2014. június 25., szerda

Endrey Antall: A SZOVJET KOLOSSZUS HALÁLA

Mikor a bankárok megkezdték országunk és egész nemzeti vagyonunk fölötti zálogjoguk érvényesítését, hazánkban még jelen voltak az 1945 óta "ideiglenesen itt tartózkodó" szovjet megszálló csapatok. A Szovjetunió kelet-közép-európai birodalma azonban, mely valóra váltotta a cárok nagy álmát és egészen 1988 májusáig szilárdan állt ekkor már erősen bomlásnak indult. Hasztalan jelentették ki a nyugati hatalmak, az egyesült Államokkal az élen, hogy állják a jaltai alkut és nem szólnak bele a szovjet szféra "belső ügyeibe", ez az elvtelen taktika ez alkalommal már nem működött. Gorbacsov erőfeszítései, hogy a roskadozó szovjet rendszert megmentse, hiábavalónak bizonyultak. A Baltikumtól le a bolgár tengerpartig, mindenütt megmozdultak az elvesztett szabadságukat visszakövetelő népek. Hogy ezt a helyzetet, mely a Nyugat vezető köreit is (bár nem a bankárokat) teljesen váratlanul és felkészületlenül érte, megértsük, vissza kell mennünk jó pár évet, még a Gorbacsov-éra elé.

A döntő fordulat Kelet-Közép-Európa népeinek sorsában, mely 1989 derekától kezdve drámai gyorsasággal rendezte át egész kontinensünk politikai arculatát, Mikhail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár nevéhez fűződik. Gorbacsov hatalomra jutásának azonban volt egy, a későbbi reformfolyamattal kapcsolatban keveset emlegetett előzménye, és ez Ronald Reagan amerikai elnökké való választása volt 1980 novemberében. Reagan szilárd erkölcsi alapokon álló, konzervatív politikus volt, aki előzőleg már komoly sikereket ért el a legnagyobb amerikai tagállam, Kalifornia kormányzójaként. Ellentétben elődeivel, akik csupán arra törekedtek, hogy a világ hatalmi berendezésének stabilitását úgy-ahogy megőrizzék, és a Szovjetunióval szemben mind diplomáciailag, mind katonailag defenzív állást foglaltak el, Reagan elnöksége kezdetétől offenzívába lendült, és az 1945 óta szakadatlanul folytatott szovjet terjeszkedés visszaszorítására, sőt visszafordítására törekedett. Mi több: rákapcsolt a fegyverkezési versenyre, melyben a rossz felépítésű és számos alapvető fogyatékosságtól szenvedő szovjet nemzetgazdaság nem volt képes a sokkal erősebb és magasabbrendű amerikai gazdasági apparátussal lépést tartani, és így a Szovjetunió a szó szoros értelmében csődbe vitte. Reagannak az egész emberiség hálával tartozik azért, hogy zseniális meglátással, nem az általa kilátásba helyezett csillagháborúval, hanem az arra való felkészülés költségeivel tette tönkre a Szovjetuniót. Mikhail Gorbacsov már jóval pártfőtitkárrá emelkedése előtt felismerte ezt a helyzetet, és még Csernyenko alatt, egy moszkvai ideológiai konferencián 1984 december 10-én előadott jelentésében kifejezte aggodalmát a Szovjetunió gazdasági, technológiai, katonai és politikai hanyatlása fölött. Mikor azután 1985 márciusában hatalomra jutott, azonnal erőteljes lépéseket tett, hogy - mint korábban mondotta - "biztosítsa, hogy a Szovjetunió az új évezredbe egy nagyhatalomhoz méltó módon lép be." Gorbacsov alapvető, egész pártvezéri tevékenységét meghatározó célja tehát kezdettől fogva a Szovjetunió hatalmi pozíciójának helyreállítása volt; nem Nagy Felszabadítónak indult, hanem a roskadozó Szovjet rendszert akarta az összeomlástól megmenteni. A későbbi reformfolyamat is ennek a mentőakciónak a függvénye volt. Gorbacsov a szovjet állami és gazdasági apparátust rendkívül rossz állapotban vette át. A szovjet állam működése teljesen megmerevedett, a felső vezetés tele volt inkompetens, kiöregedett párthívekkel, a nemzetgazdaság nem volt képes a szovjet társadalmat a legszükségesebb árucikkekkel sem ellátni, az államháztartás súlyos deficitben volt hosszú évek óta, amit a közvélemény elől csak hamis költségvetési jelentésekkel lehetett eltitkolni, és a szovjet fegyveres erők felszerelése is komoly minőségi hátrányban volt az Egyesült Államokkal és a NATO-val szemben (bár a mennyiségi fölényt még sikerült a Szovjetuniónak nagy erőfeszítések árán megőriznie.) Gorbacsov mindezen gyökeresen változtatni akart, és két jelszót dobott be a szovjet közvéleménybe a tervezett reformok irányelveiként. Az egyik volt a glasznoszty (nyíltság), a másik peresztrojka (átszervezés). Az első a szovjet vezetés magatartásában való változást jelezte, a második a szovjet politikai és gazdasági rendszer teljes újjárendezését. Egyik sem jelzett azonban ideológiai reformot, a marxizmus-leninizmus útjáról való letérést, vagy a kommunista pártdiktatúra feladását.

Fontos kiemelnünk, hogy Gorbacsov az uralomra jutását követő hat és fél év alatt, egészen 1991 augusztusában bekövetkezett bukásáig, állandóan hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióban szó sem lehet a többpártrendszer bevezetéséről és a tervezett reformokat a fennálló egypártrendszeren, tehát több, mint hetvenéves marxista-leninista hatalmi struktúrán belül kell megvalósítani. Mikor tehát a magyar napisajtó és televízió kommentátorai 1988 második felétől egy "szovjet-lengyel-magyar reformfolyamatról" kezdtek beszélni, vagy a hazánkban 1988 május 27.-e után történt döntő politikai fordulatokat a "peresztrojka sikerének" könyvelték el, vagy teljes naivitásról tanúskodtak, vagy egy propagandaszólamot szajkóztak, melyben (ha volt annyi intelligenciájuk) maguk sem hittek. Ami ugyanis a Szovjetunióban Gorbacsov alatt folyt, az egy kétségbeesett kísérlet volt egy végszükségbe jutott hatalmi rendszer megmentésére, ami viszont 1988-ban Magyarországon és Lengyelországban történt, és 1989 őszén már Kelet-Németországban, Cseh-Szlovákiában, sőt Bulgáriában is elindult, az ennek a hatalmi rendszernek a teljes felszámolására irányult. Kétségtelen azonban, hogy a magyar, lengyel és egyéb kelet-közép-európai reformfolyamatok megindulására Gorbacsov politikája adott lehetőséget. Ezért érdemes néhány oldalon kielemezni, hogy ez miként történt, és a Kelet-Közép-Európában 1988-tól 1991-ig lezajlott politikai folyamatokból mennyi volt az, amit Gorbacsov előre kitervelt, és mennyi volt egy félresikerült politikai sakkhúzás általa nem szándékolt és előre nem látott eredménye.
Miután jó három évig próbálkozott, hogy a Szovjetuniót belső reformokkal, a saját erejéből állítsa talpra, Gorbacsov arra a következtetésre jutott, hogy az előrelépéshez sürgősen szüksége van nyugati tőkére és technológiára, a fegyverkezési versenyt pedig a minimumra kell csökkenteni, különben a Szovjetunió beleroppan. Az is nyilvánvaló volt előtte, hogy mindezt csak úgy érheti el, ha megnyeri a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok bizalmát. Ez pedig kemény dió volt, mert a Reagan-i külpolitika alapját éppen a Szovjetunióval szembeni teljes bizalmatlanság jellemezte.

Gorbacsov ezért merész húzásra határozta el magát: ki fog engedni a szovjet kontroll alól egy kelet-európai csatlósországot, és választása Magyarországra esett.

Ez a választás logikusnak mutatkozott. Magyarország 56-os múltja és "gulyáskommunizmusa" folytán egy magyar felszabadulási folyamat - még ha felsőbb utasításra indul is meg - a Nyugat szemében plauzibilisnek fog látszani, és ha nem is sikerül azt előre meghatározott korlátok között tartani (amivel Gorbacsov számolt), akkor sem lesz túl nagy az áldozat. Magyarország egyik oldalról sem volt határos NATO országokkal (mint Kelet-Németország és Cseh-Szlovákia), fontos hadműveleti felvonulási terület sem létezett (mint Lengyelország), tehát katonai szempontból elhanyagolható volt. Ezért Gorbacsov számára nem volt túlságosan fontos, hogy a magyarok, akikkel amúgy is elég sok baj volt már, országuk belső ügyeit miként rendezik el.

Gorbacsov ezért utasítást adott a magyar kommunista vezetőségnek Kádár János leváltására és egy demokratikus jellegű reformfolyamat elindítására. Mindennek levezetésével pedig Grósz Károlyt bízta meg. Nem valószínű ugyanis, hogy a merev pártember Grósz keblében valami demokratikus eszméket rejtegetett volna. A gondosan eltervezett reformfolyamat fokozatos lépéseit az 1988 májusában tartott rendkívüli pártértekezlet előre lefektette, és azokat Grósz pontosan be is tartotta. Hangsúlyoznunk kell, hogy amikor ez az egész folyamat elindult, Magyarországon nem volt szervezett ellenzék, és a kommunista rezsim stabilitását nem veszélyeztette egy olyan hatalmas nemzeti mozgalom, mint a lengyel Szolidaritás. Gorbacsov természetesen bízott abban, hogy ez a mesterségesen indított reformfolyamat korlátok közt és kontroll alatt tartható, és a magyar kommunista párt, az MSZMP egyeduralma a demokratikus máz alatt is megmarad. Számolt azonban a magyarok "megbízhatatlan" természetével, és elvben már akkor elhatározta, hogy belügyeikbe akkor sem fog beavatkozni, ha nem várt politikai gátszakadás következik be, és Magyarországon nyugati stílű polgári demokrácia alakul ki. Szorult helyzetében Párizs megért egy misét. Gorbacsovnak ez utóbbi elhatározása abból a pragmatikus megfontolásból fakadt, hogy egy magyarországi katonai beavatkozás azonnal befagyasztaná a számára annyira szükséges nyugati hiteleket és technológiai segítséget. Nem valószínű azonban, hogy ezt Grósz Károllyal közölte; ezért is vált Grósz olyan tanácstalan figurává, mikor a hatalomból kiesett. Gorbacsov ezt a "szanálási szerepet" kizárólag Magyarországnak szánta, és egyáltalán nem volt szándékában azt egész Kelet-Közép-Európára kiterjeszteni. A lengyelekkel azonban kénytelen volt bizonyos kompromisszumra lépni, hogy a Szolidaritás vitorláiból kifogja a szelet, és megakadályozzon egy robbanást, amely a Nyugattal tervezett "bizalmi politikáját" teljesen felháboríthatta volna.

Ez a lengyel kompromisszum abban állt, hogy a lengyeleknek engedélyezett egy korlátozott demokratikus rendszert, melyben a lengyel kommunista párt 60 százalékos parlamenti többsége és Jaruzelski tábornok államelnöki pozíciója előre biztosítva volt. Lengyelországot tehát nem engedte ki a szovjet kontroll alól. Arra pedig nem is gondolt, hogy Cseh-Szlovákia, Kelet-Németország és a többi európai csatlósállamok a szovjet blokkból kiválhassanak. A több mint hetven évi diktatórikus kormányzáshoz hozzászokott és abban felnevelkedett Gorbacsov és a többi szovjet vezetők el sem tudták képzelni, hogy a szovjet birodalomban bármi is másként történhessék, mint ahogy azt ők elrendelik. De másként történt. A sakkhúzás félresikerült. Az első malőr Lengyelországban történt. Az 1989 júniusi lengyel választásokon a Szolidaritás elsöprő győzelmet aratott a lengyel kommunista párt fölött. A választási eredményekből nyilvánvaló volt, hogy a párttagok jelentős rése is a Szolidaritás jelöltjeire szavazott. Olyan katasztrofális volt a kommunisták veresége, hogy az addig hűséges csatlósaikat képező töredékpártok (melyek képviselői benne voltak az előre biztosított 60 százalékban) elpártoltak tőlük, és így a parlamenti többségüket elvesztették. Ezért kénytelenek voltak belemenni, hogy az új lengyel kormány egy Szolidaritás-miniszterelnök alatt alakuljon meg és abban a miniszterek többségét is a Szolidaritás jelöltjei képezték. Jaruzelski tábornok még boldog lehetett, hogy államfő maradhatott. Gorbacsov és a szovjet vezetés kénytelenek voltak ezt a helyzetet elfogadni, hasonló okokból, mint a magyarországi változásokat. Az igazi gátszakadás azonban még ezután következett. A magyarországi reformfolyamat nyugati elfogadhatóságához elkerülhetetlen volt a magyar műszaki határzár lebontása. Németh Miklós miniszterelnök ünnepélyesen át is nyújtotta a "vasfüggöny" egy darabját George Bush amerikai elnöknek, amikor az 1989 nyarán hazánkba ellátogatott. Ezzel azonban a dolog nem volt elintézve. Egy élelmes kelet-német rájött, hogy a magyar-osztrák határon most már át is lehetett menni. És egy szép napon átsétált rajta. A hír elterjedt, és a példa elszaporodott. Kelet-németek tízezrei jelentek meg Magyarországon, és az áradatot már nem lehetett visszatartani. Hatalmas menekülttáborok létesültek hazánkban egyik napról a másikra. Visszatoloncolni nem lehetett őket, mert ez a kialakulóban lévő demokratikus magyar állam nemzetközi kötelezettségeit sérthette volna. Így született meg a Németh-kormány "bátor lépése" (melyet egészen biztosan egyeztetett a szovjet vezetéssel): a kelet-német disszidenseket mind átengedték az osztrák határon. Sőt: még nyugat-német és osztrák vonatok és autóbuszok is jöhettek értük, hogy nyugatra szállítsák őket. Most már Cseh-Szlovákiába is áradtak a kelet-német "turisták". Erich Honecker kénytelen volt belemenni abba a számára szégyenteljes megoldásba, hogy ezeket a nyugat-német vonatok vigyék kelet-német felségterületen keresztül az áhított szabadságba. Így robbant ki a kelet-német felszabadulási mozgalom, melyet rövidesen követett a cseh-szlovák is. Bulgáriában is megingott a talaj a kommunisták lába alatt. Egész Kelet-Európában egymás után dőltek a dominók. Romániában már borzasztó vérontás volt 1989 Karácsonya előtt, de ott is megtörtént. A gondosan felépített és féltve őrzött kelet-európai szovjet birodalom összeomlott. Mindez nem volt Gorbacsov számításaiban. De mit tehetett ellene? Egy katonai rendcsináló akció teljesen kilátástalanná tette volna a várva-várt nyugati hitelek és technológia megszerzését, és a fegyverkezési versenyt is ismét felgyorsította volna. Igyekezett hát jó képet vágni az egészhez, és a kelet-európai fejleményeket úgy könyvelte el a nagy nyilvánosság előtt, mint a "peresztrojka sikerét".

A Szovjet birodalom bomlása azonban nem állt meg ezzel.

A Magyarországon 1988 májusában megindult és fokozatosan egész Kelet-Európára kiterjedő bomlási folyamattal egyidejűleg a Szovjetunióban is felütötték fejüket a reformmozgalmak. Elöl jártak ebben a balti államok, Litvánia, Lettország és Észtország, melyek 1989-ben sorra függetlenségi nyilatkozatokat tettek, és bevezették a többpárt-rendszert. Röviddel ezután Ukrajna is kikiáltotta függetlenségét. Elszakadt Belorusszia és Moldávia, majd Ázsiában is megindult a föld. Kezdték a mongolok, követte őket Kazahsztán és több más környékbeli tagköztársaság. Függetlenségi mozgalmak és fegyveres villongások törtek ki a Kaukázus vidékén. A Szovjetunió erőközpontjában, az Orosz Szovjet Szocialista Köztársaságban, Gorbacsov fő politikai ellenfele, Borisz Jelcin vette át a hatalmat, és már nem lehetett megfékezni: az egykor mindenható pártfőtitkár kénytelen volt eltűrni a lehető legszégyenteljesebb, korábban teljességgel elképzelhetetlen arculcsapást, Jelcin függetlenségi nyilatkozatát, azzal a toldattal, hogy adott esetben Oroszország, mint független állam, ki is fog lépni a Szovjetunióból. Erre azonban nem volt szükség. Az egész szovjet felépítmény, a milliók vérére és kínhalálára alapozott rabszolga-birodalom(ez a BOLSEVIZMUS igazi lényege, ebből a hóhérvilágból épült újjá a mai elismerésre méltó Oroszország, kivetve magából tengő söpredékét - a szerk.), hónapok alatt összedőlt, mint a kártyavár.


http://jovonk.info/2014/06/25/endrey-antall-szovjet-kolosszus-halala-1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése