2020. március 27., péntek

Misztikus beszélgetések

MISZTIKUS BESZÉLGETÉS
2020.03.06.

Ma a szentmisén a püspöki körlevélben tudatták a hívekkel, nem használhatjuk a szentelt vizet és nyelvre sem áldozhatunk. Ez engem és testvéreimet mélyen megrendített.
Jézus: Gyermekem! A mai szentáldozás után, amikor kézbe és térden állva fogadtál, tanúbizonyságot adtál az engedelmességről, mert annyira szeretsz Engem, hogy az első pénteki Nagy Kilencedet nem akartad megszakítani.De amikor megkérdezted Tőlem: "Jézusom, hogy érzed magad a szívemben? Azt válaszoltam:"Gyermekem! Zokogok! Sírok, mert ez Szent Testem kollektív meggyalázása!"
Most papfiaimhoz szólok!
Szeretett papfiaim! A ti látásotokat és hiteteket megvakította a sátán!
A szentelmények, amik -halljátok?
A szentelmények, nem okozhatnak bajt vagy betegséget, mert szentelmények. Inkább védenek és óvnak. A Szenteltvíz a pap keze által az Én áldásomat közvetíti és adja.
Védelem!
Halljátok?
Védelem!
Miért üresítitek ki a templomaitok szenteltvíz tartóit?
Azért, mert emberi módon gondolkodtok?
A Szenteltvíz, még az ördögöt is távol tartja! Rendszeresen és gondosan minden nap cserélni és engedni használni ez a védelem. Az Én áldásom van rajta!
Halljátok?
A kézbe áldozással mélységesen megbántotok Engem, Uratokat. Szennyes és tisztátalan kezekbe adtok! Kollektív bűnt követtek el azzal, hogy ezt még  rendelkezésbe és parancsba adjátok. Ennyire nem bíztok Üdvözítőtökben, Aki betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel,ördögöket űzött ki az emberekből?
Hiszitek-e, hogy Én Vagyok az Élő Kenyér?
Hiszitek-e , hogy Én ellenállok minden betegségnek?
Hiszitek-e, hogy pont Én, az élő Isten Fia, semmilyen fertőzést nem terjesztenék?
Hitetlen, engedetlen, farizeuslelkületű papság! Azt gondoljátok, hogy ezzel meg tudtok bármilyen fertőzést vagy betegséget állítani?! Emberi módon gondolkodtok!
Pont az ellenkezőjét fogjátok kapni!
Ezer és ezer igaz gyermekem szíve vérzik most, mert nem engedik a nyelvre áldozást. Az engedetlenség bűn,de az ember által alkotott törvény nem írhatja felül Isten törvényeit!
Ezért bíráljátok felül rendelkezéseiteket, mert Én az Úr, a Magasságos Isten Fia borzalmas kínokat szenvedek a kézbeáldozások alatt!
Ha szerettek Engem hagyjatok fel ezzel.
Most megáldalak gyermekem a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen

Jézus bátor harcosa.2020. 03.07. Imák után.
Jézus : Köszönöm imáidat!
Drága gyermekem! Most misztikusan elviszlek a pusztába, ebben a 40 napos böjti időszakban, beszélgessünk, hallgass Engem, vigasztalj.
Fogantatásom, életem, halálom, feltámadásom ismert előtted, a Bibliába lapjai alapján ismered ezeket. Múlt, jelen és jövő. Istenségem, mindenhatóságom emberi szívvel és értelemmel föl nem fogható. A pusztában  Mennyei Atyám szeretete, a Szent Angyalok vigasztalása együttérző szeretete támogattak, de most, itt vagy te is, akire támaszkodhatok imáid és áldozathozatalaid által. Szomorú vagyok, keserű könnyeket hullatok, mert az emberek megfeledkeztek rólam, nem szeretnek már, megvetik Keresztáldozatomat.Nézz Rám, nézd Arcomat, nézd gyötrődésemet. Azt, Aki most a pusztában van és beszél hozzád. A Szeretet, az Önfeláldozás, az Engedelmesség az Irgalmasság. Igen gyermekem, múlt, jelen és jövő. Pusztai vándorlásomban láttam a Gecemáni kertben rám váró gyötrő kínszenvedést, a vérrel verítékezés kínjait.Előttem volt a mai idők minden bűne. Emberi értelemben szokatlan amit mondok, de a jelenben is, itt vagyok a pusztaságban, abban a pusztaságban, amely a mai világot jellemzi. Az emberek lelki sivársága, közönyössége, hitehagyása,  testi és lelki bűnei pusztasággá tette ezt a Földet.
És most nézd! Emeld fel könnyes szemeidet és ne félj!
A messzeségben egy-két ember, távolabb kisebb, nagyobb csoportok, még messzebb tömegek özönlenek a pusztába. Jönnek és jönnek. Vigasztalni, imádni és hódolni előttem. Igen gyermekem, ők a Maradék Egyház. Az Egyház, amely elválik a konkolytól, amely hűséges és kitart mellettem a legnagyobb pusztaságban , a legnagyobb üldöztetés idején is.Ti vagytok, akik imáitokkal, áldozataitokkal, engeszteléseitekkel, böjtöléseitekkel fenntartjátok a hitet ebben a lelki sötétségben.
Ne félj te kicsiny nyáj! Mert ahogy egykor a pusztában a sátán összes kísértését legyőztem, úgy most is ebből a pusztaságból virágzó Földet készítek.
Minden hatalom  az Enyém! Kereszthalálom által legyőztem a bűnt és a halált. Szentlelkem által felébresztem ezt a bűnben szendergő világot, és Új Eget és Új Földet alkotok.
Második eljövetelem a küszöbön van.
Addig is azt mondom: " Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik."  (Máté.18:6.).

Jézus bátor harcosa.

2020.03.18. 21. óra 40 perc. Imák után.
Mennyei Atya: Köszönöm imáidat.
Drága gyermekem! Bizonyára sok kérdés motoszkál benned, vajon hogy engedheti meg ezt a helyzetet Isten, vagy milyen okból történnek ezek?
Nos gyermekem, mert ezek az idők a Bibliában meg vannak jövendölve, másrészt ez próba az emberiség számára. Megpróbáltatások, amelyek járványok, természeti csapások, gazdasági válságok formájában szakadnak rátok. Ez az időszak a szétválasztódás és a tisztulás ideje. A nagy nyomorúság kezdete.Sok ember valóban, mint Noé idejében egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni a változásokat, pedig most már semmi nem lesz olyan, mint régen.
Ennek az  időszaknak vannak negatív és pozitív hatásai. Megszokott életviteletek hirtelen megváltozott. Meg kell állni, a rohanás a minden napos hajszoltság leállt, most ezt kényszerpihenő váltotta fel, amely pozitív hatásokat válthat ki. Az emberek több időt tölthetnek gyermekeik, szüleik, testvéreik körében. Ez az elcsendesedés ideje. Keresztény gyermekeim, különösen az engesztelők életében ez nagy megpróbáltatást jelent, mert nem gyakorolhatják hitüket a templomokban.Nem vehetik magukhoz az Oltáriszentséget, nem találkozhatnak testvéreikkel. De Én látom igaz gyermekeim,  igaz papfiaim lelkét és szenvedését. Bár engedelmességük passzivitásra kényszeríti őket, lélekben nagyon is aktívak, még szorosabbra fűzik a Szentháromsággal és a Szűzanyával a kapcsolatukat. Az Egyház most vizsgázik. Vajon a járvány elmúltával vissza találnak-e a templomokba? Vajon a szentmisék, a Szentségimádások, ima alkalmak, biblia órák elmaradása jótékonyan hat-e az Egyház állapotára?
Bizony mondom. Nem!
Csak a mélyen elkötelezett, Krisztussal együtt járó, imádkozó, engesztelő,( a jelenben ) lelki áldozó gyermekeim maradnak hűségesek a Szentháromsághoz és a Szűzanyához. Ez pedig a Maradék Egyház! Én, a ti Mennyei Atyátok minden ember lelkét ismerem.Ismerem  a gondolataitokat , félelmeiteket is. Most azt mondom nektek, ne féljetek! Mert Én mindent Szent Kezeimben tartok!
Imádkozzatok, hogy ez az időszak, a járvány ideje minél kevesebb ideig tartson.
Most megáldalak a kitartás és az erősség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2020.03.19. 5 óra 15 perc
Szentlélek. Drága gyermekem, Én a Szentlélek szólok most hozzád.
Én vagyok a harmadik isteni személy.
Én vagyok, Aki az Atyától és a Fiútól származik.
Én vagyok az élő hit.
Én általam lélegzik az Egyház.
Én vagyok a ti lelkiismeretetek.
Én vagyok, Aki csak az Atya intésére várok és kiáradok a Földre, hogy bevilágítsak minden szívbe, hogy minden lélek meglássa lelke állapotát, ahogy azt az Isten látja.
Én vagyok, Aki által értitek a Szentírást.
Én adom az ajándékokat, a karizmákat.
Én, Aki sugallataimmal vezetlek benneteket.
Én, Aki az Atyával és a Fiúval egy vagyok.
Én, akit hívnotok kell ebben a vészterhes időben, hogy szálljak le rátok.
Én, a Szeretet Lelke Vagyok.
Én, Aki bennetek él, ha tiszta szívvel éltek.
Én vagyok a tűz, amely lobog a ti szívetekben.
Én adom a bátorságot, a hűséget, a kitartást, az élő hit kegyelmét.
Én munkálom a ti lelketeket.
Én, Aki az Atyával és a Fiúval egylényegű vagyok, megáldalak nagy szeretetemmel.Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2020.03.26. 5 óra 40 perc.

Szentlélek: Drága gyermekem!
Szentlelkem most különös módon működik a világban.
A megpróbáltatások, a járvány az emberek elcsendesedésével, életük lelassulásával jár. Sok ateista gyermekem átgondolja életét. a veszteségek, a napi rutin elmaradása, a családtagok, barátok elvesztése, a bánat, sokakat Isten felé fordít.
Az Egyház is nagy próbatétel előtt áll, a hívekkel együtt. Ez a mostani böjti időszak megrostálja keresztény népemet. Hűségből, Istenszeretetből vizsgázik. Az ínség és a megpróbáltatások növekedése idején, pont ilyen nehéz, vagy még nehezebb lesz elviselni, hogy nem járhattok templomba, nem vehetitek magatokhoz a Szent Eucharisztiát. De ne féljetek! Mert hűséges gyermekeimnek, Én magam, a Szentlélek fogom megmutatni, mely templomokban lesznek szentmisék, ahol bátor papfiaim, a szent hagyományok szerint fogják bemutatni a szentmiséket. Ez, az Antikrisztus  uralkodása idején lesz, ami már itt van a küszöbön.
Újra mondom, ne féljetek!
Szentlelkem kiáradása a Nagyfigyelmeztetéskor milliók és milliók megtérését hozza majd. Akkor felismerik Isten valóságát, irgalmasságát és igazságosságát.
Most pedig, mint Vigasztaló Lélek, megáldalak benneteket a szeretet, a kitartás és a bizalom erejével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése