hagyják magukat megtéveszteni a csaló által.
Az élet élet ezután már nem lesz ugyanolyan, mint volt. Az ember tudni fogja, hogy Isten létező valóság.
Én, a Szentlélek ennek a generációnak vagyok rendelve. Az a feladatom, hogy felébresszem ezt az alvó emberiséget ebből a bűnös szendergéséből.
Ébredjetek! Készüljetek! Imádkozzatok! Várakozzatok, mert hamarosan jövök!
Most megáldalak gyermekem a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.