2019.10.04. Szentmise, Szent Ferenc tranzitusa után.

Jézus: A mai napon, már a 2. szentmisén vettél részt. Mily nagy öröm ez nekem, mert látom, nem kényszerből, nem kötelességből, hanem irántam való szeretetből jössz a templomba.
Ma az esti szent misén egy Ferences pap tartotta a prédikációt, Szent Ferencre emlékezve, különösképpen amit a híveknek írt, ezt kibontva tartotta a Szentbeszédet. Idestova 800 év telt el, mégis ma is aktuálisak gondolatai, mert a Szentlélek ihlette azokat.
Különösen az ragadta meg a figyelmedet, amelyben azt hangsúlyozta a szerzetes, (a Szent Ferenc levél kapcsán), hogy minden hívőnek, férfinek és nőnek egyaránt lehetősége van Istennel egy bensőséges kapcsolatot kialakítani. Én, Jézusotok és az egész Szentháromság vágyakozunk veletek, az emberrel egy bensőséges szeretet-kapcsolatra. Mi szükséges ehhez?  Bűnbánat, egyszerűség ,rendszeres Szentségekhez járulás, vágyódás az életszentség és Isten felé. Ez az út, amelyet Szent Ferenc mutatott, az a mélységes Isten és ember iránti szeretet,amely aztán a "Naphimnuszban" tökéletesen kibontakozott.
Szent Ferenc ezen az ünnepen, hazaköltözésének ünnepén, ott volt köztetek, meghallgatta kéréseiteket, imáitokat.Közbenjárására megkapjátok amit kértetek, ha az üdvösségeteket szolgálja.
Most megáldalak az alázat és az egyszerűség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.06. Imák után. 20 óra.
Drága Uram! Tegnap, első szombaton a reggeli szentmisére végtelen szomorúsággal a szívemben mentem, együttérezve Veled, akinek mélységesen megbántja az emberiség a Te Szent Szívedet. Figyelmen kívül hagyja áldozatodat, semmibe veszi kereszthalálodat.
Tegnap láttam egy videót, amelyben a Vatikán kertjében pogány, "ökológiai" szertartást mutattak be. Valami kör alakú szőnyeg körül térdeltek, amelyen különböző tárgyak voltak elhelyezve, a háttérben pedig Ferenc pápa és magas rangú papok ültek.
Bár tudom, hogy ezek a próféciákban benne vannak, mégis döbbenetes ezeket az eseményeket a saját szemünkkel látni.
Jézus: Drága gyermekem!  Hát elkezdődött! Látjátok, most már nyíltan, kendőzetlenül zajlanak ezek a szertartások. Most még a pápa és a magas rangú papság passzívan szemléli az eseményeket.Ez az előszobája annak, amit mondtam nektek. Aztán eljön az idő, amikor a papság, a hamis prófétával aktívan, cselekvően tartja ezeket a pogány szertartásokat.Engem, Jézusotokat, száműznek a Tabernákulumokból, templomokból.
Mennyire sírok! Mennyire fáj ez nekem gyermekem!
A sátán gőzerővel dolgozik, az Antikrisztus türelmetlenül toporog, alig várja, hogy színre léphessen.
Nektek kötelességetek most már a környezetetek figyelmét felhívni ezekre az eretnekségekre. Minden fegyvert rendelkezésetekre bocsátott az Ég. Az imák, a böjt, az engesztelések, az önmegtagadások, a keresztúti ájtatosságok, az Irgalmasság rózsafüzére, a rózsafüzér imák, mind fegyverek.
Aztán ott harcolnak Szent Mihály és az ő Szent Angyalai és Szent Édesanyátok, a legnagyobb közbenjáró. Üdvös az Ő segítségét is kérni.
Most pedig ajánlok még valamit, ami a védelem láncát jelentené a külső és a belső ellenség legyőzése érdekében. Főleg a határ menti településeken, városaitokban, falvaitokban, a Fénykereszt felállítása hatalmas védelem lenne. Ez, mint "Kereszt-füzér", mint egy pajzs, mintegy csodálatos gyöngysor védené hazátokat a betolakodóktól. Testi valóságos, szellemi, spirituális szinten is.
Most pedig megáldalak a béke és a szeretet lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.10.14. A Keresztes imahadjárat imák után. 16 óra 15 perc.

Jézus: Sírok benned gyermekem, veled együtt sírok.
Látok Uram Budapest fölött egy szürkés fekete füstöt, vagy ködöt.
Jézus: Fővárosotokat birtokba vette ellenségem. Megvakította, elhomályosította, félrevezette.
Hát azt hittétek országotokat, városaitokat, falvaitokat nem ostromolja a gonosz?
Azt hittétek, hogy kényelmesen, hátradőlve csatározhattok?
Azt hittétek, hogy Mennyei Atyátok nem engedi meg a veszteség és a csalódottság berkeit bejárnotok?
Azt gondoltátok, hogy Teremtőtök nem rostál meg benneteket?
Ez a ti tisztulásotok része! A sötétség és a világosság most már nyíltan vívja harcát. Aki nincs Velem, az ellenem van.
Kormányotok és annak vezetője,az utolsó leheletükig ki fog állni a magyar nép és az igazság mellett. Nektek, keresztény gyermekeimnek, meg kell sokszoroznotok imáitokat!
Imádkozzatok a belső és külső ellenségeitekért!
A Szentháromság és Égi Édesanyátok pártfogása és védelme alatt áll Magyarország, de hazátoknak meg kell tisztulni. Népeteknek még sokat kell szenvedni, de csodálatos dicsőségben lesz része.
Most megáldalak az erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2019. 10.18. Vác.Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Gyermekem! Itt hódolsz az Oltáriszentség előtt. Minden kérésedet, panaszodat, háládat, köszönetedet elém tártad.
Teljes szíveddel hiszed, hogy Én Jézus, a Szentlélekkel és a Mennyei Atyával egységben, jelen vagyunk ebben a Szent Ostyában.
Szűzanya: Drága Gyermekem! Az Oltáriszentségről szeretnék beszélni neked. A nevében is benne van, az Oltáron levő Szentség. A legfönségesebb titok amit az Isten adott a világnak. A legmisztikusabb és mégis a legkézzelfoghatóbb anyag, amit az ember számára adott Uratok. Az átváltoztatáskor élővé, elevenné válva az Eucharisztia, (ha látnátok) minden szentmisén csodálatos fényességgel ragyogja be a templomot.Ha magatokhoz véve tiszta szívvel, kegyelmi állapotban áldoztok, bevilágítja, megtisztítja szíveteket, lelketeket, elméteket. Ez védelem, gyógyír, támasz,táplálék.
Az Oltáriszentség, a Szentmise az Egyház a hit központja. Ez az élő szeretet, ez a fényes irgalom és határtalan kegyelem. Ez a Világmindenség központja. Erről minden Angyal és Szent tud a Mennyben. Ez a Kozmosz lüktető, éltető ereje. Jézus valóságos, misztikus jelenléte a Földön. "Én veletek vagyok a világ végezetéig" "Nem hagylak titeket árván".
(Mt:28.20),( János 14:11-19).
Hát ez Gyermekeim óriási hálát kellene hogy gerjesszen a szívetekben. Isten megtalálható, Isten egyesülni akar veletek a szentáldozásban, Isten ebben a "tehetetlenségében" fel akar oldódni bennetek, működni akar bennetek. Ugyanolyan kiszolgáltatott, mint a Keresztfán, ott is azt tették Vele, amit akartak. Sajnos, a ma  emberének nem kell az Eucharisztia. Kiűzik a Szent Térből, eltávolítják a templomokból a tabernákulumokat , állva és kézbe áldoznak, ellopják, megszentségtelenítik, eltiporják, meggyalázzák. Hogy fáj ez nekem. Az Élő Istennel teszik ezeket. Belegondoltatok ebbe Gyermekeim?
A Kerubok és Szeráfok arcukat elfedve, Urukra rá se mernek tekinteni. Ti pedig tiszteletlenül, méltatlanul érintitek a Szentséget.
Micsoda sértés, micsoda vakmerőség! Hódoljatok a legmélyebb tisztelettel Uratok előtt. Szentségimádáskor köszöntsétek és imádjátok Őt. A legnagyobb tisztasággal és összeszedettséggel térden állva és nyelvre fogadva Szent Testét és Szent Vérét.
Eljön az idő, amikor csak a rejtekben és titokban találkozhattok Uratokkal az Eucharisztiában, mert az eretnek egyház megsemmisíti a Szent Áldozatot.

Szűzanya a Rózsafüzérről: Gyermekeim! Ez a füzér, "Üdvösség-füzér". A titkokban benne van Szent Fiam születése, élete, Kereszthalála és feltámadása. Ez, a Biblia esszenciája és summája. Ezzel dicsőítünk és áldunk, ezzel magasztaljuk a Szentháromságot tízszer és tízszer, ezerszer és ezerszer. Engem, Édesanyátokat arra ösztönöz, hogy közbenjárjak értetek. A Rózsafüzér ima mivel állandó és megváltoztathatatlan, ostromló és ördögűző is egyben, megkötözi a sátánt. A gonosz gyűlöli, mert Fiamra, a Szent Családra emlékezteti, az embereket pedig az üdvösségre hívja. A Rózsafüzér, ha elmélkedve, szemlélődve imádkozzátok Isten misztériumába vezet, megerősít, kitartásra és buzgóságra szoktat.
A Rózsafüzér olyan csodálatos ajándék és fegyver amely megkötözi a gonoszt.Szenved tőle, mert minden titokban a Szentháromsággal és velem, Égi Édesanyátokkal együtt, a Szent Angyalok kórusával dicsőítitek és áldjátok Isten művét, a Megváltás Művét.
Ezért soha ne hagyjátok el a Rózsafüzér imádságot, mert ezzel áldás és szeretet száll vissza rátok. Édesanyátok a Rózsafüzér Királynője.

Jézus bátor harcosa.